laboratuar sarf malzemeleri
mezürler - “class B” - “P.P”
En üst kalite ve þeffaf polipropilenden üretilirler. Cam mezürlere göre diðer
bir avantajlarý kýrýlmaya karþý olan dirençleridir.
Cama yakýn þeffaflýða, üstün kimyasal dayanýmýna ve yüksek ýsý toleransýna
sahiptirler. Menisküs oluþturmadýðýndan son hacmin okunmasý kolaydýr.
Otomatik kalibrasyon iþlemi bilgisayar programlý kalibrasyon cihazlarý
ile yapýlmaktadýr.
P.P mezürler sývýnýn hacmine göre (to contain - “in”) olarak DIN 12681
ve DIN EN ISO 6706 standardýna uygun olarak üretilirler.
Mezürler DIN/ ISO Class “B” standartlarýna uygun olarak kalibre edilirler.
Kusursuz aðýz tasarýmý sayesinde, dökülmeden mükemmel boþaltma
saðlanmaktadýr.
Mezürlerin üzerindeki hacim dereceleri, gövde üzerinde kabartma veya
plastik için özel olarak üretilen mavi boya baskýsý ile yapýlmýþtýr. 60°C’ye
kadar dayanýklýdýr.
kabartma
baskýlý
016.05.010
016.05.025
016.05.050
016.05.100
016.05.250
016.05.500
016.05.901
mavi
baskýlý
016.06.010
016.06.025
016.06.050
016.06.100
016.06.250
016.06.500
016.06.901
hacim
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
tolerans
± 0.200 ml
± 0.500 ml
± 1.000 ml
± 1.000 ml
± 2.000 ml
± 5.000 ml
± 10.000 ml
taksimat
0.200 ml
0.500 ml
1.000 ml
1.000 ml
2.000 ml
5.000 ml
10.000 ml
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
piknometreler
Piknometreler (to contain -“in”) tek tek 0,001 ml’ye kadar kalibre edililerek
DIN 12797 standardýna uygun olarak borosilikat 3.3 camdan üretilirler.
Kapak ve gövde yuvasý birbirine uyumlu olarak takým halinde üretilirler
ve kesin sýzdýrmazlýk saðlarlar.
Piknometreler üzerindeki baskýlarda, cam için özel olarak üretilen mavi
boya kullanýlmaktadýr.
Kalibreli piknometrelerin üzerlerinde yaklaþýk nominal hacim deðerinin
yakýnýnda tam hacim deðerleri yazýlý bulunmaktadýr.
Gövdeler kapaklarý ile birlikte kalibre edilir ve kapaklar birbirleriyle
deðiþtirilemezler. Karýþmayý engellemek için gövde ve kapaklar ayný seri
numarasý ile iþaretlenmiþtir.
Kalibreli ve termometreli piknometrelerin üzerlerinde tam hacim deðerleri
yazýlý bulunmaktadýr. Sýcaklýk kontrolü +10°C / +40°C skalalý, 0,5°C bölmeli
olan dereceli termometre ile saðlanýr.
Gövdeler kapaklarý ile birlikte kalibre edilir ve kapaklar birbirleriyle
deðiþtirilemezler. Karýþmayý engellemek için gövde ve kapaklar ayný seri
numarasý ile iþaretlenirler.
piknometre
kalibresiz
023.01.005
023.01.010
023.01.025
023.01.050
023.01.100
piknometre
kalibreli
023.02.005
023.02.010
023.02.025
023.02.050
023.02.100
piknometre
kalibreli ve termometreli
023.03.005
023.03.010
023.03.025
023.03.050
023.03.100
hacim
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
04
Download

Ürün detayları için tıklayınız