09
laboratuar sarf malzemeleri
pipet puarý - “maksi”
Basit ve kolay kontol edilebilir maxi
pipet puarý, sað veya sol el ile rahatlýkla
kullanýlabilmektedir.
Saðlam ve hafif olan pipet puarý, el ile
rahatça kavranarak, emme ve
boþaltma sýrasýnda kolaylýkla kontrol
edilebilmektedir.
Yüksek kapasiteli emme haznesi
sayesinde 1 ml ile 100 ml arasýndaki
tüm pipetler hacimleri için uygundur.
Öncelikle silikon emme haznesi sýkýlýr
ve içerideki hava boþaltýlýr. Baþ parmak
ile kontrol edilen düðme ile emme ve
boþaltma iþlemleri gerçekleþtirilir.
Pipet ucunda kalan artýk sývý,
merkezde yer alan baský düzeneði ile
boþaltýlabilir.
Bakýmý kolay ve otoklavlanabilir silikon
pipet tutacaðýna sahiptir.
katalog
no
011.02.003
maksimum
pipet hacmi
100 ml
ambalaj
adedi
1 adet
pipet puarý - “makro”
Tüm pipetleme iþlemleri için en
yaygýn olarak kullanýlan, pipetleme
araçlarýdýr.
Boþaltým, otomatik vana yardýmý
ile gerçekleþtirilir. Puardaki vana
üzerine basýnç uygulandýðýnda sývý
emilir veya boþaltýlýr.
katalog maksimum model ambalaj
no
adý
adedi
pipet hacmi
011.02.001
10 ml
standart 1 adet
011.02.002 100 ml universal 1 adet
pipet puarý - “pi-pump”
Pipetleme iþleminin tek el ile sadece tek mekanizma sistemi ile yapýlmasýna
olanak verir.
Gövdenin yan tarafýnda bulunan el çarký baþ parmak ile kontrol edilir ve
yukarý hareket ile sývýnýn pipet puarý içine çekilmesini saðlar.
Pompa içindeki sývý, el çarký aþaðý hareket ile döndürülerek kontrollü
olarak boþaltýlýr.
Gövde yanýndaki lateral kumandaya basýldýðýnda ani ve hýzlý boþalým saðlanýr.
sývýnýn çekilmesi
Emme pistonunu çalýþtýran el çarký,
baþparmak yardýmýyla kolaylýkla idare
edilebilir. Çark durdurulduðunda, sývýyý
çeken piston, istenmeyen bir sývý akýþý
olmaksýzýn sabit kalýr.
katalog
no
011.01.002
011.01.010
011.01.025
maksimum
pipet hacmi
2 ml
10 ml
25 ml
sývýnýn boþaltýlmasý
Boþaltma mekanizmasýna uygulanan hafif
bir basýnç vanayý açar ve sývýnýn serbest
olarak akýþýna olanak sunar. Sývýnýn
bir kýsmý veya tamamý el çarký döndürülerek
kolaylýkla boþaltýlabilir.
ürün
renk kodu
mavi
yeþil
kýrmýzý
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
Download

Ürün detayları için tıklayınız