PIGMENTNE PASTE I POMOĆNI PROIZVODI
RAZREĐIVAČ S - STIREN
Razređivač S se koristi za razređivanje nezasićenih poliestarskih smola radi boljeg kvašenja
punila i želkouta za primenu prskanjem. Bez obzira na viskoznost smole ili želkouta koji se
koriste ne preporučuje se korišćenje više od 5 do 10% razređivača.
KARAKTERISTIKE
rb.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
bistra tečnost
Vizuelna
2.
Gustina (20 °C), g/cm3
0,8959
ISO 2811
3.
Tačka paljenja, °C
31
ISO 3679
4.
Sadrzaj polimera, ppm
max 5
ASTM D 2121
5.
Sadrzaj inhibitora (p-TBC), ppm
10-15
ASTM D 2120
STANDARDNO PAKOVANJE
Limena burad sa čepovima - 200 litara
Kanta sa čepom - 20 litara
SKLADIŠTENJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, zatvoren prostor, bez direktnog dejstva sunčevih zraka,
temperatura do 25 °C
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
PIGMENTNE PASTE I POMOĆNI PROIZVODI
RAZREĐIVAČ A - ACETON
Razređivač A se koristi za za pranje alata i uređaja po završenoj proizvodnji.
KARAKTERISTIKE
rb.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
bistra tečnost
Vizuelna
2.
Boja, Co-Pt
5
ISO 6271
3.
Gustina (20 °C), g/cm3
0,7915
ISO 2811
4.
Interval destilacije, °C
55,8-56,6
ISO 4626
5.
Sardzaj vode, mas%
max. 0,3
ISO 760
STANDARDNO PAKOVANJE
Limena burad sa čepovima - 200 litara
Kanta sa čepom - 20 litara
SKLADIŠTENJE
USLOVI: originalna ambalaža, zatvoren prostor, bez direktnog dejstva sunčevih zraka,
temperatura do 25 °C
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
PIGMENTNE PASTE I POMOĆNI PROIZVODI
STAKLENI MAT
Stakleni mat je proizveden od sečenih staklenih vlakana-vrsta stakla ''E'' koja su međusobno
povezana sa emulzionim ili praškastim vezivnim sredstvom. Pogodan je za tehniku ručnog
laminiranja sa svim vrstama nezasićenih poliestarskih smola.
KARAKTERISTIKE
Naziv
staklenog
mata
Stakleni
mat
E-300
Širina
rolne,
cm
125
Gustina,
g/m2
Vrsta
stakla
Prečnik
vlakna, µ
300
E
Stakleni
mat
E-450
125
450
Stakleni
mat
P-300
Stakleni
mat
P-450
125
125
Procenat
vlage,
max. %
0,045
Vezivno
sredstvo
Oblast primene
12±0,1
Dužina
vlakana,
mm
50
Emulziono
E
12±0,1
50
0,045
Emulziono
300
E
12±0,1
50
0,045
Praškasto
450
E
12±0,1
50
0,045
Praškasto
Proizvodnja
čamaca, cisterni,
sanitarnih
elemenata, delova
za automobilsku i
industriju šinskih
vozola
Proizvodnja
čamaca, cisterni,
sanitarnih
elemenata, delova
za automobilsku i
industriju šinskih
vozola
Proizvodnja
valovitih ploča,
svetlarnika, kupola,
staklenika
Proizvodnja
valovitih ploča,
svetlarnika, kupola,
staklenika
Mat je izrađen po standardu BS 3496
STANDARDNO PAKOVANJE
Rolne od cca. 30 kg
SKLADIŠTENJE
USLOVI: originalna ambalaža, zatvoren prostor, max. vlažnost 65%, temperatura do 25 °C
ROK: 6 meseci
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
PIGMENTNE PASTE I POMOĆNI PROIZVODI
Co-oktoat
Co-oktoat (1%) i Co-oktoat (6%) se koriste za očvršćavanje nezasićenih poliestarskih smola i
želkouta na sobnoj temperaturi u sistemu sa MEKP (50%).
KARAKTERISTIKE
rb.
Karakteristika
Vrednost
Co(1%)
Co(6%)
Metoda
1.
Izgled
plavoljubičasta
neprozirna tečnost
plavoljubičasta
neprozirna tečnost
Vizuelna
2.
Stanje u posudi
bez taloga i mehan.
nečistoća
bez taloga i mehan.
nečistoća
Vizuelna
3.
Gustina (20 °C), g/cm3 0,870
0,942
ISO 2811
4.
Sardzaj metala, %
6±0,1
ISO 4619
1±0,1
STANDARDNO PAKOVANJE
1 litar (0,78 kg) i 5 litara (4 kg)
SKLADIŠTENJE
USLOVI: originalna ambalaža, zatvoren prostor, temperatura do 30 °C
ROK: 12 meseci
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
PIGMENTNE PASTE I POMOĆNI PROIZVODI
METILETILKETON PEROKSID
Metiletil keton peroksid se koristi za očvršćavanje nezasićenih poliestarskih smola i želkouta na
sobnoj temperaturi u sistemu sa Co-oktoatom.
KARAKTERISTIKE
rb.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
bistra bezbojna tečnost
Vizuelna
2.
Sadržaj čvrstih materija, %
50
ISO 1515
3.
Gustina (20 °C), g/cm3
1,12
ISO 2811
4.
Tačka paljenja, °C
88
ISO 3679
5.
Sadrzaj aktivnog kiseonika, %
9,0
AKZO JO 75.3
STANDARDNO PAKOVANJE
1,16 kg i 30 kg
SKLADIŠTENJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: Posebna prostorija, odvojeno od drugih materijala, bez direktnog dejstva sunčevih
zraka, originalna ambalaža, temperatura do 25 °C
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
PIGMENTNE PASTE I POMOĆNI PROIZVODI
ODVAJAČ M-70
Odvajač M-70 je emulzija Carnauba voska u vodi i ugljovodonicima. Koristi se kao odvajač za
kalupe kod izlivanja kompozitnih materijala.
KARAKTERISTIKE
rb.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
čvrsta pasta
Vizuelna
2.
Boja
žuta do sivo brapn
Vizuelna
3.
Gustina (20 °C), g/cm3
0,880
ISO 2811
4.
Tačka paljenja, °C
min.65
ISO 3679
STANDARDNO PAKOVANJE
Limenke od 0,425 kg
Kartonska kutija sa 12 limenki
SKLADIŠTENJE
ROK:
USLOVI:
24 meseca
suva i hladna prostorija, obezbediti da se izbegne smrzavanje
i temperatura do 30 °C
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
PIGMENTNE PASTE I POMOĆNI PROIZVODI
ARAPAST BELI ZA NIJANSIRANJE
Arapast beli za nijansiranje je postojana pigmentna pasta na bazi nezasićene poliestarske smole
koja se upotrebljava za bojenje žalkouta i nezasićenih poliestarskih smola u masi. Dodaje se u
količini od 10-15%.
KARAKTERISTIKE
rb.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Vizuelna
2.
Sadržaj čvrstih materija, %
bela pasta bez
vidljivih nečistoća
80±2
ISO 1515
3.
Gustina (20 °C), g/cm3
1,756
ISO 2811
4.
Tačka paljenja, °C
31
ISO 3679
5.
Finoća mliva (uribanost), µ
max. 40
ISO 1524
STANDARDNO PAKOVANJE
5 kg i 40 kg
SKLADIŠTENJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, temperatura do 25 °C, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
PIGMENTNE PASTE I POMOĆNI PROIZVODI
ARAPASTI
Arapasti su visoko kvalitetne pigmentne paste na bazi zasićene poliestarske smole koje se
upotrebljavaju za bojenje želkouta i nezasićenih poliestarskih smola u masi. Prilikom bojenja
želkouta ili smole u masu poliestra se dodaje od 0,1 do 5% Arapasta u zavisnosti od željenog
intenziteta obojenja. Izrađuju se u asortimanu od 13 osnovnih nijansi. Njihovim međusobnim
mešanjem kao i mešanjem sa Arapastom belim za nijansiranje može se postići niz međunijansi.
SKLADIŠTENJE
ROK: 12 meseci
USLOVI: zatvoren prostor, temperatura do 30 °C, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
Download

pigmentne paste i pomoćni proizvodi razre iva č s