laboratuar cihazlarý
108
manyetik karýþtýrýcý “ýsýtýcý tablalý”
Bakým gerektirmeyen sessiz DC motor yumuþak bir
baþlangýç ve hýzlý bir duruþ olanaðý ile maksimum 20
litreye kadar karýþtýrma yapar.
Geniþ LCD panelde ayný anda ayarlanan ve ulaþýlan
sýcaklýk ve hýz deðerleri gözlenebilir.
Seramik kaplý paslanmaz çelik ýsýtýcý tabla özellikle
kuvvetli asitler dahil deðiþik kimyasallara karþý
dayanýklýlýk saðlar.
Gövdeye gömülü olan ýsýtýcý sistem ve seramik kaplý
üst tabla mükemmel ýsý transfer olanaðý saðlayarak
ayarlanan sýcaklýða çok hýzlý eriþime olanak verir.
Aluminyum alaþým dýþ gövde, tüm mekanik ve
elektronik parçalarýn dýþ etkenlere karþý maksimum
güvenliðini saðlar ve uzun kullaným garantisi verir.
100 ile 1.500 rpm arasýnda elektronik olarak kontrol
edilebilen hýz yüksek sýcaklýklarda bile kararlý ve etkin
karýþtýrmayý saðlar.
PID sýcaklýk teknolojisi oda sýcaklýðýndan 340°C’a
kadar mükemmel sýcaklýk kontrol olanaðý sunar.
Karýþtýrýcý gövdesine monte edilen taþýma standýna
baðlý olan PT1000 sýcaklýk sensörü ile +/- 0,2°C
hassaslýkta sýcaklýk kontrolü olanaðý vardýr.
Aþýrý ýsýnma koruma algýlayýcýsý sýcaklýðýn herhangi
bir neden ile 360°C’ý aþmasý durumunda devreyi kapatýr.
Sýcak yüzey algýlayýcýsý karýþtýrýcý kapandýðýnda bile tabla
sýcaklýðýný kontrol eder. Tabla sýcaklýðýnýn 50°C’ý aþmasý
durumunda LED göstergede “HOT” (sýcak) uyarýsý yanar.
Özel bilgi aktarým programý tüm verilerin RS232
interfaz kanalý ile aktarýmýný saðlar.
katalog
tabla
numarasý
boyutu
613.02.001 135 mm
kontrol
paneli
LCD
karýþtýrma maks. sýcaklýk
hýzý
sýcaklýk sensörü
1500 rpm 340°C PT 1000
balon ýsýtýcý bloklarý
Mükemmel ýsý transferine sahip aluminyumdan
üretilmiþlerdir. Karýþtýrýcý tablasýna tam uyum gösterirler.
katalog
numarasý
613.02.101
613.02.102
613.02.103
613.02.104
Geniþ LCD panelde ayný
anda ayarlanan ve ulaþýlan
sýcaklýk ve hýz deðerleri
gözlenebilir
balon
hacmi
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
malzeme
cinsi
aluminyum
aluminyum
aluminyum
aluminyum
Çeþitli manyetik balýklarý ve
manyetik balýk tutucuyu
kataloðun 69. sayfasýnda
bulabilirsiniz.
Download

Ürün detayları için tıklayınız