laboratuar sarf malzemeleri
mikro pipet standý
82
mikro pipet standý
Akrilikten üretilmiþ olup 6 adet pipet
taþýyabilir.
Açýlý tasarýmý pipetlerin kolaylýkla
yerleþtirilmelerine olanak saðlar.
Kullanýlmak istenen pipete rahatlýkla
ulaþýlýr. Her mikropipet modeline
uygundur.
katalog
no
006.11.002
ambalaj
adedi
1 adet
mikro pipet standý
Akrilikten üretilmiþ olup, ürünlerin
kolaylýkla görülebildiði kutuya sahiptir.
Kayar kutu kapaðý þeffaf akriliktir.
4 adet otomatik pipetin yerleþimine,
pipet uçlarý ve diðer küçük
malzemelerin saklanmalarýna ve
kolay eriþimlerine olanak saðlar.
katalog
no
006.05.001
ambalaj
adedi
1 adet
sývý kabý
Polipropilenden üretilmiþ olup
tanýnmýþ markalara sahip mikro
pipetlere uyumlu taþýma tablasýna
sahiptir.
6 adet pipet taþýma tablasý kullanýmda
yer ve hacim tasarufu saðlar.
Özgün tasarýmý sayesinde ekseni
etrafýnda 360° iki yönlü dönme özelliði
istenen pipete kolay ulaþýmý saðlar.
katalog
no
006.11.005
ambalaj
adedi
1 adet
Bir yüzü 50 ml, diðer yüzü ise 12 ayrý
bölmeli ve her bölmesi 5 ml hacimli
tasarýma sahiptir.
Kabýn yapýsal açýsý, çok kanallý
mikropipetleri merkez noktaya
yönlendirerek, kab içindeki sývýnýn son
damlasýna kadar kullanýmýný saðlar.
Sývý kabý üzerinde basýlý index,
numunelerin tanýmlanmasýný saðlar,
gevþek kapaðý sayesinde buharlaþma
ve kontaminasyon önlenir.
katalog
no
006.07.001
006.07.002
hacim
50 ml
50 ml
mikropipet kabý
Polistrenden üretilmiþ olup kap
köþeleri darbelere karþý direnç
saðlayacak tasarýmdadýr.
5, 10 ve 25ml hacim derecelerine
sahiptir.
Özgün tasarýmý üst üste istiflenmiþ
sývý kaplarýnýn bir diðerine
yapýþmasýný önler.
Kabýn yapýsal açýsý, çok kanallý
mikropipetleri merkez noktaya
yönlendirerek, kab içindeki sývýnýn
son damlasýna kadar kullanýmýný
saðlar.
katalog
no
006.03.001
006.03.002
özellikler
non steril
steril
ambalaj
adedi
50 adet
1 adet
özellikler
non steril
steril
ambalaj
adedi
10 adet
1 adet
Download

Ürün detayları için tıklayınız