3D TESTER ( 3 BOYUTLU ÖLÇÜM İÇİN )
ALMANYA
Universal 3D-Sensor, frezeleme ve EDM makineleri (yalýtýlmýþ prop) için kullanýlan çok duyarlý ve hassas bir ölçü aletidir. Firmalarýn olmazsa
olmazýdýr. 3D-Sensor bir alet tutucuya kenetli ve bir frezeleme miline eklidir.
Bir kere makinenin miline kenetlendiðinde taþma tamamen sýfýra ayarlanabilir. Bu sayede iþlenecek parçanýn köþelerinin üzerindeki mil ekseninin
kesin konumu bulunabilir. Bu, sýfýrlarýn ayarlanmasýnýn ve uzunluklarýn ölçülmesinin hýzlý ve kolayca yapýlmasýný saðlar. 3D-Sensor ile X, Y ve Z
olmak üzere tüm eksenlere ulaþýlabilir.
Kadranlý mikrometre sýfýrý gösterdiðinde, mil ekseni tam olarak iþlenecek parçanýn köþesinde durur. Sadece Haimer 3D-Sensor köþelerin ilk
denemede bulunabilmesini saðlar. Prop çapýnýn hesaplanmasýna gerek yoktur, yalnýzca sýfýrlayýn yeter! Matematiksel hesaplamalara dair tüm
sorunlar ortadan kalktý, operatör hatalarý azaldý. 3D-Sensor hýzlý ve kolaydýr, üretken zamaný ve operatör duyarlýlýðýný arttýrýr.
Kýsa ve uzun proplar mevcuttur. Sensör proplar hiçbir alete gerek kalmadan deðiþtirilebilir. propun deðiþiminden sonra üniteyi tekrar ayarlamaya
gerek yoktur. Kýsaca, ibreyi sýfýra getirin ve o size köþeyi göstersin.
Aletin duyarlýlýðý sayesinde makinenin üzerindeki parçalarý denetleyebilirsiniz. Ýbriþim mengenesiyle, deliðin merkezini, köþeleri bulun ve parçalarý
belirleyin – bunlarýn tümü Haimer 3D-Sensor ile mümkün. Ünitenin tümüyle test edilmiþ ön ayar kýrýcý noktalarý ile baðlantýlý çok uzun bir aþýrý
çalýþma mesafesi vardýr, bu da sensörün ömrünü uzatýr.
Tüm Universal 3D-Sensor’ler tek tek test edilmiþtir ve maksimum ölçüm duyarlýlýðýna ulaþmak için ayarlanmýþtýr.
KOD
HASSASİYET
KOMPLE BOY
( SAPSIZ )
HEIM-8036000
0,01 mm
113 mm
3D TESTER MEKANİK
12876
HEIM-8036440
0,01 mm
113 mm
SK40 SAPLI 3D TESTER MEKANİK
12877
HEIM-8036540
0,01 mm
113 mm
BT40 SAPLI 3D TESTER MEKANİK
12878
HEIM-8036200
-
-
Ø4 KISA UÇ
12879
HEIM-8036300
-
-
Ø8 UZUN UÇ
12880
AÇIKLAMA
SK50, BT50, HSK-A50, HSK-E 50, HSK-A 63, HSK-A80, HSK-A100 MODELLERÝ ÝÇÝN FİYAT ALINIZ.
303
FİYAT KODU
Download

3D TESTER ( 3 BOYUTLU ÖLÇÜM İÇİN )