M E B ( TE O G ) 1 . D Ö N E M 8 . S I N I F ( B K Ý TA P Ç I Ð I )
T. C . Ý N K I L Â P TA R Ý H Ý V E ATAT Ü R K Ç Ü L Ü K TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R
1.
6.
“Misakýmilli’nin, ülkemizdeki azýnlýklara komþu ülkelerdeki Müslümanlara tanýnan haklar kadar hak tanýnacaktýr.” maddesinde uluslararasý denklik prensibine vurgu yapýlmýþtýr.
Verilen paragrafta Mustafa Kemal’in kurtuluþ için silahlý mücadeleyi savunduðu söylenebilir.
Yanýt: C
Yanýt: A
7.
2.
Sevr Antlþamasý’nda yer alan; “Kapitülasyonlardan
bütün devletler yararlanacak” maddesi Osmanlýnýn
ekonomik baðýmsýzlýðýný yok etmeye yöneliktir.
Yabancý bir milletin himayesine girmek istememek,
mandacýlýk anlayýþýna karþý olmak demektir.
Yanýt: D
Yanýt: C
8.
3.
Meclisteki milletvekillerinin Reþit Paþa’nýn öldürülmesini istemesinde hukuki bir dayanaklarý yoktur.
Tablonun doðru olabilmesi için sorudaki II. ve IV.
öncüllerindeki kiþilik özellikleri yer deðiþtirmelidir.
Yanýt: C
Yanýt: D
4.
9.
Milli cemiyetler ayrý ayrý kurulmuþlar, Sivas Kongresi’nde birleþtirilmiþlerdir.
Yanýt: B
Yanýt: A
5.
Soruda verilen bilgide Mustafa Kemal’in askeri yeteneðinin geliþtiðine ulaþýlamaz.
Ýlk askeri baþarýsýný kazanmýþtýr-SOFYA eþleþtirilmesi yanlýþ yapýlmýþtýr.
10.
Yanýt: D
Selanik kentine farklý unsurlarýn bir arada yaþamasý inanç birliðinin saðlanmasýna ortam hazýrlamaz.
Yanýt: C
1
2014-2015 / TEOG (8. Sýnýf - B Kitapçýðý) Çözümler
11.
16.
Verilen ülkelerin emellerine bakýldýðýnda Osmanlý
üzerinde çýkarlarýnýn olduðuna ulaþýlýr.
Yanýt: B
12.
Yanýt: D
Mustafa Kemal’in Trablusgarp’ta halký örgütlemesi
ve direniþe geçirmesi, Kurtuluþ Savaþý’nda da baþarýlý olmasýna yardýmcý olmuþtur.
17.
Yanýt: C
13.
II. öncülde Osmanlý yönetiminin iþgallere karþý duyarsýz kalmasýnýn sebebi verilmiþtir.
18.
Mustafa Kemal sözünde, mali kaynaðýn bulunmasýndan bahsetmiþtir.
Yanýt: B
Verilen bilgide Türkiye ve Afganistan arasýnda yapýlan dostluk antlaþmasýnýn ekonomik özelliðine deðinilmemiþtir.
19.
Sosyal Bilgiler öðretmeni soruda “Düzenli ordu kurulmalýydý.”nýn cevabýný vermiþtir.
Yanýt: C
Yanýt: C
15.
Birinci Ýnönü Savaþý sonucunda yaþanan geliþmelerden I ve III ulusal; I, IV ve V ise uluslarasý sonuçlardýr.
Yanýt: B
Yanýt: B
14.
Erzurum Kongresi’nin verilen maddesinde ülke bütünlüðünün korunacaðýna deðinilmiþtir.
20.
I. kutuya Kilikyalýlar Cemiyeti, II. kutuya ise Milli
Kongre Cemiyeti yazýlmalýdýr.
Moskova Antlaþmasý’nýn maddelerinden Misakýmilli’nin tamamlandýðý sonucuna ulaþýlamaz.
Yanýt: D
Yanýt: A
2
2014-2015 / TEOG (8. Sýnýf - B Kitapçýðý) Çözümler
Download

2014-2015 MEB SOS-1 çözüm.qxp