OCAK
AOX 6015 OCAK
Deðerli Müþterimiz,
Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite
kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.
Kullanma kýlavuzunuz en yeni teknoloji ile imal edilmiþ olan cihazýnýzý, güvenle ve en yüksek verimle
kullanmanýza yardýmcý olmak amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Cihazýnýzý kullanmadan önce, doðru ve güvenli yerleþtirme, bakým ve kullaným için temel bilgileri içeren bu
kýlavuzu dikkatli bir þekilde okuyunuz ve ürününüzün montajý için, size en yakýn VESTEL Yetkili Servisi’ ne
müracaat ediniz.
BU ÜRÜN ELEKTRÝK VE GAZ AKSAMLARI ÝÇERDÝÐÝ ÝÇÝN, ÜRÜNÜN ÝLK MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI
ÝÞLEMÝNÝN VEYA SÖZ KONUSU ÝSE TAÞINMA ÝÞLEMÝ SONRASI MONTAJININ VESTEL YETKÝLÝ SERVÝSLERÝ
TARAFINDAN YAPILMASI GEREKLÝDÝR. AKSÝNE DURUMLARDA MEYDANA GELEBÝLECEK SORUNLARDAN
VESTEL TÝCARET A.Þ. VEYA VESTEL BEYAZ EÞYA A.Þ. SORUMLU TUTULAMAZ.
Aldýðýnýz cihaz, ev tipi kullaným için üretilmiþ olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanýlabilir.
Ticari yada toplu kullanýma uygun deðildir. Tüketicinin buna aykýrý kullanýmýnda, TKHK hükümlerinde
belirlenmiþ, ücretsiz onarým ve garanti süresi içinde arýzalardan üretici ve satýcýnýn mesuliyetinin
kalktýðýný önemle belirtiriz.
Bu cihaz, aþaðýdaki güvenlik direktiflerine uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir.
- Alçak gerilim direktifi, 2006/95/EC
- EMU direktifi, 2004/108/EC
- CE markalama direktifi, 93/68/EEC
ÝÇÝNDEKÝLER
1. ÜRÜN MODELLERÝ
2. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ
3. GÜVENLÝK TALÝMATLARI
4. KURULUM
5. KULLANIM
6. TEMÝZLÝK VE BAKIM
Bölüm 2: ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ
1
2
3
4
2
5
6
1- Orta ocak beki
2- Küçük ocak beki
3- Büyük ocak beki
4- Ocak kontrol düðmeleri
5- Ocak tablasý
6-Ocak ýzgarasý
Bölüm 4: GÜVENLÝK TALÝMATLARI
CÝHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE AÇIKLAMALARIN TAMAMINI DÝKKATLÝCE OKUYUNUZ VE GEREKTÝÐÝNDE BAÞVURMAK
ÝÇÝN KILAVUZU UYGUN BÝR YERDE SAKLAYINIZ.
CiHAZ KILAVUZU BÝRDEN FAZLA MODEL ÝÇÝN OLUÞTURULMUÞTUR. CÝHAZINIZ, KILAVUZ ÝÇERÝSÝNDE BAHSEDÝLEN
ÖZELLÝKLERÝ ÝÇERMÝYOR OLABÝLÝR. OPERASYON KILAVUZUNDA ÞEKÝLLÝ ÝFADELERÝ OKURKEN DÝKKAT EDÝN.
Genel Güvenlik Uyarýlarý:
Bu cihaz, denetim saðlanmasý veya cihazýn güvenli bir þekilde kullanýlmasý ve
karþýlaþýlan tehlikelerin anlaþýlmasý ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaþlarý 8 ile
üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, iþitsel veya akli yetenekleri azalmýþ veya tecrübe
ve bilgi eksikliði olan kiþiler tarafýndan kullanýlabilir. Çocuklar cihaz ile
oynamamalýdýr. Temizleme ve kullanýcý bakýmý çocuklar tarafýndan denetimsiz
olarak yapýlmamalýdýr.
Cihaz ve eriþilebilir bölümleri, kullaným esnasýnda sýcaktýr. Isýtma elemanlarýna
dokunmamaya özen gösterilmelidir. Sürekli gözetim saðlanmýyorsa 8 yaþ altýndaki
çocuklar uzak tutulmalýdýr.
UYARI: Katý veya sývý yað ile ocakta dikkatsizce yapýlan piþirme iþlemi tehlikeli
olabilir veya yangýna sebep olabilir, ASLA yangýný su ile söndürmeye çalýþmayýnýz,
ancak cihazýn devresi kapatýlýr ve sonra örneðin bir kapak veya bir yangýn
battaniyesi ile alev örtülür.
UYARI: Yangýn tehlikesi: Malzemeleri piþirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.
UYARI: Yüzey çatlak ise, elektrik çarpmasý ihtimalini önlemek için cihazýn devresini
kapatýnýz.
Ocak kapaðý bulunan ocaklar için talimatlar, açýlmadan önce kapak üzerine
dökülmüþ herþey uzaklaþtýrýlmalýdýr. Ve ayrýca kapak kapatýlmadan önce ocak
yüzeyinin soðumasý beklenmelidir.
1
Cihazý temizlemek için buharlý temizleyici kullanmayýnýz.
Ürününüz tüm kabul edilebilir yerel ve uluslararasý standartlara ve yönetmeliklere uygun üretilmiþtir.
Bakým ve onarým çalýþmalarý sadece yetkili servis teknisyenleri tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurulumun ve bakýmýn
yetkili olmayan teknisyenler tarafýndan yapýlmasý sizin için tehlikeli olabilir. Herhangi bir þekilde cihazýn
özelliklerini deðiþtirmek veya düzenlemek tehlikelidir.
Kurulum öncesi ürününüzün yerel daðýtým koþullarýnýn (doðal gaz ve gaz basýncýnýn ya da voltaj ve frekansýnýn) ve
cihaz ayarlarýnýn uygun olduðundan emin olun. Bu cihaz için uygun koþullar etikette belirtilmiþtir.
DÝKKAT: Bu cihaz sadece yemek piþirmek için ve ev tipi cihaz olarak tasarlanmýþtýr, baþka herhangi bir amaç ya da
baþka bir cihaz ile kullanýlmamalýdýr (Ticari þekilde ve ev tipi olmayan kullaným gibi ve oda ýsýtmada kullaným
gibi.).
Bu cihaz bir yanma ürünlerini tahliye tertibatýna baðlanmamýþtýr. Bu cihaz geçerli olan montaj yönetmeliklerine
göre baðlanmalý ve tesis edilmelidir. Havalandýrma ile ilgili þartlara özel özen gösterilmelidir.
Eðer 15 sn sonunda ocak beki alev almaz ise, cihazý çalýþtýrmayý durdurun ve bulunduðunuz odanýn
kapýsýný açýn yada/ve yeniden çalýþtýrmak için en az 1 dakika bekleyin.
Eðer ürün üzerinde ülke sembolü var ise bu açýklamalar geçerlidir. Eðer ürün üzerinde sembol yok ise, bu
ülkenin kullaným þartlarýna cihazýn deðiþtirilmesiyle ilgili gerekli talimatlarý verecek teknik talimatlara
baþvurmak için gereklidir.
Güvenliðinizi saðlamak için tüm olasý güvenlik önlemleri alýnmýþtýr. Cam kýrýlabileceðinden temizlik
yaparken çizilmeleri önlemek için dikkatli olunmalýdýr. Aksesuarlar ile cihaza darbe uygulamaktan
kaçýnýlmalýdýr.
Kurulum sýrasýnda elektrik kablosunun zarar görmediðinden emin olunmalýdýr. Eðer elektrik kablosu
zarar görürse,üretici (servis veya yetkili kiþi) tarafýndan kaza riskini önlemek için deðiþtirilmelidir.
Eðer cihazýn piþirme yüzeyi camdan ise;
DÝKKAT: "Piþirme yüzeyindeki camýn kýrýlmasý durumunda":
- derhal tüm gazlý, elektrikli yanýcýlarý kapatýn ve cihazý güç kaynaðýndan izole edin,
- cihazýn yüzeyine dokunmayýn,
- cihazý kullanmayýn.
2
Kurulum Uyarýlarý
Cihazý, kurulumu tamamlanmadan çalýþtýrmayýnýz.
Bu cihaz yetkili bir teknisyen tarafýndan kurulmalý ve kullanýma alýnmalýdýr. Yetkisiz kiþiler tarafýndan
yapýlmýþ hatalý yerleþim ve kurulumdan kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan üretici firma sorumlu
deðildir.
Cihazý açtýðýnýzda, taþýnma sýrasýnda herhangi bir zarar görmediðinden emin olunuz. Herhangi bir kusur
olmasý durumunda cihazý kullanmayýnýz ve derhal yetkili servisini arayýn. Paketlemede (naylon,zýmba,
strafor… vs) çocuklara zararlý olabilecek malzemeler kullanýldýðýndan bu malzemeler toplanmalý ve
derhal atýlmalýdýr.
Cihazý atmosferik etkilerden koruyunuz. Güneþ, yaðmur,kar ve benzeri etkilere maruz býrakmayýnýz.
Cihazýn bulunduðu kabinin malzeme dayaným sýcaklýðý en az 100°C olmalýdýr.
Kullaným Sýrasýnda
Yanýcý veya patlayýcý maddeleri cihaz kullaným sýrasýndayken cihazýn yakýnýna koymayýn.
Katý veya sývý yaðlar ile piþirme yaparken piþiriciyi yalnýz býrakmayýn. Yaðlar aþýrý ýsýnma durumuna yangýna
neden olabilir. Yaðdan kaynaklanan alevlere su dökmeyin. Böyle bir durum meydana geldiðinde; alevi boðmak
amacýyla; tencereyi veya tavayý kapak ile kapatýn.
Tencereleri her zaman piþirme bölgesinin merkezi üzerinde konumlandýrýn ve tutamaklarýný devrilme ve
çarpmaya karþý güvenli konumda tutun.
Eðer uzun süre cihazý kullanmayacaksanýz, cihaz fiþini çekiniz. Kontrol düðmelerini kapalý tutun. Ayrýca, cihazý
kullanmadýðýnýzda; gaz vanasýný her zaman kapalý tutun.
Cihazý kullanmadýðýnýzda kumanda düðmelerinin her zaman "0" (durdur) konumunda olduðundan emin olun.
Uyarý: “Bir gaz piþirme cihazýnýn kullanýlmasýyla, bulunduðu odada nem, ýsý ve yanma ürünleri ortaya çýkar.
Özellikle cihaz kullanýmdayken mutfaðýn iyi havalandýrýldýðýndan emin olunuz, doðal havalandýrma deliklerini
muhafaza ediniz veya bir mekanik havalandýrma tertibatý taktýrýnýz (fýrýn üstü aspiratör).
Cihazýn uzunca bir müddet yoðun kullanýmý ilave bir havalandýrma isteyebilir, örneðin; bir pencerenin açýlmasý
veya daha etkili havalandýrma varsa mekanik havalandýrma seviyesinin yükseltilmesi gibi.
3
Cihaz harici bir zamanlayýcý veya ayrý bir uzaktan kumanda sistemi ile çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr.
Fýrýn kapý camýný ve diðer yüzeyleri sert aþýndýrýcý temizleyiciler ile keskin metal spatula ile temizlemeyiniz.
Bu iþlemler yüzeylerin çizilmesine sebep olabilir. Bu çizikler camlarýn kýrýlmasý veya yüzeylerin zarar görmesine
sebep olabilir.
Temizlik ve bakým sýrasýnda
Her zaman, temizleme ya da bakým iþlemlerinden önce cihazý kapatýn. Cihaz fiþi çýkarýldýktan veya ana kumanda
anahtarlarý kapatýldýktan sonra temizlik ve tamir iþlemlerini yapabilirsiniz.
Kontrol kumanda panelini temizlemek için kontrol düðmelerini sökmeyin.
PCB içermez.
Orjinal yedek parça kullanýlmamasýndan kaynaklanan ürün arýzalarýnda þirketimiz sorumlu tutulamaz.
CÝHAZINIZIN VERÝMLÝLÝÐÝ VE GÜVENLÝK BAKIMI ÝÇÝN, DAÝMA ORJÝNAL YEDEK PARÇA KULLANIMINI VE ÝHTÝYAÇ
HALÝNDE SADECE VESTEL YETKÝLÝ SERVÝSLERÝN ÇAÐRILMASI GEREKMEKTEDÝR. AKSÝ HALDE DOÐABÝLECEK ÜRÜN
ARIZALARINDAN ÞÝRKETÝMÝZ SORUMLU DEÐÝLDIR.
4
KURULUMU YAPACAK KÝÞÝ
ÝÇÝN TEKNÝK BÝLGÝLER
•
Ocaðýn alt yüzeyi ile ocaðýn altýnda yer alacak bir
baþka cihazýn ya da iç rafýn üst yüzeyi arasýnda en az
30 mm boþluk olmalýdýr.
•
Ocak ile üzerinde yer alacak dolap ya da ocaðý örtecek
þekilde hemen üzerinde konumlandýrýlmýþ herhangi
bir eþya arasýnda en az 750 mm mesafe
olmalýdýr(Þekil 4.1).
•
750 mm
Ocak tablasýnýn banko boþaltmasýna kurulumunu yapabilmek
için Þekil 4.2’ de gösterilen boyutlarda alan açýlmalý ve
aþaðýdaki adýmlar takip edilmelidir;
500 mm
Cihaz ile yerleþtirileceði yüzey arasýna mutlaka bir
sýzdýrmazlýk bandý konulmalýdýr.
Þekil 4.1
Cihaz perde gibi tutuþabilen malzemelerin yanýna
kurulmamalýdýr.
515mm
C
42 mm
Min. B
in. A
M
560mm
Komþu Duvarlar
Min. A
Yanabilir Malzeme
60 mm
Yanmaz Malzeme
40 mm
* 70cm ankastere ocaklar için verilen ölçüdür.
m
490m
Þekil 4.2
5
Min. B
150 mm
50 / 100* mm
C
60 cm Ankastre Ocak
580 mm
70 cm Ankastre Ocak
700 mm
OCAK TABLASININ YERLEÞTÝRÝLMESÝ
• Mutfak tezðahý üzerinde meydana gelebilecek sývý
sýzýntýsý sorunlarýný önlemek amacýyla, ocaðýnýzla
birlikte özel bir sýzdýrmazlýk macunu temin edilmiþtir.
Bu macunu mutfak tezðahýnda Þekil 4.3' te belirtilen
ölçülere uyan banko boþaltmasýnýn çevresine beþ
parça halindeki macunu çekip uzatarak uygulayýn.
• Ocak tablasýný banko boþaltmasý üzerine düzgün bir
biçimde yerleþtiriniz (Þekil 4.2).
• 'A' braketinin konumunu ayarlayýnýz ve 'B' vidasý ile
Þekil 4.3
ocak tablasý konumunu sabitleyiniz (Þekil 4.4).
KURULUM BRAKETLERÝNÝN
YERLEÞTÝRÝLMESÝ
t>20 mm
• Cihazýnýzýn banko boþaltmasý üzerine monte
edilebilmesi için braket ve vidalardan oluþan bir
kurulum kiti mevcuttur.
t
• Ocak tablasýný banko boþaltmasý üzerine yerleþtiriniz.
'A' braketlerini Þekil 4.4 deki gibi yerleþtiriniz, 'B' de
görüldüðü gibi vida konumunu ayarlayýnýz.
A
B
Þekil 4.4
CÝHAZINIZIN MUTFAK DOLABINA GÖRE KONUMU
(Þekil 4.5)
Boþluk
• Cihazýnýzýn alt yüzeyi ile mutfak dolabý
Kapý
arasýnda en az 60mm mesafe bulunmalýdýr.
Baðlantý
Boþluðu
6
60 mm
Þekil 4.5
GAZ BAÐLANTISI
Bu cihaz LPG (G30-28/30mbar) ile çalýþacak þekilde ayarlanmýþtýr. Uygun gaz tipleri ve gaz dedektörlerine iliþkin bilgiyi Gaz
Tüketim Tablosunda bulabilirsiniz. Eðer kullanýlan gaz basýncý bu deðerlerden farklý yada deðiþken ise gaz tesisatýna uygun bir
basýnç regülatörü takýlmasý gerekmektedir. Bu ayarýn yapýlmasý için mutlaka Vestel Yetkili Servisine baþvurun.
Cihazýnýzýn NG yada LPG’ye göre kurulumu yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu iþlem gerçekleþtirilirken yürürlükteki
yönetmelikler ve standartlar göz önüne alýnmalýdýr.
Cihazýnýzýn gaz baðlantýsýný yapmadan önce fabrika gaz çýkýþ ayarýný görmek için kapasite etiketine baþvurabilirsiniz.
NOTLAR
LPG gazý için baðlantý yapýlýrken, cihazýn gaz giriþine kelepçe ile sabitlenen plastik hortum kullanýlmalýdýr. Cihazýnýzý mümkün
olduðunca kýsa ve sýzdýrmaz bir hortum ile gaz kaynaðýna baðlayýnýz. Izin verilen maksimum hortum uzunluðu 1.5 m’ dir.
Cihazýnýzýn gaz baðlantý hortumu güvenliðiniz için yýlda 1 kez yenisiyle deðiþtirilmelidir.
Gaz baðlantý hortumlarý en fazla 90°C sýcaklýða dayanabilirler(Bu hortumlar yürürlükteki standartlara uygun olarak üretilmiþ
olmalýdýr).
NG baðlantýlarý için tasarlanmýþ gaz hortumlarý LPG baðlantýsýný yapmak için kullanýlmamalýdýr.
Gaz baðlantý hortumlarý ezilmemeli, zedelenmemeli ve hortumlarýn keskin, köþelere, hareketli nesnelere temas
ettirilmemelidir.
Gaz baðlantýsýnda oluþabilecek gaz kaçaðý uygun bir sývý ya da gaz kaçak dedektörü yardýmýyla kontrol edilmelidir.
Gaz baðlantýsý etrafýnda köpük oluþumu, gaz kaçaðý gözlendiði takdirde baðlantý tekrar tekrar kontrol edilmelidir.
Gaz kaçaðý asla ateþle test edilmemelidir.
1
Hortum Baðlantý Ucu Deðiþimi
2
Bu cihaz, fabrika çýkýþý olarak LPG için ayarlanmýþtýr. LPG’ den doðalgaza
dönüþüm esnasýnda, yetkili servis tarafýndan temin edilen baðlantýlar
ürüne takýlmalýdýr(Þekil 4.6) ve flex hortum ile baðlantý yapýlmalýdýr.
Her gaz deðiþiminde hortum ucu deðiþtirilirken, baðlantý ara yüzeylerine
sýzdýrmazlýðý saðlamak amacý ile (2) nolu contanýn yerleþtirilmesi
gerekmektedir.
3
2
1- Ocak gaz daðýtým borusu
2- Sýzdýrmazlýk contasý
3- Dirsek (NG Baðlantýsý için)
Ocaklarda gaz dönüþümü mutlaka yetkili Vestel Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr.
7
Þekil 4.6
GAZ DÖNÜÞÜMÜ
GAZLI OCAKLARIN ENJEKTÖR DEÐÝÞÝMÝ
Cihazýnýzda kullanýlan enjektörün çapý, enjektör üzerinde milimetrenin yüzde biri hassasiyetle verilmiþtir. Dönüþüm setiyle
birlikte verilen enjektör dönüþüm bilgi kýlavuzuna göre deðiþtirilecek enjektörü seçiniz. Sonrasýnda enjektör deðiþimi için:
• Ocak ýzgarasýný ve ocak beklerini çýkarýnýz.
•Uygun lokma ile “J” (Þekil 4.7-4.9) enjektörünü yerinden çýkarýnýz ve yerine cihazda kullanýlan gaz türüne uygun olan yeni
enjektörü monte ediniz.
J
Þekil 4.7
KISIK ALEV KONUMUNUN AYARLANMASI
Kýsýk alev konumu için rölanti vidasý LPG’ den doðalgaza dönüþte gevþetilmelidir. Doðalgazdan LPG’ye geçiþte ise ayný vida
sýkýþtýrýlmalýdýr. Cihazýn fiþinin takýlý olduðundan, gaz beslemesinin açýk olduðundan, ocak piþirici þapka ve adaptörlerinin
yerlerine yerleþtirilmiþ olduðundan emin olun. Ocaklarý yakýn ve kýsýk konuma alýn..
Düðmeleri çekerek çýkarýn. Rölanti vidasý musluk gövdesi üzerinde yer almaktadýr(Þekil 4.8). Küçük aðýzlý düz bir
tornavida ile vidayý sýkýn/ gevþetin. Bu ocaðýn kýsýk konumdaki alevinin artmasý ya da azalmasýný saðlar. Alev uzunluðu 4
mm olacak þekilde vidayý ayarlayýn. Düðmeyi yerine takarak alevin piþirici tam yanma konumundan kýsýk konuma 1 sn’ lik
sürede ayarlandýðýnda sönmediðinden emin olun.Yukarýda anlatýlan iþlemleri herbir ocak için tekrarlayýn.
Þekil 4.9
Þekil 4.8
8
Ocaðýnýzýn Elektrik Baðlantýsý
Elektrik baðlantýsýný yaparken aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz.
*Ev elektrik þebekesinin ve ürünün baðlanacaðý prizin akým taþýma kapasitesinin, ocaðýn kullandýðý maksimum güç için uygun
olduðundan emin olunuz.
*Kapasite etiketinde belirtilen ürün çalýþma geriliminin, þebeke gerilimi ile ayný olduðundan emin olunuz.
*Ürünü direkt prize baðlayýnýz. Arada trafo vs. tür þeyler olmamalýdýr.
L
SARI+YEÞÝL
N
MAVÝ
KAHVERENGÝ
*Toprak hatlý prize baðlayýnýz.
* Topraklý priz cihazýn yakýnýnda olmalýdýr. Kesinlikle uzatma kablosu kullanýlmamalýdýr.
* Besleme kablosu ürünün sýcak yüzeyine temas etmemelidir.
* Besleme kablosunun zarar görmesi halinde, mutlaka VESTEL Yetkili Servisini arayýn. Kablo, Yetkili Servis tarafýndan
deðiþtirilmelidir.
* Yanlýþ elektrik baðlantýsý cihaza zarar verebilir. Böyle bir zarar garanti kapsamýnda deðildir.
* Cihaz 220 - 240 Volt elektriðe uygun olacak þekilde ayarlanmýþtýr. Þebeke elektriði, verilen bu deðerden farklý ise derhal Yetkili
Servisi arayýnýz. Ocaðý yerleþtirdikten sonra kumanda düðmesinin “0” kapalý konumda olduðundan emin olunuz ve fiþi prize
takýnýz.
* Her bakýmdan önce cihazýn fiþini çekiniz.
9
Bölüm 5: KULLANIM
Büyük/Wok Piþirici
Orta Piþirici
Küçük Piþirici
: 22-26 cm
: 14-22 cm
: 12-18 cm
Þekil 5.1
Ocaklarý kullandýktan sonra, kontrol düðmesini kapatmayý unutmayýnýz.
Uyarýlar:
• Yalnýzca düz ve yeterince kalýn tabanlý tencereler kullanýnýz.
.
• Tencereyi ocaðýn üzerine koymadan önce tabanýnýn kuru olduðundan emin olunuz.
• Cihaz çalýþýrken tüm yüzeylerinin sýcaklýðý yükselebilir. Bu yüzden çocuklarýn ve evcil hayvanlarýn cihaz çalýþýrken ve
kapatýldýktan sonra soðumadan bu yüzeylere temasýný engelleyiniz .
• Ocak kullanýldýktan sonra bir süre daha sýcak kalmaktadýr, bu sürede ocaða dokunmayýnýz ve üzerine herhangi bir cisim
býrakmayýnýz.
.
• Ocaðýnýzýn üzerine býçak, çatal, kaþýk gibi metal parçalarý býrakmayýnýz, ýsýnarak ciddi yanýklara sebep olabilirler.
10
Bölüm 5: KULLANIM
Gazlý Ocaklarýn Kullanýmý
Manuel Ateþleme ve Gazlý Ocaklarýn Kontrolü
Ocaklardan birini ateþlemek için, ocak kýsmýna kibriti yaklaþtýrýnýz, ilgili ocaðýn düðmesini bastýrýnýz ve saat yönünün tersine
doðru çeviriniz. Ýstenen alev seviyesi maksimum (büyük alev) ve minimum (küçük alev) arasýnda çevirerek elde edilebilir.
Kontrol panelinde düðmelerin yanýnda bulunan iþaretler hangi düðmenin hangi ocaðý kumanda ettiðini göstermektedir.
Gazlý Ocaklarýn Elektrikle Ateþlenmesi
Ürünümüz otomatik ateþleme sistemi ile donatýlmýþtýr. Kullanmak istediðiniz gazlý ocaðýn kontrol düðmesini bastýrýnýz ve saat
yönünün tersine çeviriniz. Düðmeyi basýlý tuttuðunuz sürece otomatik çakmak çalýþacaktýr. Ýlgili ocaðýn yandýðýný gördükten
sonra düðmeyi serbest býrakýnýz ve gazlý ocaðýn yanar konumda kaldýðýndan emin olunuz. Aksi halde düðmeyi kapatýp önceki
iþlemleri tekrarlayýnýz.
Ateþleme süresinden sonra gaz emniyetinin devreye girme süresi en fazla 10 saniyedir. Bu süre boyunca düðmeyi tam basýlý
tutunuz. Düðmeyi serbest býrakýnýz ve gazlý ocaðýn yanar konumda kaldýðýndan emin olunuz. Aksi halde düðmeyi kapatýp,
önceki iþlemleri tekrarlayýnýz Kontrol düðmesi kapatýlmadan, kazara alev söndüðü taktirde, sönme emniyetinin devreye
gimesi için gereken süre en fazla 90 saniyedir.
Enerji Tasarrufu
* Elektrikli ocakta pisirme yapilirken düz tabanli tencere kullanilmalidir.
* Kullanilan tencere tabaninin büyüklügüne uygun olan ocak gözü tercih edilmelidir.
* Pisirme süresini düsürmek için tencerenin üstüne kapak konulmalidir.
* Pisirme süresinin uzun olmamasi için gereken miktardan fazla su yada yag kullanilmamalidir.
* Yiyecek kaynama basladiktan sonra sicaklik ayari düsürülmelidir.
Tavsiyeler:
Ocaðýnýz farklý boyutlarda ocak beklerine sahiptir. Gazý en ekonomik kullanmanýn yolu, piþirme tencerenizin boyutuna uygun
gazlý ocaðý seçmek ve kaynama noktasýna ulaþýldýktan sonra alevi en düþük seviyede tutmaktýr. Tencerenizin kapaðýný daima
kapalý tutmanýz önerilir.
Ocaðýnýzdan en iyi þekilde verim alabilmeniz için, aþaðýdaki çaplara sahip tencereler kullanmanýz önerilir.
Wok piþiricisi olan modellerde, uygun çaptaki wok tenceresi ve ürününüzle birlikte çýkan wok adaptörü ile birlikte kullanýnýz.
11
Tavsiyeler
Cihazýn ýsýtýcýlarý ýsýya dayanýklý koruyucu maddeyle kaplýdýr. Ýlk kullanýmda olasý kötü kokuyu gidermek ve koruyucu
tabakayý sertleþtirmek için düðmeyi ‘1’ konumuna getirerek 20 dakika kadar boþ olarak çalýþtýrýnýz.
* Cihazý her zaman tabaný düz ve kalýn tencereler ile çalýþtýrýn.
* Cihazý ýsýtýcý yüzeye uygun boyutlarda olan tencereler ile kullanýn.
* Cihazý çalýþtýrýrken tencereyi ýsýtýcý yüzeyinin tam merkezine yerleþtirin.
DOÐRU
YANLIÞ
yuvarlak tabanlý tencere
YANLIÞ
küçük tabanlý tencere
YANLIÞ
tencere tabaný ýsýtýcýya oturmamýþ
* Tencereyi ýsýtýcý yüzey üzerine yerleþtirmeden önce tabanýnýn kuru olduðundan emin olun.
* Cihazý asla boþ tencere ile çalýþtýrmayýn.
* Isýtýcýlar üzerinde bir çatlak yada kýrýk oluþtuðunda, cihazý derhal kapatýn ve kullanýmýný durdurun.
* Cihazýn uzun ömürlü olmasý için her kullanýmdan sonra yumuþak sünger veya bez ile ovarak temizleyin. Buharlý ýsýtýcý ile
temizlemeyiniz.
* Cihazýnýz çalýþýrken dýþ yüzeyleri oldukça ýsýnýr. Cihaz kapatýlmýþ olsa dahi, bu kýsýmlar belli bir süre daha sýcaklýðýný
muhafaza eder. Sýcak yüzeylere kesinlikle dokunmayýn ve üzerinde hiçbir cisim býrakmayýn. Çocuklarý uzak tutun.
Aldýðýnýz cihaz, ev tipi kullaným için üretilmiþ olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanýlabilir.
Ticari yada toplu kullanýma uygun deðildir. Tüketicinin buna aykýrý kullanýmýnda, TKHK hükümlerinde
belirlenmiþ, ücretsiz onarým ve garanti süresi içinde arýzalardan üretici ve satýcýnýn mesuliyetinin
kalktýðýný önemle belirtiriz.
12
Bölüm 6: TEMÝZLÝK VE BAKIM
Temizlik
Temizlemeden önce, ocaðý elektrik kaynaðýndan ayýrýnýz ve ana gaz beslemesini kapatýnýz.
Ocak Bekleri ve Izgaralar
Cihazýnýzýn üst kýsmýnda bulunan ocak ýzgaralarýný (tencere taþýyýcýlarýný), gazlý ocaklarýn þapka ve kafalarýný kaldýrýn. Bek
tablasýný silerken, havuzlarýn içine sabunlu su ve pislik kaçmamasýna dikkat edin. Böyle bir durumda, havuzun içindeki
sývýyý kurutup çalýþtýrýn. Gazlý ocaklarýn þapka ve kafalarý ile ocak ýzgaralarýný sabunlu su ile yýkayýp durulayýn. Kuruttuktan
sonra bek þapkalarýný yerleþtirirken týrnaklarýn geçmesine ve tam yerine oturmasýna dikkat edin. Bek tablasýný bulaþýk teli
ile temizlemeyin, yüzeyin çizilmesine sebep olur.
Bek ve kafa þapkalarýný bulaþýk makinesinde yýkamayýn. Bek kafalarýna sabunlu su ile çýkarýlamayan kir ve lekeler için
piyasadan temin edebileceðiniz metal yüzey temizleyicilerini, üzerindeki talimatlarý dikkate alarak kullanabilirsiniz.
Emaye Parçalar
Bu parçalarýn ilk günkü gibi yeni kalmalarý için, ýlýk sabunlu su ile sýk sýk temizlenmeleri ve yumuþak bir bezle kurulanmalarý
gerekmektedir. Parçalarý sýcakken yýkamayýnýz ve asla zedeleyici temizlik maddeleri kullanmayýnýz. Ýçki, kahve, süt, tuz, su,
limon veya domates suyu gibi sývýlarý emaye parçalarla temas edecek þekilde uzun süre býrakmayýnýz. Ocak ýzgaralarýnýn
(tencere taþýyýcýlarý) alevle temas eden uç kýsýmlarýndaki emaye dökülebilir. Emayesi dökülen uç kýsýmlar paslanmaya
neden olmayacaðýndan;kullanýmýnda sakýnca yoktur.
Inox Ocak Tablasý
Inox ocak tablasý yumuþak nemli sabunlu bir süngerle sýk sýk temizlenmeli ve yumuþak bir bezle kurulanmalýdýr. Zedeleyici
temizlik malzemeleri kullanmayýnýz. Ýçki, kahve, süt, tuz, su, limon veya domates suyu gibi sývýlarý ocak tablasý üzerinde
uzun süre býrakmayýnýz.
Yemek lekelerini ve kullanima bagli olusan sararmalari çikarmak amaciyla piyasada bulunan muhtelif inox temizleyiciler
kullanilmali, islak bir bezle durulamasi yapilmalidir. Kesinlikle, kimyasal çözünürlügü yüksek solventler kullanilmamalidir.
Aksi halde kalici renk degisimleri veya serigrafide zayiflamalar meydana gelebilir.
NOT: Bek havuzlarýnda ve ocak tablasý etrafýnda oluþan sararmalar cihazýn fonksiyonel özelliklerini ve performansýný
etkilememektedir. Inox temizleyiciler ile yapýlan düzenli temizleme ile bu sararmalarýn önüne geçilebilir.
13
Tablo 1
Toplam Güç
G30 28-30mbar
7.5 kW 545 g/h
Gaz Kategorisi : II2H3B/P
Sevk edileceði ülke : TR Sýnýf: 3
NG
G20 20 mbar
LPG
G30 28-30 mbar
115
85
BÜ Y Ü K BE K
Enjektör çapý (1/100 mm)
Nominal Güç (kW)
3
3
1 Saatlik Tüketim
285,7 l/h
218,1 g/h
ORTA BEK
Enjektör çapý (1/100 mm)
97
65
Nominal Güç (kW)
1,75
1,75
1 Saatlik Tüketim
166,7 l/h
127,2 g/h
ORTA BEK
Enjektör çapý (1/100 mm)
97
65
Nominal Güç (kW)
1,75
1,75
1 Saatlik Tüketim
166,7 l/h
127,2 g/h
72
50
KÜ ÇÜ K BE K
Enjektör çapý (1/100 mm)
Nominal Güç (kW)
1
1
1 Saatlik Tüketim
95,2 l/h
72,7 g/h
Bu cihaz AEEE yönetmeliðine uygundur.
14
Tablo 2
Teknik Özellikler
Ürün Boyutlarý
Yükseklik * Geniþlik * Derinlik
mm
44 *580 *515
mm
560 * 490
Büyük Bek Ø10cm
W
3000
Orta Bek Ø7.5cm
W
1750
Küçük Bek Ø5.5cm
W
1000
kW
7,5
Banko Boþaltmasý Boyutlarý
Geniþlik * Derinlik
Ocak Özellikleri
Diðer Özellikler
Toplam Güç Tüketimi
Voltaj
Paketli Boyutlarý
(Geniþlik*Derinlik*Yükseklik)
Net Aðýrlýk Maksimum
V
230
mm
645x570x158
kg
9,5
Brüt Aðýrlýk Maksimum
kg
10,5
15
Vestel Beyaz Eþya Sanayi ve Ticaret A.Þ
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa - TÜRKÝYE
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
Vestel Ticaret A.Þ
Zorlu Plaza Avcýlar 34310 Ýstanbul - Türkiye
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
52135768 11/13
Download

AOX 6015 OCAK