laboratuar sarf malzemeleri
silika-jel - “desikatör” - boncuklarý
Silika jel esaslý bu boncuklar özellikle
desikatörlerde ortam nemini yok
etmek amacý ile üretilmiþlerdir.
Aktif halde turuncu olan boncuk
rengi boncuk nem çektikçe
kademeli olarak beyaza döner.
Klasik nem tutuculara göre yeni ve
avantajlý bir alternatif oluþtururlar.
Silika jel boncuklar kolaylýkla re-jenere
edilirler.120 derecede ýsýtýldýklarýnda
yeniden aktif hale dönerler ve renkleri
tekrar turuncu olur.
Aðýr metal içermediklerinden çevre
dostu olan boncuklarýn çapý 1 ile 3
mm arasýnda deðiþmektedir.
Kolaylýkla ve her kademede
gözlenebilen bu renk deðiþimi nem
tutma iþleminin doyma noktasýna
geldiðini vurgular.
Sýzdýrmayan ve hava geçirmeyen
P.P þiþe içerisinde 1 kg olarak teslim
edilir.
ambalaj
adedi
1 kg
katalog
no
039.16.001
Kullaným öncesi
Nem tutmadan sonra
Re-jenere edildikten sonra
havanlar - “porselen”
Porselen havanlar, DIN 12906 standartlarýna uygun olarak, dýþlarý sýrlý
porselenden üretilirler. Havan elinin taban yüzeyi sýrlanmamýþ porselen
olduðundan öðütme ve ezme iþlemlerinde etkin sonuçlar elde edilir.
Porselen havanlar, porselen havan eli ile birlikte teslim edilirler.
katalog
no
038.02.075
038.02.100
038.02.125
038.02.150
038.02.180
çap
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
180 mm
hacim
75 ml
170 ml
350 ml
700 ml
1000 ml
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
havanlar - “agat”
Doðal agat taþýndan üretilirler. Fiziksel özellikleri sayesinde Moh skalasýna
göre 6,5 sertliði ile öðütme sýrasýnda mükemmel direnç gösterirler.
Bu nedenle agat havanlar, laboratuarlarda kontaminasyon içermeyen
sonuçlar elde etmek için kullanýlýrlar. Agat havan, agat havan eli ile
birlikte teslim edilirler.
katalog
no
038.07.050
038.07.075
038.07.100
dýþ
çap
50 mm
75 mm
100 mm
iç
çap
40 mm
60 mm
85 mm
hacim
5 ml
25 ml
50 ml
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
52
Download

Ürün detayları için tıklayınız