laboratuar sarf malzemeleri
50
homojenizatör torbalarý
Özel katkýlý polietilenden üretilmiþ
olup katý maddelerin sývý forma
geçirilmeleri için kullanýlýrlar.
Gamma ýþýnlarý ile steril
edildiklerinden çalýþýlan örneðin
mikrobiyolojik özelliklerinde
deðiþme olmaz.
Standart kapatma cihazlarý
kullanýmý ile torba aðzý kapatýlýr.
Tam geniþ filtreli ve sadece yan
kenar filtreli olmak üzere iki alternatif
torba mevcuttur.
250 mikron filtre gözeneði, örneðin
katý ile sývý faz arasýnda güvenli
ayrýlmasýna olanak saðlar.
039.23.001
tam geniþ filtreli torba
katalog
ambalaj
dýþ
no
adedi
hacim
ölçüler
039.23.001 400 ml 190x300 mm 500 adet
039.23.002 400 ml 190x300 mm 500 adet
039.23.002
yan kenar filtreli torba
otoklav poþetleri
örnek poþetleri - “kilitli”
atýk poþetleri & standý
2.0 mm kalýnlýk ile polipropilenden
üretilmiþ olup otoklavlanabilirler.
Poþetler üzerinde kontamine
atýklarýn güvenli imha edilmeleri
için tasarlanmýþ olan mavi týbbi atýk
etiketi basýlýdýr.
Poþet ön yüzeyi üzerine yazý
yazýlabilmektedir.
katalog
no
039.20.001
039.20.002
039.20.003
geniþlik
310 mm
415 mm
610 mm
uzunluk
660 mm
600 mm
810 mm
ambalaj
adedi
50 adet
50 adet
50 adet
Darbelere ve yýrtýlmaya karþý Atýk poþetleri (geniþlik: 200 mm &
dayanýklý, yüksek kalite polietilenden uzunluk: 300 mm) PA’ dan üretilirler
üretilirler.
ve tek kullanýmlýk ürünlerin
toplanmasý ve imha edilmeleri için
Özellikle katý ve yarý katý örneklerin kullanýlýrlar. Otoklavlanabilirler.
laboratuarlarda ve sanayide
taþýnmasý ve saklanmasý amacýyla Atýk poþedi standý, (çap: 120 mm
tasarlanmýþlardýr.
& yükseklik: 250 mm) çelikten
üretilir.
Torba üzerindeki 3 adet beyaz bant Ayarlanabilir stant yüksekliði deðiþik
yazýlým alaný, iþaretleme ve kolay uzunluktaki poþetlerin kullanýmýna
tanýnma imkaný saðlar.
olanak saðlar.
katalog
no
geniþlik uzunluk
039.08.100 70 mm 100 mm
039.08.150 100 mm 150 mm
039.08.220 150 mm 220 mm
039.08.300 200 mm 300 mm
ambalaj
adedi
100 adet
100 adet
100 adet
100 adet
atýk
ambalaj
poþeti
adedi
062.30.001 100 adet
poþet
ambalaj
standý
adedi
062.30.002 1 adet
Download

Ürün detayları için tıklayınız