laboratuar sarf malzemeleri
46
þiþeler - “su analizi için” - “steril”
Mikrobiyoloji analiz amacý ile su örneklerinin alýnmasý,
kullanýmý, taþýnmasý ve uzun süreli depolanmasý için
tasarlanmýþlardýr.
Þeffaf þiþeler, þiþe içini cam saydamlýðýnda gösteren
özel katký maddeli polipropilen’den üretilirler.
Amber renkli þiþeler ise yarý þeffaf polipropilen’den
üretildiklerinden ultraviyole ýþýnlarýnýn þiþe içine geçmesini
önlerken þiþe içinin de görülebilmesine olanak verirler.
Þiþeler üretimden sonra gamma ýþýnlarý ile steril edilirler.
Kare þekilli þiþe formu kullaným sýrasýnda kavrama kolaylýðý
ve depolama sürecinde yer tasarrufu saðlar. 50 mm
çapýndaki geniþ þiþe boynu sývý aktarýmýný kolaylaþtýrýr.
Þiþe kapaðý polipropilenden üretilmiþ olup emniyet
halkalý ve otomatik kilitlemelidir. Özgün kapak tasarýmý
kesin ve tam sýzdýrmazlýk saðlayarak þiþe içeriðini dýþ
etkenlerden ve konteminasyondan korur.
Þiþe yan yüzeyinde kabartma baskýlý hacim ölçeði
bulunmaktadýr. Her þiþe üzerinde örnek ve kullanýcý bilgileri,
gerekli kodlar, lot numarasý, son kullaným tarihi ve benzeri
bilgilerin basýlý olduðu etiket bulunmaktadýr.
Sývý sodyumthiosülfat içeren (20 mg/lt - acc to ISO/FDIS
19458:2006) þiþeler insan kullanýmýna yönelik su
örneklemeleri, yüzme havuz suyu örneklemeleri ve
diðer klor içeren su örneklemelerinde kullanýlýrlar.
Sývý sodyumthiosülfat içermeyen boþ þiþeler ise tüm
su örneklerinin fiziksel ve kimyasal analizleri için
kullanýldýklarý gibi, steril örneklemeye gerek duyulan
tüm diðer deneylerde örnek almak için kullanýlýrlar.
þeffaf þiþeler
tiyosülfatsýz
061.21.250
061.21.500
061.21.901
amber þiþeler
tiyosülfatsýz
061.22.250
061.22.500
061.22.901
þeffaf þiþeler
tiyosülfatlý
061.23.250
061.23.500
061.23.901
amber þiþeler
tiyosülfatlý
061.24.250
061.24.500
061.24.901
þiþe
hacmi
250 ml
500 ml
1000 ml
þiþe ölçüleri
w x d x H (mm)
60x 60 x 115
70 x 70 x 145
90 x 90 x 175
ambalaj
adedi
108 adet
84 adet
30 adet
Þiþe kapaðý emniyet halkalý ve otomatik kilitlemelidir. Özgün
kapak tasarýmý kesin ve tam sýzdýrmazlýk saðlayarak þiþe
içeriðini dýþ etkenlerden ve konteminasyondan korur.
Her þiþe üzerinde örnek ve
kullanýcý bilgileri, gerekli kodlar,
lot numarasý, son kullaným
tarihi ve benzeri bilgilerin basýlý
olduðu etiket bulunmaktadýr.
Download

Ürün detayları için tıklayınız