laboratuar sarf malzemeleri
19
adaptörler - “ sýçratma baþlýklý”
Isýya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayanýklý
borosilikat 3.3 camdan üretilirler.
Distilasyon düzeneklerinde, balondan kondensere
sývý geçiþini düzenlemek amaçlý kullanýlýrlar.
alternatif 2 model:
adaptör
düz
065.47.001
065.47.003
adaptör
eðimli
065.48.001
065.48.005
düz - açýsýz
75° açý eðimli
diþi þilif
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 29/32
erkek þilif
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 29/32
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
kurutma tüpleri
DIN 12610 standartlarýna uygun olarak borosilikat 3.3
camdan üretilirler.
6 mm çaplý baþlýða ve U þeklinde gövdeye sahiptirler.
alternatif 2 model:
90° açý
eðimli
065.60.100
065.60.150
gaz yýkama þiþeleri
90° açý eðimli
U formlu
U form
musluksuz
065.62.100
065.62.130
065.62.180
U form
musluklu
065.63.100
065.63.130
065.63.180
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
yýkama þiþe baþlýklarý
Isýya ve hemen hemen
tüm kimyasallara
dayanýklý borosilikat 3.3
camdan üretilirler.
Isýya ve hemen hemen
tüm kimyasallara
dayanýklý borosilikat 3.3
camdan üretilirler.
Kalýn ve saðlam altýgen
tabana sahiptirler.
Þiþe baþlýklarý, etkili gaz
daðýtýmýný saðlayan sinter
cam filtreli (porozite
derecesi 0) veya sinter
cam filtresiz olarak
üretilirler.
NS 29/32 aðýz þilif çapý
DIN 12242 standardýna
uygundur.
Þiþe ve seçilen baþlýk ayrý
olarak sipariþ edilmelidir.
katalog
no
065.66.125
065.66.250
065.66.500
065.66.901
þiþe
hacmi
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
diþi þilif
NS ölçüsü
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
katalog
no
065.67.001
065.67.002
065.67.011
065.67.022
ürün
tanýmý
filtresiz - cam yan kollu
filtresiz - PP yan kollu
filtreli - cam yan kollu
filtreli - PP yan kollu
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Download

Ürün detayları için tıklayınız