65
laboratuar sarf malzemeleri
saat camlarý
DIN 12341 standartlarýna uygun borosilikat 3.3 camdan
üretilir. Deðiþik malzemelerin ve kimyasallarýn tartýmý
için kullanýlýrlar.
Cam kenarlar kullanýmda kýrýlma riskinin en aza
indirilmesi için alevle perdahlanmýþ ve camýn iç gerilimi
azaltýlmýþtýr.
katalog
no
037.01.050
037.01.060
037.01.070
037.01.080
037.01.100
037.01.125
037.01.150
037.01.200
ambalaj
adedi
10 adet
10 adet
10 adet
10 adet
10 adet
10 adet
10 adet
10 adet
çap
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
vezin kaplarý
Borosilikat 3.3 camdan hafif aðýrlýkta pratik kullanýma
olanak saðlayacak þekilde üretilirler.
Tüm gövdelere kusursuzca uyum saðlayabilecek
deðiþebilir kapaklarý mevcuttur. Gövde üzerinde
üzerine not alýnmasý için uygun yazým alaný vardýr.
katalog
no
037.02.305
037.02.353
037.02.357
037.02.503
037.02.508
037.02.603
037.02.803
çap
30 mm
35 mm
35 mm
50 mm
50 mm
60 mm
80 mm
yükseklik
50 mm
30 mm
70 mm
30 mm
80 mm
30 mm
30 mm
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
tartým kaþýklarý - “cam”
Tartým kaþýklarý, borosilikat 3.3 camdan üretilirler.
Düz taban yapýlarý tartým sýrasýnda stabiliteyi saðlar.
Cam boru çýkýþý tartýlan maddenin kolaylýkla istenen
kaba aktarýmýna olanak verir.
katalog
no
037.07.001
037.07.002
037.07.003
maksimum
hacim
3 ml
6 ml
10 ml
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
tartým kaþýklarý - “paslanmaz çelik”
Tartým kaþýklarý, cilalý paslanmaz çelikten üretilirler.
Parlak iç yüzey tartýlan maddenin kolaylýkla istenen
kaba eksiksiz aktarýmýna olanak verir.
katalog
no
037.04.001
037.04.002
037.04.003
uzunluk
85 mm
105 mm
125 mm
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
Download

Ürün detayları için tıklayınız