07
laboratuar sarf malzemeleri
büretler - “otomatik” - “class AS” - “H” sertifikalý
Her çeþit kimyasal maddeye dayanýklý, ön vakum
kalibrasyon yöntemi ile üretilen borosilikat 3.3 cam
borulardan üretilirler.
PTFE (teflon) düz musluklar kullanýlarak, þelbah bantlý
veya þelbah bantsýz olarak üretilirler.
Üretim en yüksek kalitede DIN EN ISO 385 ve DIN
12700 standartlarýna uygun olarak yapýlmaktadýr.
Boþalttýklarý sývýnýn hacmine göre (to deliver - “ex”)
ve DIN/ ISO Class “AS” standartlarýna uygun olarak
kalibre edilirler.
Otomatik kalibrasyon iþlemi bilgisayar programlý
kalibrasyon cihazlarý ile yapýlmaktadýr.
Hassas kalite kontrol sistemi, ürün standartlarýnýn
doðruluðunu sürekli olarak kontrol ve garanti etmekte
ve olasý en küçük sapmalarý bile engellemektedir.
Conformity grup sertifikasý’na sahip büretlerin
gövdeleri üzerinde grup (lot) numarasý basýlýdýr. Grup
sertifikalarýna internet sitesi üzerinden ulaþýlabilir.
þeffaf büretler
amber baskýlarda,
büretler
Büretler
üzerindeki
cam için özel olarak
mavi baskýlý
baskýlý
üretilen
mavi vebeyaz
beyaz
boya kullanýlmaktadýr. ambalaj
þelbah bantlý
019.01.010
019.01.025
019.01.050
þelbah bantsýz
019.05.010
019.05.025
019.05.050
hacim
10 ml
25 ml
50 ml
taksimat
0.02 ml
0.05 ml
0.10 ml
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
büretler - “schilling” - “class AS”
Otomatik ‘‘Schilling’’ büretler, hýzlý titrasyon saðlayan ve
klasik otomatik büretlere ekonomik bir alternatif
oluþturan portatif büretlerdir.
Üretim en yüksek kalitede DIN EN ISO 385 ve DIN
12700 standartlarýna uygun olarak yapýlmaktadýr.
Boþalttýklarý sývýnýn hacmine göre (to deliver - “ex”)
ve DIN/ ISO Class “AS” standartlarýna uygun olarak
kalibre edilirler.
Otomatik “Schilling” büret sistemi, büret borusu, vanalý
büret musluðu, polietilen büret þiþesi ve özel büret
standýndan oluþur.
Özellikle kýrýlma riskinin olduðu analizlerde kullanýma
uygundur. Þiþeye bastýrýlarak hýzlý dolum yapýlabilir
ve vanalý musluðu sayesinde hýzlý titrasyon saðlanýr.
Þeffaf büretler þelbah bantlý olarak, amber büretler
þelbah bantsýz olarak üretilirler.
Þeffaf büretler üzerindeki yazý ve baskýlarda mavi
boya, amber büretler üzerindeki yazý ve baskýlarda
beyaz boya kullanýlmaktadýr.
þeffaf
þelbahlý
020.03.010
020.03.025
020.03.050
amber
þelbahsýz
020.05.010
020.05.025
020.05.050
hacim
10 ml
25 ml
50 ml
taksimat
0.05 ml
0.10 ml
0.10 ml
þiþe
hacim
500 ml
1000 ml
1000 ml
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
Download

Ürün detayları için tıklayınız