laboratuar cihazlarý
114
santrifüj “yüksek hýz”
Yüksek RCF hýzlarý gerektiren çalýþmalar için
tasarlanmýþ CE, cTUVus ve FCC.MCA sertifikalý,
IEC/EN611010-2-20 standartlarýna göre “patlamaya
dayanýklý” test sertifikalý santrifüj.
54 dB den az ses üreten son derece sessiz kömürsüz
DC motor sayesinde hedeflenen hýza titreþimsiz ve
hýzlý eriþilebilir.
Geniþ LCD göstergesi kolay kullanýmlý olup,
fonksiyonel parametrelerin giriþlerine ve izlenmelerine
olanak saðlar.
Önceden girilen RCF ve RPM deðerleri çalýþma
sýrasýnda deðiþtirilebilir ve çalýþmanýn her anýnda
gözlenebilir.
Baþladýktan birkaç saniye içinde 15.000 rpm hýza
ve maksimum güç olan 15.100 RCF deðerlerine ulaþýr.
Çalýþma hýzý +/- 20 rpm hassaslýkta kontrol edilebilir
Stabil metal gövde maksimum çalýþma hýzýnda bile
sallantýsýz ve titreþimsiz çalýþma olanaðý saðlar.
Zaman saati 30 saniye ile 99 dakika arasýnda
ayarlanabilir. Ýstenildiðinde “kesintisiz zaman”
fonksiyonu devreye sokulur. Zaman saat fonksiyonu
istenilen hýza ulaþýldýktan sonra devreye girer.
Ani ve anlýk hýzlý çalýþmalara olanak veren kontrol
mekanizmasý mevcuttur.
Geniþ volt aralýðýnda çalýþabilme özelliði çalýþma
kararlýlýðý ve sabit hýz opsiyonu sunar.
Kapakta bulunan çift emniyet kilit mekanizmasý en
üst düzeyde çalýþma güvencesi saðlar. Kapak
açýldýðýnda elektronik fren devreye girer ve çalýþmayý
derhal durdurur. Rotor durduðunda ise kapak otomatik
olarak açýlýr.
Geniþ LCD göstergesi fonksiyonel
parametrelerin girilmelerine ve
izlenmelerine olanak saðlar.
maksimum
katalog
numarasý
hýz
603.02.001 15.000 rpm
maksimum
hýz
0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml ve 2,0 ml
tüpleri taþýma amaçlý 12 delikli
santrifüj rotoru.
maksimum
RCF
15100 x g
çalýþma
süreci
30 sn. - 99 dk.
motor
tipi
DC
çalýþma
çalýþma
boyutlar
voltajý
frekansý
AC 100 - 220 V 50 Hz / 60 Hz 255 x 245x 140 mm
aðýrlýk
6 kg
Download

Ürün detayları için tıklayınız