AÞI DOLABI ve ORTAM
SICAKLIK NEM ÝZLEME SÝSTEMÝ
ECZANELERE ÖZEL
R
I
T
Þ
I
L
A
Ç
K
A
T
Eczane Gereçleri A.Þ.
ÝG-SERÝSÝ SICAKLIK ve NEM ÖLÇÜM SÝSTEMÝ
-GENEL PAKET ÝÇERÝÐÝ* Cihazýn adý GENTEK ÝG Online GPRS Veri Ýzleme Sistemi
* Cihazda en az 2 Adet Universal veya Sýcaklýk - Nem Sensör Giriþi olacaktýr. ( 1 adet sýcaklýk ve
nem sensörü ortam için, 1 adet sýcaklýk ve nem sensörü buzdolabý için)
* Tek veri için 131.000 kayýt hafýzasý. Hafýza dolduðunda en baþtaki veriden baþlayarak silme
yapar ve kayýt – hafýza iþlemi devam eder
* Verileri GPRS üzerinden veritakip.com a gönderebilme özelliði
* Harici UPS kutusu ile elektrik kesintilerinde 24 saat çalýþabilme. (Bu süre harici UPS kutusunun
özelliklerine göre arttýrýlabilir)
* Röle Desteði. (Alarm durumlarýnda röle aktifleþtirebilme)
* Buzzer Desteði (Alarm durumlarýnda buzzer ile sesli uyarý verebilme)
* Üzerinde bulunan GPRS modem aracýlýðý ile alarm durumlarýnda SMS gönderebilme veya
arama yapabilme.
* RS232 Bilgisayar baðlantýsý ile cihaza baðlanýp cihaz hafýzasýndaki verileri okuyabilme.
* Dahili saat pili ile elektrik kesintilerinde saat ayarýnýn korunmasý
* LCD ekranda sensör verileri ve cihaz durumu hakkýnda bilgi verme
* Ölçüm verilerine göre 10 adet alarm tanýmý yapýlabilme ve bu alarm durumlarýnda buzzer, röle,
sms gönderimi veya telefon aramasý yapabilmesi.
* Belirli deðerlerde alarm gönderilmesinin yaný sýra alarm iþlemi yapýlmadan önce alarmýn belirli
kez tekrarlanmasý, alarm iþlemi gerçekleþtikten sonra yeni alarm bildirimi yapmadan önce belli bir
süre beklemesinin saðlanabilmesi.
* Ölçüm süreleri, kayýt süreleri ve webe gönderim sürelerinin ayrý ayrý belirlenebilmesi.
* Parametre ayarlarý cihaz üzerinden yapýlabildiði gibi web üzerinden de yapýlabilmesi
* Sistem 100.000 kullanýcýya kadar destekli
* Sensör okuma hatalarýnda alarm vermesi. Bu hata kullancý ve GENTEK' e bildirilir. Bu durumda
en geç 24 sat içerisinde kullanýcýya ücretsiz olarak yeni sensör gönderilir.
* Webe gönderim problemlerinde alarm vermesi. Bu süre zarfýnda cihaz kendi hafýzasýnda kayýt
almaya devam eder.
* GSM hatalarýnda alarm vermesi Bu süre zarfýnda cihaz kendi hafýzasýnda kayýt almaya devam
eder.
* Pakete dahil olan hizmetler; 2 adet sensör, 1 adet UPS güç kaynaðý, geçmiþe dönük raporlama,
anlýk veri takibi, android programý, alarm durumlarýnda ayrýca e-maÝl atabilme, her ay için en az
100 adet SMS paketi (Turkcell-Vodafone), her ay için 50 MB GPRS ücreti( Turkcell-Vodafone) , Hat
açma ücreti, 24 ay garanti.
* Kalibrasyon iþlemi periyodik olarak her yýl yapýlacak olup, Eczanelerde kullanýlacak cihazýn
Kalibrasyonu, cihazýn sensörle birlikte GENTEK e gönderilmesi suretiyle yapýlacaktýr.
Kalibrasyon talebi olan eczacýlara herhangi bir veri kaybý yaþanmamasý için önce GENTEK
tarafýndan geçici data logger gönderilecektir.
Kalibrasyon iþlemi cihazýn GENTEK' e ulaþmasýndan itibaren en geç 5 iþgünü içerisinde
tamamlanarak kalibrasyonu yapýlan cihaz ve sensör eczaneye gönderilecektir. Kalibrasyon
zamaný gelen cihazlar GENTEK tarafýndan kullanýcý eczacýya ve EGAÞ a ücretsiz olarak
bildirilecektir.
Cihazýn kalibrasyon iþlemlerinde kargo ücreti, kullanýcý eczacý tarafýndan yapýlan
gönderimlerde eczacýya, GENTEK tarafýndan yapýlan data logger ve kalibrasyonu yapýlan
aletlerin eczacýya gönderilmesindeki kargo ücreti ise GENTEK e aittir.
Ayný döneme gelen kalibrasyon iþlemlerinde eczacýnýn maðduriyetine yol açmayacak
önlemleri almak GENTEK in sorumluluðundadýr. Keza bunlarla ilgili eczacýnýn uðrayabileceði
idari ve mali yaptýrýmlar GENTEK e ait olacaktýr.
* Cihazýn ve sensörün kalibrasyonu – bakýmý - servisi, cihazýn eczaneye teslimi ve kurulumunu
müteakip 2 yýl süre ile ve ücretsiz olarak GENTEK ' e aittir.
* Yazýlým ve / veya cihazýn herhangi bir nedenle çalýþmamasý – çalýþtýrýlamamasý durumunda
en geç 24 saat içerisinde kullanýcý eczacýya GENTEK tarafýndan yeni bir cihaz gönderilecektir.
* Cihazýn doðru ýsý ve nem ölçmesi ve kalibrasyonu ile ilgili her türlü teknik ve hukuki
sorumluluk GENTEK' e aittir. Dileyen eczacý Kalibrasyonu baþka bir kiþi veya firmaya yaptýrabilir.
Bu durumda sorumluluk kalibrasyonu yapan kiþi veya kuruluþa aittir. Garanti süresi içerisinde
dahi olsa Garanti taahhüdü son bulur.
* 2.yýl sonunda ( + 2 yýl ) her yýl yapýlacak olan kalibrasyon ücreti + SMS Paketi + GPRS Ücreti +
veritakip.com kullaným ücreti paket olarak toplam ücret KDV dahil 200 TL olup, cihazý
kullanacak olan eczacýya ait olacaktýr. Satýcý, eczacýdan bu paket hizmet karþýlýðý olarak bu
rakam dýþýnda herhangi bir ücret talep edemeyecektir.
Yukarýda belirlenen hizmetlere ait paket talebi eczacý tarafýndan EGAÞ' a yapýlacak olup,
GENTEK doðrudan eczacýdan talep alamaz. Egaþ tarafýndan iletilen paket hizmet talebi GENTEK
tarafýndan derhal yürürlüðe konulacaktýr.
* Cihazýn ve sensörün garanti süresi, cihazýn eczaneye teslimi ve kurulumunu müteakip 2 yýl
olup, bu süre zarfýnda her türlü kalibrasyon, bakým onarým ve gerektiðinde deðiþimi ücretsiz
olarak GENTEK tarafýndan yapýlacaktýr. Kullanýcý hatalarýndan kaynaklanan sensör arýzalarý
garanti kapsamý dýþýndadýr.( Sensor bedeli 40 TL + KDV dir.)
* GENTEK tarafýndan cihazýn teknik bakým onarým ve kalibrasyon dahil her türlü hizmet firma
bünyesindeki serviste saðlanacak ve bu iþlemler kesintisiz olarak sürdürülecektir.
* Cihazla birlikte, Kurulum ve Kullaným kýlavuzu ve CD si, sim kart, kullanýcý adý ve þifresi,
broþür, teknik hizmet, danýþmanlýk, kalibrasyon, güncelleme, servis ve arýza durumunda
yapýlacak iþlemler ve gerekli iletiþim bilgileri ve call center bilgileri ve cihazla ilgili her türlü
sorumluluðun üretici – satýcý ve servis veren GENTEK e ait olduðu bilgisi eczacýya teslim
edilecek, tüm bu bilgiler cihazýn kutusunda mevcut olacaktýr.
* Cihazýn kurulumu cihazla birlikte gönderilen kurulum bilgileri çerçevesinde kullanýcý eczacý
tarafýndan yapýlacaktýr. Ancak kurulumda yaþanabilecek her türlü teknik bilgi ve destek
GENTEK tarafýndan eczacýya verilecektir.
* Cihazýn kayda alýnan verileri GENTEK tarafýndan en az 1 yýl süre ile saklanacaktýr.
* Cihazýn güncellenmesi, yeni sürüm – versiyon yüklenmesi iþlemleri uzaktan eriþim yöntemi
ile GENTEK tarafýndan yapýlacaktýr
AÞI DOLABI ve ORTAM
SICAKLIK NEM ÝZLEME SÝSTEMÝ
Destek Hattý
0850 272 46 85
Eczane Gereçleri A.Þ.
Huzur Mahallesi 1112. Cadde No: 35 Öveçler / ANKARA
Tel : (0.312) 284 04 15 • Fax : (0.312) 286 74 31
www.egas.com.tr
Download

AŞI DOLABI ve ORTAM SICAKLIK NEM İZLEME SİSTEMİ