r
um k E
n
G E İd er
ün ki a ji
r
m
de
i K Se
m 20 u n
Ta 14 ru
l
u
sl
ağ
ı
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KURUM İDARİ KURULU BAŞKANLIĞINA
17.10.2014 tarihinde yapılacak olan Kurum idari Kurulu Ekim-2014
toplantısında; Sendikamızca teklif edilen 43 taslak maddenin, görüşülmesini
arz ve talep ederiz. 17.10.2014
Sendika Temsilcisi
Murat YILMAZ
Sendika Temsilcisi
Engin CAN
Sendika Temsilcisi
Yakup DOLU
Sendika Temsilcisi
Fehmi DAŞKAN
Sendika Temsilcisi
Selçuk ÜNSAL
Sendika Temsilcisi
K
ur
Tü
Musa CANLI
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLE
TÜRKİYE KAMU SEN’E BAĞLI TÜRKİYE ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK
HİZMET KOLU ÇALIŞANLARI SENDİKASI (TÜRK ENERJİ-SEN)
ARASINDA 17.10.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI EKİM
DÖNEMİNE AİT KURUM İDARİ KURULU TASLAK GÜNDEMİDİR.
K
ur
Tü
r
um k E
n
G E İd er
ün ki a ji
r
m
de
i K Se
m 20 u n
Ta 14 ru
l
u
sl
ağ
ı
1. Genel Müdürlük idare binasının İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
tarafından akreditasyon belgeli firmaya hazırlatılan rapor doğrultusunda
havalandırma ve diğer sorunlarının çözülmesi, Personelin yerleşiminde
gerekli hassasiyetin gösterilmesi,
2. Genel Müdürlük-Sıhhiye(öğleden önce, öğleden sonra), KırkaEskişehir(işe geliş-gidiş), Emet-Tavşanlı(işe geliş-gidiş), Bigadiç İşletmeŞehir Merkezi (akşam ve hafta sonu), Bandırma İşletme-Şehir Merkezi
(öğlen) hatlarına ücretsiz servis konulması,
3. Teşekkülümüzde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde her sınıftan
(A,B,C) İş Güvenliği Uzmanı bulunmasından dolayı iş yerlerinin hizmet alımı
yoluyla değil de kendi personeli ile yasa ile belirlenen özlük haklarının
verilerek yaptırılması,
4. Kurum doktorların işyeri hekimi sözleşmesi (İSG-KATİP) imzalaması
sebebiyle 6331 Sayılı Yasa ile alması gereken ek ödemenin yapılması,
5. Kurum kültürü geliştirilmesi çalışmalarına yönelik olarak hizmet
alım yolu ile hazırlanan raporun sonuçlarının uygulanmasına yönelik
çalışmaların takip edilmesi,
6. Teşekkülümüzce daha önce yıllarda gerçekleşen GY sınavlarında
başarılı olarak ataması yapılan, fakat daha sonra mahkeme kararıyla
kadroları alınanların veya daha önce yapmış oldukları görevler nedeniyle
kazanılmış hakları olan personelin kazanmış oldukları özlük haklarının
verilmesi, (Grup Şefi, Amir Yardımcısı, Şef, Uzman, Teknik Uzman gibi)
7. 2014-2015 yılları için Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği
sınavlarının yapılması. Personelin mağduriyetlerinin giderilmesi için ihtiyaç
kadar ilave ek kadro (Şef, Uzman, Teknik Uzman) talep edilmesi,
8. Geçerliliği devam eden Görevde Yükselme Sınavı sonucunda
yapılan atamalarda, başarı sırasına titizlikle riayet edilmesi,
9. Teşekkülümüzün
kurumsal
kimliğinin
gelişmesi
açısından,
çalışanların faydalanabileceği sosyal tesislerin (kamp, misafirhane, vb.)
temin edilmesi, (diğer kurumlarla protokol yapılması gibi)
10. Her yeni yılda olmak üzere Teşekkülümüzün yeni ürünü olan Eti
Matik (10 kğ’lık) deterjanının tüm personele verilmesi,
11. İşletmelerde personelin motivasyonlarının ve verimliliğinin
arttırılması için sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi, sosyal aktivitelerin
artırılması, tüm personelin katılacağı eğlenceler düzenlenmesi, spor
aktivitelerinden herkesin eşit şekilde faydalanması,
12. Bazı işyerlerimizde uygulanmakta olan mobing baskıların ve
eşitsiz uygulamaların ortadan kaldırılması. Herkese eşit davranılması,
13. Ankara’da yapılmakta olan lojman satış kararının yeniden gözden
geçirilmesi,
K
ur
Tü
r
um k E
n
G E İd er
ün ki a ji
r
m
de
i K Se
m 20 u n
Ta 14 ru
l
u
sl
ağ
ı
14. Kapatılan İzmir Lojistik Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan
hizmet
binasının
satışından
vazgeçilerek,
sosyal
tesis
olarak
değerlendirilmesi,
15. Teşekkülümüzden emekli olan personelin e-posta adreslerinin iptal
edilmemesi,
16. İşletmelerde bulunan misafirhane, lojman ve yemekhane
hizmetlerinde kalite standartlarının yükseltilmesi. Temiz ve hijyenik
ortamların sağlanması, Fabrikalarda ve tozlu ortamlarda çalışanlara
koruyucu gıda yardımı olarak sürekli yoğurt verilmesi,
17. Teşekkülümüz İş yerlerinde kreş ve emzirme odalarının
oluşturulması,
18. Teşekkülümüzce yapılmakta olan hizmet içi mesleki geliştirme
eğitimlerine birimlerdeki ilgili personelin gönderilmesi. Birimler tarafından
gönderimlerde tüm personelin eğitimlere eşit şekilde gönderilmesinin
sağlanması. Eğitim, fuar ve kongrelere genellikle aynı kişilerin
gönderildikleri, bu konuda daha önce alınan kurum idari kurul kararlarına
uyulmadığı, bu haksız durumların giderilmesi, Mesleki geliştirme ve
oryantasyon eğitimlerinin hafta sonuna denk getirilmemesi, Yasa
çerçevesinde yapılması gereken sivil savunma eğitimlerine savunma
uzmanlarının da katılımının sağlanması,
19. Genel Müdürlük binasında mevcut olan sağlık merkezi için ücretsiz
diş hekimi ve doktor ihtiyacının karşılanması,
20. Teşekkülümüz lojmanlarına ve sosyal tesislerine kablosuz internet
sisteminin kurulması,
21. Emet İşletmesi içerisindeki bulunan misafirhane ile hisarcık
misafirhanesine İşletme internetinin haricinde yeni internet sisteminin
kurulması. Bigadiç işletmesinde kantar sorumlusu olarak çalışan personelin
internet bağlantılarının sağlanması,
22. İşletmelerde, faaliyetlerini sürdürmek üzere Sendika işyeri
temsilcilik odasının verilmesi,
23. Teşekkülümüzce veya harici yapılan panel, sempozyum, çalıştay
vb. gibi toplantılara sendika temsilcilerinin resmi olarak davet edilmesi,
24. Servis araçlarının ihale şartnamelerine uygun olarak teknik
takibinin yapılması,
25. Memur ve Sözleşmeli personelin 2014 yılı yazlık koruyucu giyim
malzemelerin en kısa zaman içerisinde verilmesinin sağlanması, İşe göre
giyim yardımının yapılmasının yaygınlaştırılması,
26. Kurum içerisinde tayin işlemlerinde ailevi durumlarının da dikkate
alınarak belli dönemlerde tayinlerin yapılması,
27. Başbakanlık tarafından yayınlanan 15.04.2014 tarih ve 69471265010-06/2840 sayılı genelgede belirtildiği üzere zorunlu ve istisnai haller
bulunmadığı sürece personele fazla çalışma yaptırılmaması, hafta sonları
çalıştırılmaması, Fazla mesaiye kalan personelden yemek ücreti alınmaması,
28. Nöbetçi Memurluğunun iptal edilmesi nedeniyle başka ad altında da
olsa nöbetçi memurluğu uygulamasına devam edilmemesi,
29. Personeli ilgilendiren izin taleplerinin zamanında imzalanması, Keyfi
davranışların ortadan kaldırılması, saatlik izinlerin birim amirleri tarafından
verilmesi,
K
ur
Tü
r
um k E
n
G E İd er
ün ki a ji
r
m
de
i K Se
m 20 u n
Ta 14 ru
l
u
sl
ağ
ı
30. Bandırma Bor işletmesinde uygulanan saatlik izinler nedeniyle
nizamiye kapı giriş çıkışlarında yoklama alınmayarak, kart basımı ile
takibinin sağlanması,
31. Üretim ve bakım iş yerlerinde çalışan memur personelin elbiselerini
değişebileceği ve duşunu alabileceği bay/bayan ayrı olmak üzere kabinlerin
yapılması,
32. İşletmelerde bulunan çay ocaklarında tost ve bisküvi gibi gıdaların
bulundurulması,
33. Bandırma Bor İşletmesi şehir lojmanında pazardan, seyahatten
veya tatilden dönüşlerde valiz, bavul, çanta, vs. eşyaları araçtan indirmek
için kısa süreli duruşlara izin verilmesi,
34. Birimlere iş dağıtımı yapılırken görev yetki sorumluluk yönergesine
göre sorumluluk alanları kapsamında iş verilmesi. Başka birimin sorumluluk
alanına giren işlerin diğer birimlere verilmemesi,
35. İşletmelerde, lojman tahsisi somut kriterlere bağlanmalı, keyfi
uygulamaların yapılmamasının sağlanması,
36. Kestelek Bor Başmühendisliği misafirhanesinde ikamet edenlere
günlük 15 TL olarak değil de, lojman gibi m2 üzerinden ücret alınması,
37. Kestelek Bor Başmühendisliğinde yeni atananlara bilgisayar ve
buna bağlı olarak iş verilmesi,
38. Bigadiç Bor İşletmesi sosyal tesislerine ve lojmanlarına güneş
enerjisi sisteminin kurulması,
39. İşletmelerdeki lojmanların hizmet evi olarak değerlendirilmesi,
lojmanda oturan personelin ücretsiz olarak faydalandırılması,
40. İşletmelerde çalışan personelin risk altında olanların kendileri
tarafından değilde, Kurum tarafından mesleki olarak sigortalanması,
41. 5510 sayılı yasaya göre Kamu çalışanları olarak nitelenen
personelden 4857’ye tabi olarak çalışan işçi personele öğle yemeği ücretsiz
olarak verilmektedir. Buna bağlı olarak 657 ve 399 sayılı yasaya göre
çalışan personele de öğle yemeğinin ücretsiz verilmesi,
42. Kırka Bor İşletmesinde sabah kahvaltısı ve akşam yemek
ücretlerinin düşürülmesi,
43. İkamet ettiği mücavir alan dışında vefat eden Teşekkül personelinin
kendisi veya 1.derece yakınlarına, talep edilmesi durumunda cenaze
işlemleri için araç tahsis edilmesi,
Download

Ekim2014_SendikaGündemTaslağı - Türk Enerji-Sen