HAKKIMIZDA
TEİAŞ, 233 sayılı KHK’ya tabi, iktisadi devlet teşekkülü olarak ve mevcut mevzuat ve ana statüsü hükümleri
çerçevesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan
(EPDK) 13.03.2003 tarihinde aldığı iletim lisansı çerçevesinde, yeni piyasa yapısına uygun olarak faaliyetlerini
yürütmektedir.
Teknoloji, nüfus ve altyapı gelişmelerine paralel olarak elektrik iletim altyapılarını genişletmek, yeni iletim
tesisleri yapmak, bunlara paralel olarak kendi iletişim
altyapısını genişletmek, Türkiye Elektrik Sistemini
uluslararası standartlarda, kaliteli, ekonomik ve güvenilir bir şekilde işletmek, bu amaçla; yeni projeler oluşturmak, bunları gerçekleştirmek ve elektrik
piyasası hizmetlerini yürütmekten sorumlu olan
TEİAŞ, bu görevlerini Ankara’da bulunan Genel
Müdürlük ile Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan
22 adet İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlükleri
ve 10 adet Yük Tevzi İşletme Müdürlükleri vasıtasıyla yapmaktadır.
TEİAŞ iletim şebekesi; 51.407,3 km uzunluğunda enerji iletim hattı, 662 iletim merkezi,
119.496 MVA trafo gücü ve komşu ülkelerle toplam 12 adet enterkonneksiyon hattından oluşmaktadır. TEİAŞ 2013 yılı sonu itibariyle 64.044 MW
santral kurulu gücü, 39.044,9 MW (2012) ani puantı, 799,4 milyon kWh (2012) maksimum günlük
tüketimi, 239,29 milyar kWh yıllık elektrik enerjisi
üretimi, 245,48 milyar kWh yıllık elektrik enerjisi
tüketimi olan Enterkonnekte Elektrik Sistemini kesintisiz, kaliteli ve güvenilir bir şekilde işletmektedir.
Rekabetçi, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması kapsamında çalışmalar devam
etmekte ve yeni projeler gerçekleştirilmektedir.
İNSAN KAYNAKLARI
POLİTİKAMIZ
➤ Görevin özelliğine uygun vasıftaki personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek ve işin gereğine göre eğitmek,
➤ Personelin yaratıcılığının, girişimciliğinin, başarı
ve çabasının maddi ve manevi olarak değerlendirilmesini teşvik etmek,
➤ Personeli verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırmak,
➤ Personeli, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini yönetime
kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme
usul ve imkanlarını geliştirmek,
➤ Personelin Teşekküle bağlılığını arttırmak, sosyal
ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek, sosyal hizmet ve yardımlardan
bütün personelin eşit ölçülerde faydalanmalarını sağlamak suretiyle verimi arttırmak ve Şirkette çalışmayı özendirici hale getirmek,
İSTİHDAM ŞEKİLLERİ
Teşekkülümüzde üç ana istihdam şekli bulunmakta
olup bunlar memurlar, sözleşmeli personel ve işçilerdir.
Teşekkülümüzde genel idare esaslarına göre yürütülmekte olan asli ve sürekli görevler I sayılı cetvele
tabi memur statüsündeki personel tarafından yerine getirilmektedir. Bu personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
Sözleşmeli personel ise teşekkülümüzün genel
idare esasları dışında yürütmekte olduğu hizmetlerde
399 sayılı KHK çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme
ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir.
Bu iki gruplandırmanın dışında yer alan üçüncü
istihdam şekli ise 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde
çalışan işçi personeldir.
SOSYAL GÜVENLİK
Teşekkülümüzde İş Kanununa göre çalışan işçi ve
kapsam dışı personel 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi “4/a” kapsamında,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan memur personel ile 399 sayılı KHK göre istihdam edilen
personel de “4/c” kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.
MALİ HAKLAR
Teşekkülümüz bünyesinde II sayılı cetvel kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretleri, Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri gereği her yıl
için belirlenen sözleşme tavan ücretini geçmemek
SOSYAL HAKLAR
Lojman
Teşekkülümüz
personelinin yararlanması amacıyla
merkez ve taşra teşkilatımızda toplam 4.151 konut bulunmaktadır. Lojmanlar, yönetmelikte belirlenmiş olan kriterler dahilinde personelimize tahsis edilmektedir.
kaydıyla, Yüksek Planlama Kurulu Kararı ekinde yer
Misafirhane
alan çalışma grupları ve unvan pozisyonları dikkate
Taşra teşkilatımızda Teşekkülümüz personeli ile aile-
alınarak Teşekkülümüz Yönetim Kurulu tarafından be-
lerinin yararlanabileceği misafirhaneler bulunmaktadır.
lirlenmektedir. Sözleşme ücretlerine ilave olarak ödenen ek ödemeleri ise 375 sayılı KHK’nin Ek 9’uncu
maddesine göre değerlendirilmektedir.
Ayrıca, Teşekkülümüz bünyesinde 4857 sayılı İş
Kanununa tabi olarak çalıştırılan işçi personelin ücretleri ise TES-İŞ Sendikası ile KAMU-İŞ Sendikası arasında iki yıllık dönemler itibariyle bağıtlanan İşletme
Ulaşım
Teşekkülümüz personelinin işe geliş ve gidişleri ücretsiz servis araçları vasıtasıyla sağlanmaktadır.
Sağlık
Teşekkülümüz merkez yerleşkesinde, kurum tabipliğinin yanı sıra Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine
bağlı olarak faaliyette bulunan Semt Polikliniği yer almak-
Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde belirlen-
tadır. Ayrıca, Taşra ünitelerimizde kurum doktoru veya
mektedir.
İş yeri Hekimleri görev yapmaktadır.
Yemekhane
Merkez yerleşkesinde , personele ve dışarıdan gelen
ziyaretçilere tabldot usulü olarak hizmet veren yemekhane bulunmaktadır. Taşra ünitelerimizde de personele ve dışarıdan gelen ziyaretçilere hizmet veren yemekhanelerin
yanı sıra bazı ünitelerimizde personelimizin ve ailelerinin
faydalanabileceği lokaller de bulunmaktadır.
Kreş
Teşekkülümüz personeli 2-6 yaş grubu çocuklarının
bakımında; merkez yerleşkesi içerisinde yer alan TEDAŞ
Genel Müdürlüğüne ait kreşten, Gölbaşı Sosyal Tesislerinde ise Teşekkülümüze ait kreşten faydalanabilmektedirler.
Download

TEİAŞ El Broşürü