TEİAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
TEİAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ TARİHİ
KURULUŞ KARARI
No
ANASTATÜ
No
: 01.10.2001
: Tarih: 02.02.2001
: 2001/2026 (BKK)
: Tarih: 29.06.2001
: 24447 (R.GAZETE)
İLETİM LİSANSI TARİH 13.03.2003
SERMAYE
PERSONEL SAYISI
: 5 Milyar TL
: 8026
Misyonumuz
Güçlü bir iletim sistemi oluşturarak elektriğin kaliteli, sürekli, güvenilir ve ekonomik olarak iletimini sağlayacak şekilde
elektrik sistemini ve piyasasını işletmek.
Vizyonumuz
Türkiye Elektrik İletim Sistemini güçlendirmek, kaliteli, sürekli ekonomik olarak elektriği iletmek, komşu elektrik sistemleri ile bağlantıları geliştirmek, rekabetçi ve saydam bir enerji
piyasası oluşumuna katkıda bulunarak, sektörde güvenilir ve
yönlendirici bir kuruluş olmak.
2
TEİAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kemal YILDIR
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
MERKEZ TEŞKİLATI
• Genel Müdür
• 4 Genel Müdür Yardımcısı
• Hukuk Müşavirliği
• Teftiş Kurulu Başkanlığı
• 13 Daire
TAŞRA TEŞKİLATI
• 22 İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
• 10 Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü
• Güç Trafoları ve Onarım İşletme Müdürlüğü
• Elektronik Laboratuarı İşletme Müdürlüğü
• Özel Yükler ve Mobil Merkezler Taşıma İşletme Müdürlüğü
• Soma Elektrik Geliştirme ve Eğitim Tesisleri İşletme Müdürlüğü
• Gün Öncesi Piyasası İşletme Müdürlüğü
• Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü
3
TEİAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkemizde elektrik üretimi 1902 yılında Tarsus’da bir su değirmenine bağlanan 2 kW gücünde bir dinamoyla başlamıştır. İlk büyük
santral ise 1913 yılında Silahtarağa’da kurulmuştur.
Ülkemizdeki ilk elektrik işletmeciliği 1935 yılında 2805 sayılı kanunla kurulan Etibank ile başlamıştır ve bu kapsamda faaliyet
gösteren elektrik enerjisi sektörü 15.07.1970 tarih ve 1312 sayılı kanunla Etibank’tan ayrılarak (TEK) Türkiye Elektrik Kurumu’na
devredilmiştir.
Türkiye Elektrik Kurumu da
13.08.1993 tarihinde Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)
adı altında iki ayrı iktisadi devlet
teşekkülüne ayrılmıştır.
Silahtarağa Santralinin Türbini
TEAŞ bilahare elektrik sektöründe
yeniden yapılanma kapsamında, 2 Mart 2001 tarihinde Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), Elektrik Üretim Anonim
Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim A.Ş.
(TETAŞ) olmak üzere üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü halinde yeniden yapılanmış ve TEİAŞ, 01.10.2001 tarihinde faaliyetlerine
başlamıştır. TEİAŞ 13.03.2003 tarihinde Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan aldığı “İletim Lisansı” çerçevesinde yeni piyasa
yapısına uygun olarak merkez birimleri ve yurt sathına yayılmış
İletim Tesis İşletme Grup Müdürlükleri ve Yük Tevzi Merkezleri ile
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında elektrik kurulu gücü 33 MW iken
2013 yılında ise yaklaşık 64.000 MW seviyesine ulaşmıştır.
Ülkemizde iletim sistemi mevcut olmayıp lokal dağıtım sistemleri
mevcutken günümüze gelindiğinde ise 51.344 km kilometre iletim
hattı yaklaşık 122.236 MWA trafo kapasitesi ile ülkemiz Avrupa
standartlarına sahip bir iletim ağıyla donatılmıştır.
4
TEİAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEİAŞ’ ın esas itibarıyla görevleri; Türkiye enterkonnekte
elektrik sistemini şebeke yönetmeliği ile arz güvenliği ve
kalitesi yönetmeliğine göre işletmek, bakım-onarımını yapmak, piyasa mali uzlaştırma
sistemini çalıştırmak, bölgesel
iletim sisteminin geliştirilmesi ve yenilenmesi yatırımlarını yapmaktır. İletim sistemi,
elektrik sisteminin ana omurgasını oluşturmaktadır. Enterkonnekte elektrik sistemi
santraller, 154 ve 400 kv iletim
hatları, transformatör merkezleri ve dağıtım sisteminden
oluşmaktadır.
5
TEİAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yük Tevzi Merkezi
Enterkonnekte elektrik sisteminin işletilmesi Yük Tevzi İşletme
Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Sistemimizde Ankara
Gölbaşı’nda Milli Yük Tevzi Merkezi ile İstanbul, Ankara, İzmir,
Adapazarı, Keban, Samsun, Adana, Erzurum ve Antalya’da 9 adet
bölgesel yük tevzi merkezi bulunmaktadır.
Milli Yük Tevzi Merkezi ulusal üretim ve iletim sisteminin güvenliğini ve arz kalitesini koruyarak işletilmesinde en önemli işlevi
görmektedir. Bölgesel yük tevzi merkezleri gerçek zamanlı sistem
üretim tüketim dengesinin sağlanması ve frekans regülasyonu,
arızalara müdahale ve manevraları, yıllık bakım ve revizyonların
organizasyonu, veri toplama ve değerlendirme işlemlerini yürütmektedir.
6
TEİAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sistem işletmesi için kurulan SCADA Sistemi 432 merkezdeki uzak
terminal biriminden gerçek zamanlı olarak veri toplamaktadır.
Toplanan bilgiler analog ölçümleri, anahtarlama teçhizatı durum
bilgileri ve alarm bilgilerini kapsamaktadır.
Transformatör Merkezi
91 adet 380 kV, 1 adet 220 kV, 561 adet 154 kV, 14 adet 66 kV
gerilim seviyesinde olmak üzere 667 adet transformatör merkezi,
51.344 km iletim hattı ve trafo gücü 122.236 MWA transformatörün işletme bakım ve tesisi, İstanbul Trakya ve Anadolu yakası,
Bursa, İzmir, Adapazarı, Kütahya, Isparta, Ankara, Konya, Samsun,
Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Trabzon, Erzurum, Batman, Van, Adana, Antalya, Edirne, Denizli ve Kastamonu’da bulunan toplam 22
adet İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
7
TEİAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEİAŞ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezini oluşturmuş ve altyapı çalışmalarını tamamlayarak 1 Ağustos 2006 tarihinde Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasasını faaliyete geçirmiştir.
Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi;
• İnternet tabanlı uygulama yazılımı olan Piyasa Yönetim
Sistemi’nin 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak işletilmesini sağlamaktadır,
• Piyasa katılımcılarının, kendi maliyetleri ve beklentileri doğrultusunda serbestçe belirledikleri ve kendi stratejileri doğrultusunda rekabetçi olmasını sağladıkları tekliflerini derlemekte ve
toplam sistem maliyetini en aza indiren bir optimizasyon işlemi
ile piyasa takas fiyatlarını belirlemektedir,
Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi
• Gün Öncesi Piyasası, Dengeleme Güç Piyasası ve enerji dengesizliğinden doğan alacak ve borç miktarlarını hesaplamaktadır,
• Her Uzlaştırma dönemi neticesinde oluşan faturaya esas alacak
ve borç bildirimlerine göre piyasa katılımcılarının faturalarını
düzenlemektedir.
8
TEİAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEİAŞ, 18 Eylül 2010 tarihinden itibaren Avrupa Enterkonnekte Sisteminin (ENTSO-E) en büyük 5. gücü olarak, ENTSO-E ile senkron/paralel çalışmaktadır. TEİAŞ’ ın gelirleri iletim sistemi kullanıcılarının
ödediği sistem kullanım ve sistem işletim ücretleri ile piyasa katılımcılarının ödediği piyasa işletim ücretinden oluşmaktadır.
İletim sistemimiz 22 ayrı tarife bölgesine bölünmüş olup, bu tarifeler her yıl EPDK tarafından belirlenmektedir.
Teşekkülümüz bünyesindeki 380 kV ve 154 kV enerji iletim hatları, helikopterlere monte edilen elektro-optik ekipmanlarla arızalı
veya arıza olabilecek yerlerin tespit edilip kayıt altına alınması, raporlanması gerçekleştirilmektedir.
9
TEİAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hat Bakım Temel Eğitimi
TEİAŞ, gerek hizmet içi eğitim faaliyetlerini, gerekse kamu ve özel
kuruluşlardan gelen eğitim taleplerini Genel Müdürlük, İşletmeler, Adapazarı ve Soma Eğitim
Merkezinde 60 civarında değişik eğitim programı uygulanmakta olup, bu programlar Şirketimiz eğitimcileri ve
işletmelerin ortak çalışmalarıyla gerçekleştirmektedir.
Adapazarı Eğitim Merkezi
Soma Eğitim Merkezi
10
TEİAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyet gösteren Şirketimizde hizmetler, 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. Maddesi gereğince memur,
sözleşmeli personel ve işçiler tarafından yürütülmektedir. Personelin % 60’ı teknik, % 40’ı idari‘dir. Kurumumuz personelinin
% 17’sini mühendisler oluşturmaktadır.
Ayrıca, teşekkülümüzde kapsam dışı personel ve trafo işletmeciliği, enerji iletim hatları küçük bakım onarım, temizlik ve yemekhane, araç kiralama, özel güvenlik ve bakım onarım gibi görevler hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel tarafından yürütülmektedir.
TEİAŞ Merkez ve Taşra Teşkilatı çalışanları ve aileleri
için lojman, sosyal tesisler,
misafirhane ve spor kulüpleri bulunmaktadır. Personelin ulaşımı servislerle ücretsiz sağlanmaktadır.
TEİAŞ, elektrik sisteminin ve elektrik piyasasının
işletilmesinden sorumlu yani sistem ve piyasa işleticisidir.
11
TEİAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12
Download

TEİAŞ Tanıtım Kitapçığı