laboratuar cihazlarý
120
çalkalayýcý “vorteks”
Her cins karýþtýrma iþlemleri için devamlý veya manuel
orbital karýþtýrma olanaðý saðlar.
0 ile 2.500 rpm arasýnda ayarlanabilen çalýþma hýzý
etkin karýþýma olanak saðlar.
Özgün denge mekanizmasý minimum ses ve titreþim
düzeyi ile maksimum vortex karýþým gücünü garanti eder.
Aluminyum döküm gövde sessiz, kararlý ve titreþimsiz
çalýþmayý garanti eder. Kaydýrmaz özellikli silikon ayaklar
çalýþma yüzeyine sýkýca yapýþarak çalýþma sýrasýnda
kaymayý önlerler.
Bakým gerektirmeyen sessiz ve fýrçasýz DC motor tüm
çalýþma hýzlarýnda kararlý ve etkin karýþma olanaðý saðlar.
Üst plaka kolaylýkla demonte edilerek yerine deðiþik çaplý
tüpleri taþýma amaçlý deðiþik adaptörler monte edilebilir.
katalog
numarasý
622.01.001
çalkalama
hýzý
0 - 2500 rpm
boyutlar
127x130x160 mm
Çalkalayýcý 622.01.107 kodlu tüp adaptörü ile teslim edilir.
Diðer aksesuarlarý aþaðýdaki alternatiflerden seçiniz.
100 mm çapýnda deðiþik test tüp
adaptörleri taþýma amaçlý tabla.
Katalog No: 622.01.101
6 mm çaplý 48 adet tüp taþýma
kapasiteli adaptör.
Katalog No: 622.01.102
10 mm çaplý 18 adet tüp taþýma
kapasiteli adaptör.
Katalog No: 622.01.103
12 mm çaplý 12 adet tüp taþýma
kapasiteli adaptör.
Katalog No: 622.01.104
16 mm çaplý 8 adet tüp taþýma
kapasiteli adaptör.
Katalog No: 622.01.105
20 mm çaplý 8 adet tüp taþýma
kapasiteli adaptör..
Katalog No: 622.01.106
30 mm’den daha dar çaplý test
tüpleri için adaptör.
Katalog No: 622.01.107
99 mm’den daha dar çaplý
deðiþik ürünler için adaptör.
Katalog No: 622.01.108
Download

Ürün detayları için tıklayınız