laboratuar cihazlarý
122
pompalar “basýnç & vakum”
Her çeþit süzme aplikasyonlarý, vakum destilasyon, jel
kurutma, hava örnekleme gibi çalýþmalar için ideal
laboratuar pompalarýdýrlar.
Pompalar aþýrý ýsýnmaya karþý termal korunmalý
olduklarýndan ani sýcaklýk artýþlarýnda otomatik olarak
çalýþmayý durdururlar.
Ayný anda, paralel olarak vakum pompasý ve kompresör
olarak kullanýlabilirler.
622.12.001 model pompada bulunan göstergeler
çalýþma sýrasýnda vakum ve basýncýn izlenebilmesine
olanak saðlar.
Piston tahrikli, kayýþsýz motoru ile herhangi bir yaðlayýcý
maddeye gerek duymaksýzýn çalýþýrlar.
622.12.001 model pompada
bulunan göstergeler çalýþma
sýrasýnda vakum ve basýncýn
izlenebilmesine olanak saðlar.
Pompa özgün tasarýmý bakým gerektirmeksizin çok
uzun süreli çalýþmaya uygun olup çalýþma ses düzeyi
50dB’nin altýndadýr.
Hava giriþ kompartmanýndaki filtre çalýþma sýrasýnda
devamlý temiz hava saðlar.
maksimum
katalog
numarasý çalýþma hýzý
622.11.001 15 lt / dk.
622.12.001 30 lt / dk.
maksimum
vakum
250 mbar
200 mbar
maksimum
basýnç
30 Psi
30 Psi
baðlantý
çapý
6 mm
6 mm
motor
gücü
75 watt
160 watt
toplam
aðýrlýk
4 kg
8 kg
vakum & basýnç
göstergesi
yok
var
boyutlar
195x100x156
210x170x250
Download

Ürün detayları için tıklayınız