laboratuar sarf malzemeleri
eldivenler - “ýsýya dayanýklý”
Yumuþak, esnek havlu kumaþtan yapýlmýþ olup
makinede yýkamaya uygundur.
Bu eldivenler otoklavlama ve fýrýnlama proseslerinde
250°C’ye kadar mükemmel koruma saðlarlar.
Çok esnek olduklarýndan kolay takýlýrlar ve çalýþma
sýrasýnda rahatlýk saðlarlar.
eldiven
ölçüsü
her ele uyumlu
katalog
no
080.11.001
eldiven
uzunluðu
500 mm
ambalaj
adedi
1 çift
eldivenler - “kimyasala dayanýklý”
Bakteriyolojik kontaminasyon, asit, baz ve organik yað
gibi birçok maddeye karþý dayanýklý olan polikloroprenden
üretilmiþtir. 3 numaralý güvenlik kategorisindedir. Laboratuar
ve sanayi uygulamalarýnda kullanýma uygundur.
Pamuklu iç yapýsý ve eli kavrayan tasarýmý kullaným
kolaylýðý ve rahatlýðý saðlar.
eldiven
ölçüsü
small
medium
large
x - large
katalog
no
080.12.001
080.12.002
080.12.003
080.12.004
eldiven
uzunluðu
310 mm
310 mm
310 mm
310 mm
ambalaj
adedi
1 çift
1 çift
1 çift
1 çift
eldivenler - “nitril”
Ftalat ve diðer yumuþatýcýlar kullanýlmadan saf nitrilden
üretilmiþtir. Kesinlikle alerjiye yol açan lateks proteinleri
içermez.
Minimal risk içeren uygulamalarda kullanýma uygundur
ve CE Kategori 1 sýnýfýndadýr.
EN Norms EN420:2003 standartlarýna uygundur.
AQL 1,5 EN 374-2:2003’e göre mikroorganizmalarýn
sýzmasýna karþý en yüksek seviyede koruma saðlar.
Lateks eldivenlerden % 40 daha güçlü ve %60 daha
ince olup uzunluðu yaklaþýk 240 mm ve avuç içindeki
kalýnlýðý minimum 0,06 mm’dir.
El ile mükemmel uyum saðlar. Mükemmel mekanik
dayanýklýlýða sahiptir. Parmak uçlarý kullaným ve kavrama
rahatlýðý açýsýndan hafifçe pürüzlü dokudadýr.
katalog
no
080.15.001
080.15.002
080.15.003
080.15.004
eldiven
ölçüsü
small
medium
large
x - large
renk
kodu
mavi
mavi
mavi
mavi
AQL
1.50
1.50
1.50
1.50
eldiven
uzunluðu
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
ambalaj
adedi
100 adet
100 adet
100 adet
100 adet
78
Download

Ürün detayları için tıklayınız