50W
Dow AgroSciences
:
Son Kullanma Tarihi
:
Þarj No
:
Ruhsat Tarih ve No
: 30.Mart 1983 - 1574
TM
Ýmal Tarihi
Net Miktarý
Ruhsat Tarih No
Çevre Ýçin Tehlikeli
Zararlý
Xn
KULLANILDIÐI BÝTKÝ VE YABANCI OTLAR
Bitki Adý
Yabancý ot adý
Kullanma Dozu ve Dönemi
Yonca
Küsküt
(Cuscuta campestris)
(C. Approximata)
300 gr/dekar
Yoncalar biçildikten sonra
Þeker Pancarý
Küsküt
(Cuscuta campestris)
(C. Approximata)
300 - 400 gr/dekar
küskütler çimlendikten sonra
pancara sarýlmadan önce
Þeker pancarý 4-8 yapraklý geliþme
devresindeyken
KULLANMA ÞEKLÝ:
KERB 50 W ýslanabilir toz formulasyonunda bir ilaçtýr .KERB 50 W den en iyi sonuca ulaþmak için tavsiye dozunda
dekara 60-80 lt su kullanýlarak atýlmalýdýr.
Yoncada Küsküt mücadelesinde KERB 50 W, iki ayrý zamanda uygulanabilir.
1) Geç kýþ ilaçlamasý: Yoncanýn filizlenmeye baþladýðý ve yeþil aksamýn henüz, püskürtülen ilacýn toprak yüzeyine
eþit daðýlýmýný önleyecek kadar geliþmediði dönemde yapýlan ilaçlamadýr. Bu uygulama ile hemen hemen Temmuz
ortalarýna kadar küsküt filizlenmesini önlemek mümkündür.
2) Ýlk hasattan hemen sonra: Ot hasadýndan hemen sonra yapýlacak ilaçlama ile Aðustos ortalarýna kadar küsküt
filizlenmesi önlenmiþ olur.
Geç kýþ ilaçlamasýnda dekara 40 litre su hasattan hemen sonra ise dekara en az 60 litre su ile atýlmasý tavsiye edilir.
Ýlacýn uygulamasýný takip eden süreçte eðer yaðmur yaðýþ yoksa ve / veya özellikle kurak geçen bir sezonun ardýndan
kullanýlacaksa , KERB 50 W den daha iyi bir etki almak için, ilacýn kurumasýnýn ardýndan topraðý hafif b ir þekilde
(5-10 mm) yaðmurlama sulama ile ýslatýnýz.
ÝLACIN HAZIRLANMASI:
Ýlaçlama aletinin deposu yarýya kadar su ile doldururnuz. Gerekli miktarda KERB 50 W yi bir baþka kapta bir miktar
suyla iyice karýþtýrdýktan sonra depoya ekleyiniz. ve karýþtýrýcýyý çalýþtýrýnýz. Boþ ürün kabýna ve ilaç ölçme kabýný bol
miktarda su kullanarak ilaçlama aletinin deposu için yýkayýnýz. Karýþtýrmaya devamm ederek geriye kalan suyu ekleyiniz.
DÝRENÇ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ:
KERB 50 W sahip olduðu etki mekanizmasý nedeniyle K1 Grubu bir herbisit olarak sýnýflandýrýlmýþtýr. Ayný etki
mekanizmasýna sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamalarý, hedef organizma türlerinde direnç geliþinini
teþvik edebilmektedir. Bu nedenle, oluþabilecek direnç geliþimini geciktirmek için, ayný üretim sezonu içerisinde önerilen
toplam uygulama sayýsýný aþmayýnýz. Daha fazla uygulamanýn gerekli olduðu durumlarda, farklý etki mekanizmasýna
sahip ürünler (K1 Grubu olmayan ) ile dönüþümlü olarak kullanýlmasýna özen gösteriniz.
KARIÞABÝLÝRLÝÐÝ:
Baþka ilaçlarla karýþtýrýlarak kullanýlmasý tavsiye edilmez.
: 800 Gr
:30.Mart.1983 / 1574
TM
Net Miktarý
: 800 Gr
Azami parekende satýþ fiyatý :
Dow AgroSciences
N
Ýçindekiler : Propyzamide
R 40
Kansorojenik etki için sýnýrlý delil
R 51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul
ortamda uzun süreli ters etkilere
neden olabilir.
S 35
Bu madde ve kabý güvenli bir biçimde
bertaraf edilmelidir.
S 36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven
kullanýn.
S 57
Çevreye bulaþmasýndan kaçýnmak
için uygun bir kap kullanýn.
KULLANIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR
Ýlaçlama öncesi kalibrasyon yapýnýz.
Yabancý ot ilaçlarý çin ayrý bir uygulama alet ve ekipmaný ile yelpaze hüzmeli memeler kullanýlmalý,
ilaçlama aleti 3 atm den daha düþük basýnçla
çalýþtýrýlmalýdýr.
Rüzgarlý havalarda ve yüksek basýnçlý aletlerle
ilaçlama yapýlmasý tavsiye edilmez.
Tarla bitiminde dönüþ yaparken üst üste ilaçlama
yapmaktan kaçýnýnýz.
Balýklara zehirlidir. Sulama ve içme suyu kaynaklarýna bulaþtýrmayýnýz.
Boþ ilaç kaplarýný baþka maksatlar için kullanmayýnýz.
Boþalan ilaç ambalajlarýný yasalarca öngörülen tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.
ÝMALATCISI :
Dow AgroSciences LLC. 9330 Zionsville Road.
Indianapolis-46268-1054- INDIANA / ABD.
ÝTHALATÇI VE SATICI FÝRMA :
SANAGRO GIDA TARIM KÝMYA HAÞERE
ÝLAÇLAMA SAN ve TÝC.LTD.ÞTÝ.
1671 Sokak 2/1 Emin Önal Apt. A Blok K:1 D:2
BAHÇELÝEVLER-KARÞIYAKA / ÝZMÝR
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 22
Teknik Bilgi için : 0 232 366 65 22 veya
0532 295 13 83
MÜNAVEBE BÝTKÝLERÝ :
50W
Islanabilir Toz ( WP)
Herbisit (Yabancý ot ilacý )
GRUBU
K1 HERBÝSÝT
Terkibi :%50 propyzamide
Kimyasal Adý :
3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylpropynyl) benzamide
- ÖNCE ETÝKETÝ DÝKKATLE OKUYUNUZ.
-EVDE KULLANMAYINIZ.
-ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAKTA,
-KAPALI VE KÝLÝTLÝ OLARAK MUHAFAZA EDÝNÝZ.
-ÝLAÇ BUHARINI VE ZERRELERÝNÝ TENEFFÜS ETMEYÝNÝZ.
-MASKE, KORUYUCU ELBÝSE, ELDÝVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
-ÝLAÇLAM ESNASINDA HÝÇBÝRÞEY YEMEYÝNÝZ, SÝGARA
-ÝÇMEYÝNÝZ, DERÝ VE GÖZ ÝLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
ÝLAÇLANMIÞ SAHAYA 3 GÜN ÝNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
ÝNSAN VE ÇEVRE SAÐLIÐINDA OLUÞABÝLECEK RÝSKLERDEN
KAÇINMAK ÝÇÝN KULLANMA TALÝMATLARINA UYUNUZ.
TAVSÝYE EDÝLEN ÜRÜNLERÝN DIÞINDA KULANILMASI KESÝNLÝKLE YASAKTIR.
ZEHÝRLENME BELÝRTÝLERÝ :
Cilt ve gözde yanma ve tahriþ yapabilir.
ÝLK YARDIM BÝLGÝLERÝ : Zehirlenme anýnda, aþaðýda belirtilen ilk yardým tedbirlerini alýnýz.
doktor çaðýrýnýz. bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.
Maruz kalanýn bilinci yerinde deðilse veya spazm ortaya çýkmýþsa sývý vermeyin veya kusturmayýn.
Yutulmasý halinde : Kusturmayýn. Doktor çaðýrýn. Kusturma kararý doktor tarafýndan alýnmalýdýr.
Gözler ile temas etmesi halinde : Su ile birkaç dakika süreyle iyice durulayýnýz. Bir doktora danýþýnýz.
Deri ile temas etmesi halinde : Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanarak yýkayýnýz.
Kirlenen giysilerinizi çýkarýnýz ve tekrar giymeden önce kirlenen giysilerinizi yýkayýnýz.
Solunmasý halinde: Hastayý ilaçlý yerden uzaklaþtýrýn, temiz havaya çýkarýn. Doktora danýþýn.
ANTÝDOTU : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanýr. Detaylý bilgi için
güvenlik bilgi formuna bakýn.
ZEHÝRLENME DURUMUN DA , ULUSAL ZEHÝR DANIÞMA
MERKEZÝ ( UZEM)ÝN 114 NUMARLI TELEFONUNU ARAYINIZ
*Dow AgroSciences firmasýnýn tescilli markasýdýr.
Þeker pancarýný takiben, KERB 50 W uygulanmýþ alana
münavebe bitkisi olarak kýþlýk tahýllar ekilecek ise
topraðýn en az 15 cm derinlikte sürülmesine dikkat
ediniz.
DEPOLAMA ÞARTLARI :
Diðer ilaçlar, gübreler ve tohumlar ile gýda ve yem
maddelerinden ayrý olarak çocuklarýn ve/veya hayvanlarýn
eriþemeyeceði yerlerde saklayýnýz.
Serin, kuru, iyi havalanan ve güneþ görmeyen yerlerde,
açýlmamýþ orijinal ambalajýnda aðzý kapalý olarak
saklanmalýdýr. Normal þartlar altýnda orijinal ambalajýnda asgari iki(2) yýl fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerini korur.
FÝRMA BEYANI :
Firma, ilacýn belirtilen kimyasal bileþime uygun olarak
imal edildiðini ve etikette belirtilen þartlar dahilinde
kullanýlmasý halinde, yazýlý tavsiyelere uygunluðunu
garanti eder. Ýlacýn yalnýþ tatbikatýndan, zamanýnda
kullanýlmamasýndan ve yalnýþ depolanmasýndan dolayý
meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk
kullanana aittir.
ÝMALATCISI :
Dow AgroSciences LLC. 9330 Zionsville Road.
Indianapolis-46268-1054- INDIANA / ABD.
ÝTHALATÇI VE SATICI FÝRMA :
SANAGRO GIDA TARIM KÝMYA HAÞERE
ÝLAÇLAMA SAN ve TÝC.LTD.ÞTÝ.
1671 Sokak 2/1 Emin Önal Apt. A Blok K:1 D:2
BAHÇELÝEVLER-KARÞIYAKA / ÝZMÝR
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 22
Teknik Bilgi için : 0 232 366 65 22
Download

Etiket Görüntüle