MEB (TEOG-1) 8.SINIF
DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ (A KÝTAPÇIÐI)
1.
4.
Kader kelimesinin anlamý Allah’ýn her þeyi bir ölçü
Baþýnýza gelen herhangi bir sýkýntý kendi ellerinizle
iþlediklerinizden dolayýdýr ayeti sorumluluk anlayýþý-
ve düzene göre planlamasýdýr.
na vurgu yapmaktadýr.
Yanýt: D
Yanýt: A
2.
5.
Soruda verilen bilgiler Teðabun Suresi, 3. Ayetteki
bilgiler ile iliþkilendirilebilir.
Soruda verilen metne gelebilecek en uygun baþlýk
Özgür Ýrade ve Sorumluluk olabilir.
Yanýt: B
Yanýt: D
3.
6.
Komþusu açken tok yatan bizden deðildir düþünce-
Soruda verilen taným kaza kavramýnýn tanýmýdýr.
Boþ býrakýlan yere “kaza” getirilmelidir.
sini savunan bir kiþinin çevresindeki olaylara duyarsýz kalmasý beklenemez.
Yanýt: A
Yanýt: C
1
2014-2015 / TEOG-1 (8. Sýnýf) Çözümler (A Kitapçýðý)
7.
11. Kaderde ne varsa o olur demek tevekkül anlayýþýna
Soruda Murat, Ayþe ve Ahmet fiziksel yasalardan,
Sema ise toplumsal yasalardan bahsetmiþtir.
uygun bir düþünce deðildir.
Yanýt: C
8.
Yanýt: C
Soruda verilen bilgide yardýmlaþmadan bahsedildiði için boþ býrakýlan yere yardýmlaþma ve dayanýþma getirilmelidir.
Yanýt: B
12. Verilen ayetlerde ana düþünce insanýn tercihlerinde
özgür olduðudur.
Yanýt: C
9.
Hz. Ömer’in sözündeki ana bilgi “Tercih etmek de
tedbirli olmak da kaderdir.” olacaktýr.
Yanýt: D
13. Verilen öncüllerden yanlýzca II de tevekkülden bah10. Muhakkak ki sen yüce bir ahlaka sahipsin ayeti ecel
sedilmektedir.
ve ömür konusuna uygun deðildir.
Yanýt: B
Yanýt: A
2
2014-2015 / TEOG-1 (8. Sýnýf) Çözümler (A Kitapçýðý)
14. Ezgi’nin verdiði bilgiler; Kader inancý ile ilgili yanlýþ
18. Ýnsan çalýþmasa da Allah onun rýzkýný verecektir
anlayýþlarýn sebepleri nelerdir? sorusunun cevapla-
anlayýþý Ýslam dinine uymaz.
rýdýr.
Yanýt: C
Yanýt: D
15. Ýnsan Suresi 8. ve 9. Ayetlerde övgüyle bahsedilen
güzel davranýþ paylaþmadýr.
Yanýt: A
19. Soruda verilen bilgide Hz. Muhammed Müslümanlarý yardýmlaþmaya yönlendirmeyi amaçlamýþtýr.
Yanýt: D
16. Ýnsanýn sorumlu bir varlýk olmasý onun düþünen bir
canlý olmasýyla ilgilidir.
Yanýt: A
20. Ayetel Kürsi’de Peygamberlerin örnek alýnmasý ge-
17. Peygamberlerin bir mesleklerinin olmasý onlarýn rý-
rektiðinden söz edilmemektedir.
zýklarýný çalýþarak kazandýklarýnýn göstergesidir.
Yanýt: C
Yanýt: B
3
2014-2015 / TEOG-1 (8. Sýnýf) Çözümler (A Kitapçýðý)
Download

2014-2015 DİN cozum.qxp - Fen Bilimleri Dershanesi