MEB (TEOG-1) 8.SINIF ÝNGÝLÝZCE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ (C KÝTAPÇIÐI)
1.
6.
Soruda Ronny rüyasýnda gördüðünü anlatýyor ancak Ece onu duyamýyor olmalý ki “tekrarlar mýsýn?”
diyor.
Soruda Peter’in “Pizza yer misin?” sorusuna, Gökçe’nin verdiði cevabýn bir kýsmý “o daha saðlýklý” olduðuna göre, bu cevabý destekleyen “B” seçeneði
doðru cevaptýr.
Buna göre, doðru cevap “C” seçeneðidir.
Yanýt: B
Yanýt: C
2.
7.
Soruda Sandra balkonda otururken gökyüzünde
ufo gördüðünde söylüyor. Berk bu söylenene inanmamýþ olmalý ki Sandra “Annem de gördü.” diyerek
kanýtlama ihtiyacý hissediyor.
Buna göre, doðru cevap “B” seçeneðidir.
Sally arkadaþý Tim’in sýnavlarda kötü not aldýðýný ve
yeterince çalýþkan olmadýðýný, ona nasýl yardýmcý
olacaðýný babasýna soruyor. Seçenekler arasýnda
babasýnýn bu soruya vereceði en uygun cevap “çalýþma alýþkanlýðýný geliþtirmesine yardým etmelisin”
olan “C” seçeneðidir.
Yanýt: B
3.
Yanýt: C
8.
Buket günlük yaptýðý iþleri anlatýyor. Buna göre Clara Buket’e bir gününü nasýl geçirdiðini sormuþ olmalý.
Öyleyse doðru cevap “A” seçeneðidir.
Yanýt: A
Soruda Jill güneþte oluþan çillerine engel olmak için
bir güneþ kremine ihtiyaç olduðunu söylüyor. Ceyda
ise cevap olarak kimyasal olmamasýna, bitkisel bir
ürün olmasýna dikkat etmesi gerektiðini vurguluyor.
Buna göre, doðru cevap “Almadan evvel mutlaka
içeriðini kontrol et” olan “D” seçeneðidir.
Yanýt: D
4.
9.
Soruda Tina’nýn öðle yemeði teklifine olumlu cevap
verdiðine göre, doðru cevap “harika bir fikir” yani
“D” seçeneði olmalýdýr.
Soruda Jack arkadaþý Bob’ýn bencilliðinden bahsediyor ve Ece’nin sorusu üzerine de anlayýþlý bir arkadaþ olmasýný isterim diyor. Buna göre, Ece Jack’e
“onun ne yapmasýný umut edersin” demiþ olmalý.
Yanýt: D
Öyleyse doðru cevap “B” seçeneðidir.
Yanýt: B
5.
10.
Soruda Alice 5 yaþýndayken yetiþkinleri satrançta
yenebildiðini söylüyor. Meg ise cevabýnda “Ýnanmýyorum” dediðine göre baþýna inanmadýðýný destekleyecek bir ifade gelmeli.
Buna göre, doðru cevap “A” seçeneðidir.
Yanýt: A
Lena yarýn önemli bir sýnavý olduðunu ve tüm gece
çalýþmak zorunda olduðunu söylüyor. Annesi ise
Lena’ya sýnavdan evvel iyi dinlenmezse, sýnavda
yorgun hissedeceðini hatýrlatýyor. Buna göre, doðru
cevap “yeterince uyumayý unutma” olan “D” seçeneðidir.
Yanýt: D
1
2014-2015 / TEOG-1 (8. Sýnýf) Çözümler (D Kitapçýðý)
11.
16.
Pelin’in saç problemi var.
Buna göre, “kepekten kurtulmak için þampuana ihtiyacý var.
Verilen bilgilere göre “David çalýþkandýr fakat kibar
deðildir.”
Yanýt: D
Yanýt: D
12.
17.
Verilen tabloda “okulda baþarýlý olmak için ipuçlarý”
veriliyor.
Yanýt: A
13.
Yanýt: A
18.
Verilen diyaloða göre “Tuðçe isimleri hatýrlamakta
iyi deðildir.”
Yanýt: B
14.
Verilen bilgilere göre “Mike neþeli fakat Helen neþeli deðildir.
Verilen paragrafa göre “rüyada yelkeniyle açýlmak
para sahibi olacaksýn anlamýna gelir.
Yanýt: C
19.
Verilen ifadede Bahar dokunarak, yaþayarak öðreniyor. Deney yapmayý sever, spor yapmayý sever.”
Verilen paragrafa göre, rüyada karýn yaðmasý
saðlýkla ilgili, bu yüzden doktora ihtiyacýn olabilir ile
cümle tamamlanmalýdýr.
Buna göre, doðru cevap “C” seçeneðidir.
Yanýt: A
Yanýt: C
15.
20.
Verilen bilgilere göre “Mary sosyaldir fakat cömert
deðildir.”
Yanýt: B
Verilen paragrafa göre, rayada papatya görmek yeni baþlangýçlara ihtiyaç anlamýna gelir.
Yanýt: B
2
2014-2015 / TEOG-1 (8. Sýnýf) Çözümler (C Kitapçýðý)
Download

Yerli üniversite rehaveti “Bugünleri çok ararız”