............................................................................................................. ................................................................................
Ýçindekiler
1. FASÝKÜL
3. FASÝKÜL
1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR
3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ,
AÇILAR VE ÞEKÝLLER
 Nokta
 Çýkarma Ýþlemi
 Düzlem ve Düzlemsel Þekiller
 Zihinden Çýkarma
 Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve
Yüzeyleri
 Problem Çözme ve Kurma
 Tablo ve Þekil Grafiði
 Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve
Çember
 Üç Basamaklý Doðal Sayýlar
 Sayýlarý Karþýlaþtýrma
 Sayýlardaki Örüntüler
2. FASÝKÜL
2. ÜNÝTE: TOPLAMA ÝÞLEMÝ VE
ÞEKÝLLER DÜNYASI
 Toplama Ýþlemi ve Paralarýmýz
 Problem Çözme ve Kurma
 Zihinden Toplama
 Tahmin Etme
 Doðru, Iþýn ve Doðru Parçasý
 Doðrularýn Çeþitleri ve
Durumlarý
 Simetri
 Örüntü ve Süslemeler
 Alan
 Açýlar
4. FASÝKÜL
4. ÜNÝTE: ÇARPMA ÝÞLEMÝ VE
UZUNLUKLARI ÖLÇME
 Çarpma Ýþlemi
 10 ve 100 ile Çarpma
 Problem Çözme ve Kurma
 Metre ve Santimetre
 Problem Çözme ve Kurma
 Çevre Uzunluðu
 Problem Çözme ve Kurma
5. FASÝKÜL
5. ÜNÝTE: BÖLME ÝÞLEMÝ VE
ÖLÇME
 Bölme Ýþlemi
 Problem Çözme ve Kurma
 Kesirler
 Bir Çokluðun Belirtilen Kýsmý
 Kesirleri Karþýlaþtýrma
 Zamaný Ölçme
 Sývýlarý Ölçme
 Kilogram ve Gram
...............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
...
....
Þekiller ve Sayýlar
...
...........................................................................................
1
....
Ünite
...........................................................................................
NOKTA
Aþaðýdaki nokta modellerini inceleyelim.
A
C
A ile C noktasý
Noktalý kâðýt
Su damlasý
Aþaðýdaki noktalarý üçer sayarak birleþtiriniz ve resmi tamamlayýnýz.
Matematik
3
Þekiller ve Sayýlar
YÜZEY, DÜZLEM VE DÜZLEMSEL ÞEKÝLLER
Yukarýdaki varlýklarýn yüzeylerini inceleyiniz. Çevrenizde de bunlara benzer varlýklar vardýr. Futbol sahasý, kapýnýn yüzü, durgun su yüzeyi birer
düzlemdir.
eðri yüzey
Yüzey
düz yüzey
Cisimlerin hava ile temas eden,
elimizle dokunabildiðimiz kýsýmlarýna
yüzey denir.
Düzlem
düz yüzey
Düz olan sýnýrlandýrýlmamýþ
yüzeylere düzlem denir.
Düzlemsel Bölgeler
Kapalý þekillerden oluþan bölgeye düzlemsel bölge denir. Bu düzlemsel
parçalarýn her biri düzlemsel þekildir.
iç
karesel
bölge
4
dýþ
iç
dikdörtgensel
bölge
3. Sýnýf
dýþ
dýþ
dýþ
iç
iç
üçgensel
bölge
çembersel
bölge(daire)
TEST
Düzlem, Düzlemsel Þekiller
1
1. Aþaðýdakilerden hangisinin iç bölCCC
gesi yoktur?
4. Aþaðýdakilerden hangisinin yüzeyi
BBB
A)
B)
yoktur?
A) konserve kutusu
B) hava
C) masa
C)
2. Aþaðýdakilerden hangisi karesel
BBB
bölgedir?
A)
5. Aþaðýdakilerden hangisi dairedir?
AAA
A) çembersel bölge
B) üçgensel bölge
B)
C) karesel bölge
C)
6. Aþaðýdakilerden hangisinin iþaretli
3. Aþaðýdakilerden hangisinin yüzeyi
BBB
eðri yüzeydir?
A)
AAA
yüzeyi düzlemsel þekil örneðidir?
A)
B)
B)
C)
C)
Matematik
5
Þekiller ve Sayýlar
GEOMETRÝK CÝSÝMLER VE AÇINIMLARI
Çevremizde gördüðümüz, elle tutabildiðimiz varlýklarýn biçim almýþ þekline
cisim denir.
Örnek:
küp
Küp, kare prizma, üçgen prizma, dikdörtgenler prizmasý,
silindir, küre ve koni birer cisimdir.
kare prizma
dikdörtgen prizmasý
üçgen prizma
küre
silindir
koni
Aþaðýdaki cisimlerin hangi geometrik cisme benzediklerini altlarýna yazýnýz.
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
6
3. Sýnýf
Þekiller ve Sayýlar
a. Küre
Özellikleri
1. Kürenin köþesi ve kenarlarý (ayrýtlarý) yoktur.
2. Yüzeyi, eðri yüzeydir.
b. Silindir
Özellikleri
1. Ayný büyüklükte iki tabaný vardýr.
2. Tabanlarý düz yüzey, yan yüzü eðri
yüzeydir.
3. Açýnýmýnda 2 tane daire, 1 tane
dikdörtgen yüzeyi vardýr.
4. Ayrýtý ve köþesi yoktur.
c. Küp
Özellikleri
1. Küpün 6 tane yüzü, 8 tane köþesi, 12 tane kenarý
(ayrýtý) vardýr.
2. Bütün yüzleri eþittir.
3. Kenar uzunluklarý eþittir.
ç. Koni
Özellikleri
1. Koninin 2 yüzü, 1 tepe noktasý
vardýr.
2. Açýnýmýnda 1 dairesel düzlem ve
1 tane de düzlem görülür.
3. Koninin ayrýtý yoktur.
Matematik
7
Þekiller ve Sayýlar
d. Dikdörtgenler Prizmasý
Özellikleri
1. 6 tane yüzü, 8 tane köþesi, 12 tane
kenarý (ayrýtý) vardýr.
2. Taban yüzeyleri eþittir.
3. En, boy ve yükseklik olmak üzere
3 boyutu vardýr.
4. Yüzeylerinin hepsi de dikdörtgensel bölgedir.
e. Kare Prizma
Özellikleri
1. 6 tane yüzü, 8 tane köþesi, 12
tane kenarý (ayrýtý) vardýr.
2. Taban yüzeyleri eþittir.
3. Yan yüzeyleri eþittir.
4. Yüzeylerinin 2 tanesi karesel,
4 tanesi dikdörtgenseldir.
f. Üçgen Prizma
Özellikleri
1. 5 yüzü, 6 köþesi, 9 kenarý
(ayrýtý) vardýr.
2. Alt ve üst tabanlarý üçgensel
bölgedir. (Birbirine eþittir.)
3. Yan yüzeyleri, dikdörtgensel
bölgedir.
8
3. Sýnýf
taban
yan yüzeyler
TEST
Geometrik Cisimler
2
1. Aþaðýdakilerden hangisi
BBB
küpün özelliklerinden biridir?
4. Aþaðýdakilerden hangisi konidir?
AAAA
A)
B)
A) Kenarlarý ve köþesi yoktur.
B) 6 tane yüzü vardýr.
C)
C) Taban bölgesi üçgensel bölgedir.
2. Aþaðýdakilerden hangisi silindire
benzer?
BBBB
A)
B)
5. Aþaðýdakilerden hangisi küreye
AAA
benzer?
A)
C)
B)
C)
6. Aþaðýdakilerden hangisi prizmaya
BBB
örnek olarak verilebilir?
A)
B)
3. Aþaðýdakilerden hangisinin 5 yüzü
vardýr?
CCCC
A) kare prizma
C)
B) küp
C) üçgen prizma
Matematik
9
Test - 2
Geometrik Cisimler
7. Aþaðýdakilerden hangisinin yüzeyi
kapalýdýr?
CCCC
10. Aþaðýdakilerden hangisinin tabaný
BBB
A)
B)
dairedir?
A) küp
B) silindir
C) kare prizma
C)
11. Aþaðýdakilerden hangisi küreye
BBB
örnek verilebilir?
A)
B)
8. Aþaðýdakilerden hangisi bir cisimAAA
dir?
A)
C)
B)
C)
12. Aþaðýdakilerden hangisinin yüzey
sayýsý farklýdýr?
CCCC
A)
9. Üçgen prizmanýn kaç köþesi vardýr?
CCCC
A) 2
10
B) 4
3. Sýnýf
C) 6
B)
C)
3.
SINIF
Adý / Soyadý
Doðru
Matematik
Haftalýk Ödev Ýzleme Testi – 1
Noktalarý üçer sayýp birleþtiriniz.
5 noktayý iki düz çizgiyle öyle birleþtiriniz ki boþta nokta kalmasýn.
Yanlýþ
Nokta, Düzlem,
Düzlemsel Þekiller
Noktalarý dörder sayýp birleþtiriniz.
Aþaðýdaki kilim bir düzlemdir. Bu
kilimi oluþturan düzlemsel þekilleri
uygun renklere boyayýnýz.
Aþaðýdaki nesnelerden düzlem olanlarý iþaretleyiniz.
3.
Matematik
SINIF
Haftalýk Ödev Ýzleme Testi – 1
A
F
B
E
G
D
1. Aþaðýdakilerden hangisinin yüzeyde bulunmasý, þeklin daha düzgün
çizimini kolaylaþtýrmýþtýr?
AAAA 3331
A) Noktalarýn bulunmasý
H
C
3. Yukarýdaki þekille ilgili bilgilerden
hangisi yanlýþtýr?
CCCCC 3331
A) 8 tane nokta belirtilmiþtir.
B) Doðrularýn bulunmasý
B) A, F, B noktalarý ayný doðru
üzerindedir.
C) Köþelerin bulunmasý
C) Köþe noktalarý E, F, G, H'dir.
Yüzeyi düzlem modeli
olmadýðý için onu duvara
asamadým.
Beyza
4. Beyza’nýn sözünü ettiði varlýk
2. Yukarýdaki düzlem için aþaðýdaki
ifadelerden hangisi doðrudur?
BBB 3330
aþaðýdakilerden hangisi olabilir?
AAAA 3330
A)
B)
A) 3 kez kullanýlan düzlemsel þekil
dir.
B) En çok kullanýlan düzlemsel þekil
dir.
C) 3 kez kullanýlan düzlemsel þekil
dir.
C)
3.
SINIF
Adý / Soyadý
Doðru
Matematik
Haftalýk Ödev Ýzleme Testi – 2
Yanlýþ
Cisimlerin Yüzeyleri,
Tablo
Aþaðýdaki nesnelerin benzediði
geometrik cismi yazýp açýnýmýný yapýnýz.
Yandaki cisim bir
...........................
modelidir ve açýnýmý
yapýlamaz.
Aþaðýda verilen “SIKLIK TABLOSU”nun “ÇETELE TABLOSU”nu
yapýnýz.
ÞEHÝRLER
SAYILARI
A ile baþlayanlar
11
B ile baþlayanlar
10
K ile baþlayanlar
13
M ile baþlayanlar
6
T ile baþlayanlar
4
ÞEHÝRLER
A ile baþlayanlar
B ile baþlayanlar
K ile baþlayanlar
M ile baþlayanlar
T ile baþlayanlar
SAYILARI
3.
Matematik
SINIF
1.
Haftalýk Ödev Ýzleme Testi – 2
Ýsimler
Aþaðýdaki hangi
cismin bir yüzeyini kullanarak kel baþýma benzer
bir çember çizebilirim?
Aldýðý Oy Sayýsý
Ýstanbul
Ankara
Çanakkale
Bursa
AAA3335
A)
B)
C)
Okulumuzda yapýlan ankette, öðrencilere tatilde hangi þehirlere gitmek
istedikleri soruldu. Sonuçlar da bir
tablo hâline getirildi.
3, 4 ve 5. sorularý üstteki tabloya göre
cevaplayýnýz.
3. Öðrencilerin en çok gitmek istediði
þehir hangisidir?
BB 3326
A) Ankara
B) Ýstanbul
C) Çanakkale
2. Aþaðýdakilerden hangisi üçgen
4. Çanakkale'yi
prizmanýn açýnýmý deðildir?
CCC 3335
A)
C
görmek isteyen
öðrenciler, Bursa'yý görmek isteyenlerden kaç fazladýr?
3326
A) 6
B) 7
C) 8
B)
5. Sadece 11 öðrencinin gitmek isteCCC
diði þehir hangisidir?
A) Ýstanbul
C)
B) Ankara
C) Bursa
Download

Matematik Örnek Sayfaları İçin Tıklayınız