Hayat Bilgisi
1. Fasikül
TEMA
1
Okul Heyecaným
r,
ýlý z.
t
Sa ma
k
a atýl
r
la S
O
t Tek
e
S ek
T
Yayýna Hazýrlýk
Basým Yeri
Çaðlayan AÞ
TS EN ISO 9001:2008
Ser No.: 300-01
Sarnýç Yolu Üzeri No.: 7
Gaziemir / ÝZMÝR
Tel.: 0 232 274 22 15
Satýþ Yerleri
Deðer Bayileri
Yayýn Kurulu
Murat Olukpýnar
Ramazan Uðurlu
Mehmet Tek
Mehmet Azim
Hüseyin Demirkapý
Zekeriyya Þen
.............................................................................................................. ................................................................................
.............................................................................................................. ................................................................................
Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim
Gereçleri Tic. AÞ
Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,
kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn
elektronik, mekânik, fotokopi ya da herhangi
bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve
depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý,
Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri
Tic. AÞ'ye aittir.
Ön Söz
Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,
Deðer Yayýnlarý’nýn "Öðrenci Takipli Eðitim Seti", sizlerin geleceðe daha iyi hazýrlanmanýz için
özenle hazýrlandý. Bu sette neler mi var?
Birbirinden güzel hikâyeler, masallar, þiirler, bulmacalar, bilmeceler, boyama sayfalarý, eþleþtirmeler, zekâ geliþtirici oyunlar ve etkinlikler... Bitmedi,
tabi bunlarýn yanýnda resimli ve eðlenceli testler de
var.
Testlerimiz DOÐRU-YANLIÞ TESTLERÝ, KISA
CEVAPLI TESTLER, CÜMLE TAMAMLAMA TESTLERÝ, GÖRSEL TESTLER VE ÇOKTAN SEÇMELÝ
TESTLER þeklinde farklý türde ve farklý özelliklerde...
Setimizin içinde 4 tane Türkçe, 5 tane Matematik, 3 tane de Hayat Bilgisi fasikülü var. Cevap
anahtarlarýmýz ayrý bir fasikülde. Fasiküllerin dýþýnda ayrýca her dersten 32 sayfalýk ÖDEV ÝZLEME
TESTLERÝMÝZ var.
Hepsi de sizin baþarýnýz için. Sizin sevgi ve bilgi
dolu, yetenekleri geliþmiþ bireyler olarak hayata atýlmanýz için.
ÝÇÝNDEKÝLER
1.
Tema
OKUL HEYECANIM
2.
Tema
BENÝM EÞSÝZ YUVAM
3.
Tema
1-4
41.kazanýmlar
1-2
29.kazanýmlar
DÜN, BUGÜN, YARIN
1-1
16.kazanýmlar
..............................................................
Copyright ©
.............................................................
...............................................................................................................................................................................................
www.degeryayinlari.com
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................
..............................................................
...
....
OKUL HEYECANIM
...
...........................................................................................
1
....
Tema
...........................................................................................
FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLERÝM
Çerçeveye fotoðrafýnýzý yapýþtýrýnýz. Fiziksel özelliklerinize ait yýldýzlarý boyayýnýz.
Saçýmýn uzunluðu
uzun normal
kýsa
Göz rengim
siyah
mavi
yeþil
kahverengi
fo
to
ðr
af
Boyum
uzun normal
kýsa
Saç rengim
siyah
kýzýl
sarý
kahverengi
Kardeþimin göz rengi, kahverengidir.
Saç rengi siyahtýr. Uzun boylu, kýsa
ve kývýrcýk saçlýdýr. O halde kimdir benim kardeþim? Ýþaretler misin?
Ayþe
Hayat Bilgisi
Hande
Merve
3
FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLERÝM
Ýkiz kardeþlerin resimlerini fiziksel özellikleri farklý
olacak þekilde çizip, boyayýnýz.
4
1. Sýnýf
DUYGULARIM
Resimlerdeki çocuklarýn duygularýný anlatan yüzleri çiziniz.
Hayat Bilgisi
5
YAPABÝLDÝKLERÝM, HOÞLANDIKLARIM
Önceden yapamadýðýmýz bir çok etkinliði þimdi kolayca yapabiliyoruz. Çünkü büyüyoruz. Bazý etkinlikleri
ise hoþlanarak yapýyoruz.
Yapabildiklerinizi iþaretleyiniz. Yapmaktan hoþlandýklarýnýzý ise boyayýnýz.
6
1. Sýnýf
PLANLI YAÞAM
Belli bir sayýd
Baþarýnýn anahtarý planlý olmakta gizlidir. Gün içindeki
iþlerimizi planlamalýyýz. Yaptýðýmýz plana da uymalýyýz.
Resimlerdeki etkinliklerimizi yapýlýþ sýrasýna göre
numaralandýrýnýz.
Hayat Bilgisi
7
TEST
OKUL HEYECANIM
1
1, 2, 3 ve 4. Kazanýmlar
1. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi uzun boylu ve biraz kiloludur?
BBB
A)
B)
C)
2. Ahmet hangi hayvaný görünce yüz ifadesi
yandaki gibi olur?
CCC
A)
B)
C)
Ahmet
3. Aþaðýdakilerden hangisini kolayca soyabilirsiniz?
BBB
A)
B)
C)
4. Aþaðýdaki öðrencilerden hangisi planlý yaþýyor?
AAA
A)
B)
Her
gün kitap
okurum.
8
Hiç kitap
okumam.
1. Sýnýf
C)
Bazen
kitap
okurum.
OYUN BAHÇESÝ
Belli
bir sayýd
Hepimiz,
oyun oynamayý çok severiz. Arkadaþlarýmýzla
oynarken onlarý incitmemeliyiz. Kaba sözlerden kaçýnmalýyýz. Bazý arkadaþlarýmýz oyunda baþarý gösteremeyebilir. Onlara kýzmamalýyýz. Onlarla alay etmemeliyiz. Bir oyuna girmek istersek, uygun söz ve davranýþlarda bulunmalýyýz.
Evet, oynamak senin de
hakkýn.
Sen güzel
koþamýyorsun.
Tabi ki
oynayabilirsin.
Biz arkadaþýz.
Hayýr.
Sen güzel
oynamýyorsun.
Burak
Ben de
oynayabilir
miyim?
Murat
Enes
Ömer
Doðru
Arkadaþlarýmýzýn davranýþý doðru
mu, yanlýþ mý? Ýþaretler misin?
Serkan
Yanlýþ
Serkan
Enes
Ömer
Murat
Burak
Hayat Bilgisi
9
GÜZEL OYUN
Oyun oynarken hata yapabiliriz. Bu hatayý biz yaparsak, arkadaþlarýmýzdan özür dilemeliyiz. Hatayý arkadaþlarýmýz yaparsa, onlarý hoþ görmeliyiz.
Resimlerdeki çocuklar oyun sýrasýnda hangi sözü
söylemelidir? Ýþaretleyiniz.
Üzülme! Herkes hata
yapabilir.
Çok kötü oynuyorsun.
10
Bana ne! Bunu saymam.
Sýramý beklemeliyim.
Özür dilerim yanlýþlýkla oldu.
Çekil yolumdan!
Çabuk yerden kalk.
Özür dilerim.
1. Sýnýf
DERS ARAÇ GEREÇLERÝMÝZ
Arkadaþlarýmýz gösterdikleri ders programýna göre
hangi araç gereçlere ihtiyaç duyarlar? Ýþaretleyiniz.
Hayat Bilgisi
Türkçe
Türkçe
Matematik
Görsel Sanatlar
Serbest Etkinlikler
Hayat Bilgisi
Türkçe
Türkçe
Matematik
Beden Eðitimi
Serbest Etkinlikler
Hayat Bilgisi
11
Zehra'nýn söylediði derslerde ihtiyaç duyacaðý
araç gereçleri kesip yapýþtýrýnýz.
Dersimiz
Türkçe
12
E
Dersimiz
Matematik
2+1=3
1. Sýnýf
Dersimiz
Görsel Sanatlar
SAÐLIKLI HAYAT
Aþaðýdaki arkadaþlarýmýz kiþisel bakýmlarýna dikkat
ediyorlar. Bu arkadaþlarýmýz kiþisel bakýmlarýný yaparken hangi sözü söylemiþ olabilir? Eþleþtiriniz.
Uyanýnca elimi
yüzümü yýkarým.
Yemekten önce
ve sonra ellerimi
yýkarým.
Günde üç kez
diþlerimi
fýrçalarým.
Her hafta
mutlaka banyo
yaparým.
Týrnaklarým
uzayýnca
keserim.
Saçlarýmý tararým. Gerekirse
yýkarým.
Hayat Bilgisi
13
TEST
OKUL HEYECANIM
2
5, 6, 7 ve 8. Kazanýmlar
1. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi, oyuna girmek istediðini güzel söylemiþ?
AAAAA
A)
Ben de oynayabilir miyim?
B)
Oyuna beni de
alacaksýnýz.
C)
Sen çýk. Ben
oynayacaðým.
2. Hangi okul araç gerecimiz yanlýþ bir söz söylüyor?
CCCCC
A)
B)
Beni matematik dersinde
kullanýrsýnýz.
Beni görsel
sanatlar dersinde
kullanýrsýnýz.
C)
Beni müzik
dersinde
kullanýrsýnýz.
3. Hangi kiþisel bakým aracý yanlýþ bir söz söylüyor?
CCCCC
A)
B)
Týrnaklarýnýz
uzayýnca beni
kullanýn.
14
1. Sýnýf
Ellerinizi
yýkarken beni
kullanýn.
C)
Diþlerinizi
fýrçalarken
beni kullanýn.
HERKES YERÝNE
Þeyma
Feyza
Ela
Ali
Talat
Emir
Efe
Can
Beyza
Lale
Serkan
Recep
Alim
Pýnar
Sevgi
Sorularýn doðru cevaplarýný eþleþtirir misin?
Þeyma’nýn bir önünde kim oturuyor?
Talat
Ali’nin yanýnda kim oturuyor?
Ela
Beyza’nýn solunda kim var?
Lale
Aþaðýdaki arkadaþlarýmýz nerede oturuyorlar? Söyledikleri yere keserek yapýþtýrýnýz.
Emir’in
yanýnda oturuyorum.
Recep’in
arkasýnda oturuyorum.
Hayat Bilgisi
Feyza’nýn
önünde oturuyorum.
15
KURALLAR GÜZELDÝR
Araç gereçlerimizi ders
programýmýza
göre getirelim.
Ders sýrasýnda
öðretmen ve
arkadaþlarýmýzýn
sözünü
kesmeyelim.
Derslerimize
zamanýnda
girelim.
Yerlere çöp
atmayalým.
Koridorlarda
koþmayalým.
Elektrik ve
suyu israf
etmeyelim.
Kurallara uymayan öðrencileri iþaretler misin?
16
1. Sýnýf
DEMOKRASÝ HER YERDE
Belli bir sayýd
Çoðunluðun aldýðý kararlarýn uygulanmasýna demokrasi denir. Okulumuzda da demokrasiye uygun davranmalýyýz. Çoðunluðun aldýðý kararlara saygý duymalýyýz.
BAÞKANLIK SEÇÝMÝ
Halit:10 Hakan:3
Nilgün:8 Betül:2
Arzu:6
Tarýk:5
DOÐRU MU, YANLIÞ MI?
Halit baþkan olmalýdýr.
Nilgün baþkan yardýmcýsý olmalýdýr.
Betül diðer arkadaþlarýna küsmelidir.
Baþkanlar hep erkek olmalýdýr.
Baþkaný seçimle belirlemeliyiz.
Seçilen arkadaþlarýmýzý kutlamalýyýz.
Halit sýnýfta istediðine ceza verebilir.
Bütün oyunlarý Halit kurmalýdýr.
Hayat Bilgisi
17
1.
SINIF
Adý / Soyadý
Hayat Bilgisi
Haftalýk Ödev Ýzleme Testi – 1
Doðru
Yanlýþ
OKUL HEYECANIM
GENEL TEKRAR
Size daha çok benzeyen çocuðu iþaretleyiniz.
Aþaðýdaki programlarý seyrederken yüz ifadenizin nasýl
olacaðýný çiziniz.
Çantamýza hangi araç gereçleri yerleþtiriyoruz? Ýþaretleyiniz.
1.
Hayat Bilgisi
SINIF
Haftalýk Ödev Ýzleme Testi – 1
1. Hangi çocuk daha büyüktür?
BBB
A)
B)
C)
2. Uyanýnca hangisini daha önce yapmalýyýz?
CCC
A)
B)
C)
3. Hangi kiþisel bakýmýný bir günde daha fazla yaparýz?
AAA
A)
B)
C)
................................ ...............................
Mehmet Âkif Ersoy
4. Mehmet Âkif Ersoy bize ne söylemiþ olabilir?
CCC
A) Sýnýf kurallarýný yazdým.
B) Andýmýzý yazdým.
C) Ýstiklâl Marþý’mýzý yazdým.
1.
SINIF
Adý / Soyadý
Doðru
Yanlýþ
Hayat Bilgisi
BENÝM EÞSÝZ YUVAM
Haftalýk Ödev Ýzleme Testi – 2
1, 2 ve 3. KAZANIM
Canlýlarý kendi evine ulaþtýrýr mýsýn? Ýyi yolculuklar...
Resimdeki canlýlarý besinlerine ulaþtýracak labirenti çiziniz.
1.
Hayat Bilgisi
SINIF
Haftalýk Ödev Ýzleme Testi – 2
Benim yuvam burasýdýr.
kümes
1. Yuvanýn arkasýndaki konuþan canlý hangisidir?
CCC
A)
B)
C)
2. Hangi yuva uçabilen bir canlýya aittir?
BBB
A)
B)
C)
3. Hangisi evimizin bulunduðu yerle ilgilidir?
AAA
A) adres
B) saðlýk
C) spor
4.
CCC
Tabaktaki eti hangi canlý yiyebilir?
A)
B)
C)
Download

Hayat Bilgisi Örnek Sayfaları İçin Tıklayınız