7. SINIF COÞMAYA SORULARI
3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý –10
1. BÖLÜM
ise, oranlarý kaçtýr?
AA
DÝKKAT! Bu bölümde 1’den 10’a kadar puan
A)
deðeri 1,25 olan sorular vardýr.
2
3
B)
1
2
C)
1
3
D)
2
7
1. Benzer iki üçgen için aþaðýdakilerden hangileri kesinlikle doðrudur?
I. Karþýlýklý kenar uzunluklarý oraný 1’dir.
II. Ýç açýlarýn ölçüleri aynýdýr.
III. Karþýlýklý kenarlarýn uzunluklarý oraný birbirine eþittir.
CC
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
www.coskunkoleji.org
A) I ve II
2. Sami 500 TL parasýný emeklilik hesabýna yatý-
4.
C
rýyor. 3 yýl sonra deðeri % 40 oranýnda artýyor.
Parasýný çekerken % 7 iþlem ücreti kesiliyor.
70°
Buna göre Sami ne kadar kâr etmiþtir?
G
CC
A) 116
B) 130
C) 151
F
D) 193
?
A
E
B
ABC bir üçgen, |AE| = |AG|, |BF| = |BE|,
m(AéCB) = 70° olduðuna göre, m(GéEF) kaçtýr?
CC
A) 45°
Coþmaya 2014
B) 50°
C) 55°
D) 60°
3
Coþmaya 2014, 7. SINIF
5.
17, 36, 8, 3, 27, 13, 8
7.
Yukarýda verilen sayý dizisinin medyaný ile
tepe deðeri arasýndaki fark kaçtýr?
BB
A) 3
B) 5
C) 9
D) 33
Bir çiçekci dükkanýndaki güllerin % 20 si beyaz, % 15’i kýrmýzý renklidir. Bu dükkana bir mik1
tar daha pembe gül alýndýðýnda güllerin i kýr8
mýzý renkli olmaktadýr.
Buna göre beyaz güllerin sayýsýnýn beyaz olmayan güllerin sayýsýna oraný yüzde kaçtýr?
CC
B) 25
C) 20
D) 10
www.coskunkoleji.org
A) 30
6. A(k, –1) noktasýnýn 3x –2y –14 = 0 doðrusu
8.
üzerinde olmasý için k kaç olmalýdýr?
16
DD
A) 0
B) 1
C) 2
D) 4
K
L
Yandaki tabloda verilen her sayý saða doðru gidildikçe iki katýna
çýkmakta, aþaðý doðru
indikçe yarýya düþmektedir.
Buna göre, K ve L arasýndaki fark kaçtýr?
DD
A) 6
4
B) 4
C) 2
D) 0
Coþmaya 2014
Coþmaya 2014, 7. SINIF
9. 5a = 625, 3b = 27 ve 2c = 128 eþitlikleri veri-
2. BÖLÜM
liyor.
Buna göre,
10 c
10
a+b
DÝKKAT! Bu bölümde 11’den 30’a kadar puan
ifadesinin deðeri kaçtýr?
deðeri 2,50 olan sorular vardýr.
BB
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
11. x ve y devirli ondalýk sayýlardýr.
x = 1, 121212 .....
y = 0, 818181 .....
olduðuna göre,
33x + 11y
kesrinin deðeri
23
kaçtýr?
CC
B) 3
C) 2
D) 1
www.coskunkoleji.org
A) 4
10.
12. a, b, c sayýlarý 1’den küçük pozitif reel sayýlar
12 – 3 . (7 –1) + 24 : 8
4
iþleminin sonucu kaçtýr?
iken 
a3
CC
A) –1
B) –2
C) –3
5

b2
7
c 4 eþitliði saðlanýyor-
sa; a, b, c sayýlarýnýn doðru sýralamasý aþaðýdakilerden hangisidir?
D) 2
DD
Coþmaya 2014
A) b < c < a
B) b < a < c
C) c < b < a
D) a < c < b
5
Coþmaya 2014, 7. SINIF
13. 9 
3
1
15. Ýki sayýnýn toplamý 10, çarpýmý 30 olduðuna

y ise,
1
göre, bu iki sayýnýn çarpmaya göre terslerinin toplamý kaçtýr?
1
1
5x  2
BB
A)
x’in y cinsinden deðeri nedir?
CC
y
3
B)
y
5
C)
y
15
D)
B)
1
3
C)
2
3
D) 3
y
5
www.coskunkoleji.org
A)
1
30
16.
14.
K
A
F
E
y
z
x
B
d1 \\ d2,
Bir masanýn etrafýndaki 12 sandalyenin konumu yukarýda verilmiþtir.
Ýçlerinde Elif ve Burcu’nun bulunduðu 12 kiþilik bir grup sandalyelere rasgele oturduðunda Elif ve Burcu’nun karþý karþýya gelme
olasýlýðý kaçtýr?
AA
A)
6
1
11
B)
1
22
C)
1
5
D)
1
2
d1
t
D
C
[AD]  [BK,
L
d2
[DC]  [BC
Verilenlere göre x, y, z ve t ile belirtilen açýlar
için hangisi söylenemez?
CC
A) y = z
B) x + z = 180°
C) x + y + z = 270°
D) y + t = 270°
Coþmaya 2014
Coþmaya 2014, 7. SINIF
17.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
..
..
19.
Doðal sayýlar 7 sütünda yazýlmýþ olup dört
sayýdan oluþan bir kare blok çiziliyor. Kare
bloktaki dört sayýnýn toplamý 312 ise kare
bloðun sol alt kýsmýndaki sayý kaçtýr?
CC
A) 74
B) 75
C) 81
D) 82
12 dilimden oluþan pizzalardan sipariþ eden
bir grupta erkekler 6 veya 7 dilim, kýzlar 2 ve
ya 3 dilim pizza yemiþlerdir.
Bu gruba 5 pizza çok, 4 pizza az geldiðine
göre grupta kaç kiþi vardýr?
BB
B) 6
C) 7
D) 8
www.coskunkoleji.org
A) 5
20. Genel terimi 3n –2 olan sayý örüntüsünün ilk
18.
100 teriminin toplamý kaç olur?
DD
A) 24850
B) 19450
C) 18250
D) 14950
Þekildeki dört birim çemberi çevreleyen ve
merkezi birim çemberlerin kesiþim noktasý olan
büyük bir çember çizilmiþtir.
Buna göre, taralý alanlarýn farký kaçtýr?
(Not: Yarýçapý 1 br olan çembere birim çember
denir.)
AA
A) 0
Coþmaya 2014
B)
1
8
C)

12
D)

18
7
Coþmaya 2014, 7. SINIF
21.
23. Bir kasbadaki insanlar arasýnda genç ile yaþlý
oraný
ný
3
' tir. Gençler arasýnda kýz ile erkek ora5
2
3
, yaþlýlar arasýnda kýz ile erkek oraný ' dir.
2
3
Bu kasabada yaþayan insanlardan en az olaný hangisidir?
BB
A) Genç erkek
B) Genç kýz
Bir traktörün ön tekerleðinin yarýçapý arka tek3
erleðinin yarýçapýnýn
katýdýr. Traktör 130
5
metre yol aldýðýnda ön tekerlek, arka tekerlekten 26 tur daha fazla atmýþtýr.
C) Yaþlý erkek
D) Yaþlý kýz
Buna göre, ön tekerleðin yarýçapý kaç metredir?
AA
B) 1,5
C) 2
D) 2,5
www.coskunkoleji.org
A) 1
22.
24. ab + a + b = 1
A
1
1
4
2


ise, a + b  kaçtýr?
a 1 b 1 5
5
?
20°
DD
A) 0
B
B) 1
C)
4
5
D)
4
5
C
H
50°
D
Þekilde [AH]  [BC], |BH| = |HC|,
|AC| = |BD|, s(AéDB) = 50°, s(DéAH) = 20° ise,
s(DéAC) kaç derecedir?
AA
A) 10°
8
B) 20°
C) 30°
D) 40°
Coþmaya 2014
Coþmaya 2014, 7. SINIF
25. Herhangi iki rakamýný kendi aralarýnda yer de-
27. a ve b pozitif tam sayý olmak üzere;
ðiþtirdiðinde sayýnýn deðeri küçülüyorsa bu sayýya küçülen sayý diyelim. Örneðin 743 sayýsýnýn herhangi iki rakamý kendi aralarýnda yer
deðiþtirirsek deðiþen sayý küçülmektedir. 473,
347, 734 gibi.
5a + 7b = 72 eþitliðini saðlayan “b” deðerlerinin toplamý nedir?
DD
A) 10
B) 9
C) 8
D) 7
Buna göre, üç basamaklý sayýlardan kaç tanesi küçülen sayýdýr?
AA
B) 110
C) 100
D) 90
www.coskunkoleji.org
A) 120
26.
2.
1
2
3
 3.
 4.
 ..... þeklinde devam
1
1
1 1
1
1
2
3
28.
4
D
x
b
eden örüntünün ilk 20 adýmýnýn toplamý
kaçtýr?
a
E
DD
A) 470
B) 1070
C) 1870
C
D) 2870
A
B
Bir kenarý 4 cm olan bir karenin iç bölgesindeki E noktasý karenin merkezidir. Kare b = 2a
olacak þekilde 4 alana ayrýlýyor.
Buna göre x kaç cm’dir?
BB
A)
Coþmaya 2014
2
3
B)
3
4
C)
4
3
D)
3
2
9
Coþmaya 2014, 7. SINIF
29.
5
5
5
9
?
1745
14
140
3. BÖLÜM
DÝKKAT! Bu bölümde 31’den 40’a kadar puan
19040
deðeri 3,75 olan sorular vardýr.
Örüntüdeki bilinmeyenin deðeri kaçtýr?
BB
A) 25
B) 45
C) 75
D) 125
31. x, y, z farklý asal sayýlardýr.
16x + 12y + 8z = 160 ise, x + y + z toplamýnýn alabileceði deðerlerin toplamý kaçtýr?
DD
B) 28
C) 30
D) 42
www.coskunkoleji.org
A) 26
30. BÝRUNÝ kelimesi; 211361 sayýsýyla þifrelenmiþtir.
Ayný þekilde COÞMAYA kelimesi þifresi hangisidir?
AA
10
A) 3715161
B) 3725161
C) 4735161
D) 5634363
32. n pozitif bir tam sayý olmak üzere;
(n + 20) + (n + 21) ..... + ( n + 100) ifadesini tam kare yapan en küçük n sayýsý kaçtýr?
AA
A) 4
B) 5
C) 12
D) 21
Coþmaya 2014
Coþmaya 2014, 7. SINIF
33. 2014 kenarlý bir düzgün çokgenin dýþýna çizi-
35. Bir kurbaða koordinatlarý tam sayý olan (x, y)
lebilecek çemberin çevresi 1 cm ise bu çokgenin alaný yaklaþýk olarak kaç cm2’dir?
( = 3)
noktasýnda duruyor. Her sýçramasýnda 5 br uzaða atlayan kurbaða yine tam sayý koordinatlý
bir noktaya düþüyor.
CC
A)
1
20
B)
1
16
C)
1
12
D)
(0, 0) noktasýnda sýçramaya baþlayan ve (1, 0)
noktasýnda sýçramayý bitiren kurbaðanýn yapabileceði en az sýçrama sayýsý kaçtýr?
1
9
AA
B) 4
C) 5
D) Ýmkansýz
www.coskunkoleji.org
A) 3
34.
36. ABCD yamuðunda [AB] // [CD], |AB| = 9 ve
|CD| = 12 dir. AC ve BD köþegenleri E noktasýnda kesiþiyor. |AC| = 14, A(A¿ED) = A(B¿EC)
ise, |EC| kaçtýr?
DD
A)
21
4
B)
17
3
C) 6
D) 8
Coþkun Koleji öðrencilerinden 500 kiþi iki konuda oy kullanmýþtýr. 1. konuda 375 evet oyu,
2. konudu 275 evet oyu çýkmýþtýr. 40 öðrenci
her iki konuda hayýr oyu kullanmýþtýr. Her iki
konuda evet kullanan kaç öðrenci vardýr?
BB
A) 180
Coþmaya 2014
B) 190
C) 200
D) 310
11
Coþmaya 2014, 7. SINIF
37. a, b, c, d, e pozitif tamsayýlarý için,
39. Merkezi C olan bir çember x ekseni ve y eksenine teðettir.
a + b + c + d + e = 2014 ve
a + b, b + c, c + d, d +e toplamlarýnýn en
büyüðü M ise, M’nin en küçük deðeri kaçtýr?
Merkezi (3, 0) ve yarýçapý 1 br olan çembere
de dýþtan teðettir.
BB
A) 804
B) 806
C) 808
D) Hiçbiri
Merkezi C olan çemberin yarýçapýnýn alacaðý kaç farklý deðer vardýr?
BB
B) 2
C) 3
D) 4
www.coskunkoleji.org
A) 1
38. Biruni
yaðýþlý olmayan havada motorsikletini
30 km/sa hýzla, yaðýþlý havada ise 20 km/sa
hýzla sürüyor. Bugün sabah hava güneþliyken ve öðleden sonra hava yaðmurlu iken
toplamda 40 dakikada 24 km yol yapan
Biruni yaðmur altýnda kaç dakika bisiklet
sürmüþtür?
CC
öðrencilerin % 40’ý matematiði seviyor. Bu öðrencilere 20 erkek daha katýlýrsa ve hepsi matematiði severse öðrencilerin % 58’i kýz oluyor.
Son durumda matematiði seven kaç öðrenci vardýr?
BB
A) 232
A) 16
12
40. Bir kursa katýlan öðrencilerin % 60’ý kýz ve tüm
B) 20
C) 24
B) 252
C) 318
D) 348
D) 28
Coþmaya 2014
Download

Coşmaya 2014