microPHAZIR™
Patlayýcý Analizörü
Genel Bakýþ
Thermo Scientific µPHAZIR™, patlayýcý maddelerin hýzlý bir þekilde ve yerinde teþhis edilebilmesi için, türünün ilk örneði,
portatif Yakýn-Kýzýlötesi (NIR) bir analizördür. 1.2 kg aðýrlýðýndaki cihaz, 3 saniye içerisinde isabetli analiz
yapabilmektedir. Hem uzman kiþilere hem de uzman olmayanlara göre tasarlanmýþ olan µPHAZIR™, gerçek zamanlý,
yerinde analizin, asgari eðitimle yapýlabilmesini saðlayarak NIR spektroskopinin gücüne güç katmaktadýr.
Özellikler
. Taþýnabilir 1.2 kg
. Renkli LCD ekran ve LED göstergeler
. Þarj edilebilir Li-Ion piller
. Kanýtlanmýþ mutlak güvenilirlik
. Tek elle iþlem yapýlabilmesi için ergonomik olarak dengelenmiþ tabanca tasarýmý
. Toza dayanýklý ve su geçirmez
. Arka LCD ekran
. Otomatik referans alma
. Dahili otomatik kalibrasyon
. Karýþým analiz iþlevi
. Sesli ikaz
. Kantitatif analiz
Uygulamalar
. Güvenlik sektörü & gümrük denetleme
. Uyuþturucu & patlayýcý tarama
. Hammadde teþhisi
. Taklit ve hileli ürünler
. Tarým ve gýda analizi
Kullaným Kolaylýðý
. Basit dokundur ve týkla iþlemi
. Saniyeler içinde elde edilen sonuçlar
. Asgari eðitim gereksinimi
. Kalitatif ve kantitatif analiz yeteneði
. Sývýlar, macunlar, katý tozlar ve jeller
. Gümrük uygulamalarý için tamamen programlanabilmektedir
Uygunluk
. Düzenleyici yönetmeliðe tam uygunluk
. Dahili self-test & teþhis
. Eðitim & danýþma hizmetleri
. Küresel satýþ & destek aðý
. ISO 9001, CE Onaylý
Tipik patlayýcý madde teþhis sonucu
Patlayýcýlar Kütüphanesi: µPHAZIR™ Patlayýcý Madde Kütüphanesi, aþaðýdakilerin dahil olduðu
kapsamlý bir kütüphane sunuyor:
Aseton (L)
ADN
AN
AN+H2O (L)
AN+TNT
ANFO
APC
B(OH)3+TNT
BENZENE (L)
BNDP A/F (L)
Selüloz
CL-20
DADNE
DATB
DEGON (L)
DMNB
DNAN
DNT
EDD
EGDN (L)
EHN (L)
GAP (L)
GASOLIN (L)
HMX
HNS
Hidrazin hidrat (L)
IPN (L)
Isophthalic Asit
KPIC
M/E NENA (L)
MNT
NC
NC(10%)+Aseton (L)
NC+selüloz
NC+NG
NC+NG+NQ
NC+TNT+NG
NM (L)
NQ
NTO
PETN
PETN+NC
PIK ACID
RDX
RDX+APC+DNAN
RDX+DNAN
RDX+TNT
RDX+TNT+AN
TAGN
TATB
TEGON (L)
TETRAZENE
TETRYL
TETRYL+TNT
TNAZ
TNB
TNT
TNT+HMX
TNT+NTO
[ Liquid – (L)]
Güvenli: µPHAZIR™ çalýþma prensibi, düþük güçlü tungsten ýþýk kaynaðý ile yapýlan yakýn-kýzýlötesi
spektroskopiye dayanmaktadýr. Raman tabanlý analiz sistemlerinin tersine, lazer radyasyonundan kaynaklanan
kazara patlama riski bulunmamaktadýr.
Kütüphaneleri özelleþtirmek: Kullanýcýlar kütüphaneleri özelleþtirebilmekte ve µPHAZIR™ sýnýrsýz sayýda
Thermo Scientific kütüphanesini desteklemektedir. Kantitatif madde analizi de mümkündür.
Ýþlem Süresi: µPHAZIR™ azami pil ömrü için tasarlanmýþtýr. Cihaz 10 saatlik sürekli iþlem süresince çalýþabilmekte
ve orta seviyeli kullanýmda bu süre daha da uzayabilmektedir. Þarj edilebilir pil, saniyeler içerisinde hýzlýca
deðiþtirilebilmektedir.
Ýletiþim: Analiz sonuçlarý yerleþik veritabaný içerisine kaydedilmekte ve standart USB baðlantýsý ile bilgisayara
aktarýlabilmektedir, bu da sahada oluþturulan verinin, hýzlý ve uzaktan deðerlendirilmesine olanak
saðlamaktadýr. Kütüphaneler, deðiþen gereksinimlere göre µPHAZIR™'i güncellemek için, e-posta yoluyla ve
internet üzerinden de daðýtýlmaktadýr.
Çalýþma Prensibi
Aðýrlýk
Boyutlar
Iþýk Kaynaðý
Spektral Çözünürlük
Spektral Menzil
Kalibrasyon
Ölçüm Süresi
Ekran
LED Göstergeler
Dahili veri depolama
Veri Yükleme
Veri Giriþi
Güvenlik
Taþýma Çantasý
Çalýþma þartlarý
Piller
Gövde
Standart aksesuarlar
Eðitim
Garanti
Yakýn Kýzýlötesi Spektroskopi ile (tahribatsýz) kimyasal analiz
1.2kg
254 x 292 x 152 mm
Tungsten ampul
11 nm
1600 – 2400 nm
Hýzlý ve kolay saha kalibrasyonu için sunulan kalibrasyon standardý
Kullanýcý tarafýndan belirlenebilir. Tipik olarak 3 sn.
Transflektif ½ VGA renkli LCD ekran, hem açýk hem kapalý alanda görünür.
"Tarama devam ediyor" ve "cihaz hazýr" durum göstergeleri tarama
sýrasýnda kolay görünmesi için arkaya yerleþtirilmiþtir.
Bütün okumalar dahili hafýzaya kaydedilir ve bilgisayara indirilebilir
USB baðlantý aracýlýðýyla metin-tabanlý veriler bilgisayara ve hertürlü uygulamaya aktarýlýr.
4 navigasyon tuþu ve 2 çok amaçlý yumuþak tuþ ile
Çoklu güvenlik seviyeli, kullanýcý tarafýndan belirlenen þifre korumasý
Suya dayanýklý plastik taþýma çantasý
Isý aralýðý (5 – 50 °C)
Þarj edilebilir, 10 saatlik lityum-iyon piller. AC pil þarj cihazý dahil. Pil þarj olma süresi
<4 saat.
Yüksek-güçlü, toza/sýçramaya dayanýklý plastik kaplama
- Suya dayanýklý plastik taþýma çantasý 110/220 VAC pil þarj adaptörü
- PC Cihaz baðlantý kablosu Dökümantasyon CD'si Güvenli Taþýma Bilekliði
- Referans / Kalibrasyon Standardý Iþýk kaynaðý ve deðiþtirme aletleri
Thermo Scientific eðitim programlarý ile ilgili bilgi almak veya yerinde eðitim için
+90 216-455 43 71 nolu telefonu arayýn
12-ay parça ve iþçilik.
Ýlave garantiler, opsiyonel garanti uzatma ve hizmet kontratlarý için lütfen BLG Kimya
Teknolojileri firmasý ile irtibata geçiniz.
Download

microPHAZIR patlay?c?