FİZİK
Q Serisi
İÇİNDEKİLER
BÖLÜMLER
TEST ADEDİ SAYFA
1. MADDE VE ÖZELLİKLERİ............................................ 3 Test
8-13
2. DENGE......................................................................... 3 Test
16-21
3. KUVVET VE HAREKET................................................ 23 Test
24-69
KONU TARAMA TESTLERİ - I...................................... 5 Test
70-79
4. ELEKTRİK.................................................................... 12 Test
82-105
5. MAGNETİZMA............................................................. 10 Test
108-127
KONU TARAMA TESTLERİ - II..................................... 5 Test
128-137
6. DALGALAR................................................................. 23 Test
140-185
7. ATOM.......................................................................... 10 Test
188-207
KONU TARAMA TESTLERİ - III.................................... 5 Test
208-217
8. BİRİMLER..................................................................... 2 Test
220-223
GENEL TEKRAR TESTLERİ........................................ 20 Test
226-265
FİZİK
Q Serisi
1.BÖLÜM
MADDE VE ÖZELLİKLERİ
Katılarda Boyutlar Arası İlişkiler
Sıvılarda Yüzey Gerilimi ve Gazlar
Isı İletimi
Test 1
Test 2
Test 3
KATILARDA BOYUTLAR ARASI ÝLÝÞKÝLER
1.
TEST / 1
4.
Eþit hacimde oyun hamuru kullanýlarak küp, küre,
silindir, koni ve dikdörtgenler prizmasý þekillerinde
cisimler hazýrlanýyor.
L
L/2
Bu cisimler boyanmak istendiðinde hangisinin boyanmasý için en az miktarda boya gerekir?
A) Küp
B) Küre
D) Koni
X
A
Y
2A
C) Silindir
L
olan X ve Y silin2
Taban alaný A, 2A, yüksekliði L,
E) Dikdörtgenler prizmasý
dirlerinin,
I. Hacimleri eþittir.
II. Yüzey alanlarý eþittir.
Yüzey alaný
III.
oranlarý eþittir.
Hacim
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
2.
C) Yalnýz III
E) II ve III
5.
h1
A1
h2
A2
1 kg ekmek
1 kg kütleli ekmek ve ayný hamurdan yapýlmýþ 1 kg kurabiye fýrýndan ayný anda çýkarýlmaktadýr.
Þekildeki ayný kumdan yapýlmýþ kalelerin yükseklikleri
h1, h2, taban alanlarý A1, A2 dir.
Buna göre,
Kalelerin dayanýklýlýklarýný karþýlaþtýrabilmek için,
I. Kurabiyeler daha çabuk soður.
I. A1 ve A2 bilinmeli
Yüzey alaný
oraný ekmeðin
Hacim
Yüzey alaný
oranýndan daha büyüktür.
Hacim
III. Kurabiyelerin toplam yüzey alaný ekmeðin yüzey
II. Kurabiyelerden birinin
II. h1 ve h2 bilinmeli
h1
h
III.
ve 2 oranlarý bilinmeli
A1
A2
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
1 kg kurabiye
alanýna eþittir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
C) Yalnýz III
E) II ve III
A) Yalnýz II
B) I ve II
D) II ve III
6.
C) I ve III
E) I, II ve III
bölünüyor.
2r
Hamur
3.
Ayný maddeden yapýlmýþ içi dolu ayný hacime sahip
bir küre ve silindir için,
2r yarýçaplý küresel bir hamur r yarýçaplý 8 parçaya böYüzey alaný
oraný a, r
Hacim
Yüzey alaný
yarýçaplý hale geldiðinde
oraný b olmakHacim
I. Kürenin yüzey alaný daha küçüktür.
lünüyor. Hamur 2r yarýçaplý iken
II. Kürenin ýsý verme hýzý daha küçüktür.
Yüzey alaný
III. Kürenin
oraný daha küçüktür.
Hacim
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
tadýr.
Buna göre,
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
Q SERÝSÝ
a
oraný kaçtýr?
b
C) Yalnýz III
A) 1
E) I, II ve III
8
B)
1
2
C)
1
3
D)
1
4
E)
1
8
FÝZÝK SORU BANKASI
KATILARDA BOYUTLAR ARASI ÝLÝÞKÝLER
7.
TEST / 1
10.
X
Y
2a
3a
a
2r
a
r
2h
Buna göre, Y silindiri kaç kere su ile
doldurulup X in içine dökülmelidir?
3a
2a
2r yarýçaplý 2h yüksekliðindeki X silindiri, r yarýçaplý h yüksekliðindeki Y silindiri
ile su ile doldurulmak
isteniyor.
h
Özdeþ X ve Y prizmalarý þekildeki yüzeylerine konul-
X
Taban alaný
Taban alaný
oraný a, Y nin
Hacim
Hacim
oraný b olmaktadýr.
Y
duðunda X in
Buna göre,
A) 2
C) 6
D) 8
E) 16
a
oraný kaçtýr?
b
11.
1
A)
2
B) 4
1
B)
3
2
C)
3
3
D)
4
3
E)
2
Geometrisi tabandan düzgün yükselen bir cismin
Taban alaný
oraný dayanýklýlýðý ile ilgili ölçü verir.
Hacim
Buna göre,
I. Taban alaný ayný olan binalardan yüksekliði büyük
olanýn dayanýklýlýðý azdýr. (Ayný malzemeler kullanýldýðýnda.)
8.
a
II. Ayný kalýnlýktaki 4 ayaðý olan sandalyelerden ayaðý
yüksek olanýn dayanýklýlýðý azdýr. (Ayný malzeme
kullanýldýðýnda.)
a
a
a
a
III. Ayný yükseklikteki bir kavak aðacýnýn bir çýnar aðacýna göre, þiddeti yüksek bir fýrtýnada yerinden
sökülme ihtimali daha fazladýr.
Özdeþ 3 küp þekildeki gibi yapýþtýrýldýðýnda küpleri kaplamak için gerekli minimum ambalaj kaðýdýnýn alaný A1
dir. Küpler birbirinden ayrýlýp ayrý ayrý ambalajlandýðýnda gerekli toplam kaðýt alaný A2 dir.
A
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
A2
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
3
A)
5
4
B)
5
7
C)
9
3
D)
7
Y
XXXXXXXX
E) I, II ve III
4
E)
9
12.
9.
C) Yalnýz III
Boyutlarý þekildeki gibi
X
olan X ve Y cisimlerinin
Y
2a
Taban alaný
oranlarý
Hacim
Yüzey alaný
ile
oranHacim
Þekildeki eþit kollu terazide r yarýçaplý 8 X küresi, 2r yarýçaplý Y küresi ile dengededir.
II. X kürelerini boyamak için gerekli boya miktarý Y küresini boyamak için gerekli boyadan fazladýr.
III. X kürelerinin toplam hacmi Y nin hacmine eþittir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
1-B
Q SERÝSÝ
2-B
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
B) Yalnýz II
3-E
C) Yalnýz III
A) Yalnýz I
E) I, II ve III
4-A
a
a
Buna göre,
Taban alaný
I. X in
oraný Y den küçüktür.
Hacim
Yüzey alaný
II. X in
oraný Y den büyüktür.
Hacim
III. X in yüzey alaný Y nin iki katýdýr.
I. X ve Y küreleri ayný maddeden yapýlmýþtýr.
D) II ve III
a
a
larý karþýlaþtýrýlýyor.
Buna göre,
A) Yalnýz I
a
5-B
B) Yalnýz II
D) II ve III
6-B
7-C
9
8-C
9-E
C) Yalnýz III
E) I ve II
10-D
11-E
12-A
FÝZÝK SORU BANKASI
SIVILARDA YÜZEY GERÝLÝMÝ VE GAZLAR
1.
4.
Bir sývýnýn döküldüðü yüzeye daðýlmamasý, yüzeyi
ýslatmamasý, ince cam boruda bir miktar yükselmesi sývýlarýn hangi özelliði ile ilgilidir?
A) Yoðunluk
B) Basýnç
D) Genleþme
TEST / 2
X sývýsý
C) Yüzey gerilimi
Y sývýsý
Z sývýsý
E) Kaldýrma kuvveti
X, Y, Z sývýlarýnýn özdeþ kýlcal borulardaki görünümü
þekildeki gibidir.
Buna göre, sývýlarýn yüzey gerilimlerinin arasýndaki
iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) X>Y>Z
B) Y>X>Z
D) X=Y=Z
2.
C) Z>Y>X
E) Z>X>Y
Bir yað damlasýnýn yüzeye damlatýldýðýnda küre þeklinde kaldýðý gözleniyor.
Kürenin daðýlmasý için,
I. Sýcaklýðý artýrmak.
5.
II. Üzerine sývý sabun damlatmak.
Sývýlarýn yüzey gerilimi ilgili olarak,
I. Ayýrt edici özelliktir.
III. Üzerine tuz atmak.
II. Sýcaklýk deðiþirse yüzey gerilimide deðiþir.
iþlemlerinden hangileri tek baþýna yapýlmalýdýr?
III. Sývýnýn yoðunluðu artýrýlýrsa azalýr.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
C) Yalnýz III
E) I ve III
6.
3.
X sývýsý
Y sývýsý
X sývýsý
Y sývýsý
X sývýsý bir yüzeye damlatýldýðýnda yüzeyde yayýlýyor. Y
sývýsý ise küre þeklinde kalýyor.
X ve Y sývýlarýnýn kýlcal borulardaki dengesi þekildeki
gibidir.
Buna göre,
Buna göre,
I. X sývýsýnýn adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden
büyüktür.
I. X sývýsýnýn adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden
büyüktür.
II. X sývýsýnýn yüzey gerilimi Y sývýsýndan büyüktür.
II. Y sývýsýnýn kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden
büyüktür.
III. X sývýsýnýn yüzey gerilimi Y sývýsýndan küçüktür.
III. Y sývýsýnýn kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden
büyüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
Q SERÝSÝ
A) Yalnýz I
C) Yalnýz III
B) I ve III
D) I ve II
E) I, II ve III
10
C) II ve III
E) I, II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
SIVILARDA YÜZEY GERÝLÝMÝ VE GAZLAR
7.
10.
Evrende maddenin hallerinden hangisi en büyük
oranda bulunur?
A) Katý
B) Sývý
TEST / 2
C) Gaz
D) Plazma
Aþaðýdaki örneklemelerden hangisi yanlýþ verilmiþtir?
A) Kutup ýþýklarý: Aurora
E) Buhar
B) Sýcak plazma: Güneþ
C) Gaz: Azot
D) Soðuk plazma: Yýldýzlar
E) Atmosferin ilk katmaný: Troposfer
8.
Plazma iyonize olmuþ gaz anlamýna gelir.
Buna göre,
I. Yýldýzlarýn içi uzaydaki doðal plazmadýr.
II. Yýldýrým, þimþek ve magma dünyadaki doðal plazmalardýr.
III. Alev, neon lambalar, florasan lambalar yapay plazmadýr.
11.
Atmosferi oluþturan gazlardan hangisi yüzdece en
fazladýr?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
C) II ve III
D) I ve III
9.
Dünya’nýn etrafýný kaplayan atmosfer bir gaz kütlesidir.
A) Azot
E) I, II ve III
B) Oksijen
D) Argon
C) Hidrojen
E) Su buharý
Plazmalarýn özellikleri ile ilgili,
I. Elektriði iletirler.
II. Nötrdürler.
12.
III. Elektrik ve manyetik alanlarla etkileþirler.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
Yeryüzünden yükseldikçe ilk 10 km kalýnlýðýndaki tabaka atmosferdeki gazlarýn kütlesi yaklaþýk % 90 nýný
oluþturur.
Bu tabakanýn ismi nedir?
A) Yalnýz II
B) Yalnýz III
D) II ve III
C) I ve II
A) Troposfer
E) I, II ve III
B) Stratosfer
D) Termosfer
1-C
Q SERÝSÝ
2-C
3-E
4-C
5-D
6-B
7-D
11
8-E
9-E
C) Mezosfer
E) Ekzosfer
10-D
11-A
12-A
FÝZÝK SORU BANKASI
ISI ÝLETÝMÝ
TEST / 3
1.
4.
L
L
T1
T2
A
T1
2L
T2
T1
T2
X
Kesit alaný A, boyu L olan bir çubuðun bir ucu T1, diðer
ucu T2 sýcaklýðýnda olan ortama konulduðunda çubuðun t sürede ilettiði ýsý Q kadar olmaktadýr.
X camýnýn kalýnlýðý L, yüzey alaný S, Y camýnýn kalýnlýðý
S
2L, yüzey alaný
dir.
2
Dýþarýsýnýn sýcaklýðý T1, içerisinin sýcaklýðý T2 olan
Çubuðun ýsý iletim katsayýsý k olduðuna göre, Q ýsý
miktarýný veren ifade nedir?
A)
k ×A ×t
(T2 – T1)
L
bir günde X ve Y nin t süredeki ýsý iletim miktarlarý
QX
oraný kaçtýr?
QY
k ×A ×L
(T2 – T1)
t
k ×t ×L
D)
(T2 – T1)
A
B)
C) t ×A ×L ×k ×(T2 – T1)
E)
A) 4
B) 2
C) 1
D)
1
2
E)
1
4
k ×A ×t ×L
T2 – T1
5.
2.
Y
Bakýrýn ýsý iletim katsayýsý 395, tahtanýn ýsý iletim katsayýsý 0,1 watt/m.K dir.
Buna göre, pencerelerin çerçevelerinin tahta tercih
edilmesinin sebebi olarak,
a kalýnlýðýndaki camýn iç yuzeyinin sýcaklýðý ile dýþ
yüzeyinin sýcaklýðý arasýndaki sýcaklýk farký T dir.
I. Bakýrýn ýsýyý iletmesi
Camýn 100 a2 büyüklüðündeki yüzeyinden t sürede
geçen ýsý ne kadardýr?
II. Tahtanýn ýsýyý kötü iletmesi
(Camýn ýsý iletim katsayýsýný k alýnýz.)
III. Tahtanýn daha güzel gözükmesi
sebeplerinden hangileri gösterilebilir?
100k ×T
A) 100k ×T ×t
B)
C) 100k ×T
t
D) 100k ×T ×t ×a
E) 100k ×T ×a
3.
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
Oda sýcaklýðý ile dýþarýdaki ortam arasýnda 30 K sýcaklýk farký olduðu bir günde yüzey alaný 20 m2,
6.
C) Yalnýz III
E) II ve III
Bir maddenin ýsý iletim katsayýsýnýn birimi nedir?
kalýnlýðý 20 cm olan beton bir duvardan iletim yoluyla 1 saniyede kaybedilen enerji kaç jouledür?
(Betonun ýsý iletim katsayýsý 1,3 watt/m.K dir.)
A) 1300
Q SERÝSÝ
B) 2600
C) 3900
D) 4200
A)
Watt
m
B)
D)
E) 5200
12
Watt ×m
K
Watt ×K
m
C)
Watt
m ×K
E) Watt ×m
FÝZÝK SORU BANKASI
ISI ÝLETÝMÝ
7.
TEST / 3
10.
Modern binalar yapýlýrken ýsý iletimi yoluyla enerji
kaybýnýn önlenmesi için,
K
Y
I. Camlarýn daha küçük yüzeyli yapýlmasý
X
O
II. Camlarýn daha kalýn yapýlmasý
III. Duvarlarýn montalama yöntemiyle kalýnlýðýnýn artýrýlmasý
Y
Z
M
X
iþlemlerinden hangileri yapýlmaktadýr?
Z
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
L
Eþit uzunluktaki ve eþit sýcaklýktaki X, Y, Z çubuklarý birleþtirilip birer uçlarý O noktasýndan ýsýtýlmaya baþlýyor.
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
t süre sonra K nin sýcaklýðý 300 K, L nin sýcaklýðý
310 K ve M nin sýcaklýðý 320 K olduðuna göre,
çubuklarýn ýsý iletkenliklerinin büyüktün küçüðe
sýralanýþý nasýldýr?
A) X>Y>Z
B) Z>X>Y
D) Y>X>Z
8.
C) Z>Y>X
E) Y>Z>X
11.
Isýnýn beton duvarla kaplý bir odadan yan taraftaki
baþka bir odaya aktarýmý,
Buzlu
cam
X
I. Konveksiyon ile olabilir.
Saydam
cam
Y
II. Iþýma ile olabilir.
Soba
III. Ýletim ile olabilir.
Siyah
boyalý P
duvar
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
Beyaz
Z boyalý
duvar
T
Ayna
C) Yalnýz III
E) II ve III
Üstten görünümü þekildeki gibi olan odanýn ortasýnda
yanan bir soba vardýr.
Buna göre, bu odanýn en soðuk duvarý hangisidir?
A) X
12.
9.
Ýçindeki havasý boþaltýlmýþ bir kapta birbirine
deðmeyen iki cismin birinin diðerine ýsý aktarýmý,
B) Y
C) Z
D) T
E) P
Ortam sýcaklýðýnýn –10 C° olduðu bir günde parkta
dolaþan biri betona deðilde tahta banka oturuyor.
Bunun sebebi olarak,
I. Tahtanýn sýcaklýðýnýn betondan büyük olmasý
I. Konveksiyon ile olabilir.
II. Tahtanýn ýsýyý betondan daha az iletmesi
II. Ýletim ile olabilir.
III. Iþýma ile olabilir.
III. Tahtanýn ýsýnma ýsýsýnýn betondan daha büyük
olmasý
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
ifadelerinden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) II ve III
1-A
Q SERÝSÝ
2-D
3-C
C) Yalnýz III
A) Yalnýz I
E) I ve III
4-A
5-D
B) Yalnýz II
D) I ve II
6-C
7-E
13
8-D
9-C
C) Yalnýz III
E) II ve III
10-C
11-D
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
FİZİK
Q Serisi
2.BÖLÜM
DENGE
Kuvvet
Denge
Moment
Test 1
Test 2
Test 3
KUVVET
1.
TEST / 1
Þekildeki O merkezli dairenin merkezindeki noktasal
→ → →
4.
→
F3
→
β
cisme F1, F2, F3 kuvvetleri
etki ediyor.
F1
α
O
→
3F
Þekildeki ayný düzlemdeki 2F, 3F, 4F þiddetindeki kuvvetlerin bileþkesi
kaç F tir?
120
120
α
120
d
→
2F
→
F2
→
4F
Cisim d doðrultusunda harekete baþladýðýna göre,
a, b arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) α + β = 45
B) α – β=45
D) α = β
A) 3
B) 1
C) 2
D) 2 3
C) β – α = 45
E) α+β = 90
5.
→
F1
Þekildeki ayný düzlemde
→
→ →
bulunan F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin bileþkesi sýfýrdýr.
α
β
2.
Þekildeki ayný düzlemde-
→
F2
a < b olduðuna göre,
→
F
3N
ki 3N ve 5N þiddetindeki
kuvvetlerin þiddetleri
F1, F2, F3 arasýndaki iliþki
®
kuvvetlerle birlikte F kuv-
→
F3
aþaðýdakilerden hangisidir?
vetinin bileþkesi kaç N
dur?
A) 5
E) 3
5N
B) 10
C) 12
D) 13
E) 15
A) F1 > F2 > F3
B) F3 > F2 > F1
C) F1 > F3 > F2
D) F2 > F1 > F3
E) F2 > F3 > F1
6.
3.
Þekildeki 12N, 15N ve
20N þiddetindeki kuvvetler ayný düzlemdedir.
d
F2 kuvvetleri uygulandýK
doðrultusunda olduðuna
12N
→
F2
göre, kuvvetlerin þiddetF
leri oraný 1 kaçtýr?
F2
(sin37: 0,6, cos37: 0,8)
Q SERÝSÝ
→
F1
ðýnda bileþke kuvvet d
Buna göre, kuvvetlerin
bileþkesi kaç N dur?
B) 4
®
bölmeli düzlemde F1 ve
®
20N
37°
A) 3
K noktasal cismine eþit
15N
C) 5
D) 6
A) 5
E) 8
16
B) 2
C) 1
D)
5
2
E) 2
FÝZÝK SORU BANKASI
KUVVET
7.
TEST / 1
K noktasal cismine eþit böl→
→
meli düzlemde F1 ve F2
kuvvetleri uygulandýðýnda
bileþke kuvvet d doðrul→
tusunda F olmaktadýr.
→
F1
10.
d
→
F
düzlemde K noktasal cis→ → → → →
mine F1, F2, F3, F4, F5
kuvvetleri etki etmektedir.
→
F2
K
Þekildeki eþit bölmeli
→
F1
→
F5
→
F3
K
→
F4
→
F2
Buna göre, kuvvetlerin þiddetleri F1, F2, F arasýn-
Buna göre, hareket halinde iken hangi iki kuvvet
daki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) F > F1 > F2
kaldýrýlýrsa cismin hareket yönü deðiþmez?
→
→
A) F1 ve F2
B) F1 > F > F2
C) F2 > F > F1
→
→
D) F3 ve F4
D) F1 = F2 > F
E) F > F1 = F2
11.
8.
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde durmakta olan K
®
noktasal cismine F kuvveti
ile beraber hangi iki kuvvet beraber uygulandýðýnda hareketsiz kalýr?
→
F
1
2
3
K
→
→
C) F1 ve F3
→
→
E) F4 ve F5
Þekildeki ayný düzlemdeki
15N, 20N, 10 3 N ve F
þiddetindeki kuvvetlerin
bileþkesi d yönündedir.
15N
Buna göre, F kuvvetinin
þiddeti kaç N dur?
æ
1
3ö
÷
ç
÷
çsin30 : , cos 30 :
÷
ç
÷
ç
2
2
è
ø
4
5
A) 1 ve 2
→
→
B) F2 ve F3
B) 1 ve 3 C) 3 ve 5 D) 4 ve 5 E) 3 ve 4
A) 15
12.
B) 20
→
F
30°
30°
30°
30°
C) 25
D) 30
→ → →
Þekildeki F1, F2, F3 kuvvet-
lemde K noktasal cismine
→ → → → →
F1, F2, F3, F4, F5 kuvvetleri
etki etmektedir.
α
→
F5
K
Buna göre, hangi kuvvetin þiddeti artýrýlýrsa K
cismi hareketsiz kalabilir?
→
A) F1
1-C
Q SERÝSÝ
→
B) F2
2-B
3-C
→
C) F3
4-A
→
F4
→
F2
→
F1
α
olduðuna göre, kuvvetlerin büyüklükleri F1, F2,
F3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
→
F1
E) 40
+y
→
F2
Kuvvetlerin bileþkesi sýfýr
Þekildeki eþit bölmeli düz-
d
10 3
ayný düzlemdedir.
9.
20N
→
F3
+x
α
(45°>α>25°)
→
F3
→
D) F4
5-C
A) F1 > F2 > F3
B) F2 > F1 > F3
C) F3 > F1 > F2
D) F3 > F2 > F1
→
E) F5
E) F2 > F3 > F1
6-D
7-C
17
8-C
9-C
10-E
11-C
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
DENGE
1.
TEST / 2
Þekildeki P aðýrlýklý cisim
K ve L noktalarýna baðlý
iplerle dengededir.
K
4.
L
37°
53°
T
Buna göre, L noktasýna
baðlý olan ipteki T gerilmesinin büyüklüðü
kaç P dir?
2.
3
4
B)
3
5
C)
4
3
D)
Þekildeki sürtünmesiz
4
5
E)
Buna göre, K yüzeyinin
tepki kuvvetinin büyüklüðü kaç P dir?
3
5
B)
3
8
L
P
gibi dengededir.
C)
53°
37°
8
3
D)
3
4
Þekildeki P aðýrlýklý
türdeþ küre K ve L
düzlemleri arasýnda
dengededir.
E)
8
5
Þekildeki P aðýrlýklý küp
sürtünmesiz eðik düzlemde F kuvveti ile dengededir. F kuvvetinin cisimle
arasýndaki açý 16°, eðik
düzlemin yatayla yaptýðý
açý 37° dir.
F
6.
16°
P
1
3
B)
(sin37=0,6 , cos37=0,8)
Q SERÝSÝ
3
5
C)
37°
5
6
D)
5
8
P
E)
L
Yatay
C)
4
3
3
8
A)
18
1
3
B)
2
3
D)
5
4
E) 1
P
F
P
T1
(sin37=0,6, sin53=0,8)
B)
K
53°
Þekildeki P aðýrlýklý türdeþ küreler yatay F kuvveti ile sürtünmesiz duvarlar arasýnda dengededir.
Buna göre, F kuvvetinin büyüklüðü kaç P dir?
3
4
Düþey
TK
3
4
Buna göre, duvar
T
tepkileri oraný 1
T2
kaçtýr?
A)
C) Ptanα
P
E)
cosα
(sin53=0,8 , cos53=0,6)
A)
3.
B) Pcosα
Buna göre, K
duvarýnýn küreye
uyguladýðý tepki
kuvveti TK nin büyüklüðü kaç P dir?
K
TK
O
α
P
D)
sinα
5.
türdeþ küreler þekildeki
A)
A) Psin α
5
3
P
eðik düzlemde P aðýrlýklý
P
F kuvvetinin büyüklüðünün P ve a cinsinden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir?
P
A)
Þekildeki sürtünmesiz
eðik düzlemde O merkezli türdeþ küre yatay F
F
kuvveti ile dengededir. Yatay
Yatay
37°
T2
C)
3
4
D)
3
5
E)
1
2
FÝZÝK SORU BANKASI
DENGE
7.
TEST / 2
10.
Þekildeki özdeþ ve P
aðýrlýklý küreler yatay ve
düþey sürtünmesiz duvarlar arasýnda dengededir.
P
α
T
T ip gerilmesinin büyüklüðü
kaç P dir?
P
Buna göre, yatay düzlemin küreye uyguladýðý
kuvvetin büyüklüðü T
için aþaðýdakilerden
hangisi doðrudur?
Þekildeki P aðýrlýðýndaki türdeþ
küre T ip gerilmesiyle dengede
kaldýðýna göre;
1
(cos α = )
3
P
P
T
A) P–2P arasý
B) 2P
C) 2P–3P arasý
D) 3P
8.
A)
E) 3P den fazla
Þekilde P aðýrlýklý türdeþ
küreler sürtünmesiz duvarlar arasýnda dengededir. Duvar tepkilerinin
T1
büyüklükleri T1, T2, T3
olduðuna göre, T1, T2,
T3 ve P arasýndaki iliþki
aþaðýdakilerden hangisidir? (α<45)
1
3
O
11.
T2
P
Yatay
B) T3> T1 =T2 >P
A) P> T1>T2
T1
Q SERÝSÝ
12.
T2
Yatay
C) T2>T1>P
E) T1> P > T2
Þekildeki P aðýrlýðýndaki
cisim iplerle dengededir.
Buna göre, K noktasýna
37°
K
baðlý ipteki gerilmenin
C)
3
2
4-C
T
büyüklüðü T nin cismin
T
aðýrlýðýna oraný
kaçP
týr?
1 ,
3
cos30 =
)
2
2
3-D
B) T1> T2 >P
30°
Yatay
küreye uyguladýðý
T
tepkimeler oraný 1
T2
kaçtýr?
2-E
P
F=2P
ve düþey duvarlarýn
1-D
30°
Düþey
Buna göre, yatay
B) 3
T2
T1
70°
D) P> T2 >T1
P
1
2
E) 3
Þekilde P aðýrlýklý türdeþ
Buna göre, T1, T2 ip
gerilmelerinin büyüklükleri ve P arasýndaki iliþki
aþaðýdakilerden hangisidir?
T3
D) T3> T1 >P >T2
A)
D) 3
küreler T1 ve T2 ip geril-
C) T3> T1 >T2 >P
(sin30 =
C) 1
meleri ile dengededir.
α
O
A) T3> T1 =T2 =P
Þekildeki P aðýrlýklý
küreye 2P büyüklüðündeki F kuvveti
uygulanýyor.
1
2
P
E) T3> T2 >T1 >P
9.
B)
D) 2
5-C
E) 3
A)
6-B
7-D
19
1
3
8-B
B)
3
4
9-C
C)
P
4
3
D)
10-D
5
4
11-D
E)
5
3
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
MOMENT
1.
TEST / 3
Þekildeki P aðýrlýklý
4.
Düþey
→
türdeþ üçgen levha
→
F
Yatay
yatay F kuvveti ile
53°
dengededir.
Þekilde P aðýrlýðýndaki
türdeþ çubuk K noktasý
etrafýnda dönebilen menteþe ve T ip gerilmesi ile
dengededir.
F kuvvetinin büyük-
Buna göre, T ip gerilmesinin büyüklüðü
kaç P dir?
lüðü kaç P dir
(Sin53=0,8 , Sin37=0,6)
Buna göre,
37°
A)
A)
2.
1
2
B)
1
3
C)
1
4
D)
1
6
E)
1
8
1
7
B)
2
7
53°
T
P
53°
K
C)
3
7
D)
4
7
E)
10
7
5.
Þekildeki P aðýrlýðýndaki türdeþ çubuk
düþey duvara dayanarak dengede kalmaktadýr.
P
α
T3
α
K
K
α
T2
T1
Düþey
düzlem
K
53°
Düþey düzlem sürtünmesiz yatay düzYatay düzlem
lem sürtünmeli olduðuna göre sürtünme kuvvetinin büyüklüðü kaç P
dir?
(Sin53°= 0,8, Sin37°= 0,6)
A)
1
8
B)
1
4
C)
3
8
D)
5
8
E)
Þekillerdeki P aðýrlýðýndaki türdeþ çubuk üç farklý þekilde T1, T2, T3 büyüklüðünde ip gerilmeleri ile dengededir.
T1, T2, T3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
3
4
A) T1=T2=T3
B) T1>T2>T3
D) T2>T3>T1
3.
Þekildeki türdeþ P aðýrlýðýndaki çubuk K noktasý etrafýnda dönebilen
menteþe ve T ip gerilK
mesi ile dengededir.
6.
53°
T
P
Buna göre, T ip gerilmesinin büyüklüðü
kaç P dir?
A)
1
5
Q SERÝSÝ
B)
2
5
E) T3>T2>T1
Þekildeki aðýrlýðý önemsiz
eþit bölmeli çubuk ve 32 N
aðýrlýklý küre F kuvveti ile
dengededir.
P
(|KO|=|OL|, Sin53=0,8
Sin37=0,6)
C)
3
5
D)
3
4
E)
4
5
A) 15
20
B) 24
F
L
Buna göre, F kuvvetinin
büyüklüðü kaç N dir?
(Sin53=0,8 , Sin37=0,6)
C) T1>T3>T2
53°
O
Düþey
D) 36
E) 48
K
C) 25
FÝZÝK SORU BANKASI
MOMENT
7.
TEST / 3
Þekildeki türdeþ ve
eþit bölmeli P aðýrlýðýndaki çubuk K
noktasýndaki menteþe ve yatay F kuvveti ile dengededir.
10.
K
P
53°
O noktasýndaki
menteþe etrafýnda
dönebilen çubuk
dengede olduðuna
göre T ip gerilmesinin
büyüklüðü kaç P dir?
1

 Sin30 = 
2

F
Yatay
Buna göre, F kuvvetinin büyüklüðü kaç P dir?
(Sin53=0,8 , Sin37=0,6)
A)
8.
2
3
B) 1
C)
4
3
D)
5
3
A) 1
E) 2
11.
Þekildeki P aðýrlýðýndaki
türdeþ çubuk düþey
duvara dayanarak
dengede kalmaktadýr.
Düþey
P
Düþey düzlem sürtünmesiz yatay düzlem
sürtünmeli olduðuna
göre, düþey duvarýn çubuða uyguladýðý tepki
kuvvetinin büyüklüðü kaç P dir?
2
3
B)
3
4
C)
3
5
B) 2
T
30°
O
K
C) 3
Þekildeki eþit bölmeli
türdeþ çubuk, menteþe
ile K noktasý etrafýnda
dönebilmektedir. P aðýrlýðýndaki çubuk T ip gerilmesi ile dengededir.
D) 4
E) 6
T
30°
K
37°
Yatay
Buna göre, T ip gerilmesinin büyüklüðü kaç P dir?
1

 Sin30 = 
2

(Sin37=0,6 , Cos37=0,8)
A)
Þekildeki eþit bölmeli
türdeþ çubuk ve K cismi P aðýrlýðýndadýr.
D)
4
3
9.
E)
5
4
A)
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
F
a
12.
3a
Þekildeki P aðýrlýðýndaki türdeþ çubuðun uzunluðu 4a
dir.
1-C
Q SERÝSÝ
3
2
2-C
B)
4
3
3-B
C)
5
4
4-E
6
5
E) 2
5-B
6-C
D)
T
Buna göre, T ip gerilmesinin
Türdeþ çubuðu yatay olarak dengede tutabilecek
olan F kuvvetinin en büyük deðerinin en küçük
deðerine oraný kaçtýr?
A)
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde
türdeþ 3P aðýrlýðýndaki çubuk ve
2P aðýrlýklý K cismi T ip gerilmesi
ile dengededir.
K
büyüklüðü kaç P dir?
A) 2
7-A
21
8-A
B) 3
C) 4
D) 6
E) 12
9-A
10-D
11-C
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
FİZİK
Q Serisi
3.BÖLÜM
KUVVET VE HAREKET
Dinamik
Atışlar
Düzgün Dairesel Hareket
Basit Harmonik Hareket
İtme-Momentum
Açısal Momentum ve Tork
Konu Tarama Testleri - I
3 Test
6 Test
3 Test
4 Test
5 Test
2 Test
5 Test
DÝNAMÝK
1.
TEST / 1
4.
Doðrusal yolda hareket
eden bir cismin hýz-zaman grafiði þekildeki
gibidir.
3V
V
t
2t 3t
Kuvvet
F
Kuvvet
F
2t 3t
D)
–F
Kuvvet
t 2t
I. K nin aldýðý yol L ninkinden azdýr.
II. K ye etki eden sürtünme kuvveti, L ye etki eden
den büyüktür.
III. K nin ivmesi L ninkine eþittir.
Zaman
Kuvvet
E)
F
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
t 2t 3t 4t
t
Zaman
–F
2t 3t 4t Zaman
–F
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
Durgun halde bulunan bir
cisme etki eden net kuvvetin zamana göre deðiþim grafiði þekildeki gibidir.
5.
Kuvvet
F
t
2t
3t Zaman
A) X1 = X2 = X3
C) X2 > X1 > X3
E) X3 > X2 > X1
C) I ve III
E) I, II ve III
m kütleli bir cisim þekildeki sürtünmesiz düzlemde serbest býrakýlmaktadýr.
V=0
K
α
K ve L eðik düzlemlerinde eþit sürelerde
hareket ettiðine göre,
α<β
cismin ivme–zaman
grafiði aþaðýdakilerden hangisidir?
Cismin (0–t) aralýðýnda
-F
aldýðý yolun büyüklüðü
X1, (t–2t) aralýðýnda
aldýðý yol X2, (2t–3t) aralýðýnda aldýðý yol X3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
B) X1 = X2 > X3
D) X2 > X1 = X3
B)
Ývme
Zaman
t
Zaman
2t
t
E)
Ývme
Konum-zaman grafiði
Konum
þekildeki gibi olan cisme etki eden kuvvet-za+x
man grafiði aþaðýdakilerden hangisidir?
2t
Ývme
Zaman
t
β
Ývme
Zaman
2t
D)
L
C)
Ývme
t
3.
Zaman
Buna göre, 0-t zaman aralýðýnda,
F
4t
Zaman –F
t 2t 3t
F
2.
t
0
Zaman
3t 4t
Zaman
–F
t
Ayný sürtünmeli düzleme 3V ve 4V büyüklüðünde hýzlarla atýlan m ve 2m kütleli K, L cisimlerinin hýz–zaman grafikleri þekildeki gibidir.
4t
t
L
2V
Zaman
C)
Kuvvet
4V
K
0
B)
Hýz
V
4t
Buna göre, cisme etki
eden kuvvetin zamanla
-V
deðiþim grafiði aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
Hýz
Hýz
Zaman
2t
t
2t
Zaman
t
A)
B)
2t
C)
Kuvvet
Kuvvet
Kuvvet
2F
0
6.
F
F
Zaman
t
+F
2t
Zaman
t
D)
Kuvvet
2t
t
2t
Zaman
–F
+F
t
–F
Q SERÝSÝ
2t Zaman
0
–F
t
2t
Kuvvet
F
Cismin t anýndaki hýzý V
olduðuna göre, 3t anýndaki hýzý kaç V dir?
Kuvvet
E)
Durgun halden harekete
geçen cisme etki eden
kuvvet–zaman grafiði
þekildeki gibidir.
Zaman
A) 1
24
B)
3
2
C) 2
t
2t
D)
3t
5
2
Zaman
E) 3
FÝZÝK SORU BANKASI
DÝNAMÝK
7.
TEST / 1
Þekildeki sürtünmesiz
eðik düzlemde (–) yönde V hýzýyla atýlan m kütleli cismin ivme-zaman
grafiði aþaðýdakilerden
hangisidir?
A)
B)
Ývme
10.
V
t süre sonra Y ve Z
cisimlerinin arasýndaki
ip kopartýlýrsa X cisminin 0–2t zaman
aralýðýndaki hýz–zaman
grafiði aþaðýdakilerden
hangisi gibi olabilir?
m
C)
Ývme
+a
Ývme
+a
t
+a
2t
Zaman
t 2t
Zaman
–a
t
A)
Ývme
D)
Y
T
Z
B)
C)
Hýz
Ývme
E)
X
(Sürtünme yoktur.)
Zaman
–a
2t
Þekildeki eþit kütleli cisimler serbest býrakýlmaktadýr.
Hýz
Hýz
+a
Zaman
t
V
0
2t
t
2t
Zaman
0
–a
8.
V
t
2t
t
Zaman
D)
Düþey kesiti þekildeki V=0
gibi olan yolun sadeK
ce LM arasý sürtünmelidir.
V
2t Zaman
E)
Hýz
t
2t Zaman
Hýz
V=0
V
k
L
V
M
t
α
2t
t
Zaman
2t
Zaman
α
K den serbest býrakýlan cisim M de durduðuna göre, cismin hýz–zaman grafiði aþaðýdakilerden hangisidir?
(Sürtünme katsayýsý k=sinα)
A)
B)
C)
Hýz
Hýz
α
α
α
β
α>β
Hýz
Zaman
Zaman
D)
E)
Hýz
Zaman
Hýz
11.
Zaman
9.
Þekildeki eþit kütleli cisimler t=0 anýnda sabit
hýzlý hareket ederken t
anýnda Z ve T cisimleri
arasýndaki ip kopartýlýrsa
Y cisminin hýz–zaman
grafiði aþaðýdakilerden
hangisi gibi olabilir?
A)
Zaman
Y
Z
X
T
A)
V
Zaman
0
0
t
V
t 2t
3t
Zaman
t
2t
V
t
Zaman
2t Zaman
2t
2t Zaman
2t Zaman
E)
Hýz
Hýz
V
D)
D)
C)
Hýz
Hýz
Hýz
t
B)
Hýz
V
0
k=0
Serbest býrakýlan cisim
k=sinα
yatay ve eðik düzlemde t
süre hareket ettiðine göre
cismin hýz-zaman grafiði aþaðýdakilerden hangisidir?
C)
Hýz
V=0
α
B)
V
Þekildeki eðik düzlemde sürtünme yoktur.
Yatay düzlemde ise,
sürtünme katsayýsý sinα dýr.
E)
Hýz
Hýz
Hýz
V
V
V
t
t
1-C
Q SERÝSÝ
2-D
2t Zaman
t
2t
Zaman
t
2t
9-B
10-C
Zaman
2t 3t Zaman
3-E
4-C
5-C
6-C
25
7-B
8-B
11-B
FÝZÝK SORU BANKASI
DÝNAMÝK
1.
TEST / 2
4.
Þekildeki sürtünme katsayýsý 0,5 olan eðik düzlemde 10m kütleli cisim
ve X cismi þekildeki gibi
baðlanmýþtýr.
10m
X
Serbest býrakýlan X cismi hareket etmeye baþladýðýna göre, kütlesi kaç m olabilir?
(sin53=0,8, cos53=0,6)
B) 9
C) 8
D) 7
M
K noktasýndan V hýzýyla
atýlan m kütleli cismin
yukarý çýkarken KL araK
sýndaki ivmesinin büyüklüðü a1, LM arasýndaki
ivmesinin büyüklüðü a2 dir.
53°
A) 10
Þekildeki eðik düzlemde
yalnýz LM arasý sürtünmelidir.
L
V
Aþaðý inerken ML arasýnda ivmesinin büyüklüðü a3
LK arasýnda ivmesinin büyüklüðü a4 olduðuna göre,
a1, a2, a3, a4 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
E) 4
B) a3=a4>a1=a2
A) a1=a2 >a3=a4
C) a1=a3>a2=a4
D) a2=a4>a1=a3
E) a2>a1= a4>a3
2.
Þekildeki sürtünmesiz eðik düzlemde m kütleli
X ve Y cisimleri
m
serbest býrakýlY
dýðýnda X cis30°
minin ivmesi
aþaðýdakilerden hangisi olur?
m
X
5.
(g: yerçekimi ivmesi, sin30: 0,5)
g
B)
2
A) g
g
C)
3
g
D)
4
2g
E)
3
Þekildeki sürtünme katsayýsý 0,5 olan eðik düzlemde m kütleli cisim V
hýzýyla yukarý doðru
atýlýyor.
m
V
k=0,5
37°
Cismin yukarý çýkarken ivmesinin büyüklüðü a1, inera
ken a2 olduðuna göre, 1 oraný kaçtýr?
a2
A) 1
3.
X
E) 5
β
6.
α>β
B) tx = ty
Vx=Vy
D) ty > tx
Vx > Vy
Þekildeki gibi birbirine
baðlý m, m, 2m kütleli
cisimler serbest býrakýlýnca, K cisminin
yatay düzlemdeki
hareketi için ne
söylenebilir?
(1)
(2)
K
m
m
37°
Buna göre, tx, ty ve Vx, Vy arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
Q SERÝSÝ
D) 4
h
α
Þekildeki X ve Y cisimleri ayný yükseklikten serbest
býrakýlmaktadýr. Düzlem sürtünmesiz olup α > β dýr. X
cismi yatay düzleme tx sürede geldiðinde hýzý Vx, Y cismi
ty sürede geldiðinde hýzý Vy olmaktadýr.
A) tx>ty
Vx = Vy
C) 3
Y
h
yatay
B) 2
2m
53°
(Sürtünme önemsiz, sin37°=0,6, sin53°= 0,8)
C) ty > tx
Vy > Vx
A) (1) yönünde sabit hýzla gider.
B) (2) yönünde düzgün hýzlanarak gider.
C) (2) yönünde sabit hýzla gider.
D) Hareketsiz kalýr.
E) (1) yönünde düzgün hýzlanarak gider.
E) ty > tx
Vx = Vy
26
FÝZÝK SORU BANKASI
DÝNAMÝK
7.
TEST / 2
m kütleli cisim sürtünmesiz eðik düzlemde
serbest býrakýlýyor.
10.
V=0
m
k=0
Cismin ivmesi yatay
ve eðik düzlemde eþit
α
büyüklükte olduðuna
göre yatay düzlemdeki sürtünme katsayýný
veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
A) sin α
B) cos α C)
1
sin α
Y
X
Z
30°
(g: yerçekimi ivmesi, sin30 : 0,5)
k≠0
A)
D) tan α
1
6
B)
1
3
C)
1
2
D)
1
4
E) 1
1
cos α
E)
11.
8.
Þekildeki eþit kütleli X,
Y, Z cisimleri sürtünmesiz eðik düzlemde
serbest býrakýldýðýnda
Y cisminin ivmesinin
büyüklüðü kaç g olur?
2m
3m
T1
k1
F
4m
T2
k2
k3
m
m
T3
m
m
a2
T2
a1
m
T1
F
Þekildeki m, 2m, 3m, 4m kütleli cisimler harekete
geçirildiðinde üç sistemde sabit hýzlý hareket etmektedir.
m
m
α
Þekil-I
Buna göre,
Þekil-II
I. Ýp gerilmelerinin büyüklükleri T1 = T2 = T3 tür.
II. Sürtünme katsayýlarý k3 > k2 > k1 dir.
III. Sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri eþit ve mg
kadardýr.
m kütleli özdeþ cisimler F kuvveti ile sürtünmesi önemsiz yatay ve eðik düzlemde þekil-I ve þekil-II deki gibi
hareket ettirilmektedir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
Þekil-I de sistemin ivmesinin büyüklüðü a1, ip gerilmesinin büyüklüðü T1, þekil-II de a2 ve T2 olduðuna
göre, a1, a2 ve T1, T2 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden
hangisidir?
A) a1=a2
T1 > T2
B) a1 > a2
T1>T2
D) a2 > a1
T1 = T2
(g: yerçekimi ivmesi)
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
C) a1 > a2
T1 = T2
C) Yalnýz III
E) II ve III
E) a1 > a2
T2 > T1
12.
d
X
9.
V=0
F
K
Yatay düzlem
Þekildeki sürtünmesiz düzlemde X ve Y cisimleri h ve
2h yükseklikten ayný anda býrakýlmaktadýr.
M
L
Durmakta olan cisim þekildeki yatay düzlemde K den L
ye kadar F büyüklüðünde kuvvetle çekilip býrakýlýnca M
de duruyor. Sürtünme kuvveti yol boyunca sabit olup
cisim K den L ye t sürede, L den M ye 2t sürede geliyor.
Cisimler arasýndaki d uzaklýðý eðik düzlemde ve
yatay düzleme indikten sonra nasýl deðiþir?
A)
B)
C)
D)
E)
Buna göre, sürtünme kuvvetinin büyüklüðü Fs kaç F
tir?
A)
1-E
Q SERÝSÝ
1
3
2-D
B)
1
2
3-E
C)
2
3
4-E
2h
h
V=0
F
Y
D)
3
4
5-E
E) 1
6-B
7-A
27
Eðik Düzlemde
Yatay Düzlemde
Deðiþmez
Artar
Azalýr
Artar
Deðiþmez
Deðiþmez
Önce azalýr sonra artar.
Önce azalýr sonra artar.
Artar.
Önce azalýr sonra artar.
8-C
9-A
10-A
11-D
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
DÝNAMÝK
1.
TEST / 3
Þekildeki 4 kg kütleli X
cismi ile 8 kg kütleli Y
cismi yatay düzlemde
30N büyüklüðünde F
kuvveti ile harekete
geçirilmektedir.
5.
X
F=30N
k=0,4
k=0
2.
B)
1
4
C)
5
4
D)
Þekildeki sürtünmesiz
yatay düzlemde 3 kg ve
5 kg kütleli cisimlerin
arasýndaki sürtünme katsayýsý 0,4 tür.
7
4
(sin37:0,6, cos37: 0,8,
1
A) g
4
9
4
E)
1
B) g
2
37°
m
landýðýnda cismin baðlý
olduðu ip düþeyle 37°
derece açý yaptýðýna
göre a ivmesinin büyüklüðü nedir?
Y
X ve Y cisimlerinin arasýndaki sürtünme katsayýsý
0,4 olduðuna göre, cisimlerin ivmelerinin yere göre
a
büyüklükleri oraný x kaç olur?
ay
A) 1
→
a
Þekildeki m kütleli cisim
aracýn tavanýna asýlmýþtýr.
Araç →
a ivmesi ile hýz-
g: yerçekimi ivmesi)
C)
3
g
4
D)
4
g
3
E)
3
g
5
3 kg
k=0,4
F
5 kg
k=0
Cisimlerin beraber hareket etmelerini saðlayan F
kuvveti maksimum kaç Newton büyüklüðünde olabilir?
A) 12
3.
B) 18
C) 20
D) 28
Þekildeki sürtünmesiz
yatay düzlemde 2 kg ve
3 kg kütleli cisimlerin
arasýndaki sürtünme katsayýsý 0,6 dýr.
6.
E) 32
2 kg
F
Þekildeki aracýn sürtünmesiz kasasýndaki m
kütleli cismin bir müddet kaymadan dengede
kalabilmesi için aracýn
bu zaman aralýðýnda
ivmesinin büyüklüðü
ne olmasý gerekir?
(sin37:0,6, cos37: 0,8,
k=0,6
3 kg
A)
k=0
1
g
3
B)
2
g
3
m
→
a
53°
g: yerçekimi ivmesi)
C) g
D)
4
g
3
E)
3
g
4
Cisimlerin beraber hareket etmelerini saðlayan
maksimum F kuvveti kaç Newton büyüklüðünde olabilir?
A) 12
4.
B) 14
C) 16
Þekildeki m kütleli X cismi ile 2m kütleli Y cismi
aracýn tavanýna asýlmýþtýr.
→
Araç a ivmesi ile hýzlandýðýnda cisimlerin baðlý
olduðu iplerin düþeyle
yaptýðý açýlar α, β, gerilmelerinin büyüklükleri
T1 ve T2 olmaktadýr.
D) 18
E) 20
→
a
T1
X
α
T2
Y
β
7.
B) β > α
T1>T2
D) α = β
T1 > T2
Q SERÝSÝ
M
m
Araç a büyüklüðünde ivme ile hýzlanýrken cisim
bir müddet kaymadan
durabildiðine göre a ivmesinin büyüklüðünü veren ifade aþaðýdakilerden
hangisidir?
Buna göre, a, b ve T1, T2 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) α > β
T2 > T1
→
a
M kütleli araba ile m
kütleli cisim arasýndaki
sürtünme katsayýsý k dýr.
C) α = β
T2 > T1
(g: yerçekimi ivmesi)
Mg
mg
A)
B)
mk
Mk
E) α = β
T1 = T2
28
C)
g
k
D)
k
g
E)
mg
k
FÝZÝK SORU BANKASI
DÝNAMÝK
8.
TEST / 3
Þekildeki m,
3m, 5m kütleli
cisimler serbest
býrakýldýðýnda
ivmelerinin büyüklükleri a1, a2,
a3 arasýndaki iliþki aþaðýdakiklerden hangisi gibi
olur?
m
→
a1
11.
a2
3m
Sürtünmesiz yatay düzlemde K, L cisimlerinin
kütleleri sýrasýyla 2 kg
ve 4 kg dýr.
L
F=24N
K
Sistem 24 N luk kuvvet
mK= 2 kg
ile çekildiðinde K, L cisimlerinin ivmelerinin
m
büyüklükleri aK ve aL kaç 2 olur?
S
→
a3
B) aK =2, aL =2
A) aK=4, aL=2
C) aK =1, aL = 2
D) aK =4, aL =1
E) aK = 4, aL= 4
5m
A) a1=a2=a3
C) a3 > a1 > a2
mL= 4 kg
B) a1 > a2 > a3
D) a3 > a1 = a2
E) a1 > a3 > a2
9.
Þekildeki asansör içindeki m ve 2m kütleli cisimler asansör duruyorken
sabit hýzlý hareket etmektedir.
Buna göre, asansör g
ivmesiyle yukarý doðru
hýzlanýrken T ip gerilmesinin büyüklüðü kaç
mg olur?
1
A)
6
10.
1
B)
2
5
C)
6
2m
12.
Y
T
1-D
Q SERÝSÝ
Deðiþmez
Deðiþmez
Artar
Artar
Azalýr
2-E
Asansör
A) 12
7
D)
6
B) 16
C) 20
D) 24
E) 26
E) 2
F
13.
Þekildeki sürtünmesiz
yatay düzlemde 3 kg
ve 5 kg kütleli cisimler
arasýndaki sürtünme
katsayýsý 0,5 tir.
3 kg
F=16N
k=0,5
5 kg
Yatay düzlem
F kuvvetinin büyüklüðü 16 Newton olduðuna göre,
cisimlerin ivmesinin büyüklüðü kaç m/s2 dir?
Deðiþmez
Artar
Azalýr
Artar
Artar
4-C
F
Sistem F kuvvetiyle çekildiðinde ipteki gerilme kuvveti 10N olduðuna göre, F kuvveti kaç N dur?
X
T
3-E
m1= 2 kg
m2= 4 kg
Asansör hareket
K
etmeden önce yaydaki
kuvvetin büyüklüðü F,
T ip
ipteki gerilme büyüklüðü T dir. Asansör aþaðý yönde düzgün hýzlanýrsa F
ve T nin büyük nasýl deðiþir?
A)
B)
C)
D)
E)
ip
m
Esnemeyen ip kullanarak
K cismi ve yay, asansör
içinde þekildeki gibi dengelenmiþtir.
F
Þekildeki sistemde sürtünme kuvveti sadece
m1 ile m2 arasýnda olup
sürtünme katsayýsý 0,2
dir.
(g: 10 m/s2)
A) 1
5-C
6-D
7-C
29
8-E
B)
9-E
3
2
10-B
C) 2
11-A
D)
5
2
12-E
E) 3
13-C
FÝZÝK SORU BANKASI
SERBEST DÜÞME
1.
TEST / 1
Þekildeki eþit bölmeli
düzlemde K ve M noktalarýndan serbest býrakýlan cisimler t1 ve t2
sürede L ve N noktalarýna çarpmaktadýr.
4.
K
Serbest düþmeye
býrakýlan cismin hýzzaman grafiði þekildeki gibidir.
Hýz
t
3t
Zaman
h1
h2
M
t
Buna göre, 1 oraný
t2
kaçtýr?
(Sürtünme önemsiz.)
9
A)
4
3
B)
2
L
3
C)
2
Cisim 0 – t zaman aralýðýnda h1, t - 3t zaman aralýh
ðýnda h2 kadar yer deðiþtirdiðine göre, 1 oraný
h2
kaçtýr?
N
(Sürtünme önemsiz)
D) 2
E) 3
A) 1
5.
2.
Serbest düþmeye býrakýlan cisim hareketinin ilk t süresinde h kadar, son t süresinde 7h kadar yol alýp yere
çarpýyor.
B)
1
2
C)
1
K noktasýndan serbest býrakýlan
cisim L den 2V, M den 3V büyüklüðünde hýz ile geçip N ye
4V ile çarpýyor.
Buna göre, h1 oraný kaçtýr?
h2
(Sürtünme önemsiz.)
Buna göre, cismin havada kalma süresi kaç t dir?
(Sürtünme önemsiz.)
1
D)
2
3
E) 2
V=0
K
L
2V
h1
M
3V
h2
N
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
A)
6.
3.
Bir kimse elindeki üç topu birer saniye arayla serbest
düþmeye býrakýyor. Ýlk top yere 4 saniye sonra çarpýyor.
3
5
B)
4
5
C)
3
7
D)
K noktasýndan serbest býrakýlan bir cisim L den V1,
M den V2 büyüklüðünde
hýzla geçmektedir.
5
7
E)
V=0
9h
L
V1
7h
M
(Sürtünme önemsiz, g=10m/s2)
Q SERÝSÝ
B) 40
C) 45
V2
D) 60
E) 75
A)
30
1
2
B)
2
3
C)
7
16
K
Buna göre, V1 oraný kaçtýr?
V2
(Sürtünme önemsiz.)
Ýlk top yere çarptýðýnda son top yerden kaç metre
yüksektedir?
A) 35
Yer
4V
E) 6
3
4
D)
3
5
Yer
E)
4
5
FÝZÝK SORU BANKASI
SERBEST DÜÞME
7.
TEST / 1
K noktasýndan serbest býrakýlan cisim
K den L ye t sürede
geliyor.
10.
V=0
K
h
L
Serbest düþmeye býrakýlan bir cisim hareketinin
son saniyesinde 30 metre yol aldýðýna göre, yere
çarpma hýzý kaç m/s dir?
(Sürtünme önemsiz, g=10 m/s2)
2h
M
L den M ye kaç t
sürede gelir?
A) 20
Yer
B) 25
C) 30
D) 35
E) 40
(Sürtünme önemsiz.)
A)
2
3
B)
1
3
C) 3
E) 3 − 1
D) 2
11.
K noktasýndan serbest býrakýlan bir
cisim K den L ye 3t,
L den M ye t sürede
geliyor.
V=0
K
h1
L
h2
Yer
M
8.
X, Y, Z cisimleri h, 2h
ve 3h yükseklikten
serbest düþmeye
býrakýlýyor.
Z
Buna göre, h1 oraný kaçtýr?
h2
(Sürtünme önemsiz.)
Y
3h
X
X cismi t sürede
yere çaptýðýna göre
Y ve Z cisimleri kaç
t sürede çarpar?
2h
A)
h
3
2
B)
5
4
C)
7
5
D)
9
7
E)
16
9
Yer
(Sürtünme önemsiz.)
Y
Z
A)
2
2
B)
2
3
C) 2
3
4
3
5
3
D)
E)
2
12.
3
Þekildeki sürtünmesiz
ortamda K noktasýndan
serbest býrakýlan cisim
L den V hýzý ile geçmektedir.
V=0
K
h
L
V
h
V1
M
Buna göre, M ve N noktalarýndan geçerken hýzýnýn büyüklüðü kaç V dir?
V1
9.
Serbest düþmeye býrakýlan bir cisim hareketinin
son iki saniyesinde 50 metre yol aldýðýna göre, cismin havada kalma süresi kaç saniyedir?
(Sürtünme önemsiz,
A)
1-B
Q SERÝSÝ
5
2
2-C
B) 3
3-D
g=10m/s2)
C)
7
2
4-B
D) 4
5-D
E)
9
2
6-C
7-E
31
N
V2
Yer
V2
A)
2
3
B)
2
3
C)
2
3
D)
2
3
E)
4
3
5
3
8-B
h
9-C
10-D
11-D
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
AÞAÐI DOÐRU DÜÞEY ATIÞ
1.
Aþaðý doðru V hýzý ile atýlan
K cismi yere 3V hýzý ile
çarpmaktadýr.
TEST / 2
V=0
K
4.
L
V
h
Ayný yükseklikteki L cismi
serbest býrakýldýðýnda yere kaç V büyüklüðünde
hýz ile çarpar?
Aþaðý doðru 7 m/s hýzla
atýlan cisim 3 saniye
sonra yere çarpmaktadýr.
7 m/s
h
Yer
Yer
3V
Vý
Buna göre, cisim hareketinin son saniyesinde kaç
metre yol almýþtýr?
(Sürtünmeler önemsiz.)
(Sürtünme önemsiz, g=10 m/s2)
A)
2
B) 2
C) 2 2
D)
3
E) 2 3
A) 25
2.
Yerden h kadar yükseklikten aþaðý doðru V hýzý ile atýlan cisim yere 2V
hýzý ile çarpmaktadýr.
V
5.
2V
h
h
B) 30
C) 32
Yerden h kadar yüksekten serbest býrakýlan cisim yere t süre sonra V
hýzý ile çarpmaktadýr.
D) 42
E) 45
V=0
V
h
h
Yer
2V
Buna göre, cisim ayný
yükseklikten V hýzý ile
aþaðý doðru atýlýrsa
yere kaç t süre sonra çarpar?
V1
Buna göre, yere doðru ayný yükseklikten 2V hýzý ile
atýlan cisim yere kaç V ile çarpar?
(Sürtünmeler önemsiz.)
A)
A)
3
B)
5
C)
7
D) 3
Aþaðý doðru Vo hýzý ile atýlan cisim 3 saniye sonra yere
çarpýyor.
Cisim hareketinin son saniyesinde 100 metre yol
aldýðýna göre, Vo hýzý kaç m/s dir?
Q SERÝSÝ
B) 55
C) 65
3
D) 2 - 1
E)
1
3
Aþaðý doðru sabit V hýzý ile inmekte olan balondan
serbest býrakýlan bir taþ t süre sonra yere çarptýðýnda balonun yerden yüksekliðini veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Vt
D) 70
C)
(Sürtünme önemsizdir, g=yerçekimi ivmesi)
(Sürtünmeler önemsiz, g:10m/s2)
A) 45
B) 2
E) 4
6.
3.
2
Yer
V
B)
D) Vt –
E) 75
32
1 2
gt
2
1 2
gt
2
C) Vt +
E)
1 2
gt
2
1 2
gt – Vt
2
FÝZÝK SORU BANKASI
AÞAÐI DOÐRU DÜÞEY ATIÞ
7.
K noktasýndan aþaðý doðru
TEST / 2
K
V hýzý ile atýlan cisim L den
3V hýzý ile geçip M ye 4V
10.
V
h1
ile çarpmaktadýr.
L
Aþaðý doðru V0 hýzý ile
atýlan bir cismin hýz-zaman grafiði þekildeki gibidir.
h1
oraný kaçtýr?
h2
B)
4
7
M
Yer
Cisim t sürede sonunda yere çarptýðýna göre, ayný
yükseklikten serbest býrakýlan baþka bir cisim kaç t
süre sonra yere çarpar?
4V
C)
8
7
D)
4
5
E)
5
3
A) 1
11.
8.
Aþaðý doðru 15 m/s hýzla
atýlan cisim yerçekimi ivmesi 10 m/s2 olan ortamda yere 3 saniye sürede çarpýyor.
15 m/s
C)
3
Aþaðý doðru V0 hýzý ile atýlan
bir cisim hareketinin birinci
saniyesinde h1, ikinci saniyesinde h2 kadar yol alýyor.
D) 2
E) 3
Vo
1 sn
h1
1 sn
h2
(Sürtünmeler önemsiz, g=10 m/s2)
(Sürtünme önemsizdir.)
C) 6
D) 9
A)
E) 12
Vo + 5
3
D)
9.
2
h
Buna göre, 1 oraný neh2
dir?
Ayný deney yerçekimi olmayan ortamda yapýlýrsa
cisim yere kaç saniyede gelir?
B) 5
B)
h
Yer
A) 4
Zaman
–2Vo
(Sürtünmeler önemsiz.)
A) 2
t
–Vo
3V
h2
Buna göre,
Hýz
12.
Aþaðýya doðru Vo ilk hýzýyla atýlan cisim 1 saniye sonra yere çarptýðýna göre, cismin atýldýðý andaki h yüksekliði nedir?
Vo
1 sn
B)
Vo + 5
Vo +15
Vo + 5
Vo
C)
E)
1
3
Vo
Vo + 5
Aþaðý doðru sabit V hýzý ile inmekte olan balondan serbest býrakýlan taþ t süre sonra yere çarpýyor.
Taþ yere çarptýktan t süre sonra balon yere ulaþtýðýna göre, balonun hýzýný veren ifade aþaðýdakilerden
hangisidir?
h
Yer
(Sürtünmeler önemsizdir. g=yerçekimi ivmesi)
(Sürtünme önemsiz, g=10 m/s2)
A) gt
A) Vo+5
1-C
Q SERÝSÝ
2-C
B) 5
3-E
C) Vo+15
D) Vo
4-C
5-D
E) Vo+10
6-B
7-C
33
8-C
B)
1 2
gt
2
9-A
C)
gt
2
D) 2 gt
10-C
11-B
E) gt 2
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
AÞAÐIDAN YUKARI DÜÞEY ATIÞ
1.
Aþaðýdan yukarý doðru
40 m/s hýzla atýlan cismin 6 saniye sonraki
yerden yüksekliði kaç
metredir?
TEST / 3
4.
(Sürtünmeler önemsiz, g=10
B) 30
M V=0
N
M noktasýndan serbest
býrakýlan cisim t süre
sonra N ye geldiðine
göre, T noktasýndan V
hýzýyla aþaðý doðru atýlan cisim t süre sonra
hangi noktaya gelir?
m/s2)
C) 40
T
V
40 m/s
Yer
A) 20
K noktasýndan yukarý
doðru V hýzýyla atýlan cisim t süre sonra L noktasýna gelmektedir.
D) 45
E) 60
P
L
R
Z
Y
V
X
K
(Sürtünmeler önemsiz, bölmeler eþit aralýklýdýr.)
A) X
2.
Yerden V0 hýzýyla yukarý doðru düþey olarak
atýlan cisim 2 saniyede
yerden 30 metre yukarýya çýktýðýna göre, V0
kaç m/s dir?
5.
h
2 sn
Vo
B) Y
C) Z
K noktasýndan yukarý
doðru V hýzýyla atýlan
cisim K den L ye 4t, L
den M ye t sürede geldiðine göre, h1 oraný
h2
kaçtýr?
D) R
O
h1
V
K
L
Yer
h2
(Sürtünmeler önemsiz, g= 10 m/s2)
A) 20
B) 25
C) 30
M
D) 35
E) 40
(Sürtünmeler önemsiz, g=10
A)
3.
K cismi yerden 2V büyüklüðünde hýzla yukarý
doðru atýldýðýnda h kadar yükselebiliyor.
6.
2V
Q SERÝSÝ
C)
4
5
C)
3
5
D)
3
7
E)
5
7
Yukarý doðru 15 m/s sabit hýzla yükselmekte olan
balondan serbest býrakýlan bir taþ 4 saniye sonra yere
çarpýyor.
Yer
Vý
K
Taþ yere çarptýðýnda balonun yerden yüksekliði h1,
taþ serbest býrakýldýðýnda balonun yerden yüksekliði h2 olduðuna göre, h1 oraný kaçtýr?
h2
(Sürtünmeler önemsiz.)
3
B)
V
h kadar yükseklikteki
L cismi yere doðru V
hýzýyla atýldýðýnda yere
Vý hýzýyla çarptýðýna
göre, Vý kaç V dir?
B)
3
4
Yer
m/s2)
L
h
A) 2
E) P
(Sürtünmeler önemsiz, g= 10 m/s2)
5
D) 3
E) 10
A) 2
34
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
FÝZÝK SORU BANKASI
AÞAÐIDAN YUKARI DÜÞEY ATIÞ
7.
K ve L cisimleri ayný
anda birbirlerine doðru
V1 ve V2 büyüklüðünde
hýzlarla atýldýðýnda t süre
sonra çarpýþmaktadýr.
10.
K
V1
h
V2
L
Yer
h
Yer
(Sürtünmeler önemsiz, g=yerçekimi ivmesi)
A) V–5
B) h, V1 ve V2
K
V=0
11.
h
V
Yer
Cisimler t süre sonra çarpýþtýklarýna göre, t süresini
veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
h
gV
E) V+15
C)
h
V
D)
Yerden 8h kadar yükseklikteki K ve L cisimleri eþit hýzlarla aþaðý ve
yukarý doðru atýlmaktadýr.
V
h
V
h
Yer
A) 20
V.g
h
B) 30
C) 35
D) 40
E) 45
L
12.
8h
L cisminin yörüngesi
þekildeki gibi olduðuna göre, cisimlerin
havada kalma süreleri
oraný tK kaçtýr?
tL
Yer
(Sürtünmeler önemsiz, g= 10
19 m/s
h
K
V
E)
Yerden h kadar yükseklikten 19 m/s hýzla
yukarý doðru atýlan cisim 5 saniye sonra yere çarptýðýna göre, h
yüksekliði kaç metredir?
(Sürtünmeler önemsiz, g= 10 m/s2)
(Sürtünmeler önemsiz, g= yerçekimi ivmesi)
B)
D) V+5
E) h ve g
L
gh
V
C) V–15
C) V1, V2 ve g
Yerden h kadar yüksekteki K cismi serbest býrakýldýðý anda yerdeki L cismi V hýzýyla yukarý doðru
düþey olarak atýlýyor.
A)
B) V–10
1 sn
V
(Sürtünmeler önemsiz, g= 10 m/s2)
D) h, V1, V2 ve g
9.
Yerden yukarý doðru
düþey olarak V hýzýyla
atýlan cismin 1 saniye
sonraki yerden h yüksekliðini veren ifade
aþaðýdakilerden hangisidir?
t süresi h, V1, V2, g niceliklerinden hangilerine baðlýdýr?
A) V1 ve V2
8.
TEST / 3
Yerden h kadar yüksekHýz
likten yukarý doðru düþey olarak atýlan cismin 21
hýz-zaman grafiði þekil0
deki gibidir.
5
Zaman
Buna göre, h yüksekliði kaç metredir?
m/s2)
(Sürtünmeler önemsiz, g= 10 m/s2)
A)
1-E
Q SERÝSÝ
1
2
2-B
B)
1
3
3-C
C)
1
4
4-B
D)
2
3
5-B
E)
3
4
A) 21
6-C
7-B
35
8-C
B) 20
C) 30
D) 42
E) 45
9-A
10-A
11-B
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
YATAY ATIÞ
TEST / 4
1.
4.
V1
h
Yer
2h
Yerden h kadar yüksekten yatay V1 hýzýyla atýlan
cisim 2h kadar öteye V2 hýzýyla çarptýðýna göre, V1
V2
oraný kaçtýr?
(Sürtünmeler önemsiz, g=10 m/s2)
(Sürtünmeler önemsiz.)
A) 12
A) 1
2.
V2
K noktasýndan L ye
doðru 12 m/s hýzla
atýlan cisim 20
V=12 m/s
metre aþaðýdaki M
K
noktasýna çarptýðýna göre, |KL| uzaklýðý kaç metredir?
B)
1
2
C) 2
Yerden h kadar yükseklikten 3V hýzýyla
atýlan cisim x kadar
öteye 10 V hýzýyla
çarpýyor.
D) 2
5.
h
Yerden 2h kadar yükseklikten V hýzýyla
atýlan cisim þekildeki
yörüngeyi izleyip M
noktasýna düþüyor.
10 V
3.
C)
1
6
Yerden h kadar yükseklikten 20 m/s yatay
hýzla atýlan cisim 60
metre uzaða düþüyor.
D)
1
2
6.
h
Yer
(Sürtünmeler önemsiz, g=10 m/s2)
Q SERÝSÝ
B) 25
C) 40
D) 45
h
h
L
Yer
M
1
2
B)
1
2
C) 1
D)
1
2 −1
E) 2
Yerden belli bir yüksekV
likten V hýzýyla yatay
h1
olarak atýlan cisim þekildeki yörüngeyi
h2
izleyip M noktasýna
düþüyor.
K
L
Yer
M
|KL|=2|LM| olduðuna göre, h1 oraný kaçtýr?
h2
(Sürtünmeler önemsiz.)
Buna göre, h yüksekliði kaç metredir?
A) 20
V
E) 3
20 m/s
x=60 metre
E) 60
KL
oraný kaçtýr?
LM
(Sürtünmeler önemsiz.)
A)
2
3
D) 45
Buna göre,
(Sürtünmeler önemsiz.)
B)
M
K
Yer
Buna göre, h oraný kaçtýr?
x
1
3
C) 36
20 metre
2
2
E)
3V
x
A)
B) 24
L
A)
E) 80
36
1
8
B)
3
5
C)
4
5
D)
3
7
E)
3
4
FÝZÝK SORU BANKASI
YATAY ATIÞ
7.
TEST / 4
10.
K noktasýndan yatay
V hýzýyla atýlan cisim T
noktasýna çarpýyor.
V
K
O
h
L
h
Cismin L noktasýna
çarpmasý için K noktasýndan kaç V büyüklüðünde hýz ile atýlmalýdýr?
M
h
N
h
T
B) 2
V1
9h
4h
x
|KL|=|LM| olduðuna göre,
C) 3
D) 2 2
E) 4
(Sürtünmeler önemsiz.)
A) 1
8.
V2
K
(Sürtünmeler önemsiz.)
A) 2
Yerden 4h kadar
yükseklikten V1
hýzýyla atýlan cisim
M noktasýna, 9h
kadar yüksekten
yatay V2 hýzýyla
atýlan cisim L noktasýna çarpýyor.
Yerden h kadar yüksekten yatay olarak atýlan
cismin hýzýnýn yatay ve
düþey bileþenlerinin
zamana baðlý deðiþimi
þekildeki gibidir.
B) 2
x
L
M
V1
oraný kaçtýr?
V2
C) 3
1
2
D)
E)
yatay
V
t
düþey
–V
Zaman
11.
→
V1
Yerden h kadar yüksek-
®
®
h
Cismin yatayda x kadar yol aldýðýna göre, oraný
x
kaçtýr?
cisim yere V2 hýzýyla
çarptýðýna göre, h
x
oraný kaçtýr?
(Sürtünmeler önemsiz.)
h
x
1
2
B) 1
1
3
Hýz
likten V1 hýzýyla atýlan
A)
Yer
C)
3
2
D) 2
37°
Yer
E) 4
→
V2
(Sürtünmeler önemsiz, sin37:0,6, cos37:0,8)
A)
2
3
B)
3
8
C)
3
2
D)
3
4
E)
1
2
9.
3V
3V
h
h
5V
Yer
Yer
x
12.
Yerden h kadar yükseklikten 3V büyüklüðünde hýzla
yukarý doðru düþey olarak atýlan cisim yere 5V hýzý ile
çarpýyor.
h
Ayný yükseklikten yatay
V hýzýyla atýlan cisim x
kadar öteye düþtüðüne
göre, x uzaklýðý kaç h dir?
Ayný yükseklikten 3V hýzý ile yatay olarak atýlan cisim x kadar öteye düþtüðüne göre, h oraný kaçtýr?
x
(Sürtünmeler önemsiz.)
A)
1-E
Q SERÝSÝ
1
3
2-C
B)
2
3
3-D
C)
3
2
4-B
D)
3
4
5-D
E)
Yerden h yükseklikten ser- V=0
best býrakýlan cisim yere V
K
L
hýzýyla çarpýyor.
V
h
x
V
(Sürtünmeler önemsiz.)
3
8
A) 1
6-C
7-A
37
8-A
B) 2
9-B
C) 2
D) 2 2
10-C
11-B
E) 4
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
EÐÝK ATIÞ
TEST / 5
1.
4.
2V
60 m/s
V
45°
30°
15°
K
Yer
M
L
Yer
K ve L noktalarýndan 2V ve V hýzlarý ile þekildeki gibi
Yerden 60 m/s hýzla eðik olarak atýlan cisim atýldýktan 5 saniye sonraki yerden yüksekliði kaç metredir?
(Sürtünmeler önemsiz. sin30=
A) 5
B) 10
eðik olarak atýlan cisimler M noktasýna düþtükleKM
rine göre,
oraný kaçtýr?
LM
1
(Sürtünmeler önemsiz. sin90=1, sin30= )
2
1,
g=10 m/s2)
2
C) 20
D) 25
A) 2
E) 30
B) 4
C) 6
D) 8
E) 16
5.
V
h1
α
2.
h2
Þekildeki eþit bölmeli
düzlemde yerden
eðik olarak atýlan K
ve L cisimlerinin
hýzlarý gösterilmiþtir.
VK VL
x
A) 1
1
C)
4
2
D)
3
x
L
M
N
Yer
Yerden h2 kadar yüksekten V hýzý ile eðik olarak atýlan
cisim N noktasýna çarpmaktadýr.
h
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
h2
(Sürtünmeler önemsiz, |KL|=|LM|=|MN|)
Yer
Buna göre, K ve L cisimlerinin yatayda aldýðý yollar
X
oraný K kaçtýr?
XL
(Sürtünmeler önemsiz.)
1
B)
2
x
K
A)
2
E)
2
1
3
6.
B)
1
4
C)
3
4
D)
4
5
E)
1
8
V=40 m/s
30°
3.
Þekildeki eðik düzlemin
tepe noktasýndan 10
m/s hýzla atýlan cisim K
noktasýna çarpýyor.
V=10 m/s
h
45°
Q SERÝSÝ
Buna göre,
K
(Sürtünmeler önemsiz, sin45=cos45=
B) 2
Yer
Yerden h kadar yükseklikten 40 m/s hýzla eðik olarak
atýlan cisim 5 saniye sonra K noktasýna çarpmaktadýr.
Buna göre, cismin
havada kalma süresi
kaç saniyedir?
A) 2
K
x
C) 2 2
(Sürtünmeler önemsiz. sin30 =
2
, g=10 m/s2)
2
D) 4
h
oraný kaçtýr?
x
A)
E) 4 2
38
1
3
B)
1
2 3
C)
1
3 3
1
3
, cos30=
)
2
2
D)
1
4 3
E)
1
3
FÝZÝK SORU BANKASI
EÐÝK ATIÞ
TEST / 5
7.
10.
V
h
α
Yer
2h
2h
Þekildeki gibi yatayla a açýsý ile eðik olarak atýlan
cismin maksimum yükseklði h düþtüðü noktanýn
atýldýðý noktaya olan uzaklýðý 4h kadar olduðuna
göre, tga kaçtýr?
(Sürtünmeler önemsiz.)
Yerden eþit hýzlarla
K L
eðik olarak yatayla
M
5°
50, 45 ve 40 dere5°
40°
celik açýlarla atýlan
Yer
cisimlerin yatayda
aldýklarý yollar XK, XL, XM arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
(Sürtünmeler önemsiz.)
A) XK = XL = XM
B) XM>XL>XK
D) XL>XK=XM
1
A)
4
1
B)
2
C) 1
D) 2
C) XK>XL>XM
E) XK=XM>XL
E) 4
11.
V
V
V
45°
K
K, L, M cisimleri yerden þekildeki gibi eþit hýzlarla 45,
30 ve 60 derecelik açýlarla atýlmaktadýr.
h
Buna göre,
α
I. Havada kalma süreleri tM>tK>tL dir.
II. Maksimum yükseklikleri hK>hM>hL dir.
III. Yatayda aldýklarý yollar XK>XL=XM dir.
Yer
x
Þekildeki gibi 5 V hýzý ile eðik olarak atýlan cisim
maksimum yükseklikten geçerken hýzý 2V dir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
(Sürtünmeler önemsiz.)
Maksimum yüksekliði h, yatayda aldýðý yol x kadar
h
olduðuna göre,
oraný kaçtýr?
x
(Sürtünmeler önemsiz.)
A)
1
3
B)
1
4
C)
Yer
M
2V
8.
5V
60°
30°
L
1
8
D)
3
8
E)
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
E) I, II ve III
12.
2
3
C) Yalnýz III
K
R
N
O
P
V
α
M
M noktasýndan V hýzýyla eðik olarak atýlan cisim T noktasýna çarpýyor. Ayný anda baþka bir cisim N noktasýndan serbest býrakýlýyor.
9.
V
h
α=37°
Buna göre;
Yer
x
I. M den atýlan cisim P ye gelene kadar N den
býrakýlan cisim O ya gelir.
II. N den býrakýlan cisim yere daha çabuk düþer.
III. Cisimler ayný anda yere çarpar.
Yerçekimi ivmesinin g olduðu bir yerde yatayla 37
derecelik açý yaparak eðik olarak atýlan cismin maksimum yüksekliði h, düþtüðü noktanýn atýldýðý noktaya olan uzaklýðý x olduðuna göre ,h oraný kaçtýr?
x
(Sürtünmeler önemsiz. sin37=0,6; cos37=0,8)
A)
1-D
Q SERÝSÝ
3
4
B)
2-B
3
8
3-C
C)
3
16
4-D
Yer
T
D)
4
5
5-A
E)
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
(Sürtünmeler önemsiz.)
A) Yalnýz I
2
3
B) Yalnýz II
D) I ve II
6-D
7-C
39
8-C
9-C
C) Yalnýz III
E) I ve III
10-D
11-D
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
LÝMÝT HIZ
1.
TEST / 6
K den serbest býrakýlan
cisim KL arasýnda hýzlanan LM arasýnda sabit
hýzlý hareket ettiðine göre LM arasýnda cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç Newton dur?
K 2 kg
v: hýz
olduðuna göre, k sürtünme katsayýsýnýn birimi nedir?
M
B) 5
Havada serbest býrakýlan bir cisme etki eden sürtünme
kuvveti k.s.v2 baðýntýsý ile hesaplanýr.
S: yüzey alaný,
L
(g=10 m/s2)
A) 2
4.
v=0
C) 10
(kg: kütle birimi, m: uzunluk birimi)
yer
D) 20
A) Birimsizdir.
E) 30
B)
D)
2.
5.
Z
kg
m
kg
C)
kg
m2
E) kg.m
m3
S
S
Y
X
r
2r
X
3r
Y
3S
v
Eþit kütleli X, Y, Z cisimleri hava sürtünme katsayýsýnýn ayný olduðu yerde serbest býrakýlýrsa limit
hýzlarý vX, vY, vZ için hangisi doðru olur?
A) vX=vY=vZ
B) vX>vY>vZ
D) vZ>vX>vY
S
v
Düþey kesitleri þekildeki gibi olan X ve Y cisimlerinin limit hýzlarý v dir.
Cisimlerin sürtünme katsayýlarý ayný olduðuna göre,
m
kütleleri oraný, X kaçtýr?
mY
C) vZ>vY>vX
E) vY>vX>vZ
A) 1
B) 2
6.
3.
C) 3
D) 4
4S
E) 9
S
r=1 m
X
Y
S
Yarýçapý 1 metre olan 3 kg kütleli cisim serbest býra-
Eþit kütleli X ve Y cisimleri serbest býrakýldýðýnda limit
hýzlarý ayný olmaktadýr.
kýldýðýnda havadaki limit hýzý 10 m/s olduðuna göre,
kg
havanýn sürtünme katsayýsý kaç 3 olur?
m
(π=3, g=10 m/s2)
A)
1
100
Q SERÝSÝ
B)
1
10
C)
3
10
D)
3
100
E)
S
Buna göre, cisimlerin sürtünme katsayýlarý oraný
kX
kaçtýr?
kY
1
3
A)
40
1
4
B)
1
3
C)
1
2
D)
2
3
E)
3
4
FÝZÝK SORU BANKASI
LÝMÝT HIZ
TEST / 6
7.
10.
Y
X
r
2r
v
Havada serbest býrakýlan
cisim v hýzýyla hareket
ederken ivmesi a1, 2v hýzýyla hareket ederken ivmesi a2 büyüklüðündedir.
v=0
m
a1
v
Cismin limit hýzý 3v ola
duðuna göre, 1 oraný
a2
kaçtýr?
2v
Ayný ortamda r yarýçaplý X cismi v, 2r yarýçaplý Y cismi
2vlimit hýzýna ulaþýp yere çarpýyor.
a2
2v
3v
Buna göre, X ve Y nin kütleleri oraný kaçtýr?
(Sürtünme katsayýsý iki cisim için ayný)
A)
1
2
B)
1
4
C)
1
8
3v
1
16
D)
A)
E) 1
3
2
B)
4
3
C)
11.
6
5
D)
5
3
8
5
E)
v
X
8.
Y
v
r
2r
Özdeþ X ve Y cisimlerinin havada limit hýzlarý 2v dir.
v1
Buna göre, X cismi v hýzý ile aþaðý inerken, Y cismi
v2
v hýzý ile yukarý çýkarken cisimlere etki eden net
F
kuvvetlerin oraný x kaçtýr?
Fy
Ayný ortamda r ve 2r yarýçaplý eþit kütleli cisimlerin
v
havada ulaþabileceði limit hýzlar oraný 1 kaçtýr?
v2
(Cisimlerin sürtünme katsayýlarý ayný)
A) 4
B) 2
C) 1
D)
1
2
E)
A)
1
2
B) 1
C)
2
3
D)
3
4
E)
3
5
1
4
12.
2v
K
9.
2v
v
1-D
Q SERÝSÝ
2-B
1
2
3-B
Buna göre, cisim K ve L den geçerken cisme etki
F
eden net kuvvetlerin oraný K kaçtýr?
FL
2v
(g=Yerçekimi ivmesi)
B)
C)
yer
Yerden 3v hýzý ile atýlan cisim K den 2v, L ren v hýzý ile
geçip yere 2v limit hýzýna ulaþýp düþüyor.
Buna göre, cismin hýzý v
iken cisme etki eden net
kuvvet kaç mg dir?
1
4
2v
3v
Havada serbest býrakýlan
m kütleli bir cismin limit
hýzý 2v dir.
A)
L
v
3
4
4-D
D)
2
3
5-C
E)
1
3
A)
6-A
7-D
41
3
2
8-B
B)
4
3
9-C
C)
5
3
10-E
D)
8
3
11-E
E)
8
5
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
DÜZGÜN DAÝRESEL HAREKET
1.
Þekildeki küre KL doðrusu
etrafýnda ok yönünde düzgün
dairesel hareket yapmaktadýr.
Buna göre, X, Y, Z noktalarýnýn
çizgisel hýzlarýnýn büyüklükleri Vx, Vy, Vz için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?
A) Vx=Vy=Vz
4.
K
X
Y
Z
L
B) Vx>Vy>Vz
D) Vz>Vx>Vy
TEST / 1
K noktasý etrafýnda
dönebilen çubuðun
2m
K
m
X
uçlarýna 2m ve m
r
2r
Y
kütleli X ve Y cisimleri yapýþtýrýlýp döndürüldüðünde cisimlere etki eden merkezkaç kuvF
vetlerinin büyüklükleri oraný x kaç olur?
Fy
A)
C) Vz>Vy>Vx
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
E) Vy>Vx>Vz
2.
O
X
Y
5.
O noktasý etrafýnda dönebilen bir ipe X ve Y cisimleri
baðlanýp düzgün dairesel hareket yaptýrýldýðýnda
cisimlerin çizgisel hýzlarý Vx, Vy açýsal hýzlarý Wx,Wy
büyüklüðünde olmaktadýr.
Þekildeki X ve Y diþlileri ayný merkezlidir.
X, Y, Z diþlilerinin
açýsal hýzlarý Wx, Wy,
Wz çizgisel hýzlarý Vx,
Vy, Vz büyüklüðünde
olduðuna göre,
X
Z
Y
I. Vy=Vz dir.
II. Wx=Wy dir.
III. Vx>Vz dir.
Buna göre,
I. Wx=Wy dir.
II. Vy>Vx dir.
III. Cisimlerin merkezcil ivmeleri eþittir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
(X in yarýçapý Z den büyüktür.)
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
3.
Þekildeki eþit bölmeli çubuk O noktasý etrafýnda
dönerken K, L, M noktalarýnýn çizgisel hýzlarýnýn
büyüklükleri VK, VL, VM
arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
C) Yalnýz III
B) Yalnýz II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
E) I ve III
6.
K
Düzgün dairesel
L
hareket yapan bir
cisim K noktasýn-
L
O
r=50 cm
K
dan L noktasýna
3
saniyede gel4
diðine göre açýsal hýzý kaç rad/saniye dir?
M
(π=3)
A) VK=VL=VM
B) VK>VL>VM
C) VK>VL=VM
D) VM>VL>VK
A)
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
E) VM=VK>VK
Q SERÝSÝ
42
FÝZÝK SORU BANKASI
DÜZGÜN DAÝRESEL HAREKET
7.
TEST / 1
1
metre olan
2
olan daire etrafýnda düz-
Yarýçapý
10.
L
r
gün dairesel hareket ya-
60°
K
2
Buna göre K den L
ye en az kaç saniyede gelir?
L noktasýna 1 saniyede
geldiðine göre, cismin K
ve L noktalarý arasýndaki ortalama ivmesi kaç m/s2
dir?
A)
(π=3)
A)
8.
1
4
B)
1
2
C) 1
Çizgisel hýzý V büyüklüðünde olan cisim r yarýçaplý bir daire etrafýnda
düzgün dairesel hareket
yapmaktadýr.
D) 2
1
8
B)
1
4
C)
1
2
D) 1
11.
V
120°
r
K
r
K noktasýndan asýlan bir
ip üzerindeki X ve Y cisimleri ile O noktasý etrafýnda
düzgün dairesel hareket
yapmaktadýr.
Buna göre, X ve Y için
K
X
Y
Cismin periyodu T olduðuna göre, K noktasýndan L
noktasýna geldiðinde ortalama ivmesini veren ifade
aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
3
V
T
B) 3
D)
V
T
C) 3 3
1 V
3 T
O
I. Çizgisel hýzlarýnýn büyüklükleri eþittir.
II. Açýsal hýzlarýnýn büyüklükleri eþittir.
III. Merkezcil ivmelerinin büyüklükleri eþittir.
V
T
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
V
T
E)
E) 2
E) 4
L
V
L
K
r= 1 m
pan cisim K noktasýndan
Düzgün dairesel hareket yapan bir cisim
saniyede 2 tur atýyor.
A) Yalnýz II
B) Yalnýz III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
9.
X
3r
r
Y
12.
Merkezleri bir çubukla birleþtirilmiþ olan 3r ve r yarýçaplý X ve Y tekerleri ok yönünde ilerlemektedir.
Buna göre, X ve Y için,
Þekildeki koninin içinde
yatay K ve L seviyelerinde
dairesel hareket yapan X
ve Y cisimlerinin çizgisel
hýzlarý eþit büyüklüktedir.
O
K
y
x
L
Buna göre,
I. Çizgisel hýzlarýnýn büyüklükleri eþittir.
II. Açýsal hýzlarýnýn büyüklükleri eþittir.
III. X in merkezcil ivmesi Y nin üç katýdýr.
I. X in periyodu Y den küçüktür.
II. X in açýsal hýzý Y den büyüktür.
III. X in merkezcil ivmesi Y den büyüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
1-C
Q SERÝSÝ
2-D
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
3-C
A) Yalnýz II
C) Yalnýz III
D) I ve III
E) II ve III
4-C
5-E
B) Yalnýz III
6-D
7-B
43
8-C
9-A
C) I ve II
E) I, II ve III
10-A
11-A
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
DÜZGÜN DAÝRESEL HAREKET
1.
TEST / 2
4.
Sürtünme katsayýsý 0,8
olan yatay virajýn yarýçapý
10 metredir.
V
r=10 m
Viraja giren aracýn savrulmamasý için hýzý en
fazla kaç m/s olabilir?
(g=10 m/s2)
A) 5
B) 2 5
Þekildeki sürtünmeli
düzlem KL ekseni
etrafýnda W açýsal hýzý
ile dönerken m kütleli
cisim dengede kalmaktadýr.
K
w
d
k
k=0,8
C) 3 5
D) 4 5
m
L
Buna göre, sürtünme katsayýsý k yý veren ifade
aþaðýdakilerden hangisidir?
E) 5 5
(g: yerçekimi ivmesi)
A) w 2d
2.
Þekildeki koninin K düzeyinde yatay düzlemde
dairesel hareket yapan
m kütleli cismin açýsal
hýzý kaç rad/s dir?
r=8 m
5.
h
K
m
h
x
w
B)
w2
g
C)
w 2d
g
D)
m kütleli bir cisim iple
þekildeki gibi O noktasý etrafýnda yatay
düzlemde dairesel
hareket yapmaktadýr.
A) 2 5
3.
Þekildeki ipin
üzerindeki 2m ve
O
m kütleli cisimler
O noktasý etrafýnda
yatay düzlemde
düzgün dairesel
hareket yapmaktadýr.
C) 5
Buna göre, cismin açýsal hýzý kaç rad/s dir?
(g=10 m/s2, sin53=0,8, cos53=0,6)
E) 2
A)
T1
2m
T2
m
r
K
3r
L
6.
Sürtünmeler önemsiz olduðuna göre, ip gerilmeleT
rinin büyüklükleri oraný 1 kaçtýr?
T2
(|OK|=r, |KL|=3r)
A) 1
Q SERÝSÝ
B)
1
2
C) 2
D)
3
2
m
O r= 3m
(g=10 m/s2, cos53 : 0,6, cos37 : 0,8, sürtünmeler
önemsiz.)
5
D)
6
E) w 2dg
53°
53°
5
B) 2
6
w2
dg
E)
2
3
B) 10
C) 2 10
Þekildeki sürtünmesiz
düzlem KL ekseni
etrafýnda w açýsal hýzýyla döndürüldüðünde
ipte oluþan gerilme
kuvvetinin büyüklüðü
32 Newton olmaktadýr.
D)
2
10
3
E)
10
3
K
w
T
m=1 kg
r= 2 metre
L
Buna göre, W açýsal hýzý kaç rad/s dir?
5
2
A) 2
44
B) 2
C) 2 2
D) 4
E) 4 2
FÝZÝK SORU BANKASI
DÜZGÜN DAÝRESEL HAREKET
7.
TEST / 2
10.
Sürtünme katsayýsý
2 1
X
Y
0,8 olan yatay düzK
lem üzerinde özdeþ
X ve Y cisimleri var1 metre
0,8 m
ken düzlem KL doðrultusu etrafýnda
w
w = 3 rad/s hýzla
w=3 rad/s
döndürüldüðünde
L
X ve Y cisimlerinin
denge durumlarý için ne söylenebilir?
Þekildeki eþit bölmeli
çubuðun OK arasýndaki sürtünme katsayýsý
k1, KM arasýndaki sürtünme katsayýsý k2 dir.
X
yinde yatay düzlemde dairesel hareket yapan motorun
9.
1
2
A) 0,4
2
Þekildeki m kütleli
cisim w açýsal hýzýyla
döndürülürken ip
gerilmesinin büyüklüðü T, ipin düþeyle
yaptýðý açý θ olmaktadýr.
O
M
k1
11.
k2
w
C) 1
D)
1
2
Q SERÝSÝ
3-D
D) 0,8
E) 1
B) 0,2
K
w= 2 rad/s
k= 40N/m
m = 1kg
r= 1 m
L
C) 0,4
D) 0,5
E) 1
E) 2
12.
T θ
m
w
A) T artar, θ deðiþmez.
B) T deðiþmez, θ artar.
C) T ve θ artar.
D) T ve θ deðiþmez.
E) T artar, θ azalýr.
2-B
C) 0,6
1 kg kütleli cisim sürtünmesiz yatay düzlemde yay
sabiti 40 N/m olan yaya
baðlý iken düzlem KL doðrultusu etrafýnda 2 rad/s
açýsal hýzla döndürüldüðünde yayda kaç joule
enerji depolanýr?
A) 0,1
Buna göre, W açýsal hýzý artýrýldýðýnda T ve q nasýl
deðiþir?
1-D
B) 0,5
Y
K
k1
oraný kaçtýr?
k2
B)
V
Buna göre, silindirin
sürtünme katsayýsý en az kaçtýr?
Düzlem KL ekseni etrafýnda w açýsal hýzýyla düzgün
dairesel hareket yaparken özdeþ X ve Y cisimleri kaymadan dengede kalmaktadýr.
A)
k
çizgisel hýzý 5 5 m/s dir.
L
Buna göre,
r = 10m
rampadan yükselip K düze-
A) X dengede kalýr, Y cismi 1 yönünde kayar.
B) Y dengede kalýr, X cismi 2 yönünde kayar.
C) X ve Y dengede kalýr.
D) X 2 yönünde, Y 1 yönünde kayar.
E) X 1 yönünde Y 2 yönünde kayar.
8.
Þekildeki gösteri silindirinde
Sürtünmesiz yatay
V
1m
X
masa üzerindeki
O
X cismi ve Y cismi
ayný ipe baðlýdýr.
Ýp O noktasýndaki
Y
delikten geçiriliip
Y cismi aþaðý sarkýtýlýp X cismi düzgün dairesel hareket yaptýðýnda O noktasýndan 1 metre uzakta dönerek dengede kalmaktadýr.
Cisimlerin kütleleri eþit olduðuna göre, X cisminin
çizgisel hýzý kaç m/s dir? (g=10 m/s2)
A) 10
4-C
5-D
6-D
7-B
45
8-D
B) 1
9-C
C) 2 10
D) 3 10
10-D
11-B
E) 10 10
12-A
FÝZÝK SORU BANKASI
DÜZGÜN DAÝRESEL HAREKET
1.
Uzunluðu 90 cm olan ipin
ucuna baðlý olan su
kovasý düþey düzlemde
þekildeki konumdan
geçerken suyun dökülmemesi için açýsal hýzý
en az kaç rad/s olmalýdýr?
4.
r=90 cm
O
(g=10 m/s2)
A)
1
2
TEST / 3
B)
4
3
C)
10
3
D) 3
E) 10
Þekildeki sürtünV=0
m
mesiz rayýn K
K
noktasýndan
serbest býrakýlan
m kütleli cisim
h
L den geçerken
yüzey tepkisi
sýfýr olduðuna
göre, N den geçerken yüzey tepkisi kaç mg dir?
r
r
N
r
(g=yerçekimi ivmesi)
A) 1
5.
2.
L
Düþey kesiti þekilm
K
deki gibi olan raL
V
yýn K noktasýndan
r
V hýzý ile atýlan m
r
kütleli cisim L den
3r
geçerken yüzey
r
tepkisi 3mg olduðuna göre, K den
atýldýðý anda potansiyel enerjisinin kinetik enerjisine oraný kaçtýr?
B)
V=0
3
2
C) 2
D)
5
2
E) 3
m
r
r
L
h
r
r
r
K
r
Þekildeki sürtünmesiz rayda h kadar yükseklikten
serbest býrakýlan m kütleli cisme L noktasýnda etki
eden yüzey tepkisi sýfýr olduðuna göre, K noktasýndaki kinetik enerjisi kaç mgr dir?
(g: yerçekimi ivmesi, sürtünmeler önemsiz)
(g=yerçekimi ivmesi)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6
A)
3.
V
K
1
2
B) 1
6.
C)
3
2
V=0
r
m
r
r
3r
r
L
ý
yatay
Düþey kesiti þekildeki gibi olan sürtünmesiz rayýn K
noktasýndan serbest býrakýlan cisme rayýn L noktasýndaki tepkisi cismin aðýrlýðýnýn kaç katýdýr?
ý
Buna göre, V kaç V dir?
Q SERÝSÝ
B) 2
C)
5
D) 3
L
r
Þekildeki sürtünmesiz rayda L noktasýndan V hýzýyla
atýlan cisim K dan V hýzýyla ancak düþmeden geçebilmektedir.
A) 1
E) 3
K
r
Vý
D) 2
A) 2
E) 10
46
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
FÝZÝK SORU BANKASI
DÜZGÜN DAÝRESEL HAREKET
7.
TEST / 3
10.
V=0
m
K
r
h
r
r
Düþey kesiti þekildeki gibi olan sürtünmesiz rayda
h kadar yüksekten serbest býrakýlan cisim K noktasýndan ancak düþmeden geçebildiðine göre, h
r
oraný kaçtýr?
A) 2
8.
B)
7
3
C)
5
2
8
3
D)
A) 1
B) 52
C) 72
B) 2
r
r
r
yatay
L
C) 3
D) 4
E) 5
E) 3
11.
Uzunluðu 1 metre olan ipin ucuna 2 kg kütleli bir
cisim baðlanýp düþey düzlemde saniyede 1 tur
atarak döndürüldüðünde ip gerilmesinin en büyük
deðeri kaç newton olur? (π=3, g=10 m/s2)
A) 20
Düþey kesiti
V=0
K
þekildeki gibi
olan sürtünmesiz
r
rayýn K noktasýndan serbest býrakýlan cisim L noktasýndan geçerken yüzey tepkisi
cismin aðýrlýðýnýn
kaç katý büyüklükte olur?
D) 92
E) 112
Þekildeki sürtünmesiz
küresel yüzeyin K noktasýndan serbest býrakýlan cisim nereden
geçerken yüzey tepkisi
sýfýr olur?
V=0
K
h
T
M
h
N
(|KO|=|OL|)
R
h
O
L
A) KT arasýndan
C) TR arasýndan
B) T noktasýndan
D) R noktasýndan
E) RL arasýndan
12.
9.
Ýpin ucuna baðlý m kütleli cisim düþey düzlemde düzgün dairesel
hareket yaparken K
noktasýnda iken ip gerilmesinin büyüklüðü T
L de iken 5T olduðuna
göre, M noktasýndan
geçerken kaç T olur?
K
yatay
V
60°
M
L
1-C
Q SERÝSÝ
2-C
L
V
O
1m
m
Yer
K
Buna göre, L noktasýndan geçerken ip koparsa
cisim K dan kaç metre uzaða düþer?
æ
ö
çcos 60°= 1 ÷
÷
ç
÷
ç
è
2ø
A) 1,5
1 metre uzunluðundaki
ipin ucuna baðlý olan m
kütleli cisim O noktasý
etrafýnda düþey düzlemde
düzgün dairesel hareket
yaparken L noktasýndan
geçerken ip gerilmesi sýfýr
olmaktadýr.
(g=10 m/s2)
B) 2,5
3-C
C) 4
4-E
D) 5
5-C
E) 6
A) 1
6-C
7-C
47
8-D
B) 2
9-C
C) 10
10-E
D) 2 10
E) 10
11-B
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
BASÝT HARMONÝK HAREKET
1.
TEST / 1
4.
2x
K
O
N
L
monik hareket ya-
r=3x
r=3x
2.
2
B)
3
4
C)
9
Þekildeki KL sileceðinin K ucu sabit L
ucu PRS noktalarýndan geçerek L ve M
arasýnda basit harmonik hareket yap- M
maktadýr.
D)
2
3
A)
3
E)
2
5.
P
x
x
N
x
K
x
O
+9 cm
O
N
+15 cm
L
(|KO|=|OL|)
R
S
K
O
pan bir sarkacýn N noktasýndaki hýzý VN, maksimum
hýzý VM büyüklüðünde olduðuna göre, VN oraný
VM
kaçtýr?
KOL noktalarý arasýnda basit harmonik hareket
yapan bir cismin N noktasýndaki ivmesinin büyüklüðü aN maksimum ivmesinin büyüklüðü aM
a
olduðuna göre, N oraný kaçtýr?
aM
1
A)
2
KOL noktalarý ara- –15 cm
sýnda basit har-
L
B)
3
4
C)
4
5
D)
4
3
E)
5
3
KL noktalarý arasýnda
r
basit harmonik hareket
yapan bir cismin periK
O
L
yodu T, genliði r kadar
olduðuna göre, O noktasýndan geçerken hýzýný
veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
Sileceðin ucu L den P ye t1, P den S ye t2 sürede
geldiðine göre, t1 oraný kaçtýr?
t2
3
5
2πr
T
B) 2 πrT
C) 2πr
D)
2π T
r
E)
πr
2T
(|MN|=|NK|=|KO|=|OL|=x)
A)
1
2
B)
1
3
C) 1
D) 2
E) 3
6.
r=4 cm
K
M
O
N
L
KOL noktalarý arasýnda basit harmonik hareket yapan
3.
–5 cm
–3 cm
0
K
M
O
+4 cm +5 cm
N
cismin uzanýmýnýn zamana baðlý denklemi
π
x = r sin t dir.
6
L
KOL noktalarý arasýnda basit harmonik hareket
Buna göre O dan geçtikten 5 saniye sonra hangi
noktadýr?
yapan cismin M deki hýzý VM, N deki hýzý VN büyükV
lüðünde olduðuna göre, M oraný kaçtýr?
VN
A)
3
5
Q SERÝSÝ
B)
4
5
C)
4
3
D)
5
3
E)
(Noktalar arasý uzaklýklar eþit.)
A) K veya L de
C) M veya N de
5
4
B) K veya N de
D) O veya L de
E) N veya O da
48
FÝZÝK SORU BANKASI
BASÝT HARMONÝK HAREKET
7.
TEST / 1
10.
Basit harmonik harex(cm)
ket yapan cismin
uzaným zaman+4
grafiði þekildeki
gibidir.
3
6
9
t(s)
12
Buna göre, cismin M noktasýndan geçerken hýzý kaç
cm/s dir? (|KM|=|ML|)
–4
Buna göre, cismin maksimum hýzý kaç cm/s dir?
(π=3)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
A) 5
8.
N
M
O
T
R
L
N
noktasýndan
geçerken
®
L noktasýndan geçerken ivmesi a
L
→
aN
→
aL
C) 20
D) 40
E) 50
ivmesi
KOL noktalarý arasýnr
da basit harmonik
hareket yapan bir
K
O
M
cismin M noktasýnx
daki hýzýnýn büyüklüðü maksimum hýzýnýn büyüklüðünün yarýsýdýr.
L
|KO|=|OL|=r olduðuna göre, x kaç r dir?
KL noktalarý arasýnda basit hormonik hareket yapan
cismin
B) 10
E) 6
11.
K
KML noktalarý arasýnda
basit harmonik hareket
L
M
K
yapan bir cismin uzanýmýnýnýn zamana baðlý denklemi x=5 sin2t cm dir.
®a ,
N
olduðuna göre,
A)
oraný kaçtýr?
1
3
2
2
B)
C)
3
2
D)
1
2
E)
3
3
(Noktalar arasý uzaklýklar eþittir.)
A)
1
2
B) −
1
2
C)
2
3
D) −
2
3
E) 2
12.
M
9.
K
N
O
M
L
K
KL noktalarý arasýnda harmonik hareket yapan bir
π
cismin uzanýmýn zamana baðlý denklemi x=4 sin t
2
olduðuna göre, N noktasýndaki ivmesinin büyük-
1-B
Q SERÝSÝ
2-C
B)
9
2
3-C
C)
9
4
4-C
D) 3
E) 9
5-A
6-C
N
L
Cismin O noktasýndaki hýzýnýn büyüklüðü Vo N nokV
tasýndaki VN olduðuna göre, O oraný kaçtýr?
VN
(Noktalar arasý uzaklýklar eþit.)
(Noktalar arasý uzaklýklar eþit, π=3)
3
2
O
Þekildeki yay sarkacý KOL noktalarý arasýnda basit
harmonik hareket yapmaktadýr.
lüðü kaç cm/s2 dir?
A)
M
A) 2
7-B
49
8-D
B)
3
3
9-B
C)
3
2
D)
10-B
2 3
3
E) 3
11-C
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
BASÝT HARMONÝK HAREKET
TEST / 2
1.
4.
Þekildeki asansör içinde X, Y, Z sarkaçlarý
x
y
m
basit harmonik hareket
yapmaktadýr.
m
Z
α
z
Þekildeki özdeþ X, Y, Z yaylarýnýn uçlarýna m kütleli
cisimler asýlarak basit harmonik hareket yaptýrýldýðýnda yaylarýn titreþim periyotlarý Tx, Ty, Tz arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Tx>Ty>Tz
y
x
m
B) Ty>Tz>Tx
D) Tx=Ty>Tz
Asansör aþaðý doðru düzgün hýzlanmaya baþlarsa
sarkaçlarýn periyotlarý Tx, Ty, Tz nasýl deðiþir?
C) Tz>Ty>Tx
A) Tx ve Ty deðiþmez, Tz artar.
B) Tx ve Ty artar, Tz deðiþmez.
C) Tx ve Ty azalýr, Tz deðiþmez.
D) Ty ve Tz deðiþmez, Tx artar.
E) Ty ve Tz deðiþmez, Tx azalýr.
E) Tx=Ty=Tz
2.
l
5.
4l
K
l
L
k
O
X
Y
Z
Y
X
l ve 4l uzunluðundaki basit sarkaçlar KL ve XZ nokta-
X cismi yay sarkacýnda Y cismi ise, basit sarkaçta
basit harmonik hareket yapmaktadýr.
larý arasýnda basit harmonik hareket yapmaktadýr.
K noktasýndan baþlayan sarkaç ikinci kez O dan
geçerken ayný anda X noktasýndan býrakýlan sarkaç
nereden geçer?
A) X–Y arasýndan
B) Y den
D) Z den
Cisimlerin periyotlarý eþit olduðuna göre,
I. Cisimlerin kütleleri eþittir.
II. Cisimlerin maksimum çizgisel hýzlarý eþit büyüklüktedir.
III. Cisimler ayný gezegendedir.
C) Y–Z arasýndan
E) X ten
yargýlarýndan hangileri doðru olabilir?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz III
D) II ve III
3.
Þekildeki basit sarkaçta
m kütleli cisim K ve L
noktalarý arasýnda basit
harmonik hareket yapmaktadýr.
Buna göre,
αα α α
6.
K
L
N
O
M
I. Cismin ivmesi
2
1
hareket boyunca
sabittir.
II. Cismin hýzý O da maksimumdur.
III. Cisim M den geçerken ivmesi 2 yönündedir.
B) Yalnýz II
D) I ve II
Q SERÝSÝ
E) I, II ve III
Þekildeki basit sarkaç
K ve L noktalarý arasýnda basit harmonik
hareket yapmaktadýr.
Sarkacýn periyodunu
azaltmak için,
θ
l
K
L
I. Ýpin uzunluðu l küçültmeli
II. θ açýsý küçültülmeli
III. Çekim ivmesi daha büyük olan gezegene
götürülmeli
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
C) I ve II
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
C) Yalnýz III
A) Yalnýz II
E) II ve III
B) Yalnýz III
D) I ve III
50
C) I ve II
E) II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
BASÝT HARMONÝK HAREKET
7.
Yay sabiti k=100 N/m
olan yayýn ucuna 1 kg
kütleli cisim baðlanýp
KOL noktalarý arasýnda
basit harmonik hareket
yapmaktadýr.
TEST / 2
10.
K
k
k
k
k
k
r=50 cm
O
1 kg
X
k
Y
k
L
Titreþim genliði r=50 cm olduðuna göre, cismin
maksimum hýzý kaç m/s dir?
A) 2
B) 5
C) 10
D) 20
Z
Þekildeki yay sabiti k olan yaylara özdeþ X, Y, Z cisimleri baðlýdýr. Cisimler basit harmonik hareket yaptýrýldýðýnda titreþim periyotlarý Tx, Ty, Tz olmaktadýr.
E) 25
Buna göre, Tx, Ty, Tz arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
8.
Þekildeki K noktasýndan
serbest býrakýlan 4l
uzunluðundaki sarkaç
denge
konumundan
geçerken, ip cisimden l
kadar yukarýdaki çiviye
takýlýyor. Cisim L noktasýna kadar yükselerek
geri dönüyor ve basit
harmonik hareket yapýyor.
A) Tx>Ty>Tz
3l
4l
l
çivi
l
K
11.
L
O
B) 8
C) 9
C) Tx=Ty>Tz
E) Tx=Tz>Ty
KOL noktalarý arasýnda basit –x
harmonik hareket yapan cisK
min periyodu 4t dir.
O
+x
O
L
Cisim t=0 anýnda K noktasýnda olduðuna göre, cismin hýz–zaman grafiði aþaðýdakilerden hangisidir?
D) 10
Hýz
A)
Cisim K dan O ya 3 saniyede geldiðine göre, hareketin toplam periyodu kaç saniyedir?
A) 6
B) Tx=Ty=Tz
D) Tz>Tx=Ty
t
E) 12
Hýz
B)
4t Zaman
2t 3t
t 2t 3t
C) Hýz
4t
Zaman
4t
Zaman
Hýz
D)
2t 3t
4t Zaman
t
t 2t 3t
9.
l
E)
Hýz
4l
2m
3t 4t
t
X
m
Zaman
2t
Y
Çekim alanýnýn g oldugu bir gezegende l ve 4l uzunluðundaki basit sarkaçlara 2m ve m kütleli cisimler þekildeki gibi asýlýdýr.
12.
Buna göre, basit harmonik hareket yapan X ve Y
T
sarkaçlarýnýn periyotlarý oraný x kaçtýr?
Ty
A)
1
2
1-E
Q SERÝSÝ
B)
2-C
1
4
3-E
C)
KOL arasýnda basit
harmonik hareket
yapan basit sarkaçta
cisim K dan O ya
0,15 saniyede geldiðine göre ipin uzunluðu kaç cm dir?
(g=10
2
2
D) 2
4-D
5-E
m/s2,
l
K
π=3)
O
E) 4
A) 5
6-D
7-B
51
8-C
B) 10
9-A
L
C) 15
10-D
D) 20
E) 30
11-A
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
BASÝT HARMONÝK HAREKET
1.
4.
Þekildeki yay sabiti k
olan yayýn ucuna m kütleli cisim baðlýdýr. Cisim
KL noktalarý arasýnda r
genlikli basit harmonik
hareket yaparken titre-
TEST / 3
K
Þekildeki yay sabiti k
olan yayýn ucuna m
kütleli cisim baðlýdýr.
Cisim KOL noktalarý
k
arasýnda basit harmonik
hareket yaparken
O
m
þim periyodu T dir.
K
k
O
m
r
L
L
Yayýn titreþim genliði 2r yapýlýrsa cismin periyodu
kaç T olur?
A) 1
B) 2
C) 2
D) 2 2
I. K noktasýnda ivmesinin büyüklüðü maksimumdur.
II. O noktasýnda hýzýnýn büyüklüðü maksimumdur.
E) 4
III. O noktasýndan L noktasýna doðru hareket
ederken ivmesinin büyüklüðü artmaktadýr.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) II ve III
2.
Þekildeki yay sabiti k
olan yayýn ucuna m
kütleli cisim baðlýdýr.
r
5.
O
m
r
L
Buna göre cismin maksimum hýzýný veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
k
m
B) 2 π
m
k
C) r
E) I, II ve III
K
k
Cisim KOL noktalarý
arasýnda r genlikli basit
harmonik hareket yapmaktadýr.
C) I ve II
k
m
D)
k.r
E) r
Þekildeki yay sabiti k
olan yayýn ucuna m kütleli bir cisim baðlýdýr.
Cisim K ve N noktalarý
arasýnda basit harmonik
hareket yapmaktadýr.
K
k
L
m
O
M
Cisim K dan L ye 1
saniyede geldiðine göre,
m
k
N
I. Cismin periyodu 8 saniyedir.
II. L den M ye 1 saniyede gelir.
III. O dan N ye 2 saniyede gelir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
(Noktalar arasý uzaklýklar eþit.)
A) Yalnýz I
3.
Þekildeki yay sabiti k
olan yaya m kütleli cisim
asýlýp K ve M noktalarý
arasýnda r genlikli basit
harmonik hareket yaptýrýlmaktadýr.
B) Yalnýz II
D) I ve III
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
K
k
r
L
m
6.
r
Titreþimin periyodunu
artýrmak için,
K
M
L
O
M
N
Þekildeki KN noktalarý arasýnda basit harmonik hareket yapan bir cismin periyodu 24 saniyedir.
I. m artýrýlmalý
II. k küçültülmeli
III. r artýrýlmalý
Buna göre, O noktasýndan M noktasýna en kýsa kaç
saniyede gelir?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
(Noktalar arasý uzaklýklar eþittir.)
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
Q SERÝSÝ
C) Yalnýz III
A) 1
E) I, II ve III
52
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6
FÝZÝK SORU BANKASI
BASÝT HARMONÝK HAREKET
7.
TEST / 3
–x
10.
+x
K
L
M
N
Yay sabitleri k, 2k, 3k, 6k
olan yaylara 2m ve m
kütleli X ve Y cisimleri
T
Þekildeki KT noktalarý arasýnda basit harmonik yapan
cisim,
þekildeki gibi baðlýdýr.
I. L noktasýndan geçerken ivmesinin yönü +x yönündedir.
II. T noktasýna geldiðinde ivmesinin yönü –x yö-
Buna göre, X ve Y ci-
nündedir.
III. K noktasýna geldiðinde ivmesinin yönü –x yönündedir.
2k
nik hareket yaparken
titreþim periyotlarý oraný
Tx kaçtýr?
Ty
X
B) 2
6k
k
simlerinin basit harmo-
A) 1
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
k
3k
Y
2m
C) 2
m
D) 2 2
E) 4
(Noktalar arasý uzaklýklar eþittir.)
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
11.
8.
Þekildeki yay sabiti k
olan yayýn ucuna m
kütleli cisim baðlýdýr.
Cisim K ve L noktalarý
arasýnda basit harmonik
hareket yapmaktadýr.
K
k
1
O
m
Þekildeki yay sabiti k olan
yayýn ucuna m kütleli cisim baðlýdýr. Cisim K ve L
noktalarý arasýnda basit
harmonik hareket yaparken K den O ya 3 saniyede gelmektedir.
N
k
K
m
O
L
2
Buna göre,
M
L
Cisim M ye kadar çekilip býrakýldýðýnda M ve N noktalarý arasýnda basit harmonik hareket yaparken M
den L ye en az kaç saniyede gelir?
I. Cisim O dan K ya doðru hareket ederken ivmesi
2 yönündedir.
II. Cisim O dan L ye doðru hareket ederken hýzýnýn
büyüklüðü azalýr.
III. Cisim L den O ya doðru hareket ederken yayýn
potansiyel enerjisi azalýr.
(Noktalar arasý uzaklýklar eþittir.)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
12.
9.
Esneklik katsayýlarý k
olan yaylara 2m ve
m kütleli X ve Y ci-
k
k
k
simleri þekildeki gibi
baðlýdýr.
Q SERÝSÝ
2-C
3-D
m
L
N
m
Cisim K noktasýnda iken yayýn potansiyel enerjisi
Ep, cisim M den geçerken cismin kinetik enerjisi Ek
E
olduðuna göre, p oraný kaçtýr?
Ek
X ve Y cisimlerinin basit harmonik hareket yaparken titreþim frekanslarý oraný fx kaçtýr?
fy
1-A
O
Y
2m
B) 2
K
k
M
X
A) 1
Þekildeki yay sabiti k olan
yayýn ucuna m kütleli cisim baðlýdýr. Sarkaç K ve
N noktalarý arasýnda basit
harmonik hareket yapmaktadýr.
C) 2
4-E
D)
2
2
5-B
E)
1
2
A)
6-B
7-D
53
1
2
8-E
3
4
C) 1
D) 2
9-E
10-C
11-B
B)
E)
4
3
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL ÇEKÝM
1.
TEST / 4
4.
M kütleli r yarýçaplý bir
gezegenin yüzeyinde
çekim ivmesinin
büyüklüðü g, yüzeyden h kadar uzaktaki
bir K noktasýnda ise,
g tür.
3
r
K
h
Buna göre, h kaç r dir?
A)
2.
1
9
B)
1
3
Güneþin çevresinde eliptik
yörüngede dönen gezegen
K noktasýndan
güneþe daha
yakýn L noktasýna geldiðinde
D) 3 − 1
C) 3
M kütleli gezegen
etrafýnda r ve 2r
M
yarýçaplý yörüngelerde dolanan
m ve 3m kütleli X
ve Y uydularýnýn
kinetik enerjileri
oraný Ex kaçtýr?
Ey
A)
E) 3
1
3
B)
X
Y
2r
2
3
C)
4
3
5.
h
K
gezegen
güneþ
Güneþ etrafýnda eliptik yörüngede dolanan
eþit kütleli K ve L gezegenleri için,
3
2
E) 3
K
L
Güneþ
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) I ve III
D) I ve II
A) Yalnýz I
B) I ve III
D) I ve II
E) I, II ve III
B) VM>VK>VL
D) VK>VL>VM
C) II ve III
E) I, II ve III
C) II ve III
Güneþin çevresinde þekildeki
Güneþ
2r
gibi eliptik yörün- K
3r
gede dolanan
r
gezegenin K, L,
L
M noktalarýndan
geçerken çizgisel hýzýnýn büyüklüðü VK, VL, VM
arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
Q SERÝSÝ
D)
I. K nin kinetik enerjisi L den büyüktür.
II. L nin potansiyel enerjisi K dan büyüktür.
III. L nin toplam enerjisi K dan büyüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) VK=VL=VM
3m
L
I. Hýzý artar.
II. Potansiyel enerjisi azalýr.
III. Toplam enerjisi artar.
3.
m
r
6.
M
M kütleli bir gezegenden r kadar
uzaktaki m kütleli
bir uydunun çizgisel hýzý M, m, r büyüklüklerinden hangilerine baðlýdýr?
A) Yalnýz M
C) VL>VK>VM
M
V
m
r
B) Yalnýz m
D) M, m ve r
E) VM>VL>VK
54
C) Yalnýz r
E) M ve r
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL ÇEKÝM
7.
TEST / 4
M kütleli geze-
10.
x
genden r ve 4r
gezegenin merkezin-
r
M
y
4r
Y uydularýnýn
x
r
y
3r
4r
X noktasýndaki çekim
ivmesi gx, 8r kadar
çizgisel hýzlarý
V
oraný x oraný kaçtýr?
Vy
B) 2
M
den r kadar uzaktaki
uzaklýktaki X ve
A) 1
Þekildeki 4r yarýçaplý
uzaktaki çekim ivmesi gy olduðuna göre,
oraný kaçtýr?
C) 2
D) 4
E) 2 2
A)
11.
1
16
B)
1
8
1
4
C)
D)
gx
gy
1
2
Þekildeki l bo-
E) 1
2M
yundaki X sar-
M
kacý M kütleli R
R
yarýçaplý geze-
4R
gende, 2l bo-
8.
Güneþ
yundaki Y sar-
Güneþ
R
7R
R
x
3R
kacý 2M kütleli
y
4R yarýçaplý ge-
2l
l
zegende basit
Güneþin etrafýnda þekildeki gibi eliptik yörünge-
hormonik
lerde dolanan X ve Y gezegenlerinin periyotlarý
T
oraný x kaçtýr?
Ty
hareket yapmak-
X
Y
tadýr.
Buna göre, sarkaçlarýn periyotlarý oraný
A) 2
B) 2
C) 2 2
D) 4
E) 4 2
A)
9.
m kütleli bir cismin aðýrlýðý R yarýçaplý M kütleli
X gezegeninde Gx, 2R
yarýçaplý 2M kütleli Y
gezegeninde Gy kadardýr.
Buna göre,
A) 1
1-D
Q SERÝSÝ
2-D
12.
2M
B)
1
4
C)
2
D)
2
2
E)
2
4
Sývý içinde yüzmekte olan bir cisim kapla beraber
rülürse,
R
2R
I. Kaldýrma kuvvetinin büyüklüðü artar.
II. Cismin aðýrlýðý artar.
C) 2
3-C
1
2
çekim ivmesinin daha büyük olduðu gezegene götü-
M
III. Batan kýsmýnýn hacmi azalýr.
Gx
oraný kaçtýr?
Gy
B) 2
Tx
kaçtýr?
Ty
4-B
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
D) 2 2
5-E
E) 4
A) Yalnýz I
6-E
7-C
55
8-C
B) I ve II
9-B
10-E
C) I ve III
11-B
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝTME - MOMENTUM
1.
TEST / 1
Kütlesi 3 kg olan cisim yerden 45 metre yüksekten
4.
m=3 kg
h=45 m
Cisme hareketi süresin-
h
ce etki eden itmenin büyüklüðü kaç N.s dir?
B) 45
h
h
yer
yer
2h
(g=10 m/s2, sürtünmeler önemsiz.)
A) 30
v
Z
Y v
v=0 X
serbest düþmeye býrakýlýyor.
C) 60
Þekildeki sürtünmesiz ortamda ayný yükseklikteki eþit
kütleli X, Y, Z cisimlerinden X cismi serbest býrakýlýyor.
D) 90
Y ve Z ise v hýzýyla yatay ve düþey olarak atýlýyor.
E) 135
Buna göre, cisimlere yere çarpana kadar etki eden
itmelerin büyüklükleri IX, IY, IZ arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
2.
L
v
α
m
B) ΙX>ΙY>ΙZ
A) ΙZ>ΙY>ΙX
hmax
D) ΙX=ΙY=ΙZ
C) ΙZ>ΙX=ΙY
E) ΙZ>ΙX>ΙY
yer
K
m kütleli cisim K noktasýndan v hýzýyla yatayla α açýsý
yaparak þekildeki gibi atýldýðýnda t sürede maksimum
yükseklikteki L noktasýna geliyor.
K den L ye gelene kadar cisme etki eden itmenin
büyüklüðü I olduðuna göre,
I. Ι=mgt dir.
5.
II. Ι=mgsinαt dir.
III. Ι=m.v.sinα dir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
(g: Yerçekimi ivmesi, sürtünmeler önemsiz.)
Þekildeki sürtünmesiz ortamda 3m ve 2m kütleli X
ve Y cisimleri h ve 4h yükseklikten serbest býrakýlmaktadýr.
2m
Y
4h
3m
X
Buna göre, X ve Y cisimA) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
E) II ve III
v=0
X
Y
yer
dar etki eden itmelerin
büyüklükleri oraný
3.
h
lerine yere çarpana ka-
C) Yalnýz III
A)
v
1
4
B)
1
2
IX
IY
kaçtýr?
C)
3
4
D)
3
8
E)
3
2
h
yer
yer
v
h
Þekildeki sürtünmesiz ortamda eþit kütleli X ve Y cisimlerinden X cismi belli bir yükseklikten serbest býrakýlýnca yere v hýzýyla çarpmaktadýr. Y cismi ise h kadar yükseklikten v hýzýyla atýlýnca h kadar ötede yere çarpmaktadýr.
6.
I. N.s
m
II. kg
s
III.
Joule ⋅ kg
Buna göre, cisimlere hareketleri süresince etki
eden itmelerin büyüklükleri oraný
A) 1
Q SERÝSÝ
B)
1
2
C) 2
D)
IX
IY
2
kaçtýr?
E)
Aþaðýdaki çarpýmlardan hangilerinin büyüklüðü
itme veya momentum büyüklüðüdür?
A) Yalnýz I
2
2
B) Yalnýz II
D) I ve II
56
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝTME - MOMENTUM
TEST / 1
7.
10.
X
Y
v
Z
v v
20 metre yükseklikten
serbest býrakýlan 1 kg
kütleli cisim yere çarptýktan sonra 5 metre
yükselebiliyor.
20 m
v=0
Buna göre, cisme ye-
K
Yatay sürtünmesiz ve eþit bölmeli düzlemde eþit
rin uyguladýðý itmenin büyüklüðü kaç
kütleli X, Y, Z cisimleri eþit hýzlarla K noktasýnda
esnek çarpýþma yaparak ayný hýzlarla yansýma yap-
N.s dir?
týklarýna göre duvarýn cisimlere uyguladýðý itmelerin
büyüklükleri IX, IY, IZ arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) 5
B) ΙX>ΙY>ΙZ
A) ΙX=ΙY=ΙZ
v=0
D) ΙX>ΙZ>ΙY
B) 10
5m
yer
C) 15
D) 25
C) ΙZ>ΙY>ΙX
E) ΙY>ΙZ>ΙX
11.
2
1
→
rinin kinetik enerjileri oraný
cisimlerin kütleleri oraný
A)
9.
2
B)
2
2
Buna göre, K noktasýnda cisme etki eden itmenin
yönü Þekil II deki yönlerden hangisidir?
D) 2
1-D
Q SERÝSÝ
2-D
3-B
1
2
A) 1
12.
C) 20
4-C
5-C
C) 3
A) 0
E) 60
6-E
7-C
57
D) 4
O noktasýnýn etrafýnda
iple düzgün dairesel
8-D
B) 1
9-C
E) 5
v
O
L
Cisme KL noktalarý
arasýnda etki eden
itmenin büyüklüðü
kaç mv dir?
yer
D) 45
B) 2
hareket yapan m kütleli cismin hýzý v dir.
5 metre
Cisim yaya çarptýktan
1,5 saniye sonra durduðuna göre, yayýn cisme uyguladýðý ortalama
tepki kuvveti kaç Newton dur?
B) 15
E)
m=3 kg
cisim yaya çarparak yapýþýyor.
A) 10
→
mX
kaçtýr?
mY
5 metre yükseklikten serbest býrakýlan 3 kg kütleli
K
Þekil II
Sürtünmesiz ortamda P1 momentumu ile hareket eden
→
cisim K noktasýna çarptýktan sonra P2 momentumu ile
hareket ediyor.
EX
1
=
olduðuna göre,
EY 2
C) 1
5
P2
K
Þekil I
Momentumlarý eþit büyüklükte olan X ve Y cisimle-
3
4
→
P1
8.
E) 30
m
K
v
C)
1
2
2
D) 2
E)
10-E
11-C
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝTME - MOMENTUM
1.
TEST / 2
4.
Hýz
Kinetik enerjisi E, momentumu P büyüklüðünde olan m
kütleli bir cismin hýzý v büyüklüðündedir.
+v
Buna göre,
0
t
2t
3t
I. P=m.v dir.
Zaman
II. P2=2m.E dir.
1
III. E = P ⋅ v dir.
2
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
–v
Hýz-zaman grafiði þekildeki gibi olan m kütleli cisme
0-t zaman aralýðýnda etki eden itmenin büyüklüðü I
olduðuna göre, 0-3t zaman aralýðýnda etki eden
itme kaç I dýr?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
A) 1
2.
B) 2
C) 3
Durgun halden harekete
geçen m kütleli bir cisme
etki eden kuvvet-zaman
grafiði þekildeki gibidir.
D) 4
E) 9
5.
Kuvvet
Ývme(m/s2)
F1
+5
F2
0
Buna göre, t-2t zaman
aralýðýnda cismin,
0
t
2t
C) I ve II
E) I, II ve III
2
4
6 Zaman(s)
–5
Zaman
I. Hýzýnýn büyüklüðü artar.
Durgun halden harekete geçen 4 kg kütleli cismin
ivme-zaman grafiði þekildeki gibi olduðuna göre,
cismin 6. saniyedeki momentumu kaç kg m/s dir?
II. Momentumunun büyüklüðü azalýr.
III. Kinetik enerjisinin büyüklüðü azalýr.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) 5
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) II ve III
3.
B) 10
E) 0
C) Yalnýz III
6.
Kuvvet(N)
10
+ 10
5
0
2
D) 20
E) I ve III
Kuvvet(N)
0
C) 15
4
6
2
4
6
Zaman(s)
–10
Zaman(s)
Durgun halden harekete geçen m kütleli bir cisme etki
eden kuvvet-zaman grafiði þekildeki gibidir.
Durgun halden harekete geçen 8 kg kütleli cisme etki
eden kuvvet-zaman grafiði þekildeki gibidir.
Buna göre, cismin 6. saniyedeki momentumu kaç
kg m/s dir?
Buna göre, cismin 6. saniyedeki kinetik enerjisi kaç
joule dir?
A) 5
A) 25
Q SERÝSÝ
B) 10
C) 50
D) 100
E) 250
58
B) 40
C) 50
D) 60
E) 80
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝTME - MOMENTUM
7.
TEST / 2
Durgun halden harekete
10.
Kuvvet
geçen bir cisme etki
eden kuvvet-zaman gra-
2a
þekildeki gibidir.
F1
F1, F2 ve t bilinenleriyle,
0
I. Cismin t anýndaki hýzý
Ývme
kete geçen bir cismin
ivme-konum grafiði
F2
fiði þekildeki gibidir.
Durgun halden hare-
t
a
X konumunda iken
momentumu P1, 3x
konumunda iken P2
Zaman
bulunabilir.
0
x
büyüklüðünde olduðuna göre,
II. Cismin t anýndaki momentumu bulunabilir.
2x
3x Konum
P1
oraný kaçtýr?
P2
III. Cismin t anýndaki kinetik enerjisi bulunabilir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
A)
1
2
B)
Durgun halden harekete
0
B)
Momentum
P
0
2t Zaman
t
t
2t
Momentum
t
0
0
D)
2t
–P
2
4
6 Zaman(s)
Buna göre, 0-6 s. zaman aralýðýnda cismin momentum deðiþimi kaç kg m/s dir?
t
2t
Zaman
A) 4
Momentum
0
Zaman
1
6
Durgun halden harekete geçen 2 kg kütleli cismin
ivme-zaman grafiði þekildeki gibidir.
Momentum
Zaman
E)
–2
P
0
C)
1
3
+2
Buna göre, cismin mo–F
mentum zaman grafiði
aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
D)
+4
+F
grafiði þekildeki gibidir.
1
6
Ývme(m/s2)
Kuvvet
geçen m kütleli bir cisme
etki eden kuvvet-zaman
C)
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
11.
8.
1
2
B) 8
C) 12
D) 16
E) 32
2t
t
Zaman
12.
–P
Momentum
+P
E)
Momentum
0
P
t
2t
3t
Zaman
–P
0
t
2t
Zaman
m kütleli bir cismin momentum-zaman grafiði þekildeki
gibidir.
–P
Buna göre,
9.
Durgun halden harekete geçen m kütleli cisme etki eden kuvvetzaman grafiði þekildeki
gibidir.
I. 0-2t zaman aralýðýnda etki eden itmenin büyüklüðü
sýfýrdýr.
Kuvvet
II. t-3t zaman aralýðýnda etki eden itmenin büyüklüðü
sýfýrdýr.
2F
F
III. t-2t zaman aralýðýnda cisme hareket yönünde bir
kuvvet etki etmiþtir.
Cismin t anýndaki mo0
t
3t Zaman
mentumu P büyüklüðünde olduðuna göre, 3t anýnda kaç P dir?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
A) 3
1-A
Q SERÝSÝ
B) 4
2-A
3-C
C) 5
4-E
D) 6
5-D
E) 7
B) Yalnýz II
D) I ve II
6-A
7-B
59
8-B
9-E
C) Yalnýz III
E) II ve III
10-E
11-D
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝTME - MOMENTUM
TEST / 3
→
1.
→
4.
–v
+5v
X
K
Y
m
m
m
X
Sürtünmesiz ortamda m kütleli X ve Y cisimleri +5v
ve –v hýzlarýyla birbirine doðru hareket ederek tam
L
M N T
merkezi esnek çarpýþma yaptýklarýna göre çarpýþ®
madan sonra Y cisminin hýzý kaç v olur?
→
→
A) +5 v
→
B) +2 v
→
C) +3 v
R
Þekildeki sürtünmesiz yatay ve eþit bölmeli düzlemde
X cismi durmakta olan Y cismine tam merkezi olmayan
→
D) – v
Y 2m
esnek çarpýþma yapmaktadýr. X cisminin kütlesi m, Y
cisminin kütlesi 2m dir.
E) + v
Çarpýþmadan t süre sonra X cismi K noktasýna
geldiði anda Y cismi hangi noktaya gelir?
A) L
→
2.
B) M
C) N
D) T
E) R
→
v1
v2
X
Y
K
L
M
N
→
→
v1ý
v2ý
X
K
yatay
T
L
Y
M
N
→
5.
yatay
T
→
v1
v2
X
Sürtünmesiz yatay düzlemde birbirine doðru hare-
Y
K
ket eden X ve Y cisimleri M noktasýnda tam merkezi
L
M
N
→
→
v1ý
esnek çarpýþma yaptýktan sonra ayný anda L ve T
v2ý
X
noktalarýndan geçtiklerine göre çarpýþmadan önceP
ki momentumlarýn büyüklükleri oraný X kaçtýr?
PY
(Noktalar arasý uzaklýklar eþittir.)
Y
K
yatay
L
N
M
yatay
Sürtünmesiz yatay düzlemde birbirine doðru hareket eden X ve Y cisimleri M noktasýnda tam merkezi
A)
1
4
B)
esnek çarpýþma yaptýktan sonra ayný anda K ve N
1
8
C) 1
D) 2
E) 4
noktalarýndan geçtiklerine göre çarpýþmadan sonra
E
cisimlerin kinetik enerjileri oraný X kaçtýr?
EY
A)
→
3.
v2ý=–8
→
→
→
v2ý=+12
Q SERÝSÝ
v2ý=+8
D) 2
E) 4
→
v2=– 4 m/s
Y
mY=4 kg
Sürtünmesiz ortamda birbirlerine doðru +2 m/s ve
–4 m/s hýzlarla hareket eden 8 kg ve 4 kg kütleli X
ve Y cisimleri tam merkezi esnek çarpýþma yaptýklarýna göre çarpýþmadan sonra X cisminin hýzý kaç
m/s dir?
→
→
v1=+2 m/s
X
mX=8 kg
C) v1ý=0
→
→
6.
→
B) v1ý=0
D) v1ý=0
C) 1
m2=2 kg
Sürtünmesiz ortamda birbirlerine doðru +8 m/s ve
–4 m/s hýzlarla hareket eden 4 kg ve 2 kg kütleli
cisimler tam merkezi esnek çarpýþma yaptýklarýna
®
®
göre çarpýþmadan sonraki hýzlarý v1ý ve v2ý aþaðýdakilerden hangisidir?
→
1
4
v2=–4 m/s
m1=4 kg
→
B)
→
v1=+8 m/s
A) v1ý=+4
1
8
v2ý=0
E) v1ý=–4
→
A) +2
v2ý=+8
60
B) +4
C) –2
D) –4
E) 0
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝTME - MOMENTUM
7.
TEST / 3
Þekildeki sürtünmesiz or-
10.
Y
tamda eþit kütleli X ve Y
cisimleri h ve 3h yüksek-
X
liklerden farklý zamanlarda serbest býrakýlarak K
X
→
X
3h
Y
vX
37°
30°
v=0
h
Y
K
noktasýnda tam merkezi
esnek çarpýþma yaptýrýlmaktadýr.
v
yatay
v
→
Þekildeki sürtünmesiz yatay düzlemde X cismi vX hýzýyla durmakta olan Y cismine tam merkezi olmayan esnek çarpýþma yaptýktan sonra cisimler eþit hýzlarla þe-
Buna göre, cisimlerin çarpýþmadan sonra çýkabileh
cekleri maksimum yükseklikler oraný X kaçtýr?
hY
kildeki gibi saçýlmaktadýr.
Buna göre, cisimlerin kütleleri oraný
A)
3
B) 3
C) 1
1
3
D)
E)
(sin37°=0,6; sin30°=0,5)
3
2
A)
11.
8.
Þekildeki sürtünmesiz
düzenekte yerden h
kadar yüksekte durmakta olan Y cismi ile
Y cisminden h kadar
yüksekten serbest býrakýlan X cismi tam
merkezi esnek çarpýþma yapmaktadýr.
X
v=0
h
Y
1
5
B)
4
5
C)
3
5
B) 1
X
sürtünmesiz düzlemde
2m
m
2m kütleli X cismi h yükh
sekliðinden serbest býraY
kýlarak m kütleli Y cismi
ile tam merkezi esnek çarpýþma yapmaktadýr.
A) hX ý = h
h
3
4h
=
3
D) 4
E) 8
hY ý
C) h X ý =
hY ý
hY ý
h
3
16h
=
3
→
E) h X ý = h
hY ý = 9h
→
+2v
→
– 4v
X
–v
Y
m
Sürtünmesiz yatay düzlemde X ve Y cisimleri tam merkezi esnek çarpýþma yapmaktadýr.
m
Cisimler tam merkezi esnek çarpýþma yaptýklarýna
göre çarpýþmalarýn sonunda hýzlarý aþaðýdakilerden
hangisi gibi olur?
deðiþmeyip sadece yönü deðiþtiðine göre,
I. Çarpýþmadan önce momentumlarý eþit büyüklüktedir.
II. Kütleleri eþittir.
X
Y
Z
III. Çarpýþmadan sonra Y nin hýzýnýn büyüklüðü deðiþmemiþtir.
A)
–4 v
+2 v
–v
yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
B)
–4 v
–2 v
+v
C)
–4 v
–2 v
–v
D) +4 v
+2 v
–v
0
–v
D) II ve III
1-A
Q SERÝSÝ
2-D
3-D
C) I ve III
E)
E) I, II ve III
4-A
5-D
Z
2m
Sürtünmesiz ortamda m, m ve 2m kütleli X, Y, Z cisim→ →
→
lerinin hýzlarý sýrasýyla +2 v, –4 v ve – v dir.
Çarpýþmadan sonra X cisminin hýzýnýn büyüklüðü
B) I ve II
h
9
16h
=
9
B) h X ý =
hY ý = 4h
12.
A) Yalnýz I
5
6
yatay
K
C) 2
E)
Þekildeki yeterince büyük
D) h X ý =
1
A)
2
6
5
Buna göre, cisimlerin çarpýþmadan sonra çýkabilecekleri yükseklikler kaç h dir?
h
X ve Y cisimlerin özdeþ olduðuna göre, Y cismi K
noktasýndan kaç h uzaða çarpar?
9.
D)
mX
kaçtýr?
mY
6-C
7-B
61
→
→
→
→
→
→
→
→
0
8-C
9-C
→
→
→
→
→
10-E
11-C
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝTME - MOMENTUM
TEST / 4
→
1.
→
v1=20 m/s
4.
v2=–10 m/s
1
2
3
4
Y
yatay
m2=2 kg
m1=4 kg
5
Sürtünmesiz yatay düzlemde birbirlerine doðru 20 m/s
ve 10 m/s hýzlarla hareket eden 4 kg ve 2 kg kütleli
2m
K
cisimler esnek olmayan çarpýþma yapmaktadýr.
Buna göre, ortak hýzlarý kaç m/s olur?
m
Þekildeki yatay sürtünmesiz ve eþit bölmeli düzlemde
A) 10
50
3
B)
C) 30
D) 20
2m ve m kütleli cisimler ayný anda harekete geçip K
noktasýnda esnek olmayan çarpýþma yapmaktadýr.
E) 50
Buna göre, ortak kütle hangi yönde hareket eder?
A) 1
2.
v
X
Y
4m
m
5.
yatay
Þekildeki sürtünmesiz yatay düzlemde eþit kinetik
enerjilerle birbirlerine doðru hareket eden X ve Y cisimleri esnek olmayan çarpýþma yapmaktadýr.
X cisminin ilk hýzý v büyüklüðünde olduðuna göre,
çarpýþmadan sonra ortak kütlenin hýzý kaç v olur?
A)
1
5
B)
2
5
C)
3
5
D)
4
5
E)
B) 2
C) 3
Þekildeki sürtünmesiz yatay düzlemde 5 m/s ve 1 m/s
hýzlarla hareket eden 1 kg
ve 12 kg kütleli cisimler K
noktasýnda esnek olmayan
çarpýþma yapmaktadýr.
2v
v
m
5 m/s
K
1 m/s
12 kg
6
5
A) 1
B) 2
C)
13
5
D) 5
E) 13
K L M N T
v
2m
X
1 kg
E) 5
Çarpýþmadan sonra ortak kütlenin hýzý kaç m/s
olur?
6.
3.
D) 4
m
Y
2m
yatay
Z
Sürtünmesiz yatay düzlemde ayný doðrultuda hareket
eden m, 2m, m kütleli X, Y, Z cisimlerinin hýzlarý sýrasýyla 2v, v ve v dir.
O
Cisimler esnek olmayan çarpýþma yaptýklarýna göre
m
Þekildeki eþit bölmeli sürtünmesiz yatay düzlemde 2m
ve m kütleli cisimler ayný anda harekete baþlayýp O
ortak kütlenin hýzý kaç v olur?
noktasýnda esnek olmayan çarpýþma yapmaktadýr.
Buna göre, ortak kütle hangi noktadan geçer?
A) 1
Q SERÝSÝ
B)
4
3
C)
5
4
D)
3
2
E)
6
5
A) K
62
B) L
C) M
D) N
E) T
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝTME - MOMENTUM
7.
TEST / 4
Þekildeki eþit bölmeli
10.
sürtünmesiz yatay düzlemde m1 ve m2 kütleli
K
m1
cisimler ayný anda harekete baþlayýp O nok-
X
v1
O
Y
4h
v2
tasýnda esnek olmayan
çarpýþma yaptýktan son-
h
m2
K
Þekildeki eþit uzunluktaki iplere asýlý eþit kütleli X ve Y
ra K oku yönünde ortak
m
hareket ettiklerine göre, 1 oraný kaçtýr?
m2
A) 1
B)
1
2
C) 2
D)
1
4
cisimleri farklý zamanlarda serbest býrakýlýp K noktasýnda esnek olmayan çarpýþma yapmaktadýr.
Buna göre, ortak kütle K noktasýndan kaç h yukarý
çýkabilir?
E) 4
A)
8.
Þekildeki sürtünmesiz
2m X
v=0
düzlemde yerden h
kadar yükseklikteki
h
2m kütleli X cismi serbest býrakýlýnca m kütleli Y cismi ile esnek
olmayan çarpýþma yapmaktadýr.
1
2
B)
1
4
C)
4
9
D)
9
4
E)
2
3
11.
m
100 cm/s
m
yer
Y
h
9m
Þekildeki m kütleli mermi 100 cm/s hýzla hareket ederken tavana asýlý 9m kütleli tahtaya çarpýp saplanýyor.
Buna göre, ortak kütle yerden kaç h yukarý yükselir?
Buna göre, ortak kütle kaç cm yükselir?
(g=10 m/s2)
A)
1
3
B)
1
9
C)
2
3
D)
4
9
E)
1
2
A) 1
B) 5
12.
9.
Þekildeki sürtünmesiz
düzlemde m kütleli X
cismi serbest býrakýlýnca m kütleli Y cismi
ile esnek olmayan
çarpýþma yapmaktadýr.
C) 10
D) 45
E) 50
m
50 m/s
X
v=0
m
37°
4m
h
Y
20 m/s
yatay
m
Yatay düzlemde 20 m/s sabit hýzla hareket eden 4m
kütleli araca þekildeki gibi atýlan bir cisim araca çarpýp
yapýþýyor.
h
Buna göre, ortak kütK
le K noktasýndan kaç h uzaða düþer?
yer
Buna göre, toplam kütlenin hýzý kaç m/s olur?
(cos37°=0,8)
A)
1-A
Q SERÝSÝ
1
4
2-B
B)
1
2
3-C
C) 1
4-B
D) 2
5-A
E) 4
6-D
7-C
63
A) 20
B) 22
C) 24
D) 26
E) 30
8-D
9-C
10-B
11-B
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝTME - MOMENTUM
1.
TEST / 5
3m
4.
v
–x
4 2 m/s
+x
m
5v
45°
45°
O
–x
2m m
→
+x
m
3m kütleli bir cisim +x yönünde v hýzýyla hareket eder-
4 2 m/s
ken iç patlama sonucu m ve 2m kütleli iki parçaya
ayrýlýyor.
Þekildeki O noktasýnda durmakta olan 4m kütleli cisim
iç patlama sonunda 3 parçaya ayrýlmaktadýr.
m kütleli parçacýðýn hýzý +x yönünde 5v olduðuna
göre, 2m kütleli parçacýðýn hýzý hangi yönde kaç v
Parçalardan m kütleli olanlarýn hýzlarý 4 2 m/s olduðuna göre 2m kütleli cismin hareketi için aþaðý-
dir?
dakilerden hangisi doðrudur?
A) +x yönünde v
B) –x yönünde v
C) +x yönünde 2v
D) +x yönünde
v
2
E) –x yönünde 2v
A) –x yönünde 8 m/s
B) –x yönünde 4 m/s
C) +x yönünde 8 m/s
D) +x yönünde 4 m/s
E) –x yönünde 2 m/s
5.
2.
Þekildeki K cismi +x yönünde v hýzýyla hareket
ederken iç patlama sonucu iki eþit parçaya
ayrýlmaktadýr.
1
B) +x
v
K v
3
–y
Þekildeki 3m kütleli cisim K noktasýndan eðik olarak
atýldýðýnda maksimum yükseklikteki T noktasýnda iç
patlama sonucu m ve 2m kütleli iki parçaya ayrýlýyor.
2
2m kütleli parça K noktasýna düþtüðüne göre, m
kütleli parça K den kaç x uzaða düþer?
C) 2
Þekildeki eþit bölmeli sürtünmesiz yatay düzlemde
O noktasýnda durmakta
olan 4m kütleli cisim iç
patlama sonucu 2m, m, m
kütleli 3 parçaya ayrýlýyor.
D) –y
K
m
4m O
P
E) 3
A) 2
B) 3
Q SERÝSÝ
B) N
C) T
ip
D) 5
E) 6
m
Duvar
x1
M
x2
Þekildeki 2m ve m kütleli cisimler sýkýþtýrýlmýþ yayýn
önüne konulup iple tutturulmuþtur.
T
Ýp kesilip cisimler yaydan fýrladýðýnda düþey duvarx
lardan x1 ve x2 kadar uzaða düþtüklerine göre, 1
x2
oraný kaçtýr?
R
D) R
C) 4
2m
L
2m
N
2m ve m kütleli parçalar
ayný anda L ve K noktalarýna geldiði anda diðer
m kütleli cisim hangi noktaya gelir?
A) M
x
K
+x
6.
3.
hmax
3m
Parçalardan biri +y
yönünde hareket ettiðine göre, diðeri hangi
yönde hareket eder?
A) 1
T
+y
A)
E) P
64
2
B) 1
C) 2
D)
1
2
E)
1
4
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝTME - MOMENTUM
7.
TEST / 5
3m
v=0
m1
k
v=0
m2
2k
x
10.
2x
B)
1
2
C) 1
D) 2
B)
1
3
B) 1
C)
3
2
D) 2
3m kütleli araba üzerinde
m
v
D) 1
E)
3
4
yatay
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
5v
m
v
II. m kütleli cisim yere göre v hýzýyla þekildeki gibi atý4
lýrsa arabanýn son hýzý v olur.
3
III. m kütleli cisim arabaya göre v hýzýyla þekildeki gibi
atýldýðýnda yerden bakan gözlemciye göre hýzý
2 v dir.
12.
rinde m kütleli cisim
varken v hýzýyla hareket etmektedir.
v
3m
B) II ve III
D) I ve II
4m kütleli araba üze-
5
2
I. m kütleli cisim arabaya göre v hýzýyla þekildeki gibi
atýlýrsa arabanýn son hýzý v olur.
A) Yalnýz I
9.
E)
Buna göre,
37°
4m
C) 0
1
2
m kütleli cisim varken v
hýzýyla hareket etmektedir.
(cos37°=0,8)
1
4
yatay
E) 4
yatay
m kütleli cisim yere
göre 5v hýzýyla þekildeki gibi atýldýðýnda arabanýn
son hýzý kaç v olur?
A)
+x
1

 tgα = 
2

5v
m
v
4m
Buna göre, aracýn son hýzý kaç v dir?
11.
4m kütleli araba üzerinde m kütleli cisim
varken v hýzýyla hareket etmektedir.
m
hýzýyla yatayla α açýsý yaparak atýlmaktadýr.
A)
8.
α
nünde hareket ederken
üzerindeki m kütleli cisim arabaya göre 5 v
kütleli iki parçaya ayrýlýyor. m1 kütleli cisim x, m2 kütleli
cisim 2x kadar yol alýp duruyor.
m
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
m2
1
4
5v
de m kütleli cisim yere
göre v hýzýyla +x yö-
yatay
Sürtünme katsayýsý 2k ve k olan yatay düzlemde 3m
kütleli cisim durmakta iken iç patlama sonucu m1 ve m2
A)
4m kütleli araba üzerin-
37°
4m
C) I ve III
E) I, II ve III
3m kütleli araba üzerinde m kütleli cisim varken v hýzýyla hareket etmektedir.
2v
45°
m
v
3m
Üzerindeki m kütleli
cisim yere göre 2 v
v
yatay
yatay
m kütleli bir cisim
arabaya göre 5v hýzýyla þekildeki gibi atýldýðýnda
hýzýyla þekildeki gibi atýldýðýnda arabanýn son hýzý
kaç v olur?
arabanýn son hýzý kaç v olur?

2
 cos 45° =

2


(cos37°=0,8)
A)
1
4
1-B
Q SERÝSÝ
B)
2-C
1
3
3-D
C)
1
5
4-B
D) 1
5-E
E)
3
4
A)
6-D
7-D
65
4
3
8-A
B)
5
3
9-C
C)
5
4
10-C
D)
3
2
11-E
E)
6
5
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
AÇISAL MOMENTUM VE TORK
1.
TEST / 1
4.
4m
m
3r uzunluðundaki çubuðun uçlarýna asýlý 2m ve m kütleli X ve Y cisimleri O noktasý etrafýnda düzgün dairesel
hareket yaptýrýldýðýnda cisimlerin açýsal momentumlarýnýn büyüklüðü LX ve LY olmaktadýr.
L
Buna göre, X oraný kaçtýr?
LY
Çemberin aðýrlýðý önemsiz olduðuna göre, sistemin
eylemsizlik momenti kaç mr2 dir?
B) 3
2r
m
r
3m
r yarýçaplý bir çemberin üzerine m, 2m, 3m, 4m kütleli
boncuklar takýlarak çember O noktasý etrafýnda yatay
düzlemde döndürülmektedir.
A) 1
r
X
O
2m
Y
O
2m
C) 6
D) 10
2.
A)
E) 12
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
Y
X
r
r
5.
v
r
O
m
r ve 2r yarýçaplý yörüngelerde eþit açýsal hýzlarla
hareket eden X ve Y cisimlerinin öteleme kinetik
enerjileri eþit büyüklükte olduðuna göre, cisimlerin
L
açýsal momentumlarý X oraný kaçtýr?
LY
A)
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
r yarýçaplý dairesel bir düzlemde v hýzý ile hareket
eden m kütleli parçacýðýn açýsal momentumunu
veren ifade nedir?
E) 4
A) mv
B) mr 2
C) mvr
D)
mv 2
r
E) mv 2r
3.
r
O
X
4r
Y
6.
Q SERÝSÝ
B) 2
C) 1
D)
1
2
E)
m
O
r
O noktasý etrafýnda r ve 4r yarýçaplý yörüngelerde
dolanan özdeþ X ve Y cisimlerinin açýsal momentumlarý
sýrasýyla L ve 2L büyüklüðündedir.
v
Buna göre, cisimlerin hýzlarý oraný X kaçtýr?
vY
A) 4
m
r
m
r
O noktasý etrafýnda döndürülen aðýrlýksýz 3r uzunluðundaki çubuða m kütleli cisimler þekildeki gibi asýlýdýr.
Buna göre, O noktasýna göre sistemin eylemsizlik
momenti kaç mr2 dir?
1
4
A) 2
66
B) 4
C) 6
D) 8
E) 9
FÝZÝK SORU BANKASI
AÇISAL MOMENTUM VE TORK
7.
TEST / 1
10.
2m
v
1m
m
R
X
Y
mX=2 kg mY=3 kg
Yarýçaplarý 1 metre ve 2 metre olan disklere kütleleri
2 kg ve 3 kg olan X ve Y cisimleri þekildeki gibi asýlýdýr.
R yarýçaplý çembersel düzlemde v hýzýyla dönen m
kütleli cismin çizgisel momentumu P, açýsal momentumu L büyüklüðündedir.
L
Buna göre,
oranýný veren ifade nedir?
P
Disklerin merkezleri yapýþýk, ipler disklere sarýlý ve
serbestçe dönebildiðine göre, diskin dönme eksenine göre etkiyen net tork kaç N.m dir?
A) m
A) 10
B) 20
C) 30
D) 50
11.
3r
O r Y
C) mR
D)
m
R
E) mR 2
E) 70
8.
X
B) R
Z
Dairesel yörüngelerde dönen ve çizgisel momentumlarý ile açýsal momentumlarý eþit olan farklý
kütleli iki cismin,
I. Yörünge yarýçaplarý
II. Kinetik enerjileri
III. Açýsal hýzlarý
büyüklüklerinden hangileri ayný olabilir?
r ve 3r yarýçaplý merkezleri O da çakýþýk disklerin üzerine X, Y, Z cisimleri yapýþýktýr. X ve Y cisimlerinin kütlesi
m dir.
A) Yalnýz I
Diskler düþey düzlemde þekildeki gibi tutulduðunda O noktasýna göre net tork sýfýr olduðuna göre,
diskler yatay düzlemde döndürüldüðünde sistemin
eylemsizlik momenti kaç mr2 olur?
A) 4
B) 9
C) 12
D) 16
D) II ve III
12.
v
r r
O
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
E) 24
9.
4r
B) Yalnýz II
Bir buz pistinde kendi ekseni etrafýnda dönen dansçýnýn kollarýný açtýðýnda yavaþladýðý görülür.
Buna göre, dansçýnýn kollarý açýldýðýnda,
I. Eylemsizlik momentinin büyüklüðü azalýr.
m
II. Açýsal hýzý azalýr.
III. Açýsal momentumu korunur.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
4r yarýçaplý dairesel yörüngede v hýzýyla dönen r yarýçaplý m kütleli cismin açýsal momentumu L dir.
(Buz pistinde sürtünmeden dolayý enerji kaybý olmadýðý
düþünülmektedir.)
Buna göre, cismin eylemsizlik momenti kaç mr2 dir?
A) Yalnýz I
A) 1
1-D
Q SERÝSÝ
B) 2
2-C
C) 4
3-B
4-B
D) 8
5-C
E) 16
B) Yalnýz II
D) I ve II
6-C
7-A
67
8-D
9-E
C) Yalnýz III
E) II ve III
10-B
11-A
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
ENERJÝ
TEST / 2
1.
4.
X
X
3r
Z
ve r yarýçaplý X, Y diþlileri
2R
Y
ile 2r yarýçaplý Z diþlisi
R Y
çubuk
2r
r
döndürülmektedir.
Þekildeki merkezleri çubukla birleþtirilmiþ X ve Y tekerleri
X ve Z diþlilerinin eylemsizlik momentleri sýrayla
2R ve R yarýçaplýdýr.
ve 3I olduðuna göre, dönme kinetik enerjileri oraný
EX
kaçtýr?
EZ
Tekerlerin kütleleri 4m ve m olduðuna göre, kaymadan dönerek ilerlerken dönme kinetik enerjileri
E
oraný x kaç olur?
Ey
A) 1
2.
Þekildeki eþ merkezli 3r
B) 2
C) 4
D) 8
A)
5.
X ve Y diþlilerinin eylem-
Y
3r
X
r
çekildiðinde X ve Y kay-
C) 1
göre dönme kinetik enerjileri oraný
Ex
kaçtýr?
Ey
A) 1
D) 4
C) 3
V
r
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
E) 9
B) I ve II
m
6.
ω
Kütlesi m yarýçapý r olan
bir kürenin eylemsizlik
momenti mr2 dir.
V
olduðun2
E
da öteleme kinetik enerjisi E2 olduðuna göre, 1
E2
oraný kaçtýr?
lam enerjisi E1 dir.
Q SERÝSÝ
2
3
C)
4
3
E) I, II ve III
D)
8
3
E)
m
r
V
hýzý ile kaymadan döneV
rek hareket ederken top-
Küre kaymadan dönerek ilerlerken hýzý
B)
C) I ve III
V/2
Kürenin eðik düzlemde V
1
3
w
I. Eðik düzlem sürtünmelidir.
II. Cismin kinetik enerjisi sabittir.
III. Cismin potansiyel enerjisi azalýr.
Þekildeki m kütleli r yarýçaplý kürenin eylemsizlik
2
momenti mr2 dir. Kürenin yatay düzlemde hýzý V iken
3
dönme kinetik enerjisi E1 dir.
A)
E) 3
r
D) II ve III
m
4
3
Kütlesi m, yarýçapý r olan
bir kürenin eylemsizlik
momenti mr2 dir.
A) Yalnýz I
3.
D)
F
madan döndüklerine
B) 2
2
3
Küre eðik düzlemde
sabit w açýsal hýzý ile
kaymadan dönerek
ilerlediðine göre;
4I ve I dýr.
Diþli zincir F kuvveti ile
B)
E) 16
Þekildeki r ve 3r yarýçaplý
sizlik momentleri sýrasýyla
1
3
I
m
Yatay düzlemde V hýzý ile hareket bir cismin kinetik
enerjisi E2 olduðuna göre, E1 oraný kaçtýr?
E2
16
3
A)
68
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
FÝZÝK SORU BANKASI
ENERJÝ
7.
TEST / 2
Þekildeki cisim h kadar
yükseklikten E1 kinetik
enerjisiyle atýldýðýnda, h
kadar ötede bir noktaya
E2 kinetik enerjisiyle
çarpýyor.
10.
E1
la yukarý doðru, Y cismi
ise V hýzýyla eðik olarak
h
h
V
37°
X
Y
Cisimlerin kütleleri eþit olduðuna göre, maksimum
E
yükseklikte iken potansiyel enerjileri oraný X
EY
kaçtýr?
E2
(Sürtünme yoktur.)
A) 1
V
atýlýyor.
E
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
E2
1
B)
2
Þekildeki X cismi V hýzýy-
(Sürtünme yoktur.)
1
C)
3
1
D)
4
1
E)
5
3
5
A)
11.
B)
4
9
C)
5
9
25
9
D)
E) 1
V=0
h1
8.
Þekildeki m kütleli cisim V hýzýyla atýldýðýn-
V
da maksimum yüksek-
h2
37°
K
hmax
30°
likteki K noktasýndan
Þekildeki sürtünmesiz eðik düzlemde serbest býrakýlan
cismin izlediði yol gösterilmiþtir.
geçerken potansiyel enerjisi Ep, kinetik enerjisi Ek
E
olduðuna göre, p oraný kaçtýr?
Ek
1
(Sürtünme yoktur. Sin30: , Cos30: 3 )
2
2
A)
1
3
B)
3
2
C)
3
D) 2
h1
oraný kaçtýr?
h2
(sin37:0,6, cos37:0,8)
Buna göre,
E) 3
A)
12.
9.
E kinetik enerjisiyle
eðik olarak þekildeki
gibi atýlan cismin K den
geçerken kinetik enerjisi
kaç E dir?
(Sürtünme yoktur. Sin45:
A)
1-C
Q SERÝSÝ
2
2
2-E
B)
2
3-D
K
E
3
4
B)
4
3
C)
Atýþ hareketi yapan bir
cismin potansiyel ve
kinetik enerjilerinin
zamanla deðiþimi þekildeki gibidir.
16
9
9
16
D)
9
25
Enerji
Ep
E
Ek
hmax
45°
E)
0
t
2t
Zaman
Buna göre, cisim hangi atýþ hareketini yapmýþtýr?
2
, Cos45: 2 )
2
2
C) 2
4-D
D) 1
5-E
E)
A) Serbest düþme
B) Bir yükseklikten yatay atýþ
C) Yerden yukarý doðru eðik atýþ
D) Yerden yukarý doðru düþey atýþ
E) Aþaðý doðru düþey atýþ
1
2
6-D
7-E
69
8-A
9-E
10-D
11-C
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - I
1.
m ve 2m kütleli K ve L cisimleri h kadar yüksekte
iken K cismi serbest
býrakýlýyor, L cismi ise,
V hýzýyla aþaðý doðru
atýlýyor.
TEST / 1
m
K
2m
V=0
4.
L
V
h
h
2.
B)
1
2
C) 2
D) 1
E) 0
P
Ep
K
3V
K
sývý
(Kaptan sývý taþmamaktadýr ve genleþmesi önemsizdir.)
(Sürtünme önemsizdir.)
1
5
h
Sývýnýn sýcaklýðý arttýrýldýðýnda Ep ve P için ne söylenebilir?
Buna göre, cisimlerin ivmelerinin büyüklükleri oraa
ný K kaçtýr?
aL
A)
Düþey kesiti þekildeki gibi
olan kapta h yüksekliðinde
sývý vardýr. Sývýnýn yere göre
potansiyel enerjisi Ep,
sývýnýn K noktasýna uyguladýðý basýnç P ile gösterilmektedir.
A) Artar
Artar
B) Artar
Azalýr
C) Azalýr
Artar
D) Deðiþmez
Azalýr
E) Deðiþmez
Deðiþmez
L
2L
2V
M
2L
V
3L
K, L ve M araçlarýnýn boylarý ve hýzlarý þekilde verilmiþtir. K aracýnýn L yi tam olarak geçme süresi t1, L nin
M yi geçme süresi t2, K nin M yi geçme süresi t3 tür.
5.
Buna göre t1, t2, t3 süreleri arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) t1 > t2 > t3
B) t2>t1>t3
D) t3>t1>t2
3.
K
C) t2>t3>t1
E) t3>t2>t1
ip
3m ve m kütleli X, Y cisimleri þekildeki konumlarýndan serbest býrakýlýyor.
X cismi yere çarptýðý
anda X in kinetik enerjisinin büyüklüðü Ex,
Y nin kazandýðý potansiyel enerjisinin büyüklüðü Ey oluyor.
E
Buna göre, X oraný kaçtýr?
EY
(Sürtünme önemsiz.)
A)
yatay
1
4
B)
1
2
C)
3m
X
h
Y
2
3
m
D) 1
3
2
E)
T
L
6.
Yatay yüzeyi sürtünmeli olan þekildeki düzenek hareket ederken ipte T gerilme kuvveti oluþuyor.
L cisminin yerine kütlesi daha büyük cisim asýlýrsa
sistemin ivmesi a ve ipteki gerilmenin büyüklüðü
T nasýl deðiþir?
a
A)
B)
C)
D)
E)
Q SERÝSÝ
Azalýr
Azalýr
Artar
Artar
Azalýr
T
Þekildeki K, L, M, kasnaklarýnýn yarýçaplarý sýrasýyla
3r, 2r, r; eylemsiz momentleri de 3I, 2I, I dýr.
→
K diþlisi V çizgisel hýzýyla
dönerken K nin dönme kinetik enerjisi EK, L nin ki
EL, M ninki de EM oluyor.
M
r
K
L
3r
2r
Buna göre EK, EL, EM büyüklükleri arasýndaki iliþki
aþaðýdakilerden hangisidir?
Artar
Deðiþmez
Artar
Azalýr
Azalýr
A) EK > EL > EM
B) EK>EM>EL
D) EM>EL>EK
70
C) EL>EM>EK
E) EM>EK>EL
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - I
7.
→
+5V
K
TEST / 1
10.
L
V=0
V=0
V=0
L
K
M
→
–V
→
Vý
α
θ
Sürtünmesiz ortamda ayný yükseklikten serbest býrakýlan K, L, M cisimlerinin yatay düzleme geldiklerinde
kazandýklarý kinetik enerjiler eþit olduðuna göre,
→
X ve Y trenlerin tünelin K ve L uçlarýna ayný anda +5V
→
→ý
ve –V hýzlarýyla geldikleri anda bir çocuk V hýzýyla
tünelin tam orta noktasýndan geçmektedir.
I. Kütleleri eþittir.
II. Yatay düzleme çarptýklarý andaki hýzlarý eþittir.
X ve Y trenlerinin ön taraflarý ile çocuk bir an ayný
ý
noktadan geçtiklerine göre, V kaç V dir?
A) +2V
B) –2V
C) +3V
D) –3V
III. Baþlangýçtaki potansiyel enerjileri eþittir.
yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
E) +V
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
8.
yatay
M
α<θ
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
V=0
K
11.
2m
m
X
30°
L
M
yatay
h
Düþey kesiti þekildeki gibi olan düzlemde K noktasýndan serbest býrakýlan cisim L ye 4 saniyede, L
den M ye ise 2 saniyede geldiðine göre, |LM| uzaklýðý kaç metredir?
B) 20
h
k
K
1

2
 Sin30 : , g :10m / s 
2


A) 10
Y
k
L
2k
M
N
Þekilde yalnýz yatay bölüm sürtünmeli olup sürtünme
katsayýlarý sýrasýyla k, k ve 2k dýr.
C) 30
D) 40
X noktasýndan serbest býrakýlan 2m kütleli cisim ilk
kez M noktasýnda durduðuna göre, Y noktasýndan
serbest býrakýlan m kütleli cisim nerde durur?
E) 50
(|KL|=|LM|=|MN|)
9.
Hýz
K
+V
0
A) K noktasýnda
B) KL arasýnda
C) LM arasýnda
D) M noktasýnda
E) MN arasýnda
Konum
t
2t
L
+X
3t
Zaman
–V
0
t
2t
3t Zaman
–X
12.
K ve L araçlarýnýn hýz ve konum deðiþimleri þekildeki
gibidir. Buna göre;
cisimleri, K ve L yaylarýna asýldýklarýnda yaylar-
I. K aracý t anýnda, L aracý 2t anýnda yön deðiþtirmiþtir.
II. K ve L araçlarý 3t anýnda durmuþtur.
III. 0–t zaman aralýðýnda K ve L araçlarýna etki eden
kuvvet ayný yöndedir.
B) Yalnýz II
D) II ve III
1-D
Q SERÝSÝ
2-B
3-C
larda depolanan potansiyel enerjiler oraný EK kaçtýr?
EL
C) Yalnýz III
5-E
L
eþit olduðuna göre, yay-
A)
E) I ve III
4-A
K
daki uzama miktarlarý
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
m ve 2m kütleli X ve Y
6-D
7-A
71
1
4
8-D
B)
1
2
9-E
C) 1
10-E
X
D) 2
11-D
Y
E) 4
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - I
1.
TEST / 2
4.
m kütleli X ve Y cisimleri, her bölmesinin
uzunluðu h kadar
olan aðýrlýðý önemsiz
X
çubuðun uçlarýna
yapýþtýrýlýp K noktasýn- m h
dan iple asýlarak serbest býrakýlýyor.
Y
K
h
h
h
Sürtünmesiz ortamda durKuvvet
makta olan bir cisme etki
2F
eden kuvvet-konum deðiþimi þekildeki gibidir.
F
Buna göre cismin
kinetik enerji-konum
grafiði aþaðýdakilerden
hangisi gibi olur?
m
düþey
Buna göre çubuk düþey konumdan geçerken Y cisminin kinetik enerjisi kaç mgh olur?
1
4
9
9
A)
B)
C) 1
D)
E)
5
5
5
10
x 2x
–F
Kinetik enerji
A)
Konum
3x
Kinetik enerji
B)
3E
2E
2E
E
x
C)
2x
x
3x Konum
D)
Kinetik enerji
2x 3x
Konum
Kinetik enerji
3E
2E
E
E
x
2.
2x
E)
P ve 2P aðýrlýklý cisimler
aðýrlýksýz ve sürtünmesiz
makaralarla þekildeki gibi
dengededir.
2E
F
x
2P
C) 3
D) 4
h
5.
E) 5
2x 3x
Bir hareketlinin konum–
zaman grafiði þekildeki
gibidir.
A) Yalnýz II
II
→
–V
3L
X
6.
→
+V
Y
Þekildeki L, 3L, 2L boyundaki X, Y, Z trenleri sýrayla
→ →
→
+5V, +V ve –V hýzlarýyla birbirine paralel doðrultuda
hareket etmektedir. X aracý Y aracýný tamamen t1 sürede geçiyor. X ve Z araçlarý birbirlerini tamamen t2 sürede geçiyor.
Q SERÝSÝ
1
4
B)
1
3
C)
1
2
C) I ve III
E) II ve III
D) 1
Kesiti verilen yolun
yalnýz LM arasý sürtünmelidir. K noktasýndan E kadarlýk kinetik enerji ile atýlan
cisim N noktasýna
çýkýyor geri dönüþte
L noktasýnda duruyor.
N
h
K
h
E
L
h
M
yatay
düzlem
Cismin K noktasýndaki potansiyel enerjisi Ep olduE
ðuna göre, p oraný kaçtýr?
E
Buna göre, t1 oraný kaçtýr?
t2
A)
Zaman
IV
2L
Z
→
+5V
III
B) Yalnýz IV
D) II ve IV
3.
Konum
Konum
Hangi zaman aralýkla- 0
I
rýnda bu hareketlinin
hýzý artmaktadýr?
L
Konum
3E
P
B) 2
2x 3x
Kinetik enerji
2P aðýrlýklý cismi h kadar
yükseltmek için F kuvvetinin yaptýðý iþ en az kaç Ph
olur?
A) 1
x
3x Konum
A)
E) 2
72
1
4
B)
1
3
C)
1
2
D) 1
E) 2
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - I
7.
Þekildeki eðik düzlemde
m kütleli cisim sabit hýzla
hareket etmektedir.
TEST / 2
10.
m
kütleli Y cismi, sürtün-
Eðik düzlemin sürtünme katsayýsý k olduðu-
X
D) tg α
C) 1
Durgun halden harekete
K
N
T
C) 3
1
2
C)
1
9
D)
3
4
t=0 anýnda durgun halden
D) 1
E)
3
2
Ývme
0
t
2t
Zaman
3t
P
Cismin t anýndaki hýzýnýn büyüklüðü V1, 2t anýndaki
V2, 3t anýndaki V3 olduðuna göre, V1, V2, V3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
(Noktalar arasý uzaklýklar eþittir.)
1
3
B)
Y
L
bit ivmelerle hýzlanarak L noktasýnda yanyana gela
diklerine göre, 1 oraný kaçtýr?
a2
B)
1
4
harekete geçen bir aracýn
ivme–zaman grafiði þekildeki gibidir.
a2
X
ve a2 büyüklüðünde sa-
30°
kaç mgh olur?
æ
1ö
÷
ç
çSin30 : ÷
÷
ç
è
2ø
1
sin α
E)
a1
geçen X ve Y araçlarý a1
h
Y cismi yere çarptýðýnda X cisminin kinetik enerjisi
11.
A) 1
m
α
A)
8.
2m
serbest býrakýlýyor.
na göre, k yý veren
ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
B) cos α
Y
mesiz eðik düzlemde
k
A) sin α
m kütleli X cismi ve 2m
E) 9
A) V1 = V2 = V3
B) V1 > V2 > V3
C) V1 > V3 > V2
D) V3 > V1 > V2
E) V3 > V2 > V1
12.
9.
Þekildeki X, Y, Z
sabit hýzlý hareket
etmekte olan trenlerdir. X ve Z trenleri
Y treninin tam ortasýnda ayný noktada
karþýlaþtýklarýna göre,
m
2m
Z
X
3m
a1
2m
m
m
2m
a2
Y
a3
Kütleleri þekildeki gibi olan cisimler sürtünmesiz düzeneklerde serbest býrakýlýyor.
I. X ve Y trenlerinin hýzý eþit büyüklüktedir.
Kütlelerin ivmelerinin büyüklükleri a1, a2, a3 olduðuna göre, bunlar arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden
hangisidir?
II. X ve Z trenlerinin hýzý eþit büyüklüktedir.
III. Y treninin hýzýnýn büyüklüðü X ten büyüktür.
yargýlarýndan hangileri doðru olabilir?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
1-D
Q SERÝSÝ
2-C
3-D
C) Yalnýz III
A) a1 = a2 = a3
B) a1 > a2 > a3
C) a2 > a3 > a1
D) a3 > a1 > a2
E) a3 > a2 > a1
E) II ve III
4-B
5-B
6-B
7-D
73
8-B
9-D
10-B
11-E
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - I
1.
v=0
m X
TEST / 3
4.
v=0
m Y
Þekil I
v
h
L
kaç v hýzýyla çarpar?
K
r
h
2r
K
min K noktasýndan v
hýzýyla atýlan cisim L ye
T
h
Þekildeki eðik düzle-
2h
Þekil II
A) 1
Þekildeki sürtünmesiz raylarda m kütleli cisimler serbest býrakýldýðýnda X cismi T noktasýndan geçerken yü-
B)
2
C) 2
D)
5
E) 10
zeyin tepki kuvveti sýfýr olmaktadýr.
Buna göre Y cismi K noktasýndan geçerken yüzey
tepkisi kaç mg olur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
5.
2.
Durgun haldeki bir cis-
Kuvvet
me etki eden kuvvet yol
grafiði þekildeki gibidir.
2r
0
L
x
Yol
2x
Þekildeki 2r ve r yarýçaplý K ve L kasnaklarý birlikte dönmektedir.
–F
K ve L noktalarýnýn açýsal hýzlarýnýn büyüklükleri wK,
wL çizgisel hýzlarýnýn büyüklükleri vK, vL ivmelerinin
(Sürtünme yoktur.)
B)
Enerji
E
C)
Enerji
x
0
2x Yol
büyüklükleri aK, aL olduðuna göre,
I. wK = 1
wL 2
vK
II.
=1
vL
aK
=2
III.
aL
Enerji
E
+E
0
2x Yol 0
x
x
2x Yol
–E
D)
3.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
E)
Enerji
Enerji
2E
2E
E
E
0
x
2x Yol
0
5l uzunluðundaki yaydan l, l, l ve 2l boylarýnda yaylar kesilip altlarýna
A) Yalnýz I
x
l
l
l
6.
Y
Cisimlere basit harmo-
2l
nik hareket yaptýrýldýðýnda periyotlarý eþit
X
olduðuna göre, cisimmX
lerin kütleleri oraný
kaçtýr?
mY
Q SERÝSÝ
2
5
C)
3
4
Esnek, özdeþ üç yay ile
mK, mL kütleli cisimler
þekildeki gibi asýlmýþtýr.
Cisimler düþey doðrultumK
da titreþtiklerinde frekanslarý eþit oluyor.
m
Buna göre, K oraný kaçtýr?
mL
mL
(Sürtünmeler önemsizdir.)
(Yaylarýn aðýrlýklarý önemsiz.)
B)
C) I ve III
E) I, II ve III
2x Yol
gibi baðlanýyor.
1
5
B) I ve II
D) II ve III
X ve Y cisimleri þekildeki
A)
r
+F
Buna göre, cismin kinetik enerji yol grafiði
aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
K
D)
3
5
E)
4
5
A)
74
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - I
7.
TEST / 3
10.
1,8 m/s
Yerden h kadar yüksek-
m
likten aþaðý doðru eðik
olarak 50 m/s hýzla þe-
m
5m
37°
kildeki gibi atýlan cisim 2
saniye sonra x kadar
Su
h
kaç m/s olur?
uzaða düþüyor.
h
Buna göre,
x
kaçtýr?
(Kayýðýn suyla arasýndaki sürtünme ihmal edilecektir.)
(sin37°=0,6; cos37°=0,8)
A) 1,2
A)
5m kütleli kayýðýn içindeki m kütleli çocuk kayýða
göre 1,8 m/s hýzla yürürken çocuðun yere göre hýzý
B) 1,5
C) 1,8
D) 2,1
E) 2,4
1
2
B)
oraný
yer
x
1
3
C) 1
D)
3
2
E)
4
3
11.
K
8.
v
h=7,5 m
m
25 m
30 m/s
yer
x=30 m
53°
Þekildeki m kütleli cisim yerden v hýzýyla eðik olarak
atýldýðýnda maksimum yüksekliði 7,5 m menzili ise
30 metre olmaktadýr.
M
L
x
Þekildeki sürtünmesiz eðik düzlemin alt ucundan
30 m/s hýzla atýlan cisim K noktasýndan geçtikten 5
saniye sonra L noktasýna çarptýðýna göre, |LM|
arasý x uzaklýðý kaç metredir?
Buna göre, v hýzý kaç m/s dir?
(g=10 m/s2)
(sin53°=0,8; cos53°=0,6; g=10 m/s2)
A) 10
B) 10 3
C) 30
D) 30 3
E) 60
A) 30
B) 36
C) 48
12.
Þekildeki yeterince büyük eðik düzlemin tepe
noktasýndan yatay olarak 15 m/s hýzla atýlan
cisim K noktasýna çarpýyor.
15 m/s
hmax
20 m/s
yatay
E) 72
L 10 m/s
v0
9.
D) 60
O
yer
xmenzil
Þekildeki O noktasýndan v0 hýzýyla eðik olarak atýlan cisim 5 saniye sonra L noktasýna geliyor.
K
Cismin L noktasýndaki yatay ve düþey hýz bileþenhmax
leri 10 m/s ve 20 m/s olduðuna göre,
oraný
x menzil
kaçtýr?
53°
Buna göre, cismin havada kalma süresi kaç saniyedir?
(g=10 m/s2)
A) 1
1-E
Q SERÝSÝ
B) 2
2-C
3-B
C) 3
4-B
D) 4
5-B
A)
E) 5
6-B
7-B
75
1
2
8-B
B)
2
3
9-D
C)
3
4
10-C
D)
4
5
11-D
E) 1
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - I
1.
TEST / 4
4.
v=0
v
K m
x
k1
v=0
v
L m ω
x
k2
Þekildeki dX özkütleli X
cismi dY özkütleli sývý yü-
v=0
K X cismi
zeyinden 2h kadar yüksekten serbest býrakýlýn-
2h
ca sývý içinde h kadar yol
alýp duruyor.
h
m kütleli K cismi ve L küresi v hýzýyla atýlýyor. K cismi
Buna göre,
yalnýz öteleniyor, L cismi ise hem dönüyor hem öteleniyor.
kaçtýr?
dX
dY
Y sývýsý
oraný
L
Cisimler x kadar yol alýp durduðuna göre,
A)
I. Isýya dönüþen enerjiler eþittir.
1
2
B)
1
3
C)
1
4
D)
1
6
E)
1
9
II. Sürtünme katsayýlarý k2>k1 dir.
III. Cisimler ayný sürede durur.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) II ve III
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
5.
2.
K
K
v=0
L
O
M
N
Eþit aralýklý K-N noktalarý arasýnda basit harmonik hareket yapan cisim K den harekete baþlayarak t sürede L
noktasýna geliyor.
hý
Buna göre, cismin periyodu kaç t dir?
2h
L
h
45°
A) 1
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Þekildeki sürtünmesiz düzlemde K noktasýndan serbest býrakýlan cisim L den geçtikten sonra maksimum
yüksekliði 2h olmaktadýr.
Buna göre, hý kaç h týr?
A) 2,5
B) 3
C) 3,5
D) 4
E) 5
6.
3.
Þekildeki basit sarkaç
KOL noktalarý arasýnda
basit harmonik hareket
yapmaktadýr.
Cisim K den O ya 1 saniyede geldiðine göre
ipin boyu l kaç metredir?
(g=9
m/s2,
Genel çekim kanunlarýna göre,
I. Kütlelerin birbirine uyguladýklarý çekim kuvvetleri
eþit büyüklüktedir.
l
II. Bir gezegenin çekim alaný gezegen kütlesine ve
yarýçapýna baðlýdýr.
L
K
III. Çekim alaný en büyük deðerini dünya yüzeyinde
alýr.
O
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
π=3)
A) Yalnýz I
A) 1
Q SERÝSÝ
B) 2
C) 3
D) 4
B) I ve II
D) II ve III
E) 16
76
C) I ve III
E) I, II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - I
7.
TEST / 4
10.
2
1
Hýz
3
v
+v
2v
2v
45°
45°
0
2m
t
Zaman
3t
v
–2v
yatay
Hýz-zaman grafiði þekildeki gibi olan bir cismin hareketi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?
2m kütleli araba üzerinde m kütleli cisim varken v hýzýyla haraket etmektedir.
m kütleli cisim yere göre 1 yönünde 2 v ile atýlýnca arabanýn son hýzý v1, 2 yönünde v ile atýlýnca son
hýzý v2, 3 yönünde2 2 v ile atýlýnca v3 olduðuna göre
A) Aþaðý doðru inmekte olan balondan serbest düþ-
v1, v2, v3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
B) Yukarý doðru yükselmekte olan balondan serbest
meye býrakýlan bir taþ
düþmeye býrakýlan bir taþ
C) Yerden yukarý doðru düþey atýlan bir taþ
A) v1>v2>v3
B) v1=v2=v3
D) v1>v3>v2
C) v3>v2>v1
D) Yerden eðik olarak atýlan bir taþ
E) v2>v3>v1
E) Yerden belli bir yükseklikten yatay olarak atýlan bir
taþ
8.
v
O
K
9h
L
11.
7h
M
N
x1
x2
T
K noktasýndan O noktasýna doðru yatay olarak atýlan
cisim L noktasýnda duvara tam esnek olarak çarpýp M
noktasýna düþüyor.
x
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
x2
Þekildeki O noktasýndan
K noktasýna doðru atýlan
cisim L noktasýna esnek
çarpýp tekrar O noktasýna düþüyor.
9.
B) 2
C) 3
Þekildeki kap tamamen
su ile doludur.
D) 4
1-D
Q SERÝSÝ
B)
2-B
1
2
3-D
E) 5
12.
h
K
2h
saðlandýðýnda K ve L
musluklarýndan çýkan
sularýn düþtüðü yerlerin kaba olan uzaklýkx
larý oraný 1 kaçtýr?
x2
1
3
2h
1
2
B)
3
2
O
4h
C) 2
D)
M
5
2
E) 1
M
K, L, M musluklarýnýn
üçüde açýlarak kabýn
tamamen dolu kalmasý
A)
hý
L
Buna göre, |KL| arasý
uzaklýk hý kaç h týr?
A)
A) 1
K
Su
L
h
x1
Þekildeki sabit sürtünmeli eðik düzlemde alt
ucundan 2v hýzý ile atýlan
cisim ayný noktaya v hýzý
ile dönüyor.
2v
m 37°
Buna göre, cisme etki
eden sürtünme kuvveti kaç mg dir?
x2
(g=Yerçekimi ivmesi, sin37°=0,6; cos37°=0,8)
C)
1
4
4-B
D) 1
5-E
E)
2
3
A)
6-E
7-A
77
3
5
8-B
B)
4
5
9-D
C)
3
25
10-B
D)
9
25
11-C
E)
1
25
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - I
TEST / 5
ω
1.
4.
1m
K
dsývý=3 g/cm3
O
Özkütlesi 2 gr/cm3 olan K cismi özkütlesi 3 gr/ cm3 olan
düþey
sývý içerisinde yukarý doðru hareket etmektedir.
Þekildeki çubuðun her bölmesi 0,5 metredir.
Buna göre, cismin hareketinin ivmesi kaç m/s2 dir?
Çubuk O noktasý etrafýnda w açýsal hýzý ile döndürülürken silindir devrilmediðine göre
fazla kaç rad/s olabilir?
(g=10 m/s2)
w açýsal hýzý en
A) 1
(g=10 m/s2, sürtünmeden dolayý cisim kaymamaktadýr.)
A)
1
2
B) 1
C)
yer
0,5 m
3
2
D)
2
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
E) 2
5.
2.
2 kg
yatay
k
k=0
0,3 m
1 kg K
m
L
0,1 m
yer
cisimler serbest býrakýldýðýnda 1 kg kütleli cisim L düzeyine geldiðinde cisimler arasýndaki ip kopuyor.
C) 2
3.
D) 4
Þekil II
Þekil III

1
2,
3
sin60° =
 sin30 ° = , sin45° =

2
2
2


(g=10 m/s2)
2
60°
45°
Cisimlerin periyotlarý T1, T2, T3 olduðuna göre, T1,
T2, T3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
Buna göre, 1 kg kütleli cisim yere kaç m/s hýzla çarpar?
B)
2m
30°
Þekil I
3m
Kütlesi m, 2m ve 3m olan cisimler özdeþ yaylara þekildeki gibi baðlanýp basit harmonik hareket yaptýrýlýyor.
Þekildeki sürtünmesiz düzlemde 2 kg ve 1 kg kütleli
A) 1
k
k
A) T1=T2=T3
E) 2 2
B) T1>T2>T3
D) T3>T2>T1
C) T2>T1>T3
E) T3>T1>T2
12 cm
→
K 2a
M
L →
a
N
6.
M ve N noktalarý arasýnda basit harmonik hareket yapan cismin K ve L noktalarýndan geçerken ivmelerinin
yönleri ayný büyüklükleri ise 2a ve a dýr.
m kütleli bir cismin R yarýçaplý bir gezegenin yüzeyindeki aðýrlýðý P dir.
Buna göre cismin, gezegenin merkezinden 2R kadar uzaktaki aðýrlýðý kaç P dir?
Cismin maksimum ivmesinin büyüklüðü 3a olduðuna göre, hareketin genliði kaç cm dir?
A) 4
Q SERÝSÝ
B) 8
C) 12
D) 24
A)
E) 36
78
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - I
7.
T 3v
5v
h1
TEST / 5
10.
N
h2
10 v
seklikte kinetik enerjileri eþit olduðuna göre,
Þekildeki K noktasýndan eðik olarak atýlan cismin hýzý
5v dir.
9
8
B)
5
4
C)
8.
10
9
T
v0
D)
16
15
E)
A) 1
B) 2
11.
L
M
N
yer
O
C) 4
D) 8
E) 16
4
3
K
hmax
K
L
maksimum yükseklikteki potansiyel enerjileri oraný
kaçtýr?
Cisim maksimum yükseklikten 3v, N noktasýndan
h
10 v hýzýyla geçtiðine göre, 1 oraný kaçtýr?
h2
A)
K
ile atýlan K ve L cisimlerinin maksimum yük-
yer
K
Yerdeki O noktasýndan
þekildeki hýz vektörleri
yer
v1
h
v2
K noktasýndan v0 hýzý ile atýlan cisim N noktasýna düþüL
yor. L den N ye t sürede geliyor.
h
M
h
N
K noktasýndan yatay olarak v1 hýzýyla atýlan cisim M
Cisimin kütlesi m, |MN| uzunluðu ve t bilinenleri
ile;
noktasýna, L noktasýndan eðik olarak v2 hýzýyla atýv1
oraný
v2
kaçtýr?
I. K deki v0 hýzý
lan cisim N noktasýna çarptýðýna göre,
II. T deki anlýk momentumu
(|KL|=|LM|=|MN|=h)
III. hmax; maksimum yüksekliði
büyüklüklerinden hangileri bulunabilir?
A)
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
9.
C) Yalnýz III
K
1-E
Q SERÝSÝ
2-C
C)
3-C
C)
1
5
D)
1
4
E) 1
v0
α
yer
x
Yerden v0 hýzýyla eðik olarak atýlan cisim x kadar uzaða
düþmektedir.
göz
Ayný açýyla 2v0 hýzýyla atýlan cisim kaç x uzaða düþer?
tüsünü kaç t süre izleyebilir?
B) 1
1
2
L
12.
Gözlemci K cisminin
görüntüsünü aynada t
süre izleyebildiðine göre L cisminin görün-
1
2
B)
E) I ve III
Þekildeki eþit bölmeli
düzlemde K ve L cisimleri ayrý ayrý serbest düþmeye býrakýlýyor.
A)
1
2
3
2
D)
4-E
2
5-D
E) 2
A)
6-A
7-D
79
2
B) 2
C) 4
8-B
9-D
10-C
D) 2 2
E) 8
11-C
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
FİZİK
Q Serisi
4.BÖLÜM
ELEKTRİK
Elektrik Alan
Elektrik Alan ve Potansiyeli
Elektriksel Potansiyel
Elektriksel Potansiyel Enerji
Kondansatör
Yüklü Paralel Levhalar
E-M-K
Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
Test 5-7
Test 8
Test 9-12
ELEKTRÝK ALAN
1.
→
EK
TEST / 1
K
60°
d
L
45
60°
d
q1
d
q2
4.
→
EL
d
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde Q1 ve Q2 yüklerinin K
noktasýnda
oluþturduðu
→
elektrik alan E dir.
Q1
K
→
E
q3
q2
Q2
Ayný düzlemdeki q1, q2, q3 yüklü cisimlerin K ve L
® ®
noktalarýnda oluþturduðu elektrik alanlar EK ve EL
olduðuna göre,
Q1 ve Q2 yüklerinin oluþturduðu elektrik alanlarýn
E1
oraný kaçE2
týr?
büyüklükleri E1 ve E2 olduðuna göre,
I. q1 ve q3 negatif yüklüdür.
II. q2 pozitif yüklüdür.
III. q1, q2, q3 yüklerinin büyüklükleri eþittir.
A) 1
B) 2
C) 2
2
2
D)
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz II
B) I ve III
D) Yalnýz III
C) II ve III
+q
K
→
E
Þekil-I
d
Q2
+q
Q1 ve Q2 yüklerinin K noktasýnda oluþturduklarý bileþke
→
elektriksel alan E dir. Q2 yükü Q1 yüküne yaklaþtýrýl→
dýðýnda E arttýðýna göre,
B) Yalnýz II
D) I ve III
Buna göre, E1 oraný kaçtýr?
E2
A)
C) Yalnýz III
K
1
4
B)
3
4
C)
5
8
D)
5
3
E)
8
3
→
E
6.
Buna göre,
Q1
I. Q1 yükü pozitiftir.
II. Q2 yükü negatiftir.
III. Q1 ve Q2 yüklerinin büyüklükleri eþittir.
Q2
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
B) Yalnýz II
D) I ve III
d
E) II ve III
Þekildeki eþkenar üçgen
düzlemde Q1 ve Q2 yüklerinin K de oluþturduðu elektrik
→
alan E dir.
A) Yalnýz I
Þekil-II
L
+q ve –q yükleri þekil-I ve þekil-II deki gibi sabitlendiðinde K ve L noktalarýnda oluþan elektrik alanlarýn
büyüklükleri E1 ve E2 olmaktadýr.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
–q
d
I. Q2 yükü pozitiftir.
II. Q1 yükü pozitiftir.
III. Q1 in yük miktarý Q2 nin yük miktarýndan büyük
tür.
Q SERÝSÝ
–q
K
d
2.
3.
1
2
E) I, II ve III
5.
Q1
E)
Þekildeki üçgenin köþelerine +q, –q ve +4q yüklü
cisimler sabitlenmiþir.
+4q
+q yüklü cismin K noktasýnda oluþturduðu elektrik
alan þiddeti E kadar olduðuna göre K noktasýndaki
bileþke elektrik alan þiddeti kaç E dir?
2d
d
+q
d
K
–q
C) Yalnýz III
A) 1
E) I, II ve III
82
B) 2
C) 2
D) 5
E) 3
FÝZÝK SORU BANKASI
ELEKTRÝK ALAN
TEST / 1
7.
10.
Buna göre, hangi bölgede elektrik alan þiddeti sýfýr
olamaz?
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde –q, +q,
+q ve +2q yüklerinin
K noktasýnda oluþturduðu elektrik alanýn
yönü kesikli çizgilerle
gösterilen doðrultulardan hangisindedir?
A) Yalnýz X
A) 1
X
Y
Z
+q1
–q2
+q1 ve –q2 yükleri þekildeki gibi yerleþtirilmiþtir.
B) Yalnýz Y
D) X ve Y
C) Yalnýz Z
+4Q
+9Q
K
L
M
N
Þekildeki +4Q ve +9Q yüklü cisimler sabitlenmiþtir.
5
1
B) 2
2
B) K–L arasý
C) 3
C) L
D) M
B) 2
D) 4
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde q1, q2 ve q3 yüklü cisimleri sabitlenmiþtir.
5
– 2Q
2
3
D) 4
q2
→
EK
L
q1
D) q1 ve q2
Q SERÝSÝ
2-E
3-E
q2
q3
q3
q1
Þekil-I
Þekil-II
q1, q2, q3 yüklü cisimlerin eþit bölmeli düzlemde K, L
noktalarýnda oluþturduðu elektrik alanlar kesikli oklarla
gösterilen yönlerdedir.
K noktasýndaki elektrik alanýn yönü þekildeki gibi
olduðuna göre, hangi cisimler kesinlikle pozitif yüklüdür?
B) Yalnýz q2
E) 5
→
EL
q1
K
4
E) N
E
1-E
E) 5
K
C) 3
K
A) Yalnýz q1
4
3
12.
9.
+q
–q
Þekildeki eþit bölmeli
–Q
düzlemin köþelerindeki –Q
ve − 2 Q yüklü cisimlerin
K noktasýnda oluþturduðu
elektrik alanýn yönü kesikli 1
çizgilerle gösterilen doðrultulardan hangisindedir?
A) 1
Noktalar arasý uzaklýklar eþit olduðuna göre, hangi
noktada elektrik alan þiddeti sýfýrdýr?
A) K
K
+2q
E) Y ve Z
11.
8.
+q
Buna göre,
C) Yalnýz q3
A) 1
q2
oraný kaçtýr?
q3
B) 2
C) 3
D) 2
E) 3
E) q1 ve q3
4-B
5-E
6-D
7-B
83
8-C
9-A
10-C
11-A
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
ELEKTRÝK ALAN VE POTANSÝYELÝ
1.
TEST / 2
4.
X
–Q
Y
+Q
O
–x
K
L
+x
O K LM N T
Þekildeki X ve Y iletken küreleri O merkezlidir. K nok-
Þekildeki içiçe kürelerin yükleri +Q ve –Q dur.
tasýndaki elektrik alan +x yönünde L noktasýndaki ise
–x yönündedir.
Buna göre; K, L, M, N, T noktalarýndan hangilerinde
elektrik alan þiddeti sýfýrdan farklýdýr?
Buna göre,
I. X küresi negatif yüklüdür.
A) M ve N
II. Y küresi pozitif yüklüdür.
B) T ve N
D) L ve M
C) M ve T
E) K ve N
III. X küresinin yük miktarý Y den mutlak deðer olarak
büyüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
5.
– 2Q
+4Q
r
2.
r
Y
r
r
K
O
L
X
r
O merkezli +4Q ve –2Q yüklü iletken kürelerin K ve
2r
L noktalarýnda oluþturduðu elektrik alanlarýn büyükE
lükleri EK ve EL olduðuna göre, K oraný kaçtýr?
EL
Ayný cins yüklü X ve Y iletken küreleri r ve 2r yarýçaplýdýr. X küresinin yüzeyindeki elektrik alanýn büyüklüðü
E, Y küresinin ise 2E dir.
A) 1
B) 2
C) 4
D) 8
E) 16
Buna göre, X ve Y küreleri birbirine dokunup ayrýlýrsa X in yüzeyindeki elektrik alan büyüklüðü kaç E
olur?
A)
1
3
B)
2
3
C) 1
D) 2
E) 3
6.
3.
Ayný merkezli +4Q ve
–Q yüklü iletken kürelerin hangi bölgelerde
oluþturduðu elektrik
alan sýfýr olabilir?
A) Yalnýz X
Q SERÝSÝ
O
+4Q
K
M
L
–Q
X
Y
Þekildeki O merkezli kürenin yükü +Q dur.
Z
Buna göre; K, L, M noktalarýnýn elektrik alanlarý EK,
EL, EM arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
B) Yalnýz Y
D) X ve Y
+Q
C) Yalnýz Z
A) EM>EL>EK
E) X ve Z
B) EK>EL>EM
D) EM>EK>EL
84
C) EL>EM>EK
E) EL>EK>EM
FÝZÝK SORU BANKASI
ELEKTRÝK ALAN VE POTANSÝYELÝ
7.
Þekildeki R ve 2R yarý-
TEST / 2
10.
X
Y
çaplý X ve Y yüklü kürelerinin K ve L bölge-
X
Y
lerinde elektrik alan sýfýrdýr.
r
L
K
M bölgesinde ise elekM
trik alan çizgilerinin
yönleri þekildeki gibi olduðuna göre küreler için,
2r
V
2V
r ve 2r yarýçaplý (+) yüklü X ve Y kürelerinin elektriksel
potansiyelleri V ve 2V dir.
I. X (+) yüklüdür.
II. Y (–) yüklüdür.
Ýletken küreler birbirine dokundurulup ayrýlýrsa X
III. X ve Y kürelerinin yük miktarlarý eþittir.
küresinin elektriksel potansiyeli kaç V olur?
yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
8.
A)
C) I ve III
1
3
B)
2
3
C) 1
D)
4
3
E)
5
3
E) I, II ve III
+Q
11.
–2Q
–x
O
K
L
r
+x
M
O
O merkezli –2Q ve +Q yüklü iletken küreler þekildeki
gibi içiçedir.
r
r
N
K
L
Þekildeki yüklü kürenin K noktasýndaki elektriksel
potansiyel V1, dýþýndaki L noktasýnýn elektriksel potansiyeli V2 dir.
V
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
V2
Buna göre; K, L, M noktalarýnda oluþan elektrik
alanlarýn yönleri için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?
A)
A) Üçüde (+x) yönünde
1
2
B)
1
3
C)
2
3
D) 1
E)
3
2
B) Üçüde (–x) yönünde
C) K (–x) yönünde, L ve M (+x) yönünde
D) K ve L (–x) yönünde, M (+x) yönünde
12.
E) K ve M (–x) yönünde, L (+x) yönünde
+ 2q
Y
X
9.
+q
r
O
O
K
L
r r
K L
r
M
M
O merkezli X ve Y iletken kürelerinin yükleri +q ve +2q
dur. K, L, M noktalarýnýn elektriksel potansiyellerinin
büyüklükleri VK, VL, VM dir.
Þekildeki yüklü kürenin M noktasýndaki elektriksel
potansiyeli V olduðuna göre, O, K ve L noktalarýnýn
hangilerinin elektriksel potansiyeli V den büyüktür?
Buna göre; VK, VL, VM arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Yalnýz L
A) VK=VL=VM
B) K ve L
D) O ve L
1-E
Q SERÝSÝ
2-E
3-A
C) Yalnýz K
E) O, K ve L
4-D
5-D
B) VK>VL>VM
D) VL>VM>VK
6-A
7-E
85
8-B
9-E
C) VL>VK>VM
E) VM>VL>VK
10-E
11-E
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
ELEKTRÝKSEL POTANSÝYEL
1.
+2q
TEST / 3
4.
–q
K
L
M
N
T
R
q1
q2
K
S
Þekildeki sabit +2q ve –q yüklü cisimler K ve N nokta-
d
L
d
M
larýndadýr.
Sürtünmesiz yatay düzlemde sabit tutulan q1 ve q2 yükleri K, L noktalarýna þekildeki gibi yerleþtirilmiþtir.
Buna göre hangi noktalarýn elektriksel potansiyelleri sýfýrdýr?
Kürelerin M noktasýndaki toplam elektriksel potansiyeli sýfýr olduðuna göre,
(Noktalar arasý uzaklýklar eþit)
I. q1 in yük miktarý q2 ninkinden fazladýr.
II. q1 ve q2 yükleri zýt iþaretlidir.
A) Yalnýz M
B) R ve M
D) L ve T
C) M ve S
III. q2 nin yük miktarý q1 inkinden fazladýr.
E) M ve T
yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
A) Yalnýz I
D) I ve II
2.
Merkezi O olan bir
çemberin K ve L
noktalarýnda özdeþ
iki noktasal yük tutulmaktadýr.
K
q1=+q
O
M
5.
K noktasýndaki q1
L
yükü çember üzeq2=+q
rinde ok yönünde
M ye doðru hareket ettirilirse O noktasýndaki elektriksel potansiyel nasýl deðiþir?
B) Yalnýz II
C) Yalnýz III
E) II ve III
Yalýtkan ipe baðlý +Q yüklü cisim X ten Y ye doðru
salýným yaparken K ve L
noktalarýnýn elektriksel
potansiyelleri nasýl deðiþir?
K
+Q
X
Y
L
A) K nin önce artar sonra azalýr, L nin deðiþmez.
A) Önce artar, sonra azalýr.
B) L nin önce artar sonra azalýr, K nin deðiþmez.
B) Önce azalýr, sonra artar.
C) K nin sürekli artar, L nin deðiþmez.
C) Sürekli artar.
D) L nin sürekli artar, K nin deðiþmez.
D) Sürekli azalýr.
E) Ýkisininde deðiþmez.
E) Deðiþmez.
3.
Elektrik yükleri +q, –q ve
+2q olan noktasal cisimler eþit bölmeli düz- +q
leme þekildeki gibi yerleþtiriliyor.
6.
+2q
K
Q1
Q2
K
–q
L
M
N
Þekildeki sabit Q1 ve Q2 yüklerinin L noktasýnda
L
oluþturduðu elektriksel potansiyel sýfýr olduðuna
Yüklerin K noktasýndaki toplam elektrik potansiyelinin büyüklüðü V ise L
noktasýndaki toplam elektrik potansiyeli kaç V dir?
göre, L ve N noktalarýndaki elektrik alanlarýn oraný
®
EL
®
kaçtýr? (Noktalar arasý uzaklýklar eþit)
EN
A)
1
4
Q SERÝSÝ
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
A) –
86
1
4
B) –
2
9
C) –
9
4
D) +
2
9
E) +
3
4
FÝZÝK SORU BANKASI
ELEKTRÝKSEL POTANSÝYEL
7.
TEST / 3
10.
+Q
O
d
K
d
L
d
K
L
M
Þekildeki +Q yükü O noktasýnda sabitlenmiþtir.
3d
K ve L noktalarý arasýndaki potansiyel fark VKL, L ve
V
M noktalarý arasýndaki ise VLM olduðuna göre, KL
VLM
oraný kaçtýr?
A)
4d
+3Q
+4Q
Þekildeki kenar uzunluklarý 3d ve 4d olan dikdörtgenin
köþelerine +3Q ve +4Q yükleri sabitlenmiþtir.
1
2
B) 1
C) 2
D) 3
E) 6
Buna göre, K ve L noktalarý arasýndaki potansiyel
fark kaç kQ dir?
d
A)
8.
Q1
K
Q2
Y
X
11.
Z
Þekildeki sabit Q1 ve Q2 yüklü cisimlerin K noktasýnda
oluþturduðu elektrik alan sýfýrdýr.
Buna göre X, Y, Z bölgelerinin hangilerinde elektriksel potansiyel sýfýr olabilir?
A) Yalnýz X
B) Yalnýz Y
D) X ve Y
1
15
B)
2
15
C)
1
5
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde sabit Q1 ve Q2 yüklerinin K noktasýndaki
elektriksel potansiyeli sýfýrdýr.
4
1
12.
+4Q
K
–Q
L
M
+x
Þekildeki sabit +4Q ve –Q yükleri x doðrultusu üzerindedir.
K
C) 3 ve 4
E) 4 ve 5
Þekildeki sabit Q1 ve Q2
yüklerinin O noktasýndaki elektriksel potansiyelleri sýfýrdýr.
1
4
d
Buna göre, O nokta-
Buna göre K, L, M bölgelerinden hangilerinde elektriksel potansiyel sýfýr olabilir?
A) Yalnýz L
A) 1 ve 2
B) Yalnýz M
D) K ve M
Q SERÝSÝ
2-E
3-B
Q1
B) 2 ve 5
sýndaki elektrik alanýn
Q1
yönü 1, 2, 3, 4 yönlerinden hangileri olabilir?
1-C
Q2
L
D) 2 ve 4
–x
1
3
E) X, Y ve Z
A) 1 ve 3
9.
E)
2
3
Buna göre, yüklerin L
5
noktasýndaki
bileþke
elektrik alaný 1, 2, 3, 4, 5
oklarýndan hangileri olabilir?
C) Yalnýz Z
4
15
D)
C) K ve L
4-D
5-B
6-C
7-D
87
8-D
2
9-E
3
d
Q2
B) 1 ve 3
D) 2 ve 4
E) L ve M
O
C) 1 ve 4
E) 3 ve 4
10-B
11-B
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
ELEKTRÝKSEL POTANSÝYEL ENERJÝ
1.
–q
TEST / 4
4.
+2q
K
d
L
d
→
E
M
M
N
4d
Þekildeki –q yüklü cisim sabit olup +2q yüklü cisim L
noktasýndan M noktasýna getiriliyor.
kq2
Buna göre, yapýlan iþ kaç
dir?
d
A)
1
2
B) 1
C)
2d
–q
L d K
→
3
2
D) 2
Þekildeki E düzgün elektrik alanýnda –q yükü K den L
ye, L den M ye, M den N ye getiriliyor.
E) 4
Buna göre cismin kazandýðý elektriksel potansiyel
enerjiyi veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
A) q.E.d
B) 2q.E.d
D) 5q.E.d
2.
q1
q2
d
→
F
5.
→
C) 3q.E.d
E) 7q.E.d
+q
–F
O
d
K
d
L
d
M
q1 ve q2 yükleri birbirini F büyüklüðündeki kuvvetle
çekmektedir.
+q yüklü cisim O noktasýna sabitlenmiþtir. +2q yükünü M noktasýndan L noktasýna getirmek için E1, +3q
Yüklerin aralarýndaki uzaklýðý 2d ye çýkarmak için
yapýlan iþi veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
yükünü L den K ye getirmek için E2 kadar enerji harcanýyor.
E
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
E2
(Noktalar arasý uzaklýklar eþittir.)
A) F
B)
F
2
C) 2F
D) F.d
E)
F.d
2
A)
1
9
B)
2
9
C)
1
3
D)
d
L
M
N
R
→
Buna göre, hangi yüklerin elektriksel potansiyel
enerjisi artar?
sidir?
+ qV
C)
2
D) + 2qV
T
+qZ
Düzgün E elektrik alanýnda +qX yükü K den L ye, –qY
yükü M den N ye, +qZ yükü T den R ye getiriliyor.
L noktasýnýn elektriksel potansiyeli V olduðuna göre, sonsuzdaki bir +q yükünü M noktasýna getirmek
için yapýlan iþi veren ifade aþaðýdakilerden hangi-
Q SERÝSÝ
K
+qX
–qY
O
d
d
K
M
+Q
Þekildeki +Q yükü O noktasýna sabitlenmiþtir.
B) – qV
3
5
E
L
A) + qV
E)
→
6.
3.
2
3
A) Yalnýz X
–qV
E)
d
B) Yalnýz Y
D) X ve Y
88
C) Yalnýz Z
E) Y ve Z
FÝZÝK SORU BANKASI
ELEKTRÝKSEL POTANSÝYEL ENERJÝ
7.
+q
TEST / 4
10.
–q
d
d
d
+
+
+
+
+
+
+
+
d
d
+3q +2q
d
+3q
+2q
+q, +2q ve +3q yüklerini ayný düzlemdeki eþkenar
üçgenin köþelerine yerleþtirmek için yapýlan iþ W1, –q,
+2q ve +3q yüklerini eþkenar üçgenin köþelerine yerleþtirmek için yapýlan iþ W2 dir.
W
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
W2
A) 1
B) 3
C) 5
d
D) 7
→
E
–
–
–
–
–
–
–
–
+q
L
K
Þekildeki +q yüklü parçacýk yüklü paralel levhalar arasýna K noktasýndan ilk hýzsýz býrakýlmaktadýr.
®
Levhalar arasýndaki uzaklýk d elektrik alan E olduðuna göre, yüklü parçacýðýn L ye geldiðinde kazandýðý elektriksel enerjiyi veren ifade aþaðýdakilerden
hangisidir?
E) 11
A) q.E
B) q.d
11.
C)
q.E
d
D) q.E.d
O
E) E.d
M
d
8.
K
+Q
K
d
L
d
M
q1
L
q2
2d
Þekildeki dikdörtgenin köþelerine yerleþtirilen +q1 ve
Þekildeki +Q yükü K noktasýna sabitlenmiþtir.
+q2 yüklerinin toplam potansiyel enerjisi E dir.
Sonsuzdaki +q yükünü L noktasýna getirmek için
yapýlan iþ E büyüklüðünde olduðuna göre, M noktasýndaki bir +2q yükünü L noktasýna getirmek için
yapýlan iþ kaç E dir?
Buna göre, K köþesindeki +q yükü KOM yolunu izleyerek M noktasýna getirilirken E nasýl deðiþir?
A)
1
2
B)
A) Önce azalýr, sonra artar.
B) Önce artar, sonra azalýr.
1
4
C) 1
D) 2
E) 4
C) Sürekli azalýr.
D) Sürekli artar.
E) Deðiþmez.
12.
+q
K
+8q
4d
3d
9.
+q v
M
+q
d
K
d
L
– 6q
+5q
M noktasýndaki +q yükü L noktasýndaki sabit +q yüklü
cisme doðru v hýzýyla atýldýðýnda cisim K noktasýnda
duruyor.
Þekildeki dikdörtgenin köþelerine belirtilen yükler yerleþtirilmiþtir.
Buna göre, +q yüklü cismin M noktasýndaki kinetik
enerjisini veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
Buna göre, K köþesindeki +q yükünün potansiyel
enerjisi aþaðýdakilerden hangisine eþittir?
A)
kq2
d2
1-B
Q SERÝSÝ
2-E
B)
kq2
2d
3-C
C)
kq
d
4-C
D)
2kq2
d
5-B
E)
2kq2
d2
A)
6-E
7-E
89
kq2
2d
8-C
B)
–kq2
d
9-B
C)
kq2
d
10-D
D)
–2kq2
d
11-A
E)
2kq 2
d
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
KONDANSATÖR
1.
TEST / 5
4.
N
M
L
3C
K
6C
6C
L
P
K
4C
Sýðalarý verilen kondansatörlerle kurulmuþ þekildeki devre parçasýnýn K ile L noktalarý arasýndaki eþdeðer sýða kaç C dir?
Özdeþ M, N, P kondansatörlerinden oluþan devre
parçasýnda her bir kondansatörün sýðasý C dir.
Devreden M kondansatörü çýkartýlýrsa; KL noktalarý
arasýndaki eþdeðer sýða ne kadar artar?
A)
C
4
B)
C
2
C) C
D)
3C
2
A) 2
B) 3
B) 4
D) 5
E) 2C
5.
2C
8C
4C
2.
8C
E) 6
18C
2C
K
6C
2C
4C
4C
L
1
2
B) 1
3.
C)
3
2
D) 2
4C
L
Sýðalarý verilen kondansatörlerle kurulmuþ þekildeki devre parçasýnýn K ile L noktalarý arasýndaki eþdeðer sýða kaç C dir?
Sýðalarý verilen kondansatörlerle kurulmuþ þekildeki devre parçasýnýn K ile L noktalarý arasýndaki eþdeðer sýða kaç C dir?
A)
4C
K
12C
A)
E) 4
1
2
B) 1
C) 2
D) 4
E) 6
2C
6.
6C
3C
2C
S
K
L
C
Sýðalarý verilen þekildeki devrede S anahtarý açýk iken
eþdeðer sýða C1, S anahtarý kapatýldýðýnda ise eþdeðer
sýða C2 dir.
Buna göre,
1
A)
4
Q SERÝSÝ
12C
Sýðalarý 2C, 12C ve CX olan kondansatörlerle kurulmuþ
þekildeki KL devre parçasýnýn eþdeðer sýðasý 5C dir.
C1
oraný kaçtýr?
C2
1
B)
2
2
C)
3
X
Buna göre, CX nedir?
D) 1
3
E)
2
A)
90
C
2
B) C
C) 2C
D) 3C
E) 4C
FÝZÝK SORU BANKASI
KONDANSATÖR
TEST / 5
7.
10.
2C
K
K
L
3C
C
C
L
Sýðalarý verilen kondansatörlerle kurulmuþ þekildeki devre parçasýnýn K ile L noktalarý arasýndaki eþdeðer sýða kaç C dir?
Özdeþ ve C sýðalý kondansatörlerle kurulmuþ þekildeki devrenin K ile L uçlarý arasýndaki eþdeðer sýða
kaç C dir?
1
A)
4
2
B)
5
1
C)
2
A)
5
E)
2
D) 1
11.
8.
2C
6C
2C
6C
K
L
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
Özdeþ ve C sýðalý kon- K
dansatörlerle kurulmuþ
þekildeki devrenin K ile
L uçlarý arasýndaki eþdeðer sýða kaç C dir?
L
Sýðalarý verilen kondansatörlerle kurulmuþ þekildeki devre parçasýnýn K ile L noktalarý arasýndaki eþdeðer sýða kaç C dir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
A)
1
4
B)
1
3
C)
2
3
D) 2
E) 3
E) 5
9.
9C
9C
3C
K
9C
L
12.
9C
9C
9C
Sýðalarý verilen kondansatörlerle kurulmuþ þekildeki devre parçasýnýn K ile L noktalarý arasýndaki
eþdeðer sýða kaç C dir?
A) 5
1-B
Q SERÝSÝ
B) 9
2-D
3-C
C) 10
4-E
D) 15
5-E
Sýðalarý verilen kondansa3C
törlerle kurulmuþ þekildeki
devre parçasýnýn K ile L
noktalarý arasýndaki eþdeðer sýða kaç C dir?
4C
A) 1
E) 18
6-E
7-E
91
8-C
B) 2
9-D
C) 3
10-E
6C
6C
4C
K
D) 4
11-B
L
12C
E) 5
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
KONDANSATÖR
1.
TEST / 6
C
4.
C
C
X
Z
2C
Y
+
Sýðalarý 6C, 3C olan X ve Y
kondansatörleri yüklü olup
levhalar arasýndaki uzaklýk
d dir.
6C
X+ –
+ –
d
3C
–Y
–
+
+
d
Y kondansatörünün levhalarý arasýndaki uzaklýk yarýya düþürülürse kondansatörlerin yükleri nasýl deðiþir?
–
V
Sýðalarý C, 2C, C olan X, Y ve Z kondansatörlerinde
depo edilen elektrik yükleri qx, qy ve qz dir.
A) qx artar, qy azalýr.
C) Ýkiside deðiþmez.
B) qx azalýr, qy artar.
D) Ýkiside azalýr.
E) Ýkiside artar.
Buna göre, bu yükler arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) qx = qy = qz
C) qx > qy > qz
B) qy > qx > qz
D) qz > qx > qy
E) qz > qy > qx
5.
2.
Sýðalarý 3C, 2C olan X ve
Y kondansatörlerinde depo edilen elektrik yükleri
qx ve qy dir.
2C
3C
Sýðalarý 2C ve 3C olan iletken X, Y kürelerinin yükleri
8Q ve –3Q dur.
Küreler birbirine dokundurulursa X ve Y nin yükleri
ne kadar olur?
4C
X
2C
Buna göre,
kaçtýr?
qx
qy
oraný
A)
B)
C)
D)
E)
Y
+
–
V
A)
1
4
B)
1
2
C)
2
3
D) 1
E)
Y
4Q
2Q
2Q
3Q
3Q
3
2
6.
3.
X
Q
3Q
2Q
Q
2Q
S
18F
18F
9F
9F
+
X
3F
–
+
10V
Þekil-II
Þekil-I
Özdeþ kondansatörlerden oluþan devre parçasýnda
her bir kondansatörünün sýðasý C dir. X kondansatöründe depo edilen yük qx dir.
Þekil-I de sýðalarý 18 Farad ve 9 Farad olan boþ iki kondansatör 10 voltluk üretece baðlanarak yükleniyor.
Kondansatörlerin yükleri korunup üreteçten ayrýlýp
sýðasý 3 Farad olan boþ kondansatöre Þekil-II deki gibi
baðlanýyor.
S anahtarý kapatýldýðýnda qx ve devrenin eþdeðer
sýðasý Ceþ nasýl deðiþir?
A) qx deðiþmez, Ceþ artar.
B) qx ve Ceþ azalýr.
C) qx artar, Ceþ azalýr.
D) Ýkiside deðiþmez.
E) Ýkiside artar.
Buna göre, 3 Farad lýk kondansatörün yükü kaç
coulomb olur?
A) 6
Q SERÝSÝ
B) 8
–
V
C) 10
D) 12
E) 18
92
FÝZÝK SORU BANKASI
KONDANSATÖR
7.
TEST / 6
Sýðalarý 4C ve 2C olan
X, Y kondansatörlerinde
X kondansatörünün levhalarý arasýndaki uzaklýk
d ve yükü 20Q dur.
4C
+
+
–
–
10.
X
d
Y
–
–
+
+
X
Y
5C
3C
+
2C
A) X ten Y ye, 10Q
B) X ten Y ye, 5Q
D) Y den X e, 10Q
–
–
–
Kondansatörler yüklerini kaybetmeden ayný iþaretli
levhalarý þekil-II deki gibi baðlanýrsa hangi kondansatörden diðerine ne kadar yük geçer?
Q
2
Q
3Q
C) X ten Y ye,
D) Y den X e,
2
2
3Q
E) X den Y ye,
2
A) X ten Y ye, 2Q
Özdeþ kondansatörlerden oluþan
devre parçasýnda
her bir kondansatörün sýðasý C dir.
X, Y, Z kondansatörlerinde depo
edilen elektrik yükleri qx, qy ve qz dir.
+
+
X ve Y kondansatörleri sabit bir potansiyel altýnda þekilI deki gibi yüklendiðinde X in yükü 2Q oluyor.
E) X ten Y ye, 15Q
8.
–
–
Y
Þekil-II
Þekil-I
X kondansatörü levhalarýnýn arasýndaki uzaklýk 2d
yapýlýrsa hangi kondansatörden diðerine ne kadar
yük geçer?
C) Y den X e, 5Q
X
+
+
X
B) Y den X e,
S
Z
11.
Y
+
–
V
Buna göre, S anahtarý kapatýlýrsa qx, qy ve qz yüklerinin büyüklükleri nasýl deðiþir?
Sýðalarý 6C, 3C ve C olan
þekildeki devrede K ve L
anahtarlarý açýk, X kondansatörü yüklü Y ve Z yüksüzdür.
X
K
6C
Y
Anahtarlar açýkken X in
3C
yükü q1 kapatýlýnca q2
A) Üçüde deðiþmez.
B) qx ve qy artar, qz deðiþmez.
C) Üçüde azalýr.
D) qx azalýr, qy ve qz artar.
E) qx ve qy azalýr, qz artar.
A) 1
9.
12.
X
2C
4C
+
4C
1-E
Q SERÝSÝ
2-D
2
3
3-D
5
3
D)
Þekildeki devrede X ve Y
kondasatörlerinde depo
edilen elektrik yükleri qx
ve qy dir.
X
C) 1
4-C
4
3
E)
C
d
5
4
C
C
Y
Devrede X kondansatörünün uçlarý arasýna dielektrik sabiti havanýn iki katý olan madde konulduðunda devrenin toplam yükü kaç Q olur?
B)
C)
X levhasýnýn arasýndaki
uzaklýk 2d ye çýkarýlýrsa
qx ve qy yüklerinin büyükleri nasýl deðiþir?
Sýðalarý 2C, 4C ve 4C olan kondansatör devresinde
toplam yük Q dur.
1
2
3
2
C
–
V
A)
B)
L
Z
q1
olduðuna göre,
oraný
q2
kaçtýr?
D)
4
3
5-E
E)
+
–
V
A) qx azalýr, qy deðiþmez.
B) Ýkiside deðiþmez.
C) qx artar, qy azalýr.
D) qx azalýr, qy artar.
E) qx artar, qy deðiþmez.
3
2
6-E
7-B
93
8-E
9-D
10-B
11-C
12-A
FÝZÝK SORU BANKASI
KONDANSATÖR
1.
TEST / 7
2ε 0
ε0
4.
X
Hava
S
Hava
S
S
+
d
Þekil-I
–
d
d
2
2
Þekil-II
Yüklendikten sonra üreteçten ayrýlan þekil-I deki kondansatörün levhalarý arasýna þekil-II deki gibi elekrik
sabiti havanýn iki katý olan madde konulduðunda, kondansatörün ilk durumuna göre,
V
Özdeþ kondansatörlerden oluþan devre parçasýnda
her bir kondansatörün sýðasý C dir.
S anahtarý kapatýlýrsa,
I. Yükü artar.
II. Sýðasý artar.
III. Kondansatörün potansiyel farký azalýr.
I. Eþdeðer sýða artar.
II. X kondansatörün yükü artar.
III. Devrenin enerjisi artar.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
2.
A) Yalnýz I
C) I ve III
E) I, II ve III
Sýðalarý 4C ve 2C
olan X, Y kondansatörleri emk sý V olan
üretece baðlanarak
yükleniyor. Yüklerini
deðiþtirmeden þekil-II
konuma getiriliyor.
X
4C
5.
2C
–
3C
C) 2
Kondansatörlerinin sý
ðalarý 2C, 2C, 4C ve
8C olan devrede S
anahtarý açýkken X
kondansatörünün
enerjisi E dir.
–
V
Sýðalarý C, 2C ve 3C olan kondansatörler üretece
baðlanarak yükleniyorlar.
Þekil-II
Þekil-I
3.
2C
+
Y
+ –
+ –
2C
Son durumda X in uçlarý arasýndaki potansiyel fark
kaç V olur?
B) 1
C
Y
V
1
2
C) I ve III
E) I, II ve III
X 4C
+ –
+ –
+
A)
B) I ve II
D) II ve III
D) 3
8C
Sýðasý 3C olan kondansatörün levhalarý arasýndaki
potansiyel farký 4 volt olduðuna göre, üretecin gerilimi V kaç volttur?
E) 4
A) 10
S
6.
2C
4C
2C
X
B) 18
C) 20
D) 22
Þekildeki X, Y kondansatörleri üretece baðlanarak
yükleniyor. X in yükü qx, Y
nin enerjisi Ey dir.
X
Y
+
Buna göre, S anah+ –
tarý kapatýlýrsa X
kondansatörünün enerjisi kaç E olur?
A)
1
4
Q SERÝSÝ
B)
4
9
C)
2
3
D)
3
2
E) 26
–
X in sýðasý artýrýlýrsa qx ve Ey nasýl deðiþir?
E)
A) qx artar, Ey deðiþmez.
B) Ýkiside artar.
C) qx azalýr, Ey artar.
D) Ýkiside azalýr.
E) Ýkiside deðiþmez.
9
4
94
FÝZÝK SORU BANKASI
KONDANSATÖR
7.
TEST / 7
4C
10.
2C
X
Y
V
3C
+
X
+
–
Þekil II
V
Þekil I
–
Sýðalarý 2C, 3C,4C ve Cx olan kondansatörler üretece
baðlanarak yükleniyorlar.
X kondansatörü üretece baðlý iken yükü Q kadardýr. Y
kondansatörü ise Q kadar yüklenip üreteçten çýkarýlmýþtýr.
Voltmetrede okunan deðer sýfýr olduðuna göre, X
kondansatörünün sýðasý kaç C dir?
Kondansatörlerin levhalarý arasýndaki uzaklýk bu
konumda iken iki katýna çýkarýlýrsa levhalar arasýndaki elektrik alan þiddetleri EX ve EY nasýl deðiþir?
A)
1
2
B)
2
3
C) 1
D)
3
2
E) 2
A) EX artar, EY azalýr.
B) EX ve EY azalýr.
C) EX azalýr, EY artar.
D) EX artar, EY deðiþmez.
E) EX azalýr, EY deðiþmez.
8.
Þekildeki X, Y kondansatörleri üretece baðlanarak
yükleniyor. X in yükü qx, Y
nin levhalarý arasýndaki
elektrik alan þiddeti E dir.
X
Y
11.
C1=18C C2=9C
C5=5C
+ –
X in levhalarý arasýndaki
uzaklýk arttýrýlýrsa qx ve E nasýl deðiþir?
+
A) qx azalýr, E deðiþmez.
B) Ýkiside artar.
C) qx artar, E azalýr.
D) qx azalýr, E artar.
Sýðalarý þekildeki gibi olan kondansatörlerden hangisinin uçlarý arasýndaki potansiyel fark en büyüktür?
A) C1
4C
4C
–
V
E) Ýkiside azalýr.
9.
C4=12C
C3=6C
B) C2
C) C3
D) C4
E) C5
4C
4C
12.
6C
6C
C
V1
+ –
V
+ –
V
Þekil-I
Þekil-II
V3
Sýðalarý 4C olan Þekil-I deki devrede kondansatörlerde
depolanan toplam enerji E dir.
V2
Sýðalarý C, 2C, 6C, 6C olan yüklü kondansatörlerin
uçlarý arasýndaki V1, V2, ve V3 potansiyel farklarý
arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
Buna göre, þekil-II deki devrede kondansatörlerde
depolanan toplam enerji kaç E olur?
A)
1-E
Q SERÝSÝ
1
4
2-B
B)
1
2
3-E
A) V1 =V2=V3
C) 1
4-D
D) 2
5-D
2C
E) 4
B) V1 = V2 > V3
D) V3 >V1>V2
6-A
7-D
95
8-E
9-A
C) V2 > V3 > V1
E) V3 > V2 > V1
10-E
11-E
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
YÜKLÜ PARALEL LEVHALAR
1.
Þekildeki yüklü paralel levhalar arasýnda, K noktasýn-
TEST / 8
4.
d
dan serbest býrakýlan m
kütleli, +q yüklü cisim t
+q
K
sürede L noktasýna v hýzýyla çarpmaktadýr.
d
2d
+4q v=0
K
2m X
2t
L
v=0 – q
Y m
L
t
Buna göre, m kütleli +2q
yüklü cisim serbest býrakýlýrsa,
V
ε
lar d ve 2d olan paralel yüklü levhalarda 2m kütleli +4q
yüklü X yükü serbest býrakýlýnca 2t süre sonra K den vK
hýzýyla geçiyor. m kütleli –q yüklü Y yükü ise serbest
býrakýlýnca t süre sonra L den vL hýzýyla geçiyor.
v
Buna göre, K oraný kaçtýr?
vL
I. t den daha kýsa sürede çarpar.
II. 2v büyüklüðünde hýz ile çarpar.
III. 2q yüklü cismin ivmesi daha büyüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
D) II ve III
2.
m kütleli, +q yüklü cisim
paralel yüklü levhalarýn
birinden serbest býrakýlýyor. Üretecin potansiyel
farký ε, levhalar arasýndaki
uzaklýk d dir.
A)
qεt
dm
B)
qε
dmt
C)
+q
m
q εm
dt
D)
εt
q.m
d1
1
2
v=0
x
E)
9ε
5ε
Yüklü cisim L den v1, M den v2 hýzýyla geçtiðine
v
göre, 1 oraný kaçtýr?
v2
q.m
d. ε.t
1
2
B)
3
2
C)
3
5
d
L
V1
D)
9
4
E)
9
5
2d
O K
d d
2 2
L
d
d
V2
ε
4ε
Þekildeki paralel yüklü levhalarýn O noktasýndan serbest býrakýlan +q yüklü parçacýk K den EK, L den EL
Potansiyel farklarý V1 ve V2 olan paralel yüklü levhalarýn
arasýndaki uzaklýklar d1 ve d2 dir.
K noktasýndan serbest býrakýlan cisim L de durduðuna göre, X uzaklýðýný veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
Q SERÝSÝ
M
+q yüklü cisim potansiyel farklarý 9ε ve 5ε olan üreteçlere baðlanan paralel yüklü levhalar arasýnda K den
serbest býrakýlýyor.
+q
V1 d1
V2 d2
v2
v1
v=0
K
B)
E) 4
d2
v=0
V1
V2
D) 2
L
K
6.
A)
C) 1
K
A)
3.
B)
+q
r=0
q yüklü parçacýk t süre
sonra K noktasýna geldiε
ðinde hýzý v olduðuna
göre, v hýzýný veren baðýntý aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
1
4
5.
d
v=0
2V
Potansiyel farklarý V ve 2V levhalarý arasýndaki uzaklýk-
C)
V1 d2
V2
D)
V1 d1
V2
E)
büyüklüðünde kinetik enerji ile geçmektedir.
E
Buna göre, K oraný kaçtýr?
EL
V1
V2 d2
A)
96
1
2
B)
1
3
C)
1
4
D)
1
6
E)
1
8
FÝZÝK SORU BANKASI
YÜKLÜ PARALEL LEVHALAR
7.
TEST / 8
Þekildeki yüklü paralel lev-
10.
2d
halar arasýnda, K noktasýndan +q yüklü cisim serbest
K
býrakýlýyor. Cismin L noktasýndaki hýzýnýn büyüklüðü
L
d
vL, M dekinin vM dir.
v
Buna göre, L oraný kaçvM
týr?
B) 1
8.
C)
K
d
3
2
d
L
d
3
ε
d
3
V
A)
1
A)
2
d
elektriksel alan büyüklükleri EK ve EL dir.
E
Buna göre, K oraný kaçEL
týr?
M
d
Þekildeki paralel levhalar
arasýndaki K, L noktalarýnýn
D) 2
E) 2 2
1
3
B)
2
3
C) 1
D)
4
3
E) 2
2d
11.
v=0
L
K
2v
M
+++++++
v
v=0
m –q
V
d
– – – – – – – –
ε2
ε1
Þekildeki yüklü paralel levhalar arasýndaki –q yüklü m
kütleli cisim dengede kalmaktadýr.
Þekildeki yüklü paralel levhalar arasýndaki +q yüklü cisim K noktasýndan serbest býrakýlýyor. Cisim L noktasýndan 2v hýzýyla geçip M noktasýna v hýzýyla çarpýyor.
Buna göre, üreteçlerin gerilimleri oraný
e
e
1
Buna göre, üretecin kutuplarý ters çevrilirse cismin
hareket ivmesi kaç g olur?
kaçtýr?
(g=Yerçekimi ivmesi)
2
A)
1
3
B)
1
2
C)
9.
2
3
D) 1
2d
X
+q
E)
4
3
A)
1
2
B) 1
C) 2
D) 4
E) 10
3d
M
L
K
N
–––––––
12.
v=0
V
V
v=0
m +q
++++++
2d
d
3V
Þekildeki yüklü paralel levhalarda, X noktasýndan +q
yüklü cisim serbest býrakýlýyor.
++++++
Þekil I
m +q
2V
–––––––
Þekil II
Buna göre, +q yüklü cisim nereden geri döner?
Þekil I de m kütleli +q yüklü cisim dengededir.
(|KL|=|LM|=|MN|)
Buna göre, ayný cisim þekil II de serbest býrakýlýrsa
hareket ivmesi kaç g olur?
A) KL arasýndan
B) L noktasýndan
C) LM arasýndan
D) M noktasýndan
(g=Yerçekimi ivmesi)
A) 1
E) MN arasýndan
1-C
Q SERÝSÝ
2-A
3-C
4-E
5-B
6-D
7-A
97
8-E
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
9-B
10-C
11-C
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
E-M-K
TEST / 9
1.
4.
R=4 Ω
R=8 Ω
K
r=0
r=2 Ω
20 Volt
V
V
Büyüklüðü 4 ohm olan direnç gerilimi 20 volt olan iç
dirençsiz üretece baðlandýðýnda voltmetre kaç volt
gösterir?
Þekildeki devrede K anahtarý kapalý iken voltmetre
40 volt gösterdiðine göre, K anahtarý açýlýrsa kaç
volt gösterir?
A) 0
A) 42
B) 4
C) 5
2.
D) 20
E) 80
B) 44
C) 32
5.
R=6 Ω
D) 36
E) 50
R=6 Ω
K
r=4 Ω
r=4 Ω
40 Volt
V
V
Þekildeki devrede K anahtarý açýkken voltmetre 20
volt gösterdiðine göre, anahtar kapatýlýrsa kaç volt
gösterir?
Büyüklüðü 6 ohm olan direnç iç direnci 4 ohm olan
40 volt gerilim üreten üretece baðlandýðýnda voltmetre kaç volt gösterir?
A) 12
B) 16
C) 20
D) 24
A) 4
E) 30
B) 8
C) 12
6.
3.
D) 16
E) 18
6Ω
R=3 Ω
4Ω
6Ω
K
r=2 Ω
r=2 Ω
ε
V
V
Þekildeki devrede üretecin iç direnci 2 ohm dur. K
anahtarý açýkken voltmetre 30 volt gösteriyor.
Þekildeki devrede voltmetre 9 volt gösterdiðinde
üretecin gerilimi kaç volttur?
e
A) 11
Q SERÝSÝ
B) 13
C) 15
D) 17
Anahtar kapatýlýrsa kaç volt gösterir?
A) 22
E) 20
98
B) 26
C) 28
D) 32
E) 36
FÝZÝK SORU BANKASI
E-M-K
TEST / 9
7.
10.
V
r=2 Ω
i=3A
B) 24
V2
r=1 Ω
r=2 Ω
3V
5V
i=2A
30 V
Ýç dirençleri 1 ohm ve 2 ohm gerilimleri 3 volt ve 5
Ýç direnci 2 ohm olan 30 volt gerilim üreten üreteçten 2 Amper akým geçtiðine göre, voltmetre kaç volt
gösterir?
A) 22
V1
C) 26
D) 30
volt olan üreteçlerden 2 Amper akým geçtiðinde
V
voltmetrelerin gösterdiði deðerler oraný 1 kaçtýr?
V2
E) 36
A)
1
9
B)
5
9
C) 5
11.
D) 1
E)
1
5
V3
R=5 Ω
8.
V
r=2 Ω
3A
B) 4
C) 6
D) 10
2A
r=3 Ω
30 Volt
10 Volt
E) 16
1-D
Q SERÝSÝ
B) 10
2-D
3-C
C) 20
4-E
V1
V2
V3
A)
30
10
20
B)
30
20
10
C)
26
16
10
D)
26
4
20
E)
26
4
22
R1=4 Ω
R2=3 Ω
r=2 Ω
r=1 Ω
30 V
80 V
V
Ýç direnci 2 ohm ve 1 ohm olan 30 volt ve 80 volt gerilim üreten üreteçlere 4 ohm ve 3 ohm luk dirençler
baðlýdýr.
Ýç direnci 2 ohm ve 3 ohm gerilimleri 10 volt ve 30
volt olan üreteçlerden 2 Amper akým geçtiðine göre,
voltmetre kaç volt gösterir?
A) 5
10 V
V2
V
r=2 Ω
30 V
V1
12.
9.
r=3 Ω
Þekildeki devrede V1, V2, V3 voltmetreleri kaç volt
gösterir?
10 Volt
Ýç direnci 2 ohm olan 10 volt gerilim üreten üreteçten 3 Amper akým þekildeki yönde geçtiðine göre,
voltmetre kaç volt gösterir?
A) 2
r=2 Ω
D) 30
5-C
Buna göre, voltmetre kaç volt gösterir?
A) 20
E) 40
6-C
7-B
99
8-E
B) 30
C) 40
D) 35
E) 25
9-B
10-C
11-C
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
E-M-K
TEST / 10
1.
K
2A
r=2 Ω
4.
R=3 Ω
L
5A
K
40 Volt
B) –50
C) 30
D) 50
K
3A
r=2 Ω
4V
16 V
L
E) –40
A) 27
2.
r=2 Ω
Ýç direnci 1 ohm ve 2 ohm olan 4 volt ve 16 volt gerilim üreten üreteçlerden 5 Amper akým geçtiðine
göre, KL arasýndaki potansiyel fark VKL kaç volt
olur?
Ýç direnci 2 ohm olan 40 volt gerilim üreten 3 ohm
luk dirençten 2 Amper akým geçtiðine göre, KL arasýndaki potansiyel fark VKL kaç volttur?
A) –30
r=1 Ω
B) –3
C) 5
5.
R=4 Ω
L
5V
C) 28
D) 18
30 V
Ýç direnci sýfýr olan 30 volt ve 5 volt gerilim üreten
üreteçlerden þekildeki yönde 2 Amper akým geçtiðinde KL arasýndaki potansiyel fark kaç volt olur?
E) –28
A) –28
3.
K
2A
r=2 Ω
r=3 Ω
30 V
20 V
R=4 Ω
2A
K
Ýç direnci 2 ohm olan 10 volt gerilim üreten üreteç
ve 4 ohm luk dirençten 3 Amper akým þekildeki
yönde geçtiðine göre, KL arasýndaki potansiyel fark
VKL kaç volttur?
B) –18
E) –27
L
10 Volt
A) –8
D) +3
B) –33
C) 43
6.
D) 17
E) –17
R=5 Ω
i=2A
L
K
8 Volt
L
Ýç direnci 2 ohm ve 3 ohm olan 30 volt ve 20 volt gerilim üreten üreteçlerden 2 Amper þiddetinde akým
geçtiðine göre, KL arasýndaki potansiyel fark VKL
kaç volttur?
Ýç direnci sýfýr olan 8 volt gerilim üreteç ve 5 ohm
luk dirençten þekildeki yönde 2 Amper akým geçtiðinde KL arasýndaki potansiyel fark VKL kaç volt
olur?
A) –10
A) –2
Q SERÝSÝ
B) –20
C) +10
D) +20
E) +30
100
B) +2
C) 18
D) –18
E) +10
FÝZÝK SORU BANKASI
E-M-K
TEST / 10
7.
10.
L
R=4 Ω
K
L
10 V
2Ω
8V
r=1 Ω
30 V
r=3 Ω
10 V
r=2 Ω
4Ω
K
N
Ýç direnci sýfýr olan 10 volt ve 8 volt gerilimli üreteçler 2 ohm ve 4 ohm luk dirençlere baðlandýðýnda KL
arasýndaki potansiyel fark VKL kaç volt olur?
A) 8
B) 10
C) 18
D) –18
20 V
M
Þekildeki devrede iç direnci 1 W, 2 W, 3 W olan 30 V,
20 V, 10 V gerilim üreten üreteç ve 4 W luk direnç
varken K, L, M, N noktalarý arasýndaki potansiyel
farklar için aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?
E) –8
A) VKL=–24 V
B) VLM=–8 V
C) VMN=+8 V
D) VNK=+24 V
E) VKM=32 V
8.
R=3 Ω
11.
L
r=1 Ω
K
L
10 V
8V
10 V
r=3 Ω
R=4 Ω
20 V
r=2 Ω
R=3 Ω
K
N
Ýç direnci sýfýr olan 8 volt ve 10 volt gerilim üreten
üreteçler 3 ohm luk dirençler baðlandýðýnda KL arasýndaki potansiyel fark VKL kaç volt olur?
A) 1
B) –1
C) 19
D) –19
40 V
M
Ýç dirençleri 1 W, 2 W, 3 W olan 10 V, 40 V, 20 V gerilim üreten üreteçler 4 W luk dirence þekildeki gibi
baðlý iken K, L, M, N noktalarý arasýndaki potansiyel
farklar için aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?
E) –17
A) VKL=–7 V
B) VLM=+12 V
C) VMN=–34 V
D) VNK=+29 V
E) VNL=–22 V
9.
R=2 Ω
L
12.
4V
1Ω
12 V
3V
L
3Ω
K
5V
K
R=2 Ω
Ýç direnci sýfýr olan 4 volt ve 12 volt gerilim üreten
üreteçler 2 ohm luk dirençlere baðlandýðýnda KL
arasýndaki potansiyel fark VKL kaç volt olur?
Ýç direnci sýfýr olan 3 volt ve 5 volt gerilim üreten
üreteçler 1 ohm ve 3 ohm luk dirençlere þekildeki
gibi baðlandýðýnda KL arasýndaki potansiyel fark
VKL kaç volt olur?
A) 0
A) +1
1-A
Q SERÝSÝ
B) –8
2-E
3-B
C) 8
4-B
D) 16
5-B
E) –16
6-A
7-C
101
8-B
B) +5
C) +11
D) –1
E) –11
9-C
10-E
11-E
12-A
FÝZÝK SORU BANKASI
E-M-K
1.
TEST / 11
Þekildeki elektrik devresinde
üreçlerin ve
motorun iç direnci yoktur.
4.
εý= 10 V
L
80V
R=10 ohm
Þekildeki elektrik
devresinde üretecin
iç direnci önemsiz,
elektromotor kuvveti
100 volttur.
Motorun iç direnci
r=0
<
2 ohm, zýt elektroi
motor kuvveti 80
ε=100 volt
volt olduðuna göre,
üreteçten geçen i akýmý kaç amperdir?
30 V
Üreteçlerin elektromotor kuvvetleri 80 volt ve 30
volt, motorun zýt elektromotor kuvveti 10 volt olduðuna göre, K ve L noktalarý arasýndaki potansiyel
fark kaç volttur?
A) 4
B) 40
C) 50
εý
2.
εý=80V
rý= 2 Ω
K
A) 30
R=25 Ω
K
D) 60
R
B) 6
C) 10
D) 14
E) 16
E) 70
L
rý
r
M
5.
+ –
ε
Þekildeki elektrik devresinde üretecin içdirenci r elektromotor kuvveti ε, motorun iç direnci rý, zýt elektromotor kuvveti εý dür.
Þekildeki elektrik
devresinde üretecin
ve motorun iç direnci 2 ohm olur.
R=10 Ω
r=2 Ω
<
i
ε
Motorun zýt elektrorý=2 Ω
motor kuvveti 60
volt, üzerinden geçen akým 5 amper
εý=60 V
olduðuna göre, üreteçten geçen i akýmý kaç amperdir?
Motorun dönmesi engellediðinde K ve L noktalarý
arasýndaki potansiyel fark V1, L ve M noktalarý arasýndaki potansiyel farký V2 büyüklükleri nasýl deðiþir?
A) 2
B) 5
C) 7
D) 12
εý=10 V
ε2=10 V
rý=2 Ω
– +
r=1 Ω
E) 14
A) V1 artar, V2 deðiþmez
B) V1 ve V2 artar.
C) V1 azalýr, V2 artar
D) V1 azalýr, V2 deðiþmez
E) V1 artar, V2 azalýr.
3.
εý= 1V
Þekildeki elektrik
devresinde üretecin
iç direnci 3r elektromotor kuvveti 5 volttur.
6.
<
i=2A
3r
+ –
Motorun iç direnci r zýt elektromotor kuvveti 1 volttur.
Buna göre, motorun verimi yüzde kaçtýr?
B) 40
C) 50
D) 60
Buna göre, K ve L noktalarý arasýndaki potansiyel fark
kaç volttur?
E) 80
A) 10
Q SERÝSÝ
r=1 Ω
L
R=6 Ω
Þekildeki devre parçasýnda akýmýn yönü L den K ye doðru
2 amper büyüklüðündedir.
ε= 5V
A) 20
ε1=50 V
K
r
102
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50
FÝZÝK SORU BANKASI
E-M-K
TEST / 11
7.
K
i=2A
>
ε=20 V
εý=10 V
r=1 Ω
rý=2 Ω
10.
L
R=2 Ω
Þekildeki devre parçasýnda elektrik akýmý K den L
ye doðru 2 amper büyüklüðünde olduðuna göre, K
ve L noktalarý arasýndaki potansiyel fark VKL kaç
volttur?
A) –10
B) 0
C) –20
D) –30
Þekildeki elektrik
devresinde üretecin iç direnci 1 Ω
elektromotor kuvveti 50 volt, motorun iç direnci 2 Ω,
zýt elektromotor
kuvveti 20 volttur.
εý=5 volt
Þekildeki elektrik
devresinde üretecin
ve motorun iç direnci 2 ohm, üretecin
elektromotor kuvveti
20 volt, motorun zýt
elektromotor kuvveti
5 volttur.
11.
R=1 Ω
ý
r =2 Ω
r=2 Ω
+ –
ε= 20 volt
rý=2 Ω
B) 50
C) 70
D) 80
R=7 Ω
r=1 Ω
+ –
L
ε=50 volt
B) 21
Þekildeki elektrik devresinde üreteçlerin
ve motorun iç
dirençleri 2
ohm dur.
C) 35
D) 42
30 volt
E) 49
R=4 ohm
r=2 ohm
K
L
r=2 ohm
+ –
50 volt
rý=2 ohm
εý= 60 volt
Üreteçlerin elektromotor kuvvetleri 30 volt ve 50
volt, motorun zýt elektromotor kuvveti 60 volt
olduðuna göre, K ve L noktalarý arasýndaki potansiyel farký kaç volttur?
Buna göre, üretecin verimi yüzde kaçtýr?
A) 40
K
Buna göre, K ve L noktalarý arasýndaki potansiyel fark
kaç volttur?
E) –40
A) 14
8.
εý=20 volt
E) 90
A) 12
B) 18
C) 42
D) 78
E) 118
εý=30 volt
9.
rý=2 Ω
r=2 Ω
K
12.
R=6 Ω
+ –
L
ε= 50 volt
Þekildeki elektrik devresinde üretecin ve motorun iç dirençleri 2 ohm dur.
siyel fark V1, motorun dönmesi engellendiðinde V2
V
olduðuna göre, 1 oraný kaçtýr?
V2
1-E
Q SERÝSÝ
3
5
2-E
B)
7
5
C)
3-C
12
5
4-D
D)
17
5
5-D
E)
ε1 = 20 volt
R1=3 Ω
r1=2 Ω
R2=40 Ω
Üretecin elektromotor kuvveti 50 volt
r=2 Ω
motorun zýt elektromotor kuvveti 20
ε=50 volt
volt olduðuna göre,
üreteçten geçen akýmýn büyüklüðü kaç amperdir?
Motor dönerken K ve L noktalarý arasýndaki potan-
A)
Þekildeki elektrik
devresinde üretecin
ve motorun iç direnci 2 ohm dur.
24
5
A) 4
6-A
7-E
103
8-C
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
9-D
10-B
11-B
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
E-M-K
TEST / 12
5ε
1.
4.
R1=4R
+ –
3ε
ε
+ –
Þekildeki elektrik
devresinde üreteçlerin iç direnci sýfýr,
elektromotor kuvvetleri 50 volttur.
R2=2R
R1= 5 ohm
R3= 10 ohm
R2= 5 ohm
+ –
– +
ε = 50 volt
ε = 50 volt
Buna göre, R2 direncinden geçen akýmýn büyüklüðü
kaç amperdir?
R3=3R
Þekildeki üreteçlerin iç dirençleri sýfýr, elektromotor
kuvvetleri 5ε, 3ε, ε dir.
A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
E) 8
Dirençlerin büyüklükleri 4R, 2R ve 3R olduðuna
göre, R1, R2, R3 dirençlerinden geçen akýmlarýn büyüklükleri i1, i2, i3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden
hangisidir?
A) i1>i2>i3
B) i2>i3>i1
D) i1>i3>i2
2.
R1=2R
C) i2>i1>i3
E) i2>i1=i3
R2=R
5.
R3=R
+ –
+ –
2ε
ε
Þekildeki elektrik devresinde üreteçlerin iç direnci
yoktur.
Þekildeki elektrik
devresinde üreteçlerin iç direnci sýfýr,
elektromotor kuvvetleri 40 volt ve 80
volttur.
A) 2
B) i1=i2, i3=0
D) i1>i3>i2
3.
Þekildeki elektrik devresinde üreteçlerin iç dirençleri sýfýr elektromotor kuvvetleri ε dir.
Buna göre, özdeþ R1,
R2, R3 dirençlerindengeçen akýmlarýn büyüklükleri i1, i2, i3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) i1=i2=i3
Q SERÝSÝ
+ –
B) 4
+ –
ε2 = 80 volt
C) 6
R2=5 Ω
D) 8
E) 10
C) i1>i2>i3
E) i3>i2>i1
ε
6.
+ –
R1
Þekildeki elektrik
devresinde üreteçlerin
iç dirençleri yoktur.
R1=10 Ω
ε1 = 30V
R2
+ –
Üreteçlerin elektromotor kuvvetleri 30
volt ve 10 volt olduðuna göre, 1 üretecinden geçen akýmýn
büyüklüðü kaç
amperdir?
ε
R3
B) i1>i2>i3
D) i1>i2=i3
ε1 = 40 volt
e
Buna göre, 1 üretecinden geçen akýmýn
büyüklüðü kaç amperdir?
e e
Üreteçlerin elektromotor kuvvetleri 2 ve olduðuna göre, R1, R2, R3 dirençlerinden geçen akýmlarýn
büyüklükleri i1, i2, i3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) i1=i2=i3
R1=20 Ω
e
ε
+ –
ε2 =10V
R2=5 Ω
C) i1=i2>i3
E) i3>i1=i2
A) 1
104
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7
FÝZÝK SORU BANKASI
E-M-K
7.
TEST / 12
ε1
Þekildeki elektrik
devresinde üreteçlerin iç dirençleri
yoktur. R1 ve R2
dirençlerinden akým
geçmediðine göre,
10.
R1
+ –
ε2
R2
+ –
I. R1=R2
II. ε1 = ε2
III. ε2 = ε3
ε3
yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
B) Yalnýz II
D) I ve II
8.
R4
11.
+ –
ε
3
C)
4
1
D)
3
Þekildeki elektrik
devresinde üreteçlerin
iç dirençleri sýfýrdýr.
A) i1>i2>i3
Q SERÝSÝ
2-B
3-D
+ –
ε
B) i1 ve i2 azalýr
D) i1 ve i2 deðiþmez
E) i1 azalýr, i2 artar
Þekildeki elektrik
devresinde üreteçlerin iç direnci sýfýr
elektromotor kuvvetleri ε, 2ε, 3ε dir.
Rx
Ry
2ε
ε
3ε
Rz
Buna göre, özdeþ Rx, Ry, Rz dirençlerinden geçen
ε
ε
akýmlarýn büyüklükleri ix, iy, iz arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) ix > iz > iy
C) i2>i3>i1
5-C
B) iz > iy >ix
D) iy > iz > ix
E) i1=i2=i3
4-D
R2
R3
R3
B) i2>i1>i3
D) i1=i3>i2
1-B
R2
R1
C) i1 artar, i2 azalýr
1
E)
4
R1
Üreteçler ve dirençler özdeþ olduðuna
ε
göre, dirençlerden
geçen akýmlarýn büyüklükleri i1, i2, i3
arasýndaki iliþki
aþaðýdakilerden hangisidir?
Þekildeki elektrik
devresinde üreteçler
ve dirençler özdeþtir.
Üreteçlerin iç dirençleri sýfýrdýr.
A) i1 ve i2 artar
12.
9.
D) Ý1 azalýr, Ý2 deðiþmez
Anahtar kapatýldýðýnda R1 ve R2 dirençlerinden geçen akýmlarýn büyüklükleri i1 ve i2 nasýl deðiþir?
R1, R2, R3, R4 dirençleri özdeþ olduðuna göre, R1 ve
R2 dirençlerinden geçen akýmlarýn büyüklükleri
i
oraný 1 kaçtýr?
i2
2
B)
3
ε
ε
Þekildeki elektrik devresinde üreteçlerin iç direnci sýfýr,
elektromotor kuvvetleri ε dir.
1
A)
2
+ –
ε
E) i1 ve i2 deðiþmez
R2
ε
+ –
B) i1 azalýr, i2 artar
C) i1 artar, i2 deðiþmez
C) Yalnýz III
R3
R2
R3
A) i1 artar, i2 artar
E) II ve III
R1
R1
Anahtar kapatýldýðýnda R1 ve R2 dirençlerinden geçen akýmlarýn büyüklükleri i1 ve i2 nasýl deðiþir?
+ –
A) Yalnýz I
Þekildeki elektrik
devresinde R1, R2
ve R3 dirençleri
özdeþtir. Özdeþ
üreteçlerin iç dirençleri sýfýrdýr.
6-E
7-E
105
8-B
9-D
C) iz > ix > iy
E) iy > ix > iz
10-E
11-A
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
FİZİK
Q Serisi
5.BÖLÜM
MAGNETİZMA
Magnetik Alan
Magnetik Kuvvet
İndüksiyon EMKsı
İndüksiyon Akımı
Alternatif Akım
Konu Tarama Testleri - II
Test 1-2
Test 3-4
Test 5
Test 6-7
Test 8-10
Test 1-5
MAGNETÝK ALAN
1.
TEST / 1
Sonsuz uzunluktaki paralel, 2d aralýklý iki iletken
telden 2i ve i1 büyüklüðünde akýmlar geçmektedir. Akýmlarýn K noktasýnda oluþturduklarý bileþke magnetik alanýn
büyüklüðü sýfýrdýr.
4.
1
2i
i1
2
K
d
d
Þekildeki ayný düzlemdeki yeterince
uzun tellerden 2i ve i
1
büyüklüðünde akýmlar geçmektedir.
4
2i
5
i
d
Buna göre i1 akýmýnýn yönü ve büyüklüðü aþaðýdakilerden hangisidir?
Buna göre, 1, 2, 3,
4, 5 ile gösterilen
doðrultulardan
hangisinde magnetik alan sýfýrdýr?
A) 1 yönünde 3i
A) 1
B) 2 yönünde 6i
C) 2 yönünde 2i
3
2
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
D) 1 yönünde 6i
E) 2 yönünde 4i
2.
Sonsuz uzukluktaki X, Y
iletken tellerinden X sayfa düzlemine dik, Y de
sayfa düzlemindedir. X
ve Y tellerinden i büyüklüðünde akým geçmektedir.
5.
Y
i
i
K
X
d
3.
B) 1
C) 2
Sonsuz uzunlukta
paralel, 2d aralýklý iki
iletken telden, verilen
i1
yönlerde i1 ve i2
K
büyüklüðünde akýmd
lar geçmektedir.
D) 2
A)
E) 2 2
L
d
M
d
6.
d
d
1
2
B) 1
C) 2
K
D) 3
Sonsuz uzunluktaki
sayfa düzlemine dik
X, Y, Z iletken tellerinden i, 2i, 3i büyüklüðünde akýmlar
geçmektedir.
E) 4
2i
Y
d
i
X
d
K
d
3i
Z
X ten geçen akýmýn þekildeki K noktasýnda oluþturduðu magnetik alanýn büyüklüðü B ise, ayný noktadaki bileþke magnetik alanýn büyüklüðü kaç B
dir?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
Q SERÝSÝ
i2=i
i2
III. i1 < i2 ise bileþke magnetik alan K noktasýnda sýfýr olabilir.
B) I ve II
d
d
I. i1=i2 ise bileþke magnetik alan L noktasýnda sýfýr
olur.
II. i1 > i2 ise bileþke magnetik olan M noktasýnda
sýfýr olabilir.
D) II ve III
i3=2i
i1 akýmýnýn K noktasýnda oluþturduðu magnetik alan
vektörünün büyüklüðü B ise, ayný noktadaki bileþke
magnetik alanýn büyüklüðü kaç B dir?
Buna göre;
A) Yalnýz I
i1=i
d
Y den geçen akýmýn
þekildeki K noktasýnda
oluþturduðu magnetik alanýn büyüklüðü B ise, ayný
noktadaki bileþke magnetik alanýn büyüklüðü kaç B
dir?
A) 0
Sonsuz uzunlukta
paralel üç iletken
telden, verilen yönlerde i, i ve 2i büyüklüðünde akýmlar
geçmektedir.
C) Yalnýz II
E) I, II ve III
A) 1
108
B) 2
C) 3
D) 2 2
E) 2
FÝZÝK SORU BANKASI
MAGNETÝK ALAN
7.
TEST / 1
10.
Sonsuz uzunlukta
paralel, d aralýklý üç
iletken telden, verilen
yönlerde i, 2i, i büyüklüðünde akýmlar
geçmektedir.
2i
i
i
K
d
d
d
A) Sayfa düzlemine dik, dýþarý doðru; ()
B) Sayfa düzleminde, saða doðru; (→)
C) Sayfa düzlemine dik, içeri doðru; (⊗)
D) Sayfa düzleminde, sola doðru; (←)
E) Sayfa düzleminde, yukarý doðru; (↑)
Sonsuz uzunluktaki
X, Y, Z iletken telleri
sayfa düzlemine dik
ve dýþarý doðru i büyüklüðünde akýmlar
geçmektedir.
A) 0
11.
d
2
1
d K
i
X
3
d
4
i
Z
Buna göre, tellerden d kadar uzaklýkta K noktasýndaki bileþke magnetik alan hangi yöndedir?
B) 2
Sonsuz uzunluktaki
X, Y iletken telleri
sayfa düzlemine diktir. Tellerden eþit
büyüklükte akýmlar
geçmektedir.
C) 3
D) 4
E) 5
1
2
C) 1
D)
3
2
E) 1
d
i
d
2i
O
X
Y
d
4i
Z
B) 4
C) 5
D) 8
E) 10
3
1
K
12.
d
d
D) 4 yönünde, 3 B
A)
5-D
X
Y
3i
i
d
E) 5 yönünde, 2B
4-E
Sonsuz uzunluktaki
paralel, d aralýklý
iletken X ve Y tellerinden 3i, i büyüklüðünde akýmlar
geçmektedir.
Y telinden kaç d uzaklýkta bileþke magnetik alan
büyüklüðü sýfýrdýr?
C) 3 yönünde, 3 B
Q SERÝSÝ
d
4
B) 2 yönünde, B
3-A
d
2
5
A) 1 yönünde, B
2-C
K
Buna göre, O noktasýndaki bileþke magnetik alanýn
Ki
büyüklüðü kaç
dir?
d
X ten geçen akýmýn þekildeki K
i
i
noktasýnda oluþturduðu magnetik
d
X
Y
alanýn büyüklüðü
B ise, ayný noktaki
bileþke magnetik alanýn yönü ve büyüklüðü nedir?
1-B
B)
Sonsuz uzunluktaki
X, Y, Z iletken telleri
sayfa düzlemine diktir. X ten i, Y den 2i,
Z den de 4i büyüklüðünde elektrik
akýmý geçiyor.
A) 2
9.
i1=i
Y
i
5
A) 1
i2=i
i1 akýmýnýn K noktasýnda oluþturduðu magnetik alan
vektörünün büyüklüðü B ise, ayný noktadaki bileþke
magnetik alanýn büyüklüðü kaç B dir?
Bu tellerin K noktasýnda, bileþke magnetik alan vektörünün yönü nasýldýr?
8.
Sonsuz uzunlukta
paralel d aralýklý iki
iletken telden ayný
yönde eþit büyüklükte i akýmlarý
geçmektedir.
6-D
7-C
109
1
6
8-C
B)
1
4
9-B
C)
1
3
10-D
D)
2
5
11-E
E)
2
3
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
MAGNETÝK ALAN
1.
TEST / 2
Ayný düzlemdeki O
merkezli ve yarýçaplarý r, 2r olan çember
biçimli iki iletkenden
ayný yönlü, eþit büyüklükte i akýmlarý
geçmektedir.
4.
i
i
O
r
1
4
B)
1
2
r
r
L
2
3
D) 1
E)
Ayný düzlemdeki O
eþmerkezli ve yarýçaplarý r, 2r, 3r olan
çember biçimli üç
iletkenden þekildeki
yönlerde i1, i2, i3
akýmlarý geçmektedir.
Þekil-II
Þekil-I
Ayný düzlemde bulunan iletken tellerden Þekil-I de K
noktasýndaki bileþke magnetik alanýn büyüklüðü BK,
Þekil-II de ise, L noktasýndaki bileþke magnetik alanýn
büyüklüðü BL dir.
3
2
Buna göre,
A)
2.
r
K
C)
3i
i
r
r yarýçaplý çemberdeki i akýmýnýn O noktasýnda, tek
baþýna oluþturduðu magnetik alanýn büyüklüðü
B ise, bu iki telin ayný noktada oluþturduklarý bileþke magnetik alanýn büyüklüðü kaç B dir?
A)
2i
i
1
4
BK
oraný kaçtýr? (π=3)
BL
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
i3
1
2
i2=3i
5.
i=i1
O
i
r
r
r
K r
i
i
r
L r
r
i
i
M
r
O noktasýnda bileþke magnetik alanýn büyüklüðü sýfýr ise, i3 akýmýnýn yönü ve büyüklüðü için ne söylenebilir?
i
2
3i
C) 2 yönünde,
2
A) 1 yönünde
r
i
Ayný maddeden yapýlmýþ, düzgün halka biçimindeki K,
L, M merkezli tellere i akýmlarý gönderiliyor. Halkalarýn
merkezlerinde oluþan magnetik alan büyüklükleri BK,
BL, BM dir.
B) 2 yönünde, i
D) 1 yönünde, i
E) 1 yönünde,
Buna göre; BK, BL, BM arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
3i
2
A) BK=BL=BM=0
B) BK>BL>BM
C) BL>BK>BM
D) BM>BK>BL
E) BM>BK=BL
3.
Ayný düzlemde bulunan
X, Y iletken telleri ile Z
halkasýndan verilen
yönlerde i, iy ve 2i büyüklüðünde akýmlar
geçmektedir.
Y
2
i
X
1
6.
2i
8i
X
r
O
Y
Z
O r
4i
r
O noktasýnda bileþke magnetik alanýn büyüklüðü
sýfýr ise, iy akýmýnýn yönü ve büyüklüðü için ne söylenebilir? (π=3)
Ayný düzlemde bulunan iletken X teli ve O merkezli r
yarýçaplý yarým halka biçiminde bükülmüþ Y telinden 8i
ve 4i büyüklüðünde akýmlar geçmektedir.
A) 1 yönünde, 5i
B) 1 yönünde, 7i
C) 2 yönünde, 7i
D) 1 yönünde, 9i
Buna göre, tellerin O noktasýnda oluþturduklarý
Ki
magnetik alanýn büyüklüðü kaç
dir? (π=3)
r
E) 2 yönünde, 5i
Q SERÝSÝ
A) 10
110
B) 12
C) 16
D) 18
E) 20
FÝZÝK SORU BANKASI
MAGNETÝK ALAN
7.
TEST / 2
Ayný düzlemde
bulunan O merkezli,
r yarýçaplý þekildeki
gibi bükülmüþ X ve
Y halkalarýndan ayný
yönde, eþit büyüklükte akýmlar geçmektedir.
10.
Y
i
60°
i
O
60°
i
i
Þekildeki N sarýmlý bobinden i akýmý geçerken
merkezinde magnetik
alan oluþmaktadýr.
l
Buna göre,
X
i
+ –
I. i nin büyüklüðünü yarýya indirilmeli
II. l nin büyüklüðü iki katýna çýkarýlmalý
III. N sarým sayýsý yarýya indirilmeli
X ve Y halkalarýnýn O noktasýnda oluþturduklarý bileþke magnetik alanýn büyüklüðü kaç Kpi dir?
r
1
3
A)
B)
1
2
C)
2
3
D) 1
IV. i nin büyüklüðü iki katýna çýkarýlmalý
iþlemlerinden hangileri tek baþýna yapýlýrsa magnetik alanýn büyüklüðü azalýr?
E) 3
A) Yalnýz I
B) II ve III
C) I ve III
D) II ve IV
11.
8.
Ayný düzlemde bulunan iletken X teli ve O
Y
merkezli yarým halka
biçiminde Y telinden i
X
ve 2i büyüklüðünde
akýmlar geçmektedir.
B) 2
X
1
O
2i
Y
O r
i
C) 3
2
i
2r
+ –
D) 4
3
Üzerinde i akýmý geçen X bobini ve sonsuz uzunluktaki Y teli ayný ortamdadýr. X bobini ile Y telinin O noktasýnda ayrý ayrý oluþturduklarý magnetik alanlarýnýn
büyüklüðü B dir.
X telinin O noktasýnda oluþturduðu magnetik alanýn
büyüklüðü B olduðuna göre, ayný noktada bileþke
magnetik alanýn büyüklüðü kaç B dir? (π=3)
A) 1
E) I, II ve III
Buna göre, O noktasýnda bileþke magnetik alanýn
yönü ve büyüklüðü için ne söylenebilir?
E) 5
A) 1 yönünde B
B) 2 yönünde, 2 B
C) 3 yönünde, 2 B
D) 2 yönünde, 2B
E) 1 yönünde, 2B
9.
12.
2l
3l
N
Demir bilye
3
K
N
S
2r
+ –
4
1
3r
2
i
Demir bilye ve çubuk þeklindeki mýknatýs bobin önüne
þekildeki gibi yerleþtiriliyor.
E)
1-E
Q SERÝSÝ
Demir bilye
3
3
4
4
Hareket etmez
2-C
3-B
L
Þekildeki K bobininden geçen akým i, sarým sayýsý N,
sarýmlarýnýn uzunluðu 3l ve silindirin yarýçapý 2r dir. L
bobininden geçen akým 2i, sarým saysý 2N, sarýmlarýn
uzunluðu 2l ve yarýçapý 3r dir.
Bobinler içerisinde oluþan düzgün magnetik alanB
larýnýn büyüklükleri BK ve BL olduðuna göre, K
BL
oraný kaçtýr?
Mýknatýs
1
2
1
2
A)
2
4-C
2i
K
K anahtarý kapatýldýðýnda demir bilye ve mýknatýsýn
hareket yönü için ne söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
2N
5-A
6-E
7-C
111
1
6
8-E
B)
1
4
9-D
C)
10-E
1
2
D) 1
11-B
E) 2
12-A
FÝZÝK SORU BANKASI
MAGNETÝK KUVVET
1.
K
i
TEST / 3
M
→
B
i
→
XB
i
L
B
θ
B
Þekil-II
Þekil-I
4.
→
B
B
Þekil-III
Üzerinden i akýmý geçen K, L, M tellerinden K teli sayfa
düzleminden içeri doðru, L ve M telleri ise sayfa düzle→
mindeki B maðnetik alanýndadýr.
B) Yalnýz L
D) Yalnýz M
K
1
iK
C) K ve L
Sonsuz uzunluktaki
K, L, M iletken telleri
sayfa düzlemine diktir.
2
i
K
1
3
4
B) Yalnýz II
K
L
i
M
2i
2i
+x
d
d
Buna göre, K, L, M tellerine etki eden FK, FL, FM
magnetik kuvvetlerinin yönü için ne söylenebilir?
D) 4
E) 5
+y
F
+x
i
+z
B) –x yönünde
C) +z yönünde
D) –z yönünde
®
FK nin yönü
FL nin yönü
A)
+x
–x
+x
B)
+x
+x
–x
C)
+x
–x
–x
D)
–x
–x
–x
E)
–x
+x
+x
Þekildeki ayný düzlemde birbirine paralel tutulan sonsuz
uzunlukta K, L, M
iletken tellerden verilen yönlerde 2i, i,
iM büyüklüðünde
akýmlar geçmektedir.
FM nin yönü
K
L
2i
M
1
i
2
d
2d
L teline etki eden bileþke magnetik kuvvetin büyüklüðü sýfýr olduðuna göre iM akýmýnýn yönü ve büyüklüðü için ne söylenebilir?
Buna göre, magnetik alan vektörünün yönü için ne
söylenebilir?
A) +x yönünde
®
®
5
x ekseni boyunca yerleþtirilmiþ iletken telden +x yönünde akým
geçmektedir. Ýletken
tele etki eden kuvvet
+y yönündedir.
A) 1 yönünde, i
C) 2 yönünde, 4i
E) –y yönünde
Q SERÝSÝ
Þekildeki ayný düzlemde birbirine paralel tutulan sonsuz
uzunlukta K, L, M
iletken tellerinden
verilen yönlerde, i, 2i,
2i büyüklüðünde
akýmlar geçmektedir.
® ® ®
M
i
C) 3
C) Yalnýz III
E) II ve III
L
i
6.
3.
d
yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
Buna göre, L teline etki eden bileþke magnetik kuvvetin yönü hangisi olabilir?
B) 2
2
E) K ve M
5.
A) 1
iL
2d
D) I ve II
Tellerden eþit büyüklükte akýmlar geçmektedir.
M
I. iM akýmý 1 yönündedir.
II. iK>iM dir.
III. iL>iM dir.
A) Yalnýz I
2.
L
L teline etki eden bileþke magnetik kuvvetin büyüklüðü sýfýr olduðuna göre,
Buna göre K, L, M tellerinden hangilerine magnetik
kuvvet etki eder?
A) Yalnýz K
Þekildeki gibi ayný
düzlemde birbirine
paralel tutulan sonsuz uzunluktaki K, L,
M iletken tellerinden
iK, iL, iM büyüklüðünde akýmlar
geçmektedir.
B) 2 yönünde 2i
D) 1 yönünde, 2i
E) 1 yönünde, 4i
112
FÝZÝK SORU BANKASI
MAGNETÝK KUVVET
7.
TEST / 3
Þekildeki ayný düzlemde birbirine paralel
tutulan sonsuz uzunlukta K, L, M iletken
tellerinden sýrasýyla i, i,
2i büyüklüðünde akýmlar geçmektedir.
K
L
i
10.
M
i
d
2i
Sonsuz uzunluktaki
K, L, M iletken
tellere verilen yönlerde i büyüklüðünde akýmlar
geçmektedir.
i
1
3
d
d
L
K
d
i
8.
B)
1
2
C) 1
D) 2
A) 1
11.
i
d
i
i
i
i
d
Þekil-I
Þekil-II
Þekil-III
Ayný düzlemde bulunan tel çerçeve ile sonsuz uzunluktaki doðrusal tellerden verilen yönlerde, ayný anda i
akýmlarý geçiriliyor.
C) 3
D) 4
Sayfa düzlemine dik
yönü içe doðru olan
→
B düzgün magnetik
alanda m kütleli l
uzunluðundaki tel
üzerinden verilen
yönde akým geçmektedir.
E) 5
l
→i
iletken tel
Yaylar uzamadýðýna göre, magnetik alaný veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
(g: yerçekim ivmesi)
A) Yalnýz I
A)
D) I ve II
9.
B) 2
Buna göre, hangi çerçeveler hareket edebilir?
B) Yalnýz II
i
Buna göre, K ve L tellerinin M teline uyguladýðý
magnetik kuvvetin yönü hangisidir?
E) 3
i
5
4
2
d
K telinin, L ye uyguladýðý magnetik kuvvetinin büyüklüðü F ise, L ye etkiyen bileþke magnetik kuvvetin büyüklüðü kaç F dir?
A) 0
M
C) Yalnýz III
mg
i.l
B)
i.l
m
C)
l
mg
D)
i
l
E)
mg
i
E) II ve III
12.
Sayfa düzlemine dik
yönü dýþa doðru olan
→
B düzgün magnetik
alanda m kütleli tel
üzerinde verilen yönde akým geçmektedir.
→i
iletken tel
Yaylarýn uzamamasý için;
Þekildeki gibi ayný
K
L
M
düzlemde birbirine
paralel tutulan sonsuz uzunlukta K, L, M
iK
iL
iM
iletken tellerden, verilen yönlerde iK, iL, iM
büyüklüðünde akýmlar geçmektedir. L
teline etkiyen magnetik kuvvetin büyüklüðü F dir.
F in büyüklüðünü azaltmak için,
I. i akýmýnýn yönü ters çevirilmeli
II. Magnetik alanýn yönü, sayfa düzlemine dik içeri
olmalý
III. Magnetik alanýn büyüklüðü artýrýlmalý
I. iM nin yönünü deðiþtirme
II. iK nin büyüklüðünü arttýrma
III. iL nin yönünü deðiþtirme
iþlemlerinden hangileri tek baþýna yapýlabilir?
iþlemlerinden hangileri tek baþýna yapýlmalýdýr?
A) Yalnýz I
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
1-E
Q SERÝSÝ
2-B
3-D
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
4-D
5-A
B) I ve II
6-E
7-E
113
8-D
9-B
C) I ve III
E) I, II ve III
10-A
11-A
12-A
FÝZÝK SORU BANKASI
MAGNETÝK KUVVET
1.
Yerçekimi alanýnýn
önemsiz olduðu
yerde +q yüklü
→
tanecik B magnetik
alanýna V hýzýyla
atýldýðýnda sapmadan yoluna
devam ediyor.
TEST / 4
4.
+ + + + + + + + +
→
B
–q
→
B
+q
r
– – – – – – – – – – –
+q yüklü cisme etki eden elektrik alan vektörünün
büyüklüðünü veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
B
A)
V
→
V
q
B)
V
V
D)
B
C) B.V
–q yüklü tanecik sayfa düzlemine dik ve içe doðru olan
magnetik alana V hýzýyla atýldýðýnda düzgün dairesel
hareket yapýyor. Taneciðe etki eden magnetik kuvvetin
büyüklüðü F, yörünge yarýçapý r, periyodu T dir.
V
E)
q
Taneciðin hýzý artýrýlýrsa F, r, T niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnýz F
B) F ve r
D) F ve T
2.
Sayfa düzleminden içeri
→
doðru B magnetik alaný→
na V hýzýyla atýlan –q
yüklü cisim r yarýçaplý
yörüngede T sürede
dolanmaktadýr.
–q
→
V
E) F, r ve T
→
B
r
5.
→
B
®
→
B
+q
B magnetik alanýnýn þiddeti arttýrýlýrsa T ve r nasýl
deðiþir?
T
C) r ve T
+4q
r
2r
r
A) Artar
Deðiþmez
B) Azalýr
Artar
C) Deðiþmez
Deðiþmez
D) Azalýr
Azalýr
E) Deðiþmez
Artar
→
B magnetik alanýnda dik, þekildeki r, 2r yarýçaplý yörüngelerde dolanan parçacýklarýn yük miktarý +q ve +4q
dur.
Parçacýklarýn momentumlarýnýn büyükleri P1 ve P2
P
olduðuna göre, 1 oraný kaçtýr?
P2
A)
3.
Elektrik yüklü X ve Y
tanecikleri sayfa düzleminden dýþarý doð→
ru B magnetik alaný→
→
na V1 ve V2 hýzlarýyla
atýldýðýnda þekildeki
yörüngeleri izlemektedir.
X
Y
→
B
→
V1
6.
I. X ve Y tanecikleri zýt yüklüdür.
→
II. V1= V2 dir.
III. X ve Y taneciklerine etki eden magnetik kuvvetleri
eþit büyüklüktedir.
B) I ve II
D) II ve III
Q SERÝSÝ
1
6
C)
1
4
D)
1
2
E) 1
→
B magnetik alanýnda dik
þekildeki r yarýçaplý yörüngede V hýzýyla dolanan +q yüklü, m kütleli
cismin kinetik enerjisi Ek
dýr.
V
r
→
B
+q
Buna göre, Ek yi veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
A) Yalnýz I
B)
→
V2
Buna göre,
→
1
8
C) Yalnýz II
A)
E) Yalnýz III
114
1
qr
2
B)
1
Bqr
2
C)
1
Bqr
1
BqrV D)
E) mBr
2
V
2
FÝZÝK SORU BANKASI
MAGNETÝK KUVVET
7.
q1=+q
K
V
TEST / 4
10.
q2=+2q
K
V
→
B
L
M
N
N
P
P
r
Buna göre, V hýzýyla atýlan 2m kütleli +2q yüklü
Parçacýklarýn frekanslarýnýn büyüklükleri f1 ve f2 olf
duðuna göre, 1 oraný kaçtýr?
f2
cisim hangi noktadan geçer?
B) M noktasý
D) N noktasý
C) MN arasý
A) 1
E) NP arasý
→
B
B) 2
C) 3
11.
E) 8
→
B
→
B
60°
V
+q
2r
→
B magnetik alanýnda dik, þekildeki gibi atýlan +q yüklü
parçacýklar eþit kütleli, hýzlarý ise, V, 2V büyüklüðündedir. Cisimlere etki eden manyetik kuvvetlerin büyüklükleri F1 ve F2 dir.
æ
F1
3
oraný kaçtýr? ç
ç
sin60 :
ç
ç
F2
2
è
B)
9.
1
2
C) 1
D) 3
+q
→
B magnetik alanýnda dik, þekildeki gibi 2r, r yarýçaplý
yörüngelerde dolanan parçacýklarýn yük miktarlarý +q,
–q kütleleri ise, 4m, m büyüklüðündedir.
ö
÷
÷
÷
÷
÷
ø
+q yüklü parçacýðýn hýzýnýn büyüklüðü V olduðuna
göre, –q yüklü parçacýðýn hýzýnýn büyüklüðü kaç V
dir?
E) 2
A)
1
2
–q
V
+++++++ +++ ++
→
B
V
r
+q
+q
1
3
D) 4
→
B
2V
A)
+q
yörüngelerde dolanan parçacýklarýn yük miktarlarý
+2q, +q kütleleri ise m, 2m büyüklüðündedir.
hýzýyla atýlan m kütleli +q yükü M noktasýndan geçiyor.
Buna göre,
4r
+2q
B magnetik alanýnda dik, þekildeki gibi r, 4r yarýçaplý
→
Sayfa düzleminden dýþarý doðru B magnetik alanýna V
A) L noktasý
→
B
2V
V
L
M
8.
→
B
→
B
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
→
E
– –––––– –– ––– – – –
Aralarýnda ayný anda E büyüklüðünde elektrik alan ve
sayfa düzlemine dik B büyüklüðünde magnetik alan
bulunan levhalarýn arasýna V hýzýyla atýlan +q yüklü
cisim 1 yönünde sapmaktadýr.
12.
Parçacýðýn 2 yönünde sapmadan gidebilmesi için,
I. B arttýrýlmalý
→
B magnetik alanýnda dik
þekildeki gibi r yaplý
yörüngede dolanan +q
yüklü cismin kütlesi m,
açýsal hýzý W dir.
→
B
r
II. E arttýrýlmalý
III. V arttýrýlmalý
Buna göre, açýsal hýzý (w) veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
iþlemlerinden hangileri tek baþýna yapýlmalýdýr?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
1-C
Q SERÝSÝ
2-D
3-A
C) Yalnýz III
A)
E) II ve III
4-B
5-A
6-C
7-B
115
qm
Br
8-B
B)
Bq
m
9-B
C)
m
qB
10-D
D)
B
qm
11-D
E)
m
Br
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝNDÜKSÝYON EMK’SI
1.
TEST / 5
Sayfa düzlemine dik
içeri doðru olan
magnetik alanda
iletken KOL çubuðu
O noktasý etrafýnda
þekildeki gibi w
açýsal hýzýyla
döndürülüyor.
→
B
K
4.
M
O
e
l
B) 10
L
D) 14
Sayfa düzlemine dik  B magnetik alanýnda boylarý 2l,
l olan KL ile MN telleri V, 3V hýzlarýyla hareket etmektedir. MN telinin uçlarý arasýnda oluþan indüksiyon elektromotor kuvvetinin büyüklüðü ε dir.
Buna göre, R direncinin uçlarý arasýndaki indüksiyon elektromotor kuvvetinin büyüklüðü kaç dir?
E) 15
e
5.
→
B
2l
→
B
M
53°
30°
l
V
L
2V
L
→
Sayfa düzlemine dik B magnetik alanýnda boylarý 2l, l
olan KL ve MN telleri V, 2V hýzlarýyla hareket etmektedir. KL telinin uçlarý arasýnda oluþan indüksiyon elektromotor kuvveti εKL, MN telinin ki ise εMN dir.
Buna göre,
e
e
KL
1
3
B)
oraný kaçtýr?
2
5
A) lL>lM>lK
C)
3
5
Sayfa düzlemine dik
B magnetik alanýnda
iletken KLM çubuðu
M noktasý etrafýnda
þekildeki gibi w açýsal hýzýyla döndürülüyor.
→
D)
4
5
E)
→
B
K
9
16
Q SERÝSÝ
B)
15
16
D)
4
3
E)
5
3
B) lL>lK>lM
L, lM
l
arasýndaki
C) lK>lL>lM
E) lK>lM>lL
8
5
w
Sayfa düzlemine
K
→
w
dik B magnetik alanda bulunan eþit bölmeli iletken KM çuL
buðu sayfa düzleminde M noktasýndan geçen dik ekM
sen etrafýnda w açýsal hýzý ile döndürülüyor.
→
B
3l
l
L
Buna göre, K, L, M noktalarýnýn potansiyellerinin
topraða göre iþaretleri nedir?
M
KM arasýndaki potansiyel farkýn büyüklüðü V ise,
KL arasýndaki potansiyel farkýn büyüklüðü kaç V
dir?
A)
C) 1
D) lM>lL>lK
6.
3.
2
3
Sayfa düzlemine dik
→
→
B
B magnetik alanýnK
L
M
da, boylarý lK, lL, lM
30°
→
→
→
olan iletken K, L, M
V
2V
V
çubuklarý V, 2V, V
hýzlarý ile þekildeki
gibi çekilirken çubuklarýn uçlarýnda oluþan indüksiyon elektromotor
kuvvetleri eþit oluyor.
(sin30=0,5, sin53=0,8)
1
5
B)
Buna göre, çubuklarýn boylarý lK,
iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
MN
A)
N
→
A)
K
3V
l
e ise, KL arasýndaki
C) 12
2l
V
L
(|OL|=l, |KO|=4l)
2.
R
K
w
4l
OL arasýndaki potansiyel fark
potansiyel fark kaç dir?
A) 8
→
B
C)
16
15
D)
16
9
E)
A)
B)
C)
D)
E)
18
5
116
K
L
M
+
+
–
–
+
–
+
+
–
+
–
0
–
+
+
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝNDÜKSÝYON EMK’SI
TEST / 5
7.
10.
V
N
V
N
S
S
V
S
Þekil-I
Þekil-II
N
V
Weber
birimi aþaðýdaki büyüklüklerden hangisine
Saniye
aittir?
V
V
A) Magnetik alan
B) Magnetik kuvvet
C) Magnetik akým
D) Ýndüksiyon akýmý
E) Ýndüksiyon elektromotor kuvveti
Þekil-III
Özdeþ iletken çerçeve ve mýknatýslarla kurulmuþ düzeneklerde çerçevelerin ve mýknatýslarýn hýzlarý þekillerdeki gibidir.
11.
Buna göre, hangi þekillerdeki çerçevelerin uçlarý
arasýnda potansiyel fark oluþur?
A) Yalnýz I
B) I ve II
→
B
C) Yalnýz II
D) I ve III
→
B
E) II ve III
Þekil-II
Þekil-I
8.
Bir iletken çerçeve
üzerinde meydana
gelen magnetik akýnýn zamana göre grafiði þekildeki gibidir.
Φ
→
B
Φ
O
t
2t
t
3t
–Φ
Þekil-III
Sarým sayýsý N olan özdeþ akým makaralarý þekillerdeki
gibi magnetik alanda yerleþtirilmiþtir. Magnetik alanlarýn büyüklüðü t sürede B den 2B ye çýkarýldýðýnda
maaralarda oluþan indüksiyon elektromotor kuvvetlerinin büyüklükleri ε1, ε2, ε3 oluyor.
Buna göre, telde oluþan indüksiyon elektromotor
kuvvetinin zamana göre grafiði aþaðýdakilerden
hangisidir?
A)
ε
ε
B)
e e e
Buna göre, 1, 2,
den hangisidir?
0
C)
t
2t
t
3t
O
ε
2t 3t
2t
3t
t
A)
ε1=ε2=ε3
D)
ε
D)
t
0
t
3
B)
arasýndaki iliþki aþaðýdakiler-
ε1>ε3>ε2
ε3>ε2>ε1
E)
C)
ε2>ε1=ε3
ε2>ε1>ε3
t
O
t
2t
3t
t
12.
ε
E)
O
t
2t 3t
t
Sayfa
düzlemine
→
dik B magnetik alaný
içindeki boyu L olan
tel V hýzýyla hareket
L
etmektedir. Telin uçlarý arasýnda oluþan
indüksiyon elektromotor kuvvetin büyüklüðü ε dir.
→
B
V
α
e nin büyüklüðü,
9.
I. L
500 sarýmlý bir makaradan geçen magnetik aký t1=0 ile
t2=20 saniye zaman aralýðýnda 10 weber den 60
webere çýkýyor.
II. V
III. α
büyüklüklerinden hangisi artarsa azalýr?
Buna göre, oluþan indüksiyon elektromotor kuvvetinin büyüklüðü kaç volttur?
A) Yalnýz I
A) 750
1-E
Q SERÝSÝ
2-E
B) 1000
3-B
C) 1250
4-E
D) 1500
E) 2000
5-E
6-A
B) Yalnýz II
D) I ve II
7-E
117
8-A
9-C
C) Yalnýz III
E) II ve III
10-E
11-B
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝNDÜKSÝYON AKIMI
1.
TEST / 6
X, Y, Z çemberleri sayfa
düzleminden içeri doðru
4.
B
®
v
v
konumlardan geçerken
üzerinde oluþan indik-
Y
A)
1
1
B)
2
1
C)
2
1
D)
1
2
E)
2
1
B
→
v
l
2
Y
siyon akýmlarýnýn yönü
aþaðýdakilerden hangisidir?
X
1
Z
X
düzgün B magnetik ala®
nýnda v hýzýyla þekildeki
→
d
→
v
Þekildeki iletken çerçeve düzgün B magnetik alanýna
→
v hýzýyla giriyor.
Çerçevenin kenar uzunluklarý d ve l olduðuna göre,
çerçevedeki birim zamandaki magnetik aký deðiþimini veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
Z
1
Oluþmaz
1
A) Bvd
B) Bd l
C) Bv l
D) Bv ld
E)
Oluþmaz
Bvl
d
2
5.
→
M
B
K
→
v
2.
X
Y
K
R
1
N
Z
2
Þekildeki iletken çerçeve sayfa düzleminden içeri doð→
→
ru düzgün B magnetik alanýna v hýzýyla sürükleniyor.
R
3
Buna göre,
4
I. Çerçevenin KL kenarýnda indüksiyon emk sý oluþur.
X, Y, Z bobinleri þekildeki gibi yerleþtirilmiþtir.
Y bobinine baðlý olan reostanýn sürgüsü K oku yönünde kaydýrýldýðýnda X ve Z bobinlerine baðlý olan
R dirençlerinde oluþan indüksiyon akýmlarýn yönü
aþaðýdakilerden hangisidir?
A) X te 2, Z de 3
B) X te 1, Z de 4
C) X te 1, Z de 3
D) X te 2, Z de 4
II. Çerçeveye v hýzýna ters yönde bir magnetik kuvvet
etki eder.
III. Çerçevenin K köþesinden L köþesine doðru indüksiyon akýmý oluþur.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
E) X te 1, Z de oluþmaz
→
d
l
B
→
v
Q SERÝSÝ
Ýletken
çerçeve
D)
Bvl
d
E)
i
+x
I. Çerçeve +x yönünde kaydýrýlmalý
II. Çerçeve +y yönünde kaydýrýlmalý
Çerçevenin kenar uzunluklarý d ve l olduðuna göre,
çerçevedeki maksimum magnetik aký deðiþimini
veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
C) Bvd
+y
siyon akýmýnýn oluþmasý
için,
Þekildeki iletken çerçeve düzgün B magnetik alanýna
→
v hýzý ile giriyor.
B) Bd l
Üzerinden i büyüklüðünde
akým geçen sonsuz uzunluktaki tel yatay x doðrultusuna yerleþtirilmiþtir.
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
Çerçeve üzerinde indük-
→
A) Bv l
B) Yalnýz II
D) I ve II
6.
3.
L
III. i akýmýnýn büyüklüðü arttýrýlmalý
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
Bvd
l
B) Yalnýz II
D) I ve III
118
C) Yalnýz III
E) II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝNDÜKSÝYON AKIMI
7.
TEST / 6
Ýletken bir çerçevenin yü-
10.
Magnetik aký
zeyinden geçen magnetik
akýnýn zamanla deðiþimi
N
B) Yalnýz III
D) II ve III
R
1
numuna t sürede getiriliyor.
I
1
A) X te 1, Y de 3
B) X te 1, Y de 4
C) X te 2, Y de 3
D) X te 2, Y de 4
E) X te 1, Y de oluþmaz
II
A
2
11.
+x
→
ω
2B
A
3A
X
Y
K
I
L
II
→
Kesit alanlarý A ve 3A dirençleri R ve 3R olan X ve Y
çemberleri K ve L eksenleri etrafýnda
A) 1 yönünde
–B.A
B) 1 yönünde
+B.A.t
C) 2 yönünde
–B.A
D) 1 yönünde
+
w açýsal hýz-
larýyla döndürüldüðünde tellerde oluþan indüksiyon
i
akýmlarý oraný X kaç olur?
iY
B.A
t
B.A
–
t
A)
1
2
B)
1
3
12.
→ →
–v v
C)
1
6
D) 1
E) 2
→
1 K X
S N
B
3 M Y
v
Bobine baðlý R dineci
R
üzerinden geçen in1
2
düksiyon akýmýn yönü
için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?
v
2 L
4 N
®
Þekildeki sayfa düzleminden dýþarý doðru B magnetik alanýnda X ve Y tel çerçeveleri v hýzýyla hareket ederken KL ve MN kenarlarýndan geçen indüksiyon akýmlarýn yönleri için aþaðýdakilerden hangisi
doðrudur?
Yaklaþýrken
Uzaklaþýrken
A)
1
2
B)
2
1
C)
1
1
A) X te 1, Y de 3
B) X te 1, Y de 4
C) X te 2, Y de 3
D) X te 2, Y de 4
D)
2
2
E)
Oluþmaz
Oluþmaz
1-D
Q SERÝSÝ
2-A
3-B
→
Þekil I ve II de sayfa düzleminden içeri doðru B ve 2 B
þiddetinde magnetik alanlar bulunmaktadýr.
emk
Þekildeki çubuk mýknatýs
bobine v hýzýyla yaklaþtýrýp uzaklaþtýrýlýyor.
→
ω
B
A
+z
9.
3
oluþan indiksiyon akýmlarýn yönü için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?
Çerçevenin alaný A
olduðuna göre, çerçevede oluþan indüksiyon emk
sýnýn büyüklüðü ve indüksiyon akýmýn yönü aþaðýdakilerden hangisidir?
E) 2 yönünde
4
Þekildeki K çubuk mýknatýsý Y bobinine yaklaþtýrýlýrsa X ve Y bobinlerine baðlý olan R dirençlerinde
+y
den dýþarý doðru +z
yönündeki düzgün
→
B magnetik alanýnda
I konumundan II ko-
R
2
C) I ve III
E) I, II ve III
Þekildeki iletken çerçeve sayfa düzlemin-
Akýmýn yönü
S
K
Φ
Buna göre I, II ve III le
I
II III
gösterilen zaman aralýk0 t1 t2 t3 Zaman
larýndan hangilerinde
çerçevede indüksiyon akýmý oluþur?
8.
Y
2Φ
þekildeki gibidir.
A) Yalnýz I
X
4-C
E) X te 1, Y de oluþmaz
5-D
6-E
7-C
119
8-E
9-A
10-D
11-A
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝNDÜKSÝYON AKIMI
1.
TEST / 7
Þekildeki K çubuk mýknatýsý X
4.
1
ve Y çemberlerinin merkezleri
X
2
ile ayný doðrultudadýr.
N
KS
K mýknatýsý Y çemberine
yaklaþtýðýnda çemberlerde
B
1
K
2
→
I. B magnetik alanýn
Y
þiddeti arttýrýldýðýnda K çemberi üzerinde 2 yönünde indüksiyon akýmý oluþur.
4
yönleri aþaðýdakilerden hangisi olur?
→
II. B magnetik alanýn yönü deðiþtirilirse K çemberi
üzerinde 1 yönünde indüksiyon akýmý oluþur.
X
Y
A)
1
3
III. K çemberi magnetik alanýn dýþýna çýkarýlýrsa K çemberi üzerinde 2 yönünde indüksiyon akýmý oluþur.
B)
1
4
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
C)
2
3
D)
2
4
E)
2
A) Yalnýz I
Oluþmaz
B) 0,5
C) 1
D) 2
X, Y, Z telleri birbirine
dik olarak þekildeki
E) 4
A) Yalnýz X
D) X ve Y
3.
K
K
iY
+x
iX
iZ
B) Yalnýz Y
C) Yalnýz Z
E) X, Y ve Z
L
6.
X
1
Y
2
3
4
Þekildeki K ve L bobinleri yanyanadýr.
A) X te 1, Y de 3
B) X te 1, Y de 4
C) X te 2, Y de 3
D) X te 2, Y de 4
Þekildeki üzerinden sabit
i akýmý geçen yeterince
uzun düz telin etrafýnda
magnetik alan oluþmaktadýr.
d
i
d
d
K
X
L
A
M
N
Y 2A
R dirençli X halkasý K
X direncinin sürgü kolu ok yönünde saða doðru çekilirse X direncinde oluþan özindüksiyon akýmýn yönü ve Y direncinde oluþan indüksiyon akýmýn yönü
aþaðýdakilerden hangisi olur?
den L ye t sürede 3R
dirençli Y halkasý M den N ye 2t sürede getirildiðinde halkalar üzerinde oluþan indüksiyon akými
larýn oraný X kaçtýr?
iY
(X in yüzeyi A, Y nin 2A büyüklüðündedir.)
E) X te 1, Y de oluþmaz
Q SERÝSÝ
+y
XY düzlemindeki K
halkasýnda ok yönünde indüksiyon
akýmýnýn oluþmasý
için hangi telden
+z
geçen akýmýn büyüklüðü arttýrýlmalýdýr?
Bobinde oluþan özindüksiyon emk sý 4 volt olduðuna göre, bobinin özindiksiyon katsayýsý kaç Henry
dir?
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
gibi yerleþtirilmiþtir.
Bir bobinden geçen akým 0,5 saniyede 12 amperden
4 ampere düþürülüyor.
A) 0,25
B) Yalnýz II
D) I ve II
5.
2.
→
Buna göre,
3
oluþan indüksiyon akýmlarýn
Þekildeki sayfa düzleminden dýþarý doðru düzgün
→
B magnetik alanýn içinde
K çemberi bulunmaktadýr.
A) 1
120
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝNDÜKSÝYON AKIMI
7.
TEST / 7
10.
Þekildeki bobine R di-
iple asýlmaktadýr.
3i
2i
S N
3
4
1
i
R
K
K anahtarý aniden ka2
patýldýðýnda R direncinden geçen özindüksiyon akýmýn yönü ve mýknatýsýn ilk hareket yönü aþaðýdakilerden hangisi olur?
Özindüksiyon
akýmýn yönü
Akým
ip
renci ile üreteç baðlanýp
yanýna çubuk mýknatýs
0
1
3
B)
2
4
C)
1
4
D)
2
E)
1
Þekil II
Þekildeki sürgü kolu hareket ettirilerek bobinden geçen akým zamanla Þekil I deki gibi deðiþtirilmektedir.
Mýknatýsýn
hareket yönü
A)
I II III
t 2t 3t Zaman
Þekil I
Buna göre, bobinde hangi zaman aralýklarýnda özindüksiyon akýmý oluþur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
C) Yalnýz III
E) II ve III
3
Hareket etmez
8.
1
11.
RX
2
K
RY
4
3
Þekildeki bobinler yanyana yerleþtirilmiþtir.
K anahtarý aniden açýlýrsa RX direncinde oluþan özindüksiyon akýmýn yönü ve RY direncinde oluþan indiksiyon akýmýn yönü aþaðýdakilerden hangisi olur?
Özindüksiyon
9.
1
3
B)
2
4
C)
1
4
D)
2
3
E)
Oluþmaz
3
Þekil II
Þekil III
B) Yalnýz Y
C) Yalnýz Z
E) Y ve Z
1
K
12.
L
sol
3
2
B)
4
1
C)
1
3
D)
2
2
E)
3
1
4-D
Bobine baðlý olan dirençten geçen akýmýn zamanla deðiþimi þekildeki
gibidir.
4
A) –
5-B
Akým
2i
i
Bobinin özindüksiyon
katsayýsý L olduðuna
0
t
Zaman
göre bobinin üzerinde
oluþan özindiksiyon emk sýný veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
Ýndüksiyon
A)
Q SERÝSÝ
Þekil I
D) X ve Y
3
3-A
P
R
rýlýrsa özindüksiyon ve indüksiyon akýmlarýn yönleri aþaðýdakilerden hangisi gibi olur?
2-A
R
A) Yalnýz X
2
L bobinine baðlý olan reostanýn sürgüsü ok yönünde sola doðru kaydý-
1-B
Z
Buna göre, hangi bobinlerde özindüksiyon akýmý
oluþur?
K ve L bobinleri þekildeki
gibi yerleþtirilmiþtir.
Özindüksiyon
Y
Þekil I de K çubuk mýknatýsý X bobinine yaklaþtýrýlýyor.
Þekil II de Y bobinine baðlý üretecin P anahtarý aniden
kapatýlýyor. Þekil III te ise Z bobinine baðlý olan reostanýn sürgüsü ok yönünde kaydýrýlýyor.
Ýndüksiyon
A)
X
S N
K
6-D
7-B
121
Li
t
8-A
B) – Lit
9-E
C)
Li
t
10-E
D)
L
t
11-E
E)
2.Li
t
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
ALTERNATÝF AKIM
1.
R=8Ω
TEST / 8
XL=12Ω
4.
XC=6Ω
R= 4Ω
Ve
Ve
Þekildeki RLC alternatif akým devresinin empedansý kaç ohm olur?
Þekildeki alternatif akým devresinin epmedansý anahtar
açýk iken Z1, anahtar kapalý iken Z2 dir.
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
B) 6
C) 8
Buna göre,
D) 10
E) 12
XL= 4Ω
XC= 3Ω
1
2
5.
XC
D) 10
~
Ve
RC devresi
Deðiþmez
Azalýr
Azalýr
Artar
Artar
RL devresi
Deðiþmez
Artar
Azalýr
Artar
Deðiþmez
6.
R= 5Ω
XL= 20Ω
XL
R
E) 12
A)
B)
C)
D)
E)
R= 8Ω
E) 10
Þekillerdeki RC ve RL alternatif akým devrelerinde
üretecin uçlarý arasýndaki etkin potansiyel farký
sabit tutularak frekans artýrýlýrsa devrelerin empedansý nasýl deðiþir?
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
3.
D) 5
Ve
Þekildeki LC alternatif akým devresinin empedansý
kaç ohm olur?
C) 7
C) 3
~
Ve
B) 5
B) 1
R
~
A) 1
Z1
oraný kaçtýr?
Z2
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
A)
2.
XC= 3Ω
~
~
A) 4
XL= 6Ω
L= 0,05H
C= 1 .10–3F
3
XC= 4Ω
~
Ve
Özindüksiyon katsayýsý L=0,05 Henry olan makara, sý1
ðasý C= .10–3 Farad olan kondansatör ve 5Ω luk saf
3
direnç þekildeki gibi baðlanýyor.
~
Ve
Þekildeki RLC alternatif akým devresinde bobinin saf
direnci 4Ω dur.
Alternatif akým kaynaðýnýn frekansý 50s–1 olduðuna
göre, devrenin empedansý kaç ohm olur?
Buna göre, RLC alternatif akým devresinin empedansý kaç ohm olur?
A) 10
Q SERÝSÝ
B) 12
C) 20
D) 24
(Bobinin saf direnci önemsiz. π=3)
A) 2
E) 32
122
B) 2 2
C) 3
D) 5
E) 5 2
FÝZÝK SORU BANKASI
ALTERNATÝF AKIM
7.
TEST / 8
10.
XL
4Ω
R= 3Ω
~
Ve
4
Þekildeki RL devresinde güç çarpaný cosϕ= dir.
5
Þekildeki RLC devresinde uygulanan alternatif gerilim
frekansý azaltýlýrsa,
Buna göre, bobinin indüktansý kaç ohm olur?
I. Ýndüktans (XL) azalýr.
II. Kapasitans (XC) artar.
III. Empedans (Z) artar.
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
B) 2
XC= 3Ω
~
Ve
A) 1
XL= 6Ω
C) 3
D) 4
E) 5
yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
8.
R= 6Ω
XL= 12Ω
XC
11.
R
~
C) I ve III
E) I, II ve III
XL
XC
~
Ve
Ve
Þekildeki RLC alternatif akým devresinde akým gerilimden öndedir.
Þekildeki RLC alternatif akým devresinde gerilim akýmdan öndedir.
Alternatif akým devresinin empedansý 10W olduðuna göre, kondasatörünün kapasitansý kaç ohm
olur?
Ayarlý kondansatörün sýðasý düzgün olarak artýrýlýrsa alternatif akým devresinin empedansý için ne
söylenebilir?
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
A) 2
B) 4
C) 12
D) 18
A) Deðiþmez
B) Önce artar, sonra azalýr.
C) Sürekli artar
D) Önce azalýr, sonra artar.
E) Sürekli azalýr
E) 20
12.
9.
XC= 20Ω
XL= 10 3Ω
R= 8Ω
XL= 5Ω
R= 15Ω
1
2
~
Þekildeki RLC devresinde alternatif akým devresinin
empedansý 20Ω dur.
Buna göre,
Buna göre, bobinin saf direnci kaç ohm olur?
A)
1-D
Q SERÝSÝ
B) 6
2-A
C) 8
3-C
D) 10
4-B
5-B
E) 12
6-E
Ve
Þekildeki alternatif akým devresinde anahtar 1 konumuna getirildiðinde devrenin empedansý Z1, 2 konumuna
getirildiðinde Z2 dir.
Ve
A) 2
~
7-C
123
1
5
8-E
Z1
oraný kaçtýr?
Z2
B)
2
5
9-A
C)
3
5
10-B
D)
4
5
11-C
E) 1
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
ALTERNATÝF AKIM
1.
TEST / 9
XL=8Ω
K R=8Ω
4.
XC=2Ω
L
XL = 2Ω
N
XL = 6Ω
M
R = 8Ω
XC = 6Ω
~
~
Ve
R = 3Ω
~
V
Þekildeki alternatif akým devresinde potansiyel farklarýn
büyüklükleri KM arasýnda V1, LN arasýnda V2, KN
arasýnda V3 tür.
XC = 4Ω
~
V
2V
Þekildeki alternatif akým devrelerinde etkin potansiyel
farklarýnýn deðerleri V, V ve 2V dir.
Buna göre, devrelerden geçen etkin akým þiddetleri
i1, i2, i3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
Buna göre, V1, V2, V3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
A) V1 = V2 = V3
C) V1 > V3 > V2
A) i1 = i2 = i3
C) i2 > i1 > i3
B) V1 > V2 > V3
D) V2 = V3 > V1
B) i1 = i2 > i3
D) i3 > i1 > i2
E) i3 > i2 > i1
E) V3 > V2 > V1
5.
2.
XL= 30Ω XC= 15Ω
R=20Ω
XL
R
XC
Gerilim, Akým
akým
0
~
Zaman
~
Ve=50 Volt
gerilim
Ve
Þekil-I
Þekildeki RLC alternatif akým devresinde devrenin etkin
gerilimi 50 volttur.
Þekil-II
Þekildeki RLC alternatif akým devresinin gerilim ve
akýmýn zamana göre, deðiþimi þekil-II deki gibidir.
Buna göre, alternatif akým devresinde harcanan güç
kaç watt dýr?
Buna göre,
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
I. Gerilim akýmdan öndedir.
II. Devre rezonans haldedir.
III. XL > XC dir.
A) 20
B) 40
C) 60
D) 80
E) 100
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
C) Yalnýz III
6.
S2
S1
E) II ve III
XL = R
2R
Lamba
3.
XL
R=20Ω
XC = R
~
Vetkin
Ýe = 5A
Direnç deðerleri verilen þekildeki alternatif akým devresinde lamba ýþýk vermektedir.
~
Ve=125 Volt
Buna göre, Vetkin sabit kalarak
Þekildeki RLC alternatif akým devresinin uçlarýna etkin
deðeri 125 volt olan bir gerilim farký uygulanýnca akýmýn
etki deðeri 5 amper oluyor.
I. S1 anahtarýný kapatmak.
II. S2 anahtarýný kapatmak.
III. S1 ve S2 anahtarlarýný birlikte kapatmak.
iþlemlerinden hangileri tek baþýna yapýlýrsa lambanýn parlaklýðý artar?
Alternatif akým kaynaðýnýn frekansý 25sn–1 olduðuna
göre, bobinin özindüksiyon katsayýsý kaç Henry dir?
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
(Bobinin saf direnci önemsiz. π=3)
A) Yalnýz I
A) 0,01
Q SERÝSÝ
B) 0,05
C) 0,1
D) 0,5
E) 1
B) I ve II
D) II ve III
124
C) I ve III
E) I, II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
ALTERNATÝF AKIM
7.
R= 4Ω
TEST / 9
XL= 5Ω
10.
XC= 3Ω
Gerilim, Akým
XL=7Ω
R=15Ω
Gerilim
XC
~
Zaman
Akým
Ve
~
Þekildeki RLC alternatif akým devresinde güç çarpaný Cosj = 1 olabilmesi için;
I. XL azaltýlmalý
Ve
Þekil I
Þekil II
Þekil I deki RLC devresinin akým ve geriliminin zamanla deðiþimi Þekil II deki gibidir.
II. XC azaltýlmalý
III. R artýrýlmalý
iþlemlerinden hangileri tek baþýna yapýlabillir?
Buna göre, kondansatörün kapasitansý XC kaç ohm
dur?
A) Yalnýz I
A) 5
B) Yalnýz II
D) I ve III
C) I ve II
B) 7
R= 2Ω
D) 12
E) 22
E) II ve III
11.
8.
C) 8
XL= 2Ω
XL
R
XC= 4Ω
VR
VL
~
V
e
Þekildeki RL alternatif akým devresinde R direncinin
uçlarý arasýndaki etkin gerilim farkýnýn deðeri VR, bobininki VL dir.
~
Ve
Þekildeki RLC alternatif akým devresinde devrenin uçlarýna etkin deðeri Ve olan bir gerilim farký uygulanýyor.
Alternatif akým kaynaðýnýn frekansý artýrýlýrsa VR ve
VL deðerleri nasýl deðiþir? (Ve = sabit)
Buna göre, akýmla gerilim arasýndaki faz açýsý kaç
derecedir?
VR
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
A) 90
B) 60
9.
C) 53
D) 45
A)
B)
C)
D)
E)
E) 30
VL
Azalýr
Artar
Artar
Deðiþmez
Azalýr
XC
R
12.
K
~
C) Artar
Artar
D) Deðiþmez
Deðiþmez
E) Azalýr
Azalýr
1-C
Q SERÝSÝ
2-D
3-C
4-D
4V
10V
M
Buna göre,
I. Gerilim akýmdan öndedir.
II. Gerilimin etkin deðeri 10 volttur.
III. LM arasýndaki gerilim, KM arasýndaki gerilimden
büyüktür.
Ý
Artar
XC
Ve
(Ve = sabit)
B) Azalýr
XL
Þekildeki alternatif akým devresinde direnç, bobin ve
kondansatörün uçlarý arasýndaki etkin potansiyel farklarýnýn deðerleri verilmiþtir.
Buna göre, devrenin empedansý Z ve etkin akým Ý
için ne söylenebilir?
Deðiþmez
L
~
Þekildeki RC alternatif akým devresinde kondansatörün
levhalarýnýn arasýndaki yalýtkan ortamýn dielektrik katsayýsý arttýrýlýyor.
A) Artar
R
8V
Ve
Z
Artar
Artar
Azalýr
Azalýr
Deðiþmez
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) II ve III
5-D
6-C
7-A
125
8-D
9-B
C) I ve III
E) Yalnýz III
10-B
11-A
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
ALTERNATÝF AKIM
1.
R=5 3
TEST / 10
XL=3Ω
4.
XC
XL= 16Ω
R = 9Ω
~
XC= 4Ω
~
V= 250 2 sinwt
V = 30 2 Sin10πt
Þekildeki alternatif akým devresinin akým denklemi
æ
ö
÷ amperdir.
çwt + π ÷
i = 25 2 Sin ç
÷
ç
è
6ø
Þekildeki RLC alternatif akým devresinde etkin akým
þiddeti kaç amperdir?
Buna göre, kapasitans(XC) deðeri kaç ohm olur?
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
A)
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
1
2
5.
2.
XL
R
B) 1
C)
3
2
XL= 8Ω
R = 4Ω
D) 2
E) 4
XC= 4Ω
~
XC
V = 120 2 Sin100t
Þekildeki RLC alternatif akým devresinin giriþine uygulanan gerilimin denklemi, V = 120 2 Sin 100t dir.
~
V
Buna göre, alternatif akým devresinin akým denklemi aþaðýdakilerden hangisidir?
Bir RLC alternatif akým devresi, gerilimi V = 80 2 Sin2 πt
volt olan güç kaynaðýndan beslendiðinde, devreden
æ
÷
ç2 πt - π ö
geçen akýmýn denklemi i = 40 2 sin ç
÷
÷oluyor.
ç
è
4ø
Buna göre,
π
A) i =100Sin(100t+ )
4
π
B) i = 30Sin(100t – )
3
π
C) i = 30Sin(100t – )
4
π
D) i = 20Sin(100t+ )
6
π
E) i = 50Sin(100t+ )
3
I. Devrenin empedansý 2Ω dur.
II. Gerilim akýmdan öndedir.
III. XC > XL dir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
(Bobinin saf direnci önemsizdir.)
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
6.
3.
R
XL
R = 12Ω
XC
XL= 18
XC
~
~
V = 200Sinwt
V = 100 sinwt
Þekildeki RLC alternatif akým devresinin giriþine uygu-
Þekildeki RLC alternatif akým devresinin giriþine uygu-
lanan gerilimin denklemi, V=200Sinwt akýmýn denkle-
lanan gerilimin denklemi, V=100 Sinwt akýmýn denkleæ
πö
÷ dýr.
mi, i = 50 Sin ç
çwt - ÷
÷
ç
è
6ø
mi i=10sin(wt+α) dýr.
Buna göre, kondansatörün kapasitansý kaç ohm
olur?
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
Buna göre, devredeki R direnci kaç ohm dur?
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
A) 1
Q SERÝSÝ
B) 2
C) 2 2
D) 3
E) 2 3
A) 2
126
B) 10
C) 24
D) 30
E) 34
FÝZÝK SORU BANKASI
ALTERNATÝF AKIM
7.
TEST / 10
XL = 40 3 Ω
R = 25Ω
10.
XC = 15 3 Ω
A
~
Akýmýn frekansý 50 sn–1 olduðuna göre, devrenin
V ve i denklemleri aþaðýdakilerden hangisidir?
B) V = 10 sin100 πt
i = 3 sin100 πt
C) V = 10 2 sin100 πt
D) V = 10 sin(100 πt)
π

i = 3 2 sin 100 πt + 
2

R= 40Ω
π

i = 3 sin 100 πt + 
2

E) V = 10 2 sin100 πt
π

i = 3 2 sin 100 πt – 
2

11.
XL= 70Ω
~
i = 3 2 sin100 πt
C) V =100 2 sin100 πt
D) V =100 sin10 πt
π

i = 2 2 sin  100 πt + 
i = 2 sin100 πt
3

E) V =100 sin100 πt
π

i =100 sin  100 πt − 
3

8.
A
A) V = 10 2 sin100 πt
B) V =100 2 sin100 πt
π

i = 2 2 sin 100 πt − 
3

i = 2 2 sin100 πt
C=10–3 Farad
Buna göre, akým ve gerilim
denklemleri aþaðýdakilerden hangisidir? (π=3)
Þekildeki RLC devresinde ampermetrede okunan deðer 2 amperdir.
A) V =100 2 sin100 πt
Þekildeki kondansatörün
sýðasý 10–3 Faraddýr. Alternatif akým kaynaðýnýn frekansý
50 sn–1, ampermetrede okunan deðer 3 amperdir.
R = 25Ω
XC
XL = 25 3 Ω
A
~
~
Þekildeki R-L devresinin gerilim denklemi,
Þekildeki RLC alternatif akým devresinin gerilim denkle-
V = 100 2 sin100 pt olduðuna göre akým denklemi
aþaðýdakilerden hangisidir?
mi, V = 120 2 sin100 πt akýmý denklemi i=Ýmaxsin100πt
olduðuna göre,
Buna göre,
I. Xc = 70Ω dur.
A) I= 2sin100 π t
III. Ampermetrede okunan deðer 3 amperdir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
9.
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
Þekildeki bobinin özindiksiyon katsayýsý 10–2 Henry dir.
Akýmýn frekansý 50 sn–1, ampermterede okunan deðer
2 amperdir.
L= 10–2 Henry
12.
R = 20Ω
~
A) I= 2 2 sin100 πt
V = 6 2sin100 πt
B) I= 2sin100 πt
V = 6 sin100 πt
π

C) I= 2 2sin 100 π − 
2

V = 6 2 sin100 πt
π

D) I= 2 sin 100 πt − 
2

V = 6 sin100 πt
~
Þekildeki RC devresinin gerilim denklemi,
V = 100 2 sin100 pt olduðuna göre akým denklemi
aþaðýdakilerden hangisidir?
A) I= 5sin100 π t
Q SERÝSÝ
3-D
4-D
5-C
B) I= 5 2sin100 π t
π
π


C) I= 5 2sin 100 π +  D) I= 5 2sin 100 πt+ 
2
4


π

E) I= 5sin 100 π t+ 
4

π

E) I= 2 2 sin 100 πt+ 
2

V = 6 2 sin100 πt
2-B
XC=20Ω
A
Buna göre, akým ve gerilim denklemleri aþaðýdakilerden hangisidir? (Bobinin saf direnci önemsizdir. π=3)
1-D
B) I= 2 2sin100 π t
π
π


C) I= 2 2sin 100 π t+  D) I= 2 2sin 100 πt – 
3
3


π


E) I= 2sin 100 π t – 
3

II. Akýmla gerilim ayný fazdadýr.
6-E
7-B
127
8-E
9-C
10-C
11-D
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - II
TEST / 1
εý=10 V
1.
4.
XC
R
rý=2 Ω
R=6 Ω
~
ε1=40 V ε2=20 V
r1=1 Ω
Ve
Þekildeki RC alternatif akým devresinin empedansý Z,
üretecin etkin gerilimi Ve, devrenin etkin akýmý ise i dir.
r2=1 Ω
Þekildeki elektrik devresinde üreteçten geçen akým i1
Buna göre, Ve sabit kalarak akýmýn frekansý artýrý-
dir. Motorun dönmesi engellendiðinde üreteçten ge-
lýrsa,
çen geçen akým i2 oluyor.
i
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
i2
I. Z azalýr.
II. XC azalýr.
III. i artar.
1
A)
6
1
B)
2
5
C)
6
5
E)
2
D) 2
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) II ve III
D) I ve II
5.
2.
Sayfa düzlemine dik ve
birbirine paralel þekilde
duran eþit uzunluktaki
tellerin O noktasýna olan
uzaklýklarý ve üzerinden
geçen akým þiddetleri
eþit ve i büyüklüðündedir.
i
d
d
I
V
IV
III
d
d
i
i
d
B) II
Þekilde verilen X, Y, Z kondansatörlerinin sýðalarý 2C,
C ve C dir.
i
X
i
A)
Buna göre, tellerin O noktasýnda oluþturduðu
maðnetik alanýn yönü aþaðýdakilerden hangisidir?
A) I
C) III
D) IV
B)
C)
E) V
D)
E)
6.
3.
X
iX
→
Y
iY
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde X ve Y noktalarýna sayfa düzlemine dik yerleþtirilen tellerden iX ve iY büyüklüðünde akýmlar geçmektedir.
®
Q SERÝSÝ
B)
5
2
C)
5
4
D)
4
3
E)
X
Z
2C
C
C
S
V
Y
3
4
2
9
5
9
3
2
9
8
+++++++
3 m/s
Þekildeki yatay düzlemdeki paralel yüklü levhalarýn K
noktasýndan 5 m/s hýzla atýlan +1 coulomb yüklü, 1
gram kütleli +q yükü L noktasýndan 3 m/s hýzla çýkýyor.
K noktasýndaki bileþke maðnetik alan BK olduðuna
i
göre, X oraný kaçtýr?
iY
A) 5
1
4
4
9
2
9
4
3
9
4
Y
d
5 m/s
d
K
–––––––––
+q=1 Coulomb
m=1 gram
K
BK
E) I, II ve III
X kondansatörünün enerjisi E olduðuna göre, S
anahtarý kapatýlýrsa X ve Y
kondansatörlerinin enerjisi kaç E olur?
II
C) I ve III
Buna göre, levhalar arasýndaki potansiyel fark kaç
volttur?
5
6
A) 4.10–3 B) 8.10–3 C) 16.10–3 D) 32.10–3 E) 64.10–3
128
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - II
7.
Þekildeki +Q yüklü ilet-
TEST / 1
10.
+Q
ken kürenin üzerindeki K
noktasýnda elektrik alan
Þekildeki MN çubuðu x
oku yönünde O noktasý
→
r
→
E dir.
Buna göre, L noktasýn-
netik alaný içinde döndürülüyor.
daki elektrik alan kaç E dir?
Buna göre K, L, M, O, N
K
L
®
B
L
etrafýnda düzgün B mað-
r
O
→
M
K
O
N
x
noktalarýndan hangilerinin yükü negatif olur?
A)
1
2
B)
1
3
(Çubuk eþit bölmelidir.)
1
4
C)
D) 1
E) – 1
A) M ve N
B) Yalnýz O
D) M, L ve N
8.
K
L
2d
M
3d
11.
+q
2V
C) O ve K
E) K, O ve N
Yükleri q, 2q, kütleleri m, 4m olan X ve Y iyonlarýnýn
hýzlarý eþittir.
X ve Y iyonlarý düzgün magnetik alanda RX ve RY yaRX
rýçaplý yörüngelerde dolandýðýna göre,
oraný
RY
kaçtýr?
4V
Ýletken K, L, M levhalarý þekildeki gibi yerleþtirilmiþtir.
K levhasýndan serbest býrakýlan +q yüklü parçacýk
L levhasýndan kaç d uzakta durur?
A)
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
(Sürtünme ve yerçekimi önemsiz.)
1
4
A)
B)
1
2
C)
2
3
D) 1
E)
3
2
12.
9.
Þekildeki K, L, M üreteçlerinin iç dirençleri önemsizdir.
A)
1
2
1-C
Q SERÝSÝ
B) 1
2-B
3-C
C)
1
X
2
Ý
Buna göre,
R
I. i akýmý arttýrýldýðýnda X halkasýnda 1 yönünde indiksiyon akýmý oluþur.
K
R
M üretecinden akým
geçmediðine göre ve M
üretecinin emk sý e olduðuna göre, L üretecinin emk sý kaç e olabilir?
X halkasý ve üzerinden i
büyüklüðünde akým geçen tel þekildeki gibi yerleþtirilmiþtir.
II. X halkasý tele yaklaþtýrýlýrsa halkada 1 yönünde in-
L
diksiyon akýmý oluþur.
III. X halkasý telden uzaklaþtýrýlýrsa halka üzerinde 2
yönünde indiksiyon akýmý oluþur.
M
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
3
2
4-E
D) 2
5-E
E)
A) Yalnýz I
5
2
B) Yalnýz II
D) I ve II
6-C
7-C
129
8-E
9-E
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
10-D
11-B
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - II
1.
TEST / 2
Özdeþ kondansatörlerle kurulan þekildeki
4.
devrede Y levhasýnýn
arasýna þekildeki gibi
X
dielektrik katsayýsý daha büyük yalýtkan lev-
Y
Z
ha konulursa,
III. Y telinden geçen akým X ten büyüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
B) Yalnýz II
D) I ve III
C) I ve II
A) Yalnýz I
E) I, II ve III
R=3 Ω
r=2 Ω
B) 20
R
VC
C
L
L
C) 30
D) 50
~
Ve=5 V
Þekildeki RCL devresinde akým gerilimden önde
olduðuna göre VC gerilimi kaç V dir?
E) 70
B) 3
C) 5
6.
i
E) I, II ve III
rý=1 Ω
A) 2
3.
C) Yalnýz III
VR=3 V VL=6 V
εý=30 V
Þekildeki devre parçasýnda L den K ye doðru 5
amper büyüklüðünde akým geçtiðine göre, K ve L
noktalarý arasýndaki potansiyel fark VKL kaç volt tur?
A) 10
B) Yalnýz II
D) I ve II
5.
K
Y
doðrudur.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
ε=10 V
X
II. Y telinden geçen akým sayfa düzleminden içeri
III. Eþdeðer sýða artar.
5A
BK
doðrudur.
II. Y kondansatörünün potansiyeli artar.
2.
→
K
I. X telinden geçen akým sayfa düzleminden içeri
I. X kondansatörünün
yükü artar.
A) Yalnýz I
Þekildeki eþit bölmeli
düzlemde sayfa X ve Y
noktalarýna düzlemine
dik yerleþtirilen tellerin
K noktasýnda oluþturduðu®bileþke magnetik
alan BK olduðuna göre,
K
d
d
D) 6
C2
E) 10
C3
C1
2i
C4
i
L
d
d
2i
K
Sayfa düzleminden içeri ve dýþarý doðru yerleþtirilmiþ
tellerden i, 2i, i, 2i büyüklüðünde akým geçmektedir.
Þekildeki kondansatör düzeneðinde KL uçlarý arasýndaki eþdeðer sýða 3F dir.
Buna göre, K ve L noktalarýndaki magnetik alanlarýn
büyüklükleri oraný BK kaçtýr?
BL
A) 1
Q SERÝSÝ
B)
1
2
C)
1
3
D) 2
L
C1=4F, C2=18F, C3=9F olduðuna göre, C4 kaç F
dir?
E) 3
A) 2
130
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - II
7.
d
+q
K
d
TEST / 2
10.
–q
Þekildeki +q ve –q yüklü cisimlerin K noktasýnda oluþ→
turduðu elektrik alan þiddeti E, K noktasýnýn elektriksel
hotansiyeli V dir.
–q yüklü cisim K noktasýna yaklaþtýrýlýrsa E ve V
nasýl deðiþir?
K
L
r
r
ε
ε
r
ε
A) E artar, V azalýr.
B) E azalýr, V artar.
C) E deðiþmez, V artar.
D) E artar, V deðiþmez.
Þekildeki K ve L lambalarý özdeþtir. Lambalar iç direnci
r olan üreteçlere baðlandýðýnda ýþýk þiddetleri ΙK, ΙL; ýþýk
verme süreleri tK ve tL olmaktadýr.
E) E ve V azalýr.
Buna göre
IK, IL ve tK ve tL için aþaðýdakilerden
hangisi doðrudur?
A) ΙK=ΙL
tL>tK
8.
L
+q
K
D) ΙL>ΙK
tL>tK
B) ΙK>ΙL
tK=tL
C) ΙL>ΙK
tK>tL
E) ΙK=ΙL
tK=tL
3d
+3q
4d
11.
+5q
+y
→
2
1
A)
15
2
B)
15
+z
1
C)
5
4
D)
15
–y
®
1
E)
3
+y yönündeki düzgün B magnetik alanýna –x yönünde v hýzýyla atýlan –q yüklü cisme hangi yönde
magnetik kuvvet etki eder?
B) –z
C) –y
12.
3d
a
luðu 2a ve a olan özdeþ
4d
þan indiksiyon akýmlarý
i
oraný X kaçtýr?
iY
1-D
Q SERÝSÝ
2-D
3-C
C)
1
5
4-D
D)
4
15
5-E
v1
düzgün B magnetik ala-
Buna göre, K ve L noktalarý arasýndaki potansiyel
q
fark kaç k dir?
d
2
15
K
B
®
nýn içine tamamen gire-
B)
2a
ve v2 hýzlarýyla t sürede
+5q
Kenarlarý 3d ve 4d olan dikdörtgenin köþelerine +3q,
+5q yükleri yerleþtiriliyor.
1
15
E) +y
→
Þekildeki kenar uzunK ve L tel çerçeveleri v1
A)
D) +x
L
K
+3q
+x
–q
dir?
A) +z
9.
v
–x
K köþesindeki +q yükünü L köþesine taþýmak için
yapýlan iþ kaç k q
d
–z
B
Kenarlarý 3d ve 4d olan dikdörtgenin köþelerine +q,
+3q ve +5q yükleri yerleþtiriliyor.
E)
ne kadar tellerde olu-
1
3
A)
6-D
7-A
131
1
4
8-D
B)
1
2
9-D
2a
a
C) 1
10-D
v2
L
D) 2
11-A
E) 4
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - II
TEST / 3
1.
4.
X
Y
Z
lerinin iþareti nasýldýr?
Y
Z
A)
A)
+
+
+
B)
+
–
–
C)
+
–
+
D)
–
+
+
E)
–
+
–
2.
X
Y
1
2
B) 1
Y
i
C)
Z
2i
3
2
d
6i
d
D) 2
E) 4
Z
5.
2i
X
X telindeki i akýmýnýn K
K
noktasýndaki manyetik
d
alanýn büyüklüðü B olduðuna göre, K noktasýndaki bileþke manyetik alanýn büyüklüðü kaç B olur?
qX, qY, qZ yüklü cisimlerin oluþturduðu elektrik alan
çizgileri þekildeki gibi olduðuna göre X, Y, Z yük-
X
Þekildeki eþit uzunluktaki X, Y, Z tellerinden i, 2i,
6i akýmlarý geçmektedir.
i
d
XL=12 Ω XC=8 Ω
R
1
3d
2
~
Ve
Þekildeki RLC alternatif akým devresinden geçen akým
ile potansiyel farký arasýndaki faz açýsý 53° dir.
Sayfa düzleminde birbirine paralel ve eþit uzunluktaki X
ve Y iletken tellerinden þekilde belirtilen yön ve büyüklüklerde akým geçmektedir.
Buna göre, devrenin empedansý kaç ohm dur?
(sin53°=0,8; cos53°=0,6)
Y teline etkiyen bileþke magnetik kuvvet sýfýr olduðuna göre, Z telinden geçen akýmýn yönü ve büyüklüðü için ne söylenebilir?
A) 1 yönünde, 2i
B) 1 yönünde, 4i
C) 2 yönünde, 4i
D) 2 yönünde, 6i
A)
2
B) 2 2
C) 4
D) 5
E) 10
E) 1 yönünde, 6i
3.
K
L
60°
60°
d
d
d
6.
C
L
K
i
i i
Þekil I
Þekil II
Q SERÝSÝ
3
C) 2
M
C, C, 2C, 3C sýðalý kondansatörlerinden oluþan devre
parçasýnda KL noktalarý arasýndaki potansiyel fark VKL,
LM noktalarý arasýndaki potansiyel fark VLM dir.
V
Buna göre, KL oraný kaçtýr?
VLM
Buna göre, K ve L noktalarýndaki magnetik alanlarýn
büyüklükleri oraný BK kaçtýr?
BL
B)
3C
2C
i
Þekil I ve Þekil II de sayfa düzlemine dik yerleþtirilen
tellerden i büyüklüðünde akým geçmektedir.
A) 1
C
d
D)
3
3
A)
E) 3
132
2
5
B)
3
5
C)
4
5
D) 1
E)
6
5
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - II
7.
TEST / 3
10.
++++++++
K
L
r
M
d
V
v
+q α
K– – – – – – – – – – L
Þekildeki düþey düzlemdeki paralel yüklü levhalarýn
arasýndaki potansiyel fark V dir. +q yüklü cisim K nok-
ε
r
ε
tasýndan v hýzýyla atýldýðýnda L ye çarpýyor.
Buna göre, cismin hareketi boyunca ivmesinin büyüklüðünü veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
Þekildeki özdeþ K, L, M lambalarý iç direnci r olan özdeþ üreteçlere baðlanmýþtýr.
(g=Yerçekimi ivmesi)
K, L, M lambalarýnýn ýþýk þiddetleri IK, IL, IM olduðuna göre IK, IL, IM arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden
hangisidir?
B) gsin α
A) g
D)
8.
qV
+g
dm
C)
E)
qV
+g
d
qV
–g
d
D) ΙL=ΙM>ΙK
+y
→
3V
2
3V
2
0
C)
D)
3V
3V
2
E)
3V
2
0
9.
–x
O
K
A) –z
L
M
N
12.
N arasýndaki potansiyel fark V2 büyüklüðünde
V
olduðuna göre, 1 oraný kaçtýr?
V2
(Noktalar arasý uzaklýklar eþittir.)
1-D
Q SERÝSÝ
2-D
1
2
3-D
–y
C)
3
4
4-D
D)
2
3
5-D
E)
B) +z
C) –y
D) +y
Þekildeki 400 cm uzunluðundaki tel çerçeve
10 m/s hýzla 200 cm
E) –x
200 cm
→
B
400 cm
geniþliðindeki düzgün
→
U B magnetik alanýn
içinden geçirilmektedir.
K ve M noktalarý arasýndaki potansiyel fark V1, L ve
B)
+x
Buna göre, elektrik alanýn yönü aþaðýdakilerden
hangisidir?
+q yüklü cisim O noktasýna sabitlenmiþtir.
1
4
→
B
Elektrik ve magnetik alanlarýn ayný anda olduðu bir
→
ortamda +y yönünde v hýzýyla atýlan +q yüklü cisim
sapmadan ilerliyor.
+q
A)
+q
+z
3V
2
0
B)
–z
v
V2
0
E) ΙK>ΙM>ΙL
11.
O K L M
Kürenin üzerindeki K
noktasýnýn elektriksel
potansiyeli V1, L nin elektriksel potansiyeli V2 olduðuna göre, V1 ve V2 kaç V dir?
A)
C) ΙK>ΙL=ΙM
+q
Þekildeki +q yüklü kürenin M deki elektriksel
potansiyeli V dir.
V1
B) ΙK>ΙL>ΙM
A) ΙK=ΙL=ΙM
v=10 cm/s
Buna göre, çerçeve
üzerinde kaç saniye
indiksiyon akýmý oluþur?
2
5
A) 10
6-E
7-D
133
8-B
B) 20
C) 30
D) 40
E) 60
9-C
10-C
11-B
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - II
1.
TEST / 4
4.
+y
+y
–z
i
N
S
+x –x
C
rinden K nin uçlarý arasýndaki potansiyel fark
K
V olduðuna göre, L ve
M nin uçlarý arasýndaki
+x
+z
Sýðalarý C, 2C, 2C olan
K, L, M kondansatörle-
L
M
3
2
D)
1
2
1
2
3
2
1
E)
1
Buna göre, tele etki eden magnetik kuvvet hangi
A)
yöndedir?
B)
B) –z
C) +x
D) –x
E) –y
C)
2.
Þekildeki negatif yüklü
iletken çubuðun uçlarýndan d kadar uzaktaki K noktasýnda oluþan
elektrik alanýn yönü
aþaðýdakilerden hangisidir?
A) oluþmaz
2C
L
M
potansiyel fark kaç V
dir?
–y
Þekildeki gibi iki mýknatýsýn N ve S kutuplarý arasýndaki
telden +y yönünde i akýmý geçmektedir.
A) +z
2C
2
1
2
2
3
2
1
2
K
d
5.
3
d
4
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
Þekildeki paralel yüklü
levhalar arasýna 1 volt
potansiyel fark uygulanýyor. +1 coulomb yüklü
1 gram kütleli bir test yükü v hýzýyla atýlýnca diðer
levhaya ancak gelebiliyor.
v
+1 c
m=1 gr
1 Volt
Buna göre, v hýzý kaç m/s dir?
A)
3.
R=2 Ω
XL=4 Ω
5
B) 5 5
C) 10
S1
EK
S2
a
b
Ve
Þekildeki RLC alternatif akým devresinde anahtarlar
açýk iken empedans Z1, yalnýz S1 anahtarý kapatýldýðýnda Z2, yalnýz S2 anahtarý kapatýldýðýnda Z3 tür.
q1
B) Z2>Z1>Z3
q2
Þekildeki üçgen düzlem üzerindeki q1 ve q2 yükle®
rinin K de oluþturduðu bileþke elektrik alan EK olq
duðuna göre, 1 oraný kaçtýr?
q2
Buna göre, Z1, Z2, Z3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
Q SERÝSÝ
→
K
~
D) Z3>Z1>Z2
E) 20 5
XC=3 Ω
6.
A) Z1>Z2>Z3
D) 20
C) Z2>Z3>Z1
A)
E) Z3>Z2>Z1
134
a
b
B)
a2
b2
C)
a3
b3
D)
b
a
E)
b2
a2
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - II
7.
Paralel levhalar potansi-
d
TEST / 4
d
10.
d
yeli V olan üretece þekildeki gibi baðlanmýþtýr.
KL arasýndaki potansiyel
farkýn büyüklüðü VKL, LM
K L
M
→
m kütleli, q yüklü parçacýk B magnetik alanýnda r yarýçaplý yörüngede dolanmaktadýr.
Buna göre, hareketin periyodunu veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
N
arasýndaki VLM dir.
N noktasýnýn elektriksel potansiyeli sýfýr olduðuna göre, VKL oraný kaçtýr?
VLM
A)
1
4
B)
1
3
A)
V
D)
2
3
ε
ý=20
R1=4 Ω
V
L
ε=60 V
M
8
13
B)
11
13
C)
9
10
D)
Þekildeki Y, Z, T tellerin-
K
i
8
7
E)
i
X
Y
T
d
Z
i
d
d
II. X halkasýný T teline yaklaþtýrmak
III. X halkasýný Z telinden uzaklaþtýrmak
iþlemlerinden hangileri yapýlmalýdýr?
5
4
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
9.
m.2 π
Bq
mr
q.2 π
E)
I. X halkasýný Y teline
yaklaþtýrmak
Þekildeki elektrik devresinde KL arasýndaki potansiyel
fark VKL, KM arasýndaki patansiyel fark VKM dir.
Buna göre, VKL oraný kaçtýr?
VKM
A)
B.q
mr
X halkasýnda K oku yönünde indiksiyon akým
oluþmasý için,
R2=2 Ω
r=2 Ω
C)
den i büyüklüðünde
akým geçmektedir.
rý=2 Ω
K
r.2 π
Bq
E) 1
11.
8.
B)
D)
1
2
C)
m
Bq
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
+y
→
–z
B
–x
i
+z
+x
12.
–y
Þekildeki düz tel ve çember þeklindeki telden i büyüklüðünde akým geçmektedir.
i
Þekildeki üç boyutlu düzlemde +y yönünde B magnetik alanýna dik yerleþtirilen telden +x yönünde i akýmý
geçmektedir.
Buna göre, K noktasýndaki magnetik alanýn
büyüklüðünü veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
Buna göre, tele etki eden magnetik kuvvet hangi
yöndedir?
(π=3)
A) +z
A)
→
1-B
Q SERÝSÝ
2-E
B) –z
3-E
C) +y
D) –y
4-A
5-E
E) –x
6-C
7-E
135
2ki
r
8-B
B)
4ki
r
9-A
K
6ki
r
D) 8kir
10-C
11-D
C)
i
r
E)
8ki
r
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - II
1.
TEST / 5
4.
L d
2i
2d
2d K
K
L
M
d
i
d
M
XL=10 Ω XC=5 Ω
R=5 Ω
2d
d
2d
~
N
Ve
Þekildeki sonsuz uzunluktaki tellerden i ve 2i büyüklü-
Þekildeki RLC alternatif akým devresinde KL noktalarý
arasýndaki potansiyel fark V1, LM noktalarý arasýndaki
ðünde akýmlar geçmektedir.
potansiyel fark V2, KM noktalarý arasýndaki potansiyel
Buna göre K, L, M, N noktalarýndan hangilerinde
magnetik alan sýfýr olabilir?
fark V3 tür.
A) K ve N
B) K ve M
D) K ve L
Buna göre; V1, V2, V3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
C) L ve N
A) V3>V1=V2
E) M ve L
B) V2=V3>V1
D) V3>V2>V1
2.
5.
Sayfa düzleminden içeri
→
doðru V B magnetik ala-
→
ný içinde üzerinden i akýmý geçen tel þekildeki
gibi yerleþtirilmiþtir.
d d
K L
B
B) 2
C) 1
D)
C
C
2d
M
S1
K
1
2
E)
Sýðalarý C, C, 2C, 2C olan kondansatörlerle kurulmuþ
þekildeki devre parçasýnda yalnýz S1 anahtarý kapatýldýðýnda eþdeðer sýðasý C1, yalnýz S2 anahtarý kapatýldýðýnda eþdeðer sýða C2 dir.
C
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
C2
1
3
3.
6.
2i
iZ
1
9
B)
1
3
C)
M
+q
L
d
L
S2
2C
A)
i
2C
i
L noktasýndaki magnetik alan sýfýr olduðuna
göre, K ve L noktalarýndaki magnetik alan þiddetleri oraný BK kaçtýr?
BM
A) 3
C) V2>V1>V3
E) V2>V3>V1
4
9
L
K
d
D)
d
4
5
E)
5
3
N
d +q
Þekildeki +q yükleri M ve N noktalarýnda sabitlenmiþtir.
K noktasýna býrakýlan +q yüklü baþka bir cismin hareketi için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?
d
X
Y
Z
+
–
Þekildeki L uzunluktaki tellerden i, 2i ve iZ büyüklüðünde akým geçmektedir.
(Sürtünmeler önemsizdir.)
A) K de hareketsiz kalýr.
X teline etki eden bileþke magnetik kuvvet sýfýr
B) KL arasýnda durur.
olduðuna göre, Y teline etki eden bileþke magnetik
kuvveti veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
C) K ve L noktalarý arasýnda basit harmonik hareket
yapar.
D) L ye doðru hýzlanýr ve L de durur.
A)
4kiL
d
Q SERÝSÝ
B)
12kiL
d
C)
16kiL
d
D)
20kiL
d
E)
24kiL
d
E) LN arasýnda durur.
136
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - II
7.
TEST / 5
10.
+q
→
→
BK
O K L M
r r r
→
hýzýyla dairesel hareket yaparken, NP teli P noktasý
etrafýnda 2v hýzýyla dairesel hareket yapýyor.
Buna göre; VK, VL, VM arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
D) VM>VL>VK
Tellerin uçlarýnda oluþan indüksiyon elektromotor
e
kuvvetleri sýrasýyla eKM ve eNP olduðuna göre, KM
eNP
oraný kaçtýr?
C) VM>VK>VL
E) VL=VM>VK
A)
1
2
B)
2
3
C) 1
11.
8.
Birbirine paralel d aralýklý
levhaya V potansiyel farký þekildeki gibi uygulanmýþtýr. +q yüklü cisim X
levhasýndan serbest býrakýldýðýnda a ivmesiyle
hýzlanarak Y levhasýna E
kinetik enerjisi ile çarpýyor.
X
→
3
2
E) 2
–z
B
–x
K
+z
+x
→
–q
d
2
d
2
D)
+y
Y
d
P
Þekildeki düzgün B magnetik alaný içinde bulunan KLM
ve NP iletken tellerinden, KLM teli L noktasý etrafýnda V
noktalarýndaki elektriksel potansiyellerinin büyüklükleri
VK, VL, VM dir.
B) VL>VM>VK
l
M
L 2l
Þekildeki 2r yarýçaplý, +q yüklü iletken kürenin K, L, M
A) VK=VL>VM
v
l
B
2v
N
v
–y
®
V
Þekildeki düzgün B magnetik alanýna v hýzýyla atýlan
–q yüklü cisim hangi yönde sapar?
Buna göre, V potansiyel farký arttýrýlýrsa,
I. K noktasýndaki elektriksel alan artar.
A) –z
B) +z
C) +y
D) –y
E) –x
II. E azalýr.
III. a artar.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
12.
K
S N
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
3
C) I ve III
E) I, II ve III
1
4
2
R
Þekildeki K çubuk mýknatýsý ile bobin sabit tutulmaktadýr.
Buna göre,
9.
Þekildeki elektrik devresinde 5 Ω luk direncin
gücü 20 watt týr.
I. K mýknatýsý bobine yaklaþtýrýlýrsa R direncinden 1
yönünde indiksiyon akýmý geçer.
R=5 Ω
II. K mýknatýsý 3 yönünde 90° döndürülürse R diren-
εý
Buna göre, motorun zýt
emk sý eý kaç volttur?
cinden 1 yönünde akým geçer.
III. K mýknatýsý 4 yönünde 90° döndürülürse K direncinden 2 yönünde akým geçer.
rý=1 Ω
ε=20 V
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
r=2 Ω
A) 3
1-B
Q SERÝSÝ
B) 4
2-E
3-D
C) 5
4-A
D) 6
5-C
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) II ve III
E) 7
6-C
7-A
137
8-C
9-E
C) Yalnýz III
E) I ve III
10-D
11-A
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
FİZİK
Q Serisi
6.BÖLÜM
DALGALAR
Yay Dalgaları
Su Dalgaları (Yansıma)
Su Dalgaları
Su Dalgaları (Girişim)
Ses Dalgaları
Işık Teorileri - Giriş
Çift Yarıkta Girişim
Tek Yarıkta Girişim
İnce Zarda Girişim
Hava Kaması
Fotoelektrik Olayı
Compton Olayı
Rölativite
Test 1-3
Test 4
Test 5-6
Test 7-9
Test 10
Test 1
Test 2-3
Test 4
Test 5
Test 6
Test 7-10
Test 11
Test 12-13
YAY DALGALARI
1.
TEST / 1
Þekildeki atmalar homojen bir yay üzerinde ha-
4.
a
a
reket etmektedir.
K
a
a
Buna göre, bileþke atmalar X, Y, Z atmalarýndan hangileri gibi olabilir?
a
M
Bir yay üzerinde oluþturulan atma, belirtilen yönde
hareket etmektedir.
a
Buna göre, atma üzerindeki K, L, M noktalarýnýn
hareket yönleri aþaðýdakilerden hangisidir?
2a
2a
2a
L
a
X
Y
A) Yalnýz X
3/2a
Z
B) X ve Y
D) Y ve Z
C) X ve Z
E) X, Y ve Z
K
L
M
A)
↑
↑
↓
B)
↓
↑
↓
C)
↑
↓
↑
D)
↓
↓
↑
E)
↑
↓
↓
5.
2.
K
5 cm
L
a
a
a
a
Þekil I
Þekil II
Þekildeki K, L periyodik dalgalarýnýn t=0 anýndaki görünümleri verilmiþtir.
Homojen bir yayda oluþturulan þekildeki periyodik dalgalarýn frekansý 5 sn–1 dir.
Buna göre,
Buna göre, atmanýn yayýlma hýzý kaç cm/s dir?
I. K nin dalga boyu L ninkine eþittir.
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
II. K nin genliði L ninkine eþittir.
III. K nin frekansý L ninkinden büyüktür.
A) 20
B) 40
C) 60
D) 80
E) 100
yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) Yalnýz III
C) I ve II
E) II ve III
3.
6.
Þekil I
Þekil II
Þekil III
Þekil I
Þekildeki periyodik dalgalarýn hýzlarý eþittir. Dalgalarýn
dalga boylarý büyüklükleri λ1, λ2, λ3 tür.
Þekildeki periyodik dalgalarýn hýzlarý eþittir. Dalgalarýn
frekanslarýn büyüklükleri f1 ve f2 dir.
f
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
f2
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
Buna göre, l1, l2, l3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
(Birim kareler özdeþtir.)
A) λ1=λ2=λ3
B) λ1>λ2>λ3
D) λ2>λ3>λ1
Q SERÝSÝ
Þekil II
C) λ2=λ3>λ1
A)
E) λ3>λ1=λ2
140
1
2
B)
2
3
C) 1
D)
3
2
E) 2
FÝZÝK SORU BANKASI
YAY DALGALARI
7.
TEST / 1
10.
Þekildeki atmalar ok yönünde ilerlemektedir.
Türdeþ bir yayda hýzlarý
K
eþit ve 1 br/sn olan K, L
atmalarýnýn t=0 anýnda-
Buna göre, atma zýt
yönde gönderilen han-
L
ki konumlarý verilmiþtir.
gi atmayla karþýlaþýrsa
bir an sönümlenir?
1 sn de bir bölme ilerleyen atmalarýn 2 sn sonraki
konumu aþaðýdakilerden hangisi gibidir?
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
E)
E)
11.
8.
Ok yönünde ilerleyen
periyodik dalganýn t=0
anýndaki konumu þekildeki gibidir.
K
N
L
A)
B) L ile M
D) L ile N
vL
→
K
vK
a
2a
L
2a
2a
K atmasýnýn hýzýnýn büyüklüðü v olduðuna göre, L
atmasýnýn hýzýnýn büyüklüðü kaç v dir?
M
Bu dalga üzerindeki K,
L, M, N noktalarýndan hangileri ayný fazlýdýr?
A) K ile L
→
Þekildeki K ve L atmalarý
homojen bir yay üzerinde hareket etmektedir.
Atmalarýn geniþlikleri
eþit büyüklükte olup 2a,
genlikleri ise a, 2a dýr.
C) K ile N
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
E) M ile N
12.
v1
F
9.
Þekildeki K, L, M atmalarý x ekseni üzerinde
hareket etmektedir. Atmalarýn hareket yönleri
þekildeki gibidir.
l
K
4F
L
Buna göre, hangi atmalar +x yönünde
hareket etmektedir?
Ayný maddeden yapýlmýþ ayný kalýnlýktaki yaylarýn boylarý l ve 2l dýr.
Þekil II
M
B) K ve L
D) L ve M
1-E
Q SERÝSÝ
2-E
3-B
2l
+x
Yaylarda F ve 4F büyüklüðünde kuvvetle oluþturuv
lan atmalarýn hýzlarý oraný, 1 kaçtýr?
v2
+x
Þekil III
A) Yalnýz K
v2
+x
Þekil I
C) Yalnýz M
A)
E) K, L ve M
4-C
5-C
6-B
7-B
141
1
2
8-C
B)
1
2 2
9-C
C)
1
2
10-C
D)
2
11-C
E)
2
8
12-A
FÝZÝK SORU BANKASI
YAY DALGALARI
1.
TEST / 2
4.
Ýki ucu sabit olan yayK
da þekildeki gibi K ve
L
L atmalarý oluþturulu-
oluþturuluyor. Atmalar t
sürede 1 bölme hareket
yor. Atmalar t sürede 1 bölme hareket ediyor.
ediyor.
Buna göre, atmalarýn þekildeki konumdan 8t süre
sonraki görünümleri aþaðýdakilerden hangisi gibi
Buna göre, atmalarýn þekildeki konumdan 6t süre
sonraki görünümleri aþaðýdakilerden hangisi gibi
olur? (Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
A)
olur? (Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
B)
K
Ýki ucu sabit olan yayda
þekildeki gibi atmalar
L
L
A)
B)
L
C)
D)
K
C)
D)
L
K
K
E)
E)
L
2.
K
Geniþlikleri ve genlikleri
a kadar olan gergin
yaydaki atmalar, sabit
a Ka
a
a
uca doðru hareket etmektedir.
Sabit
uç
K noktasý sabit uca
ulaþtýðýnda atmalarýn görünümleri aþaðýdakilerden
hangisi gibi olur?
A)
B)
K
C)
D)
Þekil I
Þekil II
Þekil III
Þekildeki yaylarýn herbirinde iki atma oluþturuluyor.
Atmalar Þekil I ve Þekil III te sabit uçtan, Þekil II de
serbest uçtan yansýyorlar.
E)
Buna göre, hangi þekillerde K noktasý engele çarptýðýnda atmalar birbirini tamamen söndürür?
2a
2a
K
K
2a
2a
3.
5.
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
Bir ucu serbest uç olan
yayda þekildeki K ve L
atmalarý oluþturulmuþtur. Oklar t=0 anýnda bu
noktalarýn hareket yönlerini göstermektedir.
A) Yalnýz I
D) II ve III
Atmalar t sürede 1 bölme hareket ettiklerine göre,
4t süre sonraki yeri ve durumu aþaðýdakilerden
hangisi gibidir? (Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
A)
B)
C)
D)
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
6.
Bir ucu serbest bir ucu sabit olan yayda oluþturulan iki
atma þekildeki gibi zýt yönde hareket ediyorlar. Atmalar
t sürede 1 bölme hareket ediyor.
Buna göre, atmalar þekildeki konumdan kaç t süre
sonra birbirlerini tamamen söndürürler?
E)
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
A) 6
Q SERÝSÝ
142
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14
FÝZÝK SORU BANKASI
YAY DALGALARI
7.
TEST / 2
10.
Þekildeki yay üzerinde ilerleyen dalganýn
serbest uçta tama-
Serbest
uç
men yansýdýktan sonraki görünümü aþa-
Þekildeki O noktasý sabit
uç olan yayda gönderilen
a
2a
atmanýn K ucu engele
geldiðinde atmanýn görü-
2a
O
nümü aþaðýdakilerden
hangisi olur?
ðýdakilerden hangisidir?
A)
A)
K
a
B)
B)
C)
a
C)
a
2a
O
4a
O
O
D)
D)
E)
E)
O
4a
O
2a
a
a
11.
8.
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde K ucu sabit L ucu
K
L
serbest yaydaki atma t
sürede 1 bölme ilerlediðine göre 5,5t süre sonra
görünümü aþaðýdakilerden hangisi olur?
Þekildeki O noktasý serbest uç olan yayda gönderilen atmanýn K noktasý engele geldiðinde atmanýn görünümü aþaðýdakilerden hangisi olur?
A)
B)
C)
K
LK
LK
D)
E)
K
LK
C)
a
L
E)
2a
L
a
12.
Þekildeki eþit bölmeli düzK
L
lemde K ucu sabit L ucu
serbest yaydaki atma t
sürede bir bölme ilerlediðine göre 7t süre sonra
görünümü aþaðýdakilerden hangisi olur?
C)
K
LK
LK
de ilerleyen atmanýn
1-C
Q SERÝSÝ
2-A
E)
K
LK
3-D
4-A
O
Sabit
uç
sabit uçta tamamen
yansýdýktan sonraki
görünümü aþaðýdakilerden hangisidir?
B)
C)
L
D)
D)
2a
Þekildeki yay üzerin-
A)
B)
a O
a
D)
A)
a
O
a O
9.
O
2a
B)
O
A)
K
a
E)
L
5-A
6-E
7-B
143
8-A
9-D
10-A
11-D
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
YAY DALGALARI
TEST / 3
1.
4.
Aðýr yay
K
X
Hafif yay
O
Y
Ýletilen
y2
Þekildeki aðýr yaydan hafif yaya gönderilen atmanýn
y1
iletilen ve yansýyan atmalarýnýn bir süre sonraki durumu aþaðýdakilerden hangisi olabilir?
Yansýyan
X yayýndan Y yayýna K atmasý gönderiliyor. Yansýyan ve
A)
iletilen atmalarýn yansýyan durumu þekildeki gibidir.
O
Y yayýnýn kalýnlýðý arttýrýlýrsa y1 ve y2 genlikleri nasýl
deðiþir?
2d
d
B)
O
d
A) y1 büyür, y2 deðiþmez.
B) y1 deðiþmez, y2 küçülür.
2d
C)
O
C) y1 büyür, y2 küçülür.
d
D) y1 küçülür, y2 büyür.
2d
D)
O
E) y1 ve y2 deðiþmez.
2d
d
E)
2.
K
d
O
X
2d
L
Y
5.
X yayýnda oluþturulan þekildeki atma Y yayýna gönderiliyor.
Gönderilen
X yayý
K
O noktasýnda yansýyan ve iletilen atmalar K ve L
noktalarýna ayný anda geldiklerine göre,
Y yayý
M
Ýletilen
K
I. Yansýyan ve iletilen atmalar ayný fazdadýr.
L
M
|KL|=|LM|
X yayýndan Y yayýna gönderilen atmanýn yansýyan ve
iletilen atmalarýnýn durumlarý þekildeki gibidir.
II. X yayý Y yayýndan daha hafiftir.
III. K ye gelen atma baþ aþaðý, L ye gelen atma baþ
yukarýdýr.
Buna göre,
I. X yayý Y yayýndan aðýrdýr.
yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
II. X ve Y yaylarýnýn eklem yeri KL arasýndadýr.
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
A) Yalnýz II
L
Yansýyan
B) Yalnýz III
D) II ve III
III. Yansýyan atmanýn hýzý iletilen atmanýn hýzýndan büyüktür.
C) I ve II
E) I ve III
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
C) Yalnýz III
E) II ve III
3.
K
L
O
6.
v2
v1
O
Þekildeki gibi birbirine baðlanmýþ
X, Y, Z yaylarýnda
bir atmanýn iletilen
ve yansýyan atmalarýn görünümü üç
þekilde gösterilmiþtir.
Uçlarý serbest uç olan K yayýndan L yayýna gönderilen
þekildeki atmanýn iletilen ve yansýyan atmalarýnýn bir
süre sonraki durumlarý þekildeki gibidir.
X
v1
Y
v1
Z
v2
v1
v3
v2
Buna göre, atmalarýn yaylardaki hýzlarý
I. v2>v1
Buna göre, yansýyan ve iletilen atmalarýn hýzlarý orav
ný 1 kaçtýr?
v2
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
II. v2>v3
III. v1>v3
karþýlaþtýrmalarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
1
A)
2
Q SERÝSÝ
3
B)
4
4
C)
5
D) 1
3
E)
2
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
144
C) II ve III
E) I, II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
YAY DALGALARI
TEST / 3
7.
10.
Ýletilen
O
K
K
L
L
Yansýyan
Yansýyan
O
y1
K
M
K
y2
K yayýndan L yayýna gönderilen atmanýn iletilen ve yansýyan atmalarýn durumu þekildeki gibidir.
Ýletilen
K yayý biraz daha kalýnlaþtýrýlýp ayný atma L yayýna
gönderilirse y1 ve y2 genlikleri nasýl deðiþir?
Þekildeki K yayý L ve M yaylarýna ayrý ayrý baðlýdýr. K
yayýndan vK hýzýyla oluþturulan atmalarýn L ve M yaylarýndaki iletilen ve yansýyan atmalarýnýn durumlarý þe-
A) y1 büyür, y2 deðiþmez.
kildeki gibidir.
B) y1 küçülür, y2 deðiþmez.
Buna göre, atmalarýn yaylardaki hýzlarý vK, vL, vM
arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
C) y1 büyür, y2 küçülür.
A) vK>vL>vM
E) y1 ve y2 deðiþmez.
B) vK>vL=vM
D) vL>vK>vM
L
D) y1 küçülür, y2 büyür.
C) vM>vL>vK
E) vM>vK>vL
11.
O
Birinci yay
Ýkinci yay
Þekil I
8.
K
O
L
O
Ýletilen
O
x
y
Yansýyan
K
v
Birinci yay
L
Þekil II
Ýkinci yay
Þekil I deki gibi O noktasýndan birbirine eklenen iki yaydan birinde ilerleyen bir atma, bir süre sonra Þekil II
deki duruma geliyor.
K yayýndan L yayýna gönderilen bir atmanýn yansýyan
ve iletilen atmalarýnýn durumu þekildeki gibidir. Yansýyan atmanýn hýzý v, geniþliði x, genliði y dir.
Buna göre,
L yayý kaldýrýlýp O ucu serbest býrakýlýp ayný atma
oluþturulduðunda,
I. Birinci yay ince, ikinci yay kalýn yaydýr.
II. Ýkinci yayýn esneklik katsayýsý birinci yaydan büyüktür.
I. x artar.
III. Birinci yaydaki atmalarýn hýzý, ikinci yaydakinden
büyüktür.
II. y artar.
III. v deðiþmez.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
B) I ve II
D) II ve III
C) Yalnýz III
E) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
12.
O
Birinci yay
9.
Ýkinci yay
Þekil I
K
X
v1
Y
Yansýyan
Birinci yay
Ýletilen
y1
v2
O
y2
Þekil II
Ýkinci yay
Yaylar O noktasýndan birbirine eklenerek Þekil I deki
atma oluþturulmuþtur. Atma O noktasýndan bir defa
X yayýndan Y yayýna K atmasý gönderiliyor. Yansýyan ve
iletilen yaylarýn durumu þekildeki gibidir.
Y yayýnýn kalýnlýðý azalýrsa y1 ve y2 nasýl deðiþir?
yansýdýktan sonra yansýyan ve iletilen Þekil II deki gibi
oluyor.
A) y1 büyür, y2 küçülür.
Þekil II de birinci yaydaki atmanýn hýzýnýn büyük-
B) y1 küçülür, y2 büyür.
lüðü v1, ikinci yaydaki atmanýnki v2 olduðuna göre,
v1
oraný aþaðýdakilerden hangisi olamaz?
v2
C) y1 deðiþmez, y2 büyür.
D) y1 büyür, y2 deðiþmez.
A)
E) y1 deðiþmez, y2 küçülür.
1-C
Q SERÝSÝ
2-D
3-C
4-C
5-D
6-D
7-E
145
1
4
8-E
B)
1
2
9-A
C)
2
5
10-C
D)
2
3
11-E
E)
3
2
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
SU DALGALARI (Yansýma)
1.
TEST / 4
Su derinliði sabit bir leðende
KOL atmasýnýn ilerleme yö-
4.
L
O
nü þekildeki gibidir.
K
Atmanýn engelden tama-
40°
ilerleme yönü aþaðýdakilerden hangisidir?
Atmanýn tamamý engelden yansýdýktan sonra
ilerleme yönü aþaðýdakilerden hangisi olur?
A)
A)
men yansýdýktan sonraki
Engel
B)
K
C)
K
L
O
D)
K
K
D)
30°
30°
E)
L
O
L
5.
Su derinliði sabit bir leðende
L
O
50°
Derinliði sabit bir leðende
KOL atmasýnýn ilerleme
yönü þekildeki gibidir.
A)
L
K
40°
O
D)
L
50°
60°
Engel
L
30°
30°
L
O
E)
K
L
K
60°
30°
O
40°
L
Engel
K
30°
C)
K
O
B)
O
C)
50°
K
K
Engel
B)
K
30°
30°
O noktasý engele geldi60°
ðinde atmanýn ilerleme
yönü aþaðýdakilerden hangisi olur?
K
Atmanýn O noktasý engele
geldiðinde atmanýn ilerleme yönü aþaðýdakilerden hangisi olur?
K
30°
30°
40°
KOL atmasýnýn ilerleme yönü þekildeki gibidir.
K
L
50°
50°
L
30°
30°
K
K
L
C)
L
30°
30°
50°
40°
O
A)
K
Engel
L
L
E)
L
30°
30°
B)
O
L
60° K
Engel
K
O
L
40°
2.
Derinliði sabit leðende KL
atmasýnýn ilerleme yönü
þekildeki gibidir.
K
50°
D)
L
L
O
60°
L
K
30°
60°
30°
O
O
E)
40°
40°
40°
O
50°
L
O
K
30°
30°
3.
Derinliði sabit bir leðende
KOL atmasýnýn ilerleme yönü þekildeki gibidir.
O
A)
K
6.
K
O noktasý engele geldiðinde atmanýn ilerleme yönü
aþaðýdakilerden
olur?
O
L
α
hangisi
C)
L
A)
L
K
α
α
O
D)
K
α
90°–α
O
O
E)
L
α
O
Engel
L
K
60°
60°
K
O
L
O
D)
K
L
C)
L
30°
30°
O
30°
30°
B)
K
α
K
Engel
O noktasý engele geldiðinde atmanýn ilerleme yönü
aþaðýdakilerden hangisi
olur?
Engel
B)
L K
Derinliði sabit leðende KOL
atmasýnýn ilerleme yönü þekildeki gibidir.
E)
L
L
α
α
O
Q SERÝSÝ
α
90°–α
30°
30°
O
O
146
K
30°
30°
KOL
FÝZÝK SORU BANKASI
SU DALGALARI (Yansýma)
7.
TEST / 4
10.
Þekildeki derinliði saK
bit leðende KOL atmasýnýn çukur engelden
O
F
yansýdýktan sonraki Çukur
L
ilerleme yönü aþaðý- engel
dakilerden hangisidir? (F: Engelin odak noktasý)
A)
B)
noktasýndaki kaynaktan gelen dairesel dalgalar çukur
K
O
noktasýnda tekrar toplanmaktadýr.
A)
L
L
D)
gibi olur?
O
F
L
Buna göre, kaynak engelden biraz uzaklaþýrsa yansýyan atmalarýn görünümü aþaðýdakilerden hangisi
K
O
B)
K
L
O
O
K
K
D)
K
K
O
F
KOL atmasýnýn tümsek engelden yansýdýktan sonraki ilerleme yönü aþaðýdakilerden hangisidir?
11.
Tümsek
engel
L
(F:Engelin odak noktasý)
K
B)
C)
K
O
O
F
F
L
D)
L
O
F
d
L
Tümsek
engel
B)
C)
L
d
LK
O
O
F
D)
F
L
E)
K
L
Derinliði sabit leðende K
noktasýndaki kaynaktan gelen dairesel dalgalar çukur
engelde yansýdýktan sonra
doðrusal dalgalara dönüþmektedir.
K
A)
C)
12.
Çukur
engel
Buna göre, kaynak engele
biraz yaklaþýrsa yansýyan dalgalarýn ilerleme yönü
aþaðýdakilerden hangisi olur?
B)
K
d
K
E)
K
Derinliði sabit leðende
K noktasýnda üretilen
dairesel dalgalarýn tümK
sek engelde yansýdýktan sonra ilerleme yönü
aþaðýdakilerden hangisi olur?
A)
L
F
9.
E)
K
Þekildeki derinliði sabit leðende KOL atmasýnýn ilerleme yönü gösterilmiþtir.
A)
C)
E)
L
8.
Çukur
engel
K
engelde yansýdýktan sonra
kendi üzerinden yansýyýp K
C)
K
Derinliði sabit leðende K
L
Derinliði sabit leðende
X
K noktasýndan X engeline doðru gönderilen
dairesel dalgalar son
olarak Y engelinden
K
þekildeki gibi doðrusal
olarak yansýdðýna göre
X ve Y engelleri için
aþaðýdakilerden hangisi doðru olabilir?
Y
K
A) X tümsek, Y düz engeldir.
D)
E)
B) Ýkiside düz engeldir.
C) X tümsek, Y çukur engeldir.
D) X düz, Y tümsek engeldir.
E) Ýkiside tümsek engeldir.
1-A
Q SERÝSÝ
2-C
3-D
4-B
5-B
6-B
7-B
147
8-B
9-D
10-D
11-D
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
SU DALGALARI
TEST / 5
1.
K
4.
L
Kaynak
Þekildeki dalga leðeninde
K noktasýndaki kaynaktan
λ
Su
Tahta
Buna göre,
ürettiði dalgalarýn üstten görünüþü verilmiþtir.
λ
L
yayýlan dalgalarýn dalga
boyu λ kadardýr.
Þekildeki dalga leðeninde sabit frekanslý kaynaðýn
λ
K
I. K den L ye doðru gidildikçe dalgalarýn hýzý sabittir.
Buna göre,
II. Kaynaðýn frekansý artmaktadýr.
I. K bölgesi L bölgesinden daha derindir.
III. K den L ye doðru gidildikçe dalgalarýn hýzý azalýr.
II. Dalgalarýn K bölgesindeki hýzý L den büyüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
III. K bölgesinden L bölgesine geçen dalgalarýn frekansý artar.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
C) Yalnýz III
E) II ve III
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
5.
Bir dalga leðeninde oluþturulan sabit frekanslý
dalgalarýn üstten görünüþü þekildeki gibidir.
K
L
Buna göre,
I. Dalga leðeninin K bölgesi daha derindir.
2.
Þekildeki leðenin O noktasýndan doðrusal dalgalar
üretiliyor. K ve L bölgelerinde oluþan dalgalarýn hýzlarý
vK, vL dalga boylarý λK, λL
dir.
K
L
O
λK
Su
II. Kaynak L tarafýna doðru hareket etmektedir.
λL
III. Leðen L tarafýna doðru hareket etmektedir.
yargýlarýndan hangileri doðru olabilir?
Su
Tahta
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
Buna göre, vK, vL ve lK, lL arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) vK=vL
λK>λL
D) vK=vL
λK=λL
B) vK>vL
λK>λL
E) vK<vL
λK=λL
D) I ve II
C) II ve III
E) I ve III
C) vK<vL
λK<λL
6.
K
Kaynak
L
λ
λ
λ
λ
λ
Derinliði K den L ye doðru gidildikçe artan dalga leðeninde kaynaðýn ürettiði doðrusal dalgalarýn üstten görünümü þekildeki gibidir.
Buna göre,
3.
I. K den L ye doðru gidildikçe dalgalarýn hýzý artmak-
Sabit frekanslý bir kaynak derinliði sabit bir leðende
tadýr.
dalgalar üretiyor.
II. Kaynaðýn frekansý artmaktadýr.
Kaynak hareket ederken hareket yönündeki dal-
III. Kaynaðýn titreþim genliði sabittir.
galarýn boyu l, hareket yönünün diðer tarafýndaki
yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
dalgalarýn boyu 5l olduðuna göre, dalgalarýn
v
hýzýnýn kaynaðýn hýzýna oraný d kaçtýr?
vK
A) 3
Q SERÝSÝ
B) 2
C)
3
2
D)
5
2
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
A) Yalnýz I
E) 5
B) Yalnýz II
D) I ve III
148
C) I ve II
E) I, II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
SU DALGALARI
7.
TEST / 5
K
10.
L
Kaynak
Bir dalga leðeninde oluþturulan dalgalarýn 4 dalga tepesi arasý uzaklýðý 9 cm olarak ölçülüyor.
Bu dalgalara saniyede 4 tur dönen 6 yarýklý stroboskopla bakýldýðýnda dalgalar duruyor görüldü-
Derinliði sabit leðende kaynaðýn ürettiði doðrusal dalgalarýn ilerlemesi þekildeki gibidir.
ðüne göre dalgalarýn hýzý kaç cm/s dir?
Buna göre,
A) 8
I. Kaynaðýn frekansý artmaktadýr.
B) 9
C) 24
D) 36
E) 72
II. Dalgalarýn hýzý K den L ye doðru gidildikçe artmaktadýr.
III. K den L ye doðru gidildikçe dalgaboyu artmaktadýr.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
C) I ve III
E) II ve III
11.
Saniyede 4 tane dalga geçen bir noktada dalgalara
8 yarýklý bir stroboskopla bakýldýðýnda dalgalarýn
duruyor görülmesi için stroboskop saniyede kaç
kez döndürülmelidir?
A)
8.
1
8
B)
1
4
C)
1
2
D) 1
E) 2
Bir dalga leðeninde oluþturulan dalgalarýn hýzý,
I. Kaynaðýn frekansý
II. Suyun derinliði
III. Kaynaðýn titreþim genliði
niceliklerinden hangilerine baðlýdýr?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
C) Yalnýz III
E) I ve II
12.
Bir dalga leðeninde saniyede 6 tane, dalga boyu λ olan
dalga üretiliyor.
4 yarýklý stroboskopla dalgalara bakýldýðýna göre,
stroboskobun frekansý fS için,
I. fS=1 olduðunda dalga boyu λ dan daha büyük dalgalar gözlenir.
9.
II. fS=2 olduðunda dalga boyu λ dan daha küçük dalgalar gözlenir.
Saniyede iki dalga üreten sabit frekanslý bir kaynaðýn ürettiði dalgalarýn 5 çukurunun en baþtaki ile
en sondakinin arasýnda 40 cm olduðuna göre, dalgalarýn yayýlma hýzý kaç cm/s dir?
III. fS=1,5 olduðunda dalgalar duruyor görünür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
A) 5
1-D
Q SERÝSÝ
B) 10
2-C
3-C
C) 16
4-E
D) 20
5-D
B) II ve III
D) I ve II
E) 24
6-A
7-C
149
8-B
9-D
10-E
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
11-C
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
SU DALGALARI
TEST / 6
1.
4.
α
X ortamýndan gelen doðrusal dalgalar Y ortamýna
X
Gelen
atma
þekildeki gibi geçiyor.
α
K
L
Y ortamýna geçen dalgalar için,
M
Y
Ýletilen
atma
I. Frekansý deðiþmez.
Derinliklerinin büyüklükleri hK, hL, hM olan üç bölgeden
oluþmuþ bir dalga leðenindeki atmalar þekildeki gibi
II. Hýzý azalýr.
ilerliyor.
III. Dalga boyu azalýr.
Buna göre; hK, hL, hM arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
A) hK=hL=hM
B) hK=hM>hL
D) hM>hK=hL
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
C) hL>hK>hM
E) I, II ve III
E) hL>hK=hM
5.
K
α
L
β
α
2.
53°
sýð
β
α>β
37°
53°
37°
Þekildeki doðrusal periyodik dalgalarýn K ortamýndan L
ortamýna geçiþi görülmektedir.
derin
Þekildeki doðrusal periyodik dalgalarýn derin ortamdan
sýð ortama geçiþi görülmektedir. Periyodik dalganýn
derin ortamdaki frekansý 3 s–1, dalga boyu 8 cm dir.
L ortamýna gelen dalgalar için,
Buna göre, sýð ortamdaki dalganýn hýzý kaç cm/s
dir?
III. Dalga boyu azalýr.
I. Hýzý azalýr.
II. Frekansý artar.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
(sin37°=0,6; sin53°=0,8)
A) Yalnýz I
A) 4
B) 6
C) 8
D) 12
E) 18
6.
3.
Þekildeki doðrusal periyodik dalgalarýn I. ortamdan II. ortama geçiþi görülmektedir.
II
B) Yalnýz II
C) I ve II
D) I ve III
I
Þekildeki doðrusal KL
su dalgasýnýn X ortamýndan Y ortamýna geçiþi gösterilmektedir.
X ortamýndaki hýzý vX,
Y ortamýndaki hýzý vY
olduðuna göre,
Buna göre,
I. I. ortamýn derinliði II. ortamýn derinliðinden fazladýr.
E) II ve III
L
X
K
vX
α
β
L
α<β
K
Y
vY
I. Y ortamý X ten daha derindir.
II. Dalgalar II. ortama geçtiðinde frekanslarý deðiþ-
II. vY>vX tir.
mez.
III. Dalgalar II. ortama geçtiðinde hýzlarý azalýr.
III. Y ortamýndaki dalga boyu X ten daha büyüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
Q SERÝSÝ
A) Yalnýz I
C) I ve III
B) Yalnýz II
D) I ve II
E) I, II ve III
150
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
SU DALGALARI
7.
TEST / 6
X ortamýndan Y ortamýna
10.
L
na gönderilen doðrusal
KL dalgasýnýn izlediði yol
derin sýð derin
K
Þekil II
K
Þekil III
K
53°
Buna göre, dalganýn X
L
Y ortamý
ortamýndaki hýzýnýn Y
derin sýð derin
X ortamý
K
þekildeki gibidir.
sýð derin sýð
30°
Þekil I
Þekildeki ortamlarýn hangilerinde doðrusal su dal-
K
galarý K bölgesinde odaklanýr?
ortamýndaki hýzýna orav
ný X kaçtýr?
vY
(sin53°=0,8; sin30°=0,5)
A) Yalnýz I
B) I ve II
C) Yalnýz III
D) II ve III
A)
3
5
B)
4
5
C) 1
D)
6
5
E)
8
5
11.
8.
derin
sýð
sýð
I
β α
derin
derin
α
Y
E) I, II ve III
F
F
II
III
T
Derin ortam içinde iki ince kenarlý mercek þeklinde
ortamlar oluþturulmuþtur.
β
α
β
X
Þekildeki doðrusal dalgalarýn kýrýlmalarý sonucunda
III. ortamdaki hareketleri hangisi gibidir?
X ortamýndan Y ortamýna geçen dalgalarýn doðrultularý
þekildeki gibidir.
(F: Mercekler þeklindeki ortamlarýn odak noktasý, noktalar arasý uzaklýklar eþittir.)
Dalgalarýn frekansý arttýrýldýðýnda,
I. β açýsý artar.
A)
B)
C)
II. Kýrýlma azalýr.
F
F
III. Kýrýlma açýsý artar.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
9.
derin
E)
D)
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
T
12.
derin
sýð
T
K
sað
Þekildeki dairesel su
dalgalarý sistemden
ayrýldýktan sonra doðrusal olarak yayýlmakSu
dalgalarý
tadýr.
Buna göre, su dalgalarýnýn geçtiði sistem aþaðýdakilerden hangisi olabilir?
Þekildeki derin ortamdan sýð ortama gönderilen dalgalar K noktasýnda toplanmaktadýr.
Dalgalarýn frekansý arttýrýldýðýnda,
A)
I. Kýrýlma azalýr.
B)
derin
sýð
sýð
sýð
C)
sýð
derin
sýð
derin
derin
II. Dalgalar K noktasýnýn sað tarafýnda odaklanýr.
III. Dalgalarýn hýzý azalýr.
D)
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
derin
sýð
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
1-B
Q SERÝSÝ
2-E
3-E
E)
derin
sýð
sýð
derin
derin
C) Yalnýz III
E) I ve III
4-E
5-D
6-E
7-E
151
8-E
9-D
10-C
11-D
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
SU DALGALARI (Giriþim)
1.
TEST / 7
4.
Ayný fazlý özdeþ iki noktasal kaynaktan çýkan dalgalarýn
dalga boyu λ dýr. Bir K noktasýnýn kaynaklardan birine
K0
P
uzaklýðý 5λ, diðerine uzaklýðý 3,5λ dýr.
Buna göre K noktasý hangi giriþim çizgisi üzerindedir?
A) 1. Düðüm
B) 2. Katar
D) 1. Katar
K1
K2
7 cm
Ayný fazlý özdeþ K1 ve K2 kaynaklarý λ=4 cm dalga boylu periyodik dalgalar üretmektedir.
C) 2. Düðüm
E) 3. Katar
K0 merkezi dalga katarý olduðuna göre, K0 dan 7 cm
uzaktaki doðrultuda P noktasýnýn giriþim desenindeki yeri için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?
A) 2. Düðüm
B) 2. Katar
D) 3. Katar
2.
5.
Ayný fazlý özdeþ iki kaynaktan çýkan dalgalarýn dalga
boyu 4 cm dir. Bir K noktasýnýn kaynaklardan birine
uzaklýðý 22 cm diðerine uzaklýðý 14 cm dir.
C) 3. Düðüm
E) 4. Düðüm
K0
P
4λ
Kaynaklar tepe ürettiði an K noktasýna giriþim desenindeki yeri aþaðýdakilerden hangisidir?
K1
K2
x=3λ
Þekildeki ayný fazlý özdeþ K1 ve K2 kaynaklarýnýn ürettiði
periyodik dalgalar λ dalga boyludur.
A) 2. Katar çizgisi, çift tepe
B) 2. Katar çizgisi, çift çukur
K0 merkezi dalga katarýndan x=3l kadar uzaktaki
doðrultuda P noktasýnýn K2 kaynaðýna olan uzaklýðý
4l olduðuna göre, K1 kaynaðýna olan uzaklýðý kaç l
dýr?
C) 2. Düðüm çizgisi
D) 3. Düðüm çizgisi
E) 3. Katar çizgisi, çift tepe
A) 7
B) 5
6.
C) 8
D) 10
K0
18 cm
E) 12
P
36 cm
3.
K1
Ayný fazlý özdeþ iki kaynaktan çýkan dalgalarýn dalga
boyu 4 cm dir. Bir K noktasý 3. düðüm çizgisi üzerindedir.
B) 20 ya da 30 cm
C) 20 ya da 40 cm
D) 25 ya da 35 cm
Buna göre, P noktasý hangi giriþim çizgisi üzerindedir?
A) 2. Katar
B) 2. Düðüm
C) 3. Katar
D) 3. Düðüm
E) 4. Katar
E) 10 ya da 40 cm
Q SERÝSÝ
K2
Aralarýnda d=20 cm uzaklýk olan ayný fazlý K1 ve K2 özdeþ kaynaklar λ=4 cm dalga boylu dalgalar üretmektedir.
K noktasý kaynaklardan birine 30 cm uzaklýkta olduðuna göre, diðerine kaç cm uzakta olabilir?
A) 10 ya da 20 cm
d=20 cm
152
FÝZÝK SORU BANKASI
SU DALGALARI (Giriþim)
7.
TEST / 7
10.
K0
K
L
37° 53°
K1
K2
d=20 cm
Özdeþ ayný fazlý K1 ve K2
kaynaklarý λ dalga boylu
dalgalar üretmektedir. P
noktasý giriþim deseninde 2. dalga katarý üzerindedir.
P
4λ
K2 kaynaðýndan 3. tepe
geldiði anda K1 kayna-
λ=4 cm dalga boyu dalgalar üreten ayný fazlý K1 ve K2
özdeþ kaynaklarý arasýnda d=20 cm uzaklýk vardýr.
K1
K2
ðýndan gelen dalganýn
özelliði aþaðýdakilerden hangisidir?
Buna göre, K ve L noktalarýnýn giriþim desenindeki
(|PK2|=4λ)
yeri aþaðýdakilerden hangisidir?
(sin37°=0,6; sin53°=0,8)
A) 1. Tepe
K
L
A) 3. Düðüm
B) 2. Tepe
C) 3. Tepe
D) 4. Tepe
E) 5. Tepe
4. Düðüm
B) 3. Katar
4. Katar
C) 2. Düðüm
2. Katar
D) 3. Düðüm
4. Katar
E) 4. Düðüm
3. Katar
11.
K0
P
30°
K1
8.
P
R
K2
d=24 cm
Ayný fazlý özdeþ K1 ve K2 kaynaklarý λ=6 cm dalga
boylu dalgalar üretmektedir.
K1
K2
Merkezi dalga katarý K0 olduðuna göre, P noktasýnda hangi giriþim deseni oluþur?
1

 sin30° 
2

Þekildeki eþit bölmeli düzlemde özdeþ ayný fazlý K1
ve K2 kaynaklarýnýn ürettiði su dalgalarýnýn oluþturduðu giriþim desenindeki R noktasý 1. katar çizgisi
üzerinde olduðuna göre, P noktasý hangi giriþim
çizgisi üzerindedir?
A) 2. Katar
B) 2. Düðüm
C) 3. Katar
D) 3. Düðüm
E) 4. Katar
A) 2. Düðüm
B) 2. Katar
C) 3. Düðüm
D) 3. Katar
E) 1. Düðüm
12.
9.
P
P
5λ
R
K1
d=12λ
K1
K2
K2
Ayný fazlý özdeþ K1 ve K2 noktasal kaynaklarý λ dalga
boyu dalgalar oluþturmaktadýr.
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde özdeþ ayný fazlý K1
ve K2 kaynaklarýnýn ürettiði su dalgalarýnýn oluþturduðu giriþim desenindeki P noktasý 2. düðüm çizgisi üzerinde olduðuna göre, R noktasý hangi giriþim çizgisi üzerindedir?
Kaynaklar arasýndaki d uzaklýðý 12l, P noktasýnýn K2
kaynaðýna uzaklýðý 5l olduðuna göre, P noktasýnýn
giriþim desenindeki yeri için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?
A) 13. Düðüm
A) 2. Düðüm
B) 2. Katar
C) 3. Düðüm
D) 3. Katar
E) 4. Düðüm
1-C
Q SERÝSÝ
2-B
3-C
4-E
5-D
B) 13. Katar
D) 8. Katar
6-D
7-B
153
8-A
9-C
C) 8. Düðüm
E) 7. Katar
10-A
11-A
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
SU DALGALARI (Giriþim)
1.
TEST / 8
4.
d=32 cm
K1
P
K2
Ayný fazlý özdeþ K1 ve K2 kaynaklarý arasýndaki uzaklýk
32 cm dir. Kaynaklarýn ürettiði dalgalarýn dalga boyu
8 cm dir.
K1
20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm
Buna göre, giriþim deseninde
Ayný fazlý, özdeþ K1 ve K2 kaynaklarý arasýnda 100 cm
uzaklýk bulunmaktadýr.
I. 7 tane katar çizgisi gözlenir.
P noktasý 4. dalga katarý üzerinde olduðuna göre,
kaynaklar arasýnda kaç tane dalga katarý gözlenir?
II. 8 tane düðüm çizgisi oluþur.
III. Ardýþýk bir katar ve düðüm arasýnda 4 cm uzaklýk
vardýr.
A) 8
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
K2
B) 9
C) 13
D) 10
K0
K1
C) Yalnýz III
E) II ve III
5.
1 birim
K1
2.
K1
P
R
Y
S
T
Eþit bölmeli düzlemde merkezi dalga katarý K0 ve 1.
dalga katarýnýn yeri þekildeki gibi olduðuna göre,
I. Dalga boyu 6 birimdir.
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde K1 ve K2 özdeþ ayný
fazlý dalga kaynaklarý λ=4 birim dalga boylu dalgalar
üretmektedir.
II. Desende 4 düðüm çizgisi gözlenir.
III. Desende 3 katar çizgisi gözlenir.
Buna göre P, R, Y, S, T noktalarýndan hangisi katar
çizgisi üzerindedir?
B) R
C) Y
D) S
K2
K1 ve K2 ayný fazlý, özdeþ su dalgasý kaynaklarýdýr.
K2
1 birim
A) P
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
E) T
B) Yalnýz II
D) I ve II
6.
3.
K1
E) 12
d
C) II ve III
E) I, II ve III
K0
P
K2
Aralarýnda d kadar uzaklýk olan özdeþ K1 ve K2 kaynaklarý λ=8 cm dalga boylu dalgalar üretmektedir.
K1
Giriþim deseninin gözlenebilmesi için,
I. d=4 cm olabilir.
5 cm
7 cm
K2
Þekildeki özdeþ ayný fazlý K1 ve K2 kaynaklarýnýn ürettiði
dalgalar giriþim deseni oluþturmaktadýr.
II. d=3 cm olabilir.
P noktasý 3. düðüm çizgisi üzerinde olduðuna göre,
giriþim deseninde kaç tane katar çizgisi gözlenir?
III. d=5 cm olabilir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
(K0: Merkezi dalga katarý)
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
Q SERÝSÝ
C) Yalnýz III
A) 5
E) I ve III
154
B) 6
C) 10
D) 11
E) 12
FÝZÝK SORU BANKASI
SU DALGALARI (Giriþim)
7.
TEST / 8
10.
d
K1
K2
Aralarýnda 22 cm uzaklýk olan özdeþ iki kaynak λ=4 cm
dalga boylu dalgalar üretmektedir.
Kaynaklar ayný fazlý olduðuna göre, giriþim dese-
Sabit derinlikli yarýsý dolu bir leðende ayný fazlý K1 ve K2
özdeþ kaynaklarýnýn arasýnda d uzaklýðý varken bir gi-
ninde kaç tane düðüm çizgisi gözlenir?
riþim deseni oluþuyor.
Desendeki düðüm çizgisi sayýsýný arttýrmak için,
A) 4
B) 5
C) 8
D) 10
E) 11
I. Leðene su eklenmeli
II. Kaynaklarýn frekanslarý eþit miktar azaltýlmalý
III. Kaynaklar arasýndaki d uzaklýðý arttýrýlmalý
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz II
B) Yalnýz III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
11.
K0
10 cm P
30 cm
K1
8.
K2
Þekildeki ayný fazlý, özdeþ K1 ve K2 kaynaklarý λ=4 cm
dalga boylu dalgalar üretmektedir.
Dalga boyu 4 cm olan dalgalar üreten ayný fazlý, özdeþ
iki kaynaðýn arasýndaki uzaklýk 12 cm dir.
P noktasý 3. düðüm çizgisi üzerinde oluþtuðuna göre giriþim deseninde kaç tane düðüm çizgisi gözlenir?
Giriþim desenindeki gözlenen düðüm çizgisi
sayýsýný azaltmak için kaynaklar arasýndaki uzaklýk
en az kaç cm azaltýlmalýdýr?
A) 7
B) 8
C) 14
D) 16
E) 17
A) 1 cm
B) 1 cm ile 2 cm arasý
C) 2 cm
D) 2 cm den fazla
E) 1 cm den az
12.
9.
Aralarýnda 18 cm uzaklýk olan iki kaynak λ=4 cm dalga
boylu dalgalar üretmektedir.
Ayný fazlý özdeþ iki dalga kaynaðýnýn arasýnda 24 cm
uzaklýk bulunmaktadýr. Kaynaklar saniyede 2 dalga
üretmektedir.
Kaynaklar ayný fazlý olduðuna göre, giriþim deseninde kaç tane katar çizgisi oluþur?
Dalgalarýn hýzý 12 cm/s olduðuna göre, giriþim deseninde kaç tane düðüm çizgisi oluþur?
A) 4
A) 4
1-D
Q SERÝSÝ
B) 5
2-D
3-C
C) 8
4-C
D) 9
5-E
E) 10
6-D
7-B
155
8-C
B) 5
9-D
C) 8
D) 10
10-D
11-C
E) 11
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
SU DALGALARI (Giriþim)
1.
Þekildeki eþit bölmeli özdeþ
dalga leðenlerinin derinlik-
TEST / 9
4.
K
L
Kaynak Kaynak
K0 D1 K1 D2
leri aynýdýr. Kaynaklarýn frekanslarý eþit, dalgalarýn üstten görünüþü þekildeki gibidir.
K1
K2
Merkez
doðrusu
Buna göre, kaynaklar arasýndaki faz farký kaçtýr?
(Geciken kaynak K kaynaðý-
4 saniye periyotlu dalgalar üreten þekildeki K1 ve K2
dalga kaynaklarý ayný fazda çalýþýrken merkez doðrusu
Dalga söndürücü
üzerinde dalga katarý oluþmaktadýr.
dýr.)
Kaynaklardan biri geciktiðinde merkez doðrusu
A)
1
2
B)
1
3
C)
1
6
D)
2
3
E)
üzerinde düðüm çizgisi oluþtuðuna göre,
3
4
I. K1 kaynaðý 2 saniye gecikmiþtir.
II. K2 kaynaðý 3 saniye gecikmiþtir.
III. K2 kaynaðý 6 saniye gecikmiþtir.
yargýlarýndan hangileri doðru olabilir?
A) Yalnýz I
2.
Düðüm
Düðüm
D) I ve III
Düðüm Düðüm
K1
B) Yalnýz II
C) Yalnýz III
E) I ve II
K2
Þekildeki eþit bölmeli leðende K1 ve K2 kaynaklarý özdeþ dalgalar üretmektedir.
5.
K1
K1
Düðüm çizgileri þekildeki gibi olduðuna göre, kaynaklar arasýndaki faz farký kaçtýr?
K1
A)
1
2
B)
1
6
C)
2
3
D)
1
2
E)
3
4
18 cm
12 cm
20 cm
K2
Þekildeki K1 ve K2 dalga kaynaklarý özdeþ dalgalar
üretmektedir.
Giriþim deseninde 1. katar çizgilerinin kaynaklara
ve birbirine uzaklýklarý þekildeki gibi olduðuna göre,
kaynaklarýn faz farký kaçtýr?
A)
3.
Katar
Katar
Katar
6.
C)
1
6
D)
1
8
E)
1
12
B)
1
2
C)
2
3
D)
1
6
E)
Aralarýndaki faz farký
1
olan K ve L kaynaklarý özdeþ
3
dalgalar üretmektedir.
Desendeki katar çizgileri þekildeki gibi olduðuna
göre, kaynaklar arasýndaki faz farký kaçtýr?
Q SERÝSÝ
1
3
K2
Þekildeki eþit bölmeli leðende K1 ve K2 dalga kaynaklarý özdeþ dalgalar üretmektedir. K2 kaynaðý K1 kaynaðýndan geç çalýþmaya baþlamýþtýr.
1
3
B)
Katar
K1
A)
1
2
Dalgalarýn dalga boyu 6 cm olduðuna göre, gecikmeyen kaynak tarafýndaki 2. düðüm çizgisinin yol
farký kaç cm dir?
3
4
A) 5
156
B) 7
C) 9
D) 11
E) 12
FÝZÝK SORU BANKASI
SU DALGALARI (Giriþim)
7.
TEST / 9
10.
naklarý 1 cm/s hýzla ilerleyen dalgalar üretiyor.
Periyotlarý 4 saniye olan dalgalar üreten K ve L kaynaklarý 2 cm/s hýzla ilerleyen dalgalar üretiyor. K kayna-
K kaynaðý L kaynaðýndan 2 saniye sonra dalga üretmeye baþladýðýna göre, 2. dalga katarýnýn yol farký
ðý L kaynaðýndan 1 saniye sonra dalga üretmeye baþlýyor.
kaç cm olabilir?
Buna göre, merkezi dalga katarýnýn yol farký kaç cm
Periyotlarý 4 saniye olan dalgalar üreten K ve L kay-
olur?
A) 6 cm ya da 10 cm
B) 4 cm ya da 6 cm
C) 6 cm ya da 8 cm
D) 4 cm ya da 8 cm
A) 1
B) 2
C) 4
D) 8
E) 16
E) 4 cm ya da 5 cm
11.
Ayný fazdaki K ve L kaynaklarý l=4 cm dalga boylu
1
dalgalar üretirken aralarýndaki faz farký
olacak
2
þekilde K kaynaðý gecikirse merkezi dalga katarý
kaç cm kayar?
8.
Aralarýndaki uzaklýk 24 cm olan ve zýt fazda dalga
üreten K ve L kaynaklarý λ=4 cm dalga boylu dalgalar
üretmektedir.
A)
1
2
B) 1
C) 2
D)
1
4
E) 4
Buna göre, giriþim desenindeki dalga katarý sayýsý
kaçtýr?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14
12.
K
L
Söndürücü
Þekildeki özdeþ eþit bölmeli dalga leðenlerinde K ve L
9.
kaynaklarý eþit frekanslý dalgalar üretmektedir. Dalgalarýn üstten görünüþü þekildeki gibidir.
Aralarýndaki uzaklýk 22 cm olan K ve L kaynaklarý zýt
fazda λ=4 cm dalga boylu dalgalar üretmektedir.
L kaynaðý K kaynaðýndan sonra dalga üretmeye
baþladýðýna göre aralarýndaki faz farký kaçtýr?
Buna göre, giriþim deseninde kaç tane düðüm
çizgisi oluþur?
A) 5
1-B
Q SERÝSÝ
B) 6
2-B
C) 10
3-C
4-D
D) 11
5-C
A)
E) 12
6-B
7-A
157
1
3
8-C
B)
1
2
9-D
C)
1
6
10-B
D)
2
3
11-B
E)
1
4
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
SES DALGALARI
1.
TEST / 10
4.
Ses dalgalarý ile ilgili olarak,
Ayný frekanstaki seslerin katýlardaki dalga boyu l1,
sývýlardaki dalga boyu l2, havadaki dalga boyu l3
olduðuna göre, l1, l2, l3 arasýndaki iliþki nedir?
I. Enine dalgalardýr.
II. Maddesel ortamlarda yayýlýrlar.
III. Boþlukta yayýlmazlar.
A) λ1>λ2>λ3
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
B) λ3>λ2>λ1
D) λ3>λ1>λ2
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
C) λ1=λ2=λ3
E) λ2>λ1>λ3
C) I ve III
E) I, II ve III
5.
vA
K
Ambulance
Hýzý vA olan bir ambulans sireni açýk olarak hareket
ederken f frekanslý sesler çýkarmaktadýr.
2.
Sesin hýzý ile ilgili olarak,
Sesin hýzý v olduðuna göre, durmakta olan K gözlemcisine göre ambulanstan çýkan sesin frekansýný
veren ifade nedir?
I. Ortamýn sýcaklýðýna baðlýdýr.
II. Ses hýzý katýlarda en büyük gazlarda en küçüktür.
III. Kaynaðýn frekansýna baðlýdýr.
æv ö
÷
ç
÷
A) f ç
÷
ç
÷
ç
èv A ø
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
æv + v A ö
÷
ç
B) f ç
÷
÷
ç v ø
è
æ v ö
÷
÷
D) f ç
ç
÷
ç
÷
çv + v A ø
è
C) I ve III
æ
÷
ç v ö
÷
C) f ç
÷
çv – v ø
÷
ç
è
A
æv – v A ö
÷
E) f ç
÷
ç
÷
ç v ø
è
E) I, II ve III
6.
vA
vB
Ambulance
3.
Ses
Hýz (m/s)
Dalgaboyu (cm)
K
L
480
500
20
50
M
1500
10
Birbirlerine doðru hareket eden ambulans ve arabanýn
hýzlarý vA ve vB dir. Ambulans sireninden çýkan sesin hýzý
v dir.
Buna göre, ambulanstan f frekansýnda çýkan seslerin
arabadaki gözlemcinin algýladýðý deðeri veren ifade
nedir?
K, L, M ses dalgalarýnýn hýzlarý ve dalga boylarý tablodaki gibidir.
Buna göre, K, L, M ses dalgalarýndan hangileri insanlar tarafýndan iþitilebilir?
A) Yalnýz K
B) Yalnýz L
D) K ve M
Q SERÝSÝ
æv A + v B ö
÷
ç
A) f ç
÷
÷
ç v
è
ø
æv + v A ö
÷
ç
÷
B) f ç
ç
÷
÷
ç
èv – v B ø
æv + v ö
ç
B÷
÷
D) f ç
÷
ç
÷
ç
èv – v A ø
C) K ve L
E) L ve M
158
æ
÷
çv – v A ö
÷
C) f ç
ç
÷
÷
ç
èv + v B ø
æ v ö
ç B ÷
÷
E) f ç
÷
ç
÷
çv – v A ø
è
FÝZÝK SORU BANKASI
SES DALGALARI
TEST / 10
7.
10.
–x
Ses hýzýnýn 180 m/s olduðu bir günde 500 Hz frekanslý
ses çýkaran bir ambulans 70 m/s hýzla durgun bir
gözlemciden uzaklaþmaktadýr.
Buna göre, gözlemcinin iþittiði ambulans sesinin
frekansý kaç Hz dir?
+x
A) 360
B) 480
C) 540
D) 620
E) 780
+x yönünde hareket eden bir uçaðýn çýkardýðý ses dalgalarýnýn görünümü þekildeki gibidir.
Dalgalarýn hýzý v1, sesin hýzý v2 olduðuna göre,
oraný kaçtýr?
A)
1
4
B)
2
3
8.
C)
1
2
D)
3
4
v1
v2
E) 1
d2
d1
11.
–x
Durmakta olan bir gözlemcinin ambulans uzaklaþýr-
+x
ken iþittiði sesin frekansý f1, yaklaþýrken f2 olduðuf
na göre, 1 oraný kaçtýr?
f2
Bir ambulansýn durmakta iken yaydýðý sesin hýzý v1 dir.
Ambulans v2 hýzýyla hareket ederken dalga tepelerinin
bir andaki görünümü þekildeki gibi oluyor.
v
d1=3d2 olduðuna göre, 1 oraný kaçtýr?
v2
A)
1
2
B) 1
C)
3
2
D) 2
Ses hýzýnýn 360 m/s olduðu bir günde 400 Hz frekanslý
ses çýkaran bir ambulansýn hýzý 40 m/s dir.
A)
1
3
L
Ambulance
B) f=fK=fL
D) fK>f>fL
Q SERÝSÝ
3-D
C) fL>fK>f
A)
E) fL>f>fK
4-A
4
5
D)
6
5
E)
8
5
K
v1
Þekildeki araç v1 hýzýyla hareket etmektedir. K gözlemcisi aracýn çýkardýðý sesin frekansýný 2f, L gözlemcisi f
büyüklüðünde duyuyor.
v
Aracýn çýkardýðý sesin hýzý v2 olduðuna göre, 1
v2
oraný kaçtýr?
Buna göre, f, fK, fL arasýndaki iliþki nedir?
A) f>fK>fL
C)
+x
+x yönünde hareket eden bir ambulans f frekanslý ses
dalgalarý çýkarýyor. K ve L gözlemcileri ses dalgalarýný fK
ve fL frekanslarýnda algýlamaktadýr.
2-B
L
K
–x
1-D
2
5
E) 3
12.
9.
B)
5-C
6-D
7-E
159
1
6
8-D
B)
1
5
9-D
C)
1
4
10-A
D)
1
3
11-C
E)
1
2
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
IÞIK TEORÝLERÝ - GÝRÝÞ
1.
TEST / 1
4.
λ=6000 A°
hava
I. Dalga boyu azalýr.
su
II. Hýzý azalýr.
λsu
III. Frekansý azalýr.
° olan ýþýk ýþýnlarýnýn
Havadaki dalga boyu 6000 A
°
sudaki dalga boyu kaç A olur?
(Suyun kýrýlma indisi
A) 8000
2.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
4
tür.)
3
C) 4500
A) Yalnýz I
B) 2
C) 3
D) 4000
D) 4
5.
Q SERÝSÝ
B)
c
λ
C)
h
λ
D)
λ
h
Enerjisi 198 joule olan bir ýþýk ýþýnýnýn dalga boyu
°
kaç A
dýr?
(h=6,6.10–34 j.s, c=3.108 m/s)
A) 10–7
E) 5
6.
(c: Iþýk hýzý)
hc
λ
C) Yalnýz III
E) I ve II
E) 3000
Dalga boyu l olan ýþýk ýþýnlarýnýn momentumunu
veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
B) Yalnýz II
D) I ve III
° olan ýþýk ýþýnlarýnýn enerjisi kaç
Dalga boyu 2480 A
eV dir?
(hc: 12400 eV A° )
A) 1
3.
B) 6000
Dalga boyu l olan ýþýk ýþýnlarý daha yoðun bir ortama geçtiðinde dalga modeline göre,
E) h ⋅ λ
C) 10–10
D) 10–27
E) 10–34
Gücü 200 watt olan bir ýþýk kaynaðý 32 saniyede
° olan kaç tane foton yayabilir?
dalga boyu 3100 A
(hc: 12400 eV A° , 1 eV=1,6.10–19 joule)
A) 1010
160
B) 10–17
B) 1020
C) 1022
D) 1023
E) 1024
FÝZÝK SORU BANKASI
IÞIK TEORÝLERÝ - GÝRÝÞ
7.
TEST / 1
° olan bir ýþýðýn enerjisi kaç jouleDalga boyu 1980 A
10.
Frekanslarý sýrasýyla f ve 2f olan K ve L ýþýk kaynaklarý-
dür?
nýn birim zamanda yaydýðý foton sayýlarý eþittir.
(h=6,6.10–34 j.s, c=3.108 m/s)
Buna göre kaynaklarýn,
I. Iþýk þiddetleri eþittir.
A)
1026
B)
10–18
C)
3.1026
D)
3.1027
E)
1027
II. Renkleri aynýdýr.
III. K nin dalga boyu L den büyüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
11.
C) Yalnýz III
E) I ve II
Ι
X ortamý
Y ortamý
8.
° olan bir ýþýðýn frekansý kaç sn–1
Dalga boyu 1500 A
dir?
Ι ýþýk ýþýnýnýn X ortamýndan Y ortamýna geçiþi þekildeki
gibidir.
(c=3.108 m/s)
Buna göre I ýþýný için,
A) 2.10–15
B) 2.1015
D) 5.10–15
C) 5.10–14
I. Iþýðýn tanecik teorisine göre Y ortamýnda daha hýzlý
hareket eder.
E) 5.1014
II. Iþýðýn dalga modeline göre Y ortamýnda dalga boyu daha küçüktür.
III. Iþýðýn dalga teorisine göre Y ortamýnda daha yavaþ
hareket eder.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
9.
K ve L ýþýk kaynaklarýnýn ýþýk þiddetleri eþittir.
12.
Buna göre kaynaklar için,
I. Ayný renktedir.
III. Frekanslarý ayný olabilir.
yargýlarýndan hangileri doðru olabilir?
B) Yalnýz II
D) I ve II
Q SERÝSÝ
2-E
3-C
° ve 6000 A
° olan kýrmýzý ve mor
Dalga boyu 4000 A
ýþýk ýþýnlarý için,
II. Iþýk þiddetleri ayný olabilir.
III. Dalga boylarý farklýdýr.
1-C
E) I, II ve III
I. Enerjileri ayný olabilir.
II. K kýrmýzý, L mordur.
A) Yalnýz I
C) Yalnýz III
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
C) Yalnýz III
A) Yalnýz I
E) I, II ve III
4-E
5-B
B) Yalnýz II
D) I ve II
6-C
7-B
161
8-B
9-E
C) Yalnýz III
E) II ve III
10-D
11-E
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
ÇÝFT YARIKTA GÝRÝÞÝM
1.
TEST / 2
Þekildeki çift yarýk deneyinde kullanýlan ýþýðýn
4.
P
13λ
15λ
λ
5K P
yinde λ dalga boylu ýþýk
kullanýldýðýnda P nok-
dalga boyu λ dýr.
P noktasýnýn yarýklara
uzaklýðý 13l ve 15l ol-
Þekildeki çift yarýk dene-
d
tasýnda 5.karanlýk saçak
oluþmaktadýr.
duðuna göre, P noktasýnýn giriþim desenin-
Yarýklar
düzlemi
Hava
ve
deki yeri nedir?
perde arasýna hava yerine su doldurulursa P
A) 2.Aydýnlýk
noktasýnda hangi giriþim saçaðý oluþur?
4
(Suyun kýrýlma indisi
tür.)
3
B) 2.Karanlýk
D) 13.Aydýnlýk
C) 15.Aydýnlýk
B) 5.Aydýnlýk
D) 6.Karanlýk
5.
Þekildeki çift yarýk deneyinde kullanýlan ýþýðýn
dalga boyu λ dýr.
7
λ
2
P
sýnda hangi giriþim saçaðý oluþur?
B) 2.Karanlýk
D) 3.Karanlýk
C) 6.Aydýnlýk
E) 5.Karanlýk
Þekildeki çift yarýkta giri-
R
P
þim deneyinde kullanýlan ýþýðýn dalga boyu λ,
perde ile yarýklar düzle- λ d
mi arasýndaki uzaklýk L,
yarýklar arasýndaki uzaklýk d, perde ve yarýklar
Yarýklar
düzlemi arasýndaki ortadüzlemi
mýn kýrýlma indisi n dir.
6λ
λ
P noktasýnýn yarýklara
7
l ve 6l oluzaklýðý
2
duðuna göre, P nokta-
A) 2.Aydýnlýk
Perde
Yarýklar
düzlemi
E) 15.Karanlýk
A) 4.Aydýnlýk
2.
A0
L
X1
L
X2
A0
n
Perde
P noktasýnda 3. aydýnlýk saçak, R noktasýnda 4. aydýnlýk saçak oluþtuðuna göre, X2–X1 ifadesi aþaðýdakilerden hangisidir?
C) 3.Aydýnlýk
E) 4.Karanlýk
A)
L⋅λ
d⋅n
B)
L⋅λ
d
C)
d ⋅L
λ
D)
d ⋅n
L ⋅λ
E)
L ⋅d
n⋅λ
6.
3.
Þekildeki çift yarýk deneyinde P noktasýnda 3.
karanlýk saçak oluþmaktadýr.
3. Karanlýk
X1
P
λ
λ
d
A0
L
X2
L
Perde ve yarýklar düzlemi arasýndaki L uzaklýðý yarýya indirilip yaPerde
Yarýklar
düzlemi
rýklar arasý uzaklýk d iki
katýna çýkarýlýrsa P noktasýnda hangi giriþim saçaðý
Þekildeki çift yarýk deneyinde merkezi aydýnlýk
saçaðýn 3. karanlýk saçaða uzaklýðý X1, 4. aydýnlýk
X
saçaða olan uzaklýðý X2 kadar olduðuna göre, 1
X2
oraný kaçtýr?
oluþur?
(Kullanýlan ýþýðýn dalga boyu λ dýr.)
A) 3.Karanlýk
B) 6.Karanlýk
D) 12.Karanlýk
Q SERÝSÝ
4. Aydýnlýk
Perde
Yarýklar
düzlemi
C) 10.Aydýnlýk
A)
E) 10.Karanlýk
162
3
4
B)
4
5
C)
5
8
D)
7
8
E)
3
8
FÝZÝK SORU BANKASI
ÇÝFT YARIKTA GÝRÝÞÝM
TEST / 2
10.
7.
λ
2.K
X1
d
λ=6000 A°
A0
L
Yarýklar
düzlemi
Þekildeki çift yarýkta giriþim deneyinde λ=6000 A° olan
ýþýk kullanýldýðýnda K noktasýnda 3. aydýnlýk saçak oluþmaktadýr.
° olan farklý renkte bir ýþýk kayBuna göre, l=4000 A
uzaklýk d, yarýklar düzlemi ile perde arasý uzaklýk L, kullanýlan ýþýðýn dalga boyu λ dýr.
naðý kullanýldýðýnda L noktasýnda hangi giriþim saçaðý oluþur?
Merkezi aydýnlýk saçaðýn 2. karanlýk saçaða olan
uzaklýðý X1, 3. karanlýk saçaða olan uzaklýðý X2 olduðuna göre, X1+X2 ifadesi aþaðýdakilerden hangisidir?
L⋅λ
d
B)
2L ⋅ λ
d
C)
3L ⋅ λ
d
D)
8.
4X
L
3.K
Perde
Þekildeki çift yarýkta giriþim deneyinde yarýklar arasý
A)
A0
Iþýk
kaynaðý
X2
Hava
K
3X
4L ⋅ λ
d
E)
A) 3.Aydýnlýk
B) 4.Aydýnlýk
D) 8.Aydýnlýk
5L ⋅ λ
d
C) 6.Aydýnlýk
E) 4.Karanlýk
P
λ
d=10 λ
30°
A0
11.
Þekildeki çift yarýkta giriþim deneyinde kullanýlan ýþýðýn
dalga boyu λ, yarýklar arasý uzaklýk d=10λ dýr.
Çift yarýkta giriþim deneyinde 4l dalga boylu ýþýðýn
5. karanlýk saçaðý ile 6l dalga boylu ýþýðýn hangi
saçaðý ilk kez ayný noktada üst üste gelir?
A) 3.Karanlýk
Buna göre, P noktasý hangi giriþim saçaðý üzerindedir?
B) 3.Aydýnlýk
D) 4.Karanlýk
C) 4.Aydýnlýk
E) 5.Aydýnlýk
1

 sin30 ° ≅ tg30 ° ≅ 
2

A) 10.Aydýnlýk
B) 10.Karanlýk
D) 5.Karanlýk
9.
Þekildeki çift yarýkta
giriþim deneyinde K2
yarýðýnýn O noktasýna
uzaklýðý 2,5l olduðuna
göre, P noktasýnýn giri-
C) 5.Aydýnlýk
E) 4.Karanlýk
12.
P
λ
λ=4000 A°
K1
K2
Iþýk
kaynaðý
O
2,5λ
þim desenindeki yeri
aþaðýdakilerden hangisidir?
arasý uzaklýk 2 metre, yarýklar arasý uzaklýk 0,1 metre olduðuna göre, saçak aralýklarý kaç m dir?
A) 2.Karanlýk
B) 3.Karanlýk
D) 3.Aydýnlýk
Q SERÝSÝ
2-D
L=2 m
Þekildeki çift yarýkta giriþim deneyinde kullanýlan
° , yarýklar düzlemi ile perde
ýþýðýn dalga boyu 4000 A
(|K1P|=|OP|)
1-A
d=0,1 m
3-C
C) 2.Aydýnlýk
A) 4.10–6 B) 4.1010 C) 8.10–6 D) 8.1010
E) 5.Karanlýk
4-C
5-A
6-C
7-D
163
8-C
9-B
10-C
11-B
E) 8.10–4
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
ÇÝFT YARIKTA GÝRÝÞÝM
1.
TEST / 3
α
Þekildeki çift yarýkta
giriþim deneyinde ya-
4.
II. Saçak geniþliði artar.
3
Iþýk
A0
kadar döndürüldüðünde perdede oluþan,
a
I. Saçak sayýsý artar.
Yukarý
1
rýklar düzlemi A0 ýn yeri
deðiþmeyecek þekilde
A0
2
Perde
Yarýklar
düzlemi
Perde
Yarýklar
düzlemi
Aþaðý
Þekildeki çift yarýkta giriþim deneyinde kullanýlan ýþýðýn
III. Iþýðýn dalga boyu artar.
dalga boyu λ dýr.
yargýlarýndan hangileri gerçekleþir?
Buna göre,
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
C) Yalnýz III
I. Iþýk kaynaðý 1 yönünde kaydýrýlýrsa A0 aþaðý kayar.
E) I ve III
II. Iþýk kaynaðý 3 yönünde kayarsa saçak sayýsý artar.
III. Iþýk kaynaðý 2 yönünde kaydýrýlýrsa A0 yukarý kayar.
2.
α
Þekildeki çift yarýkta
giriþim deneyinde kullanýlan ýþýðýn dalga boyu ve A0 ýn yeri sabit
d
I. Perdenin üzerindeki
saçak sayýsý deðiþmez.
A) Yalnýz III
A0
L
kalarak perde ok yönünde a kadar dönerse,
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
5.
III. A0 ýn alt tarafýndaki saçaklarýn sayýsý azalýr.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
3.
2
λ
Iþýk
L
6.
Buna göre,
I. Iþýk kaynaðý 2 yönünde uzaklaþýrsa A0 ýn yeri deðiþ-
D) 2,3
Þekildeki çift yarýkta giriþim deneyinde yarýklardan birinin önüne cam
konuluyor.
λ
cam
E) 2
1
A0
Buna göre,
mez, parlaklýðý azalýr.
2
I. A0, 1 yönünde kayar.
II. Perde 1 yönünde uzaklaþýrsa saçak sayýsý azalýr.
II. Saçak aralýklarý küçülür.
III. Yarýklar düzlemi 1 yönünde kaydýrýlýrsa saçak sayýsý azalýr.
III. Saçak sayýsý artar.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
B) I ve II
D) II ve III
C) 1,7
A0
Þekildeki çift yarýkta giriþim deneyinde kullanýlan ýþýðýn
dalga boyu λ dýr.
A) Yalnýz II
B) 1,6
Perde
Yarýklar
düzlemi
Q SERÝSÝ
Iþýk kaynaðý I konumda
iken merkezi aydýnlýk
0,5 m K1
saçak A0 da, ýþýk kay2m
II
A0
naðý II konumuna geti- I
K
rilince merkezi aydýnlýk 0,8 m
K2
saçak K noktasýnda
oluþtuðuna göre, ikinci
yarýðýn K noktasýna olan uzaklýðý kaç metredir?
A) 1,5
1 d
C) I ve II
E) I, II ve III
Perde
Yarýklar
düzlemi
II. A0 ýn üst tarafýndaki saçaklarýn geniþliði azalýr.
A) Yalnýz II
B) II ve III
D) I ve III
A) Yalnýz I
C) I ve III
B) Yalnýz II
D) I ve II
E) I, II ve III
164
C) II ve III
E) I, II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
ÇÝFT YARIKTA GÝRÝÞÝM
7.
TEST / 3
10.
Þekildeki çift yarýkta giriþim deneyinde yarýklardan birinin önüne 6 cm
6 cm
cam
K
1
A0
kalýnlýklý bir cam konuluIþýk
yor.
kaynaðý
λ
l
d
2
Buna göre, merkezi aydýnlýk saçak hangi yönde kaç cm kayar?
3
(Camýn kýrýlma indisi
dir.)
2
A0 L
Hava
L
Yarýklar
düzlemi
Þekildeki çift yarýkta giriþim deneyinde KL perdesinin
uzunluðu L, yarýklar düzlemi ile perde arasý uzaklýk l,
A) 2 yönünde 6 cm
B) 1 yönünde 6 cm
C) 1 yönünde 3 cm
D) 2 yönünde 4 cm
yarýklar arasý uzaklýk d, kullanýlan ýþýðýn dalga boyu λ
dýr.
Buna göre, perdede oluþan aydýnlýk saçak sayýsýný
veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
E) 1 yönünde 9 cm
(K ve L noktalarý aydýnlýk saçak üzerindedir.)
A)
11.
8.
° olan ýþýk kullanýlarak yapýlan çift
Dalga boyu 6000 A
yarýkta giriþim deneyinde yarýklar arasý uzaklýk
° , yarýklar düzlemi ile perde arasý uzaklýk ise
107 A
° olduðuna göre, bir aydýnlýk ve yanýndaki
10
2.10
A
° dýr?
karanlýk saçak arasý uzaklýk kaç A
A) 3.105
B) 6.106
C) 12.105
D) 24.105
L⋅d
λ⋅l
B)
L⋅d
+1
λ⋅l
C)
d
λ
Þekildeki çift yarýkta giriþim deneyinde kullanýlan ýþýðýn dalga boyu λ,
λ
yarýklar arasý uzaklýk d,
yarýklar düzlemi ile perde arasý uzaklýk L, ortamýn kýrýlma indisi n dir.
D)
E) 48.105
12.
d
la karanlýk saçaklarýn yerlerini deðiþtirmek için,
I. Iþýk kaynaðýný yukarý kaydýrmak
II. Yarýklardan birinin önüne saydam madde yerleþtirmek
III. Yarýklar düzlemi ile perde arasýndaki ortamýn yo-
n
B) L ve d
B) I ve II
Q SERÝSÝ
3-B
y–x
n
II.
d⋅a
n ⋅L
A) Yalnýz II
C) I ve III
y
d
III.
L
a
A0
L ⋅d
n
5-C
B) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
4-D
P
x
çarpýmlarýndan hangileri olabilir?
iþlemlerinden hangileri yapýlabilir?
2-E
C) d ve n
E) λ ve n
Þekildeki çift yarýkta
giriþim deneyinde P
noktasýnda n. aydýnlýk
λ
saçak oluþmaktadýr.
I.
ðunluðunu artýrmak
1-B
A0
L
P noktasýnýn yarýklara
olan uzaklýðý x ve
y, perdenin yarýklar
Perde
Yarýklar
düzlemi
düzlemine uzaklýðý L,
P noktasýnýn A0’a uzaklýðý a, yarýklar arasý uzaklýk d
olduðuna göre, ýþýðýn dalga boyunu veren ifade
Bir çift yarýkta giriþim deneyinde aydýnlýk saçaklar-
D) II ve III
d⋅λ
l
∆X
D) L ve n
A) Yalnýz II
E)
Perde
Yarýklar
düzlemi
Ýki aydýnlýk saçak arasýndaki uzaklýk DX olduðuna göre, DX in artmasý için
L, l, d ve n niceliklerinden hangileri artýrýlmalýdýr?
A) L ve λ
9.
L ⋅λ
+1
d
6-A
7-C
165
8-B
9-B
C) I ve II
E) I, II ve III
10-B
11-A
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
TEK YARIKTA GÝRÝÞÝM
TEST / 4
1.
K1
λ
4.
P
33λ
P
λ
35λ
Iþýk K2
kaynaðý
X1
w
A0
X2
L
R
Perde
Þekildeki tek yarýkta yapýlan kýrýným deneyinde P
3.Karanlýk
2.Aydýnlýk
Þekildeki tek yarýkta kýrýným deneyinde P noktasýn-
noktasýnýn yarýðýn uçlarýna olan uzaklýklarý 33l ve
35l olduðuna göre, P noktasý hangi saçak üze-
da 3. karanlýk R noktasýnda 2. aydýnlýk saçak oluþX
tuðuna göre, 1 oraný kaçtýr?
X2
rindedir?
(Kullanýlan ýþýðýn dalga boyu λ dýr.)
A)
A) 2.Aydýnlýk
B) 2.Karanlýk
D) 35.Aydýnlýk
C) 33.Aydýnlýk
3
5
B)
6
5
C)
5
8
D)
2.
K
P
5,5λ
λ
w
Iþýk
kaynaðý
8λ
Þekildeki tek yarýkta kýrýným deneyinde 3. aydýnlýk
saçak ile 2. aydýnlýk saçak arasýnda X kadar uzaklýk
olduðuna göre, K noktasý ile L noktasý arasýnda kaç
X uzaklýk vardýr?
(L noktasý 2. karanlýk saçak üzerindedir.)
P noktasýnýn yarýðýn uçlarýna olan uzaklýklarý 5,5l ve
8l olduðuna göre, P noktasý hangi saçak üzerindedir?
A) 4
B) 2.Karanlýk
D) 3.Karanlýk
B)
9
2
C) 5
D)
11
2
E) 6
C) 3.Aydýnlýk
E) 5.Aydýnlýk
6.
3.
3.A P
λ
P
Iþýk
kaynaðý
w
3.A
X
2.A
L 2.Karanlýk
Perde
Þekildeki tek yarýkta kýrýným deneyinde kullanýlan ýþýðýn
dalga boyu λ dýr.
λ
5
4
A0
L
K2
A) 2.Aydýnlýk
E)
E) 33.Karanlýk
5.
K1
7
4
w
L
n
A0
L
Perde
Yarýk
düzlemi
Hava
Þekildeki tek yarýkta kýrýným deneyinde P noktasýnda 3.
aydýnlýk saçak oluþmaktadýr.
Perde
Yarýk
düzlemi
A0
Yarýk geniþliði w iki katýna çýkarýlýp yarýk düzlemi ile
perde arasýndaki L uzaklýðý yarýya indirilirse P noktasýnda hangi saçak oluþur?
Yarýk düzlemi ve ekran arasýndaki ortamýn kýrýlma
indisi n, uzaklýk L, yarýk geniþliði w, ýþýðýn dalga
boyu l olduðuna göre, P noktasýnda 2. karanlýk
saçak oluþmasý için L, l, w, n büyüklüklerinden
hangileri küçültülmelidir?
A) 2.Aydýnlýk
A) L ve λ
Þekildeki tek yarýkta kýrýným deneyinde P noktasýnda 2.
aydýnlýk saçak oluþmaktadýr.
B) 2.Karanlýk
D) 8.Karanlýk
Q SERÝSÝ
C) 4.Aydýnlýk
B) w ve λ
D) w ve n
E) 10.Karanlýk
166
C) L ve w
E) λ ve n
FÝZÝK SORU BANKASI
TEK YARIKTA GÝRÝÞÝM
TEST / 4
7.
10.
λ
L
n
w
w=0,1 m
λ=6000 A°
n=
Tek yarýkta yapýlan kýrýným deneyinde ýþýðýn dalga
boyu l, yarýk geniþliði w, yarýk ve perde arasý uzak-
Þekildeki tek yarýkta kýrýným deneyinde kullanýlan
° , yarýk geniþliði 0,1 metre,
ýþýðýn dalga boyu 6000 A
3
yarýk ve perde arasýndaki ortamýn kýrýlma indisi
2
olduðuna göre, merkezi aydýnlýk saçaðýn geniþliði
lerinden hangileri büyütülmelidir?
B) L ve λ
A) L ve n
C) w ve λ
E) λ ve n
D) w ve n
kaç metredir?
A) 8.10–6
8.
λ
A2
K2
A1
K1
L
w
2L ⋅ λ
w ⋅n
B)
3L ⋅ λ
w ⋅n
C)
3,5L ⋅ λ
w ⋅n
9.
C) 16.10–6
E) 4.10–6
D) 8000
A0
b
Þekildeki tek yarýkta kýrýným deneyinde kullanýlan
ýþýðýn dalga boyu l, yarýk ve perde düzlemlerinin
arasýndaki uzaklýk L, kýrýlma indisi n olduðuna göre,
a+b uzunluðunu veren ifade aþaðýdakilerden
hangisidir?
A)
B) 80
a
K1
A1
K2
A2
n
3
2
Perde
Yarýk
düzlemi
lýk L, kýrýlma indisi n olduðuna göre, perdedeki
saçak sayýsýnýn artmasý için L, l, w ve n nicelik-
A0
L=2 m
D)
4L ⋅ λ
w ⋅n
E)
11.
L ⋅λ
w ⋅n
°
Tek yarýkta kýrýným deneyinde dalga boyu 5000 A
ýþýk kullanýldýðýnda 6. karanlýk saçaðýn oluþtuðu bir
° dalga boylu ýþýk kullanýldýðýnda
P noktasýnda kaç A
7. aydýnlýk saçak oluþur?
A) 2800
B) 2100
C) 3500
D) 4000
E) 4500
5.Karanlýk P
λ
w
A0
L
hava
Perde
Yarýk
düzlemi
12.
Tek yarýkta kýrýným deneyinde P noktasýnda 5. karanlýk
saçak oluþmaktadýr.
Tek yarýkta kýrýným deneyinde kýrmýzý ýþýk yerine
yeþil ýþýk kaynaðý kullanýldýðýnda perdedeki,
I. Saçak aralýklarý büyür.
Yine l dalga boylu ýþýk kullanýp yarýk düzlemi ve
perde arasýna hava yerine cam konulursa P noktasýnda hangi kýrýným saçaðý oluþur?
3
(Camýn kýrýlma indisi
dir.)
2
III. Merkezi aydýnlýk saçaðýn parlaklýðý artar.
A) 6.Aydýnlýk
A) Yalnýz I
B) 7.Aydýnlýk
D) 5.Aydýnlýk
1-B
Q SERÝSÝ
2-A
3-E
II. Saçak sayýsý artar.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
C) 8.Aydýnlýk
4-B
5-D
B) Yalnýz II
D) I ve II
E) 7.Karanlýk
6-D
7-D
167
8-C
9-B
C) Yalnýz III
E) II ve III
10-C
11-D
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝNCE ZARDA GÝRÝÞÝM
1.
TEST / 5
λ
4.
X
λ
hava
hava
d
d
n
hava
hava
X
Kýrýlma indisi n olan saydam ortam dalga boyu λ olan
Kýrýlma indisi n olan saydam ortam dalga boyu λ olan
ýþýkla aydýnlatýlýyor.
ýþýkla aydýnlatýlýyor.
X gözlemcisi zar yüzeyini aydýnlýk gördüðüne göre,
zar kalýnlýðý d aþaðýdaki deðerlerden hangisi ola-
Iþýðýn geçtiði taraftan bakan gözlemci zarý karanlýk
gördüðüne göre, zarýn minimum kalýnlýðý d aþaðýdakilerden hangisidir?
bilir?
A)
λ
2n
B)
3λ
4n
2.
C)
λ
n
λ
3λ
2n
D)
E)
2λ
n
A)
λ
4n
5.
3λ
n
D)
λ
n
E)
4λ
n
X
n
d
3λ
4n
C)
5λ
4n
D)
λ
n
E)
n=1,5
hava
Kýrýlma indisi 1,5 olan saydam ortam dalga boyu
6000 A° olan ýþýkla aydýnlatýlýyor.
X gözlemcisi zar yüzeyini karanlýk gördüðüne göre,
zar kalýnlýðý d aþaðýdaki deðerlerden hangisi olabilir?
3.
C)
λ=6000 A°
hava
Kýrýlma indisi n olan saydam ortam dalga boyu λ olan
ýþýkla aydýnlatýlýyor.
B)
2λ
n
hava
d
λ
4n
B)
X
hava
A)
n
X gözlemcisý zarý aydýnlýk gördüðüne d zar kalýnlýðý
° olabilir?
kaç A
7λ
4n
A) 2000
B) 3000
C) 4000
D) 6000
E) 10000
λ
hava
d
6.
λ=6400 A°
hava
n
d
hava
n=1,6
X
Kýrýlma indisi n olan saydam ortam dalga boyu λ olan
ýþýkla aydýnlatýlýyor.
hava
Kýrýlma indisi 1,6 olan saydam ortam havadaki dalga
boyu 6400 A° olan ýþýkla aydýnlatýlýyor.
Iþýðýn geçtiði taraftan bakan X gözlemcisi zarý
aydýnlýk gördüðüne göre, zar kalýnlýðý d aþaðýdaki-
Üst yüzeyde yansýma minimum olduðuna göre, d
° olabilir?
zar kalýnlýðý kaç A
lerden hangisi olamaz?
A)
λ
2n
Q SERÝSÝ
B)
3λ
2n
C)
λ
n
D)
λ
4n
E)
3λ
n
A) 1000
168
B) 8000
C) 3000
D) 5000
E) 7000
FÝZÝK SORU BANKASI
ÝNCE ZARDA GÝRÝÞÝM
7.
TEST / 5
λ
10.
P
Tepe
K
n1
d
n1
M
n2
n2
Kýrýlma indisi n1 olan bir sývý kýrýlma indisi n2 olan daha
yoðun sývý üzerinde þekildeki gibi bir tabaka oluþturul-
n3
L
Þekildeki saydam ortamlarýn kýrýlma indisleri n1, n2, n3
tür.
muþtur. Sývýlar dalga boyu λ olan bir ýþýkla aydýnlatýlýyor.
n1 ortamýna gönderilen ýþýk dalgasý tepe olduðuna
göre; K, L, M dalgalarýndan hangileri tepedir?
P gözlemcisi zarý aydýnlýk gördüðüne göre zar kalýn-
(n3>n2>n1)
lýðýnýn minimum deðeri d aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
λ
n1
B)
λ
n2
C)
8.
λ
4n1
D)
λ=4800 A°
λ
4n2
E)
A) Yalnýz K
λ
2n1
B) Yalnýz L
D) K ve M
C) Yalnýz M
E) L ve M
K
11.
d
λ
L
K
hava
n1=1,2
n
d
n2=1,5
hava
Kýrýlma indisi n1=1,2 olan bir sývý kýrýlma indisi n2=1,5
olan baþka bir sývý üzerinde þekildeki gibi bir tabaka
oluþturmuþtur.
° olduðuna göre, K
n ortamýnýn kalýnlýðý d=10000 A
Kýrýlma indisi n olan saydam ortam λ dalga boylu ýþýkla
aydýnlatýlýyor.
Yüzeyden yansýyan K ve L dalgalarý arasýndaki yol
farký aþaðýdakilerden hangisidir?
1
gözlemcisi zarý nasýl görür?
A) d +
A) 5. mertebeden aydýnlýk
λ
n
B) 2d +
λ
n
C) 2d +
λ
2
D)
d
λ
E)
d
nλ
B) 5. mertebeden karanlýk
C) 3. mertebeden aydýnlýk
D) 3. mertebeden karanlýk
12.
E) 2. mertebeden karanlýk
λ1=4500 A°
K
hava
9.
λ
K
hava
d=5λ
d
n=1,5
hava
n
λ2=6000 A°
hava
Kýrýlma indisi n olan saydam ortam dalga boyu λ olan
ýþýkla aydýnlatýlýyor.
°
Kýrýlma indisi 1,5 olan saydam ortam üstten λ1=4500 A
°
alttan λ2=6000 A dalga boylu ýþýkla aydýnlatýlýyor.
K gözlemcisi zarý karanlýk gördüðüne göre mini° dýr?
mum zar kalýnlýðý d kaç A
K gözlemcisi zarý 20. mertebeden karanlýk gördüðüne göre, ortamýn kýrýlma indisi n kaçtýr?
A)
1
2
1-B
Q SERÝSÝ
B) 1
2-D
3-D
C) 2
4-A
D) 4
5-B
E) 10
6-B
7-E
169
A) 1500
B) 2000
C) 3000
D) 6000
8-A
9-C
10-E
11-C
E) 9000
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
HAVA KAMASI
TEST / 6
λ
1.
4.
4.Aydýnlýk
d
Hava
Þekildeki hava kamasý dalga boyu λ olan ýþýkla aydýnlatýlýyor.
λ
Þekildeki boyu L, uç kalýnlýðý
d olan hava kamasý dalga
boyu λ olan ýþýkla aydýnlatýlýyor.
L
Buna göre, aydýnlýk çizgi
L
sayýsýný veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
Buna göre, 4. aydýnlýk saçaðýn kalýnlýðý d kaç l olur?
A)
A)
1
3
B)
3
4
C) 1
7
4
D)
Buna göre, 5. karanlýk saçaðýn kalýnlýðý d kaç
olur?
5
2
C) 2
D) 5
A)
L
A2
∆x
A1
Q SERÝSÝ
D)
Lλ
2d
A2
K1
A1
d
30°
K0
λ
4
B)
λ
2
C) λ
D) 2 λ
E) 4 λ
Þekildeki hava kamasýnýn
boyu L, uç kalýnlýðý d, kullanýlan ýþýðýn dalga boyu
λ dýr.
λ
L
d
L
cam kullanýlýrsa saçak sayýsý artar.
III. Cam boylarý ayný kalarak d uç kalýnlýðý küçültülürse
saçak sayýsý azalýr.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
lýðýný veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
2d
λ
Lλ
2d
II. Uç kalýnlýðý ayný olacak þekilde boyu daha büyük
Hava kamasýnýn boyu L, uç kalýnlýðý d olduðuna göre, A1 ve A2 aydýnlýk saçaklarý arasýndaki Dx uzak-
C)
E)
I. Dalga boyu daha büyük ýþýk kullanýlýrsa saçak sayýsý artar.
Þekildeki hava kamasý dalga boyu λ olan ýþýkla aydýnlatýlýyor.
d
λ
Lλ
d
L
Buna göre,
K1 Hava d
K0
B)
D)
E) 4
3.
Lλ
d
4d
λ
Þekildeki hava kamasý dalga boyu λ olan ýþýkla ay-
l
6.
A)
C)
1

 sin30 ° = 
2

Þekildeki hava kamasý dalga boyu λ olan ýþýkla aydýnlatýlýyor.
B)
2d
λ
Buna göre, saçak aralýðý
Dx aþaðýdakilerden hangisidir?
5.Karanlýk
d
Hava
3
2
B)
dýnlatýlýyor.
λ
A)
d
λ
E) 4
5.
2.
d
E)
A) Yalnýz I
Ld
λ
B) Yalnýz III
D) I ve III
170
C) I ve II
E) I, II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
HAVA KAMASI
TEST / 6
7.
10.
5.K
2.A
λM=4000 A°
d1
P
λK=6000 A°
d2
d=12000 A°
Þekildeki hava kamasý dalga boyu λ olan ýþýkla aydýnlatýlýyor.
Þekildeki hava kamasý dalga boyu 6000 A° olan kýrmýzý
ýþýkla ve dalga boyu 4000 A° olan mor ýþýkla aydýnlatýlý-
2. aydýnlýk saçaðýn kalýnlýðý d1, 5. karanlýk saçaðýn
d
kalýnlýðý d2 olduðuna göre, 1 oraný kaçtýr?
d2
yor.
Buna göre, kalýnlýðý 12000 A° olan P noktasýndaki
saçak ne renk oluþur?
3
A)
10
3
B)
5
5
C)
6
4
D)
5
1
E)
2
A) Kýrmýzý
B) Mor
D) Siyah
8.
λ=6000 A°
11.
P
λK=6000 A°
d=7500 A°
d=3 mm
Þekildeki hava kamasýnda kullanýlan ýþýðýn dalga boyu
6000 A° dýr.
λY=5000 A°
Þekildeki hava kamasý dalga boyu 6000 A° olan kýrmýzý
ýþýk ve dalga boyu 5000 A° olan yeþil ýþýkla aydýnlatýlýyor.
Uç kalýnlýðý 3 mm olduðuna göre, oluþan karanlýk
saçak sayýsý kaçtýr?
°
Buna göre, zar kalýnlýðý d=7500 A olan P noktasýndaki saçak ne renk oluþur?
(K0 sayýlmayacaktýr.)
A) 5
B) 50
C) 5000
C) Beyaz
E) Kýrmýzý+Mor
D) 10000
E) 2000
A) Kýrmýzý
B) Yeþil
C) Beyaz
D) Siyah
9.
Þekildeki hava kamasýnýn
boyu L, uç kalýnlýðý d, kullanýlan ýþýðýn dalga boyu
λ dýr.
12.
λ
λ=4800 A°
P
d
L
Camlarýn arasýna hava
yerine su konulursa,
E) Sarý
d=6000 A°
L
III. Saçak sayýsý azalýr.
°
Þekildeki hava kamasý dalga boyu 4800 A olan ýþýkla
aydýnlatýlýyor.
Buna göre, kalýnlýðý 6000 A° olan P noktasýnda hangi
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
saçak oluþur?
I. Saçak sayýsý artar.
II. Saçak geniþliði artar.
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
1-D
Q SERÝSÝ
2-B
3-D
A) 5.Aydýnlýk
C) Yalnýz III
E) II ve III
4-B
5-C
B) 5.Karanlýk
D) 3.Karanlýk
6-B
7-A
171
8-D
9-A
C) 3.Aydýnlýk
E) 8.Aydýnlýk
10-D
11-E
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
FOTOELEKTRÝK OLAYI
1.
TEST / 7
Bir metalin elektronlarýnýn eþik dalga boyu 5000 A° dýr.
° , 6000 A
° ve 7000 A
°
Buna göre, dalga boylarý 4000 A
4.
ga boyu 2l olan foton düþürüldüðünde kopan elek-
olan X, Y, Z fotonlarýndan hangileri bu metalden
tronun kinetik enerjisi E1, dalga boyu
elektron sökebilir?
A) Yalnýz X
D) Y ve Z
Elektronlarýnýn eþik dalga boyu 3l olan metale dal-
B) Yalnýz Y
C) Yalnýz Z
E) X, Y ve Z
1
2
B)
2
3
C)
1
4
D)
3
4
E)
1
3
Elektronlarýn eþik frekansý 5.1014 sn–1 olan metale dalga boyu 4000 A° , 5000 A° ve 7000 A° olan X, Y, Z foton5.
larý gönderiliyor.
Buna göre, hangileri metalden elektron sökebilir?
(c=3.108 m/s)
A) Yalnýz X
D) X ve Y
Bir metale f frekanslý fotonlar düþürüldüðünde kopan
elektronun kinetik enerjisi E, 2f frekanslý foton düþürüldüðünde 5E olmaktadýr.
Ayný metale 3f frekanslý foton düþürüldüðünde kopan elektronun kinetik enerjisi kaç E olur?
B) Yalnýz Y
C) Yalnýz Z
E) X, Y ve Z
A) 6
3.
olan foton
düþürüldüðünde kopan elektronun kinetik enerjisi
E
E2 olduðuna göre, 1 oraný kaçtýr?
E2
A)
2.
l
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
Elektronlarýn eþik frekansý f olan metale frekansý 3f
olan foton düþürüldüðünde kopan elektronun
6.
kinetik enerjisi E1, frekansý 4f olan foton düþürülürse kopan elektronun kinetik enerjisi E2 olduðuE
na göre, 1 oraný kaçtýr?
E2
A)
1
2
Q SERÝSÝ
B)
2
3
C)
3
4
D)
4
5
E)
Elektronlarýn baðlanma enerjisi 3,5.10–19 joule olan
°
bir metale dalga boyu 4400 A olan foton düþürüldüðünde kopan elektronun enerjisi kaç joule olur?
(h=6,6.10–34 joule.s, c=3.108 m/s)
A) 10–19
5
6
B) 2.10–19
D)
172
4,5.10–19
C) 3.10–19
E)
8.10–19
FÝZÝK SORU BANKASI
FOTOELEKTRÝK OLAYI
7.
TEST / 7
Elektronlarýnýn eþik enerjisi 3 eV olan metale dalga
° olan foton düþürüldüðünde kopan
boyu 2480 A
elektronlarýn kinetik enerjisi kaç eV olur?
(1 eV=1,6.10–19 joule, hc=12400 eV A° )
A) 2
B) 3
C) 5
D) 8
10.
Dalga boylarý λ, 2λ, 3λ olan X, Y, Z fotonlarý elektronlarýnýn eþik dalga boyu 4λ olan K metaline ayrý ayrý gönderildiðinde kopan elektronlarýn kinetik enerjileri EX, EY,
EZ olmaktadýr.
Buna göre EX, EY, EZ arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
E) 11
A) EX>EY>EZ
B) EZ>EY>EX
D) EZ>EX>EY
11.
C) EX=EY=EZ
E) EY>EX>EZ
Elektronlarýnýn eþik frekansý f0 olan metale f1 frekanslý
fotonlar düþürüldüðünde elektron sökülmüyor. f2 frekanslý fotonlar düþürüldüðünde elektron sökülüyor.
Buna göre f0, f1, f2 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden
8.
Enerjisi 6,4.10–19 joule olan fotonlar, elektronlarýnýn
° olan metale düþürüldüðüneþik dalga boyu 6200 A
hangisidir?
de kopan elektronlarýn kinetik enerjisi kaç eV olur?
°
(1 eV=1,6.10–19 joule, hc=12400 eV A )
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
A) f1>f0>f2
B) f2>f0>f1
D) f0>f1>f2
C) f2>f1>f0
E) f0>f2>f1
E) 6
12.
Elektronlarýnýn eþik enerji E olan bir metale f frekanslý λ
dalga boylu foton gönderildiðinde kopan elektronun
enerjisi E olmaktadýr.
Kopan elektronun enerjisinin 2E olmasý için gönderiler fotonun frekansý ve dalga boyu aþaðýdakilerden hangisi olmalýdýr?
9.
Dalga boyu
Frekansý
A)
2λ
3f
B)
3λ
2f
Bir metale enerjisi 6 eV olan fotonlar düþürüldüðünde
kopan elektronlarýn maksimum kinetik enerjileri 2 eV
olmaktadýr.
Buna göre, metalin elektronlarýnýn eþik dalga boyu
° dýr?
kaç A
(hc=12400 eV A° )
C)
A) 775
E)
1-A
Q SERÝSÝ
2-D
B) 2480
3-B
C) 3100
4-C
D) 6200
5-D
λ
3
2
λ
3
D)
E) 12400
6-A
7-A
173
3f
3
f
2
λ
8-B
2f
9-C
10-A
11-B
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
FOTOELEKTRÝK OLAYI
1.
TEST / 8
Þekildeki fotoselin elektronlarýnýn eþik enerjisi
4.
λ=1240 A°
4 eV tur. Fotosele dalga
boyu 1240 A° olan ýþýk
düþürülmektedir.
λ
ronlarýnýn eþik dalga boyu λ0, eþik enerjisi E0 dýr.
Fotosele dalga boyu λ,
E
Akým
A ölçer
enerjisi E olan foton düþürüldüðünde akým ölçer
Fotosel
Fotosele baðlanan üretecin emk sý 3V olduðuna göre, kopan elekt-
Þekildeki fotoselin elekt-
sýfýrý göstermektedir.
3 Volt
VK
Fotoselden elektron söküldüðüne göre,
ronlarýn maksimum kinetik enerjisi kaç eV olur?
(hc=12400 eV A° )
I. λ0>λ dir.
II. E=E0+eVK
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
III. E0>eVK
E) 7
yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
2.
Þekildeki fotoselin elektronlarýnýn eþik enerjisi
3 eV tur.
Fotosele dalga boyu
° olan foton dü2480 A
þürülürse kopan elektronlarýn maksimum kinetik enerjisi kaç eV
olur?
(hc=12400 eV A° )
λ=2480 A°
5.
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
Fotosel
Þekildeki fotoselin ýþýk
þiddeti Ι, dalga boyu λ
olan ýþýk düþürüldüðünde ampermetreden akým
geçmemektedir.
4 Volt
Akým ölçerden akým
geçmesi için,
λ
Ι
d
Akým
A ölçer
Fotosel
I. Ι artýrýlmalý
II. d küçültülmeli
III. λ küçültülmeli
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
E) 6
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
6.
3.
Þekildeki fotoselin elektronlarýnýn eþik dalga bo°
yu 1240 A dur.
Fotosele dalga boyu
°
620 A olan ýþýk düþürüldüðünde akým oluþmamasý için üretecin kesme potansiyeli VK kaç
volt olmalýdýr?
(hc=12400 eV A° )
λ=620 A°
2Ι
Q SERÝSÝ
B) 5
C) 10
λ
X
Y
Z
Þekildeki X, Y, Z metallerine Ι, 2Ι ve 3Ι þiddetinde 3λ,
2λ, λ dalga boylu foton düþürülüyor.
VK
D) 12
3Ι
2λ
Metallerden kopan elektron sayýlarý nX, nY, nZ arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) nX>nY>nZ
A) 2
E) II ve III
Ι
3λ
Fotosel
C) Yalnýz III
B) nZ>nY>nX
D) nZ>nX>nY
E) 20
174
C) nX=nY=nZ
E) nY>nZ>nX
FÝZÝK SORU BANKASI
FOTOELEKTRÝK OLAYI
7.
λ
TEST / 8
10.
3λ
2λ
Þekildeki fotosele ýþýk þid-
Ι
deti Ι, dalga boyu λ olan
ýþýk düþürülüyor.
λ
Kopan elektronlarý hýzlandýran potansiyel VH,
X
Y
Z
ampermetrede okunan
deðer A olduðuna göre,
Þekildeki X, Y, Z metallerine λ, 2λ ve 3λ dalga boylu
ýþýk düþürülmektedir.
A
VH
I. Ι ýþýk þiddeti artarsa A
Kopan elektron sayýlarý eþit olduðuna göre,
artar.
I. Kaynaklarýn ýþýk þiddetleri eþittir.
II. VH artýrýlýrsa elektronlarýn maksimum kinetik enerjisi
artar.
II. Metallerin elektronlarýnýn eþik dalga boylarý eþittir.
III. Iþýðýn dalga boyu küçültülürse elektronlarýn maksi-
III. X in baðlanma enerjisi en küçüktür.
mum kinetik enerjisi artar.
yargýlarýndan hangileri doðru olabilir?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
8.
C) Yalnýz III
A) Yalnýz I
E) I, II ve III
D) I ve II
11.
λ
Ι
Þekildeki fotosele dalga
boyu λ olan Ι þiddetinde
ýþýk düþürülüyor.
Akým ölçerde okunan
deðerin büyüklüðü,
I. Fotoselin cinsi
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
Nötr elektroskoba þekildeki gibi bir metal iletken
telle baðlanmýþtýr.
Metale dalga boyu
olan ýþýk düþürülürse,
Fotosel
λ
l
Elektroskop
I. Yapraklar (+) yükle
yüklenir ve açýlýr.
A
Akým ölçer
II. Ι ýþýk þiddeti
B) Yalnýz II
II. λ küçültülürse yapraklar daha çok açýlýr.
III. λ dalga boyu
niceliklerinden hangilerine baðlýdýr?
III. Iþýðýn þiddeti arttýrýlýrsa yapraklar daha çok açýlýr.
yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
C) I ve III
A) Yalnýz I
E) II ve III
B) Yalnýz II
D) I ve III
9.
12.
Mor
Yeþil
Kýrmýzý
K
K
K
V1
V2
V3
E) II ve III
λ
Þekildeki fotoselin katot
yüzeyine dalga boyu λ
olan Ι ýþýk þiddetinde foton düþürüldüðünde ampermetrede okunan deðer A olmaktadýr.
Katot
Ι
Anot
A
Ampermetre
Ampermetrede okunan
deðerin artmasý için,
Þekildeki K fotoseline kýrmýzý, yeþil ve mor ýþýk ýþýnlarý ayrý ayrý düþürüldüðünde kesme potansiyelleri
V1, V2, V3 olduðuna göre V1, V2, V3 arasýndaki iliþki
C) Yalnýz III
I. λ arttýrýlmalý
II. Ι arttýrýlmalý
aþaðýdakilerden hangisidir?
III. Katot ve anot yüzeyler arasý uzaklýk azaltýlmalý
(λkýrmýzý>λyeþil>λmor)
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) V1>V2>V3
B) V3>V2>V1
D) V3>V1>V2
1-C
Q SERÝSÝ
2-E
3-C
A) Yalnýz I
C) V1=V2=V3
D) I ve III
E) V2>V1>V3
4-D
5-C
B) Yalnýz II
6-B
7-E
175
8-B
9-B
C) Yalnýz III
E) II ve III
10-E
11-D
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
FOTOELEKTRÝK OLAYI
1.
TEST / 9
Bir fotosele ayrý ayrý zamanlarda düþürülen K
4.
Akým
K
L
ve L ýþýk kaynaklarýndan gelen fotonlarýn fotosel devresinde oluþturduðu akýmýn potansiyel farka baðlý grafiði
þekildedir.
K ve L fotosellerine dalga boyu λ olan ΙK ve ΙL
þiddetinde fotonlar ayrý
ayrý düþürülüyor.
Fotosel
–VK
0
Akým
K
devresinde
L
oluþan akýmýn potan- –2V –V
siyel farka baðlý gra-
Potansiyel
fark
0
Potansiyel
fark
fiði þekildeki gibi olduðuna göre,
Buna göre,
I. K nin baðlanma enerjisi L den büyüktür.
I. K ve L ýþýk kaynaklarýnýn yaydýðý ýþýklar ayný renklidir.
II. K nin eþik frekansý L den küçüktür.
II. K nin ýþýk þiddeti L den büyüktür.
III. K ve L fotosellerine düþen ýþýk þiddetleri eþittir.
III. K ýþýk kaynaðýnýn yaydýðý ýþýnlarýn dalga boyu daha
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
büyüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
2.
A) Yalnýz III
D) II ve III
C) Yalnýz III
5.
Akým
rasýyla λ ve 2λ dalga
boylu fotonlar düþürüldüðünde fotosel devresinde oluþan akýmýn
potansiyel farka baðlý
–VK
grafiði þekildeki gibi
olmaktadýr.
K
L
0
Potansiyel
fark
E) I, II ve III
Bir K fotoseline dalga
Akým
X
boyu lX, lY, lZ ýþýk
Y
þiddeti IX, IY, IZ olan
Z
fotonlar ayrý ayrý düþürüldüðünde devrelerde oluþan akýmla- –3V –2V – V 0
Potansiyel
fark
rýn potansiyel farka
baðlý deðiþimi þekildeki gibi olduðuna göre,
I. λX>λY>λZ dir.
Buna göre,
II. ΙX>ΙY>ΙZ dir.
I. K fotoseline düþen ýþýðýn þiddeti daha büyüktür.
III. X, Y, Z fotonlarýnýn renkleri farklýdýr.
II. K fotoselinin baðlanma enerjisi L den daha büyüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
III. K fotoselinden kopan elektronlarýn kinetik enerjisi
daha büyüktür.
A) Yalnýz I
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
B) Yalnýz II
D) I ve II
3.
C) I ve III
E) I, II ve III
K ve L fotosellerine sý-
A) Yalnýz I
B) I ve II
B) Yalnýz II
D) II ve III
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
6.
Bir fotosele dalga boyu
Akým
λK ve λL, ýþýk þiddeti ΙK
ve ΙL olan fotonlar ayrý
ayrý zamanlarda düK
þürüldüðünde fotosel
L
devresinde oluþan aký- –2V –V
0
Potansiyel
mýn potansiyel farka
fark
baðlý deðiþimi þekildeki gibi olmaktadýr.
Bir fotosele frekansý f
olan foton düþürüldüðünde devrede oluþan
akýmýn gerilime baðlý
deðiþimi þekildeki gibidir.
Buna göre,
Akým
Ιmax
d
– VK
Ι0
0
Potansiyel
fark
I. Kopan elektronlarýn kinetik enerjileri eVK dir.
II. Ι0 ve Ιmax arasýndaki d uzaklýðý anot katot arasýndaki uzaklýkla doðru orantýlýdýr.
Buna göre,
I. λK<λL dir.
III. Ι0 ýn büyüklüðü anot katot arasý uzaklýkla doðru
orantýlýdýr.
II. ΙK=ΙL dir.
III. K ve L fotonlarý ayný renktedir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz II
B) I ve II
D) II ve III
Q SERÝSÝ
A) Yalnýz I
C) I ve III
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
176
C) I ve III
E) I, II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
FOTOELEKTRÝK OLAYI
7.
TEST / 9
Elektronlarýn eþik fre-
10.
Akým
kanslarý fX, fY, fZ olan X,
Y, Z fotosellerine dalga
X
Y
Z
boyu λ olan ΙX, ΙY, ΙZ
þiddetinde fotonlar düþürüldüðünde devrede –3V –2V – V 0
oluþan akýmýn potansi-
X ve Y metallerine düþürülen ýþýðýn frekan-
Fotoelektronun
kinetik enerjisi
X
sýnýn kopan elektronlarýn kinetik enerjisine
baðlý deðiþimi þekildedir.
Potansiyel
fark
α
0
β
Iþýðýn
frekansý
Buna göre,
yel farka baðlý grafiði þekildeki gibi olmaktadýr.
Y
I. α=β dýr.
Buna göre,
II. X in baðlanma enerjisi daha büyüktür.
I. fZ>fY>fX dir.
III. Metallere ayný renkli ýþýnlar düþürüldüðünde X ten
kopan elektron daha hýzlý hareket eder.
II. ΙX>ΙY>ΙZ dir.
III. Z fotoselinden kopan elektronun kinetik enerjisi en
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
büyüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
D) I ve III
C) II ve III
Bir metale düþürülen
ýþýðýn frekansýnýn sökülen elektronun kinetik enerjisine baðlý
grafiði þekildeki gibidir.
Fotoelektronun
kinetik enerjisi
E
E.f1
B)
f2 – f1
X ve Y metallerine düþürülen ýþýðýn frekansýnýn kopan elektronlarýn kinetik enerjisine
baðlý grafiði þekildedir.
Bir metale düþürülen
ýþýðýn frekansýnýn sökülen elektronun kinetik enerjisine baðlý
grafiði þekildeki gibidir.
f2
f
C) 1
f2 – f1
E.f2
D)
f2 – f1
Iþýðýn
frekansý
Q SERÝSÝ
2-D
A)
E.f
E) 1
f2
2f
3f
Y
Iþýðýn
frekansý
2
3
B)
3
4
f0
D)
3
2
E)
4
3
Fotoelektronun
kinetik enerjisi
0
0
C) 1
VX
kaç olur?
VY
E
Iþýðýn
frekansý
(1014 s–1)
f0
f
Iþýðýn
frekansý
–E
Bir metale düþürülen ýþýðýn frekansýnýn kopan elektronun kinetik enerjisine baðlý grafiði þekildeki gibidir.
Buna göre, kullanýlan ýþýðýn enerjisi kaç E olduðunda kopan elektronun enerjisi 2E olur?
1
1
.10 –15 C) .10 15 D) 6.10 15 E) 6.10 14
6
6
3-B
0
ronlarýn kesme potansiyelleri oraný
(h=6,6.10–34 J.s)
1-D
X
E
rülürse kopan elekt-
Fotoelektronun
kinetik enerjisi (10–19 J)
Buna göre, metalin
eþik frekansý kaç s–1
–1,1
dir?
A) 6.10 –15 B)
Fotoelektronun
kinetik enerjisi
frekanslý foton düþüf1
0
12.
9.
E) I, II ve III
X ve Y metallerine 6f
Buna göre, metalin
eþik enerjisini veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
E
A)
f2 – f1
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
11.
8.
B) Yalnýz II
4-D
5-E
6-B
A) 1
7-C
177
8-B
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
9-C
10-D
11-E
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
FOTOELEKTRÝK OLAYI
1.
TEST / 10
Ι
Iþýk þiddeti
VK
Kesme potansiyeli
X
Y
3Ι
2Ι
V
2V
Z
Ι
3V
4.
Z
3f
2f
f
f
Z
4f
3f
Metallere düþen ýþýk akýlarý eþit olduðuna göre, metallerden sökülen elektron sayýlarý nX, nY, nZ arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
me potansiyelleri þekildeki tablodadýr.
l
X
Y
Þekildeki X, Y, Z fotosellerine düþürülen ýþýðýn frekansý
ve metallerin eþik frekansý tabloda verilmiþtir.
Bir K metaline λX, λY, λZ dalga boylu X, Y, Z fotonlarý
ayrý ayrý düþürülüyor. Fotonlarýn ýþýk þiddetleri ve kesBuna göre; lX, lY,
den hangisidir?
Iþýðýn frekansý Metalin eþik frekansý
arasýndaki iliþki aþaðýdakiler-
A) nX>nY>nZ
B) λZ>λY>λX
A) λX=λY=λZ
D) λZ>λX>λY
2.
C) λX>λY>λZ
B) nZ>nY>nX
D) nZ>nX>nY
C) nX=nY=nZ
E) nY>nX>nZ
E) λY>λX>λZ
Ι
Metalin
λ Iþýðýn λ0 Metalin eþik
cinsi Iþýk þiddeti dalga boyu dalga boyu
X
3Ι
λ
6λ
Y
Z
2Ι
Ι
2λ
3λ
3λ
4λ
5.
Ι
Þekildeki fotoselin katotuna dalga boyu λ
olan Ι þiddetli foton
düþürülüyor.
Katot
Anot
Anot katot arasýna
uygulanan gerilim V
olduðuna göre,
X, Y, Z fotosellerine düþürülen ýþýklarýn dalga boylarý,
ýþýk þiddetleri ve metallerin eþik dalga boylarý þekildeki
tablodadýr.
I. Z fotoselinden sökülen elektron sayýsý en büyüktür.
V
I. Katottan kopan elektronun hýzýný arttýrmak için ýþýðýn dalga boyu küçültülmeli
II. X fotoselinden sökülen elektronun kinetik enerjisi
en büyüktür.
II. Anota çarpan elektronun çarpma hýzý V gerilimi ile
ters orantýlýdýr.
Buna göre,
III. Anota çarpan elektron sayýsý Ι ýþýk þiddetine baðlýdýr.
III. Y fotoselinin kesme potansiyeli en büyüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
C) Yalnýz III
A) Yalnýz I
E) I, II ve III
B) Yalnýz II
D) I ve II
3.
Ι
Iþýk þiddeti
λ Eþik
dalga boyu
Ι
2Ι
3Ι
6λ
2λ
4λ
K
L
M
6.
X
Y
Z
Eþik dalga boylarý 6λ, 2λ, 4λ olan K, L, M fotosellerine
dalga boyu λ olan foton düþürülüyor.
Buna göre,
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
Iþýk þiddeti
Kesme potansiyeli
3i
i
2i
V
2V
3V
X, Y, Z fotosellerine 3i, i ve 2i þiddetinde dalga boyu λ
I. Sökülen elektron sayýlarý nM>nL>nK dýr.
olan ýþýk düþürüldüðünde kopan elektronlarýn kesme
potansiyelleri V, 2V, 3V olmaktadýr.
II. Kesme potansiyelleri VL>VM>VK dýr.
III. Fotoelektrik akýmlarý ΙM>ΙL>ΙK dýr.
Buna göre, metallerin baðlanma enerjileri EX, EY, EZ
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Yalnýz II
B) Yalnýz III
D) II ve III
Q SERÝSÝ
A) EX>EY>EZ
C) I ve III
B) EX=EY=EZ
D) EX>EZ>EY
E) I, II ve III
178
C) EZ>EY>EX
E) EX>EY=EZ
FÝZÝK SORU BANKASI
FOTOELEKTRÝK OLAYI
7.
TEST / 10
10.
Iþýðýn dalga boyu Metalin eþik dalga boyu
Iþýk þiddeti
Eþik dalga boyu
K
L
3Ι
2Ι
2λ
3λ
X
Y
λ
2λ
2λ
3λ
M
Ι
4λ
Z
4λ
3λ
Metallerin elektronlarýnýn eþik dalga boylarý þekildeki
X, Y, Z fotosellerine gönderilen ýþýðýn fotonlarýnýn
gibi olan K, L, M fotosellerine λ dalga boylu 3Ι, 2Ι, Ι þiddetinde foton düþürülüyor.
dalga boyu l, 2l, 4l metallerinin elektronlarýnýn
eþik dalga boyu sýrayla 2l, 3l, 3l olduðuna göre,
Buna göre, fotesellerde oluþan akým þiddetleri iK, iL,
iM arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
hangi fotosellerde fotoelektrik olay gerçekleþir?
A) Yalnýz X
A) iK=iL=iM
B) iK>iL>iM
D) iK>iM>iL
C) iM>iL>iK
B) Yalnýz Y
D) X ve Z
Iþýðýn frekansý Metalin eþik dalga boyu
c
2λ
X
Iþýðýn dalga boyu Kesme potansiyeli
λ
2λ
2λ
Z
V
V
2V
λ
c
λ
c
2λ
Y
X
Y
Z
E) X ve Y
E) iL>iM>iK
11.
8.
2λ
3λ
X, Y, Z fotosellerine gönderilen fotonlarýn frekanslarý ve
metallerin elektronlarýnýn eþik dalga boylarý þekildeki
gibidir.
X, Y, Z fotosellerine düþürülen l, 2l, 2l dalga boylu
ýþýnlarýn koparttýðý elektronlara uygulanan kesme
potansiyelleri V, V ve 2V olduðuna göre, metallerin
baðlanma enerjileri EX, EY, EZ arasýndaki iliþki
aþaðýdakilerden hangisidir?
Buna göre, hangi fotosellerde fotoelektrik olay gerçekleþir?
A) Yalnýz X
B) Yalnýz Y
D) X ve Y
A) EX>EY=EZ
B) EZ>EY>EX
D) EZ>EX>EY
E) EX>EZ>EY
Iþýk þiddeti
Iþýðýn dalga boyu
3Ι
2Ι
4Ι
λ
2λ
3λ
K
L
M
C) Yalnýz Z
E) Y ve Z
C) EX>EY>EZ
12.
9.
C) Yalnýz Z
Iþýðýn dalga boyu Metalin eþik frekansý
X
λ
Y
2λ
Z
λ
c
2λ
c
3λ
c
3λ
X, Y, Z fotosellerine düþürülen fotonlarýn dalga boylarý
ile fotosellerin elektronlarýnýn eþik frekanslarý þekildeki
tablodadýr.
Bir fotosele ýþýk þiddeti 3I, 2I, 4I dalga boylu l, 2l,
3l olan K, L, M fotonlarý ayrý ayrý düþürüldüðünde
kopan elektronlarýn kinetik enerjileri EK, EL, EM arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
Buna göre, kopan elektronlarýn kinetik enerjileri EX,
EY, EZ arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) EK>EL=EM
A) EX>EY>EZ
B) EK>EL>EM
D) EL>EK>EM
1-C
Q SERÝSÝ
2-B
3-C
(c:Iþýk hýzý)
C) EM>EK>EL
E) EM>EL>EK
4-C
5-E
B) EZ>EY>EX
D) EX=EY=EZ
6-A
7-B
179
8-C
9-B
C) EZ>EX>EY
E) EX>EY=EZ
10-E
11-E
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
COMPTON OLAYI
TEST / 11
1.
4.
Saçýlan
foton
Gelen
foton
Saçýlan
foton
θ
α=60°
λ
Gelen
foton
Elektron
β=30°
Elektron
Elektron
Saçýlan
elektron
Fotonun duran elektrona çarpmasý sonucu oluþan
compton saçýlmasýnda,
Dalga boyu λ olan foton durmakta olan elektrona çarptýktan sonra compton saçýlmasý gerçekleþiyor.
I. Fotonun hýzý azalýr.
Saçýlma sonucu a=60°, b=30° olduðuna göre, saçý-
II. Fotonun dalgaboyu artar.
lan fotonun dalga boyu için aþaðýdakilerden hangisi
söylenebilir?
III. Fotonun frekansý azalýr.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) λ dan küçük
A) Yalnýz I
B) Yalnýz III
D) II ve III
2.
B) λ
D) 2λ
C) I ve II
E) I, II ve III
Saçýlan
foton
Gelen
foton
5.
P
Foton
Elektron
3P
θ=60°
Foton
Elektron
Elektron
Dalga boyu λ momentumunun büyüklüðü 3P olan foton durmakta olan elektrona çarptýðýnda compton saçýlmasý gerçekleþiyor.
Elektron
Dalga boyu λ olan foton m kütleli durmakta olan elektrona çarptýðýnda compton saçýlmasý yapýlmaktadýr.
Saçýlan fotonun momentumu P olduðuna göre, saçýlan elektronun enerjisini veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
2hc
λ
B)
C) λ - 2λ arasý
E) 2λ dan büyük
hc
3λ
C)
2hc
3λ
D)
hc
λ
E)
Fotonun saçýlma açýsý 60° olduðuna göre, dalga boyundaki artýþ miktarý aþaðýdakilerden hangisidir?
1
(cos60°= ; h: Planck sabiti, c: Iþýk hýzý)
2
3hc
λ
A)
3.
h
mc
B)
3
h
mc
C)
h
2mc
D)
2h
mc
E)
3h
mc
Foton
Foton
Elektron
α
β
6.
Elektron
λ
Foton
Dalga boyu λ olan bir foton durmakta olan bir elektro-
Elektron
Dalga boyu λ olan foton durmakta olan elektrona çarptýktan sonra compton saçýlmasý yapýlmaktadýr.
na çarptýktan sonra compton saçýlmasý gerçekleþiyor.
Foton enerjisinin yarýsýný kaybettiðine göre,
III. α<β
Fotonun dalga boyundaki artýþ miktarýný veren ifade
h
ý
l –l=
(1–cosq) olduðuna göre, fotonun dalga
mc
boyundaki maksimum artýþ aþaðýdakilerden hangisi
yargýlarýndan hangileri doðru olabilir?
olabilir?
I. α>β
II. α=β
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
Q SERÝSÝ
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
A)
180
h
2mc
B)
h
mc
C)
2h
mc
D)
3h
mc
E)
4h
mc
FÝZÝK SORU BANKASI
COMPTON OLAYI
TEST / 11
7.
10.
Saçýlan
foton
Gelen
foton
λ=2 A°
Saçýlan
foton
4λ
λ
Foton
Elektron
Elektron
Saçýlan
elektron
Saçýlan
elektron
Dalga boyu 2A° olan foton durmakta olan elektrona
çarptýktan sonra compton saçýlmasý sonucu saçýlan
Dalga boyu λ olan bir foton durmakta olan elektrona
çarptýktan sonra compton saçýlmasý gerçekleþiyor.
fotonun saçýlma açýsý 90° olmaktadýr.
Saçýlma sonrasý fotonun dalga boyu 4l olduðuna
göre, saçýlan elektronun enerjisini veren ifade
° dýr?
Buna göre, saçýlan fotonun dalga boyu kaç A
h
(
=0,024 A° )
mc
A) 0,024
B) 1,976
C) 2,024
D) 0,048
aþaðýdakilerden hangisidir?
E) 2
A)
hc
λ
B)
hc
4λ
C)
3hc
λ
D)
3hc
4λ
E)
4hc
λ
11.
4λ
3λ
Foton
Foton
λ
λ
X
2λ
8.
λ1
λ
Foton
λ2
α
Foton
λ
Z
Dalga boyu λ olan fotonlar X, Y ve Z durgun elektronlarý ile ayrý ayrý çarpýþmasý sonucu compton saçýlmasý
gerçekleþmektedir.
Foton
λ
X
Y
Dalga boyu l olan fotonlar durmakta olan X ve Y
elektronlarýna ayrý ayrý çarptýðýnda saçýlan fotonlarýn dalga boylarý l1 ve l2 olduðuna göre, l, l1 ve
l arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
2
B) λ1=λ2>λ
A) λ1>λ>λ2
D) λ2>λ1>λ
Saçýlma sonucunda fotonlarýn dalga boyu 4l, 3l, 2l
olduðuna göre, saçýlan elektronlarýn hýzlarý vX, vY, vZ
arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
C) λ1=λ2=λ
A) vX=vY=vZ
E) λ>λ1>λ2
B) vX>vY>vZ
D) vZ>vX>vY
Saçýlan
foton
E1
Foton λ
E0
Compton saçýlmasý olayýnda dalga boyu λ olan bir
1-D
Q SERÝSÝ
B)
2-C
c
2λ
3-A
C)
c
4λ
4-D
D)
3c
4λ
5-C
E)
37°
37°
E2
Dalga boyu λ, enerjisi E0 olan foton durmakta olan
elektrona çarptýktan sonra enerjisi E1, elektronun enerjisi E2 olmaktadýr.
Foton ve elektronun saçýlma açýlarý eþit olduðuna
göre, saçýlan fotonun dalga boyu kaç l olur?
Buna göre, saçýlan fotonun frekansýný veren ifade
aþaðýdakilerden hangisidir?
c
λ
Elektron
Saçýlan
elektron
foton durmakta olan elektrona çarptýktan sonra mo3
mentumunun büyüklüðünün
ünü kaybederek saçý4
lýyor.
A)
C) vZ>vY>vX
E) vY>vX>vZ
12.
9.
Y
(sin37°=0,6; cos37°=0,8)
3c
λ
A)
6-C
7-C
181
6
5
8-D
B)
8
5
9-C
C)
5
4
10-D
D)
5
3
11-B
E)
4
3
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
RÖLATÝVÝTE
1.
TEST / 12
Bir cismin rölativistik kütlesi durgun kütlesinin 3 katý olduðu anda hýzý kaç c dir?
4.
kinetik enerjisi durgun kütle enerjisine eþit olduðu
(c= ýþýk hýzý)
A) 1
2.
B)
anda taneciðin hýzý ýþýk hýzýnýn kaç katýdýr?
2
C)
3
D)
2 2
3
3
2
E)
5.
3.
1
4
B)
1
2
C)
2
3
2 2
3
B)
C)
2
D) 1
E) 2
Durgun kütlesi mo olan rölativistik bir parçacýðýn
hýzý 0,8c olduðunda kinetik enerjisi kaç moc2 olur?
(c= ýþýk hýzý)
Ek
oraný kaçtýr?
E
A)
(c= ýþýk hýzý)
A)
3
2
A)
3 c hýzýyla hareket eden bir parçacýðýn rölativistik
2
kinetik enerjisi Ek, toplam enerjsi E dir.
Buna göre,
Iþýk hýzýna yakýn hýzla hareket eden bir taneciðin
D) 1
E)
1
2
B)
2
3
C) 1
D)
3
2
E) 2
3
2
Durgun kütlesi mo olan bir yüklü parçacýk V gerilimi
altýnda hýzlandýrýldýðýnda hýzý 2 2 c oluyor.
3
Buna göre, ayný parçacýk kaç V gerilimi ile hýzlandýrýlýrsa hýzý
3
c olur?
2
6.
(c= ýþýk hýzý)
A)
Q SERÝSÝ
1
2
B)
2
3
C) 1
D)
3
2
E) 2
Durgun kütlesi mo olan rölativistik bir parçacýðýn
2
hýzý
c olduðunda momentumu kaç moc dir?
2
A) 1
182
B)
2
C) 2
D) 2 2
E) 4
FÝZÝK SORU BANKASI
RÖLATÝVÝTE
7.
TEST / 12
10.
Durgun kütlesi mo olan rölativistik bir parçacýðýn
5
hýzý
c olduðunda parçacýða eþlik eden De brog13
lie dalga boyunu veren ifade aþaðýdakilerden hangi-
5
c iken
3
8
c iken E2 olduðuna
3
Durgun kütlesi mo olan bir cismin hýzý
cismin kinetik enerjisi E1,
göre,
sidir?
E1
oraný kaçtýr?
E2
(h=Planck sabiti)
A)
3h
4m0 c
B)
9h
5m0c
C)
12
5m0c
D)
15h
2m0c
E)
A)
3h
m 0c
11.
1
4
B)
1
2
C)
1
3
D)
2
3
Durgun kütlesi mo olan q1 yüklü cismin hýzýný
E)
4
9
3
c ye
2
çýkarmak için gerekli potansiyel farký V dir.
8.
3
Durgun kütlesi mo olan bir parçacýðýn hýzý c ol5
duðunda kütlesi m olduðuna göre, mo kaç m dir?
A)
1
5
B)
2
5
C)
3
5
D)
4
5
E)
5
c
3
ye çýkarmak için gerekli potansiyel fark 2V olduðuq
na göre, 1 oraný kaçtýr?
q2
(c: ýþýk hýzý)
Durgun kütlesi mo olan q2 yüklü cismin hýzýný
8
5
A)
9.
5
c oldu3
ðunda kinetik enerjisi E, durgun haldeki enerjisi Eo dýr.
Durgun kütlesi mo olan bir parçacýðýn hýzý
Buna göre,
A)
1-D
Q SERÝSÝ
1
2
2-B
12.
E
oraný kaçtýr?
Eo
B)
2
C) 1
3-A
4-A
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
Bir parçacýk 0,6c hýzýyla hareket ederken rölativistik
kütlesi durgun kütlesinin kaç katý olur?
(c: ýþýk hýzý)
D) 2
5-B
E) 4
A)
6-A
7-C
183
1
4
8-D
B)
1
2
9-A
3
4
D) 1
10-A
11-E
C)
E)
5
4
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
RÖLATÝVÝTE
1.
4.
Durgun kütlesi 60 kg olan cismin hýzý 0,8 c olduðunda kütlesi kaç kg olur?
A) 30
2.
TEST / 13
B) 36
C) 48
D) 96
E) 100
Dünyadaki boyu 40 metre olan uzay gemisi 0,6 c
hýzýyla hareket ederken boyu kaç metre olur?
A) 24
5.
3
Durgun kütlesi m0 olan cismin hýzý
c olduðun2
da kütlesi kaç m0 olur?
3.
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E)
1
2
Q SERÝSÝ
B) 1
C)
3
2
D) 2
D) 50
E) 60
8
c hý3
zýyla hareket ederken boyu kaç metre olur?
B) 10
C) 15
D) 60
E) 90
3
2
6.
5
Durgun kütlesi m0 olan cismin hýzý
c olduðun3
da kütlesi kaç m0 olur?
A)
C) 36
Dünyadaki boyu 30 metre olan uzay aracý
A) 6
A)
B) 32
15
c hýzýyla hareket ederken boyu
4
10 metre olduðuna göre, dünyadaki boyu kaç met-
Bir uzay aracý
redir?
E) 3
A) 2,5
184
B) 5
C) 20
D) 40
E) 60
FÝZÝK SORU BANKASI
RÖLATÝVÝTE
7.
TEST / 13
10.
Bir uzay aracý 0,6 c hýzýyla dünyadan harekete geçip
döndüðünde dünyada 10 sene geçtiðine göre, araçtaki bir yolcu kaç sene yaþlanýr?
A) 6
B) 8
C) 12
D) 16
E) 18
0,8 c hýzýyla hareket eden bir cismin toplam kütlesi
40 kg olduðuna göre, cismin durgun kütlesi kaç kg
dir?
A) 16
B) 18
C) 24
D) 32
E) 50
11.
8.
2m
5
c hýzýyla dünyadan harekete ge3
çip döndüðünde araçtaki bir yolcu 2 yýl yaþlandýðý-
Bir uzay aracý
2m
na göre, dünyada kaç yýl geçmiþtir?
4m
A) 1
B) 1,5
C) 2,5
D) 3
E) 4
Þekildeki dikdörtgenler prizmasý ok yönünde hareket edip hýzýný v ye çýkarýnca hacmi 8 m3 olduðuna
göre, v hýzý kaç c dir?
A)
9.
1
2
B)
3
C)
3
2
D)
3
4
E)
1
4
3
c hýzýyla dünyadan harekete geçti2
ðinde araçtaki bir yolcu ve dünyadaki ikizi 40 yaþýn-
Bir uzay aracý
12.
dadýr.
Araç dünyaya geldiðinde dünyadaki kardeþ 44 yaþýnda olduðuna göre, araçtaki yolcu kaç yaþýndadýr?
A) 41
1-E
Q SERÝSÝ
2-D
B) 42
3-C
C) 43
4-B
D) 45
5-B
Aracýn dünyadaki boyu 5 metre olduðuna göre, v
hýzýyla hareket ederken boyu kaç metre olur?
A) 3
E) 46
6-D
Dünyadaki kütlesi 80 kg olan bir uzay aracý v hýzýyla hareket ederken kütlesi 100 kg olmaktadýr.
7-B
185
8-D
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
9-B
10-C
11-C
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
FİZİK
Q Serisi
7.BÖLÜM
ATOM
Atomun Uyarılması
Bohr Atom Modeli
Magnetik Dolanım
Yüklü Parçacığın Hareketi
Elektromagnetik Dalgalar
Modern Atom Teorisi
Radyoaktivite
Atomdan Kuarklara
Yıldızlar
Konu Tarama Testleri - III
Test 1-2
Test 3
Test 4
Test 5
Test 6
Test 7
Test 8
Test 9
Test 10
Test 1-5
ATOMUN UYARILMASI
1.
TEST / 1
4.
Enerji (eV)
10,40
8,84
Ýyonlaþma sýnýrý
Civa atomunun enerji
seviyeleri þekildeki gibidir.
Civa buharýnýn için-
6,67
den 9 eV enerjili elektronlar geçirildiðinde
4,86
0
6,67
4,86
0
Temel hal
ðerleri aþaðýdakilerden hangileri olabilir?
Buna göre civa buharýnýn içinden,
I. 8,84 eV
I. 6 eV enerjili elektronlar
II. 6,67 eV
II. 8 eV enerjili fotonlar
III. 4,14 eV
III. 12 eV enerjili elektronlar
IV. 0,16 eV
hangileri geçirildiðinde civa atomlarý uyarýlabilir?
V. 2,33 eV
A) Yalnýz I
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
B) I ve III
D) I ve II
5.
Enerji (eV)
13,60
13,06
12,75
12,10
10,20
Ýyonlaþma sýnýrý
10,40
8,84
civa atomlarýnýn soðurabileceði enerji de-
Temel hal
Civa atomunun enerji seviyeleri þekildeki gibidir.
2.
Enerji (eV)
Ýyonlaþma sýnýrý
C) II, III ve IV
E) III, IV ve V
Civa atomunun enerji
Enerji (eV)
düzeyleri þekildeki giÝyonlaþma sýnýrý
10,40
bidir.
n=4
8,84
Civa atomlarýný uyan=3
6,67
rabilecek elektronlan=2
4,86
rýn enerjisi için,
n=1
0
I. En az 4,86 eV olTemel hal
malýdýr.
II. 10,4 eV den küçük olmalýdýr.
III. Enerji düzlerinden herhangi biri kadar olmalýdýr.
0
Temel hal
Hidrojen atomlarýnýn enerji seviyeleri þekildeki gibidir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
Bir elektronun bir hidrojen atomunu uyarýp, bir
hidrojen atomunu da iyonlaþtýrabilmesi için enerjisi
en az kaç eV olmalýdýr?
A) Yalnýz I
A) 20,4
B) 27,2
C) 23,8
D) 22,3
B) Yalnýz II
D) I ve III
6.
E) 13,6
Civa atomunun enerji
düzeyleri þekildeki gibidir.
Civa atomlarý 8 eV
enerjili elektronlarla
bombardýman edildiðinde,
3.
Sezyum atomlarýnýn enerji
seviyeleri þekildeki gibidir.
Buna göre, bir elektronun 2 tane sezyum atomunu uyarabilmesi için
enerjisi en az kaç eV olmalýdýr?
Enerji (eV)
3,87
Q SERÝSÝ
B) 2,76
C) 4
Enerji (eV)
10,40
8,84
Ýyonlaþma sýnýrý
n=4
n=3
6,67
4,86
n=2
n=1
Temel hal
0
I. Civa atomlarýnýn
Ýyonlaþma sýnýrý
soðurabileceði en büyük enerji deðeri 6,67 eV dir.
II. Civa atomlarý 3 eþit ýþýma yapabilir.
III. Civa atomlarýnýn yapabileceði en büyük dalga boy-
2,30
2,00
1,38
lu ýþýmanýn enerjisi 6,67 eV dir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
0
Temel hal
A) Yalnýz I
A) 7,74
C) Yalnýz III
E) II ve III
D) 5,25
B) Yalnýz II
D) I ve II
E) 3,38
188
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
ATOMUN UYARILMASI
7.
TEST / 1
Bir X atomunun enerji
10.
Enerji (eV)
düzeyleri þekildeki gibidir.
4,60
3,90
X atomlarýnýn gaz ha-
Ýyonlaþma sýnýrý
10,40
8,84
2,20
0
B) 1,4 eV
8.
C) 2,3 eV
A) 1
E) 4,5 eV
B) 2
C) 3
11.
D) 6
10,40
8,84
Ýyonlaþma sýnýrý
n=4
n=3
6,67
4,86
Temel hal
D) 0,28
n=1
Temel hal
Civa atomunun enerji düzeyleri þekildeki gibidir.
Civa buharýnýn içinden 10 eV enerjili elektronlar geçirildiðinde elektronlar aþaðýdaki enerji deðerlerinden hangisiyle ortamý terkedemezler?
C) 5,14
n=2
0
Civa atomunun enerji düzeyleri þekildeki gibidir.
Civa atomlarý 9 eV enerjili elektronlarla uyarýldýðýnda aþaðýdaki enerji deðerlerinden hangisiyle ýþýma
yapamaz?
E) 0,14
A) 0,16 eV
B) 8,84 eV
D) 1,81 eV
9.
E) 12
Enerji (eV)
Ýyonlaþma sýnýrý
0
B) 3,33
n=1
Temel hal
Civa buharýnýn içinden 10 eV enerjili elektronlar geçirildiðinde civa atomlarý kaç çeþit ýþýma yapabilir?
6,67
4,86
A) 1,16
n=2
Civa atomunun enerji düzeyleri þekildeki gibidir.
Enerji (eV)
10,40
8,84
n=4
n=3
0
Temel hal
kan elektronlarýn enerjileri aþaðýdakilerden hangisi olamaz?
D) 0,1 eV
Ýyonlaþma sýnýrý
6,67
4,86
3,10
linde olduðu kabýn içerisine 4,5 eV enerjili
elektronlar gönderildiðinde kaptan dýþarý çý-
A) 0,8 eV
Enerji (eV)
C) 6,67 eV
E) 2,17 eV
Enerji (eV)
13,60
13,06
12,75
12,10
10,20
Ýyonlaþma sýnýrý
n=5
n=4
n=3
n=2
12.
Sezyum atomunun enerji
Enerji (eV)
düzeyleri þekildeki gibidir.
Ýyonlaþma sýnýrý
Hidrojen atomlarý 13,06 eV enerjili fotonlarla uyarýldýðýnda kaç çeþit ýþýma yapabilir?
Sezyum atomlarý 3 eV
enerjili elektronlarla
uyarýldýðýda atomlarýn
yaptýðý en büyük dalga
boylu ýþýmanýn enerjisi
kaç eV dir?
A) 5
A) 0,7
n=1
0
Temel hal
Hidrojen atomunun enerji seviyeleri þekildeki gibidir.
1-D
Q SERÝSÝ
B) 6
2-C
3-B
C) 8
4-D
D) 10
5-A
E) 12
6-D
7-A
189
8-E
3,87
2,30
n=3
1,38
n=2
0
n=1
Temel hal
B) 0,92
C) 2,30
D) 1,38
9-D
10-D
11-A
E) 3
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
ATOMUN UYARILMASI
1.
TEST / 2
Civa atomunun enerji
düzeyleri þekildeki gibi-
4.
Enerji (eV)
10,40
8,84
dir.
Civa atomlarý 7 eV
enerjili elektronlarla
Ýyonlaþma sýnýrý
10,20
9,30
n=4
n=3
6,67
4,86
bombardýman edildiðinde civa atomlarý
Enerji (eV)
n=1
Temel hal
0
n=4
n=3
8,40
6,20
n=2
hangi ýþýmalarý yapabilir?
Ýyonlaþma sýnýrý
n=2
n=1
Temel hal
0
Bir X atomunun enerji düzeyleri þekildeki gibidir.
n=4 e uyarýlan bir atom Hb ýþýmasý yaptýðýna göre
ýþýmanýn dalga boyu kaç A° dýr?
(hc: 12400 eV A° )
A) Lyman α ve Lyman β
B) Hα ve Hβ
C) Yalnýz Lyman α
A) 2500
D) Lyman α, Lyman β ve Hα
B) 3000
C) 4000
D) 5000
E) 7000
E) Lyman α ve Hα
2.
5.
Enerji (eV)
E4
E3
Enerji (eV)
Ýyonlaþma sýnýrý
n=4
n=3
λ1
E2
E1
10,40
8,84
λ2
Civa atomlarý uyarýldýðýnda yaptýðý ýþýmalardan biri
balmer serisinden Ha olduðuna göre civa atomlarý,
Temel halden n=4 düzeyine uyarýlan atomun temel
hale dönerken yaptýðý ýþýmalarýn dalga boylarý l1,
I. 5 eV enerjili elektronlar
l2, l3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
B) λ3>λ1>λ2
D) λ2>λ3>λ1
II. 7 eV enerjili fotonlar
III. 6,7 eV enerjili elektronlar
C) λ1>λ3>λ2
hangileri ile uyarýlmýþ olabilir?
E) λ1=λ2=λ3
A) Yalnýz I
3.
λ1
λ2
λ3
n=5
n=4
n=3
n=2
6.
λ4
n=1
Temel hal
0
Hidrojen atomunun enerji düzeyleri þekildeki gibidir.
13,5 eV enerjili elektronlarla uyarýlan hidrojen atomunun yaptýðý ýþýmalardan bazýlarý þekildedir.
Buna göre, dalga boyu en küçük ýþýma aþaðýdakilerden hangisidir?
Q SERÝSÝ
B) λ2
C) Yalnýz III
E) II ve III
Ýyonlaþma sýnýrý
λ5
A) λ1
B) Yalnýz II
D) I ve II
Enerji (eV)
13,60
13,06
12,75
12,10
10,20
n=1
Temel hal
Civa atomunun enerji düzeyleri þekildeki gibidir.
Bir atomun enerji düzeyleri þekildeki gibidir.
A) λ1>λ2>λ3
n=2
0
n=1
Temel hal
0
n=4
n=3
6,67
4,86
n=2
λ3
Ýyonlaþma sýnýrý
C) λ3
D) λ4
E) λ5
Civa atomunun enerji
Enerji (eV)
düzeyleri þekildeki gibiÝyonlaþma sýnýrý
10,40
dir.
n=4
8,84
Civa atomunun temel
n=3
6,67
halden n=4 e uyarýlan
n=2
4,86
bir elektronu kaç eV
n=1
luk bir ýþýma yaparsa
0
Temel hal
balmer serisinden Hb
ýþýmasýný yapmýþ olur?
A) 2,17
190
B) 3,98
C) 8,84
D) 1,81
E) 6,67
FÝZÝK SORU BANKASI
ATOMUN UYARILMASI
7.
TEST / 2
10.
Enerji (eV)
Enerji (eV)
Ýyonlaþma sýnýrý
13,60
13,06
12,75
12,10
10,20
E4
E3
n=5
n=4
n=3
n=2
E2
λ4
E1
n=1
Temel hal
larý þekildeki gibi olduðuna göre, bunlardan hangisinin elektronunun açýsal momentumundaki de-
ýþýmayý yapmýþ olur?
8.
n=1
Temel hal
Atomun yaptýðý ýþýmalarýn dalga boylarýndan bazý-
Hidrojen atomunun temel halden n=5 e uyarýlan bir
elektronu 0,96 eV enerjili bir ýþýma yaptýðýnda hangi
B) Hα
λ1
Þekilde uyarýlan bir atomun enerji düzeyleri gösterilmiþtir.
Hidrojen atomunun enerji düzeyleri þekildedir.
A) Lyman γ
n=2
λ2 λ3
0
0
n=5
n=4
n=3
λ5
ðiþme en büyüktür?
C) Hβ
E) Pashen β
D) Hγ
A) λ1
B) λ2
C) λ3
D) λ4
E) λ5
Enerji (eV)
11.
Ýyonlaþma sýnýrý
E3
E2
n=3
λ1
E1
12,75
n=2
λ2
rojen atomunun açýsal 10,20
h
momentumu 3
ka2p
0
dar azaldýðýnda hangi
Bir atomun enerji düzeyleri þekildeki gibidir.
Temel halden n=3 düzeyine uyarýlan atomun temel
A)
32
27
B)
16
15
9.
oraný kaçtýr?
C)
27
5
D)
9
8
E)
4
3
12.
n=5
n=4
n=3
n=2
Hα
1-D
Q SERÝSÝ
2-A
B)
27
5
3-E
C)
9
5
4-C
D)
4,86
n=2
0
n=1
Temel hal
p
mayý yapar ve ýþýmanýn enerjisi kaç eV olur?
Temel halden n=3 düzeyine uyarýlan atomun yaptýðý Lymanb ve Ha ýþýmalarýn enerjileri oraný kaçtýr?
32
5
Civa atomunun enerji
Enerji (eV)
düzeyleri þekildeki gibiÝyonlaþma sýnýrý
10,40
dir.
n=4
8,84
n=4 e uyarýlan bir ato- 6,67
n=3
azaldýðýnda hangi ýþý-
Bir atomun enerji düzeyleri þekildedir.
A)
B) Hβ, 0,96 eV
D) Hα, 49 eV
mun elektronun açýsal
h
momentumu
kadar
n=1
Temel hal
0
A) Pashen α, 0,65 eV
C) Hγ, 2,86 eV
E) Pashen β, 0,96 eV
Enerji (eV)
Lβ
n=1
Temel hal
ýþýmayý yapar ve ýþýmanýn enerjisi kaç eV olur?
hale dönerken yaptýðý ýþýmalarýn dalga boylarý l1 ve
l2 olduðuna göre, l1
l2
n=4
n=3
n=2
n=5 e uyarýlan bir hid- 12,10
n=1
Temel hal
0
Hidrojen atomunun enerEnerji (eV)
ji düzeyleri þekildeki gibiÝyonlaþma sýnýrý
13,60
dir.
13,06
n=5
16
5
5-C
E)
8
5
A) Lyman β, 2,17 eV
B) Hβ, 3,98 eV
C) Pashen α, 1,81 eV
D) Lyman α, 8,84 eV
E) Hα, 1,81 eV
6-B
7-E
191
8-C
9-A
10-C
11-C
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
BOHR ATOM MODELÝ
1.
TEST / 3
Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun elektronunun temel haldeki toplam enerjisi ET, potan-
4.
ci yörüngesinde dolanan bir elektronun hýzý v1, iki
siyel enerjisi EP ve kinetik enerjisi EK kaç eV dir?
kez iyonlaþmýþ lityum atomunun birinci yörün-
(Rydberg sabiti=13,6, ZH=1)
EP
EK
A) –13,6
+13,6
+13,6
B) +13,6
–27,2
+13,6
C) –13,6
+27,2
+13,6
D) +13,6
–27,2
+27,2
E) –13,6
–27,2
+13,6
ET
2.
3.
gesinde dolanan bir elektronun hýzý v2 olduðuna
v
göre 1 oraný kaçtýr?
v2
(ZH=1, ZLi=3)
A) 1
Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun birinci yörüngesinde dolanan elektronun toplam enerjisi
–E olduðuna göre, ikinci yörüngesinde dolanan
elektronun potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisi
aþaðýdakilerden hangisidir?
Potansiyel enerji
Kinetik enerjisi
A)
–E/2
+E/4
B)
–E/4
+E/2
C)
–2E
+E
Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun birin-
5.
D)
–4E
+2E
–E/2
+2E
1
3
C) 3
D) 9
E)
1
9
Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun birinci
yörüngesinde dolanan elektronun çizgisel hýzý v, yarýçapý r, çizgisel momentumu P, açýsal momentumu L,
elektrona eþlik eden dalga boyu λ dýr.
Atom uyarýlýp elektron ikinci yörüngede dolanýrsa v,
r, P, L, l büyüklükleri aþaðýdakilerden hangisi olur?
v
P
, 4r, , 2L, 2λ
2
2
v
D) , 2r, 2P, 2L, 4λ
2
A) 2v, 4r, 2P, 2L, 2λ
C)
E)
B)
B)
v
, 4r, 4P, 4L, λ
4
E) 2v, 2r, 2P, 2L, 2λ
Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun ikinci
yörüngesinde dolanan elektrona eþlik eden dalga
boyu l1, iki kez iyonlaþmýþ lityum atomunun üçüncü
6.
yörüngesinde dolanan elektrona eþlik eden dalga
boyu
l2 olduðuna göre
(ZH=1, ZLi=3)
A) 1
Q SERÝSÝ
B) 2
l1
l2
C) 3
oraný kaçtýr?
Bohr atom modeline göre iki kez iyonlaþmýþ lityum
atomunun kalan elektronu 3. yörüngeye uyarýldýðýnda elektronun toplam enerjisi kaç eV olur?
(Rydberg sabiti (R)=13,6 eV, ZLÝ=3)
D) 4
A) –13,6
E) 9
192
B) –27,2
C) –40,8
D) 13,6
E) 27,2
FÝZÝK SORU BANKASI
BOHR ATOM MODELÝ
7.
TEST / 3
Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun elek-
10.
tronu için,
Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun
üçüncü yörüngesinde dolanan elektronun açýsal
I. Birinci yörüngede dolanýrken yarýçapý 0,53 A° dýr.
II. Ýkinci yörüngede dolanýrken yarýçapý 2,12 A° dýr.
III. Ýkinci ve üçüncü yörünge arasý uzaklýk 2,65 A° dýr.
momentumu L1, iki kez iyonlaþmýþ lityum atomunun
2. yörüngesinde dolanan elektronun açýsal momenL
tumu L2 olduðuna göre 1 oraný kaçtýr?
L2
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A)
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
8.
C) Yalnýz III
B)
2
3
C)
3
2
D)
9
4
E) 1
E) I, II ve III
Bohr atom modeline göre bir kez iyonlaþmýþ hel-
11.
yum atomunun kalan elektronu üçüncü yörüngeye
Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun ikinci
yörüngesinde dolanan elektronun çizgisel momen-
uyarýldýðýnda yörünge yarýçapý r1, iki kez iyonlaþmýþ
tumu P1, iki kez iyonlaþmýþ lityum atomunun birin-
lityum atomunun kalan elektronu 2. yörüngeye
r
uyarýldýðýnda yörünge yarýçapý r2 olduðuna göre 1
r2
oraný kaçtýr?
ci yörüngesinde dolanan elektronun çizgisel
P
momentumu P2 olduðuna göre 1 oraný kaçtýr?
P2
(ZH=1, ZLi=3)
(ZHe=2, ZLi=3)
A)
9.
1
2
3
8
B)
9
8
C)
27
8
D)
2
3
E)
A)
2
9
1
2
B)
1
3
C)
1
4
D)
1
6
E)
1
9
Bohr atom modeline göre temel halde bulunan bir
elektron bir üst yörüngeye çýktýðýnda,
12.
I. Hýzý artar.
II. Toplam enerjisi artar.
III. Çizgisel momentumu artar.
Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun birinci
yörüngesinde dolanan elektronun toplam enerjisi –E
dir.
Buna göre bir kez iyonlaþmýþ helyum atomunun birinci yörüngesinde dolanan elektronun kinetik enerjisi kaç E dir?
IV. Açýsal momentumu artar.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
(ZH=1, ZHe=2)
A) I ve III
B) II ve IV
D) III ve IV
1-E
Q SERÝSÝ
2-A
3-B
C) I ve IV
A) +E
E) I ve II
4-B
5-B
6-A
7-E
193
8-C
B) +4E
C) –E
D) –4E
E) +2E
9-B
10-C
11-D
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
MAGNETÝK DOLANIM
1.
TEST / 4
Üzerinden i büyüklüðünde
akým geçen telin K halka-
4.
3i
2i
i
i
sýnda oluþturduðu magnetik dolanýmýn büyüklüðü,
Y
i
X
r
60°
K
I. Akýmýn yönü
30°
II. r yarýçapý
III. i akýmýnýn büyüklüðü
Üzerinden i ve 2i büyüklüðünde akým geçen tellerin X
niceliklerinden hangilerine baðlýdýr?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
halkasýnda, 3i ve i büyüklüðünde akým geçen tellerin Y
halkasýnda oluþturduðu magnetik dolanýmlar DX ve DY
büyüklüðündedir.
C) Yalnýz III
E) II ve III
Buna göre,
A)
2.
B) 1
5.
Üzerinden i ve 4i büyüklüðünde akým geçen tellerin
etrafýndaki P halkasýnda
oluþan magnetik dolanýmý
veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
i
X
C)
1
4
D) 2
E)
1
7
R
R
4i
Z
2R Y
P
(K: Magnetik alan sabiti)
A) 2Kπi
3
4
DX
oraný kaçtýr?
DY
B) 4Kπi
Þekildeki elektrik devresinde R, 2R ve R büyüklüðünde
dirençlerden geçen akýmlarýn X, Y, Z halkalarýnda oluþturduðu magnetik dolanýmlar DX, DY, DZ büyüklüðün-
C) 6Kπi
D) 12Kπi
E) 9Kπi
dedir.
Buna göre, DX, DY, DZ arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) DX=DY=DZ
B) DX>DY>DZ
D) DZ>DX>DY
3.
C) DZ>DY>DX
E) DY>DX>DZ
X
i
6.
Y
3i
Üzerinden 4 amper büyüklüðünde akým geçen düz
i=4 amper
telin etrafýndaki r=25 cm
i
Üzerinden sayfa düzlemine dik
yarýçaplý P halkasýnda oluþ-
A) 1
Q SERÝSÝ
3
C)
4
2
D)
3
P
turduðu magnetik dolaným
N
kaç
dýr?
A
N
(π=3, K=10–7 2 )
A
i, V3i ve Vi büyük-
lüðünde akým geçen tellerin X ve Y halkalarýndaki
D
magnetik dolanýmlarý oraný X kaçtýr?
DY
1
B)
2
r=25 cm
A) 12.10–7
4
E)
3
B) 24.10–7
D) 96.10–7
194
C) 48.10–7
E) 96
FÝZÝK SORU BANKASI
MAGNETÝK DOLANIM
7.
TEST / 4
10.
Φ
Þekildeki magnetik alandaki
+y
magnetik akýnýn deðiþim hýzý
12 weber/s dir.
→
r
Akýnýn merkezinden r=0,5
B=2.10–7 weber/m2
+x
m uzaklýktaki halkada oluc
þan elektrik alan þiddeti
N
kaç
dir?
C
+z
Þekildeki koordinat sisteminde +z yönünde c hýzýy-
(π=3)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
la ilerleyen bir elektromagnetik dalganýn magnetik
®
alan bileþeni +x yönünde B =2.10–7 weber/m2 olduðuna göre elektrik alan bileþeni hangi yönde kaç
E) 12
N/C dur?
(c=Iþýk hýzý=3.108 m/s)
A) –y yönünde 6 N/C
B) –z yönünde 60 N/C
C) –x yönünde 60 N/C
D) –y yönünde 60 N/C
E) –z yönünde 6 N/C
8.
Þekildeki magnetik alandaki
magnetik aký 4 saniyede 10
weberden 26 webere çýkýyor.
∆Φ
11.
r
Akýnýn merkezinden r=0,5
metre ötedeki elektrik dolaným kaç weber/s dir?
+y
v
(π=3)
A) 1
+x
B) 2
C) 4
D) 8
→
E) 16
E
+z
Þekildeki koordinat sisteminde +y yönünde v hýzýyla ilerleyen bir
® elektromagnetik dalganýn elektrik
alan bileþeni E,+z yönünde olduðuna göre, magnetik alan bileþeni hangi yöndedir?
A) +x
9.
Þekildeki magnetik aký
azaldýðýnda akýnýn merkezinden r kadar uzaktaki halkada oluþan elektrik dolaným için,
B) –x
C) +z
D) –z
E) +y
Φ
1
2
r
12.
I. 1 yönündedir.
II. 2 yönündedir.
®
Þekildeki B magnetik
alaný +x yönünde v
hýzýyla hareket ettirilirse magnetik alana
+y
→
B
+x
eþlik eden elektrik
alanýn yönü aþaðýdakilerden hangisi olur?
III. r ye baðlý deðildir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
+z
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
1-C
Q SERÝSÝ
2-D
3-B
C) Yalnýz III
A) –z
E) II ve III
4-C
5-B
6-C
7-D
195
8-C
B) –y
C) –x
9-E
10-D
D) z
11-A
E) x
12-A
FÝZÝK SORU BANKASI
YÜKLÜ PARÇACIÐIN HAREKETÝ
1.
Þekildeki eþit bölmeli
düzlemde O noktasýn-
TEST / 5
4.
→
dan v hýzýyla atýlan –q
yüklü cisim t süre sonra
L
e–
v=0
d2
T
v
yatay düzlemde olduðuna göre, O noktasýn-
–q O
V1
t
daki –2q yüklü cisim 2v hýzýyla atýlýrsa
süre sonra
2
hangi noktadan geçer?
Paralel levhalar düþey ve yatay olarak gerilimi V1 ve V2
olan üreteçlere þekildeki gibi baðlý iken serbest
býrakýlan bir elektron y kadar sapmaktadýr.
(Yüklerin kütleleri eþittir.)
C) M
D) N
Sapma miktarýný azaltmak için V1, V2, d1, d2, d3
büyüklüklerinden hangileri arttýrýlmalýdýr?
E) T
A) V1 ve V2
2.
B) d1 ve d2
D) V1, d2 ve d3
x
d
v
e
v=0
5.
V2
d
3v
olan üreteçlere þekildeki gibi baðlýdýr.
Serbest býrakýlan bir elektron v hýzýyla yatay lev-
B)
1
4
C)
1
8
D)
1
16
E)
d
v=0
e–
1
32
d
V
6.
Q SERÝSÝ
1
2
2v
v
3v
X
Y
Þekil I
Þekil II
1
2
B)
2
3
C)
3
4
D)
3
8
E)
3
16
C)
1
3
D)
2
3
Þekildeki paralel yüklü
d
levhalar arasýndaki potansiyel fark V dir.
E)
v=0
e
Levhalardan serbest
býrakýlan bir elektronun
kütlesi m olduðuna göre, diðer levhaya çarptýðýndaki hýzýný veren
ifade aþaðýdakilerden
hangisidir?
Levhalarýn arasýndaki uzaklýk ve levhalarýn boyu d
kadar olduðuna göre, serbest býrakýlan elektronun
sapma miktarý y kaç d dir?
B)
E2
l=d
V
Þekildeki paralel levhalar yatay ve düþey olarak gerilimi V olan üreteçlere baðlýdýr.
1
4
E1
þekil II de ise v den 3v ye çýktýðýna göre, levhalar
E
arasýndaki elektrik alanlarýn büyüklükleri oraný 1
E2
kaçtýr?
y
A)
2d
Þekil I deki levhalarda elektronun hýzý v den 2v ye
A)
3.
E) V1 ve d2
Þekil I ve þekil II de paralel yüklü levhalar X ve Y üreteçlerine baðlýdýr.
hanýn ortasýndan girip tam alt köþesinden 3v hýzýyla
V
çýktýðýna göre, 1 oraný kaçtýr?
V2
1
2
C) V1 ve d1
d
v
V1
Paralel levhalar yatay ve düþey olarak gerilimi V1 ve V2
A)
V2
y
N
Düzgün E elektrik alaný
B) L
d3
M
K
K noktasýna gelmektedir.
A) K
d1
E
3
4
A) 2eV
196
B)
2eV
C)
v
V
2eV
m
D)
2eV
m
E)
eV
m
FÝZÝK SORU BANKASI
YÜKLÜ PARÇACIÐIN HAREKETÝ
7.
TEST / 5
10.
v=0
m +q
l
++++++++
d
+q
m
d
v
d
V
y
–––––––––
Þekildeki paralel yüklü levhalarýn arasýna v hýzýyla atýlan
+q yüklü m kütleli cisim y kadar saparak dýþarý çýkýyor.
V
K
Þekildeki paralel yüklü levhalar üzerinden serbest bý-
Buna göre, cismin ivmesini veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
rakýlan q yüklü m kütleli cisim K noktasýnda durmaktadýr.
(Levhalar yatay düzlemdedir.)
Buna göre, üretecin V potansiyelini veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
(g=Yerçekimi ivmesi)
A)
mgd
q
B)
mgd
2q
C)
2mgd
q
2mg
d
D)
E)
d1
L
–––––––––
v
e
v=0
K
d2
y
B)
qV
ml
C)
qV
dm
D)
qV
m
qV
d
E)
mg
d
11.
8.
qV
dl
Þekildeki paralel yüklü
levhalar arasýna potansiyel farký V olan üreteç
baðlýdýr.
d
v=0
e–
Bir elektronun levhalar
arasýnda kazanabileceði maksimum kinetik
enerji ifadesi aþaðýdakilerden hangisidir?
VS
++++++++ L
V
VH
Paralel yüklü levhalar düþey ve yatay olarak yerleþtiriliyor. K noktasýndan serbest býrakýlan elektron L noktasýna t sürede geliyor ve hareket doðrultusundan y
kadar sapýyor.
A) eVd
B)
eV
d
C) eV
D)
ed
V
E)
d
eV
Hýzlandýrýcý potansiyel VH artýrýlýp saptýrýcý potansiyel VS azaltýlýrsa t ve y nasýl deðiþir?
12.
A) t azalýr, y artar.
B) t artar, y azalýr.
C) t ve y artar.
D) t ve y azalýr.
E) t ve y deðiþmez.
9.
Þekildeki eþit bölmeli yatay düzlemdeki düzgün
elektrik alana dik doðrultuda eþit hýzlarla atýlan
qX ve qY yüklü cisimlerin
kütleleri eþittir.
1-B
Q SERÝSÝ
B) 1
2-D
v1
–q
m
v2
ve t2 süre sonra v1 ve
v2 hýzlarýyla çarptýklarý-
V
I. t1>t2 dir.
L
K
II. v2>v1 dir.
v
III. Levhalara ayný kinetik enerji ile çarparlar.
qY
C) 2
3-A
2m
+q
na göre,
larýndan geçtiklerine
q
göre, X oraný kaçtýr?
qY
1
2
E
v
Cisimler K ve L nokta-
A)
d
Cisimler serbest býrakýlýnca diðer levhaya t1
→
qX
Þekildeki paralel yüklü
levhalar arasýndaki potansiyel fark V dir. +q
yüklü cisim 2m kütleli, –q
yüklü cisim m kütlelidir.
D) –
4-E
1
2
5-C
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
E) – 2
6-C
B) Yalnýz II
D) I ve II
7-C
197
8-D
9-D
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
10-C
11-C
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
ELEKTROMAGNETÝK DALGALAR
1.
TEST / 6
4.
X ýþýný tüpü içinde metale çarpan elektron 10–20
saniyede durduðuna göre yayýnlanan X ýþýnýnýn
dalga boyu kaç A° dýr?
Bir X ýþýný tüpünde v hýzý ile metal duvara çarpan
elektronlar duvar içinde d kadar yol alýp durduðuna
göre yayýnlanan X ýþýnlarýnýn dalga boyunu veren
ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
(c: 3.108 m/s)
(c: Iþýk hýzý)
A) 0,1
B) 0,3
C) 0,03
D) 3
E) 30
A)
2.
c
v
B)
dc
v
C)
2dc
v
D)
dc
2v
E)
2d
v
Bir X ýþýný tüpünde bir saniyede 2.1018 tane elektron
durduruluyor.
Buna göre, açýða çýkan X ýþýnlarýnýn dalga boyu kaç
A° tur?
A) 1
B) 2
C) 3
D)
3
2
E)
2
3
5.
Bir X ýþýný tüpünde v hýzý ile metal duvara çarpan
elektronlar duvar içinde d kadar yol alýp durduðuna
göre yayýnlanan X ýþýnlarýnýn frekansýný veren ifade
aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
3.
v
d
B)
v
2d
C)
d
v
D)
2d
v
E) v.d
d
e–
v
v=0
V
Þekildeki levhalarýn arasýndaki potansiyel fark V dir.
v hýzýyla atýlan bir elektron diðer levhada durduðunda açýða çýkan elektromanyetik dalganýn dalga
boyunu veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
6.
Bir X ýþýný tüpünde v hýzý ile metal duvara çarpan
elektronlar 2.10–10 metre yol alýp durduðuna göre,
saniyede açýða çýkan X ýþýný sayýsý kaçtýr?
(V: Potansiyel fark, v: Hýz)
(v=4.107 m/s)
A)
hc
V
Q SERÝSÝ
B)
hc
e
C)
hc
eV
D)
h
V
E)
c
V
A) 2.108
198
B) 3.108
C) 1017
D) 1010
E) 3.1010
FÝZÝK SORU BANKASI
ELEKTROMAGNETÝK DALGALAR
7.
TEST / 6
10.
Hýzý 8.104 m/s olan bir elektron metal duvara çar-
Aþaðýdakilerden hangileri elektromanyetik dalgadýr?
parak 2.10–10 metre yol alýp durana kadar geçen
sürede yaydýðý elektromanyetik ýþýmanýn dalga
I. Radyo dalgalarý
boyu kaç metredir?
II. X ýþýnlarý
(c: 3.108 m/s)
III. Kýzýl ötesi ýþýnlar
IV. γ ýþýnlarý
A) 10–6
B) 1,5.10–6
D) 6.10–6
C) 3.10–6
E) 16.10–6
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) II, III ve IV
11.
C) I ve III
E) I, II, III ve IV
+y
→
E
→
v
–x
8.
+x
Elektromanyetik dalgalar için,
I. Yüklü parçacýklarýn durdurulmasý ile oluþabilir.
–y
II. Iþýk hýzýyla yayýlýrlar.
→
III. Enine dalgadýr.
→
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
Þekildeki E elektrik alaný +x yönünde v hýzýyla hareket
etmektedir.
A) Yalnýz I
Buna göre, elektrik alana eþlik eden manyetik alanýn yönü aþaðýdakilerden hangisidir?
B) Yalnýz II
D) I ve II
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
A) –x yönünde
B) –y yönünde
C) V sayfa düzleminden içeri doðru
D)  sayfa düzleminden dýþarý doðru
E) +x yönünde
12.
9.
Elektromanyetik dalgalar için,
I. Boþlukta yayýlýr.
III. Yüksüzdürler.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
B) Yalnýz II
D) I ve II
1-C
Q SERÝSÝ
2-D
3-C
r
C) Yalnýz III
A) 25
E) I, II ve III
4-C
Φ
Akýnýn merkezinden r=0,2
metre uzaktaki halka çevresinde dolanan bir elektron bir tur attýðýnda kazandýðý enerji kaç eV olur?
II. Elektrik ve manyetik alandan etkilenmez.
A) Yalnýz I
Þekildeki magnetik alandaki
magnetik aký deðiþimi sabit
ve 30 weber/s dir.
5-B
6-C
7-B
199
8-E
B) 30
9-E
C) 6
D) 60
10-E
11-D
E) 360
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
MODERN ATOM TEORÝSÝ
1.
4.
Baþ kuantum sayýsý n olan bir kabuðun alt kabuk
sayýsýný veren ifade nedir?
A) n – 1
2.
TEST / 7
B) n ×(n – 1)
C) n 2
D) n
E)
Bohr atom modelinde elektronun bulunduðu yerlere
yörünge adý verilirken kuantum mekaniðinde bu yörüngelere orbital denir.
Buna göre, M kabuðunun baþ kuantum sayýsý n ve
M kabuðundaki 3d orbitalinin orbital kuantum sayýsý
l kaçtýr?
n
2
n
l
A)
2
0
B)
3
1
C)
4
2
D)
3
2
E)
2
2
K, L, M kabuklarýnýn alt kabuk sayýlarý nK, nL, nM
olduðuna göre, nK, nL, nM arasýndaki iliþki nedir?
A) nK>nL>nM
B) nK>nM>nL
D) nK=nL=nM
C) nL>nK>nM
E) nM>nL>nK
5.
Hidrojen atomunun P alt kabuðundaki elektronun
açýsal momentumunun Z eksenindeki bileþeni LZ
kaç farklý deðer alabilir?
A) 0
3.
B) 1
C) 2
D) 3
E) 5
Bohr atom modelinde elektronun açýsal momentuh
munu L = n ×
þeklinde ifade eder. Modern fizikçiler
2π
h
bu ifadeyi geliþtirerek L = l ×( l + 1)
þeklinde gös2π
terdiler.
6.
I. 0
II.
III.
Buna göre, P alt kabuðundaki bir hidrojen elektronunun açýsal momentumu nedir?
A)
Q SERÝSÝ
2h
π
B)
h
2π
C)
2h
2π
D)
6h
2π
E)
M kabuðundaki bir elektronun açýsal momentumu,
2 –h
6 –h
büyüklüklerinden hangileri olabilir?
A) Yalnýz I
3h
π
B) Yalnýz II
D) I ve II
200
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
MODERN ATOM TEORÝSÝ
7.
TEST / 7
10.
L ve M kabuklarýndaki 2 elektronun yörüngesel açýsal
momentumlarý eþittir.
I. Bir elektronun açýsal momentumu sýfýr olabilir.
Buna göre, açýsal momentumlarý ne olabilir?
A)
2 –h
3 –h
B)
–
C) 2h
D)
6 –h
Modern fizikçilere göre,
II. Ayný kabuktaki iki elektronun sahip olabileceði açýsal momentum farklý olabilir.
–
E) 3h
III. Farklý kabuklardaki iki elektronun açýsal momentumu eþit olabilir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
C) Yalnýz III
D) I ve II
11.
E) I, II ve III
Hidrojen atomundaki bir elektron K kabuðunda iken L
kabuðuna uyarýlýyor.
Buna göre, elektronun,
8.
I. Yörüngesel açýsal momentumu artar.
Orbital kuantum sayýsý l=2 olan bir alt kabuktaki
manyetik kuantum sayýsý ml kaç deðer alabilir?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
II. Açýsal momentumun Z eksenindeki bileþeni büyür.
III. Hýzý azalýr.
yargýlarýndan hangileri doðru olabilir?
E) 5
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
C) Yalnýz III
D) II ve III
12.
E) I, II ve III
Heisenberg belirsizlik ilkesine göre elektronun konum
ve momentumu ayný anda tam olarak ölçülemez. Ayný
þekilde enerjisi ile bu enerjiye sahip olduðu zaman
aralýðýda tam olarak hesaplanamaz ve ölçülemez.
Bunun nedeni,
9.
I. Ölçüm aletlerinin yetersizliði
Pauli araþtýrmalarýný kabuklara indirgeyerek bir kabukta bulunabilecek en fazla elektron sayýsýnýn 2n2 olduðunu belirlemiþtir.
II. Maddenin kuantumlu yapýsý
III. Ýnsan gözünün yetersizliði
ifadelerinden hangileri olabilir?
n kabuk numarasý olduðuna göre, N kabuðunda en
fazla kaç elektron olabilir?
A) Yalnýz I
A) 2
1-D
Q SERÝSÝ
B) 8
2-E
C) 16
3-C
4-D
D) 32
5-D
E) 64
B) Yalnýz II
D) I ve III
6-E
7-A
201
8-E
9-D
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
10-E
11-E
12-B
FÝZÝK SORU BANKASI
RADYOAKTÝVÝTE
1.
TEST / 8
Radyoaktif bozunmalardan a, b, g bozulmalarýndan
hangilerinde kütle numarasý deðiþmez?
A) Yalnýz α
B) Yalnýz β
D) α ve β
4.
Yarý ömrü 1 gün olan bir radyoaktif madde reaktörden
ayrýldýktan sonra 3 gün geçmiþtir.
Reaktörden ayrýldýðý an kütlesi 800 gram olan
maddeden 3 gün sonra kaç gram kalmýþtýr?
C) Yalnýz γ
E) β ve γ
A) 100
2.
B) 200
C) 260
D) 400
E) 700
β bozunmasýnda bir nötron bir elektrona dönüþür. Bu
elektron negatif yüklü veya pozitif yüklüdür.
5.
Bu parçacýklarýn adý nedir?
β–
Yarý ömrü 1 saniye olan radyoaktif maddenin bozunma
sabiti λ dýr.
Buna göre, yarý ömrü 1 dakika olan baþka bir radyoaktif maddenin bozunma sabiti nedir?
β+
A) Elektron
Proton
B) Elektron
Pozitron
C) Pozitron
Elektron
D) Pozitron
Proton
E) Elektron
Elektron
A) λ
6.
B) 60 λ
C)
λ
60
D)
λ
3600
E) 3600 λ
Bozunma sabiti λ olan bir radyoaktif maddenin yarý
ömrü T 1 ile gösterilir.
2
3.
Buna göre, yarý ömrü bilinen bir maddenin bozunma sabitini veren ifade nedir?
Alfa (α), beta (β) ve gama (γ) bozunmalarý radyoaktif
bozunmalardýr.
Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bu bozunmalardan sonra açýða çýkan büyüklük deðildir?
A)
1
T1
B)
2
A) 42He
Q SERÝSÝ
B)
0
–1 e
C) 10e
D) γ
E) 10p
C) T 1 ×0,693
2
2
D) 0,693
202
0,693
T1
E)
T1
2
0,693
FÝZÝK SORU BANKASI
RADYOAKTÝVÝTE
7.
TEST / 8
10.
Radyoaktif bir maddeyi oluþturan atomlarýn bozunma
hýzý bir maddenin aktifliði olarak tanýmlanýr.
Buna göre,
N tane bozunmamýþ çekirdeði olan radyoaktif bir
elementin aktifliðinin hesaplanabilmesi için N ile
birlikte,
I. Kütle numarasý
I. Yarý ömrü az olan maddenin aktifliði büyüktür.
II. Yarý ömrü
II. 1 saniyedeki bozunma sayýsý arttýkça maddenin
aktifliði artar.
III. Bozunma sabiti
hangileri bilinmelidir?
III. Yarý ömrü ayný olan iki maddeden atom sayýsý
daha az olanýn aktifliði büyüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) I ya da II
D) II ya da III
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
C) I ya da III
E) I ya da II ya da III
C) Yalnýz III
E) II ve III
11.
Fisyon aðýr bir atom çekirdeðine nötron çarptýrýlarak
çekirdeðin parçalanmasýdýr.
Buna göre,
8.
Radyoaktif bir maddenin aktifliði atomlarýn bozunma
hýzlarý ile ilgilidir.
I. Parçalanma sonunda atom en az iki farklý elemente
dönüþür.
Buna göre, aktiflik birimi olarak,
Bozunma
I.
Saniye
II. Parçalanma sonunda kütle korunmaz.
III. Kütle kaybý sonucu enerji açýða çýkar.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
II. Beqerel
III. Curie
A) Yalnýz I
hangileri kullanýlýr?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
B) Yalnýz II
D) I ve II
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
12.
Hafif iki çekirdeðin yüksek sýcaklýk ve basýnç altýnda
aðýr çekirdek oluþturmasý olayýna füzyon denir.
Buna göre, bu olayda,
9.
Toryum-231 elementinin yarý ömrü 1 gün, Uranyum233 elementinin yarý ömrü 200.000 yýl, Iyot-129 elementinin yarý ömrü 15.700.000 yýldýr.
I. Radyoaktif element gerekmez.
II. Yaygýndýr, dünyada en fazla kullanýlan enerjidir.
Ayný miktardaki Toryum, Uranyum ve Iyot elementlerinin aktiflikleri RTh, RU, RI için hangisi doðrudur?
III. Güneþte oluþan enerjidir.
A) RTh>RU>RI
A) Yalnýz I
B) RI>RU>RTh
D) RU>RTh>RI
1-B
Q SERÝSÝ
2-B
3-E
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
C) RI>RTh>RU
E) RTh>RI>RU
4-A
5-C
B) Yalnýz II
D) I ve III
6-B
7-D
203
8-E
9-A
C) Yalnýz III
E) II ve III
10-D
11-E
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
ATOMDAN KUARKLARA
1.
TEST / 9
4.
Ýki yüksek enerjili gama fotonu çarpýþmasý sonucu
olaþan parçacýklar nelerdir?
Nötronlar için,
I. Baryondur.
II. Kuark yapýsý uud dir.
A) Proton, nötron
III. Yükü sýfýrdýr.
B) Nötrino, elektron
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
C) Elektron, pozitron
D) Pion, müon
A) Yalnýz I
E) Elektron, proton
D) I ve III
5.
2.
B) Yalnýz II
C) Yalnýz III
E) II ve III
Mezonlar, Leptonlar ve baryonlarla ilgili olarak,
I. Leptonlar bozunmaz.
Elektronun karþýt parçacýðý aþaðýdakilerden hangisidir?
II. Mezonlar bozunup elektron, pozitron, nötrino ve
fotonlara dönüþür.
III. Baryonlar bozunmaz.
A) Proton
B) Nötron
D) Pozitron
C) Müon
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
E) Nötrino
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
6.
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
Bir elektron ve bir pozitron çarpýþýp etkileþtiðinde,
I. Parçacýklar birbirini yok eder.
II. 2 gama ýþýný oluþur.
3.
III. Parçacýklar saçýlýr.
Aþaðýdaki parçacýklardan hangisinin karþýt parçacýðý kendisidir?
A) Proton
B) Nötron
D) Foton
Q SERÝSÝ
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
C) Elektron
B) Yalnýz II
D) I ve II
E) Müon
204
C) Yalnýz III
E) II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
ATOMDAN KUARKLARA
7.
TEST / 9
10.
Aþaðýdaki parçacýklardan hangisi Lepton deðildir?
A) Elektron
B) Müon
D) Elektron nötrinosu
C) Tau
E) Nötron
Bir kuarkýn yükü,
1
I. + e
3
2
II. + e
3
1
III. + e
2
deðerlerinden hangileri olabilir?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
C) Yalnýz III
D) I ve II
8.
E) II ve III
Hadronlar, mezonlar ve baryonlar olmak üzere ikiye
ayrýlýr. Mezonlar bir kuark bir karþýt kuarktan oluþur.
Baryonlar ise üç kuarktan oluþur.
Buna göre, kuark yapýsý verilen parçacýklardan hangisi mezondur?
A) udd
B) uud
–
C) ud
D) uds
11.
Spini sýfýr olan parçacýklar genel olarak nasýl adlandýrýlýr?
E) sss
A) Mezon
B) Baryon
D) Foton
9.
C) Lepton
E) Elektron
–
Kuark yapýsý uud, udd, ud, uds, sss olan parçacýklardan hangisinin yükü e dir?
12.
æ
2
1
1 ö
ç
÷
çu = e, d = – e, s = – e ÷
÷
ç
è
3
3
3 ø
Atom altý parçacýklar için kullanýlan
hangi büyüklüðe aittir?
A) Kütle
A) uud
1-C
Q SERÝSÝ
2-D
–
B) udd
C) ud
3-D
4-D
D) uds
E) sss
5-D
6-D
B) Hýz
D) Yük
7-E
205
8-C
MeV
birimi
c2
9-C
C) Enerji
E) Potansiyel
10-D
11-A
12-A
FÝZÝK SORU BANKASI
YILDIZLAR
TEST / 10
1.
4.
Yýldýz
L yýldýzý
β
0,02
K yýldýzý
2d
α
d
Dünya
Güneþ
Paralaks açýsý 0,02 açý saniye olan bir yýldýzýn
güneþe uzaklýðý kaç parsektir?
A) 2
B) 10
C) 20
D) 50
Dünya
Güneþ
Güneþe d ve 2d kadar uzaklýktaki K ve L yýldýzlarýnýn
paralaks açýlarý α ve β dýr.
E) 100
Buna göre,
A) 1
2.
Dünya
Güneþ
a
b
oraný kaçtýr?
B) 2
C) 4
D)
1
2
E)
1
4
Yýldýz
α
163 ýþýk yýlý
Dünya
Güneþ
Güneþe uzaklýðý 163 ýþýk yýlý olan bir yýldýzýn paralaks açýsý kaç açý saniyedir?
(1 parsek 3,26 ýþýk yýlýdýr.)
A)
1
10
B)
1
50
C)
5.
1
100
D)
1
200
E)
1
500
Bir yýldýzdan yayýlan ýþýðýn en þiddetli olanýnýn dalga
boyu 150 nm olduðuna göre, yýldýzýn yüzey sýcaklýðý
kaç K dir?
(Wien sabiti 3.106 nm.K dir.)
A) 103
3.
B) 104
C) 105
D) 2.104
E) 2.105
Yýldýz
0,1
d
Dünya
Güneþ
6.
Paralaks açýsý 0,1 açý saniye olan yýldýzýn güneþe
uzaklýðý kaç km dir?
(1 parsek 3,1.1013)
A) 0,31.1013
D)
Q SERÝSÝ
B) 3,1.1013
15,3.1013
C) 31.1013
E)
X, Y, Z yýldýzlarýndan gelen ýþýklarýn en þiddetli dalga
boylarý 100 nm, 200 nm, 300 nm olduðuna göre, yýldýzlarýn yüzey sýcaklýklarý TX, TY, TZ arasýndaki iliþki
nedir?
A) TX>TY>TZ
6,2.1013
B) TX=TY=TZ
D) TZ>TX>TY
206
C) TY>TX>TZ
E) TZ>TY>TX
FÝZÝK SORU BANKASI
YILDIZLAR
7.
TEST / 10
10.
Güneþten 2 parsek uzaktaki bir yýldýzýn dünyadan bakýldýðýnda paralaks açýsý ne olur?
A) 0,1II
B) 0,2II
C) 0,3II
D) 0,4II
E) 0,5II
Gözlemci
Evrenin geniþleme teorisine göre uzaklaþan bir gök
adadan gelen ýþýmada gözlemci ýþýk tayfýnýn kýzýla kaydýðýný gözler.
Bunun nedeni,
I. Fotonlarýn daha düþük enerji ve frekanslara kaymasýdýr.
II. Kaynaðýn hareketiyle doppler etkisidir.
III. Kaynaðýn hýzýnýn deðiþmesidir.
yargýlarýndan hangileridir?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
8.
C) Yalnýz III
E) I ve III
° gözBir gök adadan gelen ýþýnlarýn dalga boyu 7000 A,
°
lenen dalga boyu ise 8000 A olmaktadýr.
Buna göre, gök adanýn tayfsal kýrmýzýya kayma miktarý kaçtýr?
A)
1
6
B)
1
7
C)
1
8
D)
1
80
E)
1
800
11.
km/s
olarak kabul edildiðinde evrenin
m pc
yaþý 9 milyar yýl olarak hesaplanýr.
Hubble sabiti 70
km/s
olarak kabul
m pc
edildiðinde evrenin yaklaþýk yaþý kaç yýl hesaplanýr?
Buna göre, Hubble sabiti 100
A) 7
9.
12.
Bir gök adanýn dünyaya olan uzaklýðý 4.106 parsektir.
km/s
aldýðýmýzda bu gök adanýn
m pc
dünyadan uzaklaþma hýzý kaç km/s olur?
1-D
Q SERÝSÝ
2-D
B) 280
C) 2800
3-C
4-B
D) 28.103
5-D
C) 11
D) 12
E) 13
Bir gök adanýn ýþýným gücü 1030 Watt týr. Gök adanýn
görünür parlaklýðý ise P dir.
Bu gök adadan iki kat daha uzaktaki ýþýným gücü
1032 Watt olan baþka bir gök adanýn görünür parlaklýðý kaç P dir?
Hubble sabitini 70
A) 28
B) 10
E) 28.106
A) 4
6-A
7-E
207
8-C
B) 5
9-B
C) 10
D) 25
E) 50
10-D
11-A
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - III
TEST / 1
1.
4.
Bir fotoelektrik olayda kullanýlan ýþýðýn enerjisi 8 eV, bu
metalden sökülen fotonlarýn kinetik enerjileri 1,8 eV dur.
Buna göre, metalin eþik dalga boyu kaç m dir?
(hc=12400 A° eV)
Ýki ucu sabit bir yayda oluþturulan iki atma þekildeki
gibi zýt yönde ve t sürede 1 bölme hareket etmektedir.
A) 1.10– 7
Buna göre, þekildeki konumdan 5t süre sonra atma-
D) 2,8.10– 7
larýn yeni görünümü aþaðýdakilerden hangisi gibi
olur?
A)
B)
C)
D)
B) 1,8.10– 7
C) 2.10– 7
E) 3,2.10– 7
E)
2.
Bir atomun enerji seviyeleri þekildeki gibidir.
Ýyonlaþma
6,40
5,60
Buna göre,
5.
Enerji (eV)
I. Atom, 5 eV enerjili 4,20
elektronlarla bom- 3,10
bardýman edilirse
0
spektrumda gözlenen çizgi sayýsý en fazla 3 olur.
n=5
n=4
n=3
Bir cisim 0,6 c hýzý ile hareket ederken rölativistik
kütlesi m olduðuna göre, durgun kütlesi kaç m dir?
A)
n=2
1
5
B)
1
2
C)
3
5
D)
4
5
E) 1
n=1
Temel hal
II. Atom, 6 eV enerjili elektronlarla bombardýman
edilirse elektronlarýn ortamdan ayrýlýrken kinetik
enerjisi en az 0,4 eV dir.
III. Atom uyarýldýðýnda, atomun elektronu n=1 düzeyinden n=3 düzeyine geçerse açýsal momentumu
h
kadar artar.
π
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
3.
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
6.
Enerji (eV)
Eþik
Iþýk
Iþýðýn
dalga boyu dalga boyu þiddeti
K
L
M
2λ
λ
3λ
λ
2λ
2λ
10,40
8,84
7,80
6,67
Ι
2Ι
Ι
K, L ve M metal yüzeylerinin eþik dalga boylarý, yüzeylere gönderilen fotonlarýn dalga boylarý ve ýþýk þiddetleri çizelgedeki gibidir. Bu ýþýnlarýn katottan söktükleri fotoelektronlarýn kinetik enerjileri EK, EL, EM dir.
B) EK>EM>EL=0
D) EL>EK>EM>0
Q SERÝSÝ
n=6
n=5
n=4
n=3
4,86
n=2
0
n=1
Temel hal
Civa atomunun enerji düzeyleri þekildeki gibidir. 9 eV
enerjili elektronlarla uyarýlan civa atomu bir foton yayýnh
layarak açýsal momentumunu
kadar azaltýyor.
2π
Buna göre, yayýlan fotonun enerjisi kaç eV olabilir?
Buna göre EK, EL, EM arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) EK>EL>EM
Ýyonlaþma
C) EM>EL>EK
A) 1,13
E) EL>EM>EK
208
B) 2,17
C) 2,94
D) 3,98
E) 6,67
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - III
7.
Sezyum atomunun enerji
TEST / 1
10.
Enerji (eV)
seviyeleri þekildeki gibi3,87
dir.
Ýyonlaþma
Ι
hava
Üst
n=4
Buna göre, temel halde
zar
n=2
I. 1,38 eV enerjili foton
hava
3
Kýrýlma indisi n = olan, þekildeki ince ve saydam zar
2
üzerine, Ι ýþýk demeti normale yakýn olarak düþürülüy-
n=1
Temel hal
0
II. 3 eV enerjili elektron
Alt
n=3
bulunan sezyum ato- 2,30
munun,
1,38
III. 2,3 eV enerjili foton
or. Havadaki dalga boyu 6000 A° olan ýþýnlar zarýn üst
hangisi ya da hangileri uyarabilir?
ve alt yüzeylerinden yansýyarak giriþtiðinde zarýn üst
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
yüzeyi karanlýk oluyor.
C) I ve III
° dur?
Buna göre, zarýn minimum kalýnlýðý kaç A
E) I, II ve III
A) 1200
8.
B) 1600
C) 1800
D) 2000
E) 2200
Bir kez iyonlaþmýþ Helyum atomunun 1. enerji seviyesinde dolanan elektronun Bohr yarýçapý r1, hidrojen
atomunun 2. enerji seviyesinde dolanan elektronun
Bohr yarýçapý r2 dir.
r
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
r2
(ZHe=2, ZH=1)
A)
1
8
B)
11.
1
4
C)
3
8
D)
5
8
E)
4
3
Birbirine olan uzaklýðý 2 cm olan iki ýþýk kaynaðýna 10 m
uzaktan 2 mm çaplý bir delikten bakan gözlemci kaynaklarý ancak birbirinden ayýrt ediyor.
Buna göre, kaynaklarýn yaydýðý ýþýðýn dalga boyu
° dýr?
kaç A
A) 2000
B) 4000
C) 6000
D) 7000
E) 8000
9.
K
w
O
Bir tek yarýkla yapýlan giriþim deneyinde λ1=3000 A° ve
λ =8000 A° dalga boylu ýþýklar ayný anda kullanýlmak2
tadýr.
12.
Elde edilen giriþim deseninde, l1 dalga boylu ýþýðýn
4. karanlýk saçaðý, l2 dalga boylu ýþýðýn hangi saçaðý ile çakýþýr?
A) 1. Aydýnlýk
B) 1. Karanlýk
D) 2. Karanlýk
1-D
Q SERÝSÝ
2-E
3-B
Buna göre, giriþim deseninde meydana gelen toplam düðüm çizgisi sayýsý kaçtýr?
C) 2. Aydýnlýk
E) 3. Aydýnlýk
4-C
Bir dalga leðeninde ayný fazda çalýþan iki noktasal kaynakla yapýlan giriþim deneyinde kaynaklar arasý uzaklýk
12 cm ve dalga boyu 2 cm dir.
5-D
A) 6
6-A
7-E
209
8-A
B) 8
9-A
C) 10
D) 12
10-D
11-B
E) 14
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - III
1.
Yarýk geniþliði w olan dalga leðeninde, dalga boyu
λ
λ, frekansý f olan su dalgalarý kýrýnýma uðruyor.
TEST / 2
4.
Engel
Enerji (eV)
w
verilmiþtir. Civa atomlarýnýn bulunduðu orta-
10,40
8,84
Engel
ma elektronlar gönderildiðinde spektrumda
6,67
4,86
gözlenen çizgi sayýsý en
fazla 3 tür.
0
Buna göre, kýrýnýmýn
arttýrýlmasý için,
Civa atomunun enerji
düzeyleri þekildeki gibi
I. λ arttýrýlmalý
II. w arttýrýlmalý
Ýyonlaþma
n=5
n=4
n=3
n=2
n=1
Temel hal
Buna göre, gönderilen elektronlarýn enerjisi kaç eV
III. f azaltýlmalý
olabilir?
iþlemlerinden hangileri tek baþýna yapýlmalýdýr?
A) 4
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
C) 5
Bir dalga leðeninde zýt fazda çalýþan iki noktasal kaynak 2 cm dalga boylu su dalgalarý üretmektedir.
Kaynaklar arasý uzaklýk 15 cm olduðuna göre, bu
giriþim olayýna meydana gelen dalga katarý sayýsý
kaçtýr?
E) 8
Civa atomuna ait enerji
Enerji (eV)
düzeyleri þekildeki gibiÝyonlaþma
10,40
dir.
8,84
Buna göre, civa atomu 7,80
7 eV enerjili elektron- 6,67
larla bombardýman edilirse,
B) 10
C) 12
D) 14
E) 16
n=5
n=4
n=3
4,86
n=2
0
n=1
Temel hal
I. 0,33 eV
A) 8
D) 6
E) I, II ve III
5.
2.
B) 4,86
C) I ve III
II. 2,14 eV
III. 1,81 eV
enerjilerinden hangileri civa atomlarýnýn saldýðý
fotonlarýn enerjileri olabilir?
A) Yalnýz I
3.
B) Yalnýz II
D) I ve III
45°
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
K
L
60°
M
6.
Birbirlerine paralel ortamlarda dalganýn ilerlemesi þekildeki gibidir.
Þekilde bir atoma ait
enerji seviyeleri veril-
Buna göre, dalganýn K, L, M ortamlarýndaki frekanslarý fK, fL, fM arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
miþtir. Bu atomdan yayýlan K ve L fotonlarýnýn
dalga boylarý λK ve λL
dir.

2
3
; sin60 ° =
 sin45 ° =

2
2 

Buna göre,
lK
lL
Enerji (eV)
Ýyonlaþma sýnýrý
n=4
n=3
n=2
0
oraný
K
L
n=1
Temel hal
kaçtýr?
A) fK=fL=fM
B) fK>fL>fM
D) fM>fL>fK
Q SERÝSÝ
C) fL>fK>fM
E) fM>fK>fL
A)
210
1
4
B)
1
2
C)
3
4
D) 1
E)
5
4
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - III
7.
TEST / 2
Göz bebeðinin çapý w
10.
K1
olan bir gözlemci L kadar uzaktaki K1 ve K2 ýþýk
K
L
3i
i
göz
w
kaynaklarýný birbirinden
ayýrt etmeye çalýþýyor.
2i
i
X
L
i
Iþýk kaynaklarýnýn yay-
K2
dýðý ýþýðýn dalga boyu l, kaynaklar arasýndaki uzaklýk X olduðuna göre, L, l, w ve X niceliklerinden
hangilerinin daha büyük olmasý gözlemcinin ayýrt
etmesini kolaylaþtýrýr?
A) w ve L
3i
K, L, M kapalý eðrilerinden þekillerdeki gibi i, 2i ve 3i
akýmlarý geçiriliyor.
K, L, M kapalý dairelerde oluþan magnetik dolanýmlar DK, DL, DM aralarýndaki iliþki aþaðýdakilerden
hangisidir?
C) X ve λ
B) X ve L
D) w ve λ
E) w ve X
A) DK=DL=DM
B) DK>DL>DM
D) DL>DM>DK
8.
M
i
Þekildeki çift yarýkla yapýlan giriþim deneyinde
yarýk düzleminin perdeye uzaklýðý L ve merKaynak
kezi aydýnlýk saçak A0
dýr.
Buna göre,
11.
A0
L
Perde
Yarýklar
düzlemi
I. Iþýk kaynaðýný yarýk
düzlemine yaklaþtýrmak
E) DM>DL>DK
Bir fotoelektrik olayda kullanýlan metalin eþik dalga
boyu 3λ dýr. Bu metalden sökülen fotoelektronlarýn
kinetik enerjileri; λ dalga boylu ýþýk kullanýldýðýnda E1,
2λ dalga boylu ýþýk kullanýldýðýnda E2 oluyor.
E
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
E2
A)
II. L uzaklýðýný artýrmak
C) DL>DK>DM
1
2
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
III. Yarýk düzlemi ile perde arasýndaki ortamýn kýrýlma
indisini arttýrmak
iþlemlerinden hangileri tek baþýna yapýlýrsa A0’ýn yeri deðiþmez?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) II ve III
C) I ve III
12.
E) I, II ve III
Bir fotosele K ve L ýþýnlarý
ayrý ayrý düþürüldüðünde, akýmýn potansiyel
farkýna baðlý deðiþim
grafiði þekildeki gibi oluyor.
Buna göre,
9.
Tek yarýkla yapýlan giriþim deneyinde, yarýk düzlemi ile
perde arasýndaki uzaklýk L1 iken 3. aydýnlýk saçaðýn
1-C
Q SERÝSÝ
B)
2-D
1
2
3-A
C)
4
7
4-E
D)
7
4
5-C
E)
ΙOK
L K
0
Potansiyel
fark
II. K ýþýnlarýnýn söktüðü fotoelektronlarýnýn kinetik
enerjisi L ninkinden büyüktür.
perde arasýndaki uzaklýk L2 olduðunda ise ayný X uzaklýðýnda 2. karanlýk oluþuyor.
L
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
L2
1
5
ΙOL
I. K ýþýnlarýnýn ýþýk þiddeti L ninkinden küçüktür.
merkezi saçaða uzaklýðý X oluyor. Tek yarýk düzlemi ile
A)
Akým
III. K ýþýnlarýnýn dalga boyu L ninkinden büyüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
3
2
B) I ve II
D) II ve III
6-E
7-E
211
8-E
9-C
C) I ve III
E) I, II ve III
10-E
11-E
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - III
TEST / 3
1.
4.
λ
K
Sabit
uç
latýlýyor. P noktasýnda 2. aydýnlýk R noktasýnda 4. aydýnlýk saçak oluþmaktadýr.
engele geldiðinde atmanýn görünümü aþaðýdakilerden hangisidir?
B)
C)
K
K
K
D)
E)
K
K
2.
Hava
Þekildeki hava kamasý dalga boyu λ olan ýþýkla aydýn-
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde atmanýn K noktasý
A)
4.Aydýnlýk
2.Aydýnlýk R
P d2
d1
P noktasýnýn kalýnlýðý d1, R noktasýnýn kalýnlýðý d2
olduðuna göre d2–d1 ifadesi aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
λ
4
B)
λ
2
C) λ
D)
3
λ
2
E)
5
λ
4
L
O
5.
K
su
40°
Düz engel
Þekildeki dalga leðeninde KOL doðrusal su dalgasýnýn O noktasý engele geldiðinde dalganýn görünümü aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
B)
L
K
40°
L
K
40°
40°
D)
L
K
40°
50°
Perde
iþlemlerinden hangileri tek baþýna yapýlabilir?
40°
Katar
B) I ve II
D) I ve III
O
C) Yalnýz II
E) II ve III
Katar
K1
K2
6.
x
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde K1 ve K2 dalga kaynaklarýnýn oluþturduðu giriþim desenindeki katar çizgileri
gösterilmiþtir.
Katar çizgileri arasýndaki uzaklýk x olduðuna göre,
kaynaklar arasýndaki faz farký aþaðýdakilerden hangisidir?
Þekildeki çift yarýkta giriþim deneyinde 4λ dalga boylu ýþýk kullanýldýðýnda P noktasýnda 5. 4λ
karanlýk saçak oluþmaktadýr.
P
d
L
A0
Dalga boyu 3l olan ýþýk kullanýlýrsa P de hangi saçak oluþur?
1
1
1
3
1
2
ya da
B) ya da
C) ya da
2
4
4
4
3
3
1
5
1
4
D) ya da
E) ya da
6
6
5
5
Q SERÝSÝ
Yarýklar
düzlemi
A0
L
K
A) Yalnýz I
A)
L
II. λ azaltýlmalý
O
Katar
d
III. d arttýrýlmalý
50°
50°
50°
3.
X
I. L arttýrýlmalý
L
K
O
E)
P
Buna göre, P noktasýnda 3. karanlýðýn oluþabilmesi
için,
40°
O
O
C)
Þekildeki çift yarýkla yapýlan giriþim deneyinde
P noktasýna 2. aydýnlýk
saçak oluþuyor. Yarýk Ι
düzlemi ile perde arasýndaki uzaklýk L, saçaðýn
aydýnlýk saçaða (A0)
uzaklýðý x tir.
A) 5. Aydýnlýk
B) 6. Aydýnlýk
D) 6. Karanlýk
212
C) 6. Karanlýk
E) 4. Aydýnlýk
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - III
7.
TEST / 3
Þekildeki çift yarýkta giK
r
λ
oluþmaktadýr.
10.
P
riþim deneyinde P noktasýnda 4. karanlýk saçak
Çekirdek
A0
L
KL bölmesi kaldýrýlýp
deney tek yarýkta giriþim deneyine dönüþtürülürse P de hangi saçak oluþur?
A) 2. Karanlýk
Temel hal
Hidrojen atomunun r yarýçaplý temel halde bulunan
elektronuna eþlik eden debroglie dalga boyu l
olduðuna göre, 9r yarýçaplý yörüngeye uyarýlan
B) 3. Aydýnlýk
D) 4. Aydýnlýk
elektronuna eþlik eden de Broglie dalga boyu kaç l
dýr?
C) 3. Karanlýk
E) 5. Aydýnlýk
A)
8.
Þekildeki K levhasýna
ýþýk düþünce akým ölçerin saptýðý gözleniyor.
9r
1
3
B)
1
9
C) 1
D) 3
E) 9
Iþýk
K d
Buna göre,
I. Iþýk þiddeti arttýrýlýrsa
akým artar.
11.
II. d uzaklýðý arttýrýlýrsa
Akým ölçer
Çekirdek
akým azalýr.
n=1
Temel hal
III. K levhasýnýn yüzeyi arttýrýlýrsa akým artar.
yargýlarýndan hangileri doðru olabilir?
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
Hidrojen atomunun birinci yörüngesinde dolanan
elektronun kinetik enerjisi E olduðuna göre, ikinci
yörüngeye uyarýlan elektronun toplam enerjisi
nedir?
C) I ve III
E) I, II ve III
A) – E
9.
n=2
B) –
E
2
C) –
E
4
D) 2E
E) 4E
Bir ýþýk kaynaðýndan gelen ýþýðýn dalga boyu 775 A° dur.
Fotoselden elektron koparabilecek ýþýðýn eþik dalga
boyu 3100 A° dur.
Buna göre, sökülen elektronlarýn kinetik enerjisi
kaç eV dir?
12.
(hc=12400 A° eV)
A) 8
1-E
Q SERÝSÝ
B) 10
2-D
3-D
C) 12
4-C
D) 14
5-E
E) 16
6-B
Durgun kütle enerjisi E0 olan bir cismin hýzý
olduðunda toplam enerjisi kaç E0 olur?
A)
7-B
213
1
2
8-E
B) 1
9-C
C)
2
3
D)
10-D
3
2
11-C
5
c
3
E) 3
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - III
TEST / 4
1.
4.
Sabit
uç
Serbest
uç
Periyodik dalgalara stroboskopla bakýldýðýnda dalgalarýn duruyor görüldüðü an,
I. Yarýklarýn frekansý dalgalarýn frekansýna eþittir.
II. Stroboskobun frekansý dalgalarýn frekansýna eþittir.
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde atmanýn ilerleme yönü
okla gösterilmiþtir.
III. Stroboskobun frekansý dalgalarýn frekansýndan küçüktür.
Atma bir bölmeyi t sürede ilerlediðine göre kaç t
süre sonra ilk kez sönümlenir?
A) 1,5
B) 2
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
C) 2,5
D) 5
E) 5,5
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
C) Yalnýz III
D) I ve II
2.
Þekildeki dalga boyu λ
olan su dalgalarý geniþ-
λ
λ
liði w olan yarýktan geçtikten sonra dalga boyu
deðiþmiyor.
5.
su
d1
λ
I. λ>w dir.
d2
n
3n
2n
Þekil I
III. Suyun derinliði artarsa kýrýným gerçekleþir.
Þekil II
Þekilde hava ortamýnda bulunan n, 2n, 3n ve 2n
yoðunluklu ortamlar dalga boyu λ olan ýþýkla aydýnlatýldýðýnda X ve Y gözlemcileri zarlarý aydýnlýk görmektedir.
yargýlarýndan hangileri doðru olabilir?
B) Yalnýz II
hava
2n
II. Yarýk geniþliði küçültülürse kýrýným gerçekleþir.
D) I ve II
Y
λ
hava
su
Buna göre,
C) Yalnýz III
Buna göre, d1 ve d2 kalýnlýklarýnýn minimum deðerd
leri alýndýðýnda 1 oraný kaç olur?
d2
E) II ve III
A) 1
3.
X
λ
w
λ
A) Yalnýz I
E) I ve III
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6
Katar Katar Katar Katar
K1
K2
6.
P
x
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde K1 ve K2 dalga kaynaklarýnýn oluþturduðu giriþim desenindeki katar çizgileri
gösterilmiþtir.
λ
d
X2
Yarýklar
düzlemi
I. Dalga boyu 2x tir.
II. Kaynaklar zýt fazlýdýr.
3. aydýnlýk R noktasýnda 3. karanlýk saçak oluþtuðuX
na göre, 1 oraný kaçtýr?
X2
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
B) Yalnýz II
Q SERÝSÝ
R 3.K
Perde
Þekildeki çift yarýkta giriþim deneyinde P noktasýna
III. Desende gözlenen düðüm çizgi sayýsý 3 tanedir.
D) I ve III
A0
L
Hava
Katar çizgileri arasýndaki uzaklýk x olduðuna göre,
A) Yalnýz I
3.A
X1
C) Yalnýz III
A)
E) I, II ve III
214
3
5
B)
2
5
C) 1
D)
5
4
E)
6
5
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - III
7.
TEST / 4
X1
d=w
Enerji (eV)
X2
A0 w
L
10.
R
P
A0
L
Þekil I
13,60
13,06
12,75
12,10
10,20
Ýyonlaþma sýnýrý
n=5
n=4
n=3
n=2
Þekil II
n=1
Temel hal
0
Þekil I de çift yarýk, Þekil II de ise tek yarýkta giriþim
Hidrojen atomunun enerji düzeyleri þekildeki gibi ve-
deneyi yapýlmaktadýr. Kullanýlan ýþýðýn dalga boyu λ dýr.
rilmiþtir.
P ve R noktalarýnda 2. aydýnlýk saçak oluþtuðuna
X
göre, 1 oraný kaçtýr?
X2
A)
2
3
B)
3
4
C)
4
5
D)
3
5
E)
Hidrojen atomlarý 13 eV enerjili elektronlarla bombardýman edilirse, spektrumda Lyman serisinin La,
Lb, Lg ve Balmer serisinin Ha, Hb, Hg çizgilerinden
hangileri oluþabilir?
2
5
Lyman serisi
8.
ýþýk
X
ýþýk
w
L
Perde
Þekildeki ýþýk kaynaklarýnýn perde üzerinde aydýnlattýðý bölgelerin birbirinden ayrýlmalarý olayý ýþýklarýn dalga boyu l, aralarýndaki uzaklýk X, kaynaklarýn yarýða uzaklýðý L, yarýk geniþliði w uzunluklarýndan hangilerinin daha küçük olmasý ile kolaylaþýr?
11.
Balmer serisi
A) Lα, Lβ, Lγ
Hα, Hβ, Hγ
B) Lα, Lβ
Hα
C) Lα, Lγ
Hβ, Hγ
D) Lα, Lβ, Lγ
Hα, Hβ
E) Lα, Lβ
Hβ
Hidrojen atomunun birinci yörüngesinde dolanan
elektronun kinetik enerjisi E olduðuna göre, bir kez
iyonlaþmýþ Helyum atomunun birinci yörüngesinde
dolanan elektronun kinetik enerjisi kaç E dir?
(ZH=1, ZHe=2)
B) X ve λ
A) X ve w
C) L ve w
D) L ve λ
9.
E) L ve X
Þekildeki fotosele bir
ampermetre baðlanmýþtýr. Katot üzerine yeþil
ýþýk düþürüldüðünde ampermetre sapmaktadýr.
A) 1
B) 2
C) 4
D)
1
2
Z
3R
E)
1
4
Iþýk
Katot
12.
Anot
X
2R
R
Y
Buna göre,
A
I. Eþit þiddetteki kýrmýzý ýþýk düþürülürse ampermetre sapmaz.
II. Eþit þiddetteki mavi ýþýk düþürülürse ampermetreÞekildeki elektrik devresinde tellerden geçen akýmlarýn etrafýndaki X, Y, Z halkalarýnda oluþan magnetik dolanýmlar DX, DY, DZ arasýndaki iliþki aþaðý-
de okunan deðer artar.
III. Yeþil ýþýðýn ýþýk þiddeti arttýrýlýrsa ampermetrede
okunan deðer artar.
dakilerden hangisidir?
yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) II ve III
1-E
Q SERÝSÝ
2-E
3-E
A) DX>DY=DZ
C) Yalnýz III
D) DX=DZ>DY
E) I, II ve III
4-E
5-E
B) DX>DZ>DY
6-E
7-C
215
8-D
9-C
C) DX>DY>DZ
E) DX=DY=DZ
10-D
11-C
12-D
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - III
TEST / 5
1.
4.
X
λ
K
Sabit
uç
hava
d1
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde K noktasý engele
A)
B)
C)
K
K
K
hava
d2
n
geldiðinde atmanýn görünümü aþaðýdakilerden
hangisi olur?
D)
Y
λ
n
hava
hava
Þekildeki kalýnlýðý d1 ve d2 olan ince zar ortamlarýnýn
kýrýlma indisi n dir.
Kullanýlan ýþýðýn dalga boyu l olduðunda X gözlemcisi zarý aydýnlýk Y gözlemcisi ise karanlýk görd
düðüne göre, 1 oraný kaç olabilir?
d2
E)
A)
1
3
B)
1
5
C)
1
6
D)
1
7
E)
5
3
K
K
5.
2.
P
d
L
Buna göre yarýklar arasýndaki d uzaklýðý iki
katýna çýkarýlýrsa P de
hangi saçak oluþur?
P
6,5λ
Þekildeki çift yarýkta giriþim deneyinde P noktasýnda 3. karanlýk saçak
λ
oluþmaktadýr.
2,5λ
su
K1
A) 4. Aydýnlýk
K2
B) 4. Karanlýk
D) 5. Karanlýk
Dalge leðenindeki ayný fazlý K1 ve K2 kaynaklarýnýn
oluþturduðu dalgalarýn dalga boyu λ dýr. P noktasýnýn
kaynaklara olan uzaklýðý 6,5λ ve 2,5λ dýr.
Kaynaklar çukur ürettiði an P noktasýnýn giriþim
desenindeki yeri nedir?
C) 5. Aydýnlýk
E) 3. Karanlýk
6.
P
2.K
X
A) 4. Düðüm
B) 4. Katar çift çukur
C) 4. Katar çift tepe
D) 3. Katar çift tepe
λ
w
A0
L
E) 3. Katar çift çukur
Yarýk
düzlemi
3.
Þekildeki tek yarýkta kýrýným deneyinde kullanýlan ýþýðýn
dalga boyu λ yarýk düzlemi ve perde arasýndaki
ortamýn kýrýlma indisi n, yarýk düzlemi ve perde arasý
uzaklýk L dir.
Aralarýnda 18 cm uzaklýk olan iki noktasal kaynak 6 cm
dalga boylu dalgalar üretmektedir.
P noktasýnda 2. karanlýk saçak oluþtuðuna göre, 2.
karanlýk saçaðýn merkezi aydýnlýk saçaða uzaklýðý X
i veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
Kaynaklar zýt fazlý olduðuna göre giriþim deseninde
kaç tane düðüm çizgisi gözlenir?
A) 1
Q SERÝSÝ
B) 2
C) 3
D) 4
Perde
E) 5
A)
216
5Lλ
2wn
B)
2Lλ
wn
C)
Lλ
wn
D)
3Lλ
wn
E)
3Lλ
2wn
FÝZÝK SORU BANKASI
KONU TARAMA TESTLERÝ - III
7.
TEST / 5
10.
Tek yarýkla yapýlan giriþim deneyinde, ekran üzerindeki bir P noktasý λ1 dalga boylu ýþýk kullanýlýnca 2. aydýnlýk, λ2 dalga boylu ýþýk kullanýlýnca 4. karanlýk saçak
Buna göre,
Enerji (eV)
mel haldeki bir elektro-
Ýyonlaþma sýnýrý
nunu n=1 den n=3 e
üzerinde oluyor.
l1
l2
Hidrojen atomunun te-
oraný kaçtýr?
E2
E1
enerji E2, n=1 den n=2
ye uyarmak için gerekli
A)
5
8
B)
3
4
C)
6
5
D)
4
3
E)
8
5
8.
4
9
B)
5
12
n=2
n=1
Temel hal
0
enerji E1 olduðuna göE
re, 1 oraný kaçtýr?
E2
A)
n=4
n=3
E3
uyarmak için gerekli
C)
3
4
D)
27
32
E)
9
27
Akým þiddeti
L
M
K
11.
M, L
0
K
Enerji (eV)
Potansiyel
fark
Iþýk akýlarý ΦK, ΦL, ΦM olan renkleri farklý K, L, M ýþýnlarý
bir fotosele ayrý ayrý düþülüyor. Akým þiddetinin, üretecin uçlarý arasýndaki potansiyel farka göre deðiþim
grafiði þekildeki gibi oluyor.
Buna göre; FK, FL, FM arasýndaki iliþki aþaðýdakiler-
B) ΦL=ΦM>ΦK
D) ΦL>ΦM>ΦK
n=4
n=3
4,86
n=2
0
n=1
Temel hal
Þekilde civa atomunun bazý enerji düzeyleri verilmiþtir.
Civa atomlarýnýn bulunduðu bölgeye 7,9 eV luk elektronlar gönderiliyor.
den hangisidir?
A) ΦK=ΦL=ΦM
6,67
8,84
Buna göre, elektronlar bu bölgeden
C) ΦL>ΦK>ΦM
I. 1,23 eV
E) ΦM>ΦL>ΦK
II. 3,04 eV
III. 7,9 eV
enerjilerinden hangileri ile dýþarý çýkabilir?
A) I, II ve III
B) Yalnýz II
D) I ve III
9.
Foton
E
4λ
α
Foton
λ
C) I ve II
E) II ve III
Elektron
Elektron
Þekildeki compton olayýnda dalga boyu λ olan foton
durmakta olan elektrona çarptýktan sonra dalga boyu
4λ olmaktadýr.
12.
Bu parçacýða eþlik eden de Broglie dalga boyu l
olduðuna göre, l yý veren ifade aþaðýdakilerden
hangisidir?
Fotonun çarpmadan önceki kinetik enerjisi E olduðuna göre, saçýlma sonunda elektronun kinetik
enerjisi kaç E olur?
A)
1
4
1-C
Q SERÝSÝ
B)
2-B
1
2
3-E
C)
3
4
4-C
D)
1
3
5-C
E)
(h:Planck sabiti, c:Iþýk hýzý)
2
3
6-B
Iþýk hýzýna yakýn hýzla hareket eden bir cismin bu hýzdaki kütlesi m dir.
A)
7-E
217
h
c
8-D
B)
h
m
9-C
C)
h
mc
10-D
D)
hc
m
11-A
E)
hm
c
12-C
FÝZÝK SORU BANKASI
FİZİK
Q Serisi
8.BÖLÜM
BİRİMLER
Test (1 - 2)
Birimler
BÝRÝMLER
1.
TEST / 1
Coulomb . Weber
aþaðýdakilerden hangisinin biriSaniye
4.
rimi olarak kullanýlabilir?
mi ile ayný büyüklüktedir?
A) Enerji
B) Hýz
D) Magnetik alan
A) Basýnç
C) Ývme
Kilogram . (Metre) 2
(Saniye)3
B) Enerji
D) Planck sabiti
E) Elektrik alan
5.
2.
Kilogram . (Metre) 2 aþaðýdakilerden hangisinin biSaniye
iþleminin birimi aþaðýdakiler-
C) Güç
E) Çizgisel momentum
Joule . Amper . Saniye
iþlemi aþaðýdakilerden han(Coulomb) 2
gisinin birimi ile ayný büyüklüktedir?
den hangisidir?
A) Akým
A) Ýþ
B) Güç
D) Ývme
C) Hýz
Kilogram
Metre . (Saniye) 2
aþaðýdakilerden hangisinin biri-
B) Ýþ
D) Hýz
Q SERÝSÝ
Metre . Tesla
Saniye
Weber
II.
Metre . Saniye
Volt
III.
Metre
I.
Yukarýdakilerden hangileri elektrik alan birimi
olarak kullanýlabilir?
mine eþittir?
A) Kuvvet
C) Potansiyel fark
E) Enerji
E) Akým þiddeti
6.
3.
B) Direnç
D) Güç
C) Basýnç
E) Momentum
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
220
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
BÝRÝMLER
7.
TEST / 1
Joule
aþaðýdakilerden hangisinin birimi ile ayný
Weber
10.
büyüklüktedir?
Newton . Saniye
Coulomb . Metre
iþleminin sonucu aþaðýdakiler-
den hangisi ile ayný büyüklüktedir?
A) Enerji
B) Magnetik alan
C) Magnetik dolaným
D) Elektrik akýmý
A) Elektrik alan
B) Magnetik alan
C) Hýz
D) Enerji
E) Ývme
E) Elektrik alan
11.
8.
Newton . (Metre) 2 ifadesi hangi büyüklüðün birimiWeber . Coulomb
Yukarýdakilerden hangileri magnetik dolanýmýn birimi olarak kullanýlabilir?
ne karþýlýk gelir?
A) Ývme
D) Hýz
I. Tesla . Metre
Weber
II.
Metre
III. Weber . Metre
B) Magnetik alan
C) Elektrik alan
E) Güç
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
12.
9.
I. Watt . saniye
II.
(Amper)2
I. Newton . Saniye
II.
. ohm . saniye
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
Kilogram . Metre
Saniye
2
III. Watt . (Saniye)
Metre
III. Coulomb . volt
Yukarýdakilerden hangileri enerji birimidir?
Yukarýdakilerden hangileri itme birimidir?
A) Yalnýz I
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
1-A
Q SERÝSÝ
2-B
3-C
4-D
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
5-C
B) Yalnýz II
D) I ve II
6-E
7-D
221
8-D
9-E
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
10-B
11-D
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
BÝRÝMLER
1.
TEST / 2
Kilogram . Metre
(Saniye)2
Coulomb . volt
II.
Metre
Joule
III.
Metre
4.
I.
Newton . Metre aþaðýdakilerden hangisinin birimiCoulomb
dir?
A) Ýþ
D) Elektrik alan
Yukarýdakilerden hangileri kuvvet birimi ile ayný büyüklüktedir?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz III
D) II ve III
B) Güç
C) Kuvvet
E) Elektriksel potansiyel
C) I ve II
E) I, II ve III
5.
Kilogram . (Metre) 2 aþaðýdakilerden hangisinin biSaniye
rimi olarak kullanýlabilir?
2.
Newton
Kilogram
Metre
II.
(Saniye)2
I.
A) Çizgisel momentum
B) Enerji
C) Güç
D) Açýsal momentum
E) Merkezcil kuvvet
2
III.  Radyan  metre


 Saniye 
Yukarýdakilerden hangisi ivme birimdir?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
6.
I. Weber
Joule
Amper
Weber
III.
(Metre)2
II.
3.
Coulomb
aþaðýdakilerden hangisinin birimi olarak
Volt
Yukarýdakilerden hangileri magnetik aký birimi olarak kullanýlabilir?
kullanýlabilir?
A) Enerji
B) Güç
D) Elektrik alan
Q SERÝSÝ
A) Yalnýz I
C) Sýða
E) Magnetik alan
B) Yalnýz II
D) I ve II
222
C) Yalnýz III
E) II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
BÝRÝMLER
7.
I.
II.
III.
TEST / 2
Coulomb
Saniye
10.
Watt
Volt
Joule
Saniye
Weber
(Metre)2
Newton
II.
Amper . Metre
I.
III.
Kilogram
Coulomb . Saniye
Yukarýdakilerden hangileri akým birimi olarak kullanýlabilir?
Yukarýdakiler hangi büyüklüðün birimi olarak kullanýlabilir?
A) Yalnýz I
A) Elektrik alan
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
B) Magnetik aký
C) Magnetik alan
D) Magnetik dolaným
E) Kuvvet
8.
Metre
Saniye
Watt
II.
Newton
I.
11.
Elektrik alan
III.
Magnetik alan
Newton
aþaðýdakilerden hangisinin birimi olarak
Amper
kullanýlabilir?
Yukarýdakilerden hangileri hýz birimidir?
A) Enerji
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
9.
C) I ve III
B) Magnetik alan
C) Magnetik dolaným
D) Elektrik alan
E) I, II ve III
E) Hýz
I. Elektronvolt
II. Joule
2


III. Kilogram .  Metre 
Saniye


Yukarýdakilerden hangileri enerji birimidir?
A) Yalnýz II
B) I ve II
D) II ve III
1-E
Q SERÝSÝ
2-E
3-C
12.
C) I ve III
A) Güç
B) Ýþ
D) Magnetik aký
E) I, II ve III
4-E
5-D
Weber . Coulomb aþaðýdakilerden hangisinin biriMetre
mi olarak kullanýlabilir?
6-D
7-B
223
8-E
9-E
C) Magnetik alan
E) Momentum
10-C
11-C
12-E
FÝZÝK SORU BANKASI
FİZİK
Q Serisi
GENEL
TEKRAR TESTLERİ
Test (1 - 20)
Genel Tekrar Testleri
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
1.
4.
5d
Ι
CX=2F
CY=3F
CX
+ –
+ –
M
5d
3d
K
Þekildeki
TEST / 1
CY
– +
– +
L
V1=30 Volt
Þekil I
ýþýk kaynaðýnýn K, L, M noktalarýnda
oluþturduðu aydýnlanma þiddetleri EK, EL, EM araI
V2=40 Volt
Þekil II
Þekil III
Þekil I ve Þekil II de X ve Y kondansatörleri yüklendikten sonra zýt iþaretli levhalarý birbirine baðlanýyor.
sýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
Buna göre, X kondansatörünün son yükü kaç
A) EK=EL=EM
B) EK>EM=EL
D) EK>EL>EM
C) EK>EM>EL
coulomb olur?
E) EL>EM>EK
A) 12
2.
3m
v
X
5.
3v m
Y
Þekildeki X ve Y cisimleri tam merkezi esnek çarpýþma
yapýyor.
B) 1
C) 3
D) 60
E) 120
Durgun kütlesi m0 olan rölativistik bir cismin hýzý,
4
c iken bu parçacýða eþlik eden de Broglie dalga
5
boyu aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
h
m0 c
E) 9
h
4m0c
B)
D)
1
D)
9
C) 36
(h=Planck sabiti, c=Iþýk hýzý)
X cisminin çarpýþmadan önceki kinetik enerjisi E
olduðuna göre, Y cisminin çarpýþmadan sonraki
kinetik enerjisi kaç E olur?
1
A)
3
B) 24
3h
4m0 c
C)
E)
3h
5m0c
3h
5m0 c 2
6.
3.
Þekildeki X ve Y cisimleri
birbirine v ve 3v hýzlarýyla atýlýyor. Z cismi serbest býrakýlýp T cismi ise
3v hýzýyla atýlýyor. X ve Y
X
v
cisimleri t1 sürede, Z ve
T cisimleri ise t2 sürede
karþýlaþýyorlar.
t
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
t2
A)
1
2
Q SERÝSÝ
B)
2
3
C)
Z
3
4
Y 2h
v=0
h
h
3v
3v
Y
h
h
X
Y
2h
Þekil I
X 2h
h
Þekil II
Þekildeki türdeþ X ve Y cisimleri Þekil I ve Þekil II
deki gibi üst üste konulduðunda potansiyel enerji-
T
leri eþit olduðuna göre X ve Y cisimlerinin Þekil I
deki potansiyel enerjileri oraný kaçtýr?
D)
3
2
E)
1
4
A) 1
226
B) 3
C) 5
D) 15
E) 30
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
7.
v
L
11.
v=0
v
K
TEST / 1
M
k
a
K noktasýndan v hýzýyla atýlan cisim L den v ile geçip M
n=2
λ
d
de duruyor.
A0
L
Cisim K den L ye ve L den M ye t sürede geldiðine
göre, cismin ivme-zaman grafiði aþaðýdakilerden
hangisidir?
A)
Þekildeki çift yarýkta giriþim deneyinde yarýklardan
B)
Ývme
C)
Ývme
birinin önüne kalýnlýðý a, kýrýlma indisi 2 olan saydam madde konulduðunda merkezi aydýnlýk saçak
Ývme
ne kadar yerdeðiþtirir?
kg
kg
k
g
0
t 2t Zaman 0
D)
Ývme
A)
t 2t Zaman
12.
Gücü P olan bir ýþýk kaynaðý dalga boyu λ olan N tane
fotonu t sürede yayýyor.
9.
B) 1
1
D)
4
C) 2
C) 15
E)
3a
2
Þekildeki K çemberi sayfa
düzleminden dýþarý doðru
→
B magnetik alanýnýn olduðu bölgededir.
K
→
1 B
2
II. Magnetik alanýn þiddeti azalýrsa çemberde 1 yönünde indüksiyon akýmý oluþur.
E) 4
III. K çemberi magnetik alanýn dýþýna çýkarýlýrsa 2 yönünde indüksiyon akýmý oluþur.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
rý=2 Ω
R=5 Ω
5A
5 ohm büyüklüðündeki
dirençten 5 Amper þiddetinde akým geçtiðine
göre iç direnci 2 ohm
olan motorun zýt elektromotor kuvveti eý kaç volttur?
B) 10
D) 4a
I. Magnetik alan þiddeti artarsa çemberde 2 yönünde
indüksiyon akýmý oluþur.
εý
Þekildeki elektrik devresinde üretecin elektromotor kuvveti 40 volt, iç
direnci 1 ohm dur.
A) 5
C) 2a
Buna göre,
Buna göre, gücü 2P olan bir ýþýk kaynaðý dalga
boyu 2l olan 2N tane fotonu kaç t sürede yayar?
1
A)
2
B) a
Zaman
–kg
t 2t Zaman
0
a
2
t 2t
0
k
g
8.
t 2t Zaman 0
E)
Ývme
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
ε=40 V
r=1 Ω
13.
D) 20
K
L
R
L
E) 25
~
10.
Hidrojen atomunun temel durumdaki elektronunu
Þekildeki alternatif akým devresinde anahtarlar
açýkken akýmla gerilim arasýndaki açý q1, yalnýz K
kapalý iken q2, yalnýz L kapalý iken q3 olduðuna göre
q1, q2, q3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
iyonlaþtýrmak için gerekli enerji E1, temel durumdaki elektronu ikinci enerji düzeyine uyarmak için
E
gerekli enerji E2 olduðuna göre, 1 oraný kaçtýr?
E2
A)
1-C
Q SERÝSÝ
1
4
2-C
B)
2
3
3-C
3
4
D)
4-B
5-D
C)
4
3
E)
6-D
9
4
A) θ1=θ2=θ3
7-E
227
8-A
9-A
B) θ2>θ1>θ3
10-D
11-B
C) θ1=θ2>θ3
12-C
13-B
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
1.
TEST / 2
4.
v=0
P m
h
x
x M
L
K
kaymadan dönerek ilerlemektedir.
v v=0
K
Þekildeki eþmerkezli K
ve L diþlileri ok yönünde
x
3r
L
r
Buna göre, X ve Y ci-
N
X
simlerinin hýzlarý oraný
vX
kaçtýr?
vY
h kadar yükseklikteki P noktasýndan serbest býrakýlan
cisim K den v hýzý ile geçip L de duruyor.
Y
Yalnýz KN arasý sürtünmeli olduðuna göre, ayný
cisim N den kaç v hýzýyla atýlýrsa P ye kadar çýkabilir?
A) 1
B)
2
C) 2
D)
2.
3
P
A)
1
12
B)
1
6
C)
1
4
D)
1
2
E)
1
3
E) 3
v=0
T 3v
5.
5v
K
10 cm
K
yer
L
vý
hýzýyla çarpmaktadýr.
A)
Cisimlerin havada kalma süreleri eþit olduðuna
göre, vý kaç v dir?
3.
B) 4
C) 6
Þekildeki 2m ve m kütleli cisimlerin arasýndaki
sürtünme katsayýsý k,
yatay düzlem ise sürtünmesizdir.
D) 8
F
B)
2m
6.
k
m
k=0
D) 3kmg
Q SERÝSÝ
1
kmg
2
N
L
3
5
B)
4
5
C)
9
25
D)
16
25
E) 1
E) 10
Þekildeki kondansatör
devresinde üretecin gerilimi V iken X kondansatörünün yükü q1 dir.
Y
X
C
C
C
Y kondansatörünün lev-
Cisimler kaymadan beraber hareket ettiklerine göre
F kuvvetinin en büyük deðeri aþaðýdakilerden hangisidir?
A) kmg
O
4 cm
KOL arasýnda basit harmonik hareket yapan cismin
maksimum kinetik enerjisi E olduðuna göre, N noktasýndan geçerken kinetik enerjisi kaç E dir?
Þekildeki K noktasýndan 5v hýzýyla atýlan cisim maksimum yükseklikteki T noktasýndan 3v hýzýyla geçmektedir. P noktasýndan serbest býrakýlan cisim ise yere vý
A) 2
6 cm
halarý arasýndaki uzakV
q1
oraný kaçtýr?
X in yükü q2 olduðuna göre,
q2
lýk yarýya indirildiðinde
C) 2kmg
A)
E) 6kmg
228
1
2
B)
2
3
C)
3
4
D)
4
5
E)
8
9
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
7.
λ
11.
λ
λ
d
L
TEST / 2
L
d
2L
X
P
Y
2d
x
λ
Z
A0
L
2x
Þekildeki L, 2L, L uzunluklu camlarla yapýlan hava kamalarýnýn uç kalýnlýklarý d, d, 2d dir.
R
Þekildeki çift yarýkta giriþim deneyinde P noktasýn-
dalga boyu ýþýkla aydýnlatýlan X, Y, Z hava kamalarýndaki aydýnlýk saçak sayýlarý nX, nY, nZ arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
l
A) nX>nY>nZ
B) nZ>nX=nY
D) nX>nZ>nY
da 3. karanlýk saçak oluþtuðuna göre, R noktasýnda
hangi saçak oluþur?
A) 4.Karanlýk
C) nX=nY>nZ
B) 5.Karanlýk
D) 5.Aydýnlýk
E) nY>nX=nZ
12.
8.
–z
v
→
B
1
→
E) 6.Aydýnlýk
→
+y
B
R1
R2
2
–x
U
U

®
E
–y
®
Uzayda yayýlmakta olan elektromagnetik dalga v hýzýyla +y yönünde hareket ederken elektrik alan
bileþeni +z yönünde olduðuna göre, magnetik alan
bileþeni hangi yöndedir?
B) –z
C) –x
εý=10 V
9.
D) +x
®
B ve
B magnetik alanýnýn içindeki
Þekildeki
®
çerçeve v hýzýyla B magnetik alanýna doðru hareket ettirilirse R1 ve R2 dirençlerinden geçen akýmlarýn yönleri nedir?
→
A) +z
v
3
4
+x
+z
C) 6.Karanlýk
E) –y
R1
R2
A)
1
3
B)
1
4
C)
2
3
D)
2
4
E) Geçmez
R=6 Ω
rý=2 Ω
13.
3
d
ε=60 V
+q
r=2 Ω
v
v=0
m
Þekildeki elektrik devresinde üretecin elektromotor
kuvveti 60 volt motorun zýt elektromotor kuvveti
10 volt olduðuna göre motorun verimi yüzde kaçtýr?
d
m +q
V
Þekil I
A) 20
10.
B) 30
C) 40
D) 50
Þekil I de yatay düzlemdeki paralel levhalar arasýndaki
potansiyel fark V dir. +q yüklü m kütleli cisim serbest
býrakýlýnca diðer levhaya v hýzýyla çarpýyor. Þekil II deki
ise +q yüklü m kütleli cisim serbest býrakýlýnca düþey
düzlemde dengede kalýyor.
Buna göre, atomun elektronunun ikinci yörüngeye
uyarýlmasý için elektrona kaç E enerji vermek gerekir?
1-C
Q SERÝSÝ
2-D
1
B)
2
3-E
5
C)
4
4-E
d uzaklýðý 1,8 metre olduðuna göre, v hýzý kaç m/s
dir?
(g=10 m/s2)
3
E)
4
D) 1
5-D
Þekil II
E) 100
Hidrojen atomunun temel haldeki elektronunun toplam
enerjisi –E dir.
1
A)
4
V
6-E
A) 1
7-B
229
8-D
B) 2
9-D
10-E
C) 3
11-D
D) 4
12-C
E) 6
13-E
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
1.
m
X
TEST / 3
4.
3m
10 m/s
15°
K
Buna göre, x uzaklýðý kaç metredir?
Þekildeki sürtünmesiz yatay düzlemde m, 2m ve 3m
1

2
 g = 10 m / s ; sin30° = 
2

kütleli cisimler serbest býrakýldýðýnda herhangi bir
P
anda X ve Y cisimlerinin momentumlarý oraný X
PY
kaç olur?
A) 5
1
2
B) 1
2
3
C)
yer
Þekildeki K noktasýndan 10 m/s hýzla yatayla 15° açý
yaparak eðik olarak atýlýyor.
Y
2m
A)
L
x
D)
3
4
E)
B) 10
C) 15
D) 20
E) 40
3
8
5.
4L α α
2.
v=0
F
K
v=0
F
L
M
X
K
N
αα
M
9L
L
Y
N
T
R
T
Þekildeki eþit bölmeli yatay düzlemde yalnýz LT arasý
sürtünmelidir. K noktasýnda durmakta olan cisim K den
M ye kadar F kuvveti ile çekilip býrakýlýnca T de duruyor.
Þekilde X cismi KM arasýnda Y cismin NR arasýnda
basit harmonik hareket yapýyor. X cismi K den L ye 3
saniyede geliyor.
Cismin L deki kinetik enerjisi EL, N deki kinetik
E
enerjisi EN büyüklüðünde olduðuna göre, L oraný
EN
kaçtýr?
A)
1
2
B) 1
C)
3
2
D) 2
E)
X ve Y cisimleri ayný anda serbest býrakýldýðýnda X
cismi K ye geri döndüðünde Y cismi nerede bulunur?
A) R de
5
2
6.
3.
Þekildeki 2m ve m kütleli cisimlerin arasýndaki
sürtünme katsayýsý k,
yatay düzlem ise sürtünmesizdir.
k
Q SERÝSÝ
B)
1
kmg
2
C) 2kmg
D) 3kmg
+q
v=0
m
P1
v=0
–2q
m
P2
yüklü parçacýklar ser-
k=0
best býrakýldýðýnda karV
þý levhaya P1 ve P2 bü-
Cisimler kaymadan beraber üst üste hareket ettiklerinde göre F kuvvetinin en büyük deðeri aþaðýdakilerden hangisidir?
A) kmg
Þekildeki paralel yüklü
Eþit kütleli +q ve –2q
m
C) N de
E) NT arasýnda
levhalar arasýna üreteç
baðlanýyor.
2m
F
B) T de
D) TR arasýnda
yüklüðünde momentumlarla çarptýðýna göre,
oraný kaçtýr?
A)
E) 6kmg
230
1
2
B)
1
2
C)
1
4
D) 2
P1
P2
E) 4
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
7.
Þekildeki sayfa düzlemi-
TEST / 3
X
11.
Y
ne dik yerleþtirilen tellerden i, 2i, 3i büyüklü-
VR=V
VL=2 V
VC
R
L
C
i
3i
ðünde akýmlar geçmektedir.
2i
i
Z
Buna göre, X, Y, Z hali
kalarýndaki magnetik
dolanýmlar DX, DY, DZ
arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
~
Þekildeki alternatif akým devresinde direnç ve bobinin
gerilimleri V ve 2V dir. Akýmla gerilim arasýndaki açý 45
derecedir.
A) DX>DY>DZ
B) DY>DX>DZ
D) DY>DZ>DX
Akým gerilimden önde olduðuna göre, kondansatörün uçlarý arasýndaki potansiyel fark VC kaç V dir?
C) DZ>DX>DY
E) DX=DY>DZ
A) 1
8.
12.
B)
2
C) 2
D)
C1=1F C2=4F
E) 3
C1
+ –
+ –
a
λ
5
n
K
L
C2
– +
– +
ε=50 Volt
Þekildeki çift yarýkta giriþim deneyinde yarýklardan
birinin önüne kalýnlýðý a, kýrýlma indisi n olan saydam
ortam konuluyor.
Þekildeki C1 ve C2 kondansatörleri 50 voltluk üreteçle
seri baðlanýyor.
Kondansatörler üreteçten çýkarýlýp zýt iþaretli levhalarý birbirine paralel olarak baðlanýrsa K ve L noktalarý arasýndaki potansiyel fark kaç volt olur?
Yarýklar kaynak gibi düþünüldüðünde kaynaklar
arasýnda oluþan faz farkýný veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
A) 0
A) a(n – 1)
a
B)
λ
n–1
C)
λ
a(n – 1)
D)
λ
Bohr atom modeline göre r yarýçaplý n. yörüngede
dolanan elektrona eþlik eden de Broglie dalga boyunu veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
1
A)
n
r
B)
n
2πr
C)
n
n
D)
r
C) 40
D) 50
E) 100
E) a. λ.n
13.
9.
B) 10
Þekildeki birbirine paralel yerleþtirilen X ve Y tellerinin tam ortasýndan
+q yüklü cisim v hýzýyla
atýlýyor.
X telinden i büyüklüðünde akým geçtiðine
göre,
n
E)
2 πr
d
i
d
2 3
1
+
v
–
+q
X
Y
I. Y telinden (+) yönde i akýmý geçerse yüklü cisim 3
yönünde sapmadan devam eder.
II. Y telinden (+) yönde 2i akýmý geçerse yüklü cisim
1 yönünde sapar.
10.
III. Y telinden (–) yönde i akýmý geçerse yüklü cisim 2
yönünde sapar.
Durgun kütlesi m0 olan bir cismin hýzý 1,8.108 m/s
iken kütlesi kaç m0 olur?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
(c=3.108 m/s)
A)
1
4
1-D
Q SERÝSÝ
2-C
B)
5
3
C)
5
4
D)
3-D
4-A
5-D
3
2
E)
6-A
A) Yalnýz I
4
3
B) Yalnýz II
D) I ve II
7-D
231
8-D
9-C
10-C
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
11-E
12-A
13-E
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
TEST / 4
1.
4.
Ι1
F
a1
Ι2
F
K
F
L
F
Perde
m
A) 1
I2
h
h
h
h
T
D) 4
E) 9
v=0
1
2
P
S
5.
R
2
3
C)
3
4
D)
1
3
E)
1
4
v=0
m
K
C) 3
D) 4
r
h
r
L
Þekildeki sürtünmesiz düzlemde h kadar yükseklikten serbest býrakýlan cisme K noktasýnda etki eden
yüzey tepkisi 2mg olduðuna göre, L den geçerken
etki eden yüzey tepkisi kaç mg dir?
Buna göre, þekildeki eþit bölmeli düzlemde kaç bölme kesinlikle sürtünmelidir?
B) 2
B)
O
K noktasýndan serbest býrakýlan cisim ilk kez S de, P
den serbest býrakýlan cisim ise ilk kez N duruyor. L den
býrakýlan cisim ise R de duruyor.
A) 1
Þekil II
ðýnda hareket ivmeleri a1 ve a2 büyüklüðünde oldua
ðuna göre, 1 oraný kaçtýr?
a2
C) 3
v=0
K
L
M
N
m
Þekilde özdeþ m kütleli cisimler serbest býrakýldý-
A)
2.
m
m
oraný kaçtýr?
B) 2
m
Þekil I
kaynaklarý varken diðer odaklarýndaki K ve L noktalarýndaki aydýnlanma þiddetleri eþit olmaktadýr.
Buna göre,
m
m
Perde
Þekildeki odak uzaklýklarý eþit ince ve kalýn kenarlý merceklerin odaklarýndan birinde Ι1 ve Ι2 þiddetinde ýþýk
I1
a2
E) 5
A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
v2
3.
9h
v1
h
6.
L
K
x
x
M
atýlan cisimler M ve L noktalarýna çarptýðýna göre,
v1
oraný kaçtýr?
v2
Q SERÝSÝ
B) 2
C) 3
D) 4
C
K
V
C
Üretecin elektromotor
kuvveti e olduðuna göre, K-L arasýndaki potansiyel fark kaç e dir?
Þekildeki h ve 9h yükseklikten v1 ve v2 hýzlarýyla
A) 1
Þekildeki elektrik devresinde üretecin iç direnci
sýfýrdýr.
A)
E) 6
232
1
6
B)
1
4
C)
2C
C
L
ε
1
3
D)
1
2
E) 0
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
7.
Kýrmýzý Yeþil Mor
TEST / 4
11.
K
Enerji (eV)
hava
4,6
4,1
d
X ortamý
4,5 eV enerjili elektronlarla bombardýman edildiðinde X atomlarýyla etkileþen elektronlarýn son
enerjileri kaç eV olamaz?
°
A
olmalýdýr?
8.
C) 20000
A) 0,4
B) 1,3
C) 2,3
D) 0,1
E) 4,5
E) 30000
Þekildeki m ve 3m kütleli X ve Y cisimleri
serbest býrakýldýðýnda
Y cismi yere kaç mgh
12.
m X
kinetik enerji ile çarpar?
Y 3m
h
h
(Sürtünme önemsiz,
yer
g=Yerçekimi ivmesi)
A) 1
9.
n=1
Temel hal
Bazý enerji düzeyleri þekildeki gibi olan X atomlarý
göre, ýþýðýn geldiði taraftan bakan gözlemcinin zarý
karanlýk görmesi için d zar kalýnlýðý minimum kaç
B) 15000
n=2
0
Kýrmýzý, yeþil ve mor ýþýklarýnýn X ortamýndaki dalga
°
°
°
boylarý sýrasýyla 6000 A
, 5000 A
ve 4000 A
olduðuna
D) 25000
n=4
n=3
3,2
2,2
hava
A) 10000
Ýyonlaþma sýnýrý
B) 2
3
Hýzý
C)
2
3
D)
3
2
E)
Þekilde tek yarýkta giriþim deneyinde P noktasýnda 5. karanlýk saçak
λ
oluþmaktadýr.
P
w
Fant ve ekran arasýndaki L uzaklýðý iki katýna çýkarýlýrsa P noktasýnda hangi saçak oluþur?
1
4
A) 2. Aydýnlýk
c
olan bir rölativistik kütlenin kinetik enerjisi E
2
Ekran
Fant
B) 2. Karanlýk
D) 3. Aydýnlýk
dir.
L
C) 3. Karanlýk
E) 10. Karanlýk
Buna göre, cismin hýzý kaç c olduðunda kinetik
enerjisi 2E olur?
A)
3
B)
2
C)
2
3
D)
3
2
E)
8
3
→
13.
10.
Þekildeki elektrik devresinde üreteçlerin elektromotor kuvvetleri 10 volt
ve 30 volt, iç dirençleri
önemsiz, dirençler ise
5 ohm ve 10 ohm dur.
ε2=10 Volt
ε1=30 Volt
Buna göre, K noktasýndan kaç amper büyüklüðünde akým geçer?
v
→
B
R1=5 Ω
→
B
+q
Þekil I
1-E
Q SERÝSÝ
2-B
B) 3
3-E
C) 4
4-B
60°
+q
Þekil II
v
→
B
+q
Þekil III
→
→
K
+q yüklü cisim U B magnetik alanýna þekildeki gibi v
hýzýyla üç farklý yönde atýlýyor.
R2=10 Ω
Buna göre, cisme etki eden magnetik kuvvetlerin
büyüklükleri F1, F2 ve F3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) F1>F2>F3
A) 1
→
v
→
D) 7
5-E
D) F1=F2=F3
E) 11
6-A
B) F1=F3>F2
7-E
233
8-D
9-E
10-D
C) F1=F2>F3
E) F1>F3>F2
11-E
12-A
13-D
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
1.
Þekildeki 3m ve m kütleli
cisimler F kuvveti ile iti-
TEST / 5
4.
v=sabit
3m
lince cisimler sabit hýzla
hareket ediyor.
F
K noktasýndan serbest
býrakýlan cisim L den P
v=0
K
4h
büyüklüðünde momentumla geçip yere çarpýp
m
T
Buna göre, m kütleli cismin 3m kütleli cisme uygu-
N ye kadar yükseliyor.
L
N
ladýðý tepki kuvveti T kaç F dir?
Buna göre, yerin cisme
uyguladýðý itmenin bü-
M
A)
1
4
B)
1
3
C)
1
2
D)
4h
yer
yüklüðü kaç P dir?
3
4
E) 1
A) 1
2.
h
B)
3
2
C) 2
D)
5
2
E) 3
v1
5.
h
d
+ → –
+ E –
q
K
53°
x
yer
Þekildeki kondansatör q kadar yüklendikten sonra
üreteçten çýkarýlýyor ve levhalarýn arasýndaki elektrik
alan þiddeti E büyüklüðünde oluyor.
v2
Þekildeki gibi yerden h kadar yüksekten v1 hýzýyla atýlan
cisim x kadar uzaða yatayla 53 derece yaparak v2 hýzýyla çarpmaktadýr.
h
Buna göre,
oraný kaçtýr?
x
A)
1
3
B)
2
3
C)
3
4
D)
4
5
E)
L
Bu durumda levhalar arasýndaki d uzaklýðý yarýya
indirilirse elektrik alan þiddeti kaç E olur?
A)
3
5
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
3.
6.
X
K
K
L
O
M
N
D) M-O arasýna
Q SERÝSÝ
rý=3 Ω
r=1 Ω
L
Toprak
Þekildeki elektrik devre parçasýnda L den K ye doðru 2
amper þiddetinde akým geçiyor.
Cismin periyodu 1,8 saniye olduðuna göre, K den
geçtikten 1,2 saniye sonra hangi noktaya gelir?
B) N-M arasýna
ε1=10 V εý=20 V ε2=60 V R=4 Ω
r=2 Ω
Þekildeki X cismi KN arasýnda basit harmonik hareket
yapmaktadýr.
A) N ye
2A
L noktasý topraða baðlý olduðuna göre, K noktasýnýn
elektriksel potansiyeli kaç volttur?
C) M ye
A) 40
E) O ya
234
B) 50
C) 60
D) 80
E) 90
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
7.
TEST / 5
11.
Temel haldeki bir hidrojen atomunda elektronun açýsal
Akým
momentumu L, çizgisel momentumu P büyüklüðündedir.
imax
n=2 yörüngesine uyarýlan hidrojen atomunda elektronun açýsal ve çizgisel momentumlarý aþaðýdakilerden hangisidir?
L
B) , 2P
2
A) 2L, 2P
D) L, 2P
VKesme
0
Gerilim
Bir fotosel lambaya dalga boyu λ olan ýþýk düþürüldüðünde akým gerilim grafiði þekildeki gibi oluyor.
P
C) 2L,
2
Fotosele dalga boyu 2l olan ve ýþýk þiddeti daha
büyük olan ýþýk düþürülürse,
E) 2L, 4P
I. VKesme azalýr.
II. Ιmax artar.
8.
5
c
Durgun kütle enerjisi E olan bir cismin hýzýný
3
ye çýkarmak için cisme verilmesi gereken enerji kaç
III. Akým oluþmaz.
E dir?
A) Yalnýz I
yargýlarýndan hangileri doðru olabilir?
B) Yalnýz II
D) I ve II
A)
9.
1
3
B)
1
2
C)
3
2
D) 1
Þekildeki L uzunluðundaki camlarla oluþturulan hava kamasý dalga
boyu λ olan ýþýkla aydýnlatýlýyor.
E)
3
5
12.
VR
VL
R
XL
~
Ve
d
Hava
3λ
C)
4
B) λ
E) I, II ve III
P
λ
Þekildeki alternatif akým devresinde direnç ve bobinin
uçlarý arasýndaki etkin gerilimler VR ve VL dir.
L
P noktasýnda n. parlak
çizgi oluþtuðuna göre, d kalýnlýðýný veren ifade aþaðýdakilerden hangisi olabilir?
λ
A)
2
C) Yalnýz III
Akýmla gerilim arasýndaki açý 30 derece olduðuna
göre, VR, VL ve Ve arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden
hangisidir?
A) Ve=VR=VL
3λ
D)
2
E) 3 λ
B) Ve>VR>VL
D) VR>Ve>VL
C) Ve>VL>VR
E) VL>Ve>VR
13.
1 4
10.
i
2
3 5
4
K0
R
K1
P
y
K2
x
v
v
–q
+q
Üzerinden i akýmý geçen telin yanýndan v hýzýyla
atýlan +q ve –q yüklü cisimlerin izleyeceði yollar
Derinliði sabit dalga leðeninde K1 ve K2 ayný fazlý dalga
kaynaklarý dalga boyu 4 cm olan dalgalar üretiyor.
aþaðýdakilerden hangisidir?
–q
+q
P noktasý 2. düðüm, R noktasý 2. katar çizgisi üzerinde olduðuna göre, x+y uzunluðu kaç cm dir?
A)
1
4
B)
1
3
(K0:Merkezi dalga katarý)
C)
2
3
D)
2
4
E)
4
5
A) 3
1-A
Q SERÝSÝ
2-B
B) 5
3-C
C) 7
4-D
D) 9
5-C
E) 11
6-E
7-C
235
8-B
9-C
10-C
11-E
12-B
13-B
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
1.
TEST / 6
4.
Kuvvet
Hidrojen atomlarýnýn uyarýlmasý sonucu uyarýlan
atomlar temel hale dönerken kaç çeþit farklý dalga
boylu ýþýma yapabilir?
F
0
x
2x
A) 2
3x Konum
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
m kütleli durgun bir cisme sürtünmesiz yatay düzlemde etki eden kuvvetin yola baðlý deðiþimi þekildeki gibidir.
Cismin x konumundan geçerken anlýk momentumu
P büyüklüðünde olduðuna göre, 3x konumundan
geçerken anlýk momentumu kaç P dir?
5.
Y
X
A)
2
B) 2
C)
3
D)
5
E) 3
→
B
→
r
4B
2r
Þekildeki r ve 2r yarýçaplý dairesel halkalarýn için®
2.
®
den sayfa düzleminden dýþarý doðru B ve 4 B þidVR=V
VL=2 V
VC
R
L
C
Akým, Gerilim
detindeki magnetik alanlar ayný anda sýfýra indirildi-
V
ðinde halkalarda oluþan indüksiyon elektrik alanE
larýn þiddetleri oraný X kaç olur?
EY
i
0
Zaman
~
Þekil II
Þekil I
A)
1
2
B)
1
4
C)
1
6
1
8
D)
E)
1
12
Þekil I deki alternatif akým devresinin akým ve gerilim
grafiði Þekil II deki gibidir.
Buna göre, kondansatörün uçlarý arasýndaki potansiyel fark VC kaç V dir?
A) 1
B)
5
C) 2
D)
3
E) 3
6.
Bir X ýþýný tüpünde elektronlar v hýzý ile duvara çarpýp d
kadar yol alýp duruyor.
Bu sýrada oluþan X ýþýnlarýnýn dalga boyu 4d olduðuna göre, elektronlarýn v hýzý kaç c dir?
3.
Þekildeki tek yarýkta giriþim deneyinde yarýk
geniþliði w, fant ve ekran
arasý uzaklýk L, kullanýlan
ýþýðýn dalga boyu λ dýr.
λ
A)
w
Ekranda oluþan saçak
sayýsýnýn artmasý için,
1
2
B)
1
2
C)
1
4
D)
2
4
E)
2
L
Fant
Ekran
I. Fant ve ekran arasýna daha yoðun bir ortam konulmalý
II. w küçültülmeli
7.
III. L büyültülmeli
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
Q SERÝSÝ
Durgun kütle enerjisi E olan cismin hýzý 0,8c olduðunda toplam enerjisi kaç E olur?
(c=Iþýk hýzý)
C) Yalnýz III
A) 1
E) I ve III
236
B)
5
4
C)
5
3
D)
2
3
E)
4
3
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
8.
TEST / 6
11.
Þekildeki m kütleli X ve Y
d
cisimleri aðýrlýksýz makaralara baðlýdýr.
1.K
X ve Y cisimleri serbest
30°
m X
Y m
h
Þekildeki hava kamasýnda dalga boyu
h
daki d uzaklýðý kaç
B)
5
3
C)
8
5
D)
5
4
E)
l
olur?
3
4
B) 1
3
2
C)
D) 2
→
3B 4B
P
v
K
2v
N
P noktasýndan v hýzýyla atýlan cisim K den 2v ile
geçip M de durduðuna göre cisim N den kaç v hýzýyla atýlýrsa P ye kadar çýkabilir?
5
B) 3
C) 10
D) 4
60°
L
→
Buna göre, K ve L noktalarýndaki bileþke magnetik
B
alanlar oraný K kaçtýr?
BL
Þekildeki düzlemde yalnýz KN arasýnda sabit sürtünme
vardýr.
A)
→
3B
K noktasýnda sayfa düzleminden dýþarý doðru 3 B ve
→
→
4 B, L noktasýnda ise sayfa düzleminden içeri doðru 3 B
→
ve 4 B magnetik alanlarý bulunmaktadýr.
h
M
5
4
4B
→
L
E)
→
12.
K
olan ýþýk
8
3
A)
9.
l
kullanýldýðýnda camlar arasýndaki açý 30 dereceyken 1. aydýnlýk saçak ve 2. karanlýk saçaklar arasýn-
yer
3
2
Hava
1.A
býrakýldýðýnda Y cismi
yerden en fazla kaç h
yükselebilir?
A)
2.K
2.A
A)
5
3
B)
5
2
C)
3
5
D)
2
3
E) 1
E) 2 3
13.
X
3r
Y
Z
2r
r
T
10.
+q1
K
2r
+q2
v
d
L
2d
M
Þekildeki X ve Y diþlileri eþ merkezli olup Z ve T kasnaklarýna baðlýdýr.
K noktasýndaki +q1 yüklü cisim M noktasýndaki sabitlenmiþ +q2 yüklü cismine doðru sürtünmesiz yatay
düzlemde v hýzýyla atýlýnca L noktasýnda duruyor.
Buna göre,
I. X ve Y nin açýsal hýzlarý eþittir.
Buna göre, +q1 yüklü cismin K noktasýndaki kinetik
enerjisini veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
II. Y ve T nin çizgisel hýzlarý eþittir.
III. Z nin açýsal hýzý T den küçüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
qq
A) k 1 2
d
qq
B) k 1 2
2d
D) k
1-B
Q SERÝSÝ
2-C
q1q2
6d
3-A
qq
C) k 1 2
3d
E) 2k
4-D
5-D
A) Yalnýz I
q1q2
d
B) Yalnýz II
D) I ve II
6-B
7-C
237
8-C
9-B
10-D
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
11-C
12-E
13-D
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
1.
TEST / 7
5.
Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzaným denklemi x=5sinπt cm dir.
Bir dalga leðeninde kaynaklar zýt fazlý dalgalar üretmektedir.
Buna göre, cismin maksimum ivmesi kaç cm/s2 dir?
Dalga boyu
(π=3)
tarafýndaki 3. düðüm çizgisinin yol farký kaç
A) 5
B) 15
2.
C) 25
D) 45
E) 60
XC
R
Ιe
Ιe
A)
3
2
l
olduðuna göre, gecikmeyen kaynak
B) 2
C)
5
2
l
D) 3
dýr?
E) 4
XL
Ιe
~
~
I
~
II
6.
III
P
R
Þekildeki R, L, C devrelerinde akýmla gerilim arasýndaki faz farký 90 derece olan devreler hangileri olabilir?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) II ve III
w=d
d
L
L
C) Yalnýz III
Þekil I
E) I, II ve III
Þekil II
Þekil I de tek yarýkta giriþim deneyinde
l1
dalga
boylu ýþýk kullanýldýðýnda P noktasýnda 3. karanlýk,
þekilde çift yarýkta giriþim deneyinde l2 dalga boylu
ýþýk kullanýldýðýnda da R noktasýnda 3. karanlýk
3.
Þekildeki elektrik devresinde 2R, 3R ve 6R
büyüklüðünde dirençler
iç direnci olmayan özdeþ üreteçlere baðlýdýr.
2R
saçak oluþtuðuna göre,
l1
l2
oraný kaçtýr?
3R
A)
i2
Buna göre, i1 ve i2
akýmlarýnýn büyüklükleri oraný kaçtýr?
1
2
B)
2
3
C)
3
4
D)
5
6
E)
4
5
ε
i1
6R
ε
A)
1
5
B)
2
5
C)
3
5
D)
1
2
E)
2
3
7.
K
v1
v2
L
4.
Þekildeki sürtünmesiz
ve aðýrlýksýz makaraya
baðlý m ve 2m kütleli
cisimler serbest býrakýldýðýnda T ip gerilmesi kaç mg olur?
T
m
N
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde K ve L noktalarýndan v1
ve v2 hýzlarýyla atýlan cisimler M ve N noktalarýna düþmektedir.
v
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
v2
2m
(g:Yerçekimi ivmesi)
A) 2
Q SERÝSÝ
B)
7
3
C)
8
3
D) 3
M
A) 1
E) 6
238
B)
1
2
C)
1
5
D)
1
2
E)
1
10
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
TEST / 7
8.
11.
L
h
x
3E v
Þekildeki sürtünmesiz
yatay düzlemde m1 ve
m2 kütleli cisimler ara-
k
sýndaki sürtünme katsayýsý k dýr.
F
m2
K
Þekildeki sürtünmeli eðik düzlemde K noktasýndan 3E
Cisimlerin beraber hareket edebileceði maksimum
kinetik enerjisiyle atýlan cisim L ye kadar çýkýp geri
dönerek K den E kinetik enerjisiyle geçmektedir.
(g:Yerçekimi ivmesi)
Buna göre, K den atýldýðýnda kinetik enerjisi kaç
mgh týr?
A) (m1+m2)k
A) 1
B) 2
C) 3
D)
3
2
E)
F kuvvetini veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
B) (m1+m2)g
D) m1kg
Þekildeki sürtünmesiz
yatay düzlemde m kütleli cisim v hýzýyla K noktasýna çarpýp ayný hýzla
yansýyor.
60°
10,4
8,84
7,8
6,67
4,86
v
m
30°
K
Buna göre, K noktasýnda cisme etki eden itmenin
yönü aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
Hα Hβ Hγ
n=5
n=4
n=3
n=2
n=1
Temel hal
Þekilde civa atomunun spektrumunda gözlenen
Lyman ve Balmer serilerine ait çizgiler gösterilmiþtir.
Lα Lβ Lγ
Buna göre, hangi fotonun çizgisel momentumu en
büyüktür?
Ι
30°
K
Ýyonlaþma sýnýrý
0
B)
Ι
E) m2kg
Enerji (eV)
m
v
C) (m1+m2)kg
5
2
12.
9.
m1
K
C)
B) Lβ
A) Lα
D)
Ι
C) Lγ
D) Hβ
E) Hγ
Ι
75°
60°
K
K
E)
Ι
13.
75°
K
Metal
Iþýk þiddeti
Iþýðýn dalga boyu
K
L
M
3Ι
2Ι
Ι
λ
2λ
3λ
K, L, M fotosellerine ýþýk þiddetleri 3Ι, 2Ι, Ι dalga boyu
λ, 2λ, 3λ olan fotonlar düþürülüyor.
10.
Kopan elektronlarýn kinetik enerjileri eþit olduðuna
göre, metallerden sökülen elektron sayýlarý nK, nL,
nM arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
Özindüksiyon katsayýsý 40 Henry olan bobinden
geçen 4 amper þiddetindeki akým 0,5 saniyede 2
ampere düþürüldüðünde bobinin uçlarýnda oluþan
özindüksiyon emksi kaç volt olur?
A) nK=nL=nM
A) 20
1-D
Q SERÝSÝ
2-D
B) 40
3-B
C) 80
4-C
D) 160
5-B
D) nL>nM>nK
E) 320
6-D
B) nK>nL>nM
7-B
239
8-D
9-D
10-D
C) nK>nM>nL
E) nM>nL>nK
11-C
12-C
13-B
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
TEST / 8
1.
4.
Ι
Enerji (eV)
K M
L
F 2F 3F 4F
2F 3F F
2
Ýyonlaþma sýnýrý
E
E3
n=4
n=3
E2
E1
n=2
n=1
Temel hal
0
Þekildeki ince kenarlý merceðin odak uzaklýðý F dir.
3F
kadar uzakta bulunan I ýþýk kayna2
ðýnýn merceðin diðer tarafýndaki K, M, L noktalarýn-
Bir atomun enerji düzeyleri þekildeki gibidir. Atomun
iyonlaþma enerjisi E dir.
Mercekten
Buna göre, E1 enerjisi kaç E dir?
da oluþturduðu aydýnlanma þiddetleri EK, EM, EL
arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
A) EK>EM>EL
B) EL>EM>EK
D) EK>EL>EM
2.
1
4
B)
3
4
C)
8
9
D)
15
16
E)
1
2
C) EL=EM>EK
E) EL>EM=EK
λ=6000 A°
X
5.
Akým
hava
Ιmax
n=1,5
d=10–3 mm
hava
–3V
Þekildeki hava ortamýnda bulunan kýrýlma indisi 1,5
°
olan saydam ortam dalga boyu 6000 A olan ýþýkla aydýnlatýlýyor.
0
+V
Gerilim
Bir fotosele 5 eV enerjili foton düþürüldüðünde akým
gerilim grafiði þekildeki gibi olmaktadýr.
Buna göre, elektronlarýn eþik enerjisi kaç eV dir?
Kalýnlýðý 10–3 mm olan zara ýþýn geldiði taraftan bakan X gözlemcisi nasýl görür?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 8
A) 5. mertebeden aydýnlýk
B) 5. mertebeden karanlýk
C) 3. mertebeden aydýnlýk
D) 3. mertebeden karanlýk
6.
E) 2. mertebeden aydýnlýk
i
d
3i
K
d
L
d
3.
K
Lamba
d
i
XL=2R
i
XC=R
Þekil I
Üzerinden i ve 3i þiddetinde akým geçen teller sayfa
düzleminde ve sayfa düzlemine dik Þekil I ve Þekil II
deki gibi yerleþtirilmiþtir.
~
Vetkin
Þekildeki alternatif akým devresinde lambanýn gücü P
dir.
Buna göre, K ve L noktalarýndaki magnetik alan þid®
Vetkin sabit kalarak K anahtarý kapatýlýrsa lambanýn
gücü kaç P olur?
A) 1
Q SERÝSÝ
B)
2
C)
5
Þekil II
D) 2
detleri oraný
BK
®
kaçtýr?
BL
A)
E) 4
240
1
2
B) 1
C)
2
D)
2
2
E)
2
3
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
→ m
7.
TEST / 8
→
10.
F
F
K
L
O noktasý etrafýnda düþey düzlemde dairesel
hareket yapan m kütleli
cismin baðlý olduðu
Þekildeki yatay ve sürtünmesiz düzlemde m kütleli
cisme F kuvveti K den L ye kadar uyguladýðýnda cisme
vet uygulanýrsa cisme etki eden itme kaç
lüðünde olur?
I
L
ðuna göre, P noktasýndan geçerken kaç T olur?
büyük-
A) 2
2
B) 1
C) 2
D) 2 2
60°
P
noktasýndan geçerken
3T büyüklüðünde oldu-
Eðer cisme K den L ye kadar 2F büyüklüðünde kuv-
v
M
O
N
ipteki gerilme K noktasýndan geçerken T, N
etki eden itme Ι büyüklüðünde olmaktadýr.
A)
K
B)
E) 4
11.
5
2
C) 3
D) 4
E) 5
Bir dalga leðeninde kaynaklar arasýnda 24 cm uzaklýk
bulunmaktadýr.
8.
Þekildeki C, 6C, 3C ve
Y
2C sýðalý kondansatör-
X
6C
lerle kurulan devrede X
A) 4
B) 5
C) 3
D) 4
D) 10
E) 11
E) 6
12.
5
c oldu3
ðunda kinetik enerjisi E1, toplam enerjisi E2 olduðu-
Durgun kütlesi m0 olan bir cismin hýzý
na göre,
A) 1
9.
C) 6
2C
nin yük miktarlarý oraný
qX
kaçtýr?
qY
B) 2
3C
C
ve Y kondansatörleri-
A) 1
Zýt fazda çalýþan kaynaklar dalga boyu 4 cm olan
dalgalar ürettiðine göre, geciken kaynak tarafýnda
kaç tane katar çizgisi oluþur?
E1
oraný kaçtýr?
E2
B)
1
2
C)
1
3
D)
3
E)
2
3
1 kg
yatay
13.
3 kg
2m
yer
1-C
Q SERÝSÝ
2-B
B) 20
3-A
C) 30
4-B
D) 45
5-B
K
L
O
(π=3, g=10 m/s2)
A) 1
E) 60
6-D
αα
göre ipin uzunluðu kaç
metredir?
Þekildeki sürtünmesiz düzlemde 3 kg kütleli cisim
serbest býrakýldýðýnda yere kaç joule kinetik enerji
ile çarpar?
A) 15
Þekildeki KOL arasýnda
basit harmonik hareket
yapan cisim K den O ya
1,5 saniyede geldiðine
7-A
241
8-B
B) 10
9-D
10-D
C) 10
D)
11-B
3
12-C
E)
6
13-C
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
1.
TEST / 9
4.
Kuvvet
2F
Bir X ýþýný tüpünde elektronlar V1 potansiyel farký ile hýzlandýrýldýðýnda λ, V2 potansiyel farký ile hýzlandýrýldýðýnda 4λ dalga boylu X ýþýnlarý elde ediliyor.
V1
oraný kaçtýr?
V2
Buna göre,
F
0
t
2t 3t 4t Zaman
Durmakta olan m kütleli cisme etki eden kuvvetin
A) 1
B) 2
C) 4
D)
zamanla deðiþimi þekildeki gibidir.
1
2
E)
1
4
Buna göre, cismin t anýndaki momentumu P büyüklüðünde olduðuna göre, 4t anýndaki momentumu
kaç P dir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 9
5.
m
2.
P
K
m
R
L
+2q
M
N
30°
T
–q
Þekildeki sürtünmeli eðik düzlemde m kütleli cisimler
dengededir.
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde P ve R noktalarýnda
+2q ve –q yüklü cisimler bulunmaktadýr.
Buna göre, eðik düzlemdeki sürtünme kuvvetinin
en küçük deðeri kaç mg olabilir?
Buna göre; K, L, M, N, T noktalarýndan hangilerinde
elektriksel potansiyel sýfýrdýr?
A) Yalnýz L
B) K ve L

1
3
 g : Yerçekimi ivmesi; sin30 ° = ; cos 30 ° =

2
2 

C) K ve M
D) L ve N
E) L ve T
A)
3.
Þekildeki dalga leðeninde KOL atmasý düz engele doðru ilerlemektedir.
1
2
D)
3
2
E)
3
3
α
B)
L
6.
K
α
O
L
D)
K
K
Þekildeki özdeþ kondanε
satörlerle kurulu devreX
de Y kondansatörünün
Y
levhalarý arasýna dielektrik katsayýsý havadan
büyük bir yalýtkan madde konulursa X ve Y kondansatörlerinin biriktirdiði yük miktarlarý qX ve qY
nasýl deðiþir?
O
α
A) qX artar, qY azalýr.
α
L
L
E)
B) qX azalýr, qY artar.
C) qX ve qY deðiþmez.
K
D) qX ve qY artar.
O
90°– α
E) qX ve qY azalýr.
L
Q SERÝSÝ
C)
K
K
O
1
3
L
O
C)
B)
O
Düz engel
Atmanýn L noktasý engele geldiðinde yansýmanýn þekli aþaðýdakilerden
hangisidir?
A)
1
4
242
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
7.
TEST / 9
Durgun haldeki kütlesi m0 olan rölativistik parça-
11.
30°
60°
cýðýn hýzý v olduðunda cismin rölativistik momentumu 8m0 c olduðuna göre, v hýzý kaç c dir?
m
(c:Iþýk hýzý)
düþey
A) 2
8.
B) 2 2
C)
8
3
D)
Þekildeki elektrik devresinde X, Y, Z, T lamba-
X
larýnýn dirençleri R, 2R,
5R, R dir.
R
3
E)

3
1
; cos 60° = 
 sin60° =
2
2

2R
T
Z
dirençten geçen akým
þiddetleri eþittir?
R
A) 1
5R
B) X ve T
D) Z ve T
9.
2
Y
Buna göre, hangi iki
A) X ve Y
Þekildeki m kütleli cisim serbest býrakýldýðýnda ipteki
maksimum gerilme kuvveti T1 minimum gerilme kuvveti
T2 büyüklüðünde olmaktadýr.
T
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
T2
B) 2
E)
3
E) X ve Z
12.
Y
K
S N
k
R1
2
4
cisimleri asýldýðýnda yaylardaki uzama miktarlarý
eþit olduðuna göre, cisimler basit harmonik hareket
T
yaparken periyotlarý oraný X kaç olur?
TY
A) 1
R2
A)
1
3
B)
1
4
C)
2
3
D)
2
4
Y
Þekildeki yay sabiti k ve 3k olan yaylara X ve Y
3
Þekildeki K çubuk mýknatýsý Y bobinine yaklaþtýrýldýðýnda X ve Y bobinlerine baðlý olan R1 ve R2
dirençlerinden geçen indüksiyon akýmlarýn yönleri
için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?
R1
3k
X
R2
E) Oluþmaz
D) 4
C) Z ve Y
X
1
C) 3
B)
1
3
13.
C) 3
D)
3
3
3
E)
X
3
Y
i
3i
10.
Ι
F
2
K
L
F
2i
Asal
eksen
X ve Y bölgelerindeki i, 3i ve U2i akýmlarýnýn oluþturduðu magnetik dolanýmlarýn büyüklüðü DX ve DY olmaktadýr.
D
Buna göre, X oraný kaçtýr?
DY
Odak noktasý F olan þekildeki çukur aynanýn önündeki I ýþýk kaynaðýnýn L de oluþturduðu aydýnlanma
þiddeti kaç
A) 1
1-E
Q SERÝSÝ
2-E
I
F2
dir?
B) 2
3-C
C) 3
4-C
D) 4
5-C
A) 1
E) 5
6-D
7-C
243
8-C
B)
9-C
1
2
10-E
C)
4
5
D) 4
11-D
12-A
E)
2
5
13-D
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
1.
Özdeþ kondansatörler-
TEST / 10
5.
X
le kurulu þekildeki dev-
q1, anahtar kapatýlýnca
q1
q2
oraný kaçtýr?
C)
Y
Kütleler arasýndaki ip koptuktan sonra X ve Y cisima
lerinin ivmelerinin büyüklükleri oraný X kaç olur?
aY
3
4
D)
3
2
E)
A) 1
4
3
B) 2
C) 3
6.
2.
F
Birbirine baðlý m ve 2m kütleli X ve Y cisimleri F kuvvetinin etkisinde sabit hýzla hareket etmektedir.
C
q2 olduðuna göre,
2
3
X
C
kondansatörünün yükü
B)
2m
C
rede anahtar açýkken X
A) 1
m
D) 4
5r
3r
2r
r
Compton saçýlmasý olayýnda dalga boyu λ olan X ýþýný
fotonu duran elektronla çarpýþmasý sonucu saçýlma
E) 6
açýsý 180 derece olmaktadýr.
Buna göre, fotonun dalga boyundaki artýþ miktarý
°
kaç A
olur?
 h

= 0,024 

 mc

A) 0,06
X
B) 0,012
Þekildeki 3r ve 5r yarýçaplý diþliler ve ayný merkezli r ve
2r yarýçaplý diþliler X ve Y cisimleri ile dengededir.
C) 0,024
D) 0,048
E) 0,096
Buna göre, X ve Y cisimlerinin aðýrlýklarý oraný
kaçtýr?
A)
3.
Þekildeki
I
ýþýk kayna-
Y
Ι
1
3
B)
2
3
C)
1
5
D)
2
5
E)
6
5
ðýnýn K ve L noktalarýn7.
da oluþturduðu aydýnlanma þiddetleri oraný
EK
nedir?
EL
L
B) cos 2 α
A) cos α
þekildeki gibi olan cismin momentum zaman
grafiði aþaðýdakilerden
hangisidir?
K
α
C)
D) cos 3 α
E)
Konum-zaman grafiði
A)
1
cos 2 α
Buna göre, tellere etki
2t Zaman
Momentum
+P
→
i
t
B)
Momentum
t
2t
→
4i
C)
B
0
Zaman
t
2t
Zaman
–P
–P
Düzgün B magnetik alanýna yerleþtirilen eþit
uzunluklu KL ve MN tellerinden i ve 4i büyüklüðünde akým geçmektedir.
x
0
1
cos α
0
4.
Konum
D)
Momentum
Momentum
L
4i
i
+P
N
30°
0
M
K
+P
t
2t
0
Zaman
t
2t
Zaman
–P
i
4i
E)
eden magnetik kuvvet-
Momentum
F
lerin büyüklükleri oraný KL kaçtýr?
FMN
A) 1
Q SERÝSÝ
B) 2
1
C)
2
1
D)
4
0
E) 4
t
2t
Zaman
–P
244
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
8.
TEST / 10
11.
Þekildeki silindirik sirk
çemberinde v hýzýyla dönen m kütleli motor kay-
L
r
madan hareket ediyor.
m v
Silindirin sürtünme katsayýsý k olduðuna göre,
cismin minimum hýzýný
veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
v1
K
X
α
k
β
Lý
Y
K
ý
v2
Derinlikleri farklý X ve Y ortamlarýnda KL doðrusal dal-
(g=Yerçekimi ivmesi)
gasýnýn ilerleyiþi þekildeki gibidir.
a>b
A)
g.r
B)
r
k
g
k
C)
g.r
k
D)
E)
olduðuna göre,
I. X ortamý Y ortamýndan daha derindir.
kg.r
II. X ortamýndaki hýzý v1 Y ortamýndaki v2 hýzýndan büyüktür.
III. X ortamýndaki dalga boyu Y ortamýndaki dalga boyuna eþittir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
9.
λ=4500 A°
A) Yalnýz I
göz
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
hava
E) I, II ve III
°
d=7500 A
n=1,5
12.
hava
Kýrýlma indisi 1,5 kalýnlýðý 7500 A° olan cam, dalga boyu
4500 A° olan ýþýkla aydýnlatýlýyor.
Þekildeki K1 ve K2 ayný
fazlý özdeþ dalga kaynaklarýdýr.
Kaynaklar dalga boyu
10 cm olan dalgalar
ürettiðine göre P noktasýnýn desendeki yeri
aþaðýdakilerden hangisidir?
Buna göre, ýþýðýn geldiði taraftan bakan gözlemci
zarý nasýl görür?
A) 5. mertebeden aydýnlýk
B) 5. mertebeden karanlýk
K0
P
30°
K1
50 cm
50 cm
K2
Merkez doðrusu
1

 sin30 ° = 
2

C) 3. mertebeden aydýnlýk
D) 3. mertebeden karanlýk
A) 3. Katar
E) 4. mertebeden aydýnlýk
B) 3. Düðüm
D) 5. Düðüm
C) 5. Katar
E) 10. Katar
13.
K
10.
L
O
M
N
Bir kez iyonlaþmýþ helyum He+1 atomunun temel
Þekilde KN arasýnda basit harmonik hareket yapan
cisim K den L ye t1, L den O ya t2, O dan M ye t3 sürede
durumundaki elektronun yarýçapý r1 hidrojen atýmu-
geliyor.
nun temel durumdaki elektronun yarýçapý r2 olduður
na göre, 1 oraný kaçtýr?
r2
(ZH=1, ZHe=2)
Buna göre t1, t2, t3 arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden
hangisidir?
1
A)
4
1-C
Q SERÝSÝ
2-D
1
B)
2
3-D
(Noktalar arasý uzaklýklar eþittir.)
A) t1>t2>t3
C) 1
4-C
D) 2
5-B
E) 4
6-E
B) t1>t2=t3
D) t1>t3>t2
7-C
245
8-D
9-B
10-B
C) t3>t1=t2
E) t2>t3>t1
11-B
12-C
13-B
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
1.
TEST / 11
3.
Konum
4x
Derinliði her yerde ayný
olan bir dalga leðeninde
P
P noktasý 2. dalga katarý
üzerindedir.
24 cm
16 cm
Buna göre, kaynaklar
arasýnda kaç düðüm K1
çizgisi oluþur?
x
0
t
2t Zaman
Durgun halden harekete geçen bir cismin konum-zaman grafiði þekildeki gibidir.
A) 2
Bu cismin t anýndaki hýzý v olduðuna göre, t-2t zaman aralýðýnda cismin ortalama hýzý kaç v dir?
B) 3
K2
12 cm
C) 4
D) 6
E) 8
4.
Y
A)
1
2
B) 1
C)
3
2
D) 2
Serbest
uç
E) 3
Sabit
uç
X
Bir ucu serbest, diðer ucu duvara sabitlenmiþ gergin
bir yayda oluþturulan þekildeki X ve Y atmalarý t sürede
bir bölme ilerliyor.
Buna göre, gösterilen yönlerde ilerliyen atmalar kaç
t süre sonra ilk kez birbirini sönümler?
2.
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
Kuvvet
A) 5
F
0
x
2x
Yol
5.
Sürtünmesiz doðrusal bir düzlemde durgun halden
harekete geçen bir cisme etki eden kuvvet-yol grafiði
þekildeki gibidir.
B) 8
2E
2E
E
E
0
x
Yol
2x
0
→
C) Kinetik enerji
C) B.q.r
2x
Yol
D)
B.q
r
E)
B.q.v
m
L
rý=1 Ω
ε2=5 V
2E
0
B.q
m
εý=15 V
D) Kinetik enerji
E
B)
6.
x
E) 15
m kütleli, q elektrik yüklü parçacýk düzgün B magnetik
alanýna v hýzýyla girerek r yarýçaplý dairesel yörüngede
dolanmaktadýr.
A) B.q.m
B) Kinetik enerji
D) 13
Buna göre, parçacýðýn açýsal hýzýný veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
Buna göre cismin kinetik enerji-yol grafiði aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Kinetik enerji
C) 11
r=1 Ω
r=1 Ω
K
R=2 Ω
ε1=40 V
E
x
Yol
2x
0
x
2x
Þekildeki elektrik devresinde üreteçlerin elektromotor
kuvveti 40 volt ve 5 volt, motorun zýt elektromotor
kuvveti 15 volt, tüm iç dirençler 1 ohm, R direncinin
deðeri 2 ohm dur.
Yol
E) Kinetik enerji
Buna göre, K ve L noktalarý arasýndaki potansiyel
fark kaç volttur?
E
0
Q SERÝSÝ
x
2x
Yol
A) 12
246
B) 20
C) 24
D) 28
E) 18
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
7.
I
ýþýk kaynaðýnýn duvarýn K
TEST / 11
Ι
11.
d
rýn K ve L noktalarýnda oluþturduðu aydýnlanma þiddet-
Enerji (eV)
K
10,4
8,84
7,8
6,67
4,86
leri oraný kaçtýr?

1
3
 sin30 ° = ; cos 60 ° =

2
2


30°
L
A) 1
B) 2
C) 4
D) 6
Ýyonlaþma sýnýrý
n=5
n=4
n=3
n=2
n=1
Temel hal
Þekilde civa atomunun bazý enerji düzeyleri verilmiþtir.
0
E) 8
n=5 enerji düzeyine uyarýlan bir civa atomu en fazla
kaç tane foton salabilir?
8.
R=8 Ω
A) 2
XL=9 Ω XC=3 Ω
B) 3
C) 4
D) 6
E) 10
~
V=50 2 sin100πt
Þekildeki RLC devresinde alternatif akým kaynaðýnýn
gerilim denklemi V = 50 2 sin100 πt dir.
12.
v
α
Buna göre, devreden geçen etkin akým þiddeti kaç
amper büyüklüðündedir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
hmax=h
K
L
x=8h
yer
Þekildeki K noktasýndan v hýzý ile atýlan cisim h kadar
yükselip 8h kadar uzaða düþmektedir.
E) 5
Buna göre, tga kaçtýr?
9.
X
Y
3i
A) 1
B)
1
2
C)
1
4
D)
1
8
E) 2
2i
i
Birbirine paralel üç iletken telden i, 3i ve U2i þiddetinde elektrik akýmlarý geçmektedir.
Bu telleri þekildeki gibi çevreleyen X ve Y kapalý
13.
eðrilerinin magnetik dolanýmlarýn büyüklükleri oraný
DX
kaçtýr?
DY
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
v=0
m
K
r
h
E) 5
P
10.
Þekildeki sürtünmesiz rayda h kadar yükseklikten
serbest býrakýlan m kütleli cisim K noktasýndan
geçerken yüzey tepkisi sýfýr olduðuna göre, P noktasýndan geçerken yüzey tepkisi kaç mg dir?
Durgun kütlesi m0 olan parçacýk ýþýk hýzýna yakýn v hýzýyla hareket ederken rölativistik kütlesi m olmaktadýr.
Buna göre, parçacýðýn bu hýzdaki rölativistik kinetik
enerjisini veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
(g:Yerçekimi ivmesi)
1
1
1
mv 2 B) mc 2 C) mc 2 D) (m – m 0)c 2 E) m 0c 2
2
2
2
1-C
Q SERÝSÝ
2-D
3-D
4-D
5-B
6-D
A) 2
7-E
247
8-E
B) 3
9-D
10-D
C) 5
11-C
D) 6
12-B
E) 7
13-D
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
1.
4d
–q
TEST / 12
4.
L
v
v=0
m
K
3d
+q
B) – 1
2.
K noktasýndan L noktasýna t sürede geldiðine göre,
t süresini veren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
(g:Yerçekimi ivmesi)
A)
1
C)
2
L
Sürtünme katsayýsý k olan |KL| yoluna v hýzýyla atýlan
m kütleli cisim L noktasýnda duruyor.
K
+q ve –q elektriksel yükleri þekildeki gibi yerleþtirilmiþtir. K noktasýnýn elektriksel potansiyeli V1, L noktasýnýn V2 dir.
V
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
V2
1
A) –
2
k
x
D) 1
E) 2
M
v
g
B) kg
C)
v
kg
D)
v
k
5.
M
i
K
O
E) kv
k=0,5
i
L
L
v
2i
k=0
37°
K
Þekildeki eðik düzlemde K noktasýndan v hýzýyla atýlan
cismin KL arasýnda ivmesi a1, LM arasýnda a2 büyüklüðündedir.
Sonsuz uzunluktaki doðrusal üç iletken tel sayfa
düzlemine dik olarak yerleþtirilmiþtir. Tellerden geçen
akýmlarýn þiddetleri i, 2i, i olup K telinin O noktasýnda
oluþturduðu magnetik alanýn þiddeti B dir.
Buna göre, O noktasýndaki bileþke magnetik alanýn
þiddeti kaç B dir?
LM arasýnda sürtünme katsayýsý 0,5 olduðuna göre,
a1
oraný kaçtýr?
a2
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
(sin37°=0,6, cos37°=0,8, g=10 m/s2)
A)
2
B)
3.
5
C) 2 2
8Ω
D) 2 5
A)
V
6.
C)
3
5
D)
4
5
E) 1
Y
3m yatay
m ve 3m kütleli X ve Y cisimleri sürtünmesiz yatay
düzlemde birbirlerine doðru +8 m/s ve –2 m/s hýzlarla
gelip tam merkezi esnek çarpýþma yapýyorlar.
Çarpýþmadan sonra X ve Y cisimlerinin hýzlarý oraný
vX
kaç olur?
vY
(Üretecin iç direnci önemsiz.)
B) 12 V, 2 A
–2 m/s
X
m
Voltmetrenin ve ampermetrenin gösterdiði deðerler
nedir?
Q SERÝSÝ
2
3
+8 m/s
6Ω
30 Volt
Þekildeki elektrik devresinde üretecin gerilimi 30 volttur.
D) 18 V, 1 A
B)
4Ω
12 Ω
A) 20 V, 2 A
1
2
2Ω
A
8Ω
E) 10
C) 12 V, 4 A
A) 3
E) 18 V, 4 A
248
B)
3
5
C)
3
7
D)
7
3
E) 2
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
TEST / 12
7.
10.
monik hareket yapmaktadýr.
T
2m
m
m kütleli cisim K-N noktalarý arasýnda basit har-
m
0,8 m
K
L
O
M
N
Cisim L noktasýndan geçerken ivmesi 1,8 m/s2 olduðuna göre, K noktasýndan geçerken ivmesi kaç
m/s2 dir? (Noktalar arasý uzaklýklar eþittir. π=3)
Þekildeki m, m ve 2m kütleli cisimler sürtünmesiz
düzlemde serbest býrakýldýðýnda T ip gerilmesi kaç
mg olur?
A) 1,6
B) 2,4
C) 3,2
D) 3,6
E) 4,8
(g:Yerçekimi ivmesi)
11.
A)
1
3
B)
2
3
C)
3
4
D)
1
2
E)
Ayný fotosele sýrasýyla
Fotoelektrik akým
farklý frekansta K ve L
ýþýklarý düþürüldüðünde
4
5
L
K
oluþan fotoelektrik akýmýn gerilime baðlý grafiði
þekildeki gibi oluyor.
0
Gerilim
Buna göre,
8.
X
Y
I. K nin ýþýk þiddeti L ninkinden küçüktür.
i
II. K nin dalga boyu L ninkinden küçüktür.
III. K nin frekansý L ninkinden büyüktür.
Z
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
Üzerinden i akýmý geçen sonsuz uzunluktaki telin
yanýndaki X, Y, Z çemberleri þekilde gösterilen yönlerde çekilirse hangilerinde saat yönünde indüksiyon akýmý oluþur?
C) I ve III
E) I, II ve III
12.
4k
2m
A) Yalnýz X
B) Yalnýz Y
D) X ve Y
C) Yalnýz Z
2k
E) X, Y ve Z
k
m
m
9.
Ι
K ortamý
Sürtünmesiz eðik düzlemler üzerindeki yay sabitleri k,
2k ve 4k olan yaylarýn uçlarýna baðlý m, m ve 2m kütleli
cisimler basit harmonik hareket yapmaktadýr.
Asal
eksen
d
60°
45°
30°
Cisimlerin periyotlarý T1, T2, T3 olduðuna göre, aralarýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?

1
2
3
; sin60° =
 sin30 ° = ; sin45 ° =

2
2
2


K ortamýnda bulunan ince kenarlý merceðe gönderilen
Ι ýþýný þekildeki yolu izlemektedir.
A) T1=T2=T3
Buna göre, d uzunluðu,
B) T1>T2=T3
D) T2>T3>T1
C) T3>T2>T1
E) T3>T1>T2
I. Iþýðýn þiddeti
13.
III. Iþýðýn rengi
Durgun kütlesi m0 olan bir cismin durgun kütle enerjisi
E dir.
niceliklerinden hangilerine baðlýdýr?
Iþýk hýzýna yakýn hýzla hareket eden cismin toplam
II. Ortamýn kýrýlma indisi
enerjisi 3E olduðu anda hýzý kaç c dir? (c:Iþýk hýzý)
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
1-B
Q SERÝSÝ
2-E
3-B
C) I ve III
E) I, II ve III
4-C
5-C
6-D
A)
7-C
249
8-B
3
9-D
B)
2
10-D
C)
8
3
11-E
D)
2
2
12-B
E)
4
5
13-C
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
1.
TEST / 13
Þekildeki m kütleli türdeþ ve özdeþ cisimleri
Þekil I den Þekil II ye
getirmek için kaç mgh
iþ yapmak gerekir?
h
C) 6
h
Þekil II
D) 7
Düðüm Düðüm
K1
h
h
B) 5
Düðüm
h
h
Þekil I
A) 4
4.
h
K2
Þekildeki eþit bölmeli düzlemde K1 ve K2 dalga kaynaklarý derinliði sabit leðende giriþim deseni oluþtur-
E) 8
maktadýr.
Düðüm çizgileri þekildeki gibi olduðuna göre, kaynaklar arasýndaki faz farký kaçtýr?
A)
2.
1
2
B)
1
3
C)
1
4
1
6
D)
E)
1
8
Ývme
+a
0
t
2t
3t
5.
Zaman
–a
Doðrusal bir yolda durgun halden harekete geçen bir
cismin ivme-zaman grafiði þekildeki gibidir.
Asal
eksen
Ι
Buna göre,
I. Cisim (2t-3t) aralýðýnda yavaþlamýþtýr.
f1
II. Cisim (t-2t) aralýðýnda hýzlanmýþtýr.
f2
Asal eksenleri çakýþýk olan kalýn ve ince kenarlý merceklerin odak uzaklýklarý f1 ve f2 dir.
III. Cisim 2t anýnda yön deðiþtirmiþtir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
I
ýþýný þekilde verilen yolu izlediðine göre,
kaçtýr?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) II ve III
C) I ve II
f1
oraný
f2
(Noktalar arasý uzaklýklar eþittir.)
E) I, II ve III
A)
3.
1
3
B) 1
C)
3
2
D) 2
E) 3
L
6.
K
L
3r
2r
r
3h
K
h
dönerek K de duruyor.
Þekildeki eþ merkezli r ve 3r yarýçaplý diþliler 2r yarýçaplý kasnaða kayýþla baðlýdýr. K noktasýnýn açýsal hýzýnýn büyüklüðü ω, çizgisel hýzýnýn büyüklüðü v dir.
Buna göre, cisim K den atýldýðý andaki kinetik enerjisinin L deki potansiyel enerjisine oraný kaçtýr?
Buna göre, L noktasýnýn açýsal ve çizgisel hýzý aþaðýdakilerden hangisi olur?
K noktasýndan v hýzý ile atýlan cisim L ye kadar çýkýp geri
A)
1
3
Q SERÝSÝ
B)
2
3
C) 1
D)
4
3
A) ω,
E) 2
250
v
2
B)
ω v
,
2 3
C) 2 ω, 3v
D)
ω v
,
3 2
E) 3 ω, 3v
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
7.
TEST / 13
10.
Gelen ýþýðýn
Iþýk
Eþik
dalga boyu dalga boyu þiddeti
K
λ
2λ
Ι
L
M
2λ
λ
4λ
4λ
2Ι
Ι
Þekildeki K ve L noktala-
K
–q
rýndaki elektrik yükleri
sabit, M noktasýndaki ise
hareketlidir.
M
+q
Buna göre,
K, L, M metal yüzeylerine gönderilen fotonlarýn dalga
boylarý, metal yüzeylerin eþik dalga boylarý ve foton-
N
O
I. M noktasýndaki +q
yükü N ye götürülürse O noktasýndaki
larýn ýþýk þiddetleri verilmiþtir. K, L ve M yüzeylerinden
kopan elektronlarýn kesme potansiyelleri VK, VL, VM dir.
+q L
bileþke elektriksel alanýn büyüklüðü artar.
Buna göre; VK, VL, VM arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
II. M noktasýndaki +q yükü N ye götürülürse sistemin
elektriksel potansiyel enerjisi deðiþmez.
III. M noktasýndaki +q yükü N ye götürülürse elektrik-
A) VK=VL=VM
B) VL>VK=VM
D) VM>VK>VL
sel potansiyeli artar.
C) VL>VM>VK
yargýlarýndan hangisi doðrudur?
E) VM>VL>VK
A) Yalnýz I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
11.
i
8.
v büyüklüðündeki hýzla
düzgün dairesel hareket
yapan cismin periyodu T
dir.
K
v
r
T
Buna göre, cismin
2
süre içindeki ortalama
4v
C)
T
6v
D)
T
9.
v=0
Elektron
A)
8v
E)
T
12.
λý
Foton
λ
Foton
α
13.
ta olan elektrona çarptýktan sonra saçýlma sonu3hc
cunda elektronun kinetik enerjisi
olduðuna
4l
göre, saçýlan fotonun dalga boyu kaç l olur?
1
2
B)
2
3
5
8
B)
7
8
1-E
Q SERÝSÝ
2-C
3-D
4-B
D) 5
5-E
C)
D)
3
2
E) 2
εý=8 V
R1=3 Ω
rý=1 Ω
R2=2 Ω
ε=24 V
r=2 Ω
V
5
9
D)
8
9
E)
10
9
Yukarýdaki birimlerden hangileri güç birimidir?
B) I ve II
D) II ve III
E) 6
6-B
C) 1
I. Watt
Joule
Saniye
Newton.Metre
III.
Saniye
A) Yalnýz I
C) 4
L
d
II.
Compton olayýnda dalga boyu l olan foton durmak-
B) 3
d
Þekildeki elektrik devresinde motor dönerken
üretecin uçlarý arasýndaki potansiyel fark V1,
motorun dönmesi engellendiðinde V2 dir.
V1
Buna göre,
oraný
V2
kaçtýr?
A)
Elektron
A) 2
d
K ve L noktalarýnda oluþan magnetik alan þiddetleri
B
oraný K = 2 olduðuna göre, iX akýmýnýn büyüklüðü
BL
kaç i dir?
aþaðýdakilerden hangisidir?
2v
B)
T
d
Birbirine paralel, sonsuz uzunluktaki tellerden þekildeki
gibi i ve iX akýmlarý geçmektedir.
O
ivmesini veren ifade
v
A)
2T
iX
7-D
251
8-C
9-C
10-B
C) I ve III
E) I, II ve III
11-B
12-E
13-E
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
1.
VR
VL
R
L
TEST / 14
5.
M
v
m
~
Ve
R
M kütleli gezegen etrafýnda R yarýçaplý yörüngede m
kütleli cisim v hýzýyla dolanmaktadýr.
Þekildeki alternatif akým devresinde akýmla gerilim
V
arasýndaki açý 30 derece olduðuna göre, R oraný
VL
kaçtýr?
Buna göre, v hýzýný veren ifade aþaðýdakilerden
hangisidir?
(G:Evrensel çekim sabiti)
A) 1
1
B)
2
C)
3
3
E)
2
D) 2
A)
2.
GM
2R
B)
D) 2
Hidrojen atomunun temel halde dolanan elektronun
yörünge yarýçapý r dir.
GMm
R
GMm
R
C)
E) 2
GM
R
GM
R
Buna göre, hidrojen atomunun 3. yörüngeye uyarýlmýþ elektronunun yörünge yarýçapý kaç r dir?
A)
1
9
B) 2
C) 6
D) 8
E) 9
6.
3.
Civa atomunun bazý
enerji seviyeleri þekildeki
gibidir.
Buna göre, civa atomlarý,
I. 8 eV elektronlarla
uyarýldýðýnda 3 ayrý
ýþýma yapabilir.
Enerji (eV)
10,4
n=4
6,67
4,86
n=3
0
n=1
Temel hal
Derinliði her yerde ayný
olan dalga leðeninde
dalgalarýn, geniþliði w1
ve w2 olan yarýklardan
geçiþi gösterilmiþtir.
λ
w1
w2
Buna göre, dalgalarýn
dalga boyu l, w1 ve w2
arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisi olabilir?
n=2
A) w1=w2>λ
B) λ>w1>w2
D) w2>λ>w1
II. 6 eV enerjili elektronlarla uyarýlabilir.
C) w1>λ>w2
E) w1=w2=λ
III. 10 eV enerjili fotonlarla uyarýlabilir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
7.
4.
Sýðalarý C, C, 2C, 3C
olan kondansatörler þekildeki gibi yükleniyor.
Bir fotosele ayrý ayrý, dalga boylarý 775 A°, 1550 A°,
6200 A° olan K, L, M ýþýnlarý düþürülüyor.
° olduðuna göre K, L, M
Metalin dalga boyu 4000 A
ýþýnlarýndan hangileri metalden elektron sökebilir?
(hc=12400 eV.A°)
Buna göre, kondansatörlerin levhalarý arasýndaki V1, V2, V3 potansiyel farklarý nasýl
sýralanýr?
A) Yalnýz K
A) V1=V3>V2
B) K ve L
D) L ve M
Q SERÝSÝ
C) Yalnýz L
B) V1>V2>V3
D) V2>V3>V1
E) K, L ve M
252
C
+ –
+ –
C V1 2C
+ –
+ –
+ –
+ –
V2 3C
+ –
+ –
V3
C) V2=V3>V1
E) V3>V1>V2
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
TEST / 14
8.
11.
2
5Ω
l
v
1
X cismi aþaðý doðru, Y
cismi yukarý doðru v
X
hýzýyla atýlýyor.
v
Cisimler t süre sonra
karþýlaþtýðýna göre, h
h
v
Y
yüksekliðini veren ifade
aþaðýdakilerden
Sayfa düzlemine dik ve dýþa doðru olan magnetik
alanýn þiddeti 10 Wb/m2 dir.
hangisidir?
=50 cm olan çerçeve, magnetik alana dik doðrultuda v=4 m/s hýzla gösterilen yönde hareket etti-
l
(Sürtünmeler önemsiz, g:Yerçekimi ivmesi)
rildiðinde deðeri 5 W olan dirençten geçen akýmýn
yönü ve þiddeti aþaðýdakilerden hangisidir?
A) gt
A) 1 yönünde, 2 A
B) 1 yönünde, 4 A
C) 2 yönünde, 1 A
D) 2 yönünde, 2 A
yer
B) vt
D) gt2
C) 2vt
E) gt2+vt
E) 2 yönünde 4 A
9.
Þekildeki elektrik devresinde motorun me-
εý=10 V
kanik gücü kaç watttýr?
rý=3 Ω
R=5 Ω
12.
r=2 Ω
ε=40 V
A) 21
B) 24
C) 27
10.
D) 30
E) 39
hmax
45°
m
v
v=0
Buna göre, yerden 2h
kadar yüksekten v hýzýyla atýlan cisimi yere
kaç v hýzýyla çarpar?
L
v
Yerden h kadar yükseklikten serbest býrakýlan
cisim yere v hýzýyla çarpýyor.
K
M
2h
h
yer
vý=?
v
yer
A) 2
B)
3
C)
5
D) 10
E) 3
K noktasýndan v hýzý ile atýlan cisim M noktasýna çarpýyor.
Buna göre, cismin potansiyel ve kinetik enerjisinin
zamana baðlý deðiþimi aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
B)
Enerji
EP
Enerji
EP
EK
EK
0
C)
t
2t Zaman
0
D)
Enerji
t
t
EK
2t Zaman
0
EP
0
Q SERÝSÝ
α
a
3-B
t
yatay
Þekildeki araç a ivmesiyle hýzlanýrken m kütleli cismin
denge konumu verilmiþtir.
EP
2t Zaman
Ýpteki gerilme T olduðuna göre, a ivmesini veren
ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
Enerji
(g:Yerçekimi ivmesi)
EK
EK
2-E
m
EK
E)
1-C
13.
Enerji
EP
0
Zaman
EP
t
4-B
A) g.tan α B)
2t Zaman
5-C
6-C
7-A
253
8-B
9-D
tan α
mg
tan α
C)
D)
g
tan α
mg
10-D
11-C
E) mg.tan α
12-B
13-A
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
TEST / 15
v
1.
5.
Þekildeki fotosel devreye ýþýk düþürüldüðünde
ampermetre sapmaktadýr.
h
A
Buna göre, ampermetrede okunan akým deðerinin artmasý için,
yer
x
I. Iþýk þiddeti arttýrýlmalý
2v
Sürtünmelerin önemsenmediði ortamda h yüksekliðinden v hýzýyla yatay atýlan cisim 2v hýzýyla yere çarpýyor.
III. Iþýðýn frekansý arttýrýlmalý
Buna göre, h yüksekliði kaç x tir?
iþlemlerinden hangileri tek baþýna yapýlmalýdýr?
A)
1
2
B)
3
2
C)
2
D)
3
II. Iþýðýn dalga boyu arttýrýlmalý
E) 2 3
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
2.
C) I ve III
E) I, II ve III
Momentumu P olan cismin kinetik enerjisi 2E, momentumu 2P olan cismin kinetik enerjisi E dir.
Cisimlerin kütleleri m1 ve m2 olduðuna göre,
oraný kaçtýr?
m1
m2
6.
1
A)
8
1
B)
4
1
C)
2
3.
D) 1
E) 2
Ýyonlaþma sýnýrý
6,67
4,86
0
α β
n=5
n=4
n=3
1
m/s2
3
1
a2= m/s2
3
A) a1=
n=2
γ
m1=2 kg
F=2 N
m2=4 kg
m1 kütlesine F=2 N luk
Zemin
kuvvet þekildeki gibi uygulanýrsa m1 ve m2 nin yere
göre ivmelerinin büyüklükleri a1, a2 kaç m/s2 olur?
Enerji (eV)
10,40
8,84
Þekildeki cisimler arasýndaki sürtünme katsayýsý
0,5 tir. Yatay zeminde ise
sürtünme yoktur.
n=1
Temel hal
B) a1=4 m/s2
a2=
5
m/s2
2
a2=4 m/s2
1
m/s2
3
a2=4 m/s2
D) a1=2 m/s2
1
a2= m/s2
3
Civa atomunun enerji seviyeleri þekildeki gibidir. n=3
düzeyine uyarýlmýþ civa atomu, þekildeki gibi α, β, γ ýþýmalarý yapýyor.
C) a1=4 m/s2
E) a1=
a, b, g ýþýmalarýnýn frekanslarý fa, fb, fg olduðuna
göre. aralarýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) fα>fβ>fγ
B) fβ>fα>fγ
D) fγ>fα>fβ
4.
C) fβ>fγ>fα
E) fγ>fβ>fα
7.
Compton olayýnda, yüksek enerjili X ýþýnlarý fotonun
karbon atomunun serbest haldeki bir elektronuna çarparak saçýlmasý saðlanýyor.
I. Perdeyle yarýklar düzlemi arasýndaki uzaklýk azaltýlmalý
Bu çarpýþma sonucunda,
II. Perdeyle yarýklar düzlemi arasýna daha yoðun bir
I. Fotonun hýzý artar.
ortam konulmalý
II. Fotonun dalga boyu artar.
III. Iþýðýn frekansý arttýrýlmalý
III. Fotonun momentumu azalýr.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
Q SERÝSÝ
Çift yarýkta giriþim deneyinde perdedeki saçak sayýsýnýn artmasý için,
A) Yalnýz I
C) I ve III
B) Yalnýz II
D) I ve II
E) I, II ve III
254
C) Yalnýz III
E) I, II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
8.
Þekilde verilen tabla O
TEST / 15
11.
ω=4 rad/s
noktasý etrafýnda sabit
açýsal hýzla döndürül-
T
mektedir.
m=2 kg
~
Þekildeki RLC alternatif akým devresinde KL noktalarý arasýndaki etkin potansiyel farký 8 volt ise KM
noktalarý arasýndaki etkin potansiyel farký kaç volttur?
(g=10 m/s2)
9.
M
O
r=2 m
T gerilme kuvvetinin
büyüklüðü 60 N oldudüþey
ðuna göre, cisimle tabla arasýndaki sürtünme katsayýsý kaçtýr?
A) 0,1
R=4 Ω L XL=3 Ω XC=6 Ω
K
B) 0,2
C) 0,3
D) 0,4
A) 1
E) 0,5
B)
2
C) 3
D) 2 2
E) 10
Özdeþ kondansatörlerle
12.
kurulu þekildeki devrede, S anahtarý açýk iken
devrenin toplam yükü
q ve devrenin toplam
enerjisi E dir.
S
Þekildeki elektrik devresinde 4 Ω luk dirençten
geçen akým 3 amperdir.
R=4 Ω
3A
εý=8 V
Buna göre, üretecin iç
direnci kaç ohm dur?
rý=2 Ω
Buna göre, S anahtarý
kapatýlýrsa q ve E nasýl deðiþir?
r
ε=32 V
A) Ýkisi de artar.
B) q artar, E azalýr.
C) q azalýr, E artar.
D) Ýkisi de azalýr.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
E) q deðiþmez, E artar.
13.
10.
K
i1
O
L
→
B
Ι
i2=i
M
Sayfa düzlemine dik sonsuz uzunluktaki tellerden i1 ve
i2 akýmlarý geçmektedir. O noktasýnda bu iki telin meydana getirdiði magnetik alanýn bileþkesi B dir.
Ι ýþýk kaynaðýndan çýkan ýþýnlarýn izlediði yol þekildeki
gibidir
Ortamlarýn kýrýlma indisleri nK, nL, nM olduðuna
nK
oraný kaçtýr?
nM
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
Buna göre, i1 akýmýnýn yönü ve büyüklüðü aþaðý-
göre,
A)
1-B
Q SERÝSÝ
1
2
2-A
B)
1
2
3-B
C)
2
3
4-D
D)
5-A
2
5
E)
6-A
dakilerden hangisidir?
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
A) ⊗,
5
7-E
255
8-B
i
4
9-A
B) ⊗, i
10-B
C) , 2i
11-E
D) ,
i
2
12-D
E) ⊗,
3i
2
13-A
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
TEST / 16
εý=12 V
1.
4.
R=8 Ω XL=20 Ω XC=4 Ω
1Ω
V
5Ω
3Ω
1Ω
~
Ve
32 V
Þekildeki RLC devresinde, alternatif akým denklemi
π

i = 2 2 sin 100 πt –  devrenin empedansý ise 20 Ω
3

dur.
Ýç dirençleri 1 Ω olan üreteç ve motorla þekildeki devre
kuruluyor. Motor çalýþýrken voltmetrenin ölçtüðü deðer
V1, motorun dönmesi engellenirse V2 oluyor.
V
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
V2
Buna göre,
I. Bobinin saf direnci 4 ohm dur.
II. Devrenin etkin gerilimi 40 volttur.
A)
5
8
B)
3
2
C)
8
5
D)
9
5
E) 2
III. Devrenin gücü 32 watttýr.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
2.
Yüklü paralel levhalar
arasýndaki +q yüklü, m
kütleli cisim ipin ucunda
þekildeki gibi dengededir. Paralel levhalar
arasýndaki potansiyel
fark V, ipteki gerilme
kuvvetinin büyüklüðü T,
levhalar arasýndaki uzaklýk d dir.
+
+
+
+
+
+
α
T
–
–
–
–
–
–
5.
V
Þekildeki ince kenarlý
merceðin asal eksenine
paralel gelen kýrmýzý ýþýk
mercekte kýrýlarak asal
ekseni mercekten d kadar uzaklýkta kesiyor.
II. Ortamýn kýrýlma indisini arttýrmak
III. Merceði düþey olarak ortadan bölmek
iþlemlerinden hangileri yapýlýrsa d uzaklýðý azalýr?
III. d arttýrýlýrsa, α açýsý azalýr.
A) Yalnýz I
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
C) I ve III
6.
E) I, II ve III
3.
K
L
M
L
V
Þekil II
Þekil I de K kondansatörünün yükü q olduðuna
göre, Þekil II deki K kondansatörünün yükü q dur?
C) 2
D) 3
E) I, II ve III
Bir ipe m ve 2m kütleli
cisimler baðlanarak sürtünmesiz yatay düzlemde þekildeki gibi döndürülmektedir.
I.
V1 1
=
V2 2
II.
T1 5
=
T2 4
III.
E1 1
=
E2 8
Þekildeki K, L, M kondansatörleri özdeþtir.
B) 1
C) I ve III
v1 v2
r
r
T1 mT2 2m
Cisimlerin hýzlarýnýn büyüklükleri v1, v2; ipteki
gerilmelerin büyüklükleri T1, T2; enerjilerinin büyüklükleri E1, E2 olduðuna göre,
M
V
Þekil I
B) I ve II
D) II ve III
B) I ve II
D) II ve III
Q SERÝSÝ
d
I. Yeþil ýþýk kullanmak
II. d arttýrýlýrsa, T azalýr.
1
2
Asal
eksen
Buna göre,
I. V arttýrýlýrsa, T artar.
A)
C) I ve III
E) I, II ve III
d
Buna göre,
K
B) I ve II
D) II ve III
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
E) 4
B) I ve II
D) II ve III
256
C) I ve III
E) I, II ve III
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
7.
5
c hýzýyla hareket ederken kinetik ener3
jisi EK, toplam enerjisi E oluyor.
E
Buna göre, K oraný kaçtýr?
E
(c=Iþýk hýzý)
11.
Bir parçacýk
A)
8.
TEST / 16
1
3
B)
1
2
C) 1
D) 2
yer
K
Sürtünmesiz ortamda m kütleli bir cisim h yüksekliðinden v hýzýyla yatay atýlarak K noktasýna çarpýyor.
m2
düzlemde m1 ve m2
kütleli iki cisim, þekildeki
Cisme etkiyen itmenin büyüklüðünü arttýrmak için
m, h, v niceliklerinden hangileri tek baþýna arttýrýl-
v2
m1
gibi v1 ve v2 hýzlarýyla
ayný anda harekete baþ-
K
malýdýr?
v1
A) Yalnýz m
lýyor ve esnek olmayan
çarpýþma yaparak K noktasýnda birbirine yapýþýyor.
1
3
B)
2
3
C) 1
D)
4
3
B) m ve v
D) h ve v
Cisimlerin hareket yönü þekildeki gibi olduðuna
m
göre, 1 oraný kaçtýr?
m2
A)
v
h
E) 3
Yatay ve sürtünmesiz bir
m
12.
C) m ve h
E) m, h ve v
Bir dalga leðeninde ayný fazda çalýþan K1, K2 titreþim
kaynaklarý 4 cm dalga boylu dalgalar yayýyorlar. Bu
dalgalarýn giriþim desenindeki bir P noktasýnýn kaynaklara uzaklýðý PK1=32 cm, PK2=12 cm dir.
E) 2
Kaynaklar çukur ürettiði an P noktasý aþaðýdakilerden hangisinin üzerindedir?
9.
m1=m
(Leðendeki su derinliði her noktada aynýdýr.)
k ≠0
yatay
m2=4m
A) 3. dalga katarý, çift tepe
yatay
B) 4. dalga katarý, çift çukur
30°
C) 4. dalga katarý, çift tepe
Yalnýz yatay düzlemin sürtünmeli olduðu þekildeki sistemde m ve 4m kütleli cisimler serbest býrakýlýyor.
g
Cisimlerin hareket ivmesi
olduðuna göre, sürtün3
me katsayýsý kaçtýr?
D) 5. dalga katarý, çift tepe
E) 5. dalga katarý, çift çukur
13.
(sin30°=0,5; g:Yerçekimi ivmesi)
N S
A)
1
5
B)
1
4
C)
1
3
D)
1
2
E) 1
R
1
10.
2
Bobin ve çubuk mýknatýs ile þekildeki düzenek kuruluyor.
L
O
M
N
–4 –2
0 +2 +4
Bir cisim K-N arasýnda basit harmonik hareket yapmaktadýr. Cismin O noktasýndaki hýzý 12 cm/s dir.
K
Buna göre,
I. Mýknatýs, bobine yaklaþýrsa 2 yönünde indüksiyon
akým oluþur.
Buna göre,
II. Mýknatýs ve bobin ayný yönde, ayný hýzla hareket
ettirilirse indüksiyon akým oluþmaz.
I. Cismin açýsal hýzý 3 rad/s dir.
II. Cisim K den L ye 1/3 saniyede gelir.
III. Cismin L noktasýndaki ivmesi 3 cm/s2 dir.
III. Bobin mýknatýsa yaklaþtýrýlýrsa 1 yönünde indüksiyon akým oluþur.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) I, II ve III
B) Yalnýz I
D) I ve III
1-A
Q SERÝSÝ
2-E
3-B
C) I ve II
A) I, II ve III
E) II ve III
4-E
5-A
6-E
B) Yalnýz I
D) I ve II
7-A
257
8-D
9-C
10-C
C) Yalnýz III
E) I ve III
11-C
12-E
13-D
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
1.
TEST / 17
5.
R=6 Ω XL=12 Ω XC=4 Ω
3i
2d
60°
~
Y
V=50 2sin100πt
(Bobinin saf direnci önemsiz.)
C) 150
d
2i
T
D) 200
Z
Sonsuz uzunluktaki X, Y, Z, T iletken tellerinden 3i ve 2i
büyüklüðünden akým geçmektedir.
týr?
B) 100
L
2d
d
2i
X
Þekildeki RLC devresinde harcanan güç kaç vatt
A) 50
3i
K
Buna göre, K ve L noktalarýndaki magnetik alanlarýn
B
büyüklükleri oraný K kaçtýr?
BL
E) 250

1
2
 cos 60° = , sin60 =

2
2


2.
Sýðalarý C, 2C, 3C olan
K
C
K, L, M kondansatörleri
þekildeki gibi baðlýdýr.
Buna göre, kondansatörlerin yükleri qK, qL,
qM arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) qK=qL=qM
A)
L
2C
3
2
B)
1
2
C)
1
3
B) qK>qL>qM
6.
E) qM>qL>qK
Þekildeki paralel levhalar 60 voltluk üretece þekildeki gibi baðlanmýþtýr.
P
2d
K LM
d d
Buna göre, kaynaklar arasýnda kaç tane katar çizgisi gözlenir?
noktalarýnýn
elektrik
vK
potansiyelleri
oravL
ný kaçtýr?
60 Volt
A) 5
C)
3
2
D) 2
7.
ε1=20 V
ε2=60 V
r1=1 Ω
r2=1 Ω
Þekildeki devrede motor dönerken üreteçten geçen
akým þiddeti kaç amperdir?
Q SERÝSÝ
C) 9
D) 10
E) 12
E) 4
rý=2 Ω
B) 2
B) 8
εý=8 V
R=4 Ω
A) 1
K2
Bir dalga leðeninde ayný fazda çalýþan K1 ve K2 kaynaklarýnýn oluþturduðu giriþim deseninde, þekilde P
noktasý 3. düðüm çizgisi üzerinde bulunuyor.
duðuna göre, K ve L
4.
18 cm
K1
sel potansiyeli sýfýr ol-
B) 1
10 cm
4d
M noktasýnýn elektrik-
1
2
E) 1
C) qL>qK>qM
20 cm
A)
3
3
M
3C
D) qM>qK>qL
3.
D)
C) 3
D) 4
K cismi yukarýdan aþaðýya doðru v1=10 m/s hýzla, L
cismi yerden yukarý v2=40 m/s hýzla atýlmýþtýr. Ýki cismin ilk iki saniye içinde aldýklarý yollar h1 ve h2 dir.
h
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
h2
(Sürtünmeler önemsiz. g=10 m/s2)
A)
E) 5
258
1
4
B)
1
2
C)
2
3
D) 1
E)
3
2
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
8.
TEST / 17
11.
X
hýzlandýrýldýðýnda elde edilen en büyük enerjili X ýþýnlarýnýn momentumunun büyüklüðü P oluyor.
Y
K
4r
Bir X ýþýný tüpünde elektronlar V potansiyel farký altýnda
Z rr
Buna göre P yi veren ifade aþaðýdakilerden hangi-
L
sidir?
(c:Iþýk hýzý)
Yarýçaplarý 4r, 2r ve r olan X, Y, Z kasnaklarý ile þekildeki düzenek kurulmuþ olup Y ve Z kasnaklarýn merkezleri çakýþýktýr.
A) eV
B) eVc
C)
X kasnaðýnýn üzerindeki K noktasýnýn merkezcil iv-
eV
c
D)
e
c
E)
V
c
mesinin büyüklüðü aK, L noktasýndaki aL olduðuna
a
göre, K kaçtýr?
aL
A)
1
8
B)
1
4
C)
1
2
D) 1
E) 2
12.
P
λ
Hava
9.
Ýki cam levha dalga boyu λ olan ýþýkla aydýnlatýlarak
hava kamasý oluþturuluyor.
Ývme
+a
0
d
Iþýðýn geldiði taraftan bakan gözlemci P noktasýnda
t
2t
parlak saçak gördüðüne göre, d kalýnlýðý aþaðýda-
3t Zaman
kilerden hangisi olabilir?
–a
Doðrusal bir yolda, durgun halden harekete geçen bir
aracýn ivme-zaman grafiði þekildeki gibidir.
A)
λ
2
B) λ
C)
3λ
2
D)
5λ
4
E) 2 λ
Buna göre,
I. Araç, 0-2t aralýðýnda hýzlanmýþtýr.
II. Araç, 2t-3t aralýðýnda harekete baþladýðý noktadan
uzaklaþmýþtýr.
III. Araç 2t anýnda yön deðiþtirmiþtir.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
13.
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
K
L
M N
Asal
T eksen
Þekildeki optik düzeneðin asal eksenleri çakýþýktýr.
Merceklerin odak uzaklýklarý eþit ve f kadardýr.
10.
0,6c hýzýyla hareket ederken kinetik enerjisi 8.10–11
joule olan parçacýðýn durgun kütle enerjisi kaç
Buna göre, K noktasýndaki cismin son görüntüsü
nerde oluþur?
jouledür?
(Bölmeler eþit aralýklý ve f kadardýr.)
(c:Iþýk hýzý)
A) 2,2.10–10
D)
1-C
Q SERÝSÝ
2-E
B) 3,2.10–10
4,2.10–10
3-D
E)
4-D
C) 3,8.10–10
A) LM arasýnda
B) M noktasýnda
C) MN arasýnda
D) N noktasýnda
4,6.10–10
5-E
E) NT arasýnda
6-C
7-C
259
8-A
9-B
10-B
11-C
12-D
13-A
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
1.
Ι
4.
Ι
α
n1
TEST / 18
+++++++
β
n2
2d m
n2
d
Þekil I
den hangisidir?
(α>β)
C) n3>n1>n2
2V
–––––––
Þekil III
–––––––
Þekil II
E) n3>n2>n1
A)
2.
m
d
V
kütlesi Þekil II deki gibi yüklü paralel levhalar arasýna
konulursa ivmesinin büyüklüðü a1, Þekil III teki gibi
konulursa ivmesinin büyüklüðü a2 oluyor.
a
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
a2
(Levhalar düþey düzlemdedir.)
Buna göre; n1, n2, n3 arasýndaki iliþki aþaðýdakiler-
D) n2>n1>n3
V
Þekil I deki yüklü ve paralel iki levha arasýnda, yüklü m
kütleli cisim düþey düzlemde hareketsiz kalýyor. m
tür.
B) n1>n2>n3
m
+++++++
Þekil I
Þekil II
Ι ýþýnýnýn deðiþik saydam ortamlarda izlediði yollar þekildeki gibidir. Ortamlarýn kýrýcýlýk indisleri n1, n2 ve n3
A) n1=n2=n3
+++++++
–––––––
n3
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
R=3 Ω L=0,03 Henry
εý=30 V
5.
~
V=30sin100t
rý=1 Ω
Þekildeki RL alternatif akým devresinde akým þiddeti denklemi aþaðýdakilerden hangisidir?
R=3 Ω
r=1 Ω
(Bobinin saf direnci önemsizdir.)
π

A) 3 2 sin 100t – 
4

π

C) 5 2 sin 100t – 
4

ε=50 V
π

B) 4 2 sin 100t + 
3

π

D) 5 2 sin 100t + 
3

Þekildeki devrede motor çalýþmaktadýr.
Buna göre, motorun mekanik gücü kaç watttýr?
π

E) 3 2 sin 100t + 
4

3.
K, L, M kondansatörleri
þekildeki gibi yüklenmiþtir. L nin yükü qL,
enerjisi EL, M nin yükü
qM dir.
A) 40
B) 60
C) 80
D) 100
E) 120
K
6.
L
N
M
→
B
M
Buna göre, K nin sýðasý
arttýrýlýrsa qL, qM, EL
+q
nasýl deðiþir?
→
L
K
T
–2q
m 2m
R
Þekildeki B magnetik alaný sayfa düzlemine dik ve içeri
doðrudur. m ve 2m kütleli +q ve –2q yüklü cisimler eþit
→
hýzlarla B magnetik alanýna giriyorlar.
A) qK ve qM artar, EL deðiþmez.
B) Üçü de deðiþmez.
+q yüklü cisim L noktasýndan dýþarý çýktýðýna göre,
–2q yüklü cisim hangi noktadan dýþarý çýkar?
C) qK artar, qM ve EL azalýr.
D) qK azalýr, qM ve EL artar.
E) Üçü de azalýr.
Q SERÝSÝ
A) K
260
B) M
C) N
D) T
E) R
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
7.
TEST / 18
→ →
→
Þekildeki vK, vL hýzlarýyla
10.
vK
eðik olarak atýlan K ve L
cisimlerinin maksimum
→
vL
yükseklikteki
kinetik
enerjileri birbirine eþit
oluyor.
→
PK
→
v=0
da K noktasýndan ser- K m
best býrakýlan cisim R ye L
kadar çýkabilmektedir.
M
Buna göre, R de cisme
S
h
R
h
T
h
N
kaç mgh kinetik enerji
verilirse K ye kadar çýkabilir?
Buna göre, cisimlerin maksimum yükseklikteki anlýk momentumlarý oraný
Þekildeki sürtünmeli ray-
(Sürtünme her bölmede ayný)
kaçtýr?
PL
A) 1
B) 2
C)
2
D) 2 2
A) 1
E) 4
11.
8.
3
2
B)
C) 2
K noktasýndan þekildeki
gibi v hýzýyla yatay atýlan
cisim L noktasýndan
5v hýzýyla geçip M
noktasýna 10v hýzýyla
Ýki ucu sabit esnek bir
yayda oluþturulan iki
atma t sürede bir bölme
hareket ediyor.
D)
5
2
E) 3
v
K
L
5v
M
çarpýyor.
x1
x2
Yatayda aldýðý yollar x1
x
ve x2 olduðuna göre, 1 oraný kaçtýr?
x2
Atmalarýn þekildeki konumdan 6t süre sonraki
görünümü aþaðýdakilerden hangisidir?
yer
10v
(Sürtünme önemsizdir.)
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
A)
A)
B)
C)
D)
12.
1
4
1
2
B)
C) 1
D) 2
E) 4
Iþýk hýzýna yakýn hýzla giden bir parçacýðýn durgun kütle
enerjisi, kinetik enerjisinin dört katýdýr.
Cismin durgun kütlesi m0 olduðuna göre, bu hýzdaki rölativistik momentumu kaç m0c dir?
E)
(c:Iþýk hýzý)
A)
1
4
1
2
B)
13.
C)
3
4
D) 1
E)
4
3
Kuvvet(N)
+10
9.
Derinliði sabit olan dalga leðeninde farklý fazda titreþen
özdeþ S1 ve S2 kaynaklarý 5 cm dalga boylu dalgalar
yayýyor. 4. düðüm çizgisi üzerindeki bir P noktasýnýn
kaynaklara uzaklýklarý |PS1|=32 cm ve |PS2|=12 cm
dir.
0
1
4
1-C
Q SERÝSÝ
2-C
1
2
C)
3-B
4-B
B)
2
3
D)
5-E
3
4
6 Zaman(s)
t=0 anýnda durmakta olan 2 kg kütleli cisme etki eden
kuvvetin zamanla deðiþim grafiði þekildeki gibidir.
Buna göre, cisim 0-6 saniye aralýðýnda kaç metre
yerdeðiþtirmiþtir?
E) 1
6-D
4
–10
Buna göre, kaynaklar arasýndaki faz farký kaçtýr?
A)
2
A) 5
7-B
261
8-D
B) 10
9-B
10-C
C) 15
11-D
D) 20
12-C
E) 30
13-E
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
1.
TEST / 19
4.
Düþey
K
Ayný fazda çalýþan K1 ve
K2 kaynaklarý λ dalga
Merkez
doðrusu
boylu su dalgalarý üretmektedir. Þekildeki P
noktasý 1. düðüm çizgisi, S noktasý ise 2. dal-
L
ga katarý üzerindedir.
Yatay
atýþ uzaklýklarý xK ve xL dir.
x
Buna göre, K oraný kaçtýr?
xL
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
1
2
B) 1
A)
C) 2
D) 3
E) 4
1
4
B)
1
2
C)
S
K1
a
Buna göre, a+b uzunluðu kaç
Þekilde belirtilen hýzlarla eðik atýlan K, L cisimlerinin
A)
P
l
2
3
K2
b
dýr?
D)
3
2
E)
5
4
5.
Bir ucu sabit diðer ucu serbest olan yayda þekildeki
gibi bir atmalar oluþturuluyor. Atmalar t sürede bir
2.
MK, ML ve MM kütleli K,
L, M cisimleri þekildeki
sürtünmeli düzlemde sabit hýzla hareket etmektedir.
v
bölme hareket etmektedir.
L
Atmalar kaç t süre sonra birbirlerini tamamen söndürürler?
M
K
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
v
Buna göre,
A) 10
I. MK>ML
B) 12
C) 14
D) 15
E) 16
II. MK>MM
III. ML>MM
yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?
6.
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
Þekildeki m ve 2m kütm
leli X ve Y cisimleri 4h
C) Yalnýz III
X
ve h yükseklikten ser-
E) I ve III
best býrakýldýðýnda ye-
4h
re çarptýklarý anda moP
mentumlarý oraný X
PY
kaçtýr?
Y
2m
h
yer
(Sürtünme yok)
3.
K
m v=0
A)
h
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
α
L
k
M
Þekildeki düþey kesiti verilen yolun yalnýz LM arasý
sürtünmelidir. K noktasýndan serbest býrakýlan cisim M
noktasýnda duruyor.
7.
Buna göre, sürtünme katsayýsý k yi veren ifade
aþaðýdakilerden hangisidir?
Buna göre, iyonlarýn yüklerinin büyüklükleri oraný
qX
kaçtýr?
qY
(|KL|=|KM|)
A) hsin α
Q SERÝSÝ
B) sin α
C)
h
sin α
D) tg α
E)
→
Düzgün B magnetik alanýna dik doðrultuda eþit ω açýsal hýzlarýyla giren m ve 2m kütleli X ve Y iyonlarý dairesel yörüngelerde dolanýyor.
sin α
h
A) 1
262
B)
1
2
C)
1
2
D)
1
4
E) 4
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
8.
6Ω
4Ω
1
TEST / 19
11.
12 Ω
2
K
kondansatörlerin sýðalarý
C, devrenin toplam yükü
C
q, K nin enerjisi E dir.
2Ω
r=0
Þekildeki hava aralýklý
L
L kondansatörünün levhalarý arasýna dielektrik katsayýsý havanýn-
ε=24 Volt
Þekildeki elektrik devresinde direnci 4 ohm olan
C
kinin iki katý olan bir
madde konulduðunda,
üreteçten hangi yönde kaç amper akým geçer?
I. E deðiþmez, q artar.
A) 1 yönünde 3 amper
B) 2 yönünde 3 amper
C) 1 yönünde 6 amper
D) 2 yönünde 6 amper
II. Devrenin eþdeðer sýðasý artar.
III. E ve q artar.
E) 1 yönünde 4 amper
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) I ve II
D) II ve III
9.
R
XC
XL
12.
~
Ve
Þekilde RLC devresinde XC>XL dir.
Buna göre, Ve sabit kalmak þartýyla
I. Güç kaynaðýnýn frekansý arttýrýlýrsa devrenin empedansý azalýr.
C) I ve III
Ι
Y
40°
V2
V1
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
13.
30°
X
M
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
E) I, II ve III
D) II ve III
Ι
X
d
III. Parçacýðýn KL arasýný geçme süresi, LM arasýný
geçme süresinden büyüktür.
A) Yalnýz I
10.
L
2d
II. Parçacýðýn KL arasýndaki ivmesi LM arasýndakinden küçüktür.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
D) II ve III
Birbirlerine paralel 2d K
aralýklý levhalara V1, d
aralýklý levhalara V2 potansiyel farký uygulan- +q
mýþtýr. K levhasýndan
serbest býrakýlan +q
yüklü parçacýðýn M levhasýna çarptýðýnda hýzý
sýfýr oluyor.
I. KL arasýndaki elektrik alan þiddeti LM arasýndakinden küçüktür.
III. Kondansatörün levhalarý arasýndaki uzaklýk azaltýlýrsa devrenin gücü artar.
B) I ve II
E) Yalnýz II
Buna göre,
II. Güç kaynaðýnýn frekansý azaltýlýrsa devrenin etkin
akým þiddeti azalýr.
A) Yalnýz I
C) Yalnýz III
v2
v1
I
II
m
R
2m
2R
Z
Z
V
Þekil I
IV
Þekil II
III
Düþey kesiti Þekil I deki gibi olan X, Y, Z saydam
ortamlarýnýn ayrýlma yüzeyleri birbirine paraleldir. X
ortamýna 30 derece açýyla gelen Ι ýþýný Y-Z ortamlarýnýn
ayrýlma yüzeyinden gidiyor.
M
4M
Þekil I
Þekil II
Y ortamý aradan çýkarýldýðýnda, 40 derece açýyla
gelen I ýþýný Þekil II deki yollardan hangisini izler?
M ve 4M kütleli gezegenlerin etrafýnda R, 2R yarýçaplý
yörüngelerde Þekil I ve Þekil II deki gibi dolanan 2m ve
m kütleli uydularýn hýzlarý v1 ve v2 dir.
v
Buna göre, 1 oraný kaçtýr?
v2
A) I
A)
1-D
Q SERÝSÝ
B) II
2-B
3-B
C) III
4-E
D) IV
5-C
E) V
6-C
7-B
263
8-A
2
2
9-E
B) 1
10-A
C)
2
D) 2
E) 4
11-B
12-E
13-A
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
1.
TEST / 20
5.
––––––––––––
→
v
q2
ε
K
→
2v
q1
L
Sürtünmesiz yatay düzlemde birbirine paralel konum→
ε
üreteci baðlýdýr. q1 yüklü cisim
→
C) qX ve qY artar.
q1
oraný
q2
D) qX ve qY deðiþmez.
E) qX ve qY azalýr.
(Bölmeler eþit aralýklýdýr.)
A) –1
2.
B) –2
C) 1
D) 2
E) –4
Bir fotosel lambaya dalga boyu 2λ olan ýþýk düþürüldüðünde kopan elektronlarýn maksimum kinetik
enerjileri E, λ dalga boylu ýþýk düþürüldüðünde 3E olmaktadýr.
Buna göre, fotoselin eþik dalga boyu kaç
A) 1
B) 2
d
B) qX artar, qY azalýr.
ca L den geçiyor.
kaçtýr?
kondansatörünün levhalarý arasýndaki uzak-
Y
A) qX azalýr, qY artar.
2 v hýzý ile atýlýnca K den, q2 yüklü cisim v hýzý ile atýlýnCisimlerin kütleleri eþit olduðuna göre,
X
lýk azatýldýðýnda kondansatörlerin biriktirV
diði qX ve qY yük miktarlarý nasýl deðiþir?
+++++++++++
da tutulan levhalara
Þekildeki özdeþ X ve Y
kondansatörlerinden X
C) 3
l
D) 4
6.
Enerji (eV)
10,40
8,84
7,80
6,67
4,86
dýr?
Ýyonlaþma sýnýrý
n=5
n=4
n=3
n=2
E) 8
n=1
Temel hal
0
Þekilde civa atomunun enerji düzeyleri verilmiþtir.
3.
Yerden h kadar yükseklikten yatay olarak atýlan
cismin potansiyel ve
kinetik enerjisinin zamanla deðiþimi þekildeki
gibidir.
Enerji
n=4 düzeyine uyarýlan civa atomunun elektronunun
Kinetik
6E
EP
açýsal momentumunun büyüklüðü yarýya düþtüðünde kaç eV enerjili foton salar?
2E
Potansiyel
t
Zaman
Buna göre, cismin atýldýðý andaki potansiyel enerjisinin kinetik enerjisine oraný kaçtýr?
A) 1
4.
B)
3
2
0
C) 2
D)
A) 6
Q SERÝSÝ
B) 12
C) 18
V
R=4 Ω
r=2 Ω
r=2 Ω
C) 1,13
D) 2,94
E) 4,86
Þekildeki yatay ve sür-
3 kg
tünmesiz düzlemde 3 kg F=12 N
X
ve 5 kg kütleli X ve Y
Y
5 kg
cisimlerinin arasýndaki
sürtünme kuvveti 10 N
yatay
büyüklüðündedir.
ε
ε
B) 1,81
E) 3
7.
Þekildeki elektrik devresinde özdeþ üreteçlerin
iç direnci 2 ohm R direnci ise 4 ohm büyüklüðündedir.
K anahtarý açýkken
voltmetre 20 voltu gösterdiðine göre, K anahtarý kapatýldýðýnda voltmetre kaç voltu gösterir?
5
2
A) 7,8
X cismine 12 N büyüklüðünde kuvvet uygulandýðýnda cisimlerin ivmeleri kaç m/s2 olur?
K
2
2
2
3
3
B) a X =
C) a X =
D) a X =
E) a X =
3
3
3
2
2
3
3
aY = 2
aY =
aY = 0
aY =
aY = 2
2
2
A) a X =
D) 20
E) 24
264
FÝZÝK SORU BANKASI
GENEL TEKRAR TESTLERÝ
8.
Þekildeki K, L, M eþit
kütleli cisimlerdir. K cis- v=0
mi serbest býrakýlýp, L
K
TEST / 20
11.
v
M
L
v
cismi aþaðý doðru v hýzýyla, M cismi ise yukarý
h
h
Compton saçýlmasý olayýnda dalga boyu λ olan X ýþýný
fotonlarý duran elektronla çarpýþmasý sonucu dalga
boyundaki artýþ 0,024 A° olmaktadýr.
Buna göre, fotonlarýn saçýlma açýsý kaç derecedir?
h
doðru v hýzýyla atýlmaktadýr.
 h

= 0,024 

 mc

yer
Buna göre, cisimlere hareketleri süresince etki
eden itmelerin büyüklükleri IK, IL, IM arasýndaki iliþ-
A) 0
B) 30
C) 60
D) 90
E) 180
ki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) ΙK=ΙL=ΙM
B) ΙL>ΙM>ΙK
D) ΙM>ΙL>ΙK
9.
C) ΙK>ΙL>ΙM
E) ΙM>ΙK>ΙL
λ=5600 A°
hava
n=1,4
12.
d
X
hava
göz
Bir dalga leðeninde kaynaklar zýt fazlý dalga boyu λ
olan dalgalar üretmektedir.
Kaynaklar arasýnda 5l uzaklýk bulunduðuna göre,
geciken kaynak tarafýnda kaç tane katar çizgisi
oluþur?
Þekildeki kýrýlma indisi 1,4 olan ince zar dalga boyu
5600 A° olan ýþýkla aydýnlatýlýyor.
A) 3
Iþýðýn geçtiði taraftan bakan X gözlemcisi zarý ay° olabilir?
dýnlýk gördüðüne göre, zarýn kalýnlýðý kaç A
A) 9000
B) 10000
10.
C) 11000
D) 13000
X
1
B) 4
2
13.
ε
3
RY
4
Ι
F
Y bobininin direncine baðlý olan sürgü kolu saða
K
doðru kaydýrýldýðýnda,
Perde
II. RY direncinde 3 yönünde özindüksiyon akým oluþur.
Þekildeki hava ortamýndaki merceðin odaklarýndan
birinde Ι ýþýk kaynaðý diðerinde ise perde bulunmaktadýr. K noktasýndaki aydýnlanma þiddeti E dir.
III. RX direncinde 1 yönünde özindüksiyon akýmý oluþur.
Hava yerine mercekten daha yoðun bir ortam doldurulursa K deki aydýnlanma þiddeti kaç E olur?
yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I ve II
Q SERÝSÝ
C) Yalnýz III
A)
E) I, II ve III
4-E
5-C
Asal
F eksen
hava
I. RX direncinde 1 yönünde indüksiyon akýmý oluþur.
3-C
E) 11
E) 15000
Þekildeki X ve Y bobinleri birbirlerinin etkisindedir.
2-D
D) 9
Y
RX
1-B
C) 5
6-D
7-D
265
8-E
1
2
B)
9-B
1
3
10-D
C)
1
4
D)
11-D
1
9
12-B
E)
1
16
13-D
FÝZÝK SORU BANKASI
Download

(LYS F\335Z\335K Q.cdr)