4.Sýnýf
Deneme Sýnavý
A
Kitapçýðý
Türkçe 13 Matematik 13 Fen Bilimleri 12 Sosyal Bilgiler 12
olmak üzere toplam 50 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr.
1. Metnin baþlýðý aþaðýdakilerden hangi-
TÜRKÇE TESTİ
si olabilir?
A) Eþek ve Sahibi
B) At ile Eþek
C) Ýnatçý Eþek
D) Yardýmsever At
Bir gün bir adam kasabaya mal satmak
için yola çýkmýþ. At ile eþeðini de yanýna
almýþ ve yükün en aðýrýný at deðil de eþeðe yüklemiþ. Eþek bu kadar yükü taþýyamayacaðý için ata þöyle demiþ: “At kardeþ, yüküm çok aðýr, ne olur birazýný alýr
mýsýn? Yoksa þurada düþüp bayýlacaðým.”
At: “Kusura bakma, alamam.” demiþ. Biraz daha ilerlemiþler ve sonra eþek düþüp ölmüþ. Sahibi de baþka çare kalmayýnca ata yüklemiþ bütün yükü. At: “Keþke eþekten birazcýk yük alsaydým!” demiþ ve yola devam etmiþ.
2. Metnin ana fikri aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Son piþmanlýðýn bir faydasý yoktur.
B) Kaldýrabileceðimiz kadar yük taþýmalýyýz.
C) Ýnsanlarla her zaman iyi geçinmeliyiz.
D) Hayvanlarýn aç býrakýlmamasý gerekir.
(1, 2 ve 3. sorularý yukarýdaki metne göre cevaplayýnýz.)
1
A
4. Sınıf Deneme Sınavı
3. Metinde aþaðýdaki sorulardan hangisi-
2014
6. Aþaðýdaki cümlelerde geçen altý çizili
nin cevabý yoktur?
kelimelerden hangisinin eþ anlamlýsý
yoktur?
A) Eþek neden attan yardým istemiþtir?
B) At, eþeðe yardým etmediði için piþman
olmuþ mudur?
C) Adam niçin kasabaya gitmektedir?
D) At, yükü nereye kadar taþýyabilmiþtir?
A) Senin gibi yeteneklisini görmedim.
B) Bu sene de köyümüze gideceðiz.
C) Soruya verdiði cevapla alkýþ aldý.
D) Gürültü çok vardý, baþým aðrýdý.
7. Bu bilyelerden bende pek çok var.
Altý çizili söz grubunun cümleye kattýðý anlam aþaðýdakilerin hangisinde vardýr?
4. Aþaðýdakilerden hangisi “birinin yaptýðý yanlýþ bir iþ veya davranýþý birilerine
söylemek” anlamýna gelir?
A) Bize epey yardým ettin.
B) Az da olsa beni dinlesen.
C) Ýþteki gayretini takdir ediyorum.
D) Yediðimiz gýdalara dikkat edelim.
A) Affetmek
B) Þikâyet etmek
C) Özür dilemek
D) Uyarmak
8. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir söz-
5. Aþaðýdakilerden hangisi “bahçe” söz-
cük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr?
cüðünün çaðrýþtýrdýklarýndan deðildir?
A) Çiçek
B) Aðaç
C) Çatý
D) Çimen
A) Türkiye’nin her yeri güzel.
B) Her söylediðimiz doðru olmalý.
C) Onun aðýr sözlerine çok kýrýldým.
D) Yaylada çadýr kurup mola verdiler.
2
2014
4. Sınıf Deneme Sınavı
A
9. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “üz-
12. “Bilginin ............... olmak için çalýþmanýn
gün” sözcüðünün zýt (karþýt) anlamlýsý
kullanýlmýþtýr?
kölesi olmak gerekir.” cümlesinde boþ
býrakýlan yere gelebilecek en uygun kelime aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Aldýðý haberle pek sevinçliydi.
B) Öykü yarýþmasýnda birinci oldu.
C) Karga sürüsü ekinlere saldýrdý.
D) Sýnýfa girdiðimde hiç kimse yoktu.
C) Dal
D) Kir
C) cahili
D) efendisi
gisi kelime türeten ek almýþtýr?
seslisi) vardýr?
B) Söz
B) çalýþkaný
13. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden han-
10. Aþaðýdakilerden hangisinin sesteþi (eþ
A) Tok
A) seveni
A) Handan, törende þiir okudu.
B) Ahmetler evlerini satacaklarmýþ.
C) Ayaklarýný uzattý, çayýný yudumladý.
D) Yemekleri az tuzlu tüketmek gerekir.
11. “Ceyda, ara sýra bize uðrar.” cümlesi için
aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Ceyda, her zaman bize uðrar.
B) Ceyda, bize bazen uðrar.
C) Ceyda, uzun zamandýr bize uðramýyor.
D) Ceyda, yýllardýr bize uðramýyor.
3
A
4. Sınıf Deneme Sınavı
4. Ardýþýk 5 doðal sayýnýn toplamý 75 ise
MATEMATİK TESTİ
bu sayýlarýn en büyüðü aþaðýdakilerden hangisidir?
1. 4, 0, 2, 1, 7 ve 5 rakamlarýný birer kez
A) 15
kullanarak yazýlabilecek 6 basamaklý
en küçük doðal sayýnýn yüzler basamaðýndaki rakam kaçtýr?
A) 0
B) 1
C) 2
2014
B) 16
C) 17
D) 18
D) 4
5. 750 liraya bir çamaþýr makinesi ve 1830
liraya bir buzdolabý alan Arif Bey, çamaþýr makinesinin 450 lirasýný ve buzdolabýnýn bir kýsmýný ödediðinde bu ikisi için
toplam 950 lira borcu kalýyor.
2. Aþaðýdaki sayýlardan hangisi diðerlerine göre daha büyüktür?
A) 41 200
B) 410 000
C) 50 000
D) 42 428
Buna göre buzdolabýnýn kaç lirasýný ödemiþtir?
A) 780
B) 980
6.
3.
D) 1180
714
248
–
8732
+
C) 1090
Yukarýdaki toplama iþleminde boþ býrakýlan yere hangi sayý yazýlmalýdýr?
Yukarýdaki çýkarma iþleminde hem eksilen hem de çýkan 75 küçültülürse fark
ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir?
A) 668
B) 1268
A) Deðiþmez
B) 150 küçülür
C) 1668
D) 18 132
C) 150 büyür
D) 75 küçülür
94 00
4
2014
7. Her gün 18 sayfa kitap okuyan Selim
11. Bir sürahideki 2430 mililitre ayran eþit
120 günde toplam kaç sayfa kitap okumuþ olur?
A) 216
A
4. Sınıf Deneme Sınavı
B) 2160
C) 2350
büyüklükteki bardaklara konulacaktýr.
Her bardakta 750 mililitre ayran olacaðýna göre sürahide kaç mililitre ayran kalýr?
D) 3180
A) 150
8.
B) 170
C) 180
475 ÷
= 25
D) 190
3
0
21
3420
+ 6840
71820
x
Yukarýdaki çarpma iþleminde boþ kutularýn yerine yazýlmasý gereken rakamlarýn
toplamý kaçtýr?
A) 6
B) 7
C) 8
12.
D) 9
Yukarýdaki bölme iþleminde boþ býrakýlan yere hangi sayý yazýlmalýdýr?
A) 17
9.
B) 19
C) 50
D) 75
143 x 300
Yukarýdaki çarpma iþleminin sonucu
kaçtýr?
A) 429
B) 4290
C) 42 900
D) 42 999
10.
328 4
13. Ýki bölüklü ve rakamlarý farklý en küçük
doðal sayýnýn rakamlarý toplamý kaçtýr?
Yukarýda verilen bölme iþlemindeki bölünen sayý en az kaç büyütülürse bölüm
üç basamaklý olur?
A) 12
B) 50
C) 72
A) 5
D) 73
5
B) 6
C) 7
D) 8
A
4. Sınıf Deneme Sınavı
3. Soluk alýp verme ile ilgili aþaðýdaki öð-
FEN BİLİMLERİ TESTİ
rencilerden hangisinin söylediði ifade
yanlýþtýr?
1.
1
2
3
2014
A)
Soluk aldýðýmýzda vücudumuza
giren hava soluk borumuz aracýlýðý ile akciðerlerimize dolar.
B)
Doðru soluk alýp verme için burundan soluk almalý aðýzdan
vermeliyiz.
4
Yukarýda iskelet sistemimizde bulunan
bazý kýsýmlar numaralandýrýlarak gösterilmiþtir.
C)
Buna göre verilen kýsýmlardan hangisinde kýsa kemik bulunmaz?
D)
A) 1, 2 ve 4
B) 2, 3 ve 4
C) Yalnýz 4
D) 2 ve 3
Soluk veren birisinin diyafram
kasý düzleþir.
Burnumuzdan soluk alýrsak akciðerlerimize daha çok hava
dolar.
4. “Vücudumuzda besinlerden enerji elde
edilmesi sýrasýnda oksijen tüketilirken
karbon dioksit oluþur. Oluþan karbon dioksit vücut dýþýna atýlýr.”
Buna göre vücudumuzda oluþan karbon
dioksitin dýþarý atýlmasý aþaðýdaki þemalardan hangisinde doðru olarak gösterilmiþtir?
A)
Kan
Diyafram
Vücut
dýþý
Kan
Kalp
Akciðer
Vücut
dýþý
Kan
Akciðer
Kalp
Vücut
dýþý
Kan
Kalp
Diyafram
B)
2. Eklemlerimizle ilgili aþaðýda verilen ifadelerden hangisi yanlýþtýr?
C)
A) Baþýmýzý çevirirken boynumuzdaki eklemler çalýþýr.
B) Lifli yapýdadýr.
C) Kemiklerimiz eklemlerimiz sayesinde
daha kolay hareket eder.
D) Kemiklerimizin birleþme yerleridir.
D)
6
2014
4. Sınıf Deneme Sınavı
5.   Besin
A
6.
Egzersiz Yapmak
  Oksijen
  Karbon dioksit
  Atýk madde
Kan damarý
Aylin Öðretmen, öðrencilerine bazý maddeleri temsil eden þekiller ve kan damarý resmi veriyor.
Fen bilimleri öðretmeninin tahtaya yazdýðý “Egzersiz Yapmak” baþlýðýyla ilgili aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin
söylediði ifade yanlýþtýr?
Aylin Öðretmen, öðrencilerinden ödev
olarak, verdiði maddelerden kanda bulunabilecekleri damar resmi üzerine yapýþtýrmasýný istiyor.
A)
Buna göre aþaðýdaki öðrencilerden hangisi ödevini doðru yapmýþtýr?
A)
B)
B)





Nihal
C)
C)

Ömer Faruk
D)
D)


Nazlý


Numan
7
Bazý hastalýklarýn tedavisi için
egzersiz yapmak önerilir.
Egzersiz sýrasýnda nabýz ve soluk alýp verme sayýsý artar.
Egzersiz sýrasýnda vücudumuzun oksijen ihtiyacý artar.
Nabýz ve soluk alýp verme sayýsý sadece egzersiz yaparken
artar.
A
7.
Pinpon
topu
Taþ
4. Sınıf Deneme Sınavı
Tahta
parçasý
2014
9. Þekildeki terazinin kefeleri dengededir.
Çelik
bilye
700 g Elma
1 kg
100 g
Su
Þekilde verilen maddeler suya atýldýðýnda hangileri suda yüzer?
Buna göre eþit kütleli olan elmalardan
her biri kaç g’dýr?
A) Pinpon topu ve taþ
B) Tahta parçasý ve çelik bilye
C) Taþ ve çelik bilye
D) Tahta parçasý ve pinpon topu
A) 600
B) 400
C) 300
D) 200
10.
8.

Katý / Sývý maddelerin belirli bir
1
2
þekli vardýr.

Gaz / Katý maddeler çok küçük
3
4
gözeneklerden kaçabilir.

Sývý / Katý maddeler akma özelli5
6
ðine sahiptir.
?
...............
Panoda boþ býrakýlan yere, aþaðýda resimleri verilen maddelerden hangisi yapýþtýrýlabilir?
I
Yukarýda verilen cümlelerin doðru olabilmesi için altý çizili kelimelerden hangileri seçilmelidir?
A) 1, 4 ve 6
B) 2, 4 ve 5
C) 1, 3 ve 5
D) 2, 3 ve 6
Mýknatýs tarafýndan
çekilir.
II
Toplu
iðne
8
III
Bakýr
kaþýk
Plastik
ataþ
A) Yalnýz I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
2014
4. Sınıf Deneme Sınavı
11.
K
L
Birbirine temas ettirilen K ve L maddeleri
arasýndaki ýsýnýn akýþ
yönü þekildeki ok ile
gösterilmiþtir.
Buna göre baþlangýçta K ve L maddelerinin sýcaklýklarý kaç °C olabilir?
A)
B)
C)
D)
12.
K
40 °C
60 °C
50 °C
40 °C
L
60 °C
40 °C
60 °C
40 °C
Demir tozu ve mermer tozu karýþýmý
...........I........... birbirinden ayrýlabilir.
 Tuzlu su karýþýmý ...........II........... yöntemi ile birbirinden ayrýlabilir.

Yukarýda verilen cümlelerde boþ býrakýlan I ve II numaralý yerlere aþaðýdakilerden hangisi yazýlmalýdýr?
A)
B)
C)
D)
I
mýknatýsla
süzme
mýknatýsla
yüzdürme
II
buharlaþtýrma
mýknatýsla
yüzdürme
süzme
9
A
A
4. Sınıf Deneme Sınavı
3.
1
Güzel resim
yapmak
2
Utangaç
olmak
Fiziksel
Özellikler
Duygusal
1.
Acelem olduðunda
üst geçidi kullanmýyor ve araçlarýn
arasýndan karþýya
geçiyorum.

Sarý saçlý
olmak
Müzik dinlerken
baþkalarýný rahatsýz etmiyorum.
Sýraya girerek
otobüse biniyorum.
Ferit

Emre
Sýnýfa geç kaldýðýmda herkesten
özür diliyorum.

3 Sinirli olmak
4
Zihinsel
SOSYAL BİLGİLER TESTİ
2014
Ali
Cihan

Verilen tablodaki iþaretlemelerden hangisi yanlýþtýr?
Verilen sözlerine bakýlarak yukarýdaki
öðrencilerden hangisinin baþkalarýna
saygýlý davrandýðý söylenemez?
A) 1
A) Ferit’in
B) Emre’nin
C) Cihan’ýn
D) Ali’nin
B) 2
C) 3
D) 4
2.
Yanda verilen resme bakýlarak Ahmet’in içinde
bulunduðu duyguyu en
iyi ifade eden cümle aþaðýdakilerden hangisidir?
4. Ýlköðretime 1. sýnýftan baþladýnýz. Sonra
2. sýnýf, 3. sýnýf ve þimdi 4. sýnýftasýnýz. Bu
örnekte olduðu gibi yaþadýðýmýz tüm
olaylar belirli bir sýrayla gerçekleþir.
Ahmet
Yaþadýðýmýz olaylarýn gerçekleþme tarihlerine göre sýralanmasý, aþaðýdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Öðretmenim bana ödevimi yaptýðým
için teþekkür etti.
B) Karþýma birdenbire bir köpek çýkýnca irkildim.
C) Sýnavým iyi geçmediði için üzüldüm.
D) Arkadaþým benimle oynamadýðý için
ona çok kýzdým.
A) Kronoloji
B) Kroki
C) Sözlü tarih çalýþmasý
D) Kimlik
10
2014
4. Sınıf Deneme Sınavı
5.
A
7. Ben Sefa Çiçek, 4. sýnýf öðrencisiyim. Öðretmenimizin verdiði ödevi anneannemle yapmaya karar verdim. Bu kararda
anneannemin bize anlattýðý anýlar ve evindeki bazý eþyalar etkili oldu. Örneðin siyah beyaz nikâh fotoðrafý, iþlemeli bohçadaki cepken ve çinkan, babasýndan kendisine kalan köstekli saat gibi. Ses kayýt
cihazýmý da yanýma alarak anneannemin
kapýsýný çaldým. Çok güzel bir sohbet ortamýnda sorularýmý sordum. Tüm konuþmalarý kaydettim. Sonunda kayýtlarý düzenleyerek yazdým.
Mustafa Kemal Atatürk’ün nüfus cüzdanýna bakýldýðýnda, aþaðýdakilerden hangisi hakkýnda bilgi sahibi olunamaz?
Buna göre öðretmenin öðrencilere verdiði ödev aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Doðum tarihi
B) Medeni hali
C) Doðum yeri
D) Anne ve baba adý
A) Aileniz ile ilgili sözlü tarih çalýþmasý
yapýnýz.
B) Ailenizin soy aðacýný çiziniz.
C) Evinizin krokisini hazýrlayýnýz.
D) Hayatýnýzla ilgili bir kronoloji hazýrlayýnýz.
6. ...Mustafa Kemal ve ben motor ile denizin ortasýnda bulunan düþman donanmasýnýn yakýnýndan geçiyorduk. Mustafa Kemal’in dudaklarýndan “Geldikleri gibi giderler.” cümlesini iþittim...
8. Geniþ ve düz bir kap içindeki suya, koyulaþtýrýcý madde katýlýr. Suyun üzerine özel
boyalar damlatýlýr ve dikkatle daðýtýlýr.
Su üzerine istenilen büyüklükte genellikle kaba uygun kâðýt yerleþtirilir. Böylece boyalarýn su yüzeyinde meydana
getirdiði þekiller kâðýda geçirilmiþ olur.
(Özer Ozankaya, Cumhuriyet Çýnarý)
Yukarýdaki sözlerinden Mustafa Kemal’in
aþaðýdaki kiþilik özelliklerinden hangisi çýkarýlamaz?
A) Vatanýn kurtarýlmasýnda kararlý olduðu
B) Vatansever bir kimse olduðu
C) Ýnkýlapçý bir lider olduðu
D) Milletini çok sevdiði
Yukarýda anlatýlan millî kültür ögemiz
aþaðýdakilerden hangisidir?
11
A) Çinicilik
B) Ebru sanatý
C) Para kesesi
D) Gözleme
A
9.
4. Sınıf Deneme Sınavı
2014
11. Aþaðýdakilerden hangisi Mustafa Ke-
Atatürk, millî kültürün korunmasý ve geliþtirilmesine büyük
önem veriyordu. Bu
konu ile ilgili birçok
çalýþmaya da öncülük etmiþtir.
mal’in katýldýðý savaþlardan biri deðildir?
A) Birinci Ýnönü Savaþý
B) Çanakkale Savaþlarý
C) Trablusgarp Savaþý
D) Sakarya Savaþý
Aþaðýdakilerden hangisi Mustafa Kemal
Atatürk’ün millî kültürümüzü korumak
ve geliþtirmek amacýyla yaptýðý çalýþmalardan deðildir?
A) Harf Ýnkýlabý’nýn yapýlmasý
B) Türk Tarih Kurumunun kurulmasý
C) Türk Dil Kurumunun kurulmasý
D) Soyadý Kanunu’nun çýkarýlmasý
12.
10. Ezineli Yahya Çavuþ, 25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarýmadasý’ndan Ertuðrul
Koyu’na çýkarma yapan 3000 kiþilik Ýngiliz kuvvetlerine karþý savaþmýþtýr. Komutasýnda bulunan 67 askeriyle Ýngilizlerin uzun süre sahile çýkarma yapmalarýný engellemiþtir. Ýngilizler, karþýlarýnda
büyük bir tümen (yaklaþýk 10.000 kiþi)
olduðunu sanmýþlardýr...
Ýtalyanlar
Ýngilizler
Ermeniler
Fransýzlar
Yunanlýlar
Gürcüler
Yukarýdaki haritada Mondros Ateþkes
Anlaþmasý’ndan sonra düþmanlar tarafýndan yapýlan iþgaller gösterilmiþtir.
Verilen bilgilere göre aþaðýdakilerden
hangisine ulaþýlamaz?
Verilen haritaya bakýlarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çanakkale Cephesi’nde mücadele edildiðine
B) Türklerin çok az bir kuvvetle çok sayýdaki düþmana karþý mücadele ettiðine
C) Türk askerlerinin yapmýþ olduðu mücadele ile düþmaný þaþýrttýklarýna
D) Ýngilizlerin, Ertuðrul Koyu’na çýkmayý baþaramadýklarýna
A) Ülkemizin batýsýnýn Yunanlýlar tarafýndan iþgal edildiði
B) Ülkemizin güneyindeki bazý yerlerin
Fransýzlar tarafýndan iþgal edildiði
C) Akdeniz Bölgesi’nin bir bölümünün
Ýtalyanlar tarafýndan iþgal edildiði
D) Ýngilizlerin, ülkemizde herhangi bir iþgal faaliyetinde bulunmadýðý
12
Download

4. SINIF STS DENEME (5) A.indd