LYS 4
ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK
ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI
A
TARÝH TESTÝ
1.
Tarih öncesi devirlerde yaþamýþ toplumlar yazýyý kullanmadýðý için bu dönemlerde antlaþmalara ulaþýlamaz.
7.
Yanýt: C
Sultan unvanýný, hicri takvimi ve Arapçayý kullanmalarý
Türklerin Ýslamý kabul ettiklerini veya Ýslam kültüründen etkilendiklerini gösterir.
Yanýt: D
2.
Öncülde verilen Kadeþ Antlaþmasý metni, Ývriz ve Yazýlýkaya kabartmalarý Hititlere aittir. Hititler Ýç Anadolu Bölgesi’nde, Kýzýlýrmak havzasýnda hüküm sürmüþtür.
8.
Sadece Büyük Selçuklular Anadolu’ya seferler düzenlemiþtir. Gaznelilerin Anadolu’ya akýnlarý hiç olmamýþtýr.
Yanýt: C
Yanýt: A
3.
Asya Hunlarýnda örgün eðitim sistemi görülmez. Ýlk örgün
eðitim sistemini uygulayan Türk devleti Uygurlardýr.
9.
Yanýt: E
Yanýt: C
10.
4.
Çin’den baþlayýp Orta Asya üzerinden Anadolu’ya ve Ýstanbul’a uzanan kervan yolu Ýpek Yolu’dur.
“Yurt açan” savaþ Malazgirt, “Yurt tutan” savaþ Miryokefalon, “Yurt kurtaran” savaþ Büyük Taarruz olarak adlandýrýlýr.
Yanýt: B
Yanýt: A
11.
5.
Memlük Devleti, Eyyubiler tarafýndan deðil, Yavuz Sultan
Selim döneminde Osmanlý Devleti tarafýndan yýkýlmýþtýr.
Kut anlayýþý hem Köktürklere hem de Uygurlara ait özelliktir. B, C, D ve E seçeneklerinde verilen özellikler sadece Uygurlara aittir.
Bedesten (çarþý) kavramýnýn açýklamasý yanlýþ verilmiþtir.
Ýçinde cami, medrese, kütüphane ve aþevi bulunan dini
yapý külliyedir.
Yanýt: D
Yanýt: A
12.
6.
Bizans’ta Türk saç biçiminin tercih edilmesi askerî bir etkileþim deðildir. Türklerin sosyal-kültürel açýdan Bizans’ý etkilediðini gösterir.
Yanýt: B
Ali Þir Nevai, Muhakemetü’l Lügateyn adlý eserinde Türkçeyi Arapça ile deðil, Farsça ile mukayese etmiþtir. Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduðunu kanýtlamayý amaçlamýþtýr.
Yanýt: C
A
A
A
13.
Sahn-ý Seman Medresesi Beylikler ve Türkiye Selçuklularý döneminde açýlan bir eðitim kurumu deðildir. Osmanlý
Devleti’nde Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulan bir
medresedir.
A
19.
A
Osmanlý Devleti’nde uygulanan dirlik sisteminde köylü iþlediði topraðýn mülkiyetine sahip deðildir. Dirlik topraklarýnýn mülkiyeti devlete aittir.
Yanýt: C
Yanýt: B
14.
20.
Coðrafi Keþifler sonucunda burjuva sýnýfý güç kaybetmemiþ, ticaret ve sermaye birikimi geliþtiðinden güç kazanmýþtýr.
Yanýt: A
Yanýt: E
15.
Öncüllerde Evliya Çelebi, Ali Kuþçu, Piri Reis ve Hezarfen
Ahmet Çelebi ile ilgili bilgiler yer almaktadýr. Koçi Bey’le ilgili bir bilgi bulunmamaktadýr.
Fransýz Ýhtilali’nden sonra milliyetçilik ve demokrasi düþüncelerinin yaygýnlaþmasý kültürel farklýlýklarýn sona ermesine neden olmamýþtýr.
21.
Yanýt: B
Sadrazam, Vezirler ve Kaptan-ý Derya Seyfiye, Þeyhülislam, ve Kadýasker ilmiye, Niþancý, Defterdar ve Reisülküttap Kalemiye sýnýfýna mensuptur. Sýrasýyla Seyfiye, Ýlmiye
ve Kalemiye getirilmelidir.
Yanýt: A
16.
I. Bayezid’in Osmanlý Devleti’ni imparatorluða dönüþtürmesinde Ankara Savaþý’nýn etkisi olmamýþtýr. Timur ile yapýlan Ankara Savaþý’nda I. Bayezid yenilmiþ, Osmanlý
Devleti Fetret Devri’ne girmiþtir.
22.
Sýrasýyla Kalfa Lonca sistemi ile Devþirme Enderun Mektebi ile, Suhte (softa) medrese ile iliþkilendirilmelidir.
Yanýt: E
Yanýt: E
17.
Osmanlý Devleti’nin Kuruluþ Dönemi’nde padiþahlar halifelik görevini üstlenmemiþtir. Halifelik, Yükselme Dönemi’nde Yavuz Sultan Selim ile Osmanlý padiþahlarýna geçmiþtir.
23.
Yanýt: B
18.
Askerlere pantolon ve fesin giydirilmesi geleneksel Osmanlý kýyafetlerine aykýrý bulunduðundan halk tarafýndan
tepkiyle karþýlanmýþtýr.
Yanýt: D
24.
Hint Deniz Seferleri ve Süveyþ Kanalý Projesi, Coðrafi Keþiflerin olumsuz etkilerini gidermek amacýyla yapýlmýþtýr.
Yanýt: D
Ýnebahtý, Çeþme, Navarin ve Sinop olaylarý Osmanlý donanmasýnýn yakýlmasýyla ilgilidir. Babýâli Baskýný ise
1913’te Ýttihat ve Terakki’nin Osmanlý yönetimine el koyduðu darbedir.
Yanýt: D
2
A
A
A
25.
Osmanlý Devleti’nde Avrupalýlara kapitülasyon verilmesi
ayrýlýkçý azýnlýk faaliyetlerini engelleme ile ilgili deðildir.
Kapitülasyonlar azýnlýk faaliyetlerinden çok daha önce verilmiþtir.
A
31.
A
Türkiye’de siyasi partilerin kurulmasý Cumhuriyet Döneminden önce II. Meþrutiyet Dönemi’nde 1909 yýlýnda gerçekleþmiþtir.
Yanýt: A
Yanýt: E
26.
Milletisadýka kavramýnýn açýklamasý yanlýþ verilmiþtir. Milletisadýka kavramý Osmanlý Devleti’nde Ermeni toplumu
için kullanýlmýþtýr.
32.
Yanýt: E
Tarým mahsulleri vergisinin konulmasý ekonomik bir baþarý olmadýðýndan Mustafa Kemal’in öncülde verilen sözü
doðrultusunda söylenemez.
Yanýt: C
27.
1877–1878 Osmanlý-Rus Savaþý sonrasýnda yapýlan
Ayastefanos Antlaþmasý’nýn yerine Berlin Antlaþmasý yapýlmýþtýr.
Yanýt: C
33.
Almanya’nýn zorunlu askerlik sistemi getirmesi, savaþ gemileri yapmasý ve Avusturya’yý ilhak etmesi Versay Antlaþmasý’nýn doðrudan ihlal edilmesidir.
Yanýt: B
28.
Galiçya Cephesi Osmanlý Devleti’nin kendi sýnýrlarý içindeki topraklarda savaþtýðý bir cephe deðil, müttefiklerine yardým amacýyla asker gönderdiði dýþ cephelerden biridir.
Yanýt: D
34.
29.
Erzurum ve Sivas Kongrelerine katýlan delegeler arasýnda
daha çok manda ve himaye sistemi tartýþýlmýþ ve reddedilmiþtir.
Milletler Cemiyetinin kurulmasý Ýtalya ve Almanya’nýn
1930’lu yýllarda izlediði saldýrgan politikadan daha öncedir. Milletler Cemiyeti 1919 Paris Barýþ Konferansý’nda
dünya barýþý için kurulmuþtur.
Yanýt: C
Yanýt: A
30.
I. TBMM’nin Hilafet ve saltanatýn geleceðine karar vermesi bu meclisin hilafet ve saltanatýn üzerinde olduðunu ve
sürekli olacaðýný gösterir.
35.
Yanýt: E
Gazap Üzümleri Salvador Dali’nin deðil, John Steinbeck’in romanýdýr. Roman 1929 krizinden sonra Amerika’nýn sosyal ve ekonomik durumunu anlatýr.
Yanýt: D
3
A
A
A
36.
ABD, Ýngitlere, Fransa, Rusya ve Çin’in Birleþmiþ Milletler
Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olmasýnda, bu teþkilatýn
kurucu üyeleri olmalarý ve Mihver devletlerinin yenilmesinde etkin rol oynamalarý etkili olmuþtur.
A
41.
Yanýt: C
37.
A
Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin ABD’nin Küba’ya ambargo uygulamasýna karþý çýktýðý söylenemez. Türkiye
Cumhuriyeti ABD ile Küba ise Sovyet Rusya ile müttefik
olmuþlardýr.
Yanýt: B
Macaristan NATO’ya deðil, Varþova Paktý’na, Yunanistan
Varþova Paktý’na deðil NATO’ya, Arnavutluk Baðlantýsýzlara deðil Varþova Paktý’na üyedir.
Yanýt: D
42.
Rusya’nýn Macaristan’ý iþgal etmesi Doðu Bloku’nun yýkýlmasýndan önce 1956’da gerçekleþmiþtir.
Yanýt: A
38.
Mekik Diplomasisi ve Camp David Antlaþmasý Arap Ýsrail
Sorunu ile ilgilidir. Ýsrail ile Mýsýr arasýnda barýþý saðlamýþtýr.
Yanýt: A
43.
Yaban çiçeði Artemis ve mavi kelebek kavramlarý BosnaHersek Savaþý ve bu savaþta yaþanan Serebrenika katliamý ile ilgilidir.
Yanýt: B
39.
ABD, Sovyet Rusya’nýn Afganistan’ý iþgalini desteklememiþ karþý çýkmýþtýr. ABD Kongresi bu nedenle Salt II Antlaþmasýný reddetmiþtir.
Yanýt: D
44.
40.
Nüfus Mübadelesi Türkiye ile Yunanistan arasýnda 1920’li
yýllarda çözümlendiðinden 1950 sonrasý bir sorun deðildir.
Kahvehane, bar ve restaurant açarken ruhsat belgesi alma zorunluluðunun getirilmesi Türkiye’nin son yýllarda Avrupa Birliði’ne uyum saðlama çerçevesinde gerçekleþtirdiði durumlardan biri deðildir.
Yanýt: B
Yanýt: E
4
Download

Tarih - Öz-De-Bir