[email protected]
www.habergama.org
2010 SBS
BÝRÝNCÝSÝ
25 Kuruþ
YIL:13 SAYI :3218
GÜNLÜK YEREL HALK GAZETESÝ
24.02.2015 Salý
BERGAMA CUMHURÝYET KIZILAY KAN BAÐIÞI CEMRE HAVAYA DÜÞTÜ
ÇÝÇEKÇÝLER MEYDANA
BAÞSAVCISI GÖREVE BAÞLADI ÝÇÝN SÝZÝ BEKLÝYOR Cumhuriyet
Meydaný
düþtü.
Bergama Adliyesi
yeni Baþsavcýsý
Mustafa Özlüoðlu
görevine baþladý.
Antalya Elmalý’dan
Bergama’ya
atanan Özlüoðlu
Sinop Duruhan’lý
ve 1976 doðumlu.
Ankara Hukuk
Fakültesi’nden
mezun olduktan sonra Yalova
Savcýlýðý ilk görev yeri.
Tarihi bir kent olan Bergama’ya
gelmekten son derece memnun
olduðunu belirten Özlüoðlu evli ve bir
kýz babasý.
Baþsavcý Mustafa Özlüoðlu’na
Bergama’ya hoþ geldiniz diyor ve
baþarýlar diliyoruz.
Kýzýlay Kan Baðýþý Aracý her pazartesi Cumhuriyet
Meydanýnda
Kýzýlay aracý mutlaka her pazartesi ve bazen sair günler
Cumhuriyet Meydaný’nda kan baðýþý için sizi bekliyor.
Bergama ve Kýnýk’ta kan baðýþýnda çok büyük katýlým
saðlayan Kýzýlay, buna raðmen kan stoklarýnýn ihtiyacýn
yoðun olmasý nedeniyle erimesi karþýsýnda kan baðýþý
için sizi tekrar davet ediyor.
OKUNTU
DETERMÝNANT TEKERLEME
"açmaz"ýn dostu "çýkmaz"
açmazlardaysa
"çýkmaz"ýn dostu "açmaz"
çýkmazlarda...
"açmaz"ýn dostu açmazlarda
"çýkmaz"ýn dostu çýkmazlarda da
olabilir elbet ama
anahtarý gömmüþler bir yerlere
açamazlar çýkamazlar hiçbir yere
ne kadar da mutlu gözüküyorlar
yarýnlar karardýkça
eðleniyor olmalýlar...
ÖYLECE
BAKANLAR ARASINDAN
size bu yan masadan
öylece bakanlar arasýndan
sevdalarýn kuluçka döneminde
sanýrsýn bal böcek
içersin zehir zýkkým
hem deminde hem derdinde
oryantal sevdalardan çýkýp
gidesin gelir mucizelere
ateþ de istemez yakmayý
bilir elçiye yazýlmaz günahý
git buradan yavrucum
üç paraya iki güneþ
iki güneþe bir para
durup durup fütursuzca
derken ver papazý al kýzý
gidesin gelir mucizelere
size bu yan masadan
yýlan derisi sevdalardan
gece mavisi yeþillerinden
sevda bir üçgen senin üzerinde
sen dikdörtgen bir gövde
aþkýn oval kadehlerde
olimpos, uludað, kaz daðlarý
yýkýp yýkýp daðlarý
gidesin gelir mucizelere
Erdal DEMÝR
mevsimin ilk çiçekçileriyle Bahçe çiçekleri, balkon çiçekleri,
buluþtu.
salon çiçekleri ile evinize baharý
Her yýl bahar ayýnýn
sokmanýza fýrsat tanýyorlar.
müjdecisi olan çiçek
Daha çok Ödemiþ’ten kapalý
sergicileri bu sezonu erken kamyonlarla Bergama’ya gelen
açtý ve Þubat’ýn son
çiçekçiler Cumhuriyet
haftasýnda cemrenin
Meydanýný kent bahçesi haline
havaya düþmesi sonrasýnda sokuyorlar. Çiçekçilere en çok
çiçekçi esnafý da meydana raðbet de kadýnlardan.
KINIK TAÞ CAMÝ, HUZUREVÝ VE ÝMARETE KAVUÞUYOR
Kýnýk Belediyesi ve Fade Tarým
Yönetim Kurulu Baþkaný Faruk
Demir'in katkýlarýyla Fatih
Mahallesi'nde yapýlacak olan
taþ caminin temeli atýldý.
Hayýrsever iþadamý Faruk
Demir, bugüne kadar yaptýrdýðý
5 camiden sonra 6.'sýný taþ
malzemeden inþa ettirmek
istediðini belirterek, külliyesiyle
birlikte inþa edilecek Taþ
Cami'nin Kýnýk halkýnýn
yararýna hizmet sunacak
olmasýndan mutluluk
duyduðunu söyledi.
Hayýrsever iþadamýna teþekkür
eden Belediye Baþkaný Sadýk
Doðruer de, caminin yapým
sürecinde belediye olarak her
türlü desteðe hazýr olduklarýný
kaydetti.
Temel atma töreninde yaptýðý
konuþmada camilerin hangi
mezhepten olursa olsun, bütün
Müslümanlarýn bir araya gelerek
ibadetlerini yerine getirdikleri,
sosyal etkinlikleri icra ettikleri
mekanlar olduðunu
vurgulayan Ýzmir Ýl Müftüsü
Prof. Dr. Ramazan Muslu da,
"Tarih boyunca camilerimiz
birçok fonksiyon üstlenmiþtir.
Ancak, günümüzde sadece
ibadet edilen yerler
konumuna gelmiþtir. Eski
ruhuna kavuþturma gayseri
hepimize düþüyor" diye
konuþtu. Taþ Cami inþa
edilirken arkasýnda da 15 kiþilik bir
huzurevi yapýlacaðýný belirten iþadamý
Faruk Demir ise, "Huzurevinde
kalanlarýn ve garibanlarýn sýcak
yemeklerini yiyebileceði bir aþevi de
yapýlacak. Tamamý 2,5 milyar liraya
mal olacak" dedi.
BERGAMA BELEDÝYESPOR EVÝNDE YENÝLDÝ: 0 – 1
Spor Toto 3. Lig 3. Grupta alt
sýralardan kurtulmak isteyen
Bergama Belediyespor, evinde
aðýrladýðý Ankara Demirspor’a
yenilerek, beþ maçlýk yenilmezlik
serisini bozdu. Gol pozisyonu
açýsýndan kýsýr geçen
karþýlaþmada rakibin golüne
karþýlýk veremeyen kýrmýzý
lacivertliler sahadan boynu bükük
ayrýldý.
27’de Ankara
Demirspor’un
kullandýðý kornerden
gelen topu
uzaklaþtýramayan
Bergama defansý
altý pas içinde topa
dokunan Okan’ýn
golüne engel
olamadý : 0 – 1
33’te Bergama
ataðýnda top ceza
sahasý içinde
bulunan Ahmet’in eline çarptý,
hakem devam dedi.
73’te Berkay kafayla indirdi.
Samet müsait pozisyonda topu
dýþarý attý.
Karþýlaþmadan maðlup ayrýlan
Bergama puan cetvelinde bir
basamak aþaðýya inerken, Ankara
Demirspor bu galibiyetle
Sakaryaspor'u geçerek liderliðe
yükseldi.
STAT : Bergama 14 Eylül
HAKEMLER : Mikail Cihangir** Servet Reyhan** - Ýrfan Genç**
BERGAMA BELEDÝYESPOR :
Eren**– Gökhan Çetinus** –
Mehmet** – Mert Kaytankaþ*(21
Samet**) - Tufan**– Berkay**–
Bilal** – Mert Yüksel**( 74
Serdar**) – Tuncer** - Oðuz** Okan** (46 Harun**)
ANKARA DEMÝRSPOR : Fatih
Gülmez** - Ahmet** - Server**
(62 Erkut**) – Çaðrý**(73
Hakan*) – Hüseyin Erol** Hüseyin Bak*** - Gökhan** Okan*** - Doðancan** Fatih*** - Umut***(87 Aykut*)
Gol : Dk.27 Okan
Sarý Kartlar : Bilal, Harun,
Gökhan (Bergama
Belediyespor) , Server, Okan,
Hüseyin Bak, Hüseyin Erol
(Ankara Demir)
(Haber Erol Altuð)
24.02.2015
EFSANE ÞEHÝR BERGAMA
denilen yumurta
biçimindeki iki kulplu
destilerin 6 defa
büyüklüðünde yapýlýrdý.
Yalnýz olarak madalyalar
üzerine oyulmuþ yumurta
þeklindeki kaplar için ayný
biçimde Rodos adasýnda
bulunmuþ ve Münih
Müzesi'ne konmuþ bir
eseri misal vermek
mümkündür. Bunun
kuþaðý üzerinde yunus
balýklarý ile Akdeniz Perisi
(Nereide)'lerin resimleri
oyulmuþtur.
Bazýlarý da bu küpün
Hausoulier ve Pontremoli
eksik olduðunu, her halde tarafýndan kaleme alýnan,
altýnda bir kaidesi ile
Bergamalý Rahmi
boynu ve kulplarý
Balaban tarafýndan
olacaðýný ileri sürdüler.
Türkçeye çevrilen
Kýsaca bu küp eskilerin
Bergama Tarihi adlý
adeti üzere bir tapýnaða kitabýnda Küplü
adak edilmiþ, yahut iki
Hamamdaki mermer küp
taraf dostluðunun
hakkýndaki þu bilgi vardýr;
anýlmasý için armaðan
1832-1837 tarihlerinde
edilmiþ deðerli bir
Bergama'da hafriyat
eserdir..
yapan Charles Teksiye,
Bu gibi mermer küpler
bir Türk hamamýnda
törenlerde, þölenlerle
gördüðü mermer küpü
suyla karýþtýrýlmýþ þarap elde ederek Paris'in Luvr
daðýtmak için
Müzesi'ne gönderdi. (Bu
kullanýlmaktaydý.
bilgi de yanlýþ)
Bu gibi iþlerde kullanýlan Bu vazo, Bergama'da
kaplarýn büyüklüðü
Roma zamanýnýn en
hemen ayný gibidir. Daha seçkin bir eseridir.
eski zamanlarda
Üzerinde bir at koþusu
kullanýlan ve amfora
KÜPLÜ
HAMAMIN
KÜPLERÝ
müsabakasý kabartma
olarak iþlenmiþtir.
Teksiye'ye þöyle hikaye
edilmiþ;
Karesi Emiri 1336'da
Selçuki Türkleri
kendinden Bergama'yý
aldýðý vakit, ahfat
býrakmamýþtý. Bunlardan
(Kara Osman) Birinci
Murad zamanýnda
Bergama havalisinde
yaþýyordu. (Burasý da
yanlýþ) Kara Osman
altýnla dolu üç büyük
mermer küp bulmuþtu.
Ýkisini padiþaha gönderdi.
Padiþah buna mukabil
Kara Osman'a derebeyliði
verdi. Padiþaha giden bu
iki küp, bugün
Ayasofya'da abdest
almak için
kullanýlmaktadýr.
Üçüncü küpü, Kara
Osman inþa ettirdiði bir
hamam ile
hizmetçilerinden birine
vermiþ, bugün
Bergama'da bu hamama
Küplü Hamam
denilmektedir.
1784'de Ýstanbul'da
Fransa'nýn sefiri olarak
Choiseu Gouffýer
Bergama'yý gezmiþ,
hamamda bu küpü de
görmüþ. Sefir bu küpe
yüz bin kuruþ vermiþti.
Teksiye ise 12.500
Fransýz Frangý'na
pazarlýk etmiþ, fakat
sahibi vermemiþtir.
Sonra Sultan Mahmut,
Lui Filip'e hediye etti.
Þimdi bu vazo Paris'te
Luvr Müzesi'nde
bulunmaktadýr.
Ýngiliz bilginine göre 1828
yýlýnda Ýzmir-BergamaManisa bölgesinde bir
seyahat yapan Ýngiliz
gezgin Mr. Charles Mac
Farlane, bu gezi için
yazdýðý kitabýnda
Bergama'dan
bahsederken Küplü
Hamamý da þöyle
anlatmaktadýr;
Bergama'nýn Meþhur
Hamamý
Bergama'da hamamlar,
insan sayýsýna göre az
olsa gerek. Meþhur
mermer küpün bulunduðu
hamama girebilmek için
üç gün beklemek zorunda
kaldým. Her giriþimizde
hamam Türk kadýnlarýyla
doluydu. Nihayet
hamama girdim ve
þöhretini uzaklardan
iþittiðim bur mermer küpü
gördüm.
Söylendiði gibi bu küp
estetik bir eser deðildi.
Her ne kadar, büyüklüðü Avrupalýlara satmamakta
mermerden oyulmuþ ve ayak diretmeleridir.
iþlenmiþ olmasý itibariyle Bu küpü, sahipleri neden
sade bir þey sayýlamazdý. satmýyorlardý? Bunu bize
Antik eþya arasýnda bu
yine kendileri þöylece
küpten çok daha güzel ve anlattýlar;
uyumlu küpler müzelerde Ailemiz arasýnda
yok deðildir.
söylenen sözlere göre,
Sonra da küpün durumu ecdadýmýz toprakta
acýnacak bir halde idi.
gömülü ve içleri altýn,
Aðzý ve altlýðý kýrýlmýþ,
gümüþ dolu olarak altý
kabartma ve nakýþlarý da küp bulmuþtur. Devletin
fena halde bozulmuþtu. kanunlarýna göre toprak
Denebilir ki bu küp,
altýnda gizli olan gömüler,
sanatýn ileri bulunduðu bir hazinenin malýdýr. Atamýz
devirde veya yüksek bir namuslu bir insana
sanatkar eliyle yapýlmýþtýr. yakýþacak surette
Nakýþlar arasýnda on beþ davranarak bulduðu
süvariden mürekkep bir definelerin yerini hemen
gurup hemen göze
hükümete bildirmiþtir.
çarpmaktadýr. Bunlarýn
Ýstanbul'dan gelen
bazýlarýnýn ellerinde birer emirde, beþ küpün ve
meþale vardýr.
altýnlarýn gönderilmesi,
Atlarýn yapýlýþ ve
birinin de bulana
biçiminde oldukça
verilmesi yazýlýymýþ.
güzellik ve düzgünlük
Atamýz küpün birisini
dikkat çeker. Fakat duruþ almýþ -fakat içinde para
ve gidiþleri hep birbirine ile birlikte bulanýn olsun
benzemektedir.
diye yazýlmadýðý içinÝnsan ve hayvanlarýn
paralarý kabul etmemiþtir.
baþlarý zedelenmiþ,
Dedemizin bu hareketi
bozulmuþtur. Bütün
padiþahýn hoþuna gitmiþ
bunlara karþý bu küpün
ve kendisine büyük bir
Avrupalýlarca deðeri pek çiftlik baðýþlamýþtýr.
yüksektir. Bunun da
Ýþte Avrupalýlarýn
nedeni 300 yýldan beri
gözünde büyüyen meþhur
babadan evlada gelen bu Bergama küpünün masalý
küpü sahiplerinin
budur. (Devamý var)
BERGAMA UÇAK BÝLETÝ SATIÞ OFÝSÝ
BERGAMA KOZAK TURÝZM
Adres : Belediye Karþýsý Kozak Turizm yaný
Telefon : 0 232 632 45 55
Fax: (232) 632 45 55
e-posta: [email protected]
Sait
TEZ
631 27 04 Hükümet
Konaðý Arkasý Bergama
631 27 04 Hükümet Konaðý Arkasý Bergama
ÜRÜNLERÝMÝZ
• Kozak Çam Fýstýðý • Çam Fýstýk Krokan
• Çam Fýstýk Ezmesi
• Çam Fýstýk Helvasý Ve çikolatalý fýstýk draje
Eyüp
ERÝÞ -43-
5
3
24.02.2015
DERSANE RAPORU OLUMLU ÇIKTI BERGAMA’YA ÝLGÝ ARTIYOR
Dersanelerin kapatýlmasý tartýþmasý devam ediyor. Eðitimciler
ise kapatma kararýnýn yol açacaðý sorunlarý her seferinde dile
getirirken, Aktif Eðitim Sendikasý (Aktif Eðitim-Sen) tarafýndan
hazýrlanan rapor, ortaya çýkacak maðduriyetleri gözler önüne
serdi. “Takviye ve Hazýrlýk Kurslarýnýn Eðitim Alanýndaki Yeri ve
Algýsý” adlý rapor kapsamýnda 3 bin 321 öðrenciyle görüþüldü.
Öðrencilerin yüzde 66,5’i dershanelerin kapatýlmasýnýn eðitim
kalitesini artýrmaktan öte daha da düþüreceðine inanýyor.
Yüzde 73,9’u dershanelerin kapatýlmasýnýn özellikle kýrsal
kesimdeki öðrenciler için fýrsat eþitsizliði doðuracaðýný
söylüyor. Yüzde 88,6’sý da dershanelerin Türk eðitim yapýsýnýn
bir sonucu olduðunu savunuyor. Yine rapora göre araþtýrmaya
katýlanlarýn yüzde 74,4’ü dershanelerin daha kaliteli eðitim
sunduklarýný düþünüyor. Katýlýmcýlarýn yüzde 63,8’i ise
dershaneler olmasaydý Üniversitelerin öðrenci kalitesinin
bugünkü seviyesinin çok altýnda olacaðýný ifade ediyor. Diðer
yandan katýlýmcýlar, dershanelerin okullara alternatif deðil de
okula yönelik tamamlayýcý bir misyonu gerçekleþtirdiðine
inandýklarýný belirtiyor.
DERSHANELER TERÖRÜN ÖNÜNDE ENGEL
Ayrýca araþtýrmaya dahil olan öðrenciler, terör
sürecinde dershanelerin üstlendiði misyonu olumlu bularak,
terör bölgelerindeki gençlerin terör örgütü tarafýndan
kullanýlmamasý için bu kurumlarýn korunmasýnýn kesinlikle
devlet politikasý haline getirilmesi gerektiðini ifade ediyor.
Ayrýca raporda eðitim alanýnda, Japonya, Güney Kore,
Avustralya, Ýspanya, Ýtalya, Ýsrail, Yunanistan gibi geliþmiþ
ülkelerde öðretim sürecinde takviye amaçlý kurslarýn da yer
aldýðýna vurgu yapýlýyor. Yunanistan’da 3 bine yakýn
ortaöðretim ve yükseköðretime destek veren takviye kurs
olduðu belirtilerek, dershaneciliðin küresel bir olgu olarak
görülmesi gerektiðine dikkat çekiliyor.
UNESCO'nun "Dünya Mirasý" listesinde yer alan Bergama ile bu listeye girmeye aday
Efes gibi önemli müze ve ören yerlerine ev sahipliði yapan Ýzmir, turizmde 2015 yýlýna hem
ziyaretçi sayýsý hem de müze ve örenyerlerinden elde edilen gelir bakýmýndan artýþla baþladý. AA
muhabirinin Ýzmir Kültür ve Turizm Müdürlüðü verilerinden derlediði bilgiye göre, Efes antik kenti,
Efes Müzesi, Yamaç Evleri, Akropol, Asklepion'un da aralarýnda bulunduðu Ýzmir'deki ziyarete
açýk 14 müze ve örenyerleri, 2015 Ocak ayýnda geçen
yýlýn ayný dönemine göre yüzde 5,5 artýþla 80 bin 794
ziyaretçi çekti. Bu müze ve örenyerlerinin ziyaret
ücretlerinden elde etiði gelir ise yüzde 29,2'lik artýþla 412
bin 656 liraya ulaþtý.
UNESCO'nun "Dünya Mirasý" listesine girmeye
aday olan Efes antik kenti, Ýzmir'de en fazla ziyareti
çeken turizm merkezi oldu.
Ocak ayýnda Ýzmir'deki müze ve örenyerlerini ziyaret
edenlerin yarýsýndan fazlasýnýn tercihi olan Efes antik
kentini, 45 bin 648 kiþi gezdi. Efes antik kentini ziyaretten
elde edilen gelir de geçen yýlýn ayný dönemine kýyasla
yüzde 24,3 oranýnda artarak 275 bin 195 lira oldu.
3 7 bin 385
Ziyaretçi sayýsý bakamýndan Efes antik kentini, 9 bin 88 kiþiyle Saint Jean Kilisesi,
kiþiyle Bergama Akpopol, 3 bin 205 kiþiyle de Bergama Asklepion izledi.
Ziyaretçi sayýsý en çok artan merkezler
Geçen yýla kýyasla ocak ayýnda ziyaretçi sayýsý en fazla artan müze ve örenyerleri, Arkeoloji
Müzesi, Efes Yamaç Evleri ve Agora oldu.
Ýzmir'deki kazý merkezlerinden çýkarýlan eserlerin sergilendiði Arkeoloji Müzesi, 2015 ocak
ayýnda bir önceki yýla oranla ziyaretçi sayýsýný yüzde 211 artýrarak rekor kýrdý. Geçen yýl ocak
ayýnda 464 ziyaretçi çeken müze, bu yýl ayný dönemde bin 443 kiþi tarafýndan ziyaret edildi ve
gelirlerini yüzde 26 artýrdý.
Efes antik kenti içinde yer alan ve ayrý ücret ödeyerek gezilebilen Yamaç Evleri'nde de 2015
Ocak ayýndaki ziyaretçi sayýsý, yüzde 36,2 oranýnda
arttý. Efes antik kentine gelen 2 bin 380 turistin
gezmeyi tercih ettiði Yamaç Evleri, 26 bin 400 lira
ilave gelir elde edilmesini saðladý.
Ziyaretçi sayýsýný 2015 ocak ayýnda yüzde 24,6
oranýnda artýran Ýzmir kent merkezindeki Agora ise 2
bin 217 ziyaretçi çekti.
Bergama'ya artan ilgi
Bergama'nýn UNESCO "Dünya Mirasý" listesine
alýnmasýnýn ardýndan bu ilçedeki müze ve ören
yerleri de hem ziyaretçi sayýsýný hem de elde edilen
gelir miktarýný en hýzlý artýran kültür merkezleri
arasýnda yer aldý.
Bergama Akropolü 2015 ocak ayýnda ziyaretçi sayýsý bakýmýndan yüzde 19,7'lik artýþa imza attý.
Bu dönemde 7 bin 385 kiþinin ziyaret ettiði Akropol'den elde edilen gelir ise yüzde 29,2 oranýnda
artýþla 28 bin 890 liraya ulaþtý.
Ýlçedeki Asklepion örenyeri de ayný dönemde ziyaretçi sayýsýný yüzde 9 oranýnda artýþla 3 bin
205'e, gelir miktarýný da yüzde 16,4'lük artýþla 9 bin 320 liraya taþýdý.
Ýzmir'de ziyarete açýk olan müze ve ören yerlerinin 2015 Ocak ayýndaki ziyaretçi sayýsý
ve elde edilen gelir miktarý þu þekilde gerçekleþti:
Müze ve örenyerinin adý Ziyaretçi sayýsý Gelir (lira) Arkeoloji Müzesi 1.443 3.770 Tarih ve Sanat
Müzesi 781 1.550 Agora 2.217 5.575 Efes Müzesi 2.963 17.500 Efes antik kenti 45.648 275.195
St. Jean 9.088 28.360 Yamaç Evleri 2.380 26.400 Bergama Müzesi 784 2.140 Akropol 7.385
28.890 Asklepion 3.205 9.320 Bazilika 1.354 3.095 Çeþme Müzesi 969 5.106 Tire Müzesi ve
Çakýraða Konaðý 2.577 5.755 Toplam 80.794 412.656
BERGAMA DR. FARUK
ÝLKER DEVLET
HASTANESÝNE
ULAÞMAK ÝÇÝN TEL,
4443516
FARKLI HÝZMET, GÜLERYÜZ
SABANCI
MARKET
Atilla SABANCI Tel : 633 48 77
Ýzmir Caddesi
Tariþ Karþýsý
Z
KENT REHBERÝ
BELEDÝYE
ÞÝKAYET:153
TEDAÞ ARIZA:186
Z
KAYMAKAMLIK
Z
:6312817
Z DEV.HASTANESÝ
:4443516
BELEDÝYE :6328005
JANDARMA :6311781 - 6326939
ORMAN ÝÞL. MD. :6312832
TEDAÞ :6312877
SAÐLIK GRUP BÞK. :6312872
TELEKOM :6312938
GARNÝZON :6324088
3
3 4
33
24.02.2015
KOCAOÐLU BÜYÜKÞEHÝRE KATILAN
9 ÝLÇENÝN ÝHTÝYAÇLARINI BELÝRLÝYOR
Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, 30 Mart 2014’ten sonra büyükþehir
sýnýrlarýna baðlanan dokuz ilçenin ihtiyaçlarýný belirlemek üzere baþlattýðý inceleme gezilerini
sürdürüyor.
Ocak ayýnda Kýnýk, Bergama ve Dikili’nin en ücra mahallelerini ziyaret ettikten sonra geçen
cuma günü Küçük Menderes bölgesine geçerek Beydað’ýn köylerine giden Kocaoðlu, pazar
gününü ise Kiraz ilçesindeki 12 mahalleye ayýrdý. Bürokrat kadrosuyla birlikte Çatak, Yeþildere,
Karabað, Saçlý, Ceritler,
Suludere, Aydoðdu,
Karaburç, Çayaðzý, Ýðdeli
ve Örenköy’e giderek
vatandaþlarýn ve
muhtarlarýn taleplerini
dinledi. Programýnýn bir
bölümünde, Kiraz
Belediye Baþkaný Saliha
Özçýnar Þengül eþlik etti.
Sýnýrlarý içindeki 597 köy
ve 1257 mahallenin
tamamýna hizmet
götürmek zorunda
olduklarýný dile getiren
Baþkan Kocaoðlu,
“Seçimlerden sonra bize
DÝKÝLÝ BELEDÝYESPOR RAKÝP TANIMIYOR
2. Amatör Küme 1. Grup’ta þampiyonluk parolasýyla sezona
merhaba diyen ve çýktýðý maçlarda rakiplerine ezici bir
üstünlük saðlayan Dikili Belediye Spor, hedefe emin adýmlarla
yürüyor.
“Hoþgörü Mesajý”
Ýzmir 2. Amatör Küme 1. Grup’ta þampiyonluk mücadelesi
veren Dikili Belediyespor, Çandarlý Stadý’nda konuk ettiði rakip
Menemen Maltepespor'u 3-2 yenerek dördüncü maçýný da
kazanmýþ oldu. Aldýðý galibiyetle 12 puanla liderliðini sürdüren
Dikili Belediyespor’un taraftarlarý geçtiðimiz günlerde
hayatlarýný kaybeden Özgecan Arslan ve Fýrat Çakýroðlu'nu da
unutmadý. Açtýklarýný pankartla attýklarý sloganlarla iki ismi
anan Dikilili taraftarlar hoþgörü mesajý verdiler. Zaman zaman
coþkunun zaman zamanda duygusallýðýn yaþandýðý maçta
Dikili Belediye Baþkaný Mustafa Tosun da maçý taraftarlar ile
birlikte izledi.
Maçýn Özeti:
Maçýn 30. dakikasýnda konuk ekip Menemen Maltepespor,
Sinan’ýn attýðý golle deplasmanda 1-0 öne geçerek ilk yarýyý 10 önde tamamladý. 55. dakikada Ahmet Turgut’la önce
beraberliði saðlayan Dikili Belediyespor, ardýndan 80.
dakikada Uður’un attýðý golle öne geçmesini bildi. Dakikalar
89’u gösterirken konuk Menemen Maltepespor’lu Eray skoru
2-2’ye getirdi. Oldukça heyecana sahne olan uzatma
dakikalarýnda sahneye çýkan Dikili Belediyespor Ahmet Çevik,
bitime saniyeler kala 90+3’te attýðý golle maçýn 3-2 Dikili
Belediye Spor’un üstünlüðüyle bitmesini saðladý.
baðlanan dokuz ilçenin de çok önemli ihtiyaçlarý var ancak biz
en çok ihtiyacý olan, en az hizmet almýþ yerden baþlayýp
hizmet götürmeliyiz. Benim anlayýþým bu.” þeklinde konuþtu.
Kiraz’ýn kalkýnmasý için ne gerekiyorsa yapmaya hazýr
olduklarýný belirterek, “Kalkýnmayý bölgede bugüne kadar
sürdürülen ceviz, kestane üretimi, hayvancýlýk gibi ticari
faaliyetleri geliþtirerek saðlayabiliriz. Biz bugüne kadar
kooperatiflerden alým yaparak çiftçiyi güçlendirmeye çalýþtýk
ve bir noktaya getirdik. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ile bize
baðlý 21 ilçede, aramýzda bir güven oluþtu. Þimdi bunu dokuz
ilçede de yapmak istiyoruz. Bu iþi, kooperatifçiliði biraz daha
büyütmemiz lazým.” dedi.
Büyükþehir Belediyesi’nin, yatýrýmlarý daha hýzlý yapabilmek
ve vatandaþa daha kolay ulaþabilmek için her ilçede irtibat
merkezi ve belli bölgelerde þantiyeler kuracaðýný belirten
Kocaoðlu, “Kiraz’ýn dað köylerinin sorunlarýný Konak’tan
çözemeyiz. Yerinden yönetimi gerçekleþtireceðiz.” dedi.
Siyasette hiçbir zaman
ayrýmcýlýða yer
vermediðini
söyleyerek, “Kiraz
halký Büyükþehir’de
beni, ilçede baþka bir
partinin adayýný tercih
etti. Bugüne kadar
olduðu gibi kim hangi
partidendir diye
bakmadan hizmet
etmeyi sürdüreceðiz.
Ben buralara gezip
tozmaya gelmedim.
Sizlerin dertlerine bir
nebze de olsa çare
bulabilirsem, sizler de
bir ‘Allah razý olsun’
derseniz, o zaman ne
mutlu bana.” diye
konuþtu.
Kiraz turu sýrasýnda
Kocaoðlu’nu, Karabað
ve Saçlý köylüleri
birlikte aðýrladý.
Karabað’da toplantý
için kýraathane önüne
dizilen sandalyelere
kadýnlar yerleþti,
erkekler dýþarýda kaldý.
Köylerinin sýkýntýlarýný
ve ihtiyaçlarýný dile
getirme görevi de
onlara düþtü.
BERGAMA UNESCO DÜNYA MÝRASI
LÝSTESÝNDE 999.SIRADA YER ALIYOR
24.02.2015
26.VERGÝ HAFTASI BERGAMA’DA BÝR DÝZÝ ETKÝNLÝKLE KUTLANIYOR
Vergi Haftasý nedeniyle Bergama
Vergi Dairesi tarafýndan hazýrlanan
kutlama programý dün baþladý.
Buna göre ilkin saat 10:00’da
Bergama Vergi Dairesi Müdürü
Bünyamin Altýn ve ekibi Bergama
Kaymakamý Uður Kolsuz,
makamýnda ziyaret etiler.
Saat 10:30’da Atatürk Anýtýna
Çelenk konulduktan sonra
saygý duruþu, Ýstiklal Marþý
okunmasý sanrasýnda saat 11:30
Garnizon Komutanlýðý ziyaret
edildi.
13:30’da ise Bergama Belediye
Baþkanlýðýna ziyaret yapýldý.
sona erdi.
Bergama Vergi Dairesi Müdürü
Bünyamin Altýn yaptýðý
konuþmada: “Nasýl ki tüm
canlýlarýn yaþamasý ve hayatýný
idame ettirmesi için hava, güneþ,
su ve gýda gibi temel unsurlara
ihtiyaç varsa, aynen bunun gibi
devletlerin yaþamlarýný ve varlýðýný
devam ettirmesi, ekonomik
özgürlüðünü kazanmasý için en
temel kaynak vergidir.
Anayasamýzýn 73.maddesine göre
vergi :Devletin kamu hizmetlerini
yerine getirmek üzere
vatandaþlarýndan maddi gücü
oranýnda alýnan ekonomik
deðerler olarak tanýmlanmýþtýr.
Ödediðimiz her kuruþ vergi; bütçe
açýðýnýn kapanmasý, devletimizin
faiz yükünden kurtulmasý ve faize
gidecek her kuruþun bizlere geri
dönüþü demektir.
Bergamagi Haftamýzda
programlarýmýzýn
yoðunluðunu yine
mükelleflerimize ve
geleceðimizin teminatý
çocuklarýmýza ayýrarak
öðrencilerimize yoðun
bir þekilde konferanslar
Saat 14:00’de Bergama
organize
etmiþ
Belediyesi Haluk Elbe Salonunda;
durumdayýz.
Günün Anlam ve Önemini Belirten
Vergiye muhatap olmak
Konuþma, halk oyunlarý gösterisi
sadece
vergi
ve kokteyl ile günün programý
mükelleflerimizin ve
26. Vergi Haftasý bu yýl 23 Þubat - 1 Mart
2015 tarihleri arasýnda tüm yurtta çeþitli
etkinliklerle kutlanýyor. Bu kapsamda;
2014 yýlýnda verilen beyannamelerde ilk 3’e
giren gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerine
Vergi Haftasý anýsýna hazýrlanmýþ plaketler
iþyeri ziyaretlerinde veya düzenlenecek
toplantýlarda verilecektir.
Türkiye genelinde 449 Vergi Dairesi, ödev ve
yükümlülüklerini zamanýnda yerine getiren
mükellefleri hafta boyunca iþyerlerinde ziyaret
ederek sunulan hizmetlere yönelik görüþ ve
önerilerini alacaktýr.
Vergi Haftasý için hazýrlanan “Vergi
Geleceðimizdir Vergisiz Kazanca Ýzin
Vermeyelim” sloganýnýn yer aldýðý afiþler tüm
illerde vatandaþlarýn yoðun olarak bulunduklarý
kamu kurum ve kuruluþlarý, meslek odalarý ve
toplu taþýma araçlarý vb. yerlere asýlacaktýr.
Futbol, basketbol ve voleybol müsabakalarýnda
sporcular tarafýndan “Vergi Geleceðimizdir
Vergisiz Kazanca Ýzin Vermeyelim” yazýlý
pankartlarla maçlara çýkýlacaktýr.
Vergi Dairesi Baþkanlýklarý ve Defterdarlýklar
bünyesinde üniversiteler, serbest muhasebeci
mali müþavirler odasý ve diðer meslek odalarý
ile iþbirliði yapýlarak vergi konulu seminer ve
paneller düzenlenecektir.
81 ilde yaklaþýk 15.000 öðrenci vergi dairelerine
davet edilerek vergi bilinci konusunda
bilgilendirme yapýlacak ve öðrencilere çeþitli
hediyeler verilecektir.
Milli Eðitim Bakanlýðý ile iþbirliði çerçevesinde
Türkiye genelindeki okullarda öðrenim gören
öðrencilere yönelik olarak baþlatýlan Vergi
Bilincini Geliþtirme Eðitimlerine hafta boyunca
devam edilecektir. Ayrýca vergi daireleri
personeli tarafýndan okullar ziyaret edilerek
Gelir Ýdaresinin bir ödevi
olmamalý. Toplumumuzun her vergi konusunda bilgilendirme yapýlacak ve
okullara “Vergi Geleceðimizdir Vergisiz
kademesindeki her
Kazanca Ýzin Vermeyelim” sloganýnýn yer aldýðý
vatandaþýmýzda vergi
afiþler asýlacaktýr. Vergi dairesi çalýþanlarýnýn
bilincinin oluþmasý, verginin
motivasyonunun arttýrýlmasý ile mükelleflerle
benimsenmesi ve
iletiþimin geliþtirilmesi amacýyla illerde kiþisel
desteklenmesi gerekir. Bu
geliþim seminerleri düzenlenecektir.
desteðin en önemli unsuru
da alýþveriþlerimizde fiþ ve
KAYIP ÝLANI
fatura almakla olacaktýr. Bu
Bergama 70.Yýl Anadolu Saðlýk Meslek
vesileyle tüm mükelleflere ve
Lisesi’nden 2014 tarihinde aldýðým Geçici
halkýmýza önce saðlýk sonra
Mezuniyet Belgemi kaybettim.
vergilendirilmiþ bol kazançlar
Hükümsüzdür.
temenni eder, saygý ve
Okul No: 15 T.C. No: 20120071902
þükranlarýmý arz ederim”dedi.
Raziye ÖZTÜRK
FÝNAL KIZ ÖÐRENCÝ
YURDU
FATÝH MAH. ATATÜRK BULVARI NO:151
ÝZMÝR YOLU BERGAMA GÝRÝÞÝ
KURUM MÜDÜRÜ FETHÝYE ÇALIÞ
MERKEZÝ ISITMA-24 SAAT SICAK SU-RAHAT EV ORTAMI
VELÝ BÝLGÝLENDÝRME SÝSTEMÝ-24 SAAT GÜVENLÝK OKULLARA
YAKIN GÜZERGAHTA-ÇAMAÞIR MAKÝNASI VE ÜTÜ KULLANMA
TEL: 0232 631 3630 CEP: 0533 966 6938
GÜNLÜK YEREL HALK GAZETESÝ
Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir
ÝL-YAP Ltd.Þti.
Adýna Ýmtiyaz Sahibi:
Ýlhan BIÇAKÇIOÐLU
Yazý Ýþleri Müdürü: Ayla TÜRKERÝ
Sayfa Editörü ve Ýnternet Editörü:
Eyüp ERÝÞ
Muhabir : Hülya BÖRCEK
YÖNETÝM ADRESÝ
Gazipaþa Mah. Cumhuriyet Meydaný Özinan
Ýþhaný, Kat:1, Daire 4 BERGAMA
Telefon : (0 232) 631 63 17
Faks : (0 232) 631 63 17
[email protected]
BASIM YERÝ
Çaðdaþ Matbaasý BERGAMA
ABONE
TARÝFESÝ
3 Aylýk 15 TL.
6 Aylýk 30 TL.
Yýllýk 60 TL.
REKLAM TARÝFESÝ
Tam Sayfa : 800 TL.
Yarým Sayfa : 400 TL.
Çeyrek Sayfa: 200 TL.
Kongre Ýlaný : 80 TL.
Tüzük Ýlaný : 250 TL.
Yitik Ýlaný
: 15 TL.
Gazetemiz “Evrensel Basýn Ýlkelerine” uymayý amaç edinmiþtir”
GÜNLÜK YEREL HALK GAZETESÝ
24.02.2015
BERGAMA
B
E
L
G
E
S
E
L
[email protected]
Bu renkler köylerde kök
boya ile yapýlmaktadýr.
Bitki kök ve yapraklarýnýn
kaynatýlarak yapýlýr.
Yörenin kendine özgü
boyama reçeteleri vardýr.
Ýlk olarak "Mayalý su"
denilen hazýrlanmasýdýr.
Bu bir boyama iþlemi
deðildir. Eskiden beri
kullanýlan, doðal veya
sentetik "çivit" in aikali
ortamda eriyebilen beyaz
çivite dönüþtürülmesidir.
Bu renklerin boyama
usulleri genellikle dýþarý
yöneltmekte bir aile sim
[email protected]
BERGAMA HALILARI ve KÝMLÝK ÇÖZÜMLEMESÝ
olarak
saklanmaktadýr.
Eskiden bu boyama
sýrlarýnýn "evin kýzma
öðretilmeyip gelinine
öðrettikleri, kýzlarýn
evlenip gidince sýrrý
gelin gittiði eve
götürebileceði
söylenirdi".
Bunun için boyama
iþlemi babadan oðula
geçen bir '"Ocak" bir
meslek olarak
sürdürülen ama kiþilerin
uygulamalarýnýn az çok
farklý ise de temelde
büyük farklýlýk yoktur.
MAYALI SU ÜRETÝMÝ
Buna "su tutmak" adý da
verilir, "su tutarken" yani
mayalý su üretimi için,
altýnda sürekli olarak,
kýsýk bir ateþ yakýlan bir
kazan tuzlu ekmek
mayasý kullanýlýr.
Musluk suyunda klor
olduðu Ýçin, kuyu suyu
daha iyidir. Fýrýndan
alýnan tuzlu
ekmek mayasý,
alabildiðince unla katý bir
hale gelinceye kadar
yoðrulur. Bekletilerek
mayalandýrýlýr. Bir torba
içinde, su dolu bir
kazana sarkýtýlýr. Hamur
kabarmýþ olduðu için
dibe batmaz. Altý hafifçe
yakýlan kazanýn
sýcaklýðý 37 derecede
tutulmaya çalýþýlýr.
Ancak bu sýcaklýk 39
derece ile 50 dereceyi
hiç aþmamalýdýr. Bu
suyun hazýrlanmasý, iki
günde bir, bir çay
kaþýðý kadar Bulgur
civiti konularak 10. çok
15 gün kadar sürer. Bu
arada maya dibe
NECATÝ -57KARAÇOBAN
çökerse artýk iþe
yaramaz olduðu anlaþýlýr
ve atýlýr.
Suyun olgunlaþtýðým
anlamanýn bir iki yöntemi
vardýr. Suya daldýrýlan bir
miktar ip çýkarýldýktan
sonra yeþil bir renk almýþ
ise suyun olgunlaþtýðý
kabul edilir.
Suyun köpürtülmesi de
diðer bir yöntemdir. Su
köpürmez veya köpük
kalýcý olmazsa su
olgunlaþmamýþ demektir.
Bu durumda yeniden "su
tutulur" bu su herhangi
bir yabancý maddenin
etkisiyle kolayca
bozulabilmektedir. O
nedenle çok dikkatli
olmak gerekir. Böylece
"Gök su"' hazýrlanmýþ
olur.
(Devamý var)
Sokaklarýn Dili
Ýzmir'de yaþayan Erzincanlýlar bir araya
geldi. Vali Mustafa Toprak'ýn da katýldýðý geceye
Erzincanlýlar yoðun ilgi gösterdi. Erzincanlý olan
Toprak, "Erzincan'ýn tüm güzelliklerini Ýzmir ile
harmanlayarak yaþatýyoruz" dedi. Toprak, Ege
Üniversitesi'nde bir öðrencinin ölümüyle
sonuçlanan olaylarla ilgili de saðduyu çaðrýsý yaptý.
Narlýdere Huzurevi Toplantý Salonu'nda düzenlenen
gecede konuþan Vali Toprak, konuþmasýna Ege
Üniversitesi'nde öldürülen Fýrat Çakýroðlu'na
rahmet dileyerek baþladý. Toprak,"Þunu
unutmamalýyýz ki bizim toplum ve eðitim alanlarý
olarak her türlü çatýþmadan ve ayrýþmadan uzak
durmamýz gerekiyor. Eðer eðitim alaný ise orada
bulunma amacýmýza hizmet edecek þekilde bilimsel
çalýþmalarda bulunmamýz gerekiyor. Hissiyatýmýzý
bir yana býrakarak her türlü farklýlýðý bir zenginlik
sayarak kucaklamalýyýz" dedi. Konuþmasýna
Erzincan ile ilgili duygularýný anlatarak devam eden
Toprak, "Ben de Erzincan'da doðdum. Þu anda da
yüzlerinizde annemi, babamý ya da kardeþlerimin
yüzünü görüyorum. Bu güzellikleri yaþatmaya
devam edelim" diye konuþtu.
ayýt dýþý ile mücadele kapsamýnda müfettiþ
sayýsýný artýrmayý planlayan Maliye Bakanlýðý,
aðýrlýk uzmanlardan oluþan binlerce personel
alacak. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB) 2015 yýlýnda
bin 500 gelir uzman yardýmcýsý, 150 avukat, 200
koruma ve güvenlik görevlisi, 200 þoför ve 200
hizmetli ile birlikte 2 bin 250 kiþilik yeni istihdam
saðlamayý planlýyor.
Cep’ten vatandaþlarý aðýna düþüren
dolandýrýcýlarýn yeni hedefi kredi dosya masraflarý.
Sesli cevap sisteminden arayan dolandýrýcýlar, kart
aidatý ve dosya masrafýný geri alma karþýlýðýnda
para istiyor. Uzmanlar, bir kiþinin baþkasý adýna
resmî iþlem yapabilmesi için avukat olmasý ve
vekaletname almasý gerektiðini belirtiyor.
Danýþmanlýk firmasý olduklarýný öne süren þahýslar,
kart aidatýný 2 hafta, kredi dosya ücretini ise 10
hafta içinde geri alacaklarýný iddia ediyor.
Download

SON SAYI