CLIPON Menteþeleri için Montaj Seçenekleri
CLIPON Mobilya Menteþeleri, Vidalamalı:
H Menteþe yalnızca kapak tarafına yerleþtirilip, yan gövdeye sabitlenir.
Ô Kolay uygulanan menteþe, delme
kýlavuzu gerektirmez ya da ek bir
ekipmana ihtiyaç duyulmaz.
CLIPON Mobilya Menteþeleri, Presli:
H Kapak kýsmý 1 tas deliði ve 2 adet yan H Menteþe dübelleri deliklere preslenir
ya da elle yerleþtirilir. Demontaj iþledelikten oluþmaktadýr. Delme ve
mi ise montaj dübeli içindeki sabitpresleme cihazý PREBOMAT, menteþe
leme vidasýnýn gevþetilmesi ile
kýlavuzu SBL 3 ya da CNC çalýþma
mümkündür.
tezgahý tam ve etkin neticeye ulaþmada yardýmcý olur.
Ô Menteþe montajýnda zaman tasarrufu saðlar.
Ô Açýsal montaj imkaný sunar.
Ô Her tür kademeli delme cihazlarý ve
CNC-Tezgahlarý ile uygulama mümkündür.
CLIPON TWIN Hýzlý Montaj Mobilya Menteþeleri:
Ô Kapaklardaki döndürme kuvveti
H Kapak kýsmý 1 tas deliði ve 2 adet yan
en uygun þekilde tutulur.
delikten oluþmaktadýr. Delme ve
presleme cihazý PREBOMAT, menteþe
H Teðet halde yerleþik çelikten imal ve
kýlavuzu SBL 3 ya da CNC çalýþma
çinko dalgalý döküm yapýsý sayesintezgahý tam ve etkin neticeye ulaþmade kancalar deliðin içinde tam
da yardýmcý olur.
tutunma saðlar.
Ô Çelik kancalar sayesinde þekilsel
ve güçlü baðlantý.
Ô Her tür kademeli delme cihazlarý ve
Ô MDF, sunta ve aðaç gibi malzeCNC-Tezgahlarý ile uygulama mümmelerde tam oturma saðlar.
kündür.
H Menteþe deliðe yerleþtirilir ve kapaðý
H Demontaj iþlemi gövde kapaðýnýn
el ile takýlýr.
çýkarýlmasýyla sorunsuz gerçekleþtirilebilir.
Ô Yardýmcý ekipman gerekmeden
kolay ve hýzlý montaj imkaný saðlar.
MWF - 06/09 - 05829_TR - ©
H Gövde kapaðýnýn kapatýlmasýyla tas
yatay 35 mm kapý deliminde birbirinden ayrýlýr.
Belirtilen ölçüler baðlayýcý deðildir. Teknik içeriðin hakký saklýdýr.
15 0030
Ô Menteþe yüzey çalýþmasýnda ya
da nakliye durumunda kapýdan
kolayca demonte edilebilir ve
tekrar takýlabilir.
Download

CLIPON Menteşeleri için Montaj Seçenekleri