B
B
B
B
B
B
TÜRKÇE
1. Bu testte Türkçe ile ilgili 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Oltalama saldırılar, banka hesabınızın veya e-posta kutunuzun şifresi gibi önemli bilgileri ele geçirmek üzere
kurgulanmış bir saldırı çeşididir. Güvenli bir kaynaktan
geliyormuş gibi süslenmiş bir mesaj, size hesap bilgilerinizin detaylarını güncellemeniz gerektiğini ifade eder ve
“Eğer bunu yapmazsanız hesabınız kullanılamaz hâle
gelecektir.” gibi ifadelerle sizi bir an önce işlem yapmaya zorlar. İlgili bağlantıya tıkladığınızda gerçeğine uygun
şekilde tasarlanmış bir web sitesi üzerindeki “form”a,
şifreniz de dâhil olmak üzere tüm bilgilerinizi girmeniz
istenir. Girerseniz hesabınızın arkasından el sallayabilirsiniz. Oysa biraz dikkat sayesinde bu tür saldırılardan korunmanız mümkün. Örneğin size gelen mesajdaki yazım
yanlışları ve özensiz dil kullanımı bunun en büyük belirtisidir. Girdiğiniz sitedeki “form”un sizden şifrenizi açık seçik yazmanızı talep etmesi de şüphelenmenizi gerektirir.
Sizi bir an evvel işlem yapmaya zorlayan açıklamalar da
yine oltalamanın en ciddi belirtilerindendir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Oltalama saldırılarını yapan kişilerin kullandıkları
yöntemlere
B) İnternet kullanıcılarının oltalama saldırıları nasıl
fark edebileceklerine
C) Oltalama saldırıların hedefinde neler olduğuna
D) Oltalama saldırılarıyla internet ortamında karşılaşma olasılığına
3.
Ahmet Hamdi Tanpınar için metafor kullanımı, yani hep
bir şeyi başka bir şey gibi görme tutumu bir eğilim ya da
tercih değil, neredeyse Tanpınar’ın olma biçiminin ve
düşüncesinin şekillenişinin zorunlu bir sonucudur. Onun
kültürel ikilikler arasındaki gerilimler üzerine kurulu dünyası, dilde metaforun bünyesinde iki başka anlamın bir
araya gelerek üçüncü bir anlamın oluşmasını sağladığı
gibi bir üçüncü imkân arayışına eşlik eder. Bir de kuşkusuz, bu dilsel strateji Tanpınar’ın maziperestliğinin
ve geçmişin firariliğinden duyduğu kederin, şimdide her
şeyin ardından çekilmiş olan sihrin bir tür dolayımı gibi,
yani asla doğrudan olmayan, doğrudanlığı askıya alan
bir jestle şeyler dünyasına iade edilerek telafi edilmesidir
ve metafor bu askıya alışın teknik hamlesidir.
Bu parçaya göre söz konusu yazarın metaforlara
başvurmasının sebebi nedir?
A) Duygu ve düşüncelerini ifade ederken tek yolun
bu olması
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
1. B) Başarıya ulaşmada bunu çıkış noktası olarak görmesi
C) Hayatın zorluklarına karşı koyarken başka bir seçeneğinin olmaması
D) Toplumsal farklılıkları ancak bu şekilde anlatacağını düşünmesi
E) Geçmişle gelecek arasındaki bağlantıyı kurma çabası
E) Oltalama saldırılarını planlayanların internet kullanıcılarından neleri istediğine
2. Mavisi menekşelenen deniz , sık yaprak örtüsü , merI
II
meri yorgun çeşme… Nedir bu melankoli , diyebilirsiIII
IV
niz. İnsanın , taşımaktan yorulduğu kalbi diye cevap
V
veririm.
Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) V.
B) IV.
C) III.
D) II.
E) I.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Teknoloji ne kadar artsa da el emeğinin önemi azalmıyor.
B) El emeğinin geçerli olduğu sektörler hala yaşamını
sürdürüyor.
C) Bizim farkında bile olmadığımız pek çok eşya el
emeğiyle üretiliyor.
D) Sanayinin geliştiği ülkelerde teknolojiye daha fazla
yatırım yapılıyor.
E) El emeğiyle üretimin yapıldığı ülkelerde sanayileşme daha yavaş oluyor.
Diğer sayfaya geçiniz.
1
B
5. B
B
B
7. ABD’deki bir üniversitede yapılan bir araştırmada, çok
düşünen insanların daha fazla kaloriye ihtiyaç duydukları için diğer insanlara oranla daha fazla yiyecek
tüketerek şişmanladığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada deneklere üç farklı çalışma yaptırıldı. Bunlardan
ilki televizyon izlemek, ikincisi kitap okumak, üçüncüsü
de akademik bir metnin özetlenmesiydi. Her çalışmanın ardından istedikleri kadar yemek yiyebilecekleri bir
alana götürülen denekler, daha yoğun düşünme gerektiren metin özetleme işini yaptıktan sonra normalden
daha fazla yemek yedi ve diğer çalışmalardan sonra
aldıkları kaloriden ortalama 321 kalori daha fazla aldı.
B
I. Kitap okuyan bir insan televizyon izleyen bir insana göre daha fazla kalori alır.
Romancı da şair de iç içe giren geçmişin özlemi ile
geleceğin umudunu kişi olarak, toplum olarak bütün
yoğunluğu ile yaşamakta, yazdığını bu iç yaşayışın etkisi altında yazmaktadır. Yaşadığı biricik güzel bir ‘’an’’ı
ebedileştirmek, yaşanıp duran birbirine benzer günlerin
renksizliğinden kurtulmak, geçmesiyle güzelleşen günleri daha da güzelleştirmek, özlemini taşıdığı bir dünya
canlandırmak, onu bütün insanlarla paylaşmak, içindeki
ağırlıkları atmak için yazar. Romancı veya şair ne için
yazarsa, okuyan da onun için okur. Bu bakımdan okuyucu, yazmaktan alıkonulmuş, elinden yazma imkanları
alınmış bir romancıdan bir şairden farksızdır. Roman
okuyarak, şiir okuyarak varlığımızın darlığından kurtuluruz; yaşayamadığımız hayatları yaşayarak genişler, yaşadığımız renksiz günlerin bile dönmemek üzere gittiği
için değerlendiği duygusuyla zenginleşiriz.
II. Düşünce gücünü yoğun kullanarak çalışan insanlar, diğer insanlara göre daha çok kalori alır.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Okurun okuma nedeniyle romancı ve şairin yazma
nedeni aynıdır.
III. Şişmanlamamak için düşünme gerektiren aktivitelerden uzak durmak gerekmektedir.
B) Roman ve şiir okuyarak hayatın sıkıcılığını üzerimizden atarız.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
Tanzimat romanı, Batı’dan ithal edilen bir türün ilk örneklerini vermesi ve kendisinden sonra gelen romanları etkilemesiyle roman tarihimizde müstesna bir yere sahiptir.
On dokuzuncu yüzyıldaki Osmanlı toplumunun ideallerini, endişelerini, zorunluluklarını; yani kültürel, siyasal ve
sosyal yapısını Tanzimat romanı mesele edinir. Kendini
sorumlu aydın statüsünde gören Tanzimat yazarı, roman
vasıtasıyla okurlara mesaj vermek, onları eğitmek ister.
Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Fatma Aliye, Namık Kemal, Nabizade Nazım, Mizancı Murat ve Recaizade Mahmut Ekrem gibi Tanzimat yazarları toplumda
gördüğü batılılaşma, eğitimsizlik, babasızlık, cariyelik,
kölelik gibi problemlere reçete sunmak isterler.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Tanzimat yazarları halkı bilinçlendirme konusunda
kendilerini sorumlu hissetmişlerdir.
B) Tanzimat yazarları toplumu eğitmek amacıyla eserlerinde anlaşılır bir dil kullanmışlardır.
C) Tanzimat yazarları romanı toplumu eğitmede bir
araç olarak görmüşlerdir.
D) Tanzimat romanı kendisinden sonra yazılan romanlara etki etmiştir.
E) Tanzimat romanı dönemin siyasal ve sosyal yapısını ele almıştır.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bu parçadan yola çıkarak yukarıdaki sonuçlardan
hangilerine ulaşılabilir?
6.
B
C) Okuyucunun yazarla aynı bakış açısına sahip olması doğaldır.
D) Paylaşma duygusu yazarı yazmaya iten önemli bir
etkendir.
E) Romancı ve şair günlerin getirdiği tekdüzeliği kırmak için yazar.
8. Bilmem bilir misiniz, kültürün güzel bir tanımı vardır:
Kültür, insanın okuduklarını unuttuktan sonra aklında kalan şeydir, derler. Hani hepimiz okullarda bize
birtakım işimize yaramayacak bilgiler öğrettikleri için
kızarız ya! Gerçekten okul sıralarında okuduğumuz,
sınav vermeye mecbur olduğumuz, ‘’Bunlara ne lüzum var?’’ diyerek sinirlendiğimiz dersler, kültürün bu
tarifine göre, öğrendikten sonra unutmamız gereken
şeylerdir. Ama ----.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) kimi öğretmenlerimize karşı duyduğumuz sevgi o
derslere karşı ilgimizin artmasını sağlayabilir
B) öğrenirken sıkıcı bulduğumuz o derslerden aldığımız yüksek notlar tüm sıkıntılarımızı bize unutturur
C) kültürlü olmak istiyorsak bunun için zorluklara katlanmalı sonucunda zengin bir birikime sahip olabileceğimizi unutmamalıyız
D) bütün o bilgileri hazmedip tamamen unuttuğumuzu zannettiğimiz zaman bizde kalan şey kültürümüzü oluşturacaktır
E) gençlerin kültür seviyelerinin düşük olması bireysel çalışmalarının yetersizliğinden kaynaklanmaktadır
Diğer sayfaya geçiniz.
2
9. B
B
B
Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
A) Sinemanın doğada var olan, zaman ve mekan
içinde kendiliklerinden ortaya çıkan çevremizde
gözlemleyebildiğimiz ve içinde yaşadığımız malzemeleri kullanmasından
B) Yazarın dünyanın belli bir görüntüsünün hayalini
kurduktan sonra bu hayali sözcüklerin yardımıyla
kağıda dökmesinden
C) Sinema hiçbir zaman seyirci deneyimleriyle oynanamayacağı için yönetmenin de başkalarına kendi
deneyimlerini olabildiğince dürüst bir şekilde yansıtamamasından
B
B
10. Deniz kaplumbağaları yaklaşık 95 milyon yıldan beri
dünyamızda yaşamaktadırlar. Ataları, yıllar önce, dinozorların yaşadığı devirde deniz ortamına geçmiş dev
kara kaplumbağalarıdır. İlk deniz kaplumbağaları bugünkülere pek benzemiyordu. Değişimleri milyonlarca
yıl sürmüş ve ayakları yüzgeç şekline dönüşmüş, ağır
ve kocaman gövdeleri yassılaşarak daha hafif ve su
yaşamına elverişli bir biçim almıştır. Dinozorlar ve dev
kara kaplumbağaları tamamen yok olmuşlardır. Bugün
ancak müzelerde fosillerini görebilmekteyiz fakat deniz
kaplumbağaları nasıl olduysa yaşamlarını sürdürebilmişlerdir. Bunların yedi değişik türü, dünyamızı çevreleyen sıcak ve ılıman okyanuslarda hâlâ yüzmektedirler. Dişilerin karaya çıkarak yuva yapıp yumurtladıkları
kısa devreler dışında, bütün hayatlarını suda geçirirler.
Deniz kaplumbağaları denizi balıklarla, balinalarla, diğer deniz yaratıklarıyla ve bizlerle paylaşırlar. Ülkemiz
sularında bu türlerden sadece iki tanesi yaşar: Sini
Kaplumbağası (Caretta Caretta) ve Yeşil Kaplumbağa
(Chelonia Mydas).
Bir film, yaratıcısı ve seyircisinin yaşantılarına bağımlıdır. Gerçi bütün diğer sanat dalları gibi düzyazı da
duygusal, düşünsel ve entelektüel okuyucu alışkanlıklarıyla oynama imkanına sahiptir ancak edebiyatın
gerçek ayrıcalığı, yazarın kitabın her sayfasında harcadığı mesai yoğunluğundan bağımsız olarak, okurun
kendi içinde belli tat alma normlarını şekillendiren
deneyimleri ve yapısına göre bu sayfaları okuması
keşfetmesidir. Okur her şeye karşın öznel olarak algılamadan vazgeçemediği için en doğalcı ayrıntılar bile
sanki yazarının denetiminden kurtulur. Buna karşın sinema, bir yazarın kendisini, sınırsız bir gerçekliğin ve
kelimenin tam anlamıyla öznel dünyasının yaratıcısı
olarak kabul edebileceği biricik sanat dalıdır. İnsanların içinde var olan kendini kanıtlama eğilimi, en kapsamlı ve en dolaysız ifadesini sinemada bulur. Film
duygusal bir gerçekliktir ve seyirci tarafından ikinci bir
gerçeklik olarak kabul görür. Bu yüzden sinemayı bir
göstergeler sistemi olarak ele alan yaygın görüşü, son
derece ahmakça ve temelde yanlış buluyorum.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
B
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Türlerinin giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarına
B) Deniz kaplumbağalarının değişik türleriyle yaşamlarını devam ettirdiğine
C) Prototiplerinden farklı olarak gelişimlerini tamamladıklarına
D) Belirli periyodlarla üreme dışında suda yaşam sürdürdüklerine
E) Deniz kaplumbağalarının atalarının dev kara kaplumbağaları olduğuna
D) Sinema ve edebiyat gibi sanat dallarının, bütün
dünyada ancak bir avuç insan tarafından üstesinden gelinebilen bir sanat olarak kalmaya mahkum
oluşundan
E) Sinemanın da her okurun algılamasında gerçekleşecek estetik uyarlamayı şart koşan edebiyat gibi
kabul görüyor oluşundan
Diğer sayfaya geçiniz.
3
B
B
B
B
11. (I) Hayatı boyunca az sayıda roman yayımlamış bir
yazardır. (II) Bu sebepten onu tembel olarak niteleyenler bile olmuştur. (III) Halbuki onların tembellik dediği
şeyi o farklı bir şekilde yorumlamıştır. (IV) Bazen bir
cümle üzerinde bile haftalarca süren titiz bir çalışma…
(V) En sonunda her şeyin mükemmel olduğuna ve
kendisi, romanını eline alınca yüzüne gururla bezenmiş bir gülümseme yayılıncaya kadar…
13.
Bir yazar ve romanının anlatıldığı bu parçadaki
numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, saptama yapılmıştır.
B) II. cümlede, önceki cümleyle ilgili yoruma yer verilmiştir.
C) III. cümlede, karşı çıkma söz konusudur.
D) IV. cümlede, yetersizlik dile getirilmiştir.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Bu yüzden insanları saatlere benzetmek yanlış olmaz
B) Bu özdeşlik her insana farklı bir renk katar
C) Bu sebeple insanların zaman zaman anlaşamamaları doğaldır
D) İnsanların bir arada hareket etmeleri de bu yüzden
zordur
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
12. Alman imparatoru Charles Quint, bilirsiniz, saat meraklısı idi. İşi gücü, etrafına topladığı on-on beş saati
aynı zamanda çaldırmaya, daima hepsinin aynı zamanı göstermelerini temin etmeye çalışmaktı. Kendisi, dünyanın en güç işinin bu olduğunu söylemişti.
İnsanlar da kendi başlarına birer saatten başka bir
şey değildirler. Kimisi ileri gider, kimisi geri kalır. Biri
neşelendiği zaman öteki kederler içindedir. Bazısında
çalışma gücü fazla, bazısında azdır.----.
B
Kendi yaşam öyküsünden hareketle Maupassant, savaş ve kolonizasyon süreci çerçevesinde Fransız burjuva toplumunda boy gösteren ahlaki çöküntü ve yasak
ilişki konusuna dikkat çekerken, Safa da Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk toplumunun entelektüel kesiminde yaygınlaşmaya başlayan ahlaki bozulma ve yasak
ilişkiyi gündeme getirmiştir. Her iki yazar da evrensel
nitelikte bir sorun olan yasak ilişki ve aldatma konusunu romanlarının ana teması olarak seçmişlerdir. Hem
Maupassant’ın kahramanı Duroy, hem de Safa’nın
kahramanı Behiç; haz düşkünü, iki yüzlü, kurnaz ve
ahlaksız kişilerdir. Yazarlar, yasak ilişki konusunu sadece birey boyutunda ele almayıp sosyal bir sorun olarak da irdelemişlerdir. Aynı konuyu işlemelerine karşın,
soruna ahlaksal açıdan yaklaşımlarında bazı farklılıklar
gözlemlenmektedir. Maupassant, bu ahlaksız yaşamdan kurtulmak için herhangi bir çözüm önerisinde bulunmazken, Safa, kurtuluşun adresi olarak Türk-İslam
geleneklerine bağlı yaşam sürdürmeyi göstermektedir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
E) V. cümlede, önceki cümleyle ilgili açıklamaya yer
verilmiştir.
B
A) Öyküleyici anlatım
B) Betimleyici anlatım
C) Karşılaştırmadan yararlanma
D) Tartışmacı anlatım
E) Benzetmelerden yararlanma
14.
(I) 1950 sonrası romanımızın önemli özelliklerinden
biri de köy konusunu ele almasıdır.(II) Bu dönemde
yazılan birçok roman, köy ve köy insanının yaşamını
konu edinmektedir. (III) Köylünün romanlarda yöresel ağız farklılıklarıyla verilmesi dönem romanlarında
sıkça görülmektedir. (IV) Köyün gerçekçi açıdan ele
alındığı bu dönem romanlarında mülkiyet sorunu en
çok işlenen konu olarak karşımıza çıkmaktadır. (V) Bu
sorunu konu alan yazarlarımız arasında Yaşar Kemal
ve Kemal Tahir de vardır. (VI) Köy romanı kavramına
farklı yaklaşsalar da her iki yazarın iki yıl arayla yayımladıkları İnce Memed (1955) ve Rahmet Yolları Kesti
(1957) romanları, köye ve köylüye farklı yaklaşımlarıyla dikkatleri çekmektedir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II.
B) III.
C) IV.
D) V.
E) VI
E) Dolayısıyla olayları farklı gözlerle değerlendirmeleri olasıdır
Diğer sayfaya geçiniz.
4
B
15. B
B
B
B) Yazma yeteneğine sahip olmanın kalıcı eserler
verebilmede önemli olduğu
D) İlk örneklerine yabancı arkeologların ulaştığından
E) Nasıl elde edileceği ile ilgili bir formüle ulaşıldığından
16. (I) Hepimiz tarafından bilindiği üzere parfümün çıkış
ülkesi Fransa’dır. (II) Başlangıcı M.Ö.4000 tarihine
kadar uzanan bu uzun yolculuk, bitkilerin yakılarak
tütsü gibi kullanılmasıyla hayat bulmuş. (III) Parfüm
kelimesinin kökeni de tam buradan gelmekte olup
“dumandan çıkan” anlamına geliyor. (IV) O zamanlarda yaşadıkları çevreye hoş kokular yaymak amacıyla
bergamot, mersin, yasemin, kişniş gibi bitkilerin yakılıp
çeşitli yağlarla karıştırılması sonucu sıvı bir karışım
elde ediliyormuş. (V) Eski medeniyetler tarafından
daha çok dini amaçlı kullanılan kokular, sonraları
estetik gayelerle kullanılmaya başlanmış. (VI) Daha
sonra damıtılarak hazırlanan kokular, ticaret, savaşlar ve İpek yolu vasıtasıyla Avrupa’ya, oradan da kısa
zamanda tüm dünyanın üretim merkezi haline gelecek
olan Fransa’ ya ulaşıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II.
B) III.
C) IV.
D) V.
E) VI.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
C) Kazılarda üç farklı yönteme de uygun örneğe rastlanıldığından
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kendini belirli ölçütlerle sınırlayan yazarların özgün ürünler veremeyeceği
Bu parçada camla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
B) Önceleri soğumuş halde yontularak şekillendirildiğinden
B
17. Ben yemek pişirmeyi hiç bilmeden yetiştim ama annemi yemek pişirirken seyrederek ve anneme ufak tefek
yardım ederek daha sonra bunları kendim deneyerek
veya yemek kitaplarından aldığım tariflerle başladım
yemek yapmaya. Şimdi gayet güzel yemek yapabiliyorum, hatta kendime göre yemek tariflerini değiştirerek ve yeni bir şeyler katarak yeni yemek tarifleri
bile üretebiliyorum ama bu benim iyi bir “şef” olduğum
anlamına gelmiyor. Bu yüzden yazma eylemini de yemek yapmaya benzetiyorum. Yazabilmek dil çalışmalarında önemlidir ama doğuştan gelen bir yetenekten
çok üzerinde çalışmayı gerektiren bir etkinliktir. Yazabilmenin çaresi bol bol yazmaktan geçer. Yazmayı
öğrenmek bir süreçtir.
Camın keşfine ilişkin araştırmalar, bu nesnenin MÖ 3.
binyılın sonlarına doğru Erken Bronz Çağı’nda keşfedildiğini gösteriyor. Arkeologlar, bu keşfin bugünkü Irak ve
Suriye’nin bulunduğu Mezopotamya topraklarında ortaya
çıktığında birleşiyorlar. Newyork Alfred Üniversitesi Cam
Araştırma Merkezi’nden L.David, Antik Mezopotamya’da
çiviyazısı bir reçeteden söz ediyor: ‘’180 ölçek külsü incelikte kumla 5 ölçek kireci karıştırıp ısıt ve camı elde et.’’
Cam ürünlerinin som kütleler halinde, soğukken işlendiğini; taş ve kuyum ustalarının, yontucuların teknikleriyle şekillendirildiğini bulunan ilk örneklerden anlıyoruz. Bu yöntemi, eriyik durumdaki camın kalıba dökülmesi izlemiştir.
Böyle üretilmiş ilk cam kaplara Hurri-Mitanni bölgesinde
yapılan kazılarda rastlanmıştır. Camın işlevsel ve yaygın
bir ürüne dönüşmesi ise Helenistik Çağ’ın en önemli buluşu olan üfleme tekniğiyle olmuştur. Üfleme çubuğunun
ucuna alınan cam topağı ya bir kalıba ya da serbest olarak
havaya üflenmiş, böylelikle cam üretiminde büyük bir aşama kaydedilmiştir. Filistin’de Ölü Deniz’in batı kıyısında
yapılan kazılarda ortaya çıkarılan bir mezarda, MÖ 1. yy.
a ait üfleme bir cam şişe bulunmuştur. Bu şişenin, üfleme
tekniğiyle yapılan en eski cam ürün olduğu kabul ediliyor.
A) Üfleme tekniğinin icadıyla kullanım alanının genişlemesinden
B
C) Başkalarının kitaplarını okumanın yazmanın ilk
kuralı olduğu
D) Beğenilen yazarların eserlerini oluştururken ince
eleyip sık dokuduğu
E) Yazmanın aceleye getirilemeyip birikim sonucu
elde edileceği
18. Benim çocukluğumun ramazanları kara kışa rastlamıştı. Onun içindir ki kulağımda kalan ilk davul sesi
oldukça kof ve hayli neşesizdir. Zira deri, rutubetten
pörsümüş bulunurdu; ayrıca kapalı camlar ve kafesler ardından ses, içeriye boğuklaşarak girerdi. Fakat
annemin kış ramazanını yazınkilere tercih ettiğini iyice
hatırlıyorum. ----. Halbuki yazın, hararetten bunalmanızı, dudaklarınızın susuzluktan böcek kabuğu gibi
kaskatı kesilmesini bir tarafa bırakınız, bir türlü akşam
olmak bilmez ki…
Yukarıda boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yazın öğleye kadar tuttuğum oruçları andıkça hala
tebessüm ederim
B) Sahura kalkamadığımız günlerde bana oruç tutturmazdı
C) İftar sofralarının kalabalık olması beni hep mutlu
ederdi
D) Bazı geceler beni uyandırmayı unutacak diye korkardım
E) Kışın günler kısadır; insan bir de bakar, top vakti
yaklaşıvermiş
Diğer sayfaya geçiniz.
5
B
B
B
B
19. Çocukluğumdan beri aklımı çeler: Adı niye Bebek?
Boğaziçi’nin adları merak uyandırıcı başka semtleri,
köyleri var. Sözgelimi Vaniköy… Ama ben hep Bebek’e
takılmışımdır. Bu ad, semte birdenbire alafranga bir
hava verir. Bir gün sırrını öğrendim. Alafrangalık konusunda düşündüğüm gibi değildi. Bizans zamanında
küçük bir balıkçı köyü olan semte, İstanbul’un fethi sıralarında bir bölükbaşı atanıyor: Bebek Çelebi. Fetihten sonra bölükbaşının koruduğu yerlere artık Bebek
denecek. Ne var ki öykü benim için pek değişmedi.
Bebek’i yine süslü püslü, uçarı bir Boğaziçi köyü olarak görmeye devam ettim.
B
B
21. Dil bir kâğıda benzetilebilir. Düşünce kâğıdın ön yüzü,
ses ise arka yüzüdür. Kâğıdın ön yüzünü kestiniz mi,
ister istemez arka yüzünü de kesmiş olursunuz. Dilde
de durum aynı. Ne ses düşünceden ayrılabilir ne de
düşünce sesten. ----.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) O halde düşüncelerimizle söylemlerimiz birbirinin
aynısı olmayabilir
B) Dolayısıyla duygu ve düşüncelerimizi tam olarak
ifade edemeyiz
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
C) Düşünme gücüyle anlatım gücü doğru orantılıdır
diyemeyiz
A) I. kişili anlatım kullanılmıştır.
D) Kelime dağarcığımızdaki çeşitlilik, yaşantımızla
ilgilidir
B) İkilemeye yer verilmiştir.
E) Bu yüzden konuşma , zihnimizdeki kavram haritasının dile gelmesidir
C) Konuşma havası içinde yazılmıştır.
D) Eksiltili cümleye yer verilmiştir.
20. (I) Ben robotik kalp cerrahisine PlayStation ile antrenman yapıyorum. (II) Göğüs bölgesinden açılan
üç delikten kalbe robotla giriyoruz. (III) Ameliyat masasına beş metre uzaklıktaki robotun kumandası ile
PlayStation’ın kumandası aynı. (IV) Her ikisinin de kumandasında aynı mantık geçerli olduğundan pratiğin
çok faydası oluyor. (V) Robotik ameliyatları rahatlıkla
yapabilmek için evde de kumanda aleti elimden düşmüyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede edat kullanılmıştır.
B) II. cümlede yönelme eki vardır.
C) III. cümlede sıfatlaştıran –ki vardır.
D) IV. cümlede bağlaç kullanılmıştır.
E) V. cümlede ulaç kullanılmıştır.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
E) Pekiştirmeden yararlanılmıştır.
22. (I) Eskiden karpuz kabuğu denize düşmeden mayo giyilmezdi. (II) Şimdi mevsimler de birbirine karıştı. (III)
Yazla kışın, sonbaharla ilkbaharın sebze ve meyveleri
de ayırt edilemez durumdadır. (IV) Karpuz artık kışın
ortasında İran’dan hatta Uzakdoğu’dan geliyor. (V)
Günümüz insanı şubat ayında bile denizle kucaklaşabiliyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle, içinde belirtisiz isim tamlaması olan basit
zamanlı bir fiil cümlesidir.
B) II. cümle, yüklemi görülen geçmiş zaman kipiyle
çekimlenmiş basit bir fiil cümlesidir.
C) III. cümlede isim soylu sözcüğü yüklem yapan ek
eylem kullanılmıştır.
D) IV. cümlede zarf tümlecine ve yer tamlayıcısına
yer verilmiştir.
E) V. cümle öznesi isim tamlaması olan yüklemi yeterlilik fiiliyle çekimlenmiş bir fiil cümlesidir.
Diğer sayfaya geçiniz.
6
B
B
B
B
B
B
26. Şefkatini hiç kimseden esirgemeyen, herkese dostI
ça yaklaşan bu adam 1960’da üniversiteden mezun
II
olmuş. Avrupalıların pek sevmediği sıcakkanlılık bu
IV
III
adamın üniversite yıllarında da en belirgin özelliği olaV
rak bilinir.
23. Japon romancı I. Masuji, çarpıcı ve sevgi dolu kısa öykülerinin ardından, Hiroşima’ya atılan atom bombasını
konu alan romanıyla tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Çatısı bakımından geçişlidir.
B) Belgisiz sıfat kullanılmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
yazımı yanlıştır?
C) Ek eylem yüklemi bileşik zamanlı yapmıştır.
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
D) Eylemsiler kullanılmıştır.
E) Bağlaç kullanılmıştır.
24.
27. Picasso, tablolarını anlamak isteyenlere, ‘’Neden kuş
seslerini anlamaya çalışmıyorsunuz, yalnızca seviyorsunuz da resme gelince onu anlamak istiyorsunuz?’’
diye sormaktan kendini alamamıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi durum
yönünden niteleyen bir sözcük kullanılmıştır?
A) Her şeyi anlatıp ofisten çıktı.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
B) Dün sabah bizi vapurda görmüş.
C) Eşyaları alt kata indirdiler.
D) Bana haber vermediğin için kızdım.
E) Böyle davranman onu üzüyor.
Picasso’nun bu sorusuyla asıl vurgulamaya çalıştığı şey nedir?
A) Resimde anlaşılması gereken şeyin nesne olmayıp çizgilerle renklerin uyumu olduğu
B) Kimi sanatseverlerin bir edebi esere yaklaştıkları
gibi resme yaklaşmamaları gerektiği
C) Her sanat dalının kullandığı malzemeye bağlı olarak farklı kesimlere hitap edebileceği
D) Resme doğadaki yansımaların aktarılması dışında bir anlam yüklenmemesi gerektiği
E) Resmi anlayabilmek için renklerle objelerin hayal
gücüyle desteklenmesinin zorunluluğu
25. Çağ dışı davranışlarıyla insanların önünde hepimizi
I
utandırdı. TDK’nın toplantı salonunda yaptıkları yaşıII
na hiç yakışmadı. O darmadağınık görüntüsüyle herIII
kesi şaşırttı. Gelgelelim bu durumdan kendisi hiç de
IV
rahatsız değildi. Yanı başındaki herkes yaşananlara
V
anlam veremiyordu.
28. Bak göğün balkonlarından geçmiş seneler
Hüznüm yükseliyor güleryüzle sulardan
Eski zaman esvaplarıyla görünsün diye
Güneş bütün gece pusuda bekler
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından
hangisi yoktur?
A) Ünsüz düşmesi
B) Ünlü düşmesi
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
yazımı yanlıştır?
C) Ünsüz yumuşaması
A) I.
D) Ünlü daralması
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
E) Ünsüz benzeşmesi
Diğer sayfaya geçiniz.
7
B
29.
B
B
B
B
31. Türkçenin söz varlığı içerisinde yansıma kelimeler
önemli bir yer tutar. Dış dünyadaki sesler ve görüntüler, insan dilinin elverdiği şekilde, yansımalar ile taklit
ve tasvir edilerek anlatıma canlılık katılır. Yansıma kelimeler, bir dile özgü olabildiği gibi, başka dillerde de
görülen ortak kelimeler olabilir. Aynı ya da benzer yansımaların başka dillerde de görülmesi, bu kelimelerin
“taklit” yoluyla oluştuğunu göstermektedir.
Biz yazarların taşları kelimelerdir. Onları elleyerek,
birbirleriyle ilişkilerini hissederek, bazen uzaktan bakıp
seyrederek, bazen parmaklarımızla ve kalemimizin
ucuyla sanki onları okşayarak ve ağırlıklarını tartarak
kelimeleri yerleştire yerleştire, yıllarca inatla, sabırla
ve umutla yeni dünyalar kurarız.
Yazar bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
Bu parçadan yansıma kelimelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Yazın alanında kendini göstermeyi herkesin başaramayacağını
A) Tasvir ve taklit yoluyla dile kazandırılır.
B) Kimi yazarların yazma işini ciddiye almadığını
B) Anlatıma hareketlilik kazandırır.
C) Yazarın sözcüklerle yapıtlarını oluşturduğunu
C) Genellikle bir dile özgü olarak ortaya çıkar.
D) Eserler aracılığıyla yeni dünyalar kurulacağını
D) Benzer yansımalar birden fazla dilde görülebilir.
E) Kelimeleri doğru ve etkili kullanmanın yazarlık için
yeterli olmadığını
E) Türkçe kelimeler içinde mühim bir konumdadır.
I. Büyük sanatçıların yaşantıları da zengin olur, edebi eserler sanatçıların o yaşamlarından aldıkları
ışıkla evrenselliklerini korur.
II. Şair, geçmişin yarattığı değerleri daha iyiye ve güzele ulaşmak için kullanmalı; birikim şiirin gelişmesine yardımcı olmalıdır.
III. Şiiri geliştirecek olan şey, şairin düş zenginliği
içinde beslenen sınırsız çağrışım gücünün doğru
kelimelerle vücut bulmasıdır.
IV. Gelenekler şair için bir sıçrama tahtası olmalı, şiirin önüne bir set çekmemelidir.
V. Eserlerinde duygularıyla beraber yaşantılarını da
kullanabilen sanatçılar, uluslararası düzeyde okuyucu kitlesine ulaşır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca en yakındır?
A) I. ve V.
B) II. ve IV.
D) II. ve V.
C) II. ve III.
E) III. ve V.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
30. B
32. Macaristan’ın başkenti ve en büyük şehri olan Budapeşte, Avrupa’nın en çekici şehirlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Budapeşte turuna katıldığınızda şehrin
ortasından geçen Tuna Nehri’nin atmosferi sizi etkisi altına alacak.----.1884 yılında açılan dünyaca ünlü Budapeşte Opera Binası Budapeşte’de gezilecek bu yerlerin
en önemlilerinden biri. Bu Opera Binası’nı görmeden
ya da içinde bir performans izlemeden şehirden ayrılmayın. Buda ve Peşte’yi birbirine bağlayan ilk köprü
olma özelliği taşıyan Zincirli Köprü’den geçerken hangi
yöne doğru giderseniz gidin çok güzel bir manzara sizi
bekliyor olacak. Budapeşte’nin en ünlü caddelerinden
olan Kahramanlar Meydanı’ndan Andrassy Caddesi’ne
doğru yürürken karşılaşacağınız kafeler ve mağazalar
sizin en güzel duraklarınızdan olacak.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şehir Tuna’nın batı yakasında Buda (Budin) ve
doğu yakasında Peşte şeklinde iki bölüme ayrılmış
B) Tuna Nehri’nin iki yakasındaki Buda ve Peşte’nin
1873 yılında birleşmesi ile oluşan bu şehir, ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor
C) Tuna’nın batı kıyısında Buda kalesinin çevresindeki görece engebeli bölgede tarihî semtler uzanır
D) Budapeşte müzelerinin dışında tiyatroları ve tarihi
binalarıyla da ünlü bir kültür şehri
E) Şehrin iş merkezi ve kalabalık semtleri ise
Tuna’nın doğusundaki ovaya açılan düzlükte
Diğer sayfaya geçiniz.
8
B
B
B
B
33. Öncelikle hayal ediyorum. Sonra onu zarif bir üslupla
öğüt vermeden yazmaya çalışıyorum. Bunu yaparken
çeşitli imgelerden yararlansam da şiirin sonunda okuyucunun kendi duygularıyla baş başa kalmasını istiyorum.
35.
Şairin bu tutumu, okurla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?
A) Anlatılanların doğruluğunu gösterme
B) Etkileyici şiiri diğerlerinden ayırt etme
B
B
Biz şairlerin kronik hastalığıdır kalp ağrısı. Bu hastalığa yakalanmayan şair tanımadım doğrusu. Hiçbir şair
şikayetçi değildir bu durumdan. Nihayetinde şairi ‘’şair’’
yapan bu hastalıktır. Bu hastalığın verdiği acıyla ilaca
sarılır gibi kaleme kağıda sarılır şair, acısı hafifler biraz. Bir müddet ağrısız yaşar sonrasında. Yeni bir sekte
yeni bir şiirin de sancısıdır aslında. Ne vakit ki ölür şair
o zaman son bulur ağrısı da şiiri de. O zamana kadar
yazılan her şiir bir ağrının merhemidir. Unutulmamalı ki
merhemi icat ettiren ağrıdır.
Bu sözleri söyleyen kişinin altı çizili sözle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
C) Kendi iç dünyasına yönlendirme
A) Sıradan şeylerden sıra dışı ürünlerin yansımasını
sağlayan bir türdür şiir.
D) Şiir sevgisini aşılama
E) Hayal gücünü geliştirme
B) Düşsellikle gerçekliğin kesiştiği noktada şairin kalemi devreye girer.
34. Okyanusu hiç görmeden görmüş gibi yazabilirsiniz
ama yüreğiniz bir kere bile aşkın heyecanıyla çarpmamış, diliniz o duyguyla kurumamışsa aşkı nasıl yazabilirsiniz?
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en
yakındır?
A) Yazar her konuda kalem oynatamıyorsa yazarlık
konusunda hala pişmemiş demektir.
B) Hayatın dışında kalarak objektif bir bakış açısıyla
yazamayan romancının hissettiklerini yansıtması
mümkün değildir.
C) Yazmak başlangıçta kolay gibi görünse de yazmanın ne kadar zor bir uğraş olduğu zamanla anlaşılır.
D) Okuyucunun hislerini hesaba katmadan eserlerini
oluşturan yazarın her duyguyu yazması kolay değildir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
C) Şairlik uzun süren ve derinlemesine düşünmeyi
gerektiren bir hazırlık dönemi ister.
D) Bir şairi yazmaya iten şey, kişisel düş kırıklıklarının gönlünü ve zihnini meşgul etmesidir.
E) Birbirlerinden farklı edebiyat anlayışına sahip olan
şairler şiirde birleşirler.
36.
Fransızların o muhteşem heykeltıraşı Rodin’e bir
heykeli nasıl yaptığını sorduklarında tek bir cümleyle
cevap vermiş: Taşın fazlasını atıyorum, geriye heykel
kalıyor.
Rodin’in bu sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düşüncelere şekil verdikten sonra heykel yapmak
basittir.
B) Heykeltıraş eserini prova yapan bir terzi gibi işlemelidir.
C) Heykel yapabilmek için önce ne yapacağına karar
vermek gerekir.
D) Her mesleğin kendine göre belli zorlukları vardır.
E) Heykel yapmak herkesin kolayca başaracağı bir iş
değildir.
E) Yazar sadece düş gücüyle pek çok şeyi anlatabilir
fakat duyguların yaşanmadan yazılması zordur.
Diğer sayfaya geçiniz.
9
B
37.
B
B
B
Gemiyle işgale gittikleri bir yerde ordusu rakibin gücü
karşısında korku duymaya başlayınca Sezar, askerlerini yüksek bir tepeye çıkartır ve aşağıda kalan birkaç
askere gemileri ateşe vermelerini emreder. Geldikleri
gemiler gözlerinin ününde çatır çatır yanan ordu şok
geçirmiştir. Sezar: ‘’Gördüğünüz gibi gemileri yaktık,
artık dönüş yok ya bu savaşı kazanırsınız ya da hepimiz burada ölürüz.’’ şeklinde bir konuşma yapar.
Savaş Sezar’ın ordularının ezici zaferiyle sonuçlanır.
Aynı zaferi eserleriyle kazanmak isteyen sanatçı da
gemileri yakmalıdır.
B
B
39. ve 40. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız.
Değerli okurlar, her şeyden önce bir konunun altını
çizmek istiyorum. Türkçe kolay bir dil değildir. Yüzyıllar süren bir edebiyat geleneği olan, çeşitli dillerle
etkileşime girmiş, kendini yenilemekte olan bir dildir.
Hele toplumun karşısına geçip konuşan kişi için daha
da zordur. Bir öğretmen, bir siyasetçi, bir doktor kendi
bilgi dağarcığındaki kelimeleri kullanır. Bu yüzden işleri bir ölçüde kolaydır. Ama bir tiyatro sanatçısı ya da
bir spiker için öyle midir? Bir zamanlar televizyonda
eski yazarları tanıtan bir dizi vardı. Bir aktör çıkıyor,
Tevfik Fikret oluyordu. İyi hazırlanmıştı. Kıyafetleri,
çalışma odası her şey düzenlenmişti. Ancak iş sanatçının eserlerine gelince birden her şey tersine döndü.
Aktör, eserlerin adını telaffuz edemiyordu. Hiçbir uzun
ünlüyü kullanmıyordu. Bu sorun bugün de çözülemedi.
Birçok kişi, dört dörtlük kültür adamlarının bazıları bile
bozuk Türkçeyle konuşuyor.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anıları bir süre rafa kaldırmak
B) Gelecekten umudunu yitirmemek
C) Geçmişte bırakılanları unutmak
D) Geri dönüşü olanaksızlaştırmak
38. Benim için yazarlığın sırrı, nereden geleceği hiç belli
olmayan ilhamda değil, inat ve sabırdadır. Türkçedeki
o güzel deyiş, ‘’iğneyle kuyu kazmak’’ bana sanki yazarlar için söylenmiş gibi gelir.
Böyle diyen yazar altı çizili sözle aşağıdakilerden
hangisini anlatmak istemiştir?
A) Çok çalışmanın başarılı olmak için yeterli olacağını
B) Yazarlık mesleğinin ilhamla değil sabırla başarılacağını
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
E) Başarılı olacağına inanmak
39. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
A) Açıklama, benzetme
B) Tartışma, örnekleme
C) Açıklama, tanımlama
D) Öyküleme, karşılaştırma
E) Betimleme, benzetme
C) Zor olan bir işi yetersiz araç gereçle başarmaya
çalıştığını
D) Eldeki malzemenin yapılan işte önemli olduğunu
E) Yazarlığın boş bir çabadan ibaret olduğunu
40. Bu parçadaki sözleri söyleyen kişiyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkçenin zorluğunu iyi bildiği
B) Konuşma sanatının önemine vardığı
C) Dili iyi kullanamayan insanları küçümsediği
D) İnsanların dili önemsemediğini düşündüğü
E) Türkçenin tarihiyle ilgili bilgi sahibi olduğu
Türkçe Testi Bitti. Sosyal Bilimler Testine Geçiniz.
10
B
B
B
B
B
B
SOSYAL BİLİMLER
1.
2.
1.
Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 15), Coğrafya (16 - 27), Felsefe (28 - 35), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (36 - 40), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
Felsefe (41 - 45) alanlarına ait toplam 45 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
Türkiye Cumhuriyeti, ilk yıllarında birçok dış politika
sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Her sorun kendi
özelliği içerisinde değerlendirilerek çözüme kavuşturulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu sorunlardan bir
tanesine yaklaşımı şöyle oldu:
Bu kurumun yerine aşağıda verilen kurumlardan
hangileri oluşmuştur?
A) Milli Eğitim Bakanlığı- Vakıflar genel müdürlüğü
- Sorunu, İç mesele olarak değerlendirmiştir,
B) Diyanet işleri başkanlığı - Vakıflar genel müdürlüğü
- Türkiye Cumhuriyeti, özellikle Fransa’nın istemesine rağmen bu sorunu diğer devletlerle görüşmeyi reddetmiştir,
C) Dış işleri bakanlığı - Vakıflar genel müdürlüğü
D) Diyanet işleri başkanlığı - Dış işleri bakanlığı
E) Diyanet işleri başkanlığı – Esnaf ve Sanatkarlar
Odası
Yukarıda Cumhuriyet’in ilk yıllarında karşılaşılan
hangi sorundan bahsedilmektedir?
A) Dış borçlar
B) Boğazlar
C) Yabancı okullar
D) Musul
E) Nüfus mübadelesi
Aşağıda Atatürk dönemine ait bazı inkılaplar verilmiştir;
I. Kabotaj kanunu
II. Aşar vergisinin kaldırılması
III. Halifeliğin kaldırılması
Yukarıda verilen yeniliklerden her biri, bir Atatürk ilkesi
kapsamında değerlendirilebilir.
Böyle bir değerlendirilmede aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirilmiştir?
I
II
III
A) Milliyetçilik
Halkçılık
Laiklik
B) Milliyetçilik
Cumhuriyetçilik
Halkçılık
C) Devletçilik
Milliyetçilik
Cumhuriyetçilik
D) Devletçilik
Cumhuriyetçilik
Laiklik
E) Halkçılık
Milliyetçilik
Laiklik
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
- Türkiye Cumhuriyeti, sorunla ilgili olarak çıkarttığı
kanun ve yönetmeliklere uyulması zorunluluğunu
belirtilmiştir,
2.
“3 Mart 1924’te Şeriye ve Evkaf vekaleti kaldırılmıştır.”
4.
Mustafa Kemal, Mebusan Meclisinin toplanmasından önce, Milli Mücadeleyi destekleyen komutanlarla
Sivas’ta bir toplantı düzenledi. Yapılan görüşmeler sonucunda Ankara’nın milli mücadelenin merkezi olması
kararlaştırıldı. 18 Aralık 1919’da Sivas’tan ayrılan M.
Kemal ve Temsil heyeti üyeleri Ankara’ya geldiler.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, M. Kemal
ve Temsil heyeti üyelerinin Ankara’yı Milli
Mücadele’nin merkezi kabul etme gerekçelerinden
değildir?
A) İstanbul’a demiryolu bağlantısının bulunması
B) Stratejik konumunun önemli olması
C) Coğrafi konumunun elverişli olması
D) Ankara halkının milli mücadele’yi desteklemesi
E) İstanbul hükümetinin bu yönde talebi.
Diğer sayfaya geçiniz.
11
B
5.
B
B
B
7.
Atatürk nutukta 1919-1927 yılları arasındaki olayları
bütün açıklığı ile ortaya koymuştur. 1919 senesinin
19’uncu günü Samsun’a çıktım’ sözleriyle başlayan
bu tarihi metin üç döneme ayrılır;
Yunanlıların İzmir’i işgali, ülke içinde ve ülke dışında
birçok etkiye sebep oldu.
A) İşgallerin geçici olmadığı aksine kalıcı olduğu anlaşıldı.
II. 1920-1923
III. 1923-1927
B) İstanbul hükümeti sessiz kalınca halk harekete
geçti
Yukarıda tarihsel olarak verilen dönemler, hangi
seçenekte doğru adlandırılmıştır?
C) Anadolu’nun değişik yerlerinde İzmir’in işgalini
protesto için mitingler yapıldı.
I. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi
II. Kongreler Dönemi
III. TBMM Dönemi
D) Amiral Bristol raporu, Yunan işgalinin haksız olduğunu dünyaya duyurdu.
B) I. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi
II. TBMM Dönemi
III. Kongreler dönemi
E) İzmir’in işgali Türk Milletinin direncini kırdı.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
C) I. Kongreler dönemi
II. TBMM Dönemi
III. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi
D) I. TBMM Dönemi
II. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi
III. Kongreler Dönemi
E) I. Kongreler Dönemi
II. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi
III. TBMM Dönemi
6.
B
Aşağıda verilenlerden hangisi İzmir’in işgalinin etkilerinden değildir?
I. 1919-1920
A)
B
Aşağıda Milli mücadele sürerken meydana gelen dış
politikayla ilgili gelişmeler sıralanmıştır;
8.
Aşağıda Osmanlı Devletine bağlı olan eyaletlerden
bazıları ve yönetim özellikleri verilmiştir.
I. Londra Konferansının Toplanması
Mısır: Salyaneli (Yıllıklı) Eyalet
II. Afgan Dostluk Antlaşmasının imzalanması
Sivas: Salyanesiz (Yıllıksız) Eyalet
III. Moskova dostluk antlaşmasının imzalanması
Hicaz: Özel yönetimi olan eyalet
IV. TBMM’nin Açılması
Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, I. İnönü
savaşından sonra meydana gelen gelişmelerden
birisi değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Yalnız IV
C) Yalnız III
E) I ve II
A) Mısır Eyaletinde, Tımar sistemi uygulanmamaktadır.
B) Sivas Eyaletinde, Tımar sistemi uygulanmaktadır.
C) Sivas Eyaletinde miri arazi; has, zeamet ve tımar
olaraküçe ayrılmıştır.
D) Mısır eyaleti, vergiden muaf tutulmuştur.
E) Hicaz Eyaleti, iç işlerinde merkezden bağımsız,
dış işlerinde merkeze bağlıdır.
Diğer sayfaya geçiniz.
12
B
9.
B
B
B
11.
I. Dünya savaşının nedenlerini, özel nedenler ve genel
nedenler olarak iki şekilde inceleyebiliriz. Özel neden
daha dar kapsamlıdır. Genel neden ise daha geniş
kapsamlıdır.
B
B
Osmanlı Devleti içinde yaşayan Rumlar, çıkardıkları
isyanlar sonucunda, 1829 yılında imzalanan Edirne
antlaşması ile bağımsız oldular.
Aşağıda verilen nedenlerden hangisi, Yunan isyanının nedenlerinden birisi değildir?
Aşağıda verilen nedenlerden hangisi, kapsam bakımından değerlendirildiğinde, I. Dünya savaşının
genel nedenlerinden birisi değildir?
A) Etnikieterya Cemiyetinin çalışmaları
B) Avrupalıların desteği
A) Panislavizm
C) Megali idea düşüncesi
B) Milliyetçilik akımı
D) Taşnak ve Hınçak Cemiyetinin faaliyetleri
C) Sömürgecilik
E) Fener Rum Patrikhanesinin isyanı teşviki
D) Hammadde ve Pazar arayışı
10.
‘Feodalite toprak egemenliğine dayanan federal bir
yönetim sistemiydi.’
XV. Yüzyıldan itibaren Avrupa’da feodal yapı değişmeye başladı. Güçlerini artırmak için Haçlı seferlerine
katılan birçok senyör ya öldü ya da topraklarını kaybetti. Ayrıca İstanbul’un fethinde kullanılan toplar sayesinde surların yıkılabileceği anlaşıldı. Bütün bunlar;
feodalitenin çözülmesinde rol oynadı. Fransa Kralı XI.
Louis Senyörlerin yüzyıl savaşları sonucunda zayıflamalarından yararlanarak feodal sisteme son verdi.
İngiltere’de ise Çiftegül savaşı sonucunda feodal sistem zayıfladı.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
E) Silahlanma
12.
Malazgirt savaşından sonra Büyük Selçuklu Devletinin
hükümdarı olan Alp Arslan komutanlarına: ‘Toprak,
fethedenindir!’ dedi.
Bunun üzerine Anadolu’ya gelen Danişmend Bey,
Saltuk Bey gibi Büyük Selçuklu Devletinin komutanları Anadolu’da fetihler yaptılar. Bu komutanlar, fethettikleri topraklarda beylikler kurdular. Beylikler, Büyük
Selçuklu Devletine bağlı olarak kuruldular. Anadolu’da
kurulan bu ilk Türk Beylikleri Anadolu’nun Türkleşmesini de sağladılar.
Yukarıda, Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Yukarıda verilen bilgilere bakarak, aşağıda verilen
hangi yargıya ulaşamayız?
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisi
çıkartılamaz?
A) Haçlı seferleri, feodalitenin zayıflamasında etkilidir.
A) Beylikler, Anadolu’nun Türkleşme
önemli rol oynamışlardır.
B) Senyörler, kralları desteklemişlerdir.
B) Malazgirt Savaşı Anadolu’nun kapılarını Türklere
açmıştır.
C) İstanbul’un fethi, feodalitenin zayıflamasında
etkilidir.
D) Fransa Kralı, feodal sisteme karşıdır.
E) İngiltere’de, Çiftegül savaşı sonucunda feodalite zayıfladı.
sürecinde
C) Beyliklerin kurucuları, Büyük Selçuklu ordusunda
görev alan komutanlardır.
D) Fethedilen topraklar, toprağı fetheden kişiye dirlik
olarak verilmiştir.
E) Beylikler, Büyük Selçuklu Devletinin parçalanması
sonucu ortaya çıkmışlardır.
Diğer sayfaya geçiniz.
13
B
13.
B
B
B
15.
Bir gün Uygur hakanı, oğlunu Çin prensesi ile evlendirdi. Bu prenses, sarayını Hatun Dağı’nda kurdurdu.
O çevrede Kutlu Dağ denilen büyük bir kaya vardı.
Çin elçileri geldiler, kendi aralarında dediler ki: “Hatun Dağı’nın saadeti bu kayaya bağlıdır. Bu hükümeti
zayıflatmak için onu yok etmeli.” Fakat kaya çok büyüktü. Onun için Çinliler kayanın etrafına odun yığıp
ateş yaktılar. Taşı iyice kızdırdıktan sonra üzerine
keskin sirke dökerek parçaladılar. Parçaları birer birer
Çin’e götürdüler. Bu büyük olay oldu. Ülkedeki bütün
kuşlar, hayvanlar kayanın gidişine ağladılar. Yedi gün
sonra da Tigin öldü. Memleket felaketten kurtulamadı.
Irmaklar kurudu. Toprak çatladı, yiyecek vermez oldu.
Nihayet yeni bir hakan seçildi. Onun zamanında memleketteki evcil, vahşi bütün hayvanların, bütün çocukların hatta bütün cansızların “Göç…! Göç…!” diye, derin üzüntüyle bağırdıkları duyuldu. Uygurlar bu manevi
işarete uyarak toplandılar. Yurtlarını bırakıp göçmeye
B
B
Nil Nehri’nin taşma zamanını bulmak istemeleri Mısırlıların takvimi icat etmelerini sağlamıştır. Mısır’da
firavunlar için piramitler, halk için labirent adı verilen
mezarlar yapılmıştır. Ölülerini mumyalayan Mısırlılar,
mezarlarına her türlü araç, gereç ve yiyecekler koymaktaydılar.
Yukarıda Eski Mısır uygarlığı ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşamayız?
A) Doğa olayları bilimsel çalışmaları etkilemiştir.
B) Ölümden sonra yaşama inanmışlardır.
C) Mısır toplumunda sınıf farkı bulunmamaktadır.
D) Tıp ve eczacılık gelişmiştir.
E) Astronomide gelişmişlerdir.
Yukarıda göç destanından bir bölüm verilmiştir.
Bu parçaya göre Türklerin göç etme nedenleri arasında;
I. Çin’in entrikacı politikalar izlemesi
II. Üretimin durması
III. Uzun süren savaşların yaşanması
Hangisi ya da hangileri yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
14.
C) Yalnız III
E) II ve III
Hz. Ömer döneminde ülke sınırlarının genişlemesi,
ülke yönetiminde zorluklar yaşanmasına neden oldu.
Bu durum, idari, askeri, sosyal, siyasi ve adli olmak
üzere yeni kurumların ve yeni uygulamaların oluşmasını zorunlu kıldı.
İzmirİlİlMilli
MilliEğitim
EğitimMüdürlüğü
Müdürlüğü
İzmir
başladılar.
16. Yaşam ve çevre birbirlerine bağlı iki önemli unsurdur.
İnsan yaşamı ve doğal yaşam çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın çevreyle oluşturduğu ilişki en
büyük dengelerden biridir. Bu sistemler arasındaki ilişkiler çoğunlukla kişiler tarafından fark edilmeyecek kadar uzun ilişki halkalarıyla birbirine bağlı ve uzun süreli
olabilmektedir.
İnsanın yapmış olduğu hangi etkinlik, çevreyle
oluşturduğu ve daha uzun süreden beri devam ettirdiği ilişkiye bir örnektir?
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi, adli teşkilatın
oluşturulması yönünde atılan bir adımdır?
A) Petrol araması için yürütülen çalışmaların uydular
aracılığıyla uzaydan yapılması
A) Beyt’ülMal’in oluşturulması
B) Tarımda sulama ihtiyacının karşılanabilmesi için
barajların yapılması
B) İllere kadılar gönderilmesi.
C) İllere valiler atanması.
D) İkta sisteminin oluşturulması.
E) Ordugahlar kurulması
C) Havayı kirletmeyen doğal gaz,rüzgar,güneş enerjisi ve nükleer enerji kaynaklarının desteklenmesi
D) Kıyı bölgelerinin doldurulmasıyla toprak kazanılması
E) Zararlı atıkların mikrobiyal yolla parçalanması
Diğer sayfaya geçiniz.
14
B
B
B
B
17.
KARADENİZ
18.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
C) Yaş meyve sebze
E) Mum ve sabun
Dünyada ve ülkemizde yaşanan bazı doğal afetler büyük can ve mal kaybına neden olabilmektedir. Doğal
afetlerin oluşumunda jeolojik, jeomorfolojik, meteorolojik özelliklerin yanında insanların da oluşumunda ve
sonuçlarında büyük etkisi olmaktadır.
Televizyon kanallarında doğal afetle ilgili şu ana
kadar sunulan pek çok haberi izlemişizdir. Aşağıdaki haberlerin hangisinde, afetin oluşumunda ya
da etkilerinde insanın bir rolü yoktur?
C) 17 Ağustos 1999 Marmara (Gölcük) depreminde çok sayıda can kaybı yaşandı. Yaşanan can
kaybının çok olmasını yetkililer standartlara uygun
olmayan bina sayısının fazla olmasına bağladı.
tutulduğunda hangi ürünü taşıyan bir yük gemisi
ihracat amaçlı bu deniz geçidini kullanmaz?
D)Buğday
19.
B) 2010’nun mart ayında İzlanda’da Eyyafyallayöküll
Yanardağı faaliyete geçti. Gökyüzünün kül ve dumanlarla kaplanması sonucunda Avrupa’da pek
çok ülke uçak seferlerini iptal etti.
Boğazın ve ülkelerin konumları dikkate alındığında
ve bu ülkelerdeki üretim koşulları da göz önünde
B) Yün
B
A) 7 Mart 2011 tarihinde Kaliforniya’nın Montere County bölgesinde otoyolda göçük yaşandı. Şans
eseri bu olaydan kimse yara almadan kurtuldu.
Kerç Boğazı,Karadeniz ile Azak Denizi arasındaki su
yolu bağlantısını sağlayan önemli bir deniz geçididir.
Ukrayna ve Rusya Federasyonu bu su yolunu kullanarak önemli ihracat ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırmaktadır.
A) Maden
B
D) 20 Ağustos 2014 tarihinde Japonya’da Hiroşima’nın batı banliyölerinde meydana gelen sel
felaketlerinde onlarca insan hayatını kaybetti ve
yüzlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Evlerin dik yamaçlara veya yakınlarına yapılması
adeta afete davetiye çıkarttı.
E) 2 Eylül 2013 tarihinde Giresun ilinde meydana
gelen sel felaketinde bir vatandaşımız sele kapılarak hayatını kaybetti. Dere kenarlarında kurulmuş
olan çok sayıda ev ise oturulamaz hale geldi.
Ülkelerdeki nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı bazı
konular hakkında bilgi verir.
Yukarıdaki grafikte Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde hangi kanıya
varmamız mümkün olabilir?
A) Cinsiyet yapısı
B) Göçlerin yönü
C) Konut yetersizliği
D) Kır ve kent nüfusu
E) Eğitim alanındaki ihtiyaç
Diğer sayfaya geçiniz.
15
B
B
B
B
B
B
22.
20.
K
1035 mb
1020 mb
1005 mb
Hava basıncının aynı olduğu yerleri birleştiren eğrilere
izobar (eş basınç) eğrisi adı verilir. Basınç haritalarında bu değerler deniz yüzeyine indirgenmiş olarak gösterilir. Bunlar kullanılarak yapılan haritalara Eş basınç
haritası (İzobar haritası) adı verilir.
Yukarıdaki eşbasınç (izobar) haritasından elde
edilebilecek en doğru bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
BM’nin hazırladığı grafiğe ve haritaya göre, 21. yüzyılda en fazla nüfus artışı olacak 10 ülkeden 8’i Afrika’da
yer alıyor. Afrika ülkeleri dışında kalan iki ülke ise Hindistan ve ABD’dir.
ABD’deki nüfus artışı hangi yönüyle diğerlerinden
kesinlikle farklı bir nedene bağlanabilir?
A) Kadın başına düşen doğum sayısı
A) Basınç merkezlerinin ait oldukları yarım küre
B) Oluşacak rüzgarın sıcaklık üzerindeki etkisi
C) Basınçların kökenlerine göre oluşum şekli
B) Nüfus artışının gerçekleşme şekli
D) Oluşacak rüzgarın esiş yönü
C) Yıllık nüfus artış oranları
E) Oluşacak rüzgarın sapma yönü
D) Nüfusunu katlama süresi
E) Nüfusun cinsiyet yapısı
21.
Akarsuyun herhangi bir yerindeki enine kesitinden
1sn’de geçen su miktarına debi (akım)denir.Akarsu
debisinin az ya da çok olmasına etki eden bir çok faktör vardır.
Aşağıdaki etkenlerden hangisinin gösterdiği özellikle akarsuyun debisi artar?
A)
Akarsu yatağının geniş- lemesi
B)
Akarsu havzasının ge-
nişlemesi
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
23.
Kutup noktalarından geçtiği düşünülen çizgiye yerin
ekseni denir. Yerin ekseni yörünge çizgisi üzerinde dik olmayıp 23°27ı sağa doğru eğiktir. Bu durum
Dünya’nın yıllık hareketi sırasında pek çok durumun
oluşmasına neden olmaktadır.
Aşağıdaki durumlardan hangisi Eksen eğikliği olmasa da ekvator çizgisi üzerinde değişmeyerek
gerçekleşecek bir durumdur?
C)
Bitki örtüsünün artması
A) Güneş’in ufuk düzlemi üzerinde yıl içinde ulaştığı
tepe noktasının maksimum yüksekliği
B) Yörünge düzlemiyle arasında oluşan açı farkı
D)
E)
Akarsu yatağında eğimin azalması
Taşıdığı yük miktarının artması
C) Cisimlerin ya da nesnelerin yıl içinde tam öğle
vakti gölgelerinin sıfırlanma sayısı.
D) Güneş ışınlarının yıl içinde tam dik açıyla geldiği
gün sayısı
E) Yerin ekseni ile arasında oluşan açı farkı
Diğer sayfaya geçiniz.
16
B
24.
B
B
B
26.
Sıcaklığın dağılışını etkileyen pek çok faktör vardır.
Türkiye’de sıcaklığın dağılışına bağlı farklı olaylar yaşanmakta, ayrıca farklı etkinlikler de yapılmaktadır.
I. İç bölgelerimizde sıcaklık farklılıkları çok olduğundan toprak oluşumu fiziksel ayrışma yolu ile olur
Aşağıdaki olay ya da etkinliklerin yaşanmasında
sıcaklık dağılımının etkisi en azdır?
A) Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında deniz turizminin
Karadeniz’e göre daha yaygın ve uzun süreli olması
III. Aşırı yıkanmadan ötürü Doğu Karadeniz’de inorganik maddeler ve humus açısından fakir topraklara rastlanmaz.
B
Toprak türleri,oluşumları ve dağılışları açısından düşünüldüğünde Türkiye’deki toprak varlığı ile ilgili bir
takım bilgiler verilmiştir.
II. Kimyasal çözülme ve organik ayrışma kıyı bölgelerimizde daha az görülür.
B
B) Toros Dağları’nın güneye bakan yamaçlarında
aynı tür bitkilerin daha erken olgunlaşması ve
daha erken hasat edilmesi
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A)Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
C) Fethiye-Ölüdeniz yakınlarındaki Babadağ’ın Türkiye ve Dünya’nın önemli yamaç paraşütü merkezlerinden biri olması
C) Yalnız II
D) II ve III
D) Aydın’da zeytin ağaçlarının yayılım alanının üst
sınırının Bursa-Gemlik’teki zeytin ağaçlarından
daha fazla olması
25.
Aşağıda bazı merkezlerin matematik konumları enlem
ve boylam değerleri olarak belirtilmiştir.
Merkezler
Enlem(°)
Boylam (°)
I.
30 Kuzey
15 Doğu
II.
10 Güney
30 Batı
III.
40 Kuzey
10 Batı
IV.
70 Güney
80 Batı
V.
40 Kuzey
45 Doğu
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
E) Adana-Kozan yaylasının yaz aylarında turizm açısından değerlendirilmesi
27.
1:1.000.000
Büyük Ölçek
21 Aralık yaz başlangıcı ve güneşin en geç doğduğu merkez
Ölçek ve harita arasında çoğu durumda ters bir orantı vardır. Bu ilişkiden yola çıkarak coğrafya dersinde
harita konusunda büyük ve küçük ölçekli haritalara ait
özellikler karşılaştırılmış ve öğretmen bilerek bir özelliği hatalı olarak akıllı tahtaya aktarmıştır.
Türkiye’nin koordinatlarının da içinde bulunduğu
ve yerel saatin en ileri olduğu merkez
Yukarıdaki bilgilere göre öğretmenin yaptığı hata
hangi seçenekte verilmiştir?
Bu tabloya göre;




1:4.000.000
Küçük Ölçek
Gece-Gündüz süre farkının daha az ve başlangıç
meridyenine göre yerel saatinin 2 saat geride olduğu merkez
Ekvatora uzaklığı 3330 km yerel saati başlangıç
meridyeninden 1 saat ileride olan merkez
Hangi merkezin özelliklerinin
edilmemiştir?
A) I
B) II
C) III
tamamından söz
D) IV
Büyük Ölçek
Küçük Ölçek
A) Küçük ← Paydadaki sayı → Büyük
B) Geniş
C) Az D) Fazla ← Ayrıntı
E) Az
← Gösterilen alan → Dar
← Bozulma oranı → Fazla
→ Az
← Küçültme oranı → Fazla
E) V
Diğer sayfaya geçiniz.
17
B
28.
B
B
B
30.
* insan eylemleri bir takım kurallara göre ortaya çıkmaz bu nedenle tam olarak açıklanamaz eylemleri
belirleyen kurallar olmadığından insan özgürdür.
*
Evrende rastlantısallık olduğundan insanın eylemlerini hiçbir şey etkileyemez. Eylemler dahi rastlantısaldır. Bu nedenle İnsan ahlaki eylemlerde
bulunurken tamamen özgürdür.
- Ama bu nasıl saz çalma? Herkes sazın öbür tellerine de vuruyor, ne güzel sesler çıkarıyor…
- Nasrettin Hoca şu cevabı veriyor:
- Onlar benim bulduğum makamı arayıp bulmaya
çalışıyorlar da onun için öbür tellere vuruyorlar.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Bu bilgilere göre aşağıdaki kavramlardan hangisinden söz edilmemiştir?
C) Otodeterminizm
D) fatalizm(kadercilik)
Hoca eline bir saz almış, mızrabı hep aynı tele vurarak dın! dın! diye monoton bir ses çıkarırken sormuşlar:
- Saz çalıyorum.
* İnsan eylem ve davranışları doğaüstü bir güç tarafından belirlenmiştir. İnsan bu belirlenmişliğe göre
yaşar.
B) indeterminizm
B
- Ne yapıyorsun Hocam?
* İnsan özgürlüğünü ne toplumdan ne de doğadan
alır. İnsanın özgürlüğü bilgi düzeyi arttıkça yani
eğitimle olur.
A) Determinizm
B
A) İnsanların olaylara bakışı birbirinden farklıdır.
B) Sazın tüm tellerine vuran daha doğru iş yapıyor.
C) Hoca, felsefesi bir duruş göstermektedir.
D) Dünyanın her yerinde aynı felsefi problemler vardır.
E) Liberteryanizm
29.
Nicolas Hartmann’ın ontolojiyi deneysel temellere dayandırmaya ve bilimsel bilgilerle bağdaştırmaya çalışmıştır. Ona göre dünya birbirinden ayrı fakat bir araya
gelerek bütün oluşturan dört katmanlı bir varlıktır. En
altta fizik biliminin incelediği inorganik katman vardır.
Bu katmanın belirleyici özellikleri zaman ve mekan
olan cansız cisimlerden oluşur; duyu organlarıyla algılanır. Onun üstünde biyolojinin incelediği organik
katmanı yer alır. Ruhlu varlıkların belirleyici özellikleri
yaratıcılıktır. Alttan üste doğru ilk üç katman reel varlıklar evrenini oluşturur. Varlığın en üst katmanında
insanın ürettikleri ve onun değerleri gibi tinsel varlıklar
bulunur. Onların belirleyici özelliği özgürlüktür.
Bu paragrafa göre Nicolas Hartmann düşünceleri
için aşağıdakilerden hangisi söylenilmemiştir?
A) En altta fizik biliminin incelediği inorganik katman
vardır.
B) Organik varlıkların üstünde ruhlu varlıklar katmanı
yer alır.
C) İnorganik katmanın üstündeki katman biyolojinin
incelediği organik katmandır.
D) Üste doğru ilk üç katman reel varlıklar evrenini
oluşturur.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
E) Felsefede gelişigüzel düşünceye yer yoktur.
31.
**
Sadece sanattaki güzelle…………….. bütün
alanlardaki güzel ile de …………….. ilgilenir.
**
Siyaset felsefesi ………………siyaset
ise…………… ortaya koyar.
bilimi
** K.Popper’a göre bilimin ölçütü önermelerden
………………olmasıdır.
** Tanrı dünyayı bir kere yaratmış. Bu yüzden
dünyaya müdahale etmesi akla aykırıdır diyen
anlayışa…………denir.
Yukarıda verilen cümlelerin boş bırakılan yerlerine
aşağıdaki kavramlardan sırasıyla hangilerinin gelmesi uygun olur?
A) (Sanat felsefesi – estetik) – (Olması gerekeni - var
olanı ) – Deizm – Yanlışlanabilir
B) Yanlışlanabilir – Deizm – (Olması gereken- estetik) – (Sanat felsefesi- var olan)
C) (Estetik- var olan) – Yanlışlanabilir – Deizm – (Sanat felsefesi – olması gereken).
D) (Sanat felsefesi – estetik) – (Olması gereken – var
olan) – Yanlışlanabilir – Deizm
E) Deizm – Yanlışlanabilir – ( olması gereken – var
olan ) – ( sanat felsefesi – estetik)
E) Ruhsuz varlıkların belirleyici özellikleri yaratıcılıktır.
Diğer sayfaya geçiniz.
18
B
32.
B
B
B
34.
* İnsanın, evrenin niteliği ve yapısı hakkında gözlemlerine dayanarak düşünmesi sonucu ortaya
çıkmıştır.
* Evreni, toplumu ve insanı araştırma konusu yapan, bu araştırma konuları üzerinde gözleme, deneye ve akla dayanarak yöntemli bir şekilde elde
edilen düzenli bilgidir.
B
B
“Güzelliğin on para etmez şu bendeki aşk olmasa” diyen Aşık Veysel ile “ var olmak algılanmış olmaktır.”
diyen Berkeley’in görüşlerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisinde vurgulanmıştır?
A) Güzelliğin olmadığını,
B) Asıl olanın özne olduğu ,
C) Varlığın yok olduğu,
* Doğadaki nesneleri bir amaca yönelik olarak araç
haline getirmektir.
D) Ortak estetik yargıların olduğu,
E) Asıl varlığın nesne olduğu,
* Suje ile obje arasındaki inanç bağından meydana
gelmiştir.
Yukarıda bilgileri verilmeyen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
33.
B) Gündelik bilgi
D) Felsefi bilgi
E) Bilimsel bilgi
Klasik bilim anlayışına göre;
I. Bilim bize gerçek ve olgusal dünya - evren hakkında bilgi verir.
II. Bütün bilimlerin dili matematikle ifade edilmelidir.
III. Bir gün bilim mükemmelleşeçek, bilimsel bilgi mutlaklaşacaktır.
IV. Bütün bilimlerde ortak bir yöntem yerine birden
fazla yöntem olmalıdır.
Gibi düşüncelerden hangisinin veya hangilerinin
klasik bilim anlayışına ait olduğunu söyleyebiliriz?
A) I - II - IV
D) I - II - III
B) II - III
C) I - III - IV
E) II - III - IV
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A) Dini bilgi
C) Teknik bilgi 35.
Aşağıda numaralı olarak verilmiş yargıların doğru olana (D) yanlış olanın sonuna (Y) koyunuz.
1) Gündelik bilgiler günlük deneyimlerin neticesinde
oluşur. ( )
2) Rasyonalizme göre doğru bilginin ölçütü sezgidir.
( )
3) Genel – geçer bilgiden ilk kez şüphe edenler sofistlerdir. ( )
4) Bir filozofun kendi felsefe sistemini yüzyıllarca
ayakta tutan O sistemin iç tutarlılığıdır. ( )
5) A.Comte, olgulara dayanan ve deneyle elde edilen bilgilerin anlamsız olduğunu belirtir. ( )
Yaptığınız bu seçim sonrası doğru sıralama hangi
şıkta verilmiştir bulunuz?
A) D –Y –Y – D – Y
B) Y – Y – D – Y – Y
C) D – Y – D – D – Y
D) Y – D – Y – Y – D
E) D – Y – D – Y – D
Diğer sayfaya geçiniz.
19
B
B
B
B
’Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve çekişip birbirinize
düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider.
Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.’’
(Enfal suresi, 46)
I. Kişi, kendi istek ve iradesi ile yaptığı işlerden sorumludur.
‘’Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz.
Maruf (iyi ve İslam’a uygun) olanı emreder, münker (kötü ve İslam’a uymayan) olandan sakındırır ve
Allah’a iman edersiniz.’’ (Al-i İmran suresi, 110)
II. Kişinin yaptığı işlerden sorumlu tutulmasının sebebi, seçme hürriyetine sahip olması ve gücünü tercih
ettiği şeyi yapmak için kullanmasıdır.
Verilen ayet mealleri göz önünde bulundurulmak
şartıyla aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
III. Kader inancı, bize kâinatta her şeyin bir plân dahilinde ve bir gayeye yönelik olarak var edildiğini;
her şeyin bir sebebi olduğunu öğretir.
A) Yeryüzünde fitne çıkarmak yasaklanmıştır.
IV. İnsan hayatta başarıya ulaşmanın yollarını ve sebeplerini araştırarak üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışır.
B) Sabır ve iyiliği tavsiye etmek emredilmiştir.
C) Birlik beraberlik duygusu vurgulanmıştır.
D) Allah ve Resûl’üne iman, imanın en temel şartıdır.
V. Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği gibi ‘‘Kim zerre miktarı iyilik yapmışsa karşılığını görecek, kim de zerre
miktarı kötülük yapmışsa onun karşılığını görecektir.’’
E) İyiliği tavsiye, kötülükten alıkoyma amaçlanmıştır.
B) Yalnız V
D) III ve IV
37.
C) I ve II
E) III ve V
İbadet ancak Allah için yapılır. İbadet, yüce yaratıcı
karşısında boyun bükmenin zirvesi, O’na olan sevginin bir sonucu ve göstergesidir. Onun için ibadette
temel amaç, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak ve nimetlerine şükretmektir. Allah’tan başkasına ibadet
edilmez ve ibadette aracı kullanılmaz. Çünkü insanları
yaratan, eşsiz nimetlerle donattığı hayatı onlara veren ancak O’dur. Yaratılmışların ibadet nitelikli saygı
ve bağlılıklarını sunmak için Allah’tan başka varlık
da yoktur. “Ancak sana ibadet eder ve ancak senden
yardım dileriz.” (Fâtiha 1/5) ayeti bu ilkeyi açıkça ifade
etmektedir. Kur’ân’ın en çok vurgu yaptığı husus, ibadetin ihlâsla yani sadece Allah için yapılmasıdır. (Tâhâ 20/14,Beyyine 98/5, Kevser 108/2)
Paragrafta verilen bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İnsanı ve evreni yaratan mutlak bir Varlık’a iman
edilmesi gerektiği
B) İnanç ve ibadetin birbirini tamamlayan iki olgu olduğu
C) İbadetin samimiyetle Allah rızası için yapılması
gerektiği
D) İbadetsiz imanın bir anlam ifade etmediği
E) İbadetlerde gösterişten uzak durmak gerektiği
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Verilen öncüller anlamlı bir paragraf oluşturacak
olsa, aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu
paragrafın anlam bütünlüğünü bozar?
A) Yalnız III
B
38. ‘’Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah’tan korkup sakının,
umulur ki esirgenirsiniz.’’ (Hucurat suresi, 10)
36 - 40. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve
İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları
cevaplayacaktır.
36. B
39. ‘’Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay
etmesin. Olabilir ki alay ettikleri topluluk kendilerinden
hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler.
Alay ettikleri, kendilerinden hayırlı olabilir. Öz benliklerinizi ayıplamayın. Kendi nefislerinizde ayıplar aramayın.
Birbirinize kötü lakaplar yakıştırmayın. İmandan sonra
fasıklıkla aldanmak ne kötü şeydir. Kim ki tövbe etmez,
işte böyleleri zalimlerdir.’’(Hucurat suresi ,11)
Yukarıdaki ayette hangisinden bahsedilmemiştir?
A) Duyulan her şeye inanılmaması gerektiğinden
B) İnsanların kusurlarını araştırmanın kötülüğünden
C) İnsanları küçültücü lakaplar takmanın yanlışlığından
D) Af ve mağfiret dilemenin gerekliliğinden
E) Günah işlemede ısrarın yanlışlığından
40.
Hicri takvime göre yılın ilk ayı Muharrem’dir. Alevi-Bektaşi geleneğinde ise Hz. Hüseyin ile aile mensuplarının
Muharrem ayının onuncu gününde Kerbela’da şehit
edilmesinden itibaren bu ay, matem ayı olarak anılagelmiştir. Alevi-Bektaşiler, bu olay anısına Muharrem ayında oruç tutarlar. Muharrem’in birinci günü başlanan
oruç on iki gün tutulur. Bu oruç sırasında Hz. Hüseyin’in
Kerbela’da susuz bırakılması ve şehit edilmesi anısına su içilmez, kurban kesilmez, eğlence yapılmaz . Bu
günlerde ağıtlar, mersiyeler ve nefesler okunur. Ayrıca
aşure günü, Muharrem ayının onuncu günüdür.
Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Muharrem ayının niçin matem ayı olarak kabul
edildiğine
B) Muharrem ayının haram aylardan olduğuna
C) Aşure gününün bu ayda geçtiğine
D) Muharrem ayının yılın ilk ayı olduğuna
E) Muharrem ayı orucunun özelliklerine
Diğer sayfaya geçiniz.
20
B
B
B
B
43.
41. - 45. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya
farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.
B
B
- O ki, bilmiyor ama biliyor bilmediğini; çocuktur,
onu eğitin/yetiştirin.
- O ki, bilmiyor ama bilmiyor bilmediğini; cahildir,
ondan uzakça durun.
- O ki, biliyor ama bilmiyor bildiğini; (belki) uykudadır, onu uyandırın.
41.
- O ki, biliyor ama biliyor bildiğini; bilge kişidir, onu
izleyin.
Felsefeyle uğraşmak için henüz çok erken ya da artık
çok geç olduğunu söyleyen kişi, mutluluğu için uygun
vaktin henüz gelmemiş ya da artık geçmiş olduğunu
söyleyen kişiye benzer. O halde ihtiyar da genç de felsefeyle uğraşmalıdır; birincisi bunu, geçmişin kendisine
bağışladıklarını hatırlayarak, bundan duyduğu zevkle
genç kalmak; ikincisi ise korkusuzca geleceğe bakmak
ve böylelikle aynı zamanda hem ihtiyar hem de genç
olmak için yapmalıdır.
Yukarıda şiire dikkat ederek aşağıdaki sorulardan
hangisi sorulmamış olabilir?
A) Cahil ile bilge arasında fark var mıdır?
B) kendini bilmek ne demektir?
C) insan kendi ile ilgili neleri ne kadar bilir?
D) İnsan her şeyi bilebilir mi?
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
E) İnsanı kuşatan evrenin gerçekliği var mıdır?
A) Felsefe, insanı mutluluğa taşıyan bir etkinliktir.
44.
B) İhtiyarlar, gençlere göre felsefeyle daha çok ilgilenirler.
D) Felsefeyle ilgilenmenin belli bir yaşı yoktur.
E) Felsefe, insanın geçmişi ve geleceği yorumlamasına yardım eder.
42.
Felsefe tarihine baktığımızda farklı filozoflar tarafından
felsefe için farklı tanımlarda bulunulmuştur. Epikuros’a
göre “felsefe, mutlu bir yaşam sağlamak için tutarlı eylemsel bir sistemdir.”K.Jaspers’a göre felsefe, yolda olmak demektir.”platon’a göre ise“felsefe, doğruyu bulma
yolunda düşünsel bir çalışmadır.”Bu kadar farklı tanımlardan felsefenin belirsiz bir yapıda olduğu sonucuna
varmamak lazım.
Bu farklılığın temel nedeni Felsefenin;
I. İlgilendiği konuların çeşitliliği,
II. Tarihsel süreç içerisinde farklı işlev ve amaçlar
yüklenmesi,
III. Metafizik konularla ilgilenmesi,
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
C) Felsefe, insana, hayatının tüm dönemlerini aynı
anda yaşayabilmesine fırsat tanır.
Platon’a göre varlığın önemli iki yanı vardır. Biri daima
var olan(yani deion); diğeri de var olanın (deion) bir
görüntüsü olan yandır.(yani onto) Platon’a göre onto
varlığın değişen, farklılaşan, bozulan ve oluş yönü
gibi özelliklere sahip olduğundan gerçeklikten uzaktır.
Bu yönüyle baktığımızda Platon varlığın maddi yapıda
olmadığını kabul ederek, asıl varlığın maddi olmayan
şeyler olduğunu savunur. Doğal olarak maddeyi inkarla
düşünceyi tanrılaştırır.
Bu parçaya göre platon’un aşağıdaki ifadelerden
hangisinin gerçekliğini yadsıdığını söyleyebiliriz?
A) Enlem ve boylam algısı
B) Sayıların
C) Adalet fikrinin D) Pi sayısının
E) Ağaçtaki elmanın
45.
T.Kuhn göre bilimin oluşumu ve gelişimi bir paradigmadan diğerine geçişle olanaklıdır. Bu devrimsel bir
etkinliktir. Devrimler uzun zamanlarda olan değişimlerdir. Sürekli ilerleyen bir bilim etkinliği yoktur. Bilimde sapmalar ve sıçramalar olanaklıdır. Bilimin işlevi,
bilim insanlarının oluşturduğu topluluğun çalışmaları
ve başarılarından oluşmaktadır. T.Kuhn’a göre bilimin
gelişmesi için bazı aşamalardan geçmesi gerekir.
Buna göre T.Kuhn’un ileri sürdüğü bilimsel devrim
aşamalarının doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir?
IV. Herkesi ilgilendirmeyen konuları ele alması,
A) Bilim öncesi dönem → olağan bilim dönemi → bilimsel devrim dönemi → bunalım dönemi
gibi durumlardan hangisi veya hangileri asıl neden
olarak gösterilebilir?
B) Olağan bilim dönemi → bilimsel devrim dönem →
bilim öncesi dönemi → bunalım dönemi
A) I – II – III
C) Bilim öncesi dönem → olağan bilim dönemi →
bunalım dönemi → bilimsel devrim dönemi
B) Yalnız I
D) Yalnız IV
C) I – II – III
E) I – II
D) Bunalım dönemi → bilimsel devrim dönemi → bilim öncesi dönem → olağan bilim dönemi
E) Bilimsel devrim dönemi → bunalım dönemi →
olağan bilim dönemi → bilim öncesi dönem
Sosyal Bilimler Testi Bitti. Matematik Testine Geçiniz.
21
B
B
B
B
B
B
TEMEL MATEMATİK
1.
2.
Bu testte 40 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Bir satranç tahtasındaki 64 kareye 1 den 64 e kadar
olan doğal sayılar yazılıyor. Daha sonra sırayla 2 nin,
3 ün veya 5 in katı olan sayılar siliniyor.
2.
B) 17
C) 23
D) 29
400 m lik bir koşu pistinde, Ali yarışı Selim’den 40 m
önde ve 80 saniyede bitiriyor.
Eğer Ali yarışa 40 m geriden başlamış olsaydı, ya-
rış nasıl sonuçlanırdı?
A) Berabere biterdi.
B) Selim 2 sn geç bitirirdi.
C) Ali 4 m önde bitirirdi.
D) Selim 2 m önde bitirirdi.
E) Selim 4 m önde bitirirdi.
En az bir n ∈ A için f(n) = 2n koşulunu sağlayan
A) 148
C) 112
D) 24
E) 14
5.
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Şekilde beş basamaklı bir numaratör verilmiştir. Her
basamakta o basamağın altında gösterilen rakamlar
kullanılmaktadır.
Bu numaratörde oluşan 5 basamaklı sayılardan
seçilen bir sayının ardışık iki basamağındaki rakamların toplamının tek olma olasılığı kaçtır?
A)
3.
B) 128
E) 37
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A) 15
yen kaç sayı kalmıştır?
A = {1, 2, 3, 4} ve f:A → A bir fonksiyon olsun.
kaç tane f fonksiyonu vardır?
Bu işlem sonucunda satranç tahtasında silinme-
4.
Şekildeki tabloda 20 kg lık farklı iki çerez karışımı gös-
1
14
B)
2
35
C)
1
70
D)
4
35
E)
terilmiştir.
I. Karışım
II. Karışım
Leblebi
10 kg
8 kg
lerinden 30 adet almak isteyen bir kişi üçlü paketleri
Fındık
6 kg
7 kg
tercih ederse cebinde 20 lirası artıyor. İkili paketleri
Fıstık
4 kg
5 kg
tercih ederse 40 lira eksik kalıyor.
6.
II. karışımın I. karışımdan 50 TL daha pahalı olduğu
A) 40
B) 45
C) 48
D) 50
Üçlü paketler ikili paketlerden 4 lira daha pahalı ise
bu kişinin cebinde kaç lirası vardır?
bilindiğine göre 1 kg fındık ve 1 kg fıstık kaç TL
olabilir?
Üçlü veya ikili paketler halinde satılan bulaşık sünger-
A) 220
B) 240
C) 250
D) 260
E) 300
E) 52
Diğer sayfaya geçiniz.
22
1
4
B
7.
B
B
B
10.
Bir firmanın 2014 yılındaki üretim miktarının dağılımı
aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir.
Yüzey
Temizleyici
O
108° 72°
Aşağıda 36, 54 ve x sayılarının en büyük ortak böleni
EBOB (36, 54, x) = 2.32
EKOK (36, 54, x) = 23 . 33
Şampuan
Buna göre, x in alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?
Deterjan
B
ve en küçük ortak katı verilmiştir.
Sabun
81°
B
Firmanın yıllık sabun üretimi şampuan üretimin-
A) 324
B) 288
C) 216
D) 144
E) 72
den 54 ton fazla olduğuna göre yıllık deterjan üretimi kaç tondur?
A) 108
B) 144
C) 162
D) 216
E) 252
Kütle (kg)
8.
11.
100
92
0
2
Zaman (sa)
Yukarıdaki grafik güneşte bekleyen 100 kg karpuzun
kütlesinin zamana bağlı değişimini göstermektedir.
Buna göre, bir manavın aldığı karpuzlar taşıma sırasında 5 saat güneşte beklerse manav yüzde kaç
zarar eder?
A) 16
9.
Sayıları, rakamlarının toplamına dönüştürüp yeniden
B) 20
C) 25
D) 28
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
60m
Kare şeklindeki bir tar-
30m 50m
30m
la, şekilde gösterildiği
gibi hiç boşluk kalmayacak şekilde, ilk sıra
30x60 m2 lik, ikinci
sıra 30x50 m2 lik dikdörtgen parsellere ay-
rılıyor. Parsellere ayırma işlemi bu şekilde devam ediyor. Her parselin köşelerine birer direk dikilecek olup,
çakışan köşelere tek bir direk dikilecektir.
Buna göre, bu tarlaya en az kaç direk dikilir?
A) 100
12.
m ve n doğal sayılar olmak üzere 5m + n sayısının
B) 101
C) 111
D) 112
E) 121
E) 30
yazan dijital bir makinaya 1 den başlayıp sayma sayı-
m+n ile bölümünden elde edilen bölüm 3, kalan 6
ları yazılıyor.
ise m nin en küçük değeri kaçtır?
Makinanın dönüştürdüğü ilk 100 sayma sayısının
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
yan yana yazılmasıyla oluşan sayı kaç basamaklıdır?
A) 100
B) 129
C) 138
D) 145
E) 150
Diğer sayfaya geçiniz.
23
B
B
B
B
13.
16.
B
x ve y farklı gerçel sayılar olmak üzere,
x.y =
2x – 3x = 2y – 3y ve
B
1
4
ise
x+y kaçtır?
A)
3
2
B)
3
4
C)
1
2
D) 1
E)
5
4
Şekildeki yiyecek otomatının birinci rafında üç farklı bisküvi, ikinci rafında dört farklı çikolata ve üçüncü
rafında iki farklı sakız çeşidi vardır. Her raftaki ürünler
satın alınırken sağa doğru kayarak alttaki kutuya düş-
17.
mektedir ve her seferinde sadece bir ürün satın alına-
ğıdakilerden kaç tanesi yanlıştır?
bilmektedir.
İlk satın alınan ürün çikolata ise bu yiyeceklerin
A) 1260
14.
B) 720
C) 560
D) 288
E) 72
Bir miktar ceviz üç kişiye 2, 3 ve 5 sayıları ile hem doğru hem de ters orantılı olarak paylaştırılabilmektedir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
hepsi kaç farklı sırayla satın alınabilir?
A = 20 + 27 + 34 + ... + 160 ise A sayısı ile ilgili aşa-
I. Asal bölenlerinin toplamı 17 dir.
II. A ≡ 0 (mod 10)
III. A nın 16 tane tek tamsayı böleni vardır.
IV. A sayısı 189 ile kalansız bölünür.
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
Buna göre, ceviz sayısı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) 90
15.
B) 150
C) 300
D) 450
E) 620
18.
(Bir takvim yılı 365 gündür)
A) 300
B) 325
C) 350
5
Buna göre, 5 dakika sonra kaç nolu lamba yanmaktadır?
D) 375
4
günü bir palindrom gündür.
sonra yine bir palindrom gün olur?
3
Şekildeki lambalar üstlerinde belirtilen sayıların sayısal değeri kadar saniye yandıktan sonra diğer lamba
yanmaktadır. Bu lambalar 1 nolu lambadan 5 nolu
lambaya kadar yandıktan sonra tekrar geriye doğru
sırasıyla 4, 3, 2, 1, 2, .... şeklinde yanıp sönmektedir.
Takvimde gösterimi AB / CD / DCBA şeklinde olan
Buna göre, 11/02/2011 gününden en az kaç gün
2
günlere palindrom gün denir. Örneğin 17/01/1071
1
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
E) 390
Diğer sayfaya geçiniz.
24
B
19.
B
B
B
x ve y gerçel sayılar olmak üzere –3 ≤ x ≤ 4 ve
büyük tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 25
B) 20
C) 12
A) 1
B) 3
AD
a =a−4
BBD
BC
x −x
?
çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
A) 35
B) 43
C) 44
D) 45
E) 54
24.
a2
a
a+2
+
= n+1 2n 2n−1
2
C) 2
D) 0
E) –3
2
D) 1
E)
=8
ise x kaçtır?
A) 16
B) 4
C) 2
1
4
Aşağıdaki önermelerden kaç tanesi daima doğrudur?
olduğuna göre 2a kaç olabilir?
1
A)
2
1
B)
4
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
2
Yukarıda verilen çıkarma işlemine göre, sağdaki
21.
işleminin sonucu kaçtır?
ABC
395
E) 10
23. a = a + 4
20.
D) 11
B
2
3
−
3 −1
3
22.
–1 < y ≤ 3 ise x2 – 2y ifadesinin en küçük ve en
B
C) 1
I. p ⇒ p
II. (p ∧ q) ∨ p′
D) 2
E) − 2
III. x2 – 9 = x + 3 ise x = 4 tür.
IV. A, B ve C bir evrensel kümenin alt kümeleri olmak
üzere, A ∪ B = A ∪ C ise B = C dir.
V. n doğal sayı olmak üzere n2 + n + 1 daima tektir.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Diğer sayfaya geçiniz.
25
B
25.
B
B
x , y ve z iki basamaklı negatif tamsayılardır.
2=
x 3=
y
28.
z
2
A) 8
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3
B)
11
2
C) 6
D)
13
2
E) 7
27. 9x = 8y ve 21+y = 81
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A) 5
A)
3
2
1 1
<
olduğuna göre,
4 4
B)
4
3
C) 2
D)
5
2
E)
7
2
1 b 1
< <
2a a a 29.
kümesinin tüm alt kümelerindeki elemanların aritmetik ortalaması kaçtır?
x−
26. A = { 4 , 5 , 6 , 9 }
x gerçel sayısı için
B
bilir?
dır?
B
x +1
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit olax
koşulunu sağlayan kaç tane (x , y , z) üçlüsü var-
B
şeklinde, küçükten büyüğe sıralı olarak verilmiş sayılar ardışık çift tamsayılardır.
Buna göre, a – b farkı kaçtır?
A) − 2
30.
B) −
5
8
C) −
3
4
D) −
7
8
E) − 1
(2n)!
(n + 1)!
+ 2.
= 38
(2n − 2)!
n!
ise x in y cinsinden değeri nedir?
y +1
A)
y
3
B)
y
D)
3y
2
3y
C)
y +1
E)
ise n sayısının değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
6y
y +1
Diğer sayfaya geçiniz.
26
B
B
31. 2−2 +
B
B
B
34.
1
1 + 3 −1
y
E
işleminin sonucu kaçtır?
A)
19
12
B)
B
16
3
F
C)
5
4
D) 1
E)
D
x
3
4
O
H
A
C
B
Şekildeki dik koordinat düzleminde ABCDEF düzgün
altıgeni veriliyor.
ACDEF beşgeninin çevresi 8+23 cm ise |EH| kaç
cm dir?
1 . −2
27
(0,5)3
işleminin sonucu kaçtır?
A) 0,8
B) 0,5
C) 0,2
D) 0,05
33.
E) 0,01
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
32. (0, 002) +
35.
A) 2 2
B) 3
C)
D) 2
E)
3
O merkezli çeyrek
B
D
5
2
daire diliminde
[DC] ⊥ [OA]
|OC| = |AC| = 6 cm ise
T
O
C
A
taralı alan kaç cm2
dir?
h
h
O
O
Şekildeki silindirin taban yarıçapı aynı yükseklikteki
A) 3(4p – 23)
C) 6(4p – 33)
B) 4(3p – 23)
D) 2(3p – 33)
E) 3(2p + 43)
koninin taban yarıçapının yarısına eşittir. Silindirde
bulunan suyun yüksekliği, silindirin yüksekliğinin
kadardır.
3
ü
4
Silindirdeki su koniye boşaltılırsa koninin dolu
kısmının hacminin boş kısmın hacmine oranı kaç
olur?
A)
3
7
B)
9
7
C)
4
3
D)
13
16
E)
13
9
Diğer sayfaya geçiniz.
27
B
B
B
B
36.
39.
B
D
B
E
AEK üçgen
40°
C
|CF| = |FB|
D
Şekilde ABD üçgen |AB| = |AC| dir.
[DB çembere B noktasında teğet ve m(BAC) = 40° ise
m(BDA) kaç derecedir?
A) 30°
B) 35°
37.
C) 40°
D) 50°
B
K
ise A(ABCD) kaç cm2 dir?
A) 22
B) 24
C) 25
A(AEK) = 20 cm2
D) 28
E) 36
E) 55°
A
B
D
C
ABC dik üçgen ;
[AB] ⊥ [AC]
|AB| = 2|EC| = 2 cm
ise A(DEC) kaç cm2 dir?
A)
1
2
,
|BD| = |DC|,
2
3
B)
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
E
C) 1
D)
4
3
40.
B
uzaklık kaç cm dir?
3
C
A
O
Şekildeki dikdörtgen paspasın alanı 14403 cm2 ise
paspasın üzerindeki A ve B noktaları arasındaki
y
38.
A
E) 2
|EC| = 2|DE|
F
A
ABCD kare
C
A
B
B
1
A) 1219
x
B) 187
D) 18
C) 917
E) 36
6
Şekildeki dik koordinat düzleminde verilen AC ve BC
doğruları birbirine diktir.
Buna göre, C noktasının apsisi kaçtır?
A) 4
B)
7
2
C) 3
D) 2
E)
3
2
Matematik Testi Bitti. Fen Bilimleri Testine Geçiniz.
28
B
B
B
B
B
B
FEN BİLİMLERİ
1.
2.
Bu testte sırasıyla Fizik (1-14), Kimya (15-27) ve Biyoloji (28-40) ile ilgili 40 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
3.
K
L
Z
K
X
Y
Düzlem Ayna
K
d
Özkütlesi d olan sıvıda K ve üst üste konan K, L cisimleri şekildeki gibi dengededir.
Buna göre, ortamların kırma indisleri arasındaki
ilişki nasıldır?
Buna göre, cisimlerin ve sıvının dK, dL ve d özkütleleri arasındaki ilişki nasıldır?
(Cisimler eş bölmelidir.)
A) dL > d > dK
C) dK > dL = d D) dL = d > dK
B) dL > dK > d
E) dL > dK = d
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A) nY > nX > nZ
B) nZ > nY > nX
C) nX > nZ > nY
D) nY > nX = nZ
E) nY > nZ > nX
4.
2.
Tek renkli K ışığı Z, Y ve X saydam ortamlarında şekildeki yolu izliyor.
GAZ
Boyca uzama
miktarı
X
Y
Z
sıvı
Kapalı bir kapta şekildeki gibi bir miktar sıvı ve gaz
vardır. Sıvının yere göre potansiyel enerjisi E, kabın
tabana uyguladığı basınç kuvveti F ve gazın basıncı P
dir.
Kap ters çevrilirse E, F ve P değerleri nasıl değişir?
E
F
P
A) Azalır
Artar
Değişmez
B) Değişmez
Azalır
Artar
C) Azalır
Değişmez
Değişmez
D) Artar
Artar
Değişmez
E) Azalır
Artar
Artar
Y
sıcaklık
değişimi
X
Şekil-I
Z
Şekil-II
İlk uzunlukları eşit olan X, Y ve Z metal şeritlerin bıyca
uzama - sıcaklık değişimi grafiği Şekil-I deki gibidir.
Bu metallerden Şekil-II deki gibi çubuk oluşturulurak ısıtılırsa, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
Y
A)
X
X
Z
Y
C)
X
Y
B)
Z
Y
D)
Z
X
Z
Y
E)
X
Z
Diğer sayfaya geçiniz.
29
B
5.
B
B
B
Hande elbisesini ütülemek için şekildeki devreyi kurduğunda ütünün arızalanarak çalışmadığını görüyor.
V = 110 V
ÜTÜ
P, r
B
7.
Yüklü bir elektroskobun topuzuna bir çubuk yaklaştırıldığında yaprakların biraz daha açıldığı gözleniyor.
Çubuk elektroskobun topuzuna dokundurulursa,
I. Biraz daha açılma
II. Önce kapanıp, sonra açılma
+ –
III. Biraz kapanma
V1 = 220 V
olaylarından hangilerini yapraklar gerçekleştirmez?
Hande ütünün arıza yapmaması için,
B
A) Yalnız I
I. Vı potansiyelini artırmak
II. Ütüye seri olarak uygun direnç bağlamak
III. Ütüye paralel olarak uygun direnç bağlamak
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
işlemlerinden hangilerini yapmalıdır?
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A) Yalnız I
S
6.
E
8.
GAZ
2h
K
h
ε
Civa
+ –
r=0
N
İç direnci sıfır olan üreteç ve özdeş lambalarla oluşturulan şekildeki devrede S, E ve N lambaları ışık vermektedir.
Açık hava basıncının P0 olduğu bir yerde manometrelerdeki civalar şekildeki gibi dengededir.
Buna göre, P0/Pgaz oranı kaçtır?
A)
1
3
B)
1
2
C)
2
3
D) 1
E)
3
2
K anahtarı kapatılırsa lambaların parlaklıkları ilk
duruma göre nasıl değişir?
S
E
N
A) Azalır
Artar
Değişmez
B) Azalır
Değişmez
Artar
C) Artar
Artar
Azalır
D) Azalır
Artar
Azalır
E) Değişmez
Artar
Değişmez
Diğer sayfaya geçiniz.
30
B
B
B
B
9.
M 7g
L M
K 3g
Şekil-I
Şekil-II
L
Şekil I ve II deki özdeş eşit kollu teraziler K, L ve M
cisimleri ile dengede olduğuna göre,
I. L nin kütlesi K nınkinden büyüktür.
II. K nın kütlesi M ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
vL
B) Yalnız L
D) K ve M
C) L ve M
E) K, L ve M
S
12.
vM
vN
1 br
Türdeş eş bölmeli şekildeki metal levhanın taralı bölümü S noktasından kendi üzerine katlanıyor.
Buna göre, yeni oluşan şeklin ağırlık merkezi kaç
birim yer değiştirir?
R
A) Yalnız M
E) I, II ve III
P
vK
Şekildeki R noktasından düzlem aynaya bakan bir
gözlemci, aynada K, L, M noktasal cisimlerinden
hangilerinin görüntülerini görebilir?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
C) I ve II
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
D) II ve III
M
R
III. L nin kütlesi 5 g dır.
10.
B
K
11.
K L
B
Nehrin R noktasından harekete geçen K, L ve M kayıklarının suya göre hız vektörleri şekildeki gibidir.
A) 1/2
B) 1/3
C) 2/3
D) 1/4
E) 1/5
Kayıkların karşı sahile çıktıkları noktaların P noktasına olan XK, XL ve XM uzaklıkları arasındaki ilişki nasıldır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) XM > XK = XL B) XK > XM > XL
C) XK = XL > XM D) XM > XK > XL
E) XM > XL > XK
Diğer sayfaya geçiniz.
31
B
B
13.
B
I. Düzgün geometrik bir cismin boyutları artırılırsa B
O
H
15.
kesit alanl
oranı azalır.
hacim
B
n
N CH2 C
H
B
O
H
OH
+ n
N CH2 C
H
OH
II. Canlılarda boyutlar arttıkça dayanıklılık azalır.
III. Yağmur damlalarının pencere camına yapışmasının nedeni adhezyon kuvvetidir.
H
N CH2 C
B) Yalnız III
D) II ve III
O
CH2 C
H
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
O
N
+ (n – 1)H2O
n
C) I ve II
E) I, II ve III
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili,
I. Aminoasitlerin polimerleşmesi sonucu protein
oluşmuştur.
II. Bir kondenzasyon polimerleşmesi örneğidir.
III. Bir hidroliz tepkimesidir.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
14.
h
P
K
h
R
L
yer
N
Şekildeki sistemin K noktasında serbest bırakılan cismin LN arasında sabit hızla ilerlediği gözleniyor.
Buna göre,
I. LN arası sürtünmelidir.
II. Cisim P noktasına çıkamaz.
III. Cisim R noktasına çıkar.
yargılarından hangileri kesinikle doğrudur?
B) Yalnız II
D) II ve III
16.
E) I, II ve III
C) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Yandaki kapta Zn
HCl
çözeltisi
katısı ve üstte ise
K musluğu
HCl çözeltisi bulunmaktadır. K musluğu
açılarak HCl çözeltisi
yavaş yavaş boşaltılıyor.
A) Yalnız I
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
D) II ve III
Zn(k)
Buna göre,
I. Zamanla Zn katı kütlesi azalır.
II. Zn metali yükseltgenir.
III. HCl deki Cl indirgenir.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
32
B
17.
B
B
B
19.
Periyodik sistemde toplam 18 tane grup vardır. Bun-
B
Nötronların keşfi ile birlikte aynı elementin farklı sa-
lardan 8 tanesi A ve 10 tanesi B grubudur. 8B grupları
yıda nötrona sahip olan atomlarının ya da iyonlarının
3 tanedir. Bu durum tabloda 1 – 18 numara sırasıyla
olduğu anlaşılmıştır.
ya da grup numarası ve harfleriyle gösterilebilir. Buna
göre,
İzotop atomlar veya izotop iyonlar olarak bilinen
bu taneciklerle ilgili olarak verilen bilgilerden han-
Numara Sıralı Gösterim
gisi kesinlikle yanlıştır?
Harfli Gösterim
1
I.
7. grup
7B
II.
14. grup
4A
III.
8. grup
8A
Hangilerinde verilen gösterimler aynı grubu belirt-
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
2
A) H hidrojen, 1H döteryum ve 3H trityum hidrojen
1
1
atomunun izotoplarıdır.
B)
23
11
Na –
24
11
Na atomlarının kimyasal özellikleri aynı-
dır.
mez?
B
C) Yalnız III
E) I ve III
C)
234
D)
35
92
17
U–
236
92
Cl7+ –
U atomlarının fiziksel özellikleri farklıdır.
37
17
Cl1– iyonlarının kimyasal özellikleri ay-
nıdır.
E)
80
35
Br5+ –
82
35
Br1– iyolarının fiziksel özellikleri farklı-
18.
X ve Y elementlerinin oluşturduğu üç bileşikte kütlece
birleşme miktarları aşağıdaki gibidir.
X Kütlesi (g)
Y Kütlesi (g)
1. Bileşik
8
10
2. Bileşik
8
4
3. Bileşik
24
8
Birinci bileşiğin formülü X2Y5’ tir.
Buna göre, ikinci ve üçüncü bileşikleirn formülleri
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
dır.
20.
I. Al(NO3)3 suda çözündüğünde 4 farklı cins iyon
oluşur.
II. CuSO4 tuzunun sıvı hali elektrik akımını iletir.
III. Na2CrO4 tuzunun sudaki iyonlaşması,
2–
Na2CrO4 → 2Na+ + Cr6+ + 4O2 şeklindedir.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
2. bileşik
3. bileşik
A) XY2
X3Y4
B) XY
X3Y2
C) XY
XY2
D) XY3
X3Y4
E)X2Y3
XY3
Diğer sayfaya geçiniz.
33
B
21.
B
B
B
Periyodik sistemin dördüncü periyodunda yer alan bir
elementin atomunun ilk beş iyonlaşma enerjisi sırası
ile, şu şekildedir:
İE1
İE2 İE3 İE4 İE5
936 1813 3712 4671 15129 (İE = KJ / mol)
II. K2MnO4
III. Ca3(PO4)2
Yukarıda verilen bileşiklerden altı çizili elementhangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) 33
C) 34
D) 35
E) 36
X2– iyonunun Lewis nokta sembolü
2–
X
şeklindedir.
Buna göre, X atomu ile ilgili,
I. BaC2O4
numarası kaçtır?
23.
lerin yükseltgenme basamakları aşağıdakilerden
A) 32
22.
B
Yukarıda verilen bilgilere göre bu elementin atom
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
B
I. X2 molekülü polar kovalent bağ içerir.
II. X2 molekülünde X atomları arasında yalnızca 2
elektron ortaklaşa kullanılır.
III. X atomu bir kalkojen (chalcogen) dir.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
II III
A) 5+
6+
4+
B) 3+
6+
5+
C) 5+
6+
2+
D) 3+
5+
3+
E) 3+
6+
4+
24.
I. Diyaliz
II. Termoliz
III. Eleme
IV. Ekstraksiyon
Yukarıda verilen ayırma yöntemlerinden hangilerinde tanecik boyutu farkından yararlanılmıştır?
A) Yalnız II
D) III ve IV
B) Yalnız II
I B) I ve III
C) II ve IV
E) I, III ve IV
C) Yalnız III
E) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
34
B
B
B
B
25.
I. Cep telefonunun hoparlöründen işitilen ses
27.
II. Nefes alırken akciğerlere çekilen hava
III. Pencere camından odamıza giren ışık
IV. Kalorifer peteğinden ya da sobadan yayılan ısı
V. Radyo dalgaları ya da elektromanyetik dalgalar
Yukarıdakilerden kaç tanesinde bir “madde” anla-
B
B
Midemizde bulunan mide öz suyu pH değeri 1,5 – 2
arasında olan bir çözeltidir.
Bu veriye göre, mide öz suyunda aşağıdaki maddelerden hangisinin bulunması beklenir?
A) HCl
B) NH3
D) NaHCO3
C) MgCl2
E) CH3COOH
tılmaktadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
26.
I. 0°C ta buz
II. 0°C ta su
III. 15°C ta su
Yukarıda verilen eşit kütleli maddelerin potansiyel
28.
Seçici geçirgen zarla çevrili olan ve sıvı bir çözelti içeren yapay bir hücre, farklı bir çözelti içeren beher içine
daldırılıyor. Zar; su, glukoz ve fruktoza karşı geçirgen
olduğu halde, disakkarit olan sükroza karşı hiçbir geçirgenlik taşımamaktadır.
enerji (PE) ve kinetik enerji (Ek) karşılaştırması
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
PE
Çevre
Hücre
Ek
0,01 M sükroz
0,03 M sükroz
0,01 M glukoz
0,02 M glikoz
0,01 M fruktoz
A) I > II > III
III > II > I
B) I = II > III
III > II = I
C) I > II = III
III > I > II
D) III > II > I
III > I = II
A) Yapay hücre su kaybeder ve daha gevşek hale
gelir.
E) III = II > I
I > II = III
B) Yapay hücre su alır ve daha şişkin hale gelir.
Hücre behere yerleştirildikten sonra, aşağıdaki değişikliklerden hangisi söylenebilir?
C) Ortam izotoniktir ve hiçbir değişiklik gözlenmez.
D) Enerji kaybı olur.
E) Pinositoz meydana gelir.
Diğer sayfaya geçiniz.
35
B
29.
B
B
B
Atmosferdeki CO2 yoğunluğunun son zamanlarda
artması, esas olarak aşağıdakilerden hangisinin
artışından kaynaklanmaktadır?
Canlı
Türü
B) Yeşil bitkilerin daha fazla fotosentez yapmaya
başlamasından.
D) Fosil yakıtlarından ve odunların yakılmasından.
sürgün kısım
II
IV
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kök
Solunum
şekli
Deri
örtüsü
İç
Ürik asit
Akciğer
Pul
Y
Dış
Amonyak
Solungaç
Pul
Z
İç
Üre
Akciğer
Kıl
32.
Y
Z
A) Kuş
Kurbağa Memeli
B) Kurbağa
Sürüngen
Kuş
C) Kuş
Balık
Memeli
D) Balık
Kurbağa Kuş
E) Sürüngen
Balık
Memeli
I. CO2 oluşması
II. NADH + H+ in yükseltgenmesi
III. Son elektron alıcısı olarak asetaldehitin görev alması.
Etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu için hangisi ya da hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
Saksıdaki bir bitki şekildeki gibi yere yatay duruma
getirilmiştir.
Boşaltım
türü
X
X
E) Aşırı derecede artan insan populasyonları tarafından gerçekleştirilen hücre solunumundan.
I
Döllenme
Tabloda bazı özellikleri verilen X,Y ve Z canlılarının ait oldukları sınıflandırma grupları hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
C) Yeryüzünden dışarıya kaçan kızıl ötesi ışınlarının
absorbsiyonundan.
III
B
31.
A) Birincil Üretimden.
30.
B
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Bu durumda; numaralandırılmış bölgelerin hangilerinde, normal miktardan daha fazla oksin hormonunun birikmesinden dolayı bitki kökünün yer
çekimi yönüne, gövdenin ise yer çekiminin tersi
yönüne yönelmesi gerçekleşecektir?
A) I ve III
B) III ve IV
D) I ve IV
C) II ve IV
E) I ve II
Diğer sayfaya geçiniz.
36
B
33.
B
B
B
35.
Pektinaz enzimi bitkilerde hücre çeperlerinin yapısının
bozulmasını sağlayarak meyvelerde yumuşamaya
ve erken çürümeye neden olmaktadır. Bilim insanları
hücrede pektinaz enzimini kodlayan geni bloke ederek (durdurarak)bu durumu önlemeyi başarmıştır.
B
B
İnsan da dolaşım sistemine ait çeşitli damarlardaki kanın akış hızı grafikte gösterilmiştir
Hız (cm/s)
50
40
30
Bu şekilde değişikliğe uğratılmış organizmalara
tam olarak ne ad verilir?
20
10
A) Metamorfoz geçirmiş organizma
0
B) Rizom oluşturmuş organizma
X
Y
Z
X,Y,Z damarlarıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?
C) Krossing-over geçirmiş organizma
A) Kan basıncı X’de en fazla Z’de en azdır
D) Doku kültürü tekniği ile elde edilmiş organizma
B) Z’ de tek yönlü açılan kapakçıklar bulunabilir.
E) Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO)
C) Y damarlarının X’e yakın uçlarında, kan basıncı
ozmotik basınçtan büyüktür.
D) Y damarlarında bulunan elastik lifler en azdır.
34.
A
A
a
B
b
I
A B
b
B
b a
A
B
a
II
III
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
E) Her üç damarda da endotel tabakası bulunur.
36.
İnsülin hormonu kandaki glikozun hücrelere geçmesini
sağlayarak kan şekerini düzenlemede görev alır. Kanda glikoz miktarının artmasıyla yüksek tansiyona bağlı
olarak iç kanama riski ortaya çıkar.
Buna göre; Kandaki glikoz miktarının artmasıyla
tansiyon yükselmesi arasındaki ilişki hangisi ile
açıklanabilir?
Yukarıda verilen üç hücrenin kromozom sayıları
nasıl gösterilebilir?
A) Böbreklerde meydana gelen tahribat sonucu fazla
suyun atılamaması.
I A) n = 4 II 2n = 4 III
n=2
B) Bağırsaklarda glikoz emilimi fazla olduğundan su
emiliminin yapılamaması.
B) 2n = 4
2n = 8
n=2
C) 2n = 4
2n = 4
n=2
C) Kandan glikoz alamayan kalp dokusunun yeterli
kanı pompalayamaması.
D) 2n = 4 n = 8 2n = 2
E)
n = 4 2n = 2
n = 4
D) Dokulara yeterli glikoz gitmediği için kalp atım hızının artması
E) Kandaki glikoz, kanın ozmotik basıncının artmasına neden olduğundan kandaki su miktarının artması.
Diğer sayfaya geçiniz.
37
B
B
39.
I. Seçici bir kanal oluşturarak zardan madde geçişini
sağlama.
B
B
Steroidler birbirleriyle kaynaşmış dört adet halka içeren karbon iskeletine sahip lipidlerdir.
II. Hormonlar gibi uyarıcılardan gelen sinyalleri hücre
içine aktarma.
Aşağıdakilerin hangisi steroid yapılı bileşiklerden
biridir?
III. Hücrelerin birbirlerine tutunmasını sağlama
A) Bitkilerde çeper kalınlaşmasını sağlayan lignin.
IV. Monosakkaritlerle birlikte (glikoprotein) hücrelerin
birbirlerini tanımasını sağlama.
B) Kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını engelleyen
heparin.
V. Hücre içi iskelete bağlanma
C) D vitamininin de öncülü olan kolesterol.
Hücre zarının yapısındaki proteinler hangilerinin
gerçekleştirilmesinde görev alır?
D) Kanın pıhtılaşmasını sağlayan fibrinojen.
A) III, IV ve V
B) IV ve V
D) I, II, III, IV ve V
38.
B
E) Kandaki glikoz miktarının düzenlenmesinde görev
alan insülin hormonu.
C) II, III, IV ve V
E) II, III ve IV
Canlılarda genetik bilgi akışı DNA → RNA → Protein
şeklinde özetlenebilir.
RNA (Ribonükleik asit) molekülü ile ilgili hangisi
doğru değildir?
A) Tek zincirli olduğundan yapısında fosfodiester
bağları bulunmaz.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
37.
B
40.
n(glikoz) → nişasta + (n – 1) su
n(glikoz) → selüloz + (n – 1) su
Nişasta ve selüloz bitkilerde çok sayıda glikozun glikozit bağları ile birbirlerine bağlanması (glikozitleşme)
sonucu oluşan polimerlerdir.
B) Kendini eşleyemez.
Bu iki polimer arasındaki yapısal farklılığın nedeni
nasıl açıklanabilir?
C) DNA molekülündeki anlamlı zincir kalıp olarak kullanılarak RNA sentezi yapılır.
A) Nişastada alfa glikozidik bağlar bulunurken selülozda beta glikozidik bağların bulunması.
D) Bütün RNA çeşitleri tekrar tekrar kullanılabilir.
B) Nişastayı oluşturan glikozların düzlemsel yapıda
olmaları.
E) Yapısında dört çeşit nükleotit bulunur.
C) Selülozda ester bağlarının bulunması.
D) Nişastanın yapısına azot katılması.
E) Yapılarına katılan glikoz sayılarının farklı olması.
TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
38
Download

B B B B B B TÜRKÇE - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü