2014 – 2015
Eðitim Öðretim Yýlý
ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI
2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý
7 Mart
Silence Ýstanbul Hotel
TURNUVA PROGRAMI
09.30 - 10.00
10.00 - 10.45
11.00 - 11.22
11.35 - 11.58
12.10 - 12.34
12.50 - 13.15
13.15 - 14.45
15.00 - 15.10
15.15 - 15.45
16.00 - 16.35
16.50 - 17.30
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Kayýt
Açýlýþ ve Yönerge Açýklamalarý
1. Bölüm Görsel Oyunlar (22 dakika - bireysel)
2. Bölüm Mantýk Oyunlarý (23 dakika - bireysel)
3. Bölüm Sudoku Oyunlarý (24 dakika - bireysel)
4. Bölüm Akýl Oyunlarý (25 dakika - bireysel)
Deðerlendirme
Finalistlerin Açýklanmasý
4.Sýnýflar Finali
3.Sýnýflar Finali
Ödül Töreni ve Kapanýþ
Yarýþma Ýçeriði Dünya Zekâ Oyunlarý Federasyonu'nun Türkiye'deki temsilcisi Akýl
Oyunlarý Dergisi, Türk Beyin Takýmý ve Akýl Derneði katkýlarý ile hazýrlanacaktýr.
Her okul,
3. ve 4. sýnýflardan
en fazla beþer, toplam
10 öðrenci ile
katýlabilir.
Toplam
katýlýmcý sayýsý
Turnuva
tek
400 kiþi
ile sýnýrlýdýr.
aþamadan
oluþacaktýr.
Turnuva sonunda 3. ve 4. sýnýf katýlýmcýlarý için iki ayrý sýralama yapýlacaktýr. Ýlk 10’a giren öðrenciler yarýþmanýn
Final Aþamasý’na katýlmaya hak kazanacaktýr.
Bireysel Sýralama:
Final Yarýþmasýnda elde edilen puanlarýn toplamýna göre ilk 3’e giren öðrencilerimiz, yarýþmanýn büyük ödüllerini kazanmaya
hak kazanýr.
TURNUVAYA KATILACAK TÜM ÖÐRENCÝLERÝN SORU AÇIKLAMALARINI OKUMALARINI
VE ÇALIÞMA DOSYASINDAKÝ ÖRNEK SORULARI ÇÖZMELERÝNÝ ÖNERÝRÝZ.
Sorular ve açýklamalar için: Akýl Oyunlarý Dergisi: 0212 275 30 48 – 49 [email protected]
Amaçlar:
* Çocuklara matematiðin eðlenceli dünyasý olan akýl oyunlarýný tanýtmak ve sevdirmek,
* Çocuklarýn eðlenceli vakit geçirerek analitik düþünme yöntemleriyle tanýþmalarýný ve bu
becerilerini geliþtirmelerini saðlamak,
* Ülkemizde akla ve zekâya dair etkinliklerin artmasýný saðlayarak bu kavramlara saygýyý artýrmak,
* Ýlerleyen yýllarda Türk Beyin Takýmý’nda yer alabilecek çocuklara ulaþmak, onlarýn yetiþmelerini
saðlamak
Yarýþma Yeri:
Center
þehir / Ýstanbul
Silence Istanbul Hotel & Convention
(Erenköy Týr Gümrüðü Karþýsý) Ata
:29
No
.
Cad
u
Yol
lu
dul
Du
h.
Ma
köy
Küçükbakkal
+90 216 570 70 00
1. BÖLÜM - GÖRSEL OYUNLAR
Oyun 1: Fark Bulmaca
Aþaðýdaki iki resim arasýnda kaç tane fark vardýr?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Oyun 2: Gölge Oyunu
Verilen gölgelerden bir tanesi resme ait, acaba hangisi?
1
3
4
2
5
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Oyun 1: C, Oyun 2: A
Oyun 3: Týpatýp Bulmaca
Verilen resimlerden iki tanesi birbirinin aynýsý, acaba hangi ikisi?
1
5
2
6
3
4
A) 1-7
B) 2-6
C) 3-5
D) 4-7
E) 5-2
7
Oyun 4: Çiftler
Aþaðýdaki resimde bazý þekillerden iki tane bazý þekillerden bir tane vardýr. Acaba kaç tane þeklin eþi yoktur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Oyun 3: C, Oyun 4: D
Oyun 5: Çarklar
Aþaðýdaki çark sisteminde 1 numaralý çark ok yönünde dönerse, hangi çarklar da ayný ok yönünde döner?
2.
5.
3.
1.
A) 2 - 3 - 7
B) 3 - 5 - 6
C) 1 - 2 - 4
D) 2 - 4 - 7
E) 3 - 6 - 7
6.
7.
4.
2. BÖLÜM - MANTIK OYUNLARI
Aþaðýda verilen resimlerdeki arkadaþlardan bir tanesi benim. Beni bulabilmeniz için size bazý ipuçlarý verdim.
O ipuçlarýný kullanarak benim kim olduðumu bulabilir misiniz?
Ýpuçlarý:
1. Basketbol oynamayý çok severim,
futbol oynamam.
2. Bisiklete binmeyi çok severim; ama
henüz iki tekerlekli bisiklete binmeyi
öðrenemedim.
3. Adý Çakýl olan dünyalar tatlýsý bir
kedim var, baþka da evcil hayvaným
yok.
4. Kaykaya binmeyi çok severim; ama
her zaman bunu dizliklerimi takarak
yaparým.
5. Hiç pembe renkte pantalonum olmadý.
6. Banyoda her zaman en sevdiðim
oyuncak olan kaplumbaðamla
yýkanýrým.
3
1
2
5
4
6
7
Oyun 5: D, Mantýk Oyunlarý: 6
3. BÖLÜM - SUDOKU OYUNLARI
Oyun1: Klasik Sudoku
Her satýrda, sütunda ve kalýn çizgilerle belirlenmiþ her 2x3’lük bölgede 1’den 6’ya tüm rakamlar tam olarak bir kez yer
alacak þekilde diyagramý doldurun. Aþaðýdaki þýklarýn hangisinde okla iþaretli satýrlarýn içeriði doðru bir þekilde verilmiþtir?
1
4
6
5
3
3
5
1
5
4
1
5
6
3
4
2
6
3
4
2
1
5
2
4
1
5
3
6
3
2
5
4
6
1
4
6
2
1
5
3
5
1
3
6
2
4
A) 542361 - 214356
B) 534261 - 413652
C) 453162 - 214635
D) 254361 - 214356
E) 431265 - 514236
Oyun 2: Bölgesel Sudoku
Her satýr, her sütun ve kalýn çizgilerle sýnýrlarý belirlenmiþ her bölgede 1’den 6’ya tüm rakamlar tam birer kez yer alacak
þekilde diyagramý doldurun. Aþaðýdaki þýklarýn hangisinde okla iþaretli satýrlarýn içeriði doðru bir þekilde verilmiþtir?
6
2
5
5
6
3
4
5
1
2
1
2
6
2
1
5
4
3
1
4
6
3
2
5
3
5
2
1
6
4
2
1
3
4
5
6
4
6
5
2
3
1
5
3
4
6
1
2
A) 613245 - 346152
B) 642513 - 346152
C) 632145 - 356421
D) 613245 - 354612
E) 623415 - 453612
Oyun 1: B, Oyun 2: D
4. BÖLÜM - AKIL OYUNLARI
Oyun 1: ABC Baðlamaca
Tüm noktalarý kullanarak ayný harfleri birbirlerine baðlayýn. Baðlantýlar yalnýzca yatay ya da dikey çizgilerden oluþabilir.
Herhangi bir baðlantý birbiriyle kesiþemez. Hangi þýkta sýrasýyla A, B, C ve D’nin çizgi uzunluklarý doðru olarak verilmiþtir?
A) 10, 12, 5, 5
B) 16, 6, 4, 6
C) 5, 15, 7, 5
D) 15, 6, 4, 7
E) 5, 7, 13, 7
Oyun 2: Kelime Yerleþtirme
Listede verilen kelimelerden 2 tanesi dýþýndaki tüm kelimeleri soldan saða ya da yukarýdan aþaðýya okunacak þekilde
diyagrama yerleþtirin. Hangi þýkta kullanýlmayan 2 kelime doðru olarak verilmiþtir?
O T
2: AG, AÝ, AL, AN, OK, OT
3: OJE, TAK, TAM, TEF
4: FAUL, KASA, ÞANS, FARK
5: JAPAN, KOMÞU, SOMPO
6: EGOÝST
K A
T
S
E
A
A
K O M Þ
O
M
A
P
A N
J
A
E
G O
Ý
F
S
U
L
T
A) SOMPO, JAPAN
B) FAUL, AL
C) AL, ÞANS
D) FARK, AN
E) TAM, ÞANS
Oyun 3: Sütun Ýþlem
Verilen aralýktan rakamlarýn her birini bir kez kullanarak beyaz hücreleri doldurun. Ýki beyaz hücre arasýnda verilen iþlem
üstteki sayýya uygulandýðýnda, alttaki sayýya ulaþmalýdýr. Þýklardan hangisinde harflerle iþaretlenen hücrelerdeki rakamlarýn
arasýndaki büyüklük küçüklük iliþkisi doðru olarak tanýmlanmýþtýr?
1-9
F
/4
+5
I
/3
G
+4
x4
H
-3
J
4
/4
1
+5
6
9
/3
3
+4
7
2
x4
8
-3
5
A) F>H>I>J>G
B) I>J>G>H>F
C) H>I>J>F>G
D) J>F>H>G>I
E) G>F>I>H>J
Oyun 1: D, Oyun 2: D, Oyun 3: C
Oyun 4: Pentomino Yerleri
Verilen pentominolarý diyagrama yerleþtirin. Pentominolarý döndürebilir ve ters çevirebilirsiniz. Pentominolar üst üste
gelmemeli ve diyagramýn dýþýna taþmamalýdýr. Diyagramýn bazý hücreleri boþ kalabilir. Aþaðýdaki þýklarýn hangisinde verilen
rakamlarýn tamamý boþ olmayan bir hücreyi göstermektedir?
1
5
1
2
3
4
6
7
8
5
2
3
4
6
7
8
9 10 11 12
9 10 11 12
13 14 15
13 14 15
A) 3,4,5,8,12
B) 1,3,5,7,11
C) 2,4,5,10,15
D) 5,8,12,13,14
E) 3,4,9,10,15
Oyun 5: Uðrak Yol
S’den baþlayýð G’de biten bir yol çizin. Yol kendini kesemez. Bu yol her gri bölgede tam olarak bir hücreden geçmek
zorundadýr. Aþaðýdaki þýklarda yolun yaptýðý toplam köþe sayýsý hangisinde doðru olarak verilmiþtir?
S
S
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 18
G
G
Oyun 4: E, Oyun 5: C
Download

Yönerge kitapçığı için tıklayın - Sompo Japan Sigorta