FUNKCIJE
Napisati program, koji koristeći funkciju min (za dva cela broja), za tri data broja a, b,
c izračunava vrednost izraza D  P  6, za a paran broj
,gde je P manji od brojeva a i b,

2

Q

1

,
za
a
neparan
broj

a Q najmanji od brojeva a, b i c.
2. Napisati program, koji koristeći funkciju max (za dva cela broja), za četiri data broja
a, b, c i d izračunava vrednost izraza Z  M  2, za b  0
, gde M najveći od brojeva
1.
3   N  2  , za b  0
2
3.
b, c i d, a N veći id brojeva a i b.
Koristeći funkciju fakt za izračunavanje faktorijela celog broja, napisati program, koji
za datu celobrojnu vrednost a, izračunava sumu: S  a  (2  a)!  3  a !    10  a ! .
4.
Koristeći funkciju stepen, napisati program, koji za dati broj a izračunava sumu:
4
S
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
a  33  a  4 4
5
6

5
12
a  9 9 .
11
Koristeći funkciju deljiv, koja ispituje da li je ceo broj deljiv sa 3, napisati program
koji određuje sumu svih dvocifrenih brojeva deljivih sa 3 i čija je poslednja cifra
jednaka 3.
Koristeći funkciju neparan, koja ispituje da li je ceo broj neparan, napisati program
koji određuje broj svih neparnih brojeva čija je poslednja cifra jednaka 5.
Pretpostavljajući da funkcije ABS i ODD nisu standardne, sastaviti njihov opis.
Data je funkcija F(x)=2x2+3. Napisati program, kojim se u obliku tabele štampaju
brojevi od x do x+10 i vrednosti funkcije u tom intervalu.
Napisati program, koji koristeći funkciju za stepen, izračunava sumu kubova sa
neparnom osnovom i sumu kubova sa parnom osnovom svih brojeva do 20.
Napisati program, koji koristeći funkciju fakt, izračunava sumu faktorijela neparnih i
sumu faktorijela parnih brojeva do 15.
Napisati program, koji koristeći funkciju prost, izračunava sumu svih dvocifrenih
prostih brojeva čija je poslednja cifra jednaka 5.
Napisati program, koji koristeći funkciju sumadelitelja, izračunava broj svih
trocifrenih brojeva sa osobinom da su jednaki sumi svojih delitelja.
Napisati funkciju koja za neki trocifren broj određuje srednju cifru. Koristeći ovu
funkciju napisati program koji određuje sumu svih trocifrenih brojeva čija je srednja
cifra jednaka broju 2.
Napisati funkciju koja za neki trocifren broj određuje poslednju cifru. Napisati
program, koji koristeći ovu funkciju određuje sumu svih trocifrenih brojeva čija je
poslednja cifra jednaka broju 3.
Napisati funkciju koja za neki trocifren broj određuje proizvod prve dve cifre.
Koristeći ovu funkciju, napisati program koji štampa sve trocifrene brojeve kod kojih
je proizvod prve dve cifre jednak 8.
Napisati funkciju koja za neki trocifren broj određuje sumu poslednje dve cifre.
Koristeći ovu funkciju, napisati program koji štampa sve trocifrene brojeve kod kojih
je suma poslednje dve cifre jednaka 10.
PROCEDURE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Koristeći proceduru za minimum dva broja, napisati program koji za četiri cela broja
a, b, c,d određuje najmanji.
Koristeći proceduru za ispitivanje da li je broj deljiv sa 3, napisati program koji za tri
cela broja a, b, c određuje sumu onih koji su deljivi brojem 3.
Koristeći proceduru za ispitivanje da li je broj paran, napisati program koji za tri cela
broja a, b, c određuje sumu onih koji su parni.
Koristeći proceduru razmeni (kojom se razmenjuju vrednosti dve promenljive), cifre
datog četvorocifrenog broja urediti u nerastući poredak: abcd.
Koristeći proceduru razmeni, cifre datog četvorocifrenog broja urediti testerasto:
abcd.
Koristeći proceduru razmeni, napisati program koji tri cela broja a, b i c uređuje u
nerastući poredak: a  b  c , a ako je bar jedan od njih jednak nuli ostavlja ih
nepromenjene.
Napisati proceduru koja izračunava aritmetičku sredinu n celih brojeva.
Napisati proceduru koja izračunava proizvod pozitivnih i proizvod negativnih celih
brojeva od -n do n.
Napisati proceduru koja ispituje da li je ceo broj m deljiv sa 5. Koristeći ovu
proceduru napisati program koji sabira sve takve brojeve od 1 do 30.
Napisati proceduru koja ispituje da li je ceo broj negativan. Koristeći ovu proceduru
napisati program koji određuje proizvod takvih brojeva od -20 do 20.
Download

Funkcije i procedure