DELJIVOST - vežbamo za završni ispit
OSNOVNI NIVO:
1. Koji od brojeva 402, 161, 203, 770, 1001 jesu deljivi sa 7? Zaokruži ih.
2. Broj 708 deljiv je brojem:
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.
3. Koji broj nije deljiv brojem 9?
a) 27
b) 72
c) 801
d) 1027
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.
4. Dopuni prazna polja.
Pri deljenju broja 24 brojem 9 količnik je ___, i ostatak ___, a pri deljenju istog broja sa 5,
količnik je ___, a ostatak ___.
5. Marko je delio:
a) 215 sa 3
b) 958 sa 5
c) 165 sa 8
d) 453 sa 9.
U kom slučaju je dobio najveći ostatak? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.
6. Zaokruži brojeve deljive sa 3:
27, 39, 56, 102, 827.
7. Kojim sve dekadnim jedinicama je deljiv broj 532 000?
8. Najveći ostatak pri deljenju nekog broja brojem 3 jeste ___, brojem 8 ___, a brojem 19 je
___.
9. U skupu A=
daju ostatak 1.
zaokruži sve brojeve koji pri deljenju brojem 2
Zadaci iz nove zbirke:
10. Dat je skup А = {2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30}. U skupu А samo jedan broj nije
delilac broja 60. koji je to broj?
To je broj ___.
11. Koliki se ostatak dobija kada se broj 519 podeli brojem 9?
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
12. Koji od datih brojeva nije deljiv sa 5? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.
a) 7870
b) 5872
c) 5551
d) 2533
13. Ostatak pri deljenju broja 2355 brojem 7 је:
a) 0
b) 1
c) 3
d) 5
SREDNJI NIVO:
1) Zameni zvezdicu (*) odgovarajućom cifrom, ili ciframa, tako da broj:
a) 315* bude deljiv sa 2
b) 5*31 bude deljiv sa 9
c) *135 bude deljiv sa 3.
2) Zaokruži brojeve deljive sa 3:
102 102 102,
27 272 727,
50 505 050,
827 827.
3) Slova a i b zameni odgovarajućim ciframa, tako da broj 12ab bude deljiv sa 50.
4) Tri kanapa dužine 24m, 60m, 48m treba iseći na što veće, ali međusobno jednake delove.
Kolika je dužina jednog tako isečenog dela i koliko ih ukupno ima?
5) Najmanji prirodan broj deljiv sa:
a) 2,3 i 5 je ___
b) 2, 4 i 5 je ___
c) 3,6 i 12 je ___
6) Marko je danas odlučio da u igraonicu ide svaki deset dan, u teretanu svaki osmi, a u
bioskop svaki 24. dan. Posle koliko dana će istog dana ići u igraonicu, teretanu i bioskop?
Zadaci iz nove zbirke:
7) Zaokruži broj koji je deljiv i sa 2 i sa 9:
12 30 230, 5 053 545, 816 372, 29 944
8) Koju cifru u broju 128* možeš da staviš * tako da dobiješ četvorocifreni broj deljiv brojem 9?
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.
а) 1
б) 2
в) 5
г) 7
9) Iz skupa {3428, 2145, 19, 760, 23, 222, 63} izdvoj brojeve koji su:
а) deljivi sa 5
б) deljivi sa 3
в) deljivi sa 2
г) deljivi sa 9
10) Koji od navedenih brojeva je deljiv i sa 3 i sa 5?
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora:
a) 1305
б) 6500
в) 4113
г) 7113
11) Poveži date brojeve sa odgovarajućim tvrđenjem:
 3030305

 3030302

 2020203

 3050503
Broj je deljiv sa 3
Broj je deljiv sa 2
Broj je deljiv sa 5
NAPREDNI NIVO:
1) Najveći broj kojim treba podeliti brojeve 153 i 205 da bi ostaci pri deljenju bili redom 3 i 5
jeste:
a) 5
b) 10
c) 25
d) 50
2) Najmanjibroj koji pri deljenju sa 4, 6 i 15 ima ostatak 1 jeste ___.
3) Proizvod cifara broja 128 je 1∙2∙8=16. Da li postoji prirodan broj čiji je proizvod cifara 330?
4) Proizvod tri uzastopna neparna prirodna broja jeste 2145.
Ti brojevi su: _______________________.
5) Ako a i b zamenimo odgovarajućim ciframa, razlomak
a)
b)
c)
d)
može biti jednak:
107
17
36
1026
6) Odredi sve trocifrene prirodne brojeve deljive sa 11, čiji je zbir cifara 10.
7) Maja je u knjižari kupila nekoliko svezaka po 72 dinara i nekoliko olovaka po 54 dinara.
Prodavačica joj je naplatila 795 dinara. Da li je prodavačica pogrešila pri računanju?
8) Dva autobusa u šest sati kreću sa stanice. Prvi se na stanicu vraća posle 54 minuta, a drugi
posle jednog sata i 30 minuta.Posle koliko će minuta i u koliko sati autobusi prvi put ponovo
krenuti sa stanice u isto vreme?
9) Aleksandra je u januaru počela da skuplja figurice iz "kinder jaja" i svakog meseca skupi po
šest. Vukašin figurice skuplja od aprila, mesečno po devet. Kog meseca će Aleksandra i
Vukašin imati isti broj figurica?
Zadaci iz nove zbirke:
10) Odredi najmanji petocifreni broj čije su sve cifre različite i koji je deljiv brojem 6. Prikaži
postupak.
To je broj _______.
11) Odredi najveći četvorocifreni broj deljiv brojem 18. Prikaži postupak.
To je broj _______.
12) Grupa vojnika, kojih je više od 180 i manje od 200, krenula je na marš postrojena u jednake
kolone po četiri, a vratila se sa marša u jednakim kolonama po šest vojnika. Koliko je ukupno
bilo vojnika na tom maršu?
Prikaži postupak.
Ukupno je bilo ___ vojnika.
13) Odredi najveći trocifreni broj deljiv sa 12.
Prikaži postupak.
To je broj ___.
14) Napiši tri broja pete hiljade čija je cifra desetica 2, a koji su deljivi sa 9.
Prikaži postupak.
To su brojevi ___, ___, ___.
Download

DELJIVOST - vežbamo za završni ispit