Jovan Palić
ADSL
Srednja tehnička PTT škola
Beograd, 2008.
Maturski rad
ADSL
(A
Asimetric Digital Subscryber Line)
Autor :
Jovan Palić
Profesor :
Dragiša Lazić
-1-
Jovan Palić
ADSL
Sadržaj :
Uvod........................................................3
Šta
je ADSL............................................4
Kako radi ADSL....................................5
Uslovi za povezivanje ADSL-a.............6
Oprema koju koristi ADSL..................7
Način povezivanja.................................8
Funkcionalnost......................................9
Koje su prednosti ADSL-a...................11
Sta omogućava ADSL..........................12
Literatira..............................................13
-2-
Jovan Palić
ADSL
Uvod
Primena savremenih računara, operativnih sistema i korisničkog softvera sve vise se
oslanja na vezu sa Internetom, jer se za efikasan rad traži velika brzina prenosa podataka i stalna
veza. Do nedavno u našoj zemlji ovakve mogućnosti bile su dostupne uglavnom u srednjim i
većim firmama a sada je to omogućeno ADSL tehnologijom i u malim preduzećima kao i kućnim
korisnicima.
Telefonske kompanije koje pružaju ADSL usluge to čine dodavanjem posebnih
ureñaja na već postojeće telefonske. Najveća dužina linije može biti oko 5,5 - 6 km. Ovakav
prenos ima i brojne prednosti kao što su naplata korišćenja prema količini prenesenih podataka
kao i ne ograničavanje korišćenja telefona. Telefonski račun i adsl plaćaju se nezavisno i
odvojeno bez obzira na ti sto su realizovani istom korisničkom linijom. ADSL servis podržava
sve već postojeće protokole ICQ, SMTP, HTTP, FTP, TFTP, Telnet, RealAudio, Counter Strike,
Cu-SeeMe, QUAKE, VDO, ...
Sl. 1 – najnoviji Trust-ov 2+ modem-ruter
-3-
Jovan Palić
ADSL
Šta je ADSL?
ADSL je skraćenica od Asymetric Digital Subscriber Line –asimetrićcu digitalnu
pretplatničku liniju, naziv za broadband (zajednički naziv za tehnologije brzog interneta)
tehnologiju koja omogućava veoma brzu komunikaciju.
Asymmetric (asimetričan) – Asimetričnost znači da download kanal omogućava veće
brzine u odnosu na upload (podaci brže stižu do korisnika nego što se šalju od njega), što daje
posebnu efikasnost u korišćenju svih web servisa.
Osnovna karakteristika ADSL usluga je na stalan i brz pristup
Internetu po već postojećoj telefonskoj liniji (parici), ali bez njenog zauzeća
ili promene telefonskog broja. Klasičan pristup Internetu putem dial-up modema zauzima
telefonsku liniju, tako da korisnik dok je na Internetu ne može da prima i upućuje pozive. Sa
ADSL-om računar je stalno povezan na Internet, a telefonska linija je slobodna za primanje i
upućivanje poziva ili slanje faksa.
ADSL pruža asimetrične protoke tj. nekoliko Mb/s u downstream-u i samo nekoliko
stotina Kb/s u upstream-u. ADSL unapreñuje postojeću javnu telefonsku mrežu koja je da sad
mogla da prenosi govor, tekst i slike niske rezolucije u sistem proširenih mogućnisti - koji
prenosi multimediju, kao i dugometražne filmove.
ADSL tehnologija je namenjena malim i srednjim biznis korisnicima, kao i
korisnicima kojima je potrebna brza, pouzdana, stalna i kvalitetna Internet veza, uz uvek
slobodnu telefonsku liniju za prenos govora. Ovo je moguće ostvariti za izuzetno kratko vreme i
bez većih početnih investicija, a sama instalacija ne izaziva nikakav prekid u radu korisnika.
Jedini uslov je da postojeća telefonska linija zadovoljava parametre kvaliteta koje ADSL
tehnologija zahteva.
-4-
Jovan Palić
ADSL
Sl. 2 –ADSL modem
Kako radi ADSL
Telefonska pretplatnicka linija se relizuje preko jednog para bakarnih zica od lokacije
Telekoma Srbije do lokacije korisnika. Za prenos govora u klasicnoj telefoniji koristi se osnovni
opseg. S obzirom da preko bakarnih zica postoji mogucnost da se prenosi siri frekvantni opseg,
ADSL koristi frekventni opseg koji se deli na dva ili vise opsega. Osnovni opseg (0 – 4kHz) koji
se koristi za telefonski saobracaj (prenos govora), posebnim filtrom (splitter-delitelj frekvencija)
je odvojen od opsega koji se koristi za prenos podataka.
Ako korisnik poseduje bazni (BRI ISDN) telefonski priključak takoñe je moguće
pustiti ADSL modem, samo što je u tom slučaju potrebno montirati drugu vrstu splittera koji deli
frekventni opseg na dva dela: donji opseg (do 100 kHz) koji služi za prenos govora preko BRI
ISDN priključka i gornji opseg (do 800 kHz) koji služi za prenos podataka.
-5-
Jovan Palić
ADSL
Uslovi za povezivanje ADSL-a
•
•
•
•
•
Postojanje POTS ili ISDN telefonske linije za bazni pristup
Korisnik mora da je priključen na telefonsku centralu direktno (nije dvojnik, nije na
ureñaju za višestruko korišćenje pretplatničkih linija )
ADSL spliter (splitter)
ADSL modem
Postojanje broadband ureñaja na lokaciji telefonske centrale korisnika
Sl. 3 – uvoñenje ADSL-a
-6-
Jovan Palić
ADSL
Oprema koju koristi ASDL
ADSL koristi dve različite vrste opreme:
•
Na strani korisnika nalazi se delitelj frekvencije i ADSL primopredajnik
(ADSL modem). Delitelj ima zadatak da od celokupnog frekventnog opsega
izdvoji osnovni opseg koji služi za telefonski razgovor. Preko delitelja se
priključuje telefonski aparat ili ISDN terminalni ureñaj, u zavisnosti da li je
ADSL realizovan preko obične telefonske linije ili preko baznog ISDN
priključka. ADSL modem se priključuje na drugi izlaz delitelja i tako se
ostvaruje protok podataka sa korisničkog računara ili mreže na ADSL liniju.
Moguća je integracija mrežnog rutera, sviča ili druge opreme u ADSL
primopredajnik. Na strani Internet provajdera nalazi se DSL pristupni
multiplekser (DSLAM – Digital Subscriber Line Access Multiplexer) koji se
sastoji od delitelja i ADSL primopredajnika.
Delitelj ceo saobracaj deli na dva dela:
1. telefonski saobraćaj koji se prosleñuje Telekomu Srbija
2. digitalne podatke koji se šalju prema Internetu preko ADSL
primopredajnika.
•
DSLAM obezbedjuje glavnu razliku izmeñu ADSL servisa i servisa ostvarenih
preko kablovskog primopredajnika. Korisnici kablovskog modema dele
mrežnu petlju gde dodavanje novih korisnika znači smanjenje perfomansi
servisa. Dodavanje novih ADSL korisnika ne dovodi do pada perfomansi sve
dok ukupan broj korisnika ne dovede do zagušenja Internet veze provajdera
što se lako rešava proširenjem ukupne veze provajdera.
-7-
Jovan Palić
ADSL
Načini povezivanja
USB ADSL modemom, sto je i najlakši i najjednostavniji način. Treba na računaru
instalirati softver i drajver potom priključiti modem u USB ulaz na kućištu PC-a. Ovo je
ujedno i najrasprostranjeniji tip konekcije.
PCI ASDL modemom, gde je neophodno znati kako instalirati ovaj ureñaj s obzirom da je
interni. Ovaj način je najjeftiniji i obezeñuje najbrže vreme konekcije.
Bežičnim ruterom koji je pogodan za povezivanje većeg broja terminalnih ureñaja na
mrežu. - Ovakav način konekcije obezbeñuje povezivanje većeg broja terminala na mrežu
tako da je pogodan za upotrebu u manjim korporacijama.
Sl.4 – bežično povezivanje
-8-
Jovan Palić
ADSL
Ethernet kablom koji je takoñe jako rasprostranjen tip povezivanja. Na
ovaj način može se modemom povezati više računara koji će imati isti
protok podataka
Sl. 5 – Ethernet povezivanje
-9-
Jovan Palić
ADSL
Funkcionalnost
ADSL funkcionalnost se obezbeñuje instalacijom dva dodatna ureñaja veličine običnog
modema.
SPLITTER – ima zadatak da razdvoji podataka i govornih informacija koje do
njega stižu priključenom telefonskom linijom
MODEM – ROUTER – povezuje PS sa Internetom.
Prenos glasa i prenos podataka odvijaju se istovremeno kao dva nezavisna - posebna
servisa.
- 10 -
Jovan Palić
ADSL
Koje su prednosti ADSL-a?
•
•
Nema procedure konektovanja jer ste na Internetu čim uključite računar.
Ne plaćate telefonske impulse za pristup Internetu već fiksnu mesečnu sumu.
•
Unapred se zna koliko je potrebno izdvojiti mesečno za Internet. ADSL paketi
imaju fiksnu cenu, uz eventualnu doplatu za dodatni protok.
Mogućnost deljenja Internet konekcije izmedu nekoliko računara (u firmama,
za kućne potrebe...). Koristi se postojeća analogna ili ISDN telefonska linija.
Uspostavlja se stalna veza sa Internetom (24 časa dnevno na vezi). Nema
zvanja provajdera, signala zauzete linije, čekanja da se veza uspostavi itd
Postižu se velike brzine prenosa, recimo download brzinom od 768 kb/s
(maksimalna brzina prenosa kod klasičnih analognih linija i modema je 56
kilobita u sekundi,kod ISDN-a 64 ili 128 kb/s)
Analogna ili ISDN linija se i dalje može koristiti za razgovore glasom ili
primanje poziva. Pritom se veza sa Internetom ne prekida dok telefonirate
glasom - obe aktivnosti teku paralelno.
Linija je slobodna prilikom surfovanja.
Uvoñenje je, ako ima tehničkih uslova, brzo i jednostavno, bez potrebe da se
provlače novi kablovi ili menjaju postojeći
•
•
•
•
•
•
- 11 -
Jovan Palić
ADSL
Šta omogućava ADSL?
• Brz pristup Webu
• Pristup multimediji i brzo preuzimanje velikih fajlova
• Istvremeno telefoniranje i surfovanje
• Brža i potpunija komunikacija (brzo slanje većih attachment-a) posredstvom e-maila,
Mesenger-a (komunikatora) itd….
• Brže i potpunije korišćenje Interneta kao pretraživača
• Efikasnije on-line rezervacije
• Efikasnija trgovina preko Interneta
• Kupovina ADSL (M, L, XL) paketa je omogućena svim korisnicima, bez obzira da li imaju
pristup preko klasičnog modema ili ISDN-a
- 12 -
Jovan Palić
ADSL
Literatura
- 13 -
Download

Palic Jovan - Srednja tehnička PTT škola