Način rada, tipovi rutera, delovi rutera...
Ruter je računarski ureñaj koji služi za
meñusobno povezivanje računarskih mreža.
Funkcija: da za svaki paket podataka
odredi putanju (rutu) kojom treba taj paket
da ide i da taj isti paket prosledi sledećem u
nizu.
Računarski mrežni ureñaj koji povezuje
podmreže.
Jedan priključak na ruteru može imati više
logičkih adresa - interfejsa.
Ruter na osnovu tabele rutiranja za svaku
primljeni mrežni paket odreñuje na koji ga
interfejs prosleñuje. Podaci na osnovu kojih ruter
odreñuje izlazni interfejs su osim odredišta,
takoñe i dolazna adresa i port na koji se ide..
Rad rutera je zasnovan na "ruterskim
tabelama" koje sadrže mrežne adrese i koje
ustanovljavaju odredišnu adresu ulaznih
podataka.
Tabela sadrži:
◦
◦
◦
◦
sve poznate mrežne adrese
način povezivanja sa mrežnim adresama
moguće putanje izmeñu rutera
efikasnost svake od putanja mjereno brojem
usputnih rutera.
Softverski ruteri
◦ Potrebno je barem dva mrežna priključka
na serverima opremljenim serverskim
operativnim sistemima koji imaju.
◦ Tada će taj server odreñivati kuda paketi sa
tih (pod)mreža idu dalje.
◦ Na primer, na Windows 2000 serveru
moguće je pokrenuti Routing and Remote
Access ruter.
Hardverski ruteri
◦ U suštini su računari, jer u sebi poseduju
odreñeni softver. Neki poseduju i prave
operativne sisteme u sebi.
Ruteri kod internet provajdera
◦ Čine osnovu interneta.
◦ Namenjeni za kontrolu saobraćaja izmeñu
provajdera (edge routers), ali i u okviru
same mreže provajdera (core routers).
Korporacijski ruteri
◦ Avaya ERS-8600
◦ Ovi ruteri se uglavnom nalaze po većim
firmama. Oni uglavnom imaju više funkcija:
obezbećuju povezanost sa drugim mrežama,
odnosno Internetom,
rade distribuciju saobraćaja radi ravnomernog
opterećenja mreže,
obezbeñuju rezervni izlaz sa mreže (tzv. bekap
rutu)
Kućni ruteri i ruteri za male kancelarijske
mreže
Avaya ERS-8600
◦ Ovo su ruteri sa kojima se srećemo u manjim
mrežama
◦ Najčešće je njihova jedina funkcija da povežu
kućnu/kancelarijsku mrežu sa Internetom
preko provajdera.
◦ Ukoliko se konekcija ka internet provajderu
ostvaruje preko ADSL veze, onda se takav ruter
naziva ADSL ruter.
ruter
◦ Ukoliko ruter omogućava i bežično povezivanje
na njega, radi se o bežičnom ruteru - u
žargonu vajrles ruter (engl. wireless router).
D-Link bežični ruter
Ulazni port
◦ Funkcije su ulaznog porta su:
Funkcije fizičkog sloja timešto je vezan za završetak fizičkog linka koji ulazi
u ruter
Funkcije sloja veze podataka
Funkcije pretraživanja tabele i prosleñivanja tako da paket prosleñen kroz
komutatorsku mrežu rutera izañe na odgovarajućem izlaznom portu.
◦ Kontrolni paketi prosleñuju se odulaznog porta ka procesoru rutiranja.
Komutatorska mreža
◦ povezuje ulazne portove rutera sanjegovim izlaznim portovima.
Procesor rutiranja
◦ izvršava protokole rutiranja, održavainformacije o rutiranju i tabele
prosleñivanja i obavlja funkcijeupravljanja mrežom u ruteru.
Izlazni port
◦ čuva pakete koji su mu prosleñeni krozkomutatorsku mrežu, a zatim ih
predaje na izlazni link izvršavajućiinverzne operacije u odnosu na ulazni
port.
Nataša Cvetanović IV/3
Download

Ruteri