Кпју физичку величину
кпристимп акп хпћемп да
изразимп димензије тела?
Мереое дужине
Шта је мереое дужине?
Име
Ознака
дужина
L, d, s, a…
Симбпл
Јединица
јединице
метар
m
Тип
скаларна
Кпликп је дугачак 1m?
Остале јединице за дужину
1 dm=0,1 m
1 m=10 dm
1 cm=0,01 m
1 m=100 cm
1 mm=0,001 m
1 m=1000 mm
1 µm=0,000001 m
1 m=1000000 µm
1 km=1000 m
1 m=0,001 km
Јединице за дужину ван SI
Јединица
Ознака јединице
Вреднпст јединице у SI
Јард (Брит.)
yd (UK)
0,9143984 m
Јард(САД)
yd (US)
0,9144018 m
Стппа
ft
0,3048 m
Инч
in
0,0254 m
Миља
mile
1.609,344 m
Наутичка миља
n.mile
1.852 m
Обими правилних гепметријских
пблика
квадрат
правпугапник
трпугап
Обими правилних гепметријских
пблика
квадрат
 = 
 =  + 
правпугапник
 = ( + )
трпугап
=++
Кпју физичку величину
кпристимп акп хпћемп да
изразимп величину стана,
оиве или државе?
Мереое ппвршине
Шта је мереое ппвршине?
Име
ппвршина
Ознака
P, S
Симбпл
Јединица
јединице
метар
квадратни
m2
Тип
скаларна
Кплика је ппвршина 1m2?
1 m=10 dm
1 m=10 dm
2
1m
1 dm2
1 dm=10 cm
1 dm=10 cm
2
1dm
1 cm2
1 cm=10 mm
1 cm=10 mm
2
1cm
1 mm2
Милиметарски
папир
10 m
10 m
1a
1 m2
100 m
100 m
1ha
1a
1000 m
1000 m
2
1km
1 ha
Остале јединице за ппвршину
1 dm2=0,01 m2
1 m2=100 dm2
1 cm2=0,0001 m2
1 m2= 10000 cm2
1 mm2=0,000001 m2
1 m2= 1000000 mm2
1 a=100 m2
1 m2=0,01 a
1 ha=10000 m2
1 m2=0,0001 ha
1 km2=1000000 m2
1 m2= 0,000001 km2
Старе јединице за ппвршину:
2
1 хват ≈ 3,60 
1 јутро ≈ 1600 хвата
2
1 мотика = 800 
2
1 дулум = 1000 
1 ланац = 2000 хвата
Ппвршине правилних гепметријских
пблика
квадрат
правпугапник
правпугли трпугап
Ппвршине правилних гепметријских
пблика
квадрат
 =  = 
правпугапник
 = 
правпугли трпугап

=

Download

33-Мерење дужине и површине-обрада