ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ БЕОГРАД
Франше д`Епереа 5
БЕОГРАД
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
Набавка резервних делова за возила
Редни број јавне набавке за текућу године
2/15
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12 од 29.12.2012 .) и
члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник Републике Србије“ бр.29/13 од 29.03.2013),конкурсна документација у отвореном
поступку садржи :
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца: „Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд“
Адреса: Бул. Франше д`Епереа 5, 11000 Београд
Лице овлашћено за потписивање уговора : Директор Завода
Др спец интерне медицине Горан Чолаковић
Интернет страна наручиоца: www.beograd194.rs
Врста поступка: Отворени поступак
Број јавне набавке : 2/15
Предмет набавке ( добра, услуге, радови) : ДОБРА – Набавка резервних делова за возила . Поступак се спроводи
ради закључења уговора о јавној набавци .
Служба : Јавне набавке
Лице за контакт : Данијела Лекић , дипл. правник
Електронска адреса : [email protected]
Телефон : + 381 11 3615 663
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ :
2.1.Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке : Добра – Набавка резервних делова за
возила : 34330000 Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле
2.2. Опис партија , (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама ) ,назив и ознака из општег речника
набавке : јавна набавка је организована у 10 партија .










Partija 1 : Citroen Jumper 2002 2.2 HDI ; Jumper 2006 2.2. HDI ;
Partija 2 : Fiat Dukato 2.3 MJT 2014
Partija 3 : Citroen Berlingo 1.6 2011 ;
Partija 4 : Pežo 206 1.9 D XR Presence 2011
Partija 5 : Škoda Fabia 1.2 2005 ; Škoda Fabia1.9 SDI 2004 ; Škoda Fabia 1.9 TDI 2005
Partija 6 : Fiat Punto Classic Emotion 1.2 2013 ; Fiat Grande Punto 1.3 JTD 2011 ; Yugo Skala 55 (Z101 ) 2006
Partija 7 : Opel Vektra C 1.6 2005
Partija 8 : Mercedes Sprinter 211 CD KB , 2004
Partija 9 : VW Transporter 102 TDI 4*4 2001
Partija 10 : Stakla za vozila
3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – Прилог бр. 2
4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог бр.3
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – Прилог бр. 4
6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – Прилог бр. 5
7. МОДЕЛ УГОВОРА – Прилог бр.6
8. ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА , РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. (Осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се
сачињава кредитни захтев) – Прилог бр. 7.
9.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ , СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – Прилог бр.8
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – Прилог бр. 9
11. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ
ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ,КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница,банкарске гаранције итд.) – Прилог бр. 10 + модел меничног овлашћења и
текста банкарске гаранције.
12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ,ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ.
– Прилог бр. 11
Page 2 of 111
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА („Службено гласник РС“ бр. 124/12 од 29.12.2012 године, у даљем тексту ЗАКОН ) и на основу
члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености
услова у поступцима јавних набавки ( „Службени гласник РС“ бр. 29/13 од 29.03.2013 године у даљем тексту
ПРАВИЛНИК).
Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА
као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.
Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су
садржане у конкурсној документацији.
Непридржавање упутства и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у
конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној
документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат ће имати одбијање
понуде.
1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена
a. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику
b. Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна коресподенција и документација у вези с
понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити састављена на српском језику
c. Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под
условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик
2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити
сачињена , а посебно у погледу начина на који мора бити сачињена, а посебно у погледу начина
попуњавања образаца датих у конкурсној документацији , односно података који морају бити њихов
саставни део
a. Понуда се доставља у писаном облику ,на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за
јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
b. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији , понуђач попуњава читко, јасно и
недвосмислено
Прилог бр. 1 – Општи подаци о јавној набавци – Понуђач не попуњава
Прилог бр. 2 - Упутство понуђачима како да сачине понуду – Понуђач не попуњава
Прилог бр. 3 – Образац понуде – Понуђач попуњава тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке
.Све ставке, (елементе) из образца понуде, понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико образац понуде
није исправно попуњен, потписан или оверен,понуда ће бити одбијена као
НЕПРИХВАТЉИВА.Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7 овог
упутства.
Понуђач попуњава оне обрасце за које подноси понуду.У случају подношења понуде за више
партија ,попуњава обрасце који се односе на ту партију за коју подноси понуду.
Прилог бр. 4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се
доказује испуњеност тих услова – Понуђач попуњава наводећи податке о документима које
доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама.
Прилог бр. 5 – Образац изјаве о независној понуди – Изјавом о независној понуди понуђач под пуном и
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Прилог бр. 6 – Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити
закључен са одабраним понуђачем.ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ,СТАВИ
ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА –
Понуђач попуњава
Прилог бр. 7 – Техничке карактеристике – Понуђач попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене
податке. Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података,
Понуђач може унети на полеђини Прилога бр. 7 или на посебном папиру упише преостале
податке који се односе на техничке карактеристике.
Page 3 of 111
Понуђач попуњава оне обрасце за које подноси понуду.У случају подношења понуде за више
партија ,попуњава обрасце који се односе на ту партију за коју подноси понуду.
Прилог бр. 8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – Понуђач попуњава тако што у
одговарајуће рубрике уноси тражене податке.
Понуђач попуњава оне обрасце за које подноси понуду.У случају подношења понуде за више
партија ,попуњава обрасце који се односе на ту партију за коју подноси понуду.
Прилог бр. 9 – Образац трошкова припрема понуде, са упутством како да се попуни – Понуђач попуњава тако
што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.
Прилог бр. 10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства
Понуђач попуњава оне обрасце за које подноси понуду.У случају подношења понуде за више
партија ,потребно је за сваку партију доставити Финансијску гаранцију.
Прилог бр. 11 –Образац Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.
– Понуђач попуњава
3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде
дозвољено
Понуда са варијантама није дозвољена.
4) Начин измене ,допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писменим
обавештењем пре истека рока за достављање понуда.Свако обавештење о измени,допуни или опозиву
понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком
,на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда,са ознаком на коју се
јавну набавку односи.
Наручилац ће по потреби захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда , а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
Наручилац не може да захтева ,дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену
критеријума за доделу уговора,односно промену која би се понуда која је неодговарајућа или
неприхватљива учинила одговарајућом,односно прихватљивом.
Наручилац ће у складу са законом а у сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач у оквиру исте партије да је предмет јавне набавке обликован у више партија.
6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача,
као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно
подизвођачу
Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће
извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе
назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити
наведен у уговору.
Page 4 of 111
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања
испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач
1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке
потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност
тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора
да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење
понуде са подизвођачем.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако
потраживање није доспело.
Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији
и не утичу на одговорност добављача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће
реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео
знатну штету.
У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту
конкуренције.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача
након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене
за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;
Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим
ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан
је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Споразумом из члана 81. става 4. Закона, уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик
како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име и
за рачун задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду
у име и за рачун задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено
солидарно одговарају задругари.
У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и
одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
Page 5 of 111
8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других
околности од којих зависи прихватљивост понуде;
Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.
9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;
a.
b.
c.
d.
e.
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без Пдв-а.
На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи
понуђачу да цену у понуди искаже у једној страној валути при чему ће навести да ће се за
прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан
када је започето отварања понуда.
Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност искаже и у једној страној валути, ако га има, наведен је у
обрасцу понуде – Прилог бр. 3 конкурсне документације где је наведено и у којој валути се
цене у понуди могу исказати.
Образац понуде – Прилог бр. 3 конкурсне документације садржи упутство и услове за
сачињавање прихватљиве понуде.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92
Закона.
10) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије
или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама,
заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично, а који су везани за
извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде
објављен на страном језику;
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, или
подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:
a.
извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда;
b.
извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
c.
потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано,
да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;
d.
уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода;
e.
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
(за наведену набавку није потребна важећа дозвола)
f.
Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.- Прилог бр. 11
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Као доказ да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, понуђач доставља копију
власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу пословног простора, као доказ да
располаже пословним простором за обављање делатности,као и сертификат да поседује стандард
ИСО 9001/2008-Систем менаџмента квалитетом.
Page 6 of 111
Додатни услов ,потенцијални понуђачи, су дужни да испуне у случају подношења понуде за партије
под редним бројем 1 и 2 (Partija 1 : Citroen Jumper 2002 2.2 HDI ; Jumper 2006 2.2. HDI ; Partija 2 : Fiat Dukato
2.3 MJT 2014 ) .У случају подношења понуде за остале партије , НИЈЕ ПОТРЕБНО ИСПУНИТИ
ДОДАТНИ УСЛОВ .
Доказ из става 1. тач. 2), 3) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац ће пре доношења
одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза
понуђача, уколико исто захтева наручилац;
У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.
12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које
наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;
Наручилац је дужан да:
a. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са
законом, понуђач означио у понуди;
b. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
c. чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке
о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који
су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са
чланом 14. Закона.
13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин
одређен чланом 20. Закона.
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним
путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа
заинтересованих лица у поступку јавне набавке.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том
циљу, када је то могуће, користе електронска средства.
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим
лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи
предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област
документарне грађе и архива.
Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају
бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у
општој употреби.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да
на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно
као доказ да је извршено достављање.
Page 7 of 111
14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања
понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;
Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача
односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену
критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или
неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из
природе поступка јавне набавке.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке
није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може
бити већа од 15% од понуђене цене;
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а
понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно
финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.
16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор,
који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки
елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда;
Уговор о јавној набавци се додељује на основу критеријума „Економски најповољнија понуда“.
Разрада критеријума :
1. ЦЕНА ........................................................ 80
2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА.............................. 10
3. РОК ИСПОРУКЕ.......................................10
Укупно:_________100
Том приликом користи се следећа методологија:
1.Бодовање по основном критеријуму цена (максимално 80 бодова) вршиће се према
формули:
ББ = 80 х најниже понуђена цена / понуђена цена
ББ – број бодова
2.Бодовање по основу критеријума услови плаћања (максимално 10 бодова) вршиће се
према броју дана одложеног плаћања од дана испостављања фактуре по формули:
ББ = 10 х понуђени БДОП / максимални БДОП
ББ – број бодова
БДОП – број дана одложеног плаћања од дана испостављене фактуре
Напомена:Максималан рок за одложено плаћања је 90 дана од дана испостављања фактуре
3.Бодовање по основу критеријума рок испоруке (максимално 10 бодова) вршиће се на
следећи начин:
-за испоруку истог дана по захтеву наручиоца
(за налоге дате до 9 сати,испорука истог дана до 13 сати)......................10 бодова
-за испоруку од једног дана
(за налоге дате до 9 сати,испорука следећег радног дана до 13 сати).......5 бодова
-за испоруку у року дужем од једног дана............................................0 бодова
Напомена:Максимални рок за испоруку је 3 радна дана по писменом захтеву наручиоца.
Page 8 of 111
17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када
постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом;
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде попуни изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном
одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине. .- Прилог бр. 11
19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту
животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се
изричито наведу у конкурсној документацији.
Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
20) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна
на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену
Законом;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. члана 148. Закона поднесе и пословно
удружење.
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале
вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема Одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од
два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Page 9 of 111
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из
члана 36. став 1. тачка 3) Закона или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи
другачије.
m. Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 80.000,00 уколико се захтев подноси пре отварања понуда или ако
процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није
већа од 80.000,00 динара; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача
којем је додељен уговор, ако је процењена вредност већа од 80.000.000,00 динара. Број жиро рачуна
је: 840-742221843-57, шифра плаћања:153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка
административна такса, са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије.
l.
21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2.
Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона.Уговор ће бити закључен у року од пет
дана од дана достављања одлуке о додели уговора.
22) Подаци о обавезној садржини понуде
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти .
Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне
документације.
У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је
одређен за подношење понуда.
23) Средства финансијског обезбеђења
23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају :
a) ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10 % од вредности понуде без
урачунатог ПДВ-а,
23.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде
23.2.1. Понуђач ће приложити, као део своје понуде, финансијску гаранцију на износ од 10 % од вредности
понуде без урачунатог ПДВ-а,.
23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће
наплаћена: o ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда
или, у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро
извршење посла.
23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у
форми:
- банкарске гаранције од стране реномиране банке, са роком важности 30 календарских
дана од дана јавног отварања понуда; или
- соло менице, које морају бити регистроване у Регистру НБС, са припадајућим меничним
овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који
достављамо у прилогу ове конкурсне документације и фотокопије депонованих потписа
код пословне банке,
- картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана
објављивања позива за подношење понуда.
23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА
као неприхватљива.
23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног
избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.
23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач
потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.
23.3 Финансијска гаранција за повраћај авансног плаћања (уколико је таква могућност дозвољена
конкурсном документацијом)
Page 10 of 111
23.3.1 Финансијска гаранција за повраћај авансног плаћања мора бити издата у форми банкарске гаранције
и мора да траје најкраће до правдања аванса. Висина наведене банкарске гаранције може се смањити ако та
гаранција покрива делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је то
дозвољено, при чему мора бити наведени начин смањивања вредности гарантованог износа.
23.4. Финансијска гаранција за добро извршење посла
23.4.1 Уколико понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци , у обавези је да у моменту потписивања
уговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од
10% уговорене вредности са урачунатим ПДВ-ом и да иста има важност трајања 10 дана дуже од дана
истека рока за извршење уговорене обавезе, издату у форми:
- банкарске гаранције од стране реномиране банке, или
- соло менице, које морају бити регистроване у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем,
које мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који достављамо у прилогу ове
конкурсне документације и фотокопије депонованих потписа код пословне банке,
-картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за
подношење понуда.
23.5. Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23.4 овог Упутства то ће представљати
довољан разлог за поништење Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и
наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ
може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за
подношење понуда.
24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о
начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више
партија
24.1 Јавна набавка је обликована у 10 партија :










Partija 1 : Citroen Jumper 2002 2.2 HDI ; Jumper 2006 2.2. HDI ;
Partija 2 : Fiat Dukato 2.3 MJT 2014
Partija 3 : Citroen Berlingo 1.6 2011 ;
Partija 4 : Pežo 206 1.9 D XR Presence 2011
Partija 5 : Škoda Fabia 1.2 2005 ; Škoda Fabia1.9 SDI 2004 ; Škoda Fabia 1.9 TDI 2005
Partija 6 : Fiat Punto Classic Emotion 1.2 2013 ; Fiat Grande Punto 1.3 JTD 2011 ; Yugo Skala 55 (Z101 ) 2006
Partija 7 : Opel Vektra C 1.6 2005
Partija 8 : Mercedes Sprinter 211 CD KB , 2004
Partija 9 : VW Transporter 102 TDI 4*4 2001
Partija 10 : Stakla za vozila
25) Рок важења понуде
Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од
60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење
рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном
облику.
26) ГАРАНТНИ РОК мора бити у складу са гаранцијом произвођача понуђених резервних делова.
27) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора
Наручилац ће позвати изабраног понуђача да приступи закључењу уговора по истеку рока од десет дана од
дана достављања Одлуке о додели уговора.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем у року од 8 дана
од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем о чему ће писмено обавестити све понуђаче.
Page 11 of 111
28) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније
закљученим уговорима о јавним набавкама;
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке,
за период од претходне три године.
Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом
средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза,
исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на
извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови
групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније
закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке
истоврсан.
29) Трошкови
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
30) Преузимање конкурсне документације
Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.
31) Паковање и достављање понуде
a) Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим
Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре
времена.
На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, адресу,телефон, особу за
контакт. Печатом оверити место затварања понуде.
што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
b) Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на
адресу:
„Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд“ 11000 Београд, Франша д`Епереа 5
са назнаком:
Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 2/15
ДОБРА- Набавка резервних делова за возила ,
– НЕ ОТВАРАТИ ,понуда се подноси за партију ________ ;
На полеђини коверте назначити назив понуђача ,адресу,телефон, особу за контакт. Печатом оверити место
затварања понуде.
- Лична достава на горе поменутој адреси: канцеларија број 14 – писарница.
32) Јавно отварање понуда
НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана
у великој сали управне зграде Градског завода за хитну медицинску помоћ, Београд,11000 Београд, Франша
д`Епереа 5.
Page 12 of 111
Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије
непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број,
датум, потпис и печат овлашћеног лица.
Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом
отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.
Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који
преузимају примерак записника.
Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.
33) Интегритет поступка
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне
набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио
неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након
што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
34) Одлука о додели уговора
На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном
у позиву за подношење понуда.
Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито
оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије
доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.
Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној
оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана
доношења.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави на начин да је понуђачи приме у најкраћем могућем
року.
Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати потврду
пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено
са повратницом.
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.
Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању
квалификације и одлуку о обустави поступка.
НАРУЧИЛАЦ
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ БЕОГРАД
Page 13 of 111
Прилпг бр.3
Број понуде:_____________
Датум:___________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса:___________________________________________
Регистарски број:___________________________________
Шифра делатности:_________________________________
ПИБ број:_________________________________________
ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку резервних делова - Јавна набавка број 2/15
ПАРТИЈА 1 : Citroen Jumper 2002 2.2 HDI ; Jumper 2006 2.2. HDI ;
CITROEN JUMPER II 2002. 2.2 HDI
БР
НАЗИВ
ШИФРА
ЈМ
КОМАДА
1
Filter ulja
1109AL
kom
3
2
Filter vazduha
1444TY
kom
3
3
Filter goriva
1906C4
kom
3
4
Koc.disk pr.
4246Y1
kom
4
5
Disk plocice pr.
425458
gar
4
6
Dobosi
424722
kom
4
7
Obloge kocione
4241L2
gar
1
8
Silen blok manji
352393
kom
4
9
Silen blok veci
352394
kom
4
10
Kugla
364055
kom
6
11
Amortizer pr.
5208G8
kom
4
12
Nosac amor.L
5038E3
kom
3
13
Nosac amor.D
5038E2
kom
3
14
Ploca.amort.
503175
kom
3
15
Lez. nos.amort.
503547
kom
6
16
Kraj spone
4018E0
kom
6
17
Lezaj tocka zad.
373032
kom
2
18
Klizaci celjusti gar.
443939
gar
4
19
Cilin.z.koc.
4402F7
kom
2
20
Glavni kocioni cil.
4601N5
kom
1
21
Glavni cilindar kvacila
218248
kom
1
22
Pomocni cilindar
kvacila
218250
kom
1
23
Set kvacila
2050V6
set
1
24
Kraj letve vol.
4018A4
kom
4
Јединична
цена без
ПДВ-а
Укупна цена
без ПДВ-а
ПРОИЗВОЂАЧ
25
Prekidac pod volanom
625388
kom
1
26
Spaner pk kais.
575156
kom
4
27
Spaner plast.
575155
kom
2
28
Vodena pumpa
1201E8
kom
1
29
Protokomer
19208Q
kom
2
30
Nosac motora.D
1839A6
kom
1
31
Nosac motora.L
1807S9
kom
1
32
Alternator
57052C
kom
2
33
Regler alternatora
5761C5
kom
1
34
Retrovizor L
8153CY
kom
1
35
Retrovizor D
8153EF
kom
1
36
Klizac boc.vrata donji.
9033S0
kom
1
37
Klizac boc.vrata sred..
9033K1
kom
1
38
Podizac stakla L
9221Q5
kom
1
39
Podizac stakla D
9222Q3
kom
1
40
Anlaser
5802FJ
kom
2
41
Akumulator 97 Ah
5600TK
kom
2
42
anker ploca sx
4211A1
kom
4
43
anker ploca dx
4212A1
kom
4
44
sirena 12v
6236F6
kom
2
45
glavcina zadnja rest
370177
kom
2
46
lezaj zad toc rest
373032
kom
2
47
senzor magistrale
19207R
kom.
2
48
regulator pritiska
193325
kom
2
CITROEN JUMPER III 2006. 2.2 HDI
49
Filter ulja
1109CL
kom
130
50
Filter vazduha
1444SQ
kom
130
51
Filter goriva
1906C4
kom
130
52
Koc.disk pr.
4249K3
kom
50
53
Disk plocice pr.
425461
gar
120
54
Koc.disk zad.
4249K7
kom
40
55
Disk plocice zad.
425469
gar
50
56
Sajla rucne do tocka
474617
kom
30
57
Sajla rucne centralna
4745Z9
kom
15
58
Viljuska L
3520S0
kom
6
Page 15 of 111
59
Viljuska D
3521P1
kom
6
60
Kugla
364076
kom
80
61
Amortizer pr.
5202ZJ
kom
45
62
Nosac amor.L
5038F3
kom
35
63
Nosac amor.D
5038F4
kom
35
64
Ploca amort.
503626
kom
35
65
Lez. nos.amort.
503547
kom
60
66
Letva volana kpl.
4001E4
kom
1
67
Pumpa volana
4007KK
kom
1
68
Prekidac pod volanom
6242Q2
kom
1
69
Motor brisaca
6405PP
kom
3
70
Remenica pumpe volana
4009P0
kom
3
71
Kraj spone L
381777
kom
20
72
Kraj spone D
381770
kom
20
73
Pk kais
5750YH
kom
50
74
Spaner pk kais.
5751F2
kom
20
75
Roler pk
5751F1
kom
30
76
Roler pk
5751F0
kom
30
77
Set kvacila
2052G8
set
18
78
Retrovizor L
815422
kom
20
79
Kontakt brava
4162HN
kom
5
80
Retrovizor D
8153ZZ
kom
20
81
Far L
6208A5
kom
5
82
Far D
6206A5
kom
5
83
Stop lampa L
6350LE
kom
15
84
Stop lampa D
6351LE
kom
15
85
Sijalica fara 12V H7
621697
kom
450
86
Sijalica fara 12V H1
621698
kom
250
87
Sijalica fara 12V 5W
ubod.
6216A1
kom
150
88
Sijalica stop lampe
21W/5W
6216E1
kom
100
89
sijalica stop lampe 21W
6216A4
kom
50
90
podizac stakla elek. L
9221X7
kom
5
91
podizac stakla elek. D
9222EK
kom
5
92
Vodena pumpa
1201H6
kom
10
Page 16 of 111
93
Grejac mot
5960G2
kom
20
94
Nosac menjaca gor.
1846C2
kom
5
95
Nosac motora
182136
kom
5
96
Nosac menj.donji zad.
180691
kom
10
97
Nosac menj.donji pr.
180695
kom
10
98
Alternator
5705EA
kom
20
99
Regulator prit.pvp
1920QK
kom
25
100
Anlaser
5802AS
kom
20
101
Ukrasna maska
7804S8
kom
6
102
Kvaka kliznih vrata
9101CV
kom
6
103
Vrata klizna
9008P8
kom
1
104
klizac boc.vrata gor. kpl.
9033V3
kom
30
105
klizac boc.vrata sred.
kpl.
9033S3
kom
30
106
klizac boc.vrata donji.
kpl.
9033v8
kom
30
107
metlice brisaca L
6426PW
kom
40
108
metlice brisaca D
6426PX
kom
25
109
lezaj tocka pr.
332671
kom
25
110
glavcina pr.
3307A5
kom
5
111
pumpa goriva u rez.
1525HQ
kom
2
112
Glavni koc.cil.
4601T6
kom
2
113
Motor ventil.hladnjaka
1250H9
kom
2
114
Hladnjak vode motora
1330Q3
kom
6
115
Hladnjak klime
6455HC
kom
6
116
Poklopac filtera ulja
1103L7
kom
10
117
Nosac filtera ulja kpl
1103Q1
kom
3
118
Lonac auspuha zad
1730W0
kom
5
119
Sem.radil.zad
0514C4
kom
5
120
Sem.radil.pr
0514C6
kom
10
121
Set klizaca celjusti
443939
kom
20
122
vodjica klina boc.vrata
914747
kom
10
123
bravica boc.vrata gor
8726T9
kom
10
124
Zica sinhrona
232519
kom
20
125
Zica sinhrona
232520
kom
20
Page 17 of 111
126
Podloska
231465
kom
10
127
Poluga biraca
252586
kom
7
128
Caura poluge biraca
252320
kom
5
129
Caura poluge biraca
252318
kom
5
130
Lezaj diferencijala
312540
kom
1
131
hladnjak egr
1618R4
kom
10
132
cev klime III
6477H0
kom
5
133
vent prit na magis
1920NL
kom
10
134
klema minus III
5642TK
kom
5
135
reostat kabine III
6450XR
kom
15
136
zavrtanj amortizera III
503620
kom
20
137
posuda vode III paraflu
1323Y3
kom
10
138
posuda vode III s.s.
6431G2
kom
7
139
lajsna fara III
7810R0
kom
6
140
lajsna fara III
7810R1
kom
6
141
klema III
6500S7
kom
4
142
branik sred jum III
7401RH
kom
5
143
znak III
7810Q8
kom
4
144
dizna III
1980J7
kom
4
145
kvaka zad vrata III
9101JQ
kom
6
146
odbojna gum .pred amor
5033A7
kom
26
147
krilo prednje III dx
7841W5
kom
1
148
cev auspuha III
1731QL
kom
7
149
rucica saltovanja III
2400FE
kom
6
150
mehanizam brave zad
vr.
871994
kom
4
151
kuciste filtera vazduha
III
1420S8
kom
5
152
vezni lim fara
7414TA
kom
8
153
filter klime III
6447YC
kom
100
154
sajle menjaca jum III
2444FG
kom
8
155
poluosovina sx III kpl.
3272PA
kom
4
156
poluosovina dx III kpl.
3273PJ
kom
4
157
gumice auspuha III
1755E9
kom
50
158
zabica tapacirunga
856543
kom
150
159
granicnik vrata III
9181N9
kom
4
Page 18 of 111
160
zastita amortizera III
5033A6
kom
10
161
osigurac tocka III
334556
kom
20
162
opruga amortizera III
5002NP
kom
20
163
prekidac ventilacije III
kpl
6451YF
kom
8
164
crevo interkulera III
0382KA
kom
20
165
crevo interkulera III
0382LK
kom
8
166
crevo interkulera
dugacko
0382LY
kom
8
167
crevo interkulera III
donj
0382LJ
kom
8
168
glavcina zadnja III
370182
kom
10
169
gibanj zadnji III
5102P8
kom
4
170
prekidac pod volanom
6242Q2
kom
3
171
hladnjak interkulera III
0384K1
kom
8
172
podkrilo III SX
7136FR
kom
6
173
balans stangla jum III
5081N9
kom
1
174
egr ventil III
1618HQ
kom
26
175
amortizer zad III
5206TS
kom
6
176
motor ventilatora
Kab.III
6441Y1
kom
4
177
klizac druka III
210551
kom
15
178
viljuska druk lezaja
211765
kom
15
179
bravica zad sx vrata
8719A3
kom
10
180
senzor abs
4545F1
kom
6
181
cev dizne
1570K7
kom
12
182
cev vp III
1574L4
kom
6
183
zub brave zad vrata III
8726P0
kom
3
184
magistrala
1570P1
kom
6
185
sina branika
7414RP
kom
5
186
dihtung egr vent
1618R8
kom
35
187
lajsna iznad fara
7810R2
kom
4
188
lajsna iznad fara III
7810R3
kom
4
189
Akumulator 97 Ah
5600TK
kom
45
190
klipovi gar. III
0628S8
kom
10
191
ventil usisni III
0948E6
kom.
20
192
ventil izduvni III
0949E3
kom.
20
Page 19 of 111
193
radilica III
0501L1
kom.
1
194
bregasta III
0801EA
kom.
1
195
bregasta III
0801EC
kom.
1
196
spaner lanca III
081828
kom.
10
197
klizac lanca III
0829E0
kom.
10
198
hidrospaner lanca III
081826
kom.
5
199
zupcanik bregaste III
0805H3
kom.
1
200
klackalice III
0903H2
kom.
8
201
pumpa ulja III
1001E9
kom.
4
202
lanac pumpe ulja III
103315
kom.
4
203
klizac lan. pum. ulja III
103318
kom.
4
204
dihtung glave III
0209EH
kom.
5
205
lezajevi lezeci III
0113W1
kom.
10
206
lezajevi lezeci III
0113W9
kom.
10
207
lezajevi lezeci III
0113W2
kom.
10
208
lezajevi lezeci III
0113W0
kom.
10
209
leteci lezajevi III
0606X4
kom.
10
210
leteci lezajevi III
0606X5
kom.
10
211
dihtung medjubloka III
030458
kom.
5
212
klipnjaca III
060397
kom.
4
213
dihtung dekla ventila III
0249E9
kom.
10
214
gumica ventila III
095659
kom.
24
215
dekl razvoda III
0320Z1
kom.
1
216
lanac razvoda III
0816H4
kom.
5
217
klizac lanca gornji III
081827
kom.
5
218
lanac radilice III
0513C6
kom.
5
219
spojnicka osovina III
2311T0
kom.
2
220
set lezaja spojnicke III
237276
kom.
6
221
osovina snopa zupc. III
2316R0
kom.
1
222
set lez. sekund. osov. III
237269
kom.
2
223
zupcanik prve brz. III
233462
kom.
2
224
zupc. druge brz. III
233579
kom.
2
225
zupc. trece brz. III
233670
kom.
2
226
zupc. cetvrte brz, III
233779
kom.
2
227
zupc. pete brz. III
233847
kom.
2
Page 20 of 111
228
sinhron I-II, jum III
2323E5
kom.
5
229
sinhron III-IV, jum III
235366
kom.
5
230
sinhron V, jum III
238824
kom.
5
231
podloska , jum III
231452
kom.
20
232
viljuska I-II, jum III
255376
kom.
3
233
viljuska III-IV, jum III
255466
kom.
3
234
viljuska V, jum III
255834
kom.
3
235
zavrtanj tocka III
540588
kom.
20
236
zabica lajsne bocne III
856543
kom.
100
237
rucica za. vrata III
(banana)
872082
kom.
8
238
bendiks III
1006210146
kom.
4
239
hladnj.ulja. kpl.
1103Q1
kom
3
240
usisna grana III
0361P8
kom.
1
241
rele grejaca III
597093
kom.
1
242
felna 15 cola III
5401P8
kom.
1
243
crevo turbine III
0382LY
kom.
4
244
davac nivoa ulja III
1131J2
kom.
4
245
obloga blatobrana III
7136FQ
kom.
1
246
klema sa plocom III
6545EJ
kom
2
247
dihtung plovka u rez.III
153139
kom.
5
248
pletenica auspuha III
1731Ql
kom.
2
249
prekidac stakla levi III
6554XN
kom.
2
250
prekidac stakla desni III
6554XV
kom.
2
251
cilindar kvacila III
218280
kom.
1
252
kuciste filtera goriva III
1606450580
kom.
2
253
krak sasije III sx
16006539280sx
kom.
1
254
krak sasije III dx
7120QL dx
kom.
1
255
deo sasije III sx
7212VR sx
kom.
1
256
deo sasije III dx
7213TF dx
kom.
1
257
polumesec poluge menj.
III
254917
kom.
12
258
sus pleh III
1607395280
kom.
2
259
caura anlasera III
SBU9009
kom.
5
260
senzor map III
0382GP
kom.
2
НАПОМЕНА: Морају бити понуђени сви резервни делови из спецификације.
Page 21 of 111
Укупна понуђена вредност понуђених резервних делова за партију 1
ПАРТИЈА 1 : Citroen Jumper 2002 2.2 HDI ; Jumper 2006 2.2. HDI ;
Укупна понуђена вредност без ПДВ-а :
ПДВ :
Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом :
_________________________________
РОК ИСПОРУКЕ :
Напомена: Максимални рок за испоруку је 3 радна дана по писменом захтеву наручиоца.
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ :
Напомена:Понуђену робу,понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА :
Напомена:Наручилац ће плаћање извршити вирмански након сваке испоруке и квантитативног пријема робе , а на
основу испостављеног рачуна.
РОК ПЛАЋАЊА :
Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање ће бити одбијене као неприхватљиве. Рок плаћања не може бити
дужи од 90 дана (Закон o роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3
тачка 3 објављен у Сл. Гласнику број 119/2012 дана 17.12.2012).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА :
Напомена:Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од 60 дана од дана
отварања понуда.
ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И
ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ
ПОНУЂАЧ :
ГАРАНТНИ РОК: у складу са гаранцијом произвођача понуђених резервних делова.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: ФЦО магацин Наручиоца, Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд,
11000 Београд, Франше д Епереа бр.5.
ПОНУДУ ПОДНОСИМ
(обавезно заокружити начин подношења понуде)
1.Самостално
2.Са подизвођачем
________________________________________________
(уписати основне податке о подизвођачу
3.Као заједничку понуду
________________________________________________
(уписати основне податке о заједничким понуђачима)
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
Page 22 of 111
Прилпг бр.3
Број понуде:_____________
Датум:___________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса:___________________________________________
Регистарски број:___________________________________
Шифра делатности:_________________________________
ПИБ број:_________________________________________
ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку резервних делова - Јавна набавка број 2/15
ПАРТИЈА 2 : FIAT DUKATO 2.3 MULTIJET 130 KS, 2012
FIAT DUKATO 2.3 MULTIJET 130 KS, 2012.
НАЗИВ
БР.
ШИФРА
ЈМ
КОМАДА
8094872
kom
30
1359643080
kom
30
1
Filter ulja
2
Filter vazduha
3
Filter goriva
77366565
kom
30
4
Koc.disk pr.
51848618
kom
20
5
Disk plocice pr.
77364014
gar
20
6
Koc.disk zad.
51848616
kom
10
7
Disk plocice zad.
77364016
gar
15
8
Sajla rucne do tocka
1378321080
kom
12
9
Sajla rucne centralna
1370472080
kom
6
10
Viljuska L
1374223080
kom
2
11
Viljuska D
1374222080
kom
2
12
Kugla
93501837
kom
20
13
Amortizer pr.
50707078
kom
4
14
Nosac amor.L
1350789080
kom
4
15
Nosac amor.D
1350788080
kom
4
16
Lez. nos.amort.
1355179080
kom
8
17
Letva volana kpl.
71794984
kom
1
18
Pumpa volana
5801525984
kom
1
19
Prekidac pod volanom
735536953
kom
1
20
Motor brisaca
77364080
kom
1
21
Kraj spone L
77364253
kom
10
22
Kraj spone D
77364009
kom
10
23
Pk kais
7pk-1096
kom
5
Јединична
цена без
ПДВ-а
Укупна
цена без
ПДВ-а
Произвођач
24
Spaner pk kais.
504600412
kom
5
25
Roler pk
504086751
kom
5
26
Set kvacila
71794918
set
2
27
Retrovizor L
735620712
kom
5
28
Kontakt brava
1371429080
kom
1
29
Rretrovizor D
735620713
kom
7
30
Far L
1369497080
kom
4
31
Far D
1369495080
kom
4
32
Stop lampa L
1366455080
kom
2
33
Stop lampa D
1366454080
kom
2
34
Sijalica fara 12V H7
14145090
kom
30
35
Sijalica fara 12V H1
3801N111
kom
30
36
Sijalica fara 12V 5W ubod.
7201621
kom
50
37
Sijalica stop lampe 12V
21W
7201401
kom
20
38
Sijalica stop lampe
21W/5W
7201341
kom
40
39
podizac stakla elek. L
1368922080
kom
2
40
podizac stakla elek. D
1368921080
kom
2
41
Vodena pumpa
504033770
kom
1
42
Grejac mot
500351992
kom
4
43
Nosac menjaca gor.
1346984080
kom
1
44
Nosac motora
1358087080
kom
1
45
Nosac menj.donji zad.
71753298
kom
1
46
Nosac menj.donji pr.
504105914
kom
1
47
Alternator
504385134
kom
1
48
Regulator prit.pvp
71744038
kom
5
49
Anlaser
51832949
kom
2
50
Ukrasna maska
kom
1
51
Kvaka kliznih vrata
735426421
kom
3
52
klizac boc.vrata gor. kpl.
1376700080
kom
3
53
klizac boc.vrata sred. kpl.
1344266080
kom
3
54
klizac boc.vrata donji. kpl.
1376702080
kom
3
735443598
Page 24 of 111
55
lezaj tocka pr.
51745702
kom
10
56
glavcina pr.
51750868
kom
1
57
pumpa goriva u rez.
1348741080
kom
1
58
Glavni koc.cil.
77364123
kom
1
59
Hladnjak vode motora
1349196080
kom
3
60
Hladnjak klime
1371427080
kom
3
61
Nosac filtera ulja kpl
5801555580
kom
1
62
Lonac auspuha zad
1382134080
kom
1
63
Sem.radil.zad
504101720
kom
2
64
Sem.radil.pr
504087648
kom
2
65
Set klizaca celjusti
D41696C
kom
5
66
vodjica klina boc.vrata
1371034080
kom
5
67
Zica sinhrona
163687
kom
1
68
Zica sinhrona
163688
kom
1
69
Podloska
BK22
kom
1
70
Poluga biraca
55238493
kom
1
71
Caura poluge biraca
12575411
kom
1
72
Caura poluge biraca
10519421
kom
1
73
Lezaj diferencijala
9636989880
kom
1
74
hladnjak egr
5801365304
kom
2
75
cev klime
1366878080
kom
2
76
vent prit na magis
71772310
kom
2
77
klema minus
51892464
kom
2
78
reostat kabine
51736821
kom
3
79
zavrtanj amortizera
1348819080
kom
5
80
posuda vode paraflu
1358583080
kom
1
81
posuda vode s.s.
1348579080
kom
1
82
lajsna fara
735425397
kom
1
83
lajsna fara
735425398
kom
1
84
klema plus
51892465
kom
2
85
branik sred
735470253
kom
2
86
znak
735578621
kom
1
Page 25 of 111
87
dizna
71795024
kom
4
88
kvaka zad vrata
735536267
kom
2
89
odbojna gum .pred amor
93501847
kom
3
90
krilo prednje dx
1372143080
kom
1
91
rucica saltovanja
46313590
kom
1
92
mehanizam brave zad vr.
1345728080
kom
1
93
filter klime
77364063
kom
10
94
sajle menjaca
46314119
kom
2
95
zabica tapacirunga
51709495
kom
50
96
granicnik vrata
1384813080
kom
1
97
zastita amortizera
50705790
kom
2
98
prekidac ventilatora
77366210
kom
2
99
opruga amortizera
50708848
kom
3
100
prekidac ventilacije kpl
77366038
kom
2
101
crevo interkulera
1366817080
kom
2
102
crevo interkulera
1344787080
kom
2
103
crevo interkulera dugacko
1366816080
kom
2
104
glavcina zadnja
51754942
kom
4
105
gibanj zadnji
93502110
kom
1
106
prekidac pod volanom
735602953
kom
1
107
hladnjak interkulera
1347700080
kom
1
108
podkrilo SX
1383795080
kom
2
109
amortizer zad
136279080
kom
2
110
motor ventilatora kab.
77564090
kom
1
111
viljuska druk lezaja
1400683788
kom
1
112
bravica zad sx vrata
13797330080
kom
1
113
senzor abs
51725099
kom
1
114
cev dizne
504097481
kom
3
115
zub brave zad vrata
1373901080
kom
1
116
magistrala
5801386699
kom
1
117
panel dx
132600600
kom
1
118
sina branika
1375642080
kom
1
Page 26 of 111
119
dihtung egr vent
504341194
kom
4
120
Akumulator 97 Ah
005148
kom
5
121
ventil usisni
504069199
kom.
8
122
ventil izduvni
504378070
kom.
8
123
zupcanik bregaste
500388688
kom.
1
124
klackalice
55186463
kom.
4
125
pumpa ulja
55236754
kom.
1
126
lanac pumpe ulja
504068388
kom.
1
127
dihtung glave
500387067
kom.
2
128
lezajevi lezeci
8097843
gar.
1
129
leteci lezajevi
5801489336
gar.
1
130
dihtung medjubloka
504087547
gar.
1
131
klipnjaca
5801486982
kom.
1
132
dihtung dekla ventila
504052452
kom.
1
133
gumica ventila
14194670
kom.
16
134
dekl razvoda
504016456
kom.
1
135
zupcasti kais
504076915
kom.
1
136
spaner zatezac zupc. kaisa
504183759
kom.
1
137
spojnicka osovina
9688059080
kom.
1
138
set lezaja spojnicke
9402372949
kom.
1
139
osovina snopa zupc.
9670840588
kom.
1
140
zupcanik prve brz.
9649267388
kom.
1
141
zupc. druge brz.
9621283580
kom.
1
142
zupc. trece brz.
9649780088
kom.
1
143
zupc. cetvrte brz,
9648816080
kom.
1
144
zupc. pete brz.
9644823088
kom.
1
145
zupc. seste brz.
9567437888
kom.
1
146
sinhron I-II,
9620395580
kom.
1
147
sinhron III-IV,
9612190688
kom.
1
148
sinhron V,
9607360690
kom.
1
149
sinhron VI ,
9612190688
kom.
1
150
podloska ,
BK22
kom.
1
Page 27 of 111
151
viljuska I-II,
9681832880
kom.
1
152
viljuska III-IV,
9641742680
kom.
1
153
viljuska V,
9641744980
kom.
1
154
viljuska VI,
9641744980
kom.
1
155
silen blok veci
TD297W
kom.
2
156
silen blok manji
TD360W
kom.
2
157
zavrtanj tocka
11586224
kom.
4
158
zabica lajsne bocne
50011362
kom.
20
159
osigurac ubodni-gar.
V50
kom
30
160
bendiks
ZN1642
kom.
2
161
hladnj.ulja. kpl.
504389092
kom
1
162
rele grejaca
55198090
kom.
2
163
felna 15 cola
1374096080
kom.
1
164
crevo turbine
1366816080
kom.
2
165
davac nivoa ulja
132604122
kom.
1
166
obloga blatobrana
1342577080
kom.
1
167
klema sa plocom
1363173080
kom
1
168
dihtung plovka u rez.
46537483
kom.
1
169
pletenica auspuha
005639
kom.
1
170
prekidac stakla levi
735532905
kom.
1
171
prekidac stakla desni
735532906
kom.
1
172
cilindar kvacila
55192726
kom.
1
173
kuciste filtera goriva
1371439080
kom.
1
174
caura anlasera
10181
kom.
1
175
senzor map
500351377
kom.
1
176
metlica brisaca leva
71805143
kom.
2
177
metlica brisaca desna
71805143
kom.
2
178
poluosovina leva kpl.
1369961080
kom.
1
179
poluosovina desna kpl.
1369960080
kom.
1
НАПОМЕНА: Морају бити понуђени сви резервни делови из спецификације.
Page 28 of 111
Укупна понуђена вредност понуђених резервних делова за партију 2
ПАРТИЈА 2 : FIAT DUKATO 2.3 MJT 2014
Укупна понуђена вредност без ПДВ-а :
ПДВ :
Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом :
_________________________________
РОК ИСПОРУКЕ :
Напомена: Максимални рок за испоруку је 3 радна дана по писменом захтеву наручиоца.
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ :
Напомена:Понуђену робу,понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА :
Напомена:Наручилац ће плаћање извршити вирмански након сваке испоруке и квантитативног пријема робе , а на основу
испостављеног рачуна.
РОК ПЛАЋАЊА :
Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање ће бити одбијене као неприхватљиве. Рок плаћања не може бити дужи од
90 дана (Закон o роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 3 објављен у Сл.
Гласнику број 119/2012 дана 17.12.2012).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА :
Напомена:Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И
ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ
ПОНУЂАЧ :
ГАРАНТНИ РОК: у складу са гаранцијом произвођача понуђених резервних делова.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: ФЦО магацин Наручиоца, Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд,
11000 Београд, Франше д Епереа бр.5.
ПОНУДУ ПОДНОСИМ
(обавезно заокружити начин подношења понуде)
1.Самостално
2.Са подизвођачем
________________________________________________
(уписати основне податке о подизвођачу
3.Као заједничку понуду
________________________________________________
(уписати основне податке о заједничким понуђачима)
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
Page 29 of 111
Прилпг бр.3
Број понуде:_____________
Датум:___________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса:___________________________________________
Регистарски број:___________________________________
Шифра делатности:_________________________________
ПИБ број:_________________________________________
ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку резервних делова - Јавна набавка број 2/15
ПАРТИЈА 3 : Citroen Berlingo 1.6 ;
CITROEN BERLINGO 1,6 72 kW, 2011.
БР
НАЗИВ
ШИФРА
ЈМ
КОМАДА
Filter ulja
1109AH
kom
2
1
2
Filter vazduha
1444XG
kom
2
3
Filter klime
6447XF
kom.
2
4
Koc.disk pr.
4249J6
kom
2
5
Disk plocice pr.
425425
gar
4
6
Koc.disk zad.
424946
kom
2
7
Disk plocice zad.
1608520480
gar
2
8
Silen blok manji
352391
kom
2
9
Silen blok veci
352392
kom
2
10
Kugla
364068
kom
2
11
Amortizer pr. L
5208081
kom
1
12
Amortizer pr. D
5208082
kom
1
13
Nosac amor.L
5038GO
kom
2
14
Nosac amor.D
5038GO
kom
2
15
Ploca.amort.
503563
kom
2
16
Lez. nos.amort.
503151
kom
2
17
Kraj spone
3812F4
kom
2
18
Lezaj tocka zad.
374894
kom
2
19
Glavni kocioni cil.
4601Y8
kom
1
20
Glavni cilindar kvacila
218299
kom
1
21
Set kvacila
1607387880
set
1
22
Kraj letve vol.
381788
kom
2
Јединична
цена без
ПДВ-а
Укупна
цена без
ПДВ-а
Произвођач
Page 30 of 111
23
Pk kais
5750RG
kom.
2
24
Spaner pk kais.
5751G9
kom
2
25
Termostat sa kucistem
V764558080
kom
2
26
Termodavac
1338F3
kom
2
27
Nosac motora.D
1807GJ
kom
2
28
Nosac motora.L
184451
kom
2
29
Akumulator 60Ah
005146
kom
1
НАПОМЕНА: Морају бити понуђени сви резервни делови из спецификације.
Page 31 of 111
Укупна понуђена вредност понуђених резервних делова за партију 3
ПАРТИЈА 3 : Citroen Berlingo 1.6 ;
Укупна понуђена вредност без ПДВ-а :
ПДВ :
Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом :
_________________________________
РОК ИСПОРУКЕ :
Напомена: Максимални рок за испоруку је 3 радна дана по писменом захтеву наручиоца.
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ :
Напомена:Понуђену робу,понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА :
Напомена:Наручилац ће плаћање извршити вирмански након сваке испоруке и квантитативног пријема робе , а на основу
испостављеног рачуна.
РОК ПЛАЋАЊА :
Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање ће бити одбијене као неприхватљиве. Рок плаћања не може бити дужи од
90 дана (Закон o роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 3 објављен у Сл.
Гласнику број 119/2012 дана 17.12.2012).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА :
Напомена:Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И
ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ
ПОНУЂАЧ :
ГАРАНТНИ РОК: у складу са гаранцијом произвођача понуђених резервних делова.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: ФЦО магацин Наручиоца, Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд,
11000 Београд, Франше д Епереа бр.5.
ПОНУДУ ПОДНОСИМ
(обавезно заокружити начин подношења понуде)
1.Самостално
2.Са подизвођачем
________________________________________________
(уписати основне податке о подизвођачу
3.Као заједничку понуду
________________________________________________
(уписати основне податке о заједничким понуђачима)
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
Page 32 of 111
Прилпг бр.3
Број понуде:_____________
Датум:___________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса:___________________________________________
Регистарски број:___________________________________
Шифра делатности:_________________________________
ПИБ број:_________________________________________
ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку резервних делова - Јавна набавка број 2/15
ПАРТИЈА 4 : PEZO 206 XR PRESENCE 1.9D, 51kW, 2011.
PEZO 206 XR PRESENCE 1.9D, 51kW, 2011.
БР
НАЗИВ
ШИФРА
ЈМ
КОМАДА
1
Filter ulja
OP54011
kom
3
2
Filter vazduha
AP08014
kom
3
3
Filter goriva
PE81612
kom
3
4
Koc.disk pr.
92043103
kom
4
5
Disk plocice pr.
5730519
gar
2
6
Dobosi
700-241
kom
2
7
Obloge kocione
0986487823
gar
4
8
Silen blok manji
62730031
kom
2
9
Silen blok veci
985935
kom
2
10
Kugla
3523AS
kom
2
11
Amortizer pr.
22-052964
kom
2
12
Nosac amor.L
802213
kom
2
13
Nosac amor.D
802214
kom
2
14
Ploca.amort.
VKDA35306
kom
2
15
Lez. nos.amort.
VKD35002
kom
2
16
Kraj spone
915902
kom
2
17
Lezaj tocka zad.
GK3556
kom
1
18
Cilin.z.koc.
101-579
kom
2
19
Glavni kocioni cil.
202-297
kom
1
20
Glavni cilindar kvacila
6283000131
kom
1
21
Set kvacila
3000951069
set
1
Јединична
цена без
ПДВ-а
Укупна
цена без
ПДВ-а
Произвођач
Page 33 of 111
22
Kraj letve vol.
1669-AMC
kom
2
23
Pk kais
6PK1390
kom.
2
24
Spaner pk kais.
531055010
kom
2
25
Spaner plast.
532043310
kom
2
26
Vodena pumpa
10747
kom
1
27
Nosac motora.D
64130009
kom
1
28
Nosac motora.L
64130006
kom
1
29
Termostat
60909327
kom
1
30
Termodavac
7.3320
kom
1
31
Regler alternatora
VRPR2299
kom
1
32
Akumulator 60 Ah
005146
kom
1
НАПОМЕНА: Морају бити понуђени сви резервни делови из спецификације.
Укупна понуђена вредност понуђених резервних делова за партију 4
ПАРТИЈА 4 : Pežo 1.9 D XR Presence 2011
Укупна понуђена вредност без ПДВ-а :
ПДВ :
Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом :
_________________________________
РОК ИСПОРУКЕ :
Напомена: Максимални рок за испоруку је 3 радна дана по писменом захтеву наручиоца.
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ :
Напомена:Понуђену робу,понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА :
Напомена:Наручилац ће плаћање извршити вирмански након сваке испоруке и квантитативног пријема робе , а на основу
испостављеног рачуна.
РОК ПЛАЋАЊА :
Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање ће бити одбијене као неприхватљиве. Рок плаћања не може бити дужи од
90 дана (Закон o роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 3 објављен у Сл.
Гласнику број 119/2012 дана 17.12.2012).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА :
Напомена:Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И
ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ
ПОНУЂАЧ :
Page 34 of 111
ГАРАНТНИ РОК: у складу са гаранцијом произвођача понуђених резервних делова.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: ФЦО магацин Наручиоца, Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд,
11000 Београд, Франше д Епереа бр.5.
ПОНУДУ ПОДНОСИМ
(обавезно заокружити начин подношења понуде)
1.Самостално
2.Са подизвођачем
________________________________________________
(уписати основне податке о подизвођачу
3.Као заједничку понуду
________________________________________________
(уписати основне податке о заједничким понуђачима)
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
Page 35 of 111
Прилпг бр.3
Број понуде:_____________
Датум:___________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса:___________________________________________
Регистарски број:___________________________________
Шифра делатности:_________________________________
ПИБ број:_________________________________________
ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку резервних делова - Јавна набавка број 2/15
ПАРТИЈА 5 : Škoda Fabia 1.2 2005 ; Škoda Fabia 1.9 SDI 2004 ; Škoda Fabia 1.9 TDI 2005
SKODA FABIA CLASSIC 1.2 47kW, 2005.
БР
НАЗИВ
ШИФРА
ЈМ
КОМАДА
1
Filter ulja
40427
kom
3
2
Filter vazduha
AP189
kom
3
3
Filter goriva
31.833.00
kom
3
4
Koc.disk pr.
BG3695
kom
4
5
Disk plocice pr.
LP1601
gar
2
6
Dobosi
30924034
kom
2
7
Obloge kocione
0986487270
gar
4
8
Silen blok manji
1140202800
kom
2
9
Silen blok veci
2971001
kom
2
10
Kugla
109134586
kom
2
11
Amortizer pr.
16451
kom
2
12
Nosac amor.L
KB657.13
kom
2
13
Nosac amor.D
KB657.13
kom
2
14
Ploca.amort.
1456301
kom
2
15
Lez. nos.amort.
801038
kom
2
16
Kraj spone
TA1795
kom
2
17
Lezaj tocka zad.
102077
kom
1
18
Cilin.z.koc.
LW49038
kom
2
19
Glavni kocioni cil.
6Q0611019Q
kom
1
20
Glavni cilindar kvacila
6283005802
kom
1
21
Set kvacila
HK7837
set
1
Јединична
цена без
ПДВ-а
Укупна цена
без ПДВ-а
Произвођач
Page 36 of 111
22
Kraj letve vol.
6Q04238106
kom
2
23
Pk kais
6PK1873
kom.
2
24
Spaner pk kais.
03E903133A
kom
2
25
Spaner plast.
03D145276D
kom
2
26
Vodena pumpa
24-0855
kom
1
27
Nosac motora.D
80001055
kom
1
28
Nosac motora.L
30931123
kom
1
29
Termostat
113287
kom
1
30
Termodavac
059919501A
kom
1
31
Regler alternatora
VRPR254
kom
1
32
Akumulator 60 Ah
005146
kom
1
UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV
UKUPNO SA PDV-om
SKODA FABIA CLASSIC 1.9 SDI , 47kW, 2004.
БР
НАЗИВ
ШИФРА
ЈМ
КОМАДА
1
Filter ulja
OE65011
kom
3
2
Filter vazduha
AP18911
kom
3
3
Filter goriva
PP83915
kom
3
4
Koc.disk pr.
32914404
kom
4
5
Disk plocice pr.
5719853
gar
2
6
Dobosi
30924034
kom
2
7
Obloge kocione
0986487270
gar
4
8
Silen blok manji
1140202800
kom
2
9
Silen blok veci
2971001
kom
2
10
Kugla
109134586
kom
2
11
Amortizer pr.
16451
kom
2
12
Nosac amor.L
KB657.13
kom
2
13
Nosac amor.D
KB657.13
kom
2
14
Ploca.amort.
1456301
kom
2
Јединична
цена без
ПДВ-а
Укупна цена
без ПДВ-а
Произвођач
Page 37 of 111
15
Lez. nos.amort.
801038
kom
2
16
Kraj spone
TA1795
kom
2
17
Lezaj tocka zad.
102077
kom
1
18
Cilin.z.koc.
LW49038
kom
2
19
Glavni kocioni cil.
6Q0611019Q
kom
1
20
Glavni cilindar kvacila
6283005802
kom
1
21
Set kvacila
HK7836
set
1
22
Kraj letve vol.
6Q042381013
kom
2
23
Pk kais
6PK1095
kom.
2
24
Spaner pk kais.
534016410
kom
2
25
Vodena pumpa
VKPC81418
kom
1
26
Nosac motora.D
110495755
kom
1
27
Nosac motora.L
2997801
kom
1
28
Termostat
050121113C
kom
1
29
Termodavac
1874
kom
1
30
Regler alternatora
VRPR254
kom
1
31
Akumulator 60 Ah
005146
kom
1
UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV
UKUPNO SA PDV-om
SKODA FABIA SEDAN 1.9 TDI , 74kW, 2005.
БР
НАЗИВ
ШИФРА
ЈМ
КОМАДА
1
Filter ulja
OE65011
kom
3
2
Filter vazduha
AP18911
kom
3
3
Filter goriva
24.437.00
kom
3
4
Koc.disk pr.
BG3208
kom
4
5
Disk plocice pr.
LP1514
gar
2
6
Dobosi
30924034
kom
2
7
Obloge kocione
986487270
gar
4
Јединична
цена без
ПДВ-а
Укупна цена
без ПДВ-а
Произвођач
Page 38 of 111
8
Silen blok manji
1140202800
kom
2
9
Silen blok veci
2971001
kom
2
10
Kugla
109134586
kom
2
11
Amortizer pr.
16451
kom
2
12
Nosac amor.L
KB657.13
kom
2
13
Nosac amor.D
KB657.13
kom
2
14
Ploca.amort.
1456301
kom
2
15
Lez. nos.amort.
801038
kom
2
16
Kraj spone
TA1795
kom
2
17
Lezaj tocka zad.
102077
kom
1
18
Cilin.z.koc.
LW49038
kom
2
19
Glavni kocioni cil.
6Q0611019Q
kom
1
20
Glavni cilindar kvacila
628300502
kom
1
21
Set kvacila
3000845701
set
1
22
Kraj letve vol.
6Q0423810B
kom
2
23
Pk kais
6PK1180
kom.
1
24
Spaner pk kais.
038903315AH
kom
1
25
Vodena pumpa
045121611H
kom
1
26
Nosac motora.D
6Q0199851AP
kom
1
27
Nosac motora.L
6Q0199555AE
kom
1
28
Termostat
050121113C
kom
1
29
Termodavac
1874
kom
1
30
Regler alternatora
VRPR254
kom
2
31
Akumulator 60 Ah
005146
kom
1
UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV
UKUPNO SA PDV-om
НАПОМЕНА: Морају бити понуђени сви резервни делови из спецификације.
Page 39 of 111
Укупна понуђена вредност понуђених резервних делова за партију 5
ПАРТИЈА 5 : Škoda Fabia 1.2 2005 ; Škoda Fabia 1.9 SDI 2004 ; Škoda Fabia 1.9 TDI 2005
Укупна понуђена вредност без ПДВ-а :
ПДВ :
Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом :
_________________________________
РОК ИСПОРУКЕ :
Напомена: Максимални рок за испоруку је 3 радна дана по писменом захтеву наручиоца.
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ :
Напомена:Понуђену робу,понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА :
Напомена:Наручилац ће плаћање извршити вирмански након сваке испоруке и квантитативног пријема робе , а на основу
испостављеног рачуна.
РОК ПЛАЋАЊА :
Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање ће бити одбијене као неприхватљиве. Рок плаћања не може бити дужи од
90 дана (Закон o роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 3 објављен у Сл.
Гласнику број 119/2012 дана 17.12.2012).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА :
Напомена:Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И
ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ
ПОНУЂАЧ :
ГАРАНТНИ РОК: у складу са гаранцијом произвођача понуђених резервних делова.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: ФЦО магацин Наручиоца, Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд,
11000 Београд, Франше д Епереа бр.5.
ПОНУДУ ПОДНОСИМ
(обавезно заокружити начин подношења понуде)
1.Самостално
2.Са подизвођачем
________________________________________________
(уписати основне податке о подизвођачу
3.Као заједничку понуду
________________________________________________
(уписати основне податке о заједничким понуђачима)
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
Page 40 of 111
Прилпг бр.3
Број понуде:_____________
Датум:___________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса:___________________________________________
Регистарски број:___________________________________
Шифра делатности:_________________________________
ПИБ број:_________________________________________
ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку резервних делова - Јавна набавка број 2/15
ПАРТИЈА 6 : Fiat Punto Classic Emotion 1.2 2013 ; Fiat Grande Punto 1.3 JTD 2011 ; YUGO Skala 55
(Z – 101) 2006
FIAT PUNTO CLASSIC 1,2 EMOTION 44kW, 2013.
БР
НАЗИВ
ШИФРА
ЈМ
КОМАДА
1
Filter ulja
OP545/2
kom
2
2
Filter vazduha
AP022/1
kom
2
3
Filter klime
K1101
kom.
2
4
Koc.disk pr.
BG2458
kom
4
5
Disk plocice pr.
LP851
gar
4
6
Dobosi
BF200
kom
2
7
Obloge kocione
0986487596
gar
2
8
Silen blok veci
TD359W
kom
2
9
Amortizer pr.
16306
kom
2
10
Nosac amor.L
MK095
kom
2
11
Nosac amor.D
MK095
kom
2
12
Kraj spone
TA1506
kom
4
13
Lezaj tocka zad.
VKBA3540
kom
2
14
Cilin.z.koc.
LW10100
kom
2
15
Glavni kocioni cil.
202-289
kom
1
16
Glavni cilindar kvacila
88165
kom
1
17
Set kvacila
HK7617
set
1
18
Kraj letve vol.
TA1818
kom
2
19
Pk kais
5PK-1198
kom.
2
20
Spaner pk kais.
55242399
kom
2
Јединична
цена без
ПДВ-а
Укупна цена
без ПДВ-а
Произвођач
Page 41 of 111
21
Nosac motora.D
46578871
kom
1
22
Nosac motora.L
148814
kom
1
23
Termostat sa kucistem
TH5069.87J
kom
1
24
Termodavac
WS2633
kom
1
25
Regler alternatora
VRF158
kom
1
26
Akumulator 44Ah
012314
kom
1
UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV
UKUPNO SA PDV-om
FIAT GRANDE PUNTO 1,3 JTD , 55kW, 2011.
БР
НАЗИВ
ШИФРА
ЈМ
КОМАДА
OE670
kom
2
1
Filter ulja
2
Filter vazduha
AP078/1
kom
2
3
Filter goriva
2400EO1
kom
2
4
Filter klime
K1172
kom.
2
5
Koc.disk pr.
BG4004
kom
4
6
Disk plocice pr.
LP1722
gar
4
7
Dobosi
24.0222-8037.1
kom
2
8
Obloge kocione
GS8719
gar
2
9
Silen blok manji
40928475
kom
2
10
Silen blok veci
OBU678
kom
2
11
Kugla
05154-AMC
kom
2
12
Amortizer pr.
68064
kom
2
13
Nosac amor.L
50521707
kom
2
14
Nosac amor.D
50521707
kom
2
15
Kraj spone
TA2338
kom
4
16
Lezaj tocka zad.
713606350
kom
2
17
Glavni kocioni cil.
05-0675
kom
1
18
Glavni cilindar kvacila
70F174
kom
1
19
Set kvacila
3000951508
set
1
Јединична
цена без
ПДВ-а
Укупна цена
без ПДВ-а
Произвођач
Page 42 of 111
20
Kraj letve vol.
TA2413
kom
2
21
Pk kais
6PK1318
kom.
1
22
Spaner pk kais.
51821652
kom
1
23
Nosac motora.D
32282
kom
1
24
Nosac motora.L
55702851
kom
1
25
Termostat sa kucistem
55206391
kom
1
26
Termodavac
82395481
kom
1
27
Regler alternatora
VRF158
kom
1
28
Akumulator 60 Ah
005146
kom
1
UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV
UKUPNO SA PDV-om
YUGO SKALA 1100 (Z-101), 55 KS, 2006.
БР
НАЗИВ
ШИФРА
ЈМ
КОМАДА
1
Filter ulja
NE
kom
3
2
Filter vazduha
NE
kom
3
3
Koc.disk pr.
NE
kom
4
4
Disk plocice pr.
NE
gar
2
5
Dobosi
NE
kom
2
6
Paknovi
NE
gar
4
7
Oscilirajuće rame
NE
kom
4
8
Gumice balans štangle
NE
gar
2
9
Amortizer pr.
NE
kom
2
10
Spona
NE
kom
4
11
Kraj spone
NE
kom
4
12
Ležaj točka prednji
NE
kom
4
13
Glavčina sa ležajem zad.
NE
kom
2
14
Cilin.z.koc.
NE
kom
4
15
Glavni kocioni cil.
NE
kom
1
16
Sajla kvacila
NE
kom
1
Јединична
цена без
ПДВ-а
Укупна
цена без
ПДВ-а
Произвођач
Page 43 of 111
17
Set kvacila
NE
set
2
18
Birač brzina sa ručicom
NE
kom
2
19
Pumpa benzina
NE
kom
2
20
Karburator
NE
kom
2
21
Razvodna kapa
NE
kom
2
22
Razvodna ruka
NE
kom
2
23
Razvodnik kpl.
NE
kom
1
24
Kablovi razvodnika
NE
gar
2
25
Zupčanik uljne pumpe
NE
kom
2
26
Svećice
NE
gar
2
27
Komutator paljenja
NE
kom
1
28
Bobina
NE
kom
1
29
Sajla gasa
NE
kom
2
30
Sajla sauga
NE
kom
2
31
Klinasti kais
NE
kom.
2
32
Vodena pumpa
NE
kom
2
33
Zupčasti kaiš
NE
kom
2
34
Španer zupčastog kaiša
NE
kom
2
35
Nosac motora.D
NE
kom
1
36
Nosac motora.L
NE
kom
1
37
Nosač motora donji
NE
kom
1
NE
kom
1
38
Nosač motora gornji
(koska)
Termostat
NE
kom
2
39
40
Termodavac
NE
kom
2
41
Regler alternatora
NE
kom
2
42
Alternator
NE
kom
1
43
Anlaser
NE
kom
1
44
Bendiks anlasera
NE
kom
2
45
Akumulator 45 Ah
NE
kom
2
UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV
UKUPNO SA PDV-om
Page 44 of 111
НАПОМЕНА: Морају бити понуђени сви резервни делови из спецификације.
Укупна понуђена вредност понуђених резервних делова за партију 6
ПАРТИЈА 6 : Fiat Punto Classic Emotion 1.2 2013 ; Fiat Grande Punto 1.3 JTD 2011 ; YUGO Skala 55
(Z – 101) 2006
Укупна понуђена вредност без ПДВ-а :
ПДВ :
Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом :
_________________________________
РОК ИСПОРУКЕ :
Напомена: Максимални рок за испоруку је 3 радна дана по писменом захтеву наручиоца.
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ :
Напомена:Понуђену робу,понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА :
Напомена:Наручилац ће плаћање извршити вирмански након сваке испоруке и квантитативног пријема робе , а на основу
испостављеног рачуна.
РОК ПЛАЋАЊА :
Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање ће бити одбијене као неприхватљиве.. Рок плаћања не може бити дужи од
90 дана (Закон o роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 3 објављен у Сл.
Гласнику број 119/2012 дана 17.12.2012).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА :
Напомена:Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И
ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ
ПОНУЂАЧ :
ГАРАНТНИ РОК: у складу са гаранцијом произвођача понуђених резервних делова.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: ФЦО магацин Наручиоца, Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд,
11000 Београд, Франше д Епереа бр.5.
ПОНУДУ ПОДНОСИМ
(обавезно заокружити начин подношења понуде)
1.Самостално
2.Са подизвођачем
________________________________________________
(уписати основне податке о подизвођачу
3.Као заједничку понуду
________________________________________________
(уписати основне податке о заједничким понуђачима)
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
Page 45 of 111
Прилпг бр.3
Број понуде:_____________
Датум:___________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса:___________________________________________
Регистарски број:___________________________________
Шифра делатности:_________________________________
ПИБ број:_________________________________________
ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку резервних делова - Јавна набавка број 2/15
ПАРТИЈА 7 : Opel Vektra C 1.6 2005
OPEL VECTRA C 1,6 74kW, 2005.
БР
НАЗИВ
ШИФРА
ЈМ
КОМАДА
1
Filter ulja
5650305
kom
3
2
Filter vazduha
835630
kom
3
3
Filter goriva
818508
kom
3
4
Koc.disk pr.
93171497
kom
4
5
Disk plocice pr.
1605282
gar
2
6
Koc.disk zad.
569115
kom
2
7
Disk plocice zad.
1605973
gar
2
8
Silen blok manji
352357
kom
2
9
Silen blok veci
352319
kom
2
10
Viljuska pr.leva kpl.
352051
kom
2
11
Viljuska pr.des. kpl.
352052
kom
2
12
Amortizer pr.
13158657
kom
2
13
Nosac amor.L
344529
kom
2
14
Nosac amor.D
344529
kom
2
15
Lez. nos.amort.
344503
kom
2
16
Kraj spone
160322817
kom
2
17
Lezaj tocka zad.
1604314
kom
1
18
Glavni kocioni cil.
558092
kom
1
19
Glavni cilindar kvacila
5679304
kom
1
20
Set kvacila
621302709
set
1
21
Kraj letve vol.
1603229
kom
2
22
Pk kais
6340600
kom.
1
23
Spaner pk kais.
1340555
kom
1
24
Vodena pumpa
1334077
kom
1
25
Nosac motora.D
5684087
kom
1
26
Nosac motora.L
5684677
kom
1
27
Termostat sa kucistem
1338003
kom
1
28
Termodavac
90541520
kom
1
29
Regler alternatora
9949575
kom
1
30
Akumulator 60 Ah
5001255
kom
1
Јединична
цена без
ПДВ-а
Укупна
цена без
ПДВ-а
Произвођач
Page 46 of 111
НАПОМЕНА: Морају бити понуђени сви резервни делови из спецификације.
Укупна понуђена вредност понуђених резервних делова за партију 7
ПАРТИЈА 7 : Opel Vektra C 1.6 2005
Укупна понуђена вредност без ПДВ-а :
ПДВ :
Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом :
_________________________________
РОК ИСПОРУКЕ :
Напомена: Максимални рок за испоруку је 3 радна дана по писменом захтеву наручиоца.
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ :
Напомена:Понуђену робу,понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА :
Напомена:Наручилац ће плаћање извршити вирмански након сваке испоруке и квантитативног пријема робе , а на основу
испостављеног рачуна.
РОК ПЛАЋАЊА :
Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање ће бити одбијене као неприхватљиве. Рок плаћања не може бити дужи од
90 дана (Закон o роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 3 објављен у Сл.
Гласнику број 119/2012 дана 17.12.2012).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА :
Напомена:Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И
ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ
ПОНУЂАЧ :
ГАРАНТНИ РОК: у складу са гаранцијом произвођача понуђених резервних делова.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: ФЦО магацин Наручиоца, Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд,
11000 Београд, Франше д Епереа бр.5.
ПОНУДУ ПОДНОСИМ
(обавезно заокружити начин подношења понуде)
1.Самостално
2.Са подизвођачем
________________________________________________
(уписати основне податке о подизвођачу)
3.Као заједничку понуду
________________________________________________
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
(уписати основне податке о заједничким понуђачима)
Page 47 of 111
Прилпг бр.3
Број понуде:_____________
Датум:___________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса:___________________________________________
Регистарски број:___________________________________
Шифра делатности:_________________________________
ПИБ број:_________________________________________
ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку резервних делова - Јавна набавка број 2/15
ПАРТИЈА 8 : Mercedes Sprinter 211 CD KB 2004
Mercedes Sprinter 211 CD KB 2004
БР
НАЗИВ
ШИФРА
ЈМ
КОМАДА
1
Filter ulja
6111800009
kom
3
2
Filter vazduha
6900947004
kom
3
3
Filter goriva
6110900852
kom
3
4
Koc.disk pr.
9024210312
kom
4
5
Disk plocice pr.
9014210410
gar
4
6
Disk plocice zad.
9014230612
gar
4
7
Obloge kocione
0034206420
gar
4
8
Silen blok viljus.
9013330214
kom
4
9
Kugla
9013330727
kom
2
10
Amortizer pr.
9013200230
kom
2
11
Nosac amor.L
9013230085
kom
2
12
Nosac amor.D
9013230085
kom
2
13
Kraj spone
9014600148
kom
2
14
Lezaj tocka zad.
9023500068
kom
1
15
Glavni kocioni cil.
0004317101
kom
1
16
Glavni cilindar kvacila
0002903212
kom
1
17
Set kvacila
0202502901
set
1
18
Kraj letve vol.
9014600255
kom
2
19
Pk kais
0129970792
kom.
2
20
Spaner pk kais.
6112000270
kom
2
21
Roler pk kais
0002020019
kom
2
22
Vodena pumpa
6112000501
kom
1
23
Nosac motora.D
9012412413
kom
1
24
Nosac motora.L
9012412413
kom
1
25
Akumulator 95 Ah
005148
kom
1
26
Termostat sa kucistem
6112000215
kom
1
27
Termodavac
0005425118
kom
1
Јединична
цена без
ПДВ-а
Укупна
цена без
ПДВ-а
Произвођач
НАПОМЕНА: Морају бити понуђени сви резервни делови из спецификације.
Page 48 of 111
Укупна понуђена вредност понуђених резервних делова за партију 8
ПАРТИЈА 8 : Mercedes Sprinter 211 CD KB 2004
Укупна понуђена вредност без ПДВ-а :
ПДВ :
Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом :
_________________________________
РОК ИСПОРУКЕ :
Напомена: Максимални рок за испоруку је 3 радна дана по писменом захтеву наручиоца.
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ :
Напомена:Понуђену робу,понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА :
Напомена:Наручилац ће плаћање извршити вирмански након сваке испоруке и квантитативног пријема робе , а
на основу испостављеног рачуна.
РОК ПЛАЋАЊА :
Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање ће бити одбијене као неприхватљиве. Рок плаћања не може бити дужи од
90 дана (Закон o роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 3 објављен у Сл.
Гласнику број 119/2012 дана 17.12.2012).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА :
Напомена:Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од 60 дана од дана
отварања понуда.
ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И
ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ
ПОНУЂАЧ :
ГАРАНТНИ РОК: у складу са гаранцијом произвођача понуђених резервних делова.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: ФЦО магацин Наручиоца, Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд,
11000 Београд, Франше д Епереа бр.5.
ПОНУДУ ПОДНОСИМ
(обавезно заокружити начин подношења понуде)
1.Самостално
2.Са подизвођачем
________________________________________________
(уписати основне податке о подизвођачу
3.Као заједничку понуду
________________________________________________
(уписати основне податке о заједничким понуђачима)
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
Page 49 of 111
Прилпг бр.3
Број понуде:_____________
Датум:___________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса:___________________________________________
Регистарски број:___________________________________
Шифра делатности:_________________________________
ПИБ број:_________________________________________
ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку резервних делова - Јавна набавка број 2/15
ПАРТИЈА 9 : VW Transporter 102 TDI 4*4 2001
VW TRANSPORTER 102 TDI 4X4 , 75 KW, 2001.
БР
НАЗИВ
ШИФРА
ЈМ
КОМАДА
1
Filter ulja
074115561
kom
2
2
Filter vazduha
074129620
kom
2
3
Filter goriva
1H0127401C
kom
2
4
Koc.disk pr.
7D0615301C
kom
4
5
Disk plocice pr.
7D0698151
gar
2
6
Dobosi
704783037
kom
2
7
Obloge kocione
701698525A
gar
4
8
Silen blok manji
701407183
kom
2
9
Silen blok veci
7D0407140A
kom
2
10
Kugla
701407361B
kom
2
11
Amortizer pr.
7D0413031C
kom
2
12
Nosac amor.L
701413335C
kom
2
13
Nosac amor.D
701413336C
kom
2
14
Lez. nos.amort.
411513129
kom
2
15
Kraj spone
701419812D
kom
2
16
Lezaj tocka zad.
701598625A
kom
1
17
Cilin.z.koc.
701611047
kom
2
18
Glavni kocioni cil.
7M0611019
kom
1
19
Glavni cilindar kvacila
701721401B
kom
1
20
Set kvacila
074198141AX
set
1
21
Kraj letve vol.
701419810B
kom
2
22
Pk kais
074145933AK
kom.
1
23
Spaner pk kais.
028903315B
kom
1
24
Roler pk kais
028145278E
kom
1
25
Vodena pumpa
076121005A
kom
1
26
Nosac motora.D
7D0199132E
kom
1
27
Nosac motora.L
7D0399107AL
kom
1
28
Termostat sa kucistem
069121113
kom
1
29
Termodavac
701919369D
kom
1
Јединична
цена без
ПДВ-а
Укупна
цена без
ПДВ-а
Произвођач
Page 50 of 111
30
Akumulator 97 Ah
500012100
kom
2
31
Regler alternatora
028903803DX
kom
1
НАПОМЕНА: Морају бити понуђени сви резервни делови из спецификације.
Укупна понуђена вредност понуђених резервних делова за партију 9
ПАРТИЈА 9 : VW Transporter 102 TDI 4*4 2001
Укупна понуђена вредност без ПДВ-а :
ПДВ :
Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом :
_________________________________
РОК ИСПОРУКЕ :
Напомена: Максимални рок за испоруку је 3 радна дана по писменом захтеву наручиоца.
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ :
Напомена:Понуђену робу,понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА :
Напомена:Наручилац ће плаћање извршити вирмански након сваке испоруке и квантитативног пријема робе , а
на основу испостављеног рачуна.
РОК ПЛАЋАЊА :
Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање ће бити одбијене као неприхватљиве. Рок плаћања не може бити дужи од
90 дана (Закон o роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 3 објављен у Сл.
Гласнику број 119/2012 дана 17.12.2012).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА :
Напомена:Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од 60 дана од дана
отварања понуда.
ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И
ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ
ПОНУЂАЧ :
ГАРАНТНИ РОК: у складу са гаранцијом произвођача понуђених резервних делова.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: ФЦО магацин Наручиоца, Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд,
11000 Београд, Франше д Епереа бр.5.
ПОНУДУ ПОДНОСИМ
(обавезно заокружити начин подношења понуде)
1.Самостално
2.Са подизвођачем________________________________________________
(уписати основне податке о подизвођачу
3.Као заједничку понуду
________________________________________________
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
(уписати основне податке о заједничким понуђачима)
Page 51 of 111
Прилпг бр.3
Број понуде:_____________
Датум:___________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса:___________________________________________
Регистарски број:___________________________________
Шифра делатности:_________________________________
ПИБ број:_________________________________________
ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку резервних делова - Јавна набавка број 2/15
ПАРТИЈА 10: Stakla za vozila
STAKLA ZA SANITET. VOZILA CITROEN JUMP. II 2002., JUMP. III 2006.; FIAT DUKATO III
2014. I OSTALA VOZILA
БР
НАЗИВ
ШИФРА
ЈМ
КОМАДА
1
Vozacko staklo
8116HA
kom
1
2
Staklo vrata L
926543
kom
1
3
Staklo vrata D
926544
kom
1
4
Vozacko staklo
8116SV
kom
16
5
Staklo vrata leptir L
926552
kom
1
6
Staklo vrata leptir D
926553
kom
1
7
Staklo zadnjih vrata
8744Z1
kom
10
8
Staklo Sx iza vozac. vrata
8569HQ
kom
5
9
Staklo kliznih vrata
8569JA
kom
3
10
Staklo kliznih vrata (za L2H2)
1344231080
kom
2
11
Staklo zad. Sx panela
8569KS
kom
5
12
Staklo zad. Dx. panela
8569ZW
kom
10
Јединична цена
без ПДВ-а
Укупна цена
без ПДВ-а
Произвођач
Напомена :
Морају бити понуђени сви резервни делови из спецификације.
У цену резервног дела је потребно зарачунати и цену уградње резервног дела .
Уградња резервног дела ће се вршити у кругу Завода према потреби Наручиоца .
За резервни делове под редним бројем 7,8,9,10,11,12 је потребно понудити затамњена стакла , са
црном фолијом („Private dark“).
Page 52 of 111
Укупна понуђена вредност понуђених резервних делова за партију 10
ПАРТИЈА 10 : Stakla za vozila
Укупна понуђена вредност без ПДВ-а :
ПДВ :
Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом :
_________________________________
РОК ИСПОРУКЕ :
Напомена: Максимални рок за испоруку је 3 радна дана по писменом захтеву наручиоца.
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ :
Напомена:Понуђену робу,понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА :
Напомена:Наручилац ће плаћање извршити вирмански након сваке испоруке и квантитативног пријема робе , а
на основу испостављеног рачуна.
РОК ПЛАЋАЊА :
Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање ће бити одбијене као неприхватљиве. Рок плаћања не може бити дужи од
90 дана (Закон o роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 3 објављен у Сл.
Гласнику број 119/2012 дана 17.12.2012).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА :
Напомена:Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од 60 дана од дана
отварања понуда.
ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И
ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ
ПОНУЂАЧ :
ГАРАНТНИ РОК: у складу са гаранцијом произвођача понуђених резервних делова.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: ФЦО магацин Наручиоца, Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд,
11000 Београд, Франше д Епереа бр.5.
ПОНУДУ ПОДНОСИМ
(обавезно заокружити начин подношења понуде)
1.Самостално
2.Са подизвођачем________________________________________________
(уписати основне податке о подизвођачу
3.Као заједничку понуду
________________________________________________
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
(уписати основне податке о заједничким понуђачима)
Page 53 of 111
Прилог бр.4
У складу са чланом 75. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху
доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа
Редни
број
1
2
3
ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ
Назив доказа
Број
Датум
Издат од
стране
Прилог
број
Број
страна
у
прилогу
Услов: Да је понуђач регистрован код
надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извода из
регистра надлежног Привредног суда.
Услов: Да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за неко од
кривчних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде,
кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за правно лице:
-Уверење надлежног Основног и
Посебног одељења Вишег суда да
правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за
неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично
дело преваре.
Доказ за законског заступника/е:
-Извод из казнене евиденције надлежне
Полицијске управе да законски
заступник (ако их има више – за сваког
од њих) није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде,
кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
Ако понуду подноси предузетник
потребно је да достави само Извод из
казнене евиденције надлежне
Полицијске управе.
Доказ нe може бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
Услов: Да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања односно
слања позива за подношење понуда;
Page 54 of 111
Доказ за правно лице:Потврде
привредног и прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања
делатности, или потврдe Агенције за
привредне регистре да код овог органа
није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности; Доказ за
предузетника: Потврда прекршајног
суда да му није изречена мера
забране обављања делатности или
потврдe Агенције за привредне регистре
да код овог органа није регистровано, да
му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности;
Доказ мора бити издат након
објављивања позива за подношење
понуда, односно слања позива за
подношење понуда.
4
5
6
7
Услов:Да је понуђач измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији;
Доказ:Уверења Пореске управе
Министарства финансија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверења надлежне локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.
Овај доказ достављају сви понуђачи
било да су правна лица или
предузетници.
Доказ нe може бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
Услов: Важећа дозвола надлежног
органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом
(није предвиђена).
Понуђач је дужан да попуни Изјаву
којом потврђује под кривичном и
материјалном одговорношћу да је при
састављању своје понуде поштовао
обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да
је ималац права интелектуалне својине.
Прилог бр.11
Као доказ да понуђач располаже
довољним техничким капацитетом,
понуђач доставља копију власничког
листа, уговора о купопродаји или
Page 55 of 111
уговора о закупу пословног простора,
као доказ да располаже пословним
простором за обављање делатности,као
и сертификат да поседује стандард ИСО
9001/2008-Систем менаџмента
квалитетом.
Додатни услов ,потенцијални
понуђачи, су дужни да испуне у
случају подношења понуде за партије
под редним бројем 1 и 2 (Partija 1 :
Citroen Jumper 2002 2.2 HDI ; Jumper
2006 2.2. HDI ; Partija 2 : Fiat Dukato 2.3
MJT 2014 ) .У случају подношења
понуде за остале партије , НИЈЕ
ПОТРЕБНО ИСПУНИТИ ДОДАТНИ
УСЛОВ .
Напомена:
 У складу са чланом 78. ЗЈН понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису у обавези да у оквиру
своје понуде достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став1. тачка 1)до 4) ЗЈН.
 Понуђачи који су уписани у регистар понуђача су у обавези да у оквиру своје понуде доставе
одговарајући доказ (извод) - решење о упису у регистар понуђача.
 Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама.
 Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
 Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих,
његова понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква одбити.
ПОНУЂАЧ:
Page 56 of 111
Прилог бр.5
Модел изјаве о независној понуди
Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда
сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
Page 57 of 111
Прилог бр.6
МОДЕЛ УГОВОРА
Јавна набавка велике вредности број 2/15
ДОБРА – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
УГОВОР
закључују:
1. НАРУЧИЛАЦ:
Назив:
„Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд“
Седиште:
Франше д`Епереа 5,11000 Београд
ПИБ:
100220284
Текући рачун код Трезора
840-619661-53
Матични број:
07030860
Који заступа ДИРЕКТОР
ЗАВОДА
Др спец интерне медицине Горан Чолаковић
2. ИСПОРУЧИЛАЦ:
Назив:
Седиште:
ПИБ:
Текући рачун и назив пословне
банке
Матични број:
Које заступа директор
(Подизвођач)
(остали из групе понуђача)
Page 58 of 111
Члан 1.
Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора купопродаја резервних делова за
возила за партију бр ___ „_________________________“ (у даљем тексту: роба), а у свему према
Конкурсној документацији – бр. ЈН:__________ и Понуди бр. ______ од ___________.године, које чине
саставни део овог уговора.
Члан 2.
Укупна вредност уговора износи __________________ динара (___________________ динара)
без ПДВ-а (цену попуњава Наручилац).
Члан 3.
Наручилац се обавезује да цену за испоручену робу из члана 1. овог уговора плати
Испоручиоцу у року од ___ ( ___________) дана од дана сваке испоруке, односно квантитативног пријема
робе, а на основу испостављеног рачуна. (Рок плаћања не може бити дужи од 90 дана према члану 16.
ставу 3. тачка 3. Закона o роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,
објављен у „Сл. Гласнику РС“ број 119/2012 дана 17.12.2012)
Уколико се испорука робе врши у више обрачунских периода за обрачун пореза на додату
вредност, Испоручилац се обавезује да до последњег дана у текућем месецу, достави рачун за извршену
испоруку робе за текући месец.
Испоручилац се обавезује да рачун достави приликом сваке испоруке на адресу: Градски завод за
хитну медицинску помоћ,Београд,Франше д Епереа број 5.
На рачунима пoред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број рачуна, валута
плаћања, текући рачун Наручиоца, позив на број 97, број Налога за набавку и Порески идентификациони
број обе уговорне стране. ПИБ Наручиоца је 100220284.
.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручи Наручиоцу сукцесивно у
року од __(_____ ) дана, од дана достављања налога за набавку путем факса или на адресу продавца, а на
основу закљученог уговора, на паритету FCO магацин Купца,Франше д Епереа број 5, Београд.
Количина робе дате у понуди и спецификацији је оквирна, док ће се стварна количина робе
реализовати путем налога за набавку, по јединичним ценама које су исказане у понуди и то у мери коју
дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до уговорене вредности предметне набавке.
Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне и не могу се мењати.
У случају потребе за робом која није предвиђен спецификацијом, Испоручилац је дужан да исту
испоручи Наручиоцу и да достави рачун за ту робу. Рачун, поред осталих обавезних елемената, треба
да садржи цену робе, која не може бити бити већа од званичне велепродајне цене овлашћеног увозника,
са урачунатим свим трошковима. Цену робе верификује овлашћено лице Наручиоца. Фактурисање ће се
вршити према јединичним ценама без ПДВ-а и стварно испорученој количини резервних делова. Стварне
количине резервних делова на годишњем нивоу могу бити веће или мање у односу на оквирне количине
из понуде, у зависности од потреба Наручиоца.
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да испоручи робу из члана 1. овог уговора, према квалитету и
карактеристикама, који су одређени Конкурсном документацијом, а у свему према понуди Испоручиоца.
Роба која се испоручује мора бити фабрички нова и у оргиналном паковању произбођача, без
икаквих оштећења, производних недостатака и да испуњава све техничке и технолошке услове приликом
уградње на возило.
Гарантни рок за испоручену робу мора бити у складу са гаранцијом произвођача.
Члан 6.
У случају видљивих недостатака, уочених приликом пријема робе, Наручилац ће робу одмах
вратити Испоручиоцу са записником о недостацима робе.
Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 1 (једног) дана по пријему рекламације отклони
недостатке или рекламирану робу замени исправном.
За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квантитативног
пријема робе, већ су се испољиле током употребе робе, Наручилац ће рекламацију са записником о
недостацима доставити Испоручиоцу најкасније у року од 8 (осам) дана по утврђивању недостатака.
Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 8 (осам) дана по пријему рекламације отклони
недостатке или рекламирану робу замени исправном.
Члан 7.
Испоручилац коме буде додељен уговор о јавној набавци, у обавези је да у моменту потписивања
уговора о јавној набавци Наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини
од 10% уговорене вредности са урачунатим ПДВ-ом, која има важност трајања 10 дана дуже од дана
истека рока за извршење уговорене обавезе, и то у форми:
- банкарске гаранције од стране реномиране банке, или
- соло менице, које морају бити регистроване у Регистру НБС, са припадајућим меничним
овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који достављамо у
прилогу ове конкурсне документације и фотокопије депонованих потписа код пословне банке,
-картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за
подношење понуда.
Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху
накнаде штете у следећим случајевима:
-у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о
јавној набавци,
-у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране Испоручиоца.
Члан 8.
Овај уговор се закључује за период од 12 (дванаест) месеци од дана ступања на снагу или до
реализације укупне вредности овог уговора, односно до утрошка средстава из члана 2. овог уговора.
Уговорна страна која је незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може
захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено
извршила.
Уговорна страна која жели да раскине уговор, обавезује се да претходно, другој уговорној страни,
достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана
за испуњење обавеза.
Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року,
Уговор ће се раскинути.
Плаћање по овом уговору у 2015. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским
планом Наручиоца за 2015. годину, за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2016.
години, Наручилац ће извршити плаћање Испоручиоцу по обезбеђивању финансијских средстава
усвајањем финансијског плана Наручиоца за 2016. годину или доношењем одлуке о привременом
финансирању. У супротном овај уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности
преузимања обавеза од стране Наручиоца.
Члан 9.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима.
Page 60 of 111
Члан 10.
Овај уговор ступа на снагу и производи правно дејство даном потписивања од стране овлашћених
лица уговорних страна.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно.
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Београду, уз
примену права Републике Србије.
Члан 12.
Овај уговор је сачињен је у 4(/четири) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој
уговорној страни уручују по 2 (два) примерка.
Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:
Прилог бр. 1 – Понуда бр. ............ од ............2015. год.
Прилог бр. 2 – Финансијска гаранција Испоручиоца
ИСПОРУЧИЛАЦ
НАРУЧИЛАЦ
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
Др спец интерне медицине Горан Чолаковић
ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОР ЗАВОДА
Напомена: Понуђач обавезно попуњава непопуњене одредбе модела Уговора и оверава предложени модел
уговора, чиме потврђује да се са истим слаже .
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач
без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за
јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења
испуњења обавеза у поступку јавне набвке.
У случају подношења понуде за већи број партија , потребно је попунити модел уговора за сваку партију
посебно и попуњене Обрасце доставити уз Понуду .
.
Page 61 of 111
ВРСТА, КОЛИЧИНА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ
ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦA
Количина резервних делова датих у понуди и спецификацији је ОКВИРНА, базира се на
искуству наручиоца, тако да служи искључиво за ОЦЕНУ ПОНУДА док ће се стварна
количина резервних делова реализовати путем налога за набавку и то у мери коју дефинишу
стварне потребе Наручиоца.
У случају потребе за резервним делом који није предвиђен спецификацијом, Понуђач је дужан да
исти испоручи Наручиоцу и да достави рачун за тај резервни део. Рачун, поред осталих
обавезних елемената, треба да садржи цену резервног дела. Цена за такав резервни део не може
бити већа од званичне велепродајне цене овлашћеног увозника, са урачунатим свим трошковима.
Цену резервног дела верификује овлашћено лице Наручиоца . Фактурисање ће се вршити према
јединичним ценама без ПДВ-а и стварно испорученој количини резервних делова. Стварне
количине резервних делова на годишњем нивоу могу бити веће или мање у односу на оквирне
количине из понуде, у зависности од потреба Наручиоца.
Уговор се закључује на процењену вредност предметне набавке, која је наведена у моделу
уговора и траје 12 месеци или до утрошка наведених средстава .
Понуђач је у обавези да у својој Понуди за сваку позицију наведе јединичне цене као и да по
тим ценама испоручи резервне делове. У понуди морају бити понуђени сви резервни делови из
спецификација.
Број понуде:______________
Датум:___________________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса и седиште:___________________________________________
Особа за контакт:___________________________________
ПИБ број:_________________________________________
Прилог 7
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 1 : Citroen Jumper 2002 2.2 HDI ; Jumper 2006 2.2. HDI ;
ВРСТА, КОЛИЧИНА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА ЗАХТЕВУ
НАРУЧИОЦA
CITROEN JUMPER II 2002. 2.2 HDI
NAZIV
BR
SIFRA
JM
KOMADA
1
Filter ulja
1109AL
kom
3
2
Filter vazduha
1444TY
kom
3
3
Filter goriva
1906C4
kom
3
4
Koc.disk pr.
4246Y1
kom
4
5
Disk plocice pr.
425458
gar
4
6
Dobosi
424722
kom
4
7
Obloge kocione
4241L2
gar
1
8
Silen blok manji
352393
kom
4
9
Silen blok veci
352394
kom
4
10
Kugla
364055
kom
6
11
Amortizer pr.
5208G8
kom
4
12
Nosac amor.L
5038E3
kom
3
13
Nosac amor.D
5038E2
kom
3
14
Ploca.amort.
503175
kom
3
15
Lez. nos.amort.
503547
kom
6
16
Kraj spone
4018E0
kom
6
17
Lezaj tocka zad.
373032
kom
2
18
Klizaci celjusti gar.
443939
gar
4
19
Cilin.z.koc.
4402F7
kom
2
20
Glavni kocioni cil.
4601N5
kom
1
21
Glavni cilindar kvacila
218248
kom
1
Произвођач
Page 63 of 111
22
Pomocni cilindar
kvacila
218250
23
Set kvacila
24
kom
1
2050V6
set
1
Kraj letve vol.
4018A4
kom
4
25
Prekidac pod volanom
625388
kom
1
26
Spaner pk kais.
575156
kom
4
27
Spaner plast.
575155
kom
2
28
Vodena pumpa
1201E8
kom
1
29
Protokomer
19208Q
kom
2
30
Nosac motora.D
1839A6
kom
1
31
Nosac motora.L
1807S9
kom
1
32
Alternator
57052C
kom
2
33
Regler alternatora
5761C5
kom
1
34
Retrovizor L
8153CY
kom
1
35
Retrovizor D
8153EF
kom
1
36
Klizac boc.vrata donji.
9033S0
kom
1
37
Klizac boc.vrata sred..
9033K1
kom
1
38
Podizac stakla L
9221Q5
kom
1
39
Podizac stakla D
9222Q3
kom
1
40
Anlaser
5802FJ
kom
2
41
Akumulator 97 Ah
5600TK
kom
2
42
anker ploca sx
4211A1
kom
4
43
anker ploca dx
4212A1
kom
4
44
sirena 12v
6236F6
kom
2
45
glavcina zadnja rest
370177
kom
2
46
lezaj zad toc rest
373032
kom
2
47
senzor magistrale
19207R
kom.
2
48
regulator pritiska
193325
kom
2
CITROEN JUMPER III 2006. 2.2 HDI
Filter ulja
1109CL
kom
130
49
50
Filter vazduha
1444SQ
kom
130
51
Filter goriva
1906C4
kom
130
52
Koc.disk pr.
4249K3
kom
50
Page 64 of 111
53
Disk plocice pr.
425461
gar
120
54
Koc.disk zad.
4249K7
kom
40
55
Disk plocice zad.
425469
gar
50
56
Sajla rucne do tocka
474617
kom
30
57
Sajla rucne centralna
4745Z9
kom
15
58
Viljuska L
3520S0
kom
6
59
Viljuska D
3521P1
kom
6
60
Kugla
364076
kom
80
61
Amortizer pr.
5202ZJ
kom
45
62
Nosac amor.L
5038F3
kom
35
63
Nosac amor.D
5038F4
kom
35
64
Ploca amort.
503626
kom
35
65
Lez. nos.amort.
503547
kom
60
66
Letva volana kpl.
4001E4
kom
1
67
Pumpa volana
4007KK
kom
1
68
Prekidac pod volanom
6242Q2
kom
1
69
Motor brisaca
6405PP
kom
3
70
Remenica pumpe volana
4009P0
kom
3
71
Kraj spone L
381777
kom
20
72
Kraj spone D
381770
kom
20
73
Pk kais
5750YH
kom
50
74
Spaner pk kais.
5751F2
kom
20
75
Roler pk
5751F1
kom
30
76
Roler pk
5751F0
kom
30
77
Set kvacila
2052G8
set
18
78
Retrovizor L
815422
kom
20
79
Kontakt brava
4162HN
kom
5
80
Retrovizor D
8153ZZ
kom
20
81
Far L
6208A5
kom
5
82
Far D
6206A5
kom
5
83
Stop lampa L
6350LE
kom
15
84
Stop lampa D
6351LE
kom
15
85
Sijalica fara 12V H7
621697
kom
450
Page 65 of 111
86
Sijalica fara 12V H1
621698
kom
250
87
Sijalica fara 12V 5W
ubod.
6216A1
kom
150
88
Sijalica stop lampe
21W/5W
6216E1
kom
100
89
sijalica stop lampe 21W
6216A4
kom
50
90
podizac stakla elek. L
9221X7
kom
5
91
podizac stakla elek. D
9222EK
kom
5
92
Vodena pumpa
1201H6
kom
10
93
Grejac mot
5960G2
kom
20
94
Nosac menjaca gor.
1846C2
kom
5
95
Nosac motora
182136
kom
5
96
Nosac menj.donji zad.
180691
kom
10
97
Nosac menj.donji pr.
180695
kom
10
98
Alternator
5705EA
kom
20
99
Regulator prit.pvp
1920QK
kom
25
100
Anlaser
5802AS
kom
20
101
Ukrasna maska
7804S8
kom
6
102
Kvaka kliznih vrata
9101CV
kom
6
103
Vrata klizna
9008P8
kom
1
104
klizac boc.vrata gor. kpl.
9033V3
kom
30
105
klizac boc.vrata sred.
kpl.
9033S3
kom
30
106
klizac boc.vrata donji.
kpl.
9033v8
kom
30
107
metlice brisaca L
6426PW
kom
40
108
metlice brisaca D
6426PX
kom
25
109
lezaj tocka pr.
332671
kom
25
110
glavcina pr.
3307A5
kom
5
111
pumpa goriva u rez.
1525HQ
kom
2
112
Glavni koc.cil.
4601T6
kom
2
113
Motor ventil.hladnjaka
1250H9
kom
2
114
Hladnjak vode motora
1330Q3
kom
6
115
Hladnjak klime
6455HC
kom
6
116
Poklopac filtera ulja
1103L7
kom
10
Page 66 of 111
117
Nosac filtera ulja kpl
1103Q1
kom
3
118
Lonac auspuha zad
1730W0
kom
5
119
Sem.radil.zad
0514C4
kom
5
120
Sem.radil.pr
0514C6
kom
10
121
Set klizaca celjusti
443939
kom
20
122
vodjica klina boc.vrata
914747
kom
10
123
bravica boc.vrata gor
8726T9
kom
10
124
Zica sinhrona
232519
kom
20
125
Zica sinhrona
232520
kom
20
126
Podloska
231465
kom
10
127
Poluga biraca
252586
kom
7
128
Caura poluge biraca
252320
kom
5
129
Caura poluge biraca
252318
kom
5
130
Lezaj diferencijala
312540
kom
1
131
hladnjak egr
1618R4
kom
10
132
cev klime III
6477H0
kom
5
133
vent prit na magis
1920NL
kom
10
134
klema minus III
5642TK
kom
5
135
reostat kabine III
6450XR
kom
15
136
zavrtanj amortizera III
503620
kom
20
137
posuda vode III paraflu
1323Y3
kom
10
138
posuda vode III s.s.
6431G2
kom
7
139
lajsna fara III
7810R0
kom
6
140
lajsna fara III
7810R1
kom
6
141
klema III
6500S7
kom
4
142
branik sred jum III
7401RH
kom
5
143
znak III
7810Q8
kom
4
144
dizna III
1980J7
kom
4
145
kvaka zad vrata III
9101JQ
kom
6
146
odbojna gum .pred amor
5033A7
kom
26
147
krilo prednje III dx
7841W5
kom
1
148
cev auspuha III
1731QL
kom
7
149
rucica saltovanja III
2400FE
kom
6
Page 67 of 111
150
mehanizam brave zad
vr.
871994
151
kuciste filtera vazduha
III
1420S8
152
vezni lim fara
153
kom
4
kom
5
7414TA
kom
8
filter klime III
6447YC
kom
100
154
sajle menjaca jum III
2444FG
kom
8
155
poluosovina sx III kpl.
3272PA
kom
4
156
poluosovina dx III kpl.
3273PJ
kom
4
157
gumice auspuha III
1755E9
kom
50
158
zabica tapacirunga
856543
kom
150
159
granicnik vrata III
9181N9
kom
4
160
zastita amortizera III
5033A6
kom
10
161
osigurac tocka III
334556
kom
20
162
opruga amortizera III
5002NP
kom
20
163
prekidac ventilacije III
kpl
6451YF
kom
8
164
crevo interkulera III
0382KA
kom
20
165
crevo interkulera III
0382LK
kom
8
166
crevo interkulera
dugacko
0382LY
kom
8
167
crevo interkulera III
donj
0382LJ
kom
8
168
glavcina zadnja III
370182
kom
10
169
gibanj zadnji III
5102P8
kom
4
170
prekidac pod volanom
6242Q2
kom
3
171
hladnjak interkulera III
0384K1
kom
8
172
podkrilo III SX
7136FR
kom
6
173
balans stangla jum III
5081N9
kom
1
174
egr ventil III
1618HQ
kom
26
175
amortizer zad III
5206TS
kom
6
176
motor ventilatora
Kab.III
6441Y1
kom
4
177
klizac druka III
210551
kom
15
178
viljuska druk lezaja
211765
kom
15
179
bravica zad sx vrata
8719A3
kom
10
Page 68 of 111
180
senzor abs
4545F1
kom
6
181
cev dizne
1570K7
kom
12
182
cev vp III
1574L4
kom
6
183
zub brave zad vrata III
8726P0
kom
3
184
magistrala
1570P1
kom
6
185
sina branika
7414RP
kom
5
186
dihtung egr vent
1618R8
kom
35
187
lajsna iznad fara
7810R2
kom
4
188
lajsna iznad fara III
7810R3
kom
4
189
Akumulator 97 Ah
5600TK
kom
45
190
klipovi gar. III
0628S8
kom
10
191
ventil usisni III
0948E6
kom.
20
192
ventil izduvni III
0949E3
kom.
20
193
radilica III
0501L1
kom.
1
194
bregasta III
0801EA
kom.
1
195
bregasta III
0801EC
kom.
1
196
spaner lanca III
081828
kom.
10
197
klizac lanca III
0829E0
kom.
10
198
hidrospaner lanca III
081826
kom.
5
199
zupcanik bregaste III
0805H3
kom.
1
200
klackalice III
0903H2
kom.
8
201
pumpa ulja III
1001E9
kom.
4
202
lanac pumpe ulja III
103315
kom.
4
203
klizac lan. pum. ulja III
103318
kom.
4
204
dihtung glave III
0209EH
kom.
5
205
lezajevi lezeci III
0113W1
kom.
10
206
lezajevi lezeci III
0113W9
kom.
10
207
lezajevi lezeci III
0113W2
kom.
10
208
lezajevi lezeci III
0113W0
kom.
10
209
leteci lezajevi III
0606X4
kom.
10
210
leteci lezajevi III
0606X5
kom.
10
211
dihtung medjubloka III
030458
kom.
5
212
klipnjaca III
060397
kom.
4
Page 69 of 111
213
dihtung dekla ventila III
0249E9
kom.
10
214
gumica ventila III
095659
kom.
24
215
dekl razvoda III
0320Z1
kom.
1
216
lanac razvoda III
0816H4
kom.
5
217
klizac lanca gornji III
081827
kom.
5
218
lanac radilice III
0513C6
kom.
5
219
spojnicka osovina III
2311T0
kom.
2
220
set lezaja spojnicke III
237276
kom.
6
221
osovina snopa zupc. III
2316R0
kom.
1
222
set lez. sekund. osov. III
237269
kom.
2
223
zupcanik prve brz. III
233462
kom.
2
224
zupc. druge brz. III
233579
kom.
2
225
zupc. trece brz. III
233670
kom.
2
226
zupc. cetvrte brz, III
233779
kom.
2
227
zupc. pete brz. III
233847
kom.
2
228
sinhron I-II, jum III
2323E5
kom.
5
229
sinhron III-IV, jum III
235366
kom.
5
230
sinhron V, jum III
238824
kom.
5
231
podloska , jum III
231452
kom.
20
232
viljuska I-II, jum III
255376
kom.
3
233
viljuska III-IV, jum III
255466
kom.
3
234
viljuska V, jum III
255834
kom.
3
235
zavrtanj tocka III
540588
kom.
20
236
zabica lajsne bocne III
856543
kom.
100
872082
kom.
8
1006210146
kom.
4
237
rucica za. vrata III
(banana)
238
bendiks III
239
hladnj.ulja. kpl.
1103Q1
kom
3
240
usisna grana III
0361P8
kom.
1
241
rele grejaca III
597093
kom.
1
242
felna 15 cola III
5401P8
kom.
1
243
crevo turbine III
0382LY
kom.
4
244
davac nivoa ulja III
1131J2
kom.
4
Page 70 of 111
245
obloga blatobrana III
7136FQ
kom.
1
246
klema sa plocom III
6545EJ
kom
2
247
dihtung plovka u rez.III
153139
kom.
5
248
pletenica auspuha III
1731Ql
kom.
2
249
prekidac stakla levi III
6554XN
kom.
2
250
prekidac stakla desni III
6554XV
kom.
2
251
cilindar kvacila III
218280
kom.
1
252
kuciste filtera goriva III
1606450580
kom.
2
253
krak sasije III sx
16006539280sx
kom.
1
254
krak sasije III dx
7120QL dx
kom.
1
255
deo sasije III sx
7212VR sx
kom.
1
256
deo sasije III dx
7213TF dx
kom.
1
257
polumesec poluge menj.
III
254917
kom.
12
258
sus pleh III
1607395280
kom.
2
259
caura anlasera III
SBU9009
kom.
5
260
senzor map III
0382GP
kom.
2
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
Напомена: Каталошки број служи да у техничко, технолошком и функционалном смислу јасно и
недвосмислено дефинише резервни део, како оригинал, тако и еквиавалент.
Page 71 of 111
Број понуде:______________
Датум:___________________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса и седиште:___________________________________________
Особа за контакт:___________________________________
ПИБ број:_________________________________________
Прилог 7
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 2 : FIAT DUKATO 2.3 MULTIJET 130 KS, 2012.;
ВРСТА, КОЛИЧИНА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА
ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦA
FIAT DUKATO 2.3 MULTIJET 130 KS, 2012.
BR
NAZIV
SIFRA
JM
KOMADA
8094872
kom
30
1359643080
kom
30
1
Filter ulja
2
Filter vazduha
3
Filter goriva
77366565
kom
30
4
Koc.disk pr.
51848618
kom
20
5
Disk plocice pr.
77364014
gar
20
6
Koc.disk zad.
51848616
kom
10
7
Disk plocice zad.
77364016
gar
15
8
Sajla rucne do tocka
1378321080
kom
12
9
Sajla rucne centralna
1370472080
kom
6
10
Viljuska L
1374223080
kom
2
11
Viljuska D
1374222080
kom
2
12
Kugla
93501837
kom
20
13
Amortizer pr.
50707078
kom
4
14
Nosac amor.L
1350789080
kom
4
15
Nosac amor.D
1350788080
kom
4
16
Lez. nos.amort.
1355179080
kom
8
17
Letva volana kpl.
71794984
kom
1
18
Pumpa volana
5801525984
kom
1
19
Prekidac pod volanom
735536953
kom
1
20
Motor brisaca
77364080
kom
1
Page 72 of 111
21
Kraj spone L
77364253
kom
10
22
Kraj spone D
77364009
kom
10
23
Pk kais
7pk-1096
kom
5
24
Spaner pk kais.
504600412
kom
5
25
Roler pk
504086751
kom
5
26
Set kvacila
71794918
set
2
27
Retrovizor L
735620712
kom
5
28
Kontakt brava
1371429080
kom
1
29
Rretrovizor D
735620713
kom
7
30
Far L
1369497080
kom
4
31
Far D
1369495080
kom
4
32
Stop lampa L
1366455080
kom
2
33
Stop lampa D
1366454080
kom
2
34
Sijalica fara 12V H7
14145090
kom
30
35
Sijalica fara 12V H1
3801N111
kom
30
36
Sijalica fara 12V 5W ubod.
7201621
kom
50
37
Sijalica stop lampe 12V
21W
7201401
kom
20
38
Sijalica stop lampe
21W/5W
7201341
kom
40
39
podizac stakla elek. L
1368922080
kom
2
40
podizac stakla elek. D
1368921080
kom
2
41
Vodena pumpa
504033770
kom
1
42
Grejac mot
500351992
kom
4
43
Nosac menjaca gor.
1346984080
kom
1
44
Nosac motora
1358087080
kom
1
45
Nosac menj.donji zad.
71753298
kom
1
46
Nosac menj.donji pr.
504105914
kom
1
47
Alternator
504385134
kom
1
48
Regulator prit.pvp
71744038
kom
5
49
Anlaser
51832949
kom
2
50
Ukrasna maska
kom
1
51
Kvaka kliznih vrata
735426421
kom
3
52
klizac boc.vrata gor. kpl.
1376700080
kom
3
735443598
Page 73 of 111
53
klizac boc.vrata sred. kpl.
1344266080
kom
3
54
klizac boc.vrata donji. kpl.
1376702080
kom
3
55
lezaj tocka pr.
51745702
kom
10
56
glavcina pr.
51750868
kom
1
57
pumpa goriva u rez.
1348741080
kom
1
58
Glavni koc.cil.
77364123
kom
1
59
Hladnjak vode motora
1349196080
kom
3
60
Hladnjak klime
1371427080
kom
3
61
Nosac filtera ulja kpl
5801555580
kom
1
62
Lonac auspuha zad
1382134080
kom
1
63
Sem.radil.zad
504101720
kom
2
64
Sem.radil.pr
504087648
kom
2
65
Set klizaca celjusti
D41696C
kom
5
66
vodjica klina boc.vrata
1371034080
kom
5
67
Zica sinhrona
163687
kom
1
68
Zica sinhrona
163688
kom
1
69
Podloska
BK22
kom
1
70
Poluga biraca
55238493
kom
1
71
Caura poluge biraca
12575411
kom
1
72
Caura poluge biraca
10519421
kom
1
73
Lezaj diferencijala
9636989880
kom
1
74
hladnjak egr
5801365304
kom
2
75
cev klime
1366878080
kom
2
76
vent prit na magis
71772310
kom
2
77
klema minus
51892464
kom
2
78
reostat kabine
51736821
kom
3
79
zavrtanj amortizera
1348819080
kom
5
80
posuda vode paraflu
1358583080
kom
1
81
posuda vode s.s.
1348579080
kom
1
82
lajsna fara
735425397
kom
1
83
lajsna fara
735425398
kom
1
84
klema plus
51892465
kom
2
85
branik sred
735470253
kom
2
Page 74 of 111
86
znak
735578621
kom
1
87
dizna
71795024
kom
4
88
kvaka zad vrata
735536267
kom
2
89
odbojna gum .pred amor
93501847
kom
3
90
krilo prednje dx
1372143080
kom
1
91
rucica saltovanja
46313590
kom
1
92
mehanizam brave zad vr.
1345728080
kom
1
93
filter klime
77364063
kom
10
94
sajle menjaca
46314119
kom
2
95
zabica tapacirunga
51709495
kom
50
96
granicnik vrata
1384813080
kom
1
97
zastita amortizera
50705790
kom
2
98
prekidac ventilatora
77366210
kom
2
99
opruga amortizera
50708848
kom
3
100
prekidac ventilacije kpl
77366038
kom
2
101
crevo interkulera
1366817080
kom
2
102
crevo interkulera
1344787080
kom
2
103
crevo interkulera dugacko
1366816080
kom
2
104
glavcina zadnja
51754942
kom
4
105
gibanj zadnji
93502110
kom
1
106
prekidac pod volanom
735602953
kom
1
107
hladnjak interkulera
1347700080
kom
1
108
podkrilo SX
1383795080
kom
2
109
amortizer zad
136279080
kom
2
110
motor ventilatora kab.
77564090
kom
1
111
viljuska druk lezaja
1400683788
kom
1
112
bravica zad sx vrata
13797330080
kom
1
113
senzor abs
51725099
kom
1
114
cev dizne
504097481
kom
3
115
zub brave zad vrata
1373901080
kom
1
116
magistrala
5801386699
kom
1
117
panel dx
132600600
kom
1
118
sina branika
1375642080
kom
1
Page 75 of 111
119
dihtung egr vent
504341194
kom
4
120
Akumulator 97 Ah
005148
kom
5
121
ventil usisni
504069199
kom.
8
122
ventil izduvni
504378070
kom.
8
123
zupcanik bregaste
500388688
kom.
1
124
klackalice
55186463
kom.
4
125
pumpa ulja
55236754
kom.
1
126
lanac pumpe ulja
504068388
kom.
1
127
dihtung glave
500387067
kom.
2
128
lezajevi lezeci
8097843
gar.
1
129
leteci lezajevi
5801489336
gar.
1
130
dihtung medjubloka
504087547
gar.
1
131
klipnjaca
5801486982
kom.
1
132
dihtung dekla ventila
504052452
kom.
1
133
gumica ventila
14194670
kom.
16
134
dekl razvoda
504016456
kom.
1
135
zupcasti kais
504076915
kom.
1
136
spaner zatezac zupc. kaisa
504183759
kom.
1
137
spojnicka osovina
9688059080
kom.
1
138
set lezaja spojnicke
9402372949
kom.
1
139
osovina snopa zupc.
9670840588
kom.
1
140
zupcanik prve brz.
9649267388
kom.
1
141
zupc. druge brz.
9621283580
kom.
1
142
zupc. trece brz.
9649780088
kom.
1
143
zupc. cetvrte brz,
9648816080
kom.
1
144
zupc. pete brz.
9644823088
kom.
1
145
zupc. seste brz.
9567437888
kom.
1
146
sinhron I-II,
9620395580
kom.
1
147
sinhron III-IV,
9612190688
kom.
1
148
sinhron V,
9607360690
kom.
1
149
sinhron VI ,
9612190688
kom.
1
150
podloska ,
BK22
kom.
1
151
viljuska I-II,
9681832880
kom.
1
Page 76 of 111
152
viljuska III-IV,
9641742680
kom.
1
153
viljuska V,
9641744980
kom.
1
154
viljuska VI,
9641744980
kom.
1
155
silen blok veci
TD297W
kom.
2
156
silen blok manji
TD360W
kom.
2
157
zavrtanj tocka
11586224
kom.
4
158
zabica lajsne bocne
50011362
kom.
20
159
osigurac ubodni-gar.
V50
kom
30
160
bendiks
ZN1642
kom.
2
161
hladnj.ulja. kpl.
504389092
kom
1
162
rele grejaca
55198090
kom.
2
163
felna 15 cola
1374096080
kom.
1
164
crevo turbine
1366816080
kom.
2
165
davac nivoa ulja
132604122
kom.
1
166
obloga blatobrana
1342577080
kom.
1
167
klema sa plocom
1363173080
kom
1
168
dihtung plovka u rez.
46537483
kom.
1
169
pletenica auspuha
005639
kom.
1
170
prekidac stakla levi
735532905
kom.
1
171
prekidac stakla desni
735532906
kom.
1
172
cilindar kvacila
55192726
kom.
1
173
kuciste filtera goriva
1371439080
kom.
1
174
caura anlasera
10181
kom.
1
175
senzor map
500351377
kom.
1
176
metlica brisaca leva
71805143
kom.
2
177
metlica brisaca desna
71805143
kom.
2
178
poluosovina leva kpl.
1369961080
kom.
1
179
poluosovina desna kpl.
1369960080
kom.
1
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
Напомена: Каталошки број служи да у техничко, технолошком и функционалном смислу јасно и
недвосмислено дефинише резервни део, како оригинал, тако и еквиавалент.
Page 77 of 111
Број понуде:______________
Датум:___________________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса и седиште:___________________________________________
Особа за контакт:___________________________________
ПИБ број:_________________________________________
Прилог 7
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 3 : Citroen Berlingo 1.6 ;
ВРСТА, КОЛИЧИНА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА ЗАХТЕВУ
НАРУЧИОЦA
CITROEN BERLINGO 1,6 , 72 kW, 2011.
BR
NAZIV
SIFRA
JM
KOMADA
1
Filter ulja
1109AH
kom
2
2
Filter vazduha
1444XG
kom
2
3
Filter klime
6447XF
kom.
2
4
Koc.disk pr.
4249J6
kom
2
5
Disk plocice pr.
425425
gar
4
6
Koc.disk zad.
424946
kom
2
7
Disk plocice zad.
1608520480
gar
2
8
Silen blok manji
352391
kom
2
9
Silen blok veci
352392
kom
2
10
Kugla
364068
kom
2
11
Amortizer pr. L
5208081
kom
1
12
Amortizer pr. D
5208082
kom
1
13
Nosac amor.L
5038GO
kom
2
14
Nosac amor.D
5038GO
kom
2
15
Ploca.amort.
503563
kom
2
16
Lez. nos.amort.
503151
kom
2
17
Kraj spone
3812F4
kom
2
18
Lezaj tocka zad.
374894
kom
2
19
Glavni kocioni cil.
4601Y8
kom
1
20
Glavni cilindar kvacila
218299
kom
1
21
Set kvacila
1607387880
set
1
22
Kraj letve vol.
381788
kom
2
Proizvođač
Page 78 of 111
23
Pk kais
5750RG
kom.
2
24
Spaner pk kais.
5751G9
kom
2
25
Termostat sa kucistem
V764558080
kom
2
26
Termodavac
1338F3
kom
2
27
Nosac motora.D
1807GJ
kom
2
28
Nosac motora.L
184451
kom
2
29
Akumulator 60Ah
005146
kom
1
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
Напомена: Каталошки број служи да у техничко, технолошком и функционалном смислу јасно и
недвосмислено дефинише резервни део, како оригинал, тако и еквиавалент.
Page 79 of 111
Број понуде:______________
Датум:___________________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса и седиште:___________________________________________
Особа за контакт:___________________________________
ПИБ број:_________________________________________
Прилог 7
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 4 : PEZO 206 XR PRESENCE 1.9D , 51kW, 2011.;
ВРСТА, КОЛИЧИНА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА ЗАХТЕВУ
НАРУЧИОЦA
PEZO 206 XR PRESENCE 1.9D , 51kW, 2011.
BR
NAZIV
SIFRA
JM
KOMADA
1
Filter ulja
OP54011
kom
3
2
Filter vazduha
AP08014
kom
3
3
Filter goriva
PE81612
kom
3
4
Koc.disk pr.
92043103
kom
4
5
Disk plocice pr.
5730519
gar
2
6
Dobosi
700-241
kom
2
7
Obloge kocione
0986487823
gar
4
8
Silen blok manji
62730031
kom
2
9
Silen blok veci
985935
kom
2
10
Kugla
3523AS
kom
2
11
Amortizer pr.
22-052964
kom
2
12
Nosac amor.L
802213
kom
2
13
Nosac amor.D
802214
kom
2
14
Ploca.amort.
VKDA35306
kom
2
15
Lez. nos.amort.
VKD35002
kom
2
16
Kraj spone
915902
kom
2
17
Lezaj tocka zad.
GK3556
kom
1
18
Cilin.z.koc.
101-579
kom
2
19
Glavni kocioni cil.
202-297
kom
1
20
Glavni cilindar kvacila
6283000131
kom
1
21
Set kvacila
3000951069
set
1
22
Kraj letve vol.
1669-AMC
kom
2
Proizvođač
Page 80 of 111
23
Pk kais
6PK1390
kom.
2
24
Spaner pk kais.
531055010
kom
2
25
Spaner plast.
532043310
kom
2
26
Vodena pumpa
10747
kom
1
27
Nosac motora.D
64130009
kom
1
28
Nosac motora.L
64130006
kom
1
29
Termostat
60909327
kom
1
30
Termodavac
7.3320
kom
1
31
Regler alternatora
VRPR2299
kom
1
32
Akumulator 60 Ah
005146
kom
1
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
Напомена: Каталошки број служи да у техничко, технолошком и функционалном смислу јасно и
недвосмислено дефинише резервни део, како оригинал, тако и еквиавалент.
Page 81 of 111
Број понуде:______________
Датум:___________________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса и седиште:___________________________________________
Особа за контакт:___________________________________
ПИБ број:_________________________________________
Прилог 7
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 5 : Škoda Fabia 1.2 2005 ; Škoda Fabia 1.9 SDI 2004 ; Škoda Fabia 1.9 TDI 2005
ВРСТА, КОЛИЧИНА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА ЗАХТЕВУ
НАРУЧИОЦA
SKODA FABIA CLASSIC 1.2 , 47kW, 2005.
BR
SIFRA
JM
KOMADA
Filter ulja
NAZIV
40427
kom
3
1
2
Filter vazduha
AP189
kom
3
3
Filter goriva
31.833.00
kom
3
4
Koc.disk pr.
BG3695
kom
4
5
Disk plocice pr.
LP1601
gar
2
6
Dobosi
30924034
kom
2
7
Obloge kocione
0986487270
gar
4
8
Silen blok manji
1140202800
kom
2
9
Silen blok veci
2971001
kom
2
10
Kugla
109134586
kom
2
11
Amortizer pr.
16451
kom
2
12
Nosac amor.L
KB657.13
kom
2
13
Nosac amor.D
KB657.13
kom
2
14
Ploca.amort.
1456301
kom
2
15
Lez. nos.amort.
801038
kom
2
16
Kraj spone
TA1795
kom
2
17
Lezaj tocka zad.
102077
kom
1
18
Cilin.z.koc.
LW49038
kom
2
19
Glavni kocioni cil.
6Q0611019Q
kom
1
20
Glavni cilindar kvacila
6283005802
kom
1
21
Set kvacila
HK7837
set
1
22
Kraj letve vol.
6Q04238106
kom
2
Proizvođač
Page 82 of 111
23
Pk kais
6PK1873
kom.
2
24
Spaner pk kais.
03E903133A
kom
2
25
Spaner plast.
03D145276D
kom
2
26
Vodena pumpa
24-0855
kom
1
27
Nosac motora.D
80001055
kom
1
28
Nosac motora.L
30931123
kom
1
29
Termostat
113287
kom
1
30
Termodavac
059919501A
kom
1
31
Regler alternatora
VRPR254
kom
1
32
Akumulator 60 Ah
005146
kom
1
SKODA FABIA CLASSIC 1.9 SDI , 47kW, 2004.
BR
NAZIV
SIFRA
JM
KOMADA
1
Filter ulja
OE65011
kom
3
2
Filter vazduha
AP18911
kom
3
3
Filter goriva
PP83915
kom
3
4
Koc.disk pr.
32914404
kom
4
5
Disk plocice pr.
5719853
gar
2
6
Dobosi
30924034
kom
2
7
Obloge kocione
0986487270
gar
4
8
Silen blok manji
1140202800
kom
2
9
Silen blok veci
2971001
kom
2
10
Kugla
109134586
kom
2
11
Amortizer pr.
16451
kom
2
12
Nosac amor.L
KB657.13
kom
2
13
Nosac amor.D
KB657.13
kom
2
14
Ploca.amort.
1456301
kom
2
15
Lez. nos.amort.
801038
kom
2
16
Kraj spone
TA1795
kom
2
17
Lezaj tocka zad.
102077
kom
1
18
Cilin.z.koc.
LW49038
kom
2
19
Glavni kocioni cil.
6Q0611019Q
kom
1
Proizvođač
Page 83 of 111
20
Glavni cilindar kvacila
6283005802
kom
1
21
Set kvacila
HK7836
set
1
22
Kraj letve vol.
6Q042381013
kom
2
23
Pk kais
6PK1095
kom.
2
24
Spaner pk kais.
534016410
kom
2
25
Vodena pumpa
VKPC81418
kom
1
26
Nosac motora.D
110495755
kom
1
27
Nosac motora.L
2997801
kom
1
28
Termostat
050121113C
kom
1
29
Termodavac
1874
kom
1
30
Regler alternatora
VRPR254
kom
1
31
Akumulator 60 Ah
005146
kom
1
SKODA FABIA SEDAN 1.9 TDI , 74kW, 2005.
BR
NAZIV
SIFRA
JM
KOMADA
1
Filter ulja
OE65011
kom
3
2
Filter vazduha
AP18911
kom
3
3
Filter goriva
24.437.00
kom
3
4
Koc.disk pr.
BG3208
kom
4
5
Disk plocice pr.
LP1514
gar
2
6
Dobosi
30924034
kom
2
7
Obloge kocione
986487270
gar
4
8
Silen blok manji
1140202800
kom
2
9
Silen blok veci
2971001
kom
2
10
Kugla
109134586
kom
2
11
Amortizer pr.
16451
kom
2
12
Nosac amor.L
KB657.13
kom
2
13
Nosac amor.D
KB657.13
kom
2
14
Ploca.amort.
1456301
kom
2
15
Lez. nos.amort.
801038
kom
2
16
Kraj spone
TA1795
kom
2
17
Lezaj tocka zad.
102077
kom
1
18
Cilin.z.koc.
LW49038
kom
2
Proizvođač
Page 84 of 111
19
Glavni kocioni cil.
6Q0611019Q
kom
1
20
Glavni cilindar kvacila
628300502
kom
1
21
Set kvacila
3000845701
set
1
22
Kraj letve vol.
6Q0423810B
kom
2
23
Pk kais
6PK1180
kom.
1
24
Spaner pk kais.
038903315AH
kom
1
25
Vodena pumpa
045121611H
kom
1
26
Nosac motora.D
6Q0199851AP
kom
1
27
Nosac motora.L
6Q0199555AE
kom
1
28
Termostat
050121113C
kom
1
29
Termodavac
1874
kom
1
30
Regler alternatora
VRPR254
kom
2
31
Akumulator 60 Ah
005146
kom
1
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
Напомена: Каталошки број служи да у техничко, технолошком и функционалном смислу јасно и
недвосмислено дефинише резервни део, како оригинал, тако и еквиавалент.
Page 85 of 111
Број понуде:______________
Датум:___________________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса и седиште:___________________________________________
Особа за контакт:___________________________________
ПИБ број:_________________________________________
Прилог 7
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 6 : Fiat Punto Classic Emotion 1.2 2013 ; Fiat Grande Punto 1.3 JTD 2011 ; YUGO
Skala 55 (Z – 101) 2006
ВРСТА, КОЛИЧИНА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА
ЗАХТЕВУ
FIAT PUNTO CLASSIC1,2 EMOTION . 44kW, 2013.
BR
SIFRA
JM
KOMADA
1
Filter ulja
NAZIV
OP545/2
kom
2
2
Filter vazduha
AP022/1
kom
2
3
Filter klime
K1101
kom.
2
4
Koc.disk pr.
BG2458
kom
4
5
Disk plocice pr.
LP851
gar
4
6
Dobosi
BF200
kom
2
7
Obloge kocione
0986487596
gar
2
8
Silen blok veci
TD359W
kom
2
9
Amortizer pr.
16306
kom
2
10
Nosac amor.L
MK095
kom
2
11
Nosac amor.D
MK095
kom
2
12
Kraj spone
TA1506
kom
4
13
Lezaj tocka zad.
VKBA3540
kom
2
14
Cilin.z.koc.
LW10100
kom
2
15
Glavni kocioni cil.
202-289
kom
1
16
Glavni cilindar kvacila
88165
kom
1
17
Set kvacila
HK7617
set
1
18
Kraj letve vol.
TA1818
kom
2
19
Pk kais
5PK-1198
kom.
2
20
Spaner pk kais.
55242399
kom
2
21
Nosac motora.D
46578871
kom
1
22
Nosac motora.L
148814
kom
1
Proizvođač
Page 86 of 111
23
Termostat sa kucistem
TH5069.87J
kom
1
24
Termodavac
WS2633
kom
1
25
Regler alternatora
VRF158
kom
1
26
Akumulator 44Ah
012314
kom
1
FIAT GRANDE PUNTO 1,3 JTD , 55kW, 2011.
BR
NAZIV
SIFRA
JM
KOMADA
OE670
kom
2
Filter vazduha
AP078/1
kom
2
3
Filter goriva
2400EO1
kom
2
4
Filter klime
K1172
kom.
2
5
Koc.disk pr.
BG4004
kom
4
6
Disk plocice pr.
LP1722
gar
4
7
Dobosi
24.0222-8037.1
kom
2
8
Obloge kocione
GS8719
gar
2
9
Silen blok manji
40928475
kom
2
10
Silen blok veci
OBU678
kom
2
11
Kugla
05154-AMC
kom
2
12
Amortizer pr.
68064
kom
2
13
Nosac amor.L
50521707
kom
2
14
Nosac amor.D
50521707
kom
2
15
Kraj spone
TA2338
kom
4
16
Lezaj tocka zad.
713606350
kom
2
17
Glavni kocioni cil.
05-0675
kom
1
18
Glavni cilindar kvacila
70F174
kom
1
19
Set kvacila
3000951508
set
1
20
Kraj letve vol.
TA2413
kom
2
21
Pk kais
6PK1318
kom.
1
22
Spaner pk kais.
51821652
kom
1
23
Nosac motora.D
32282
kom
1
24
Nosac motora.L
55702851
kom
1
25
Termostat sa kucistem
55206391
kom
1
26
Termodavac
82395481
kom
1
1
Filter ulja
2
Proizvođač
Page 87 of 111
27
Regler alternatora
VRF158
kom
1
28
Akumulator 60 Ah
005146
kom
1
YUGO SKALA 1100 (Z-101), 55 KS, 2006.
BR
NAZIV
SIFRA
JM
KOMADA
1
Filter ulja
NE
kom
3
2
Filter vazduha
NE
kom
3
3
Koc.disk pr.
NE
kom
4
4
Disk plocice pr.
NE
gar
2
5
Dobosi
NE
kom
2
6
Paknovi
NE
gar
4
7
Oscilirajuće rame
NE
kom
4
8
Gumice balans štangle
NE
gar
2
9
Amortizer pr.
NE
kom
2
10
Spona
NE
kom
4
11
Kraj spone
NE
kom
4
12
Ležaj točka prednji
NE
kom
4
13
Glavčina sa ležajem zad.
NE
kom
2
14
Cilin.z.koc.
NE
kom
4
15
Glavni kocioni cil.
NE
kom
1
16
Sajla kvacila
NE
kom
1
17
Set kvacila
NE
set
2
18
Birač brzina sa ručicom
NE
kom
2
19
Pumpa benzina
NE
kom
2
20
Karburator
NE
kom
2
21
Razvodna kapa
NE
kom
2
22
Razvodna ruka
NE
kom
2
23
Razvodnik kpl.
NE
kom
1
24
Kablovi razvodnika
NE
gar
2
25
Zupčanik uljne pumpe
NE
kom
2
26
Svećice
NE
gar
2
27
Komutator paljenja
NE
kom
1
28
Bobina
NE
kom
1
Proizvođač
Page 88 of 111
29
Sajla gasa
NE
kom
2
30
Sajla sauga
NE
kom
2
31
Klinasti kais
NE
kom.
2
32
Vodena pumpa
NE
kom
2
33
Zupčasti kaiš
NE
kom
2
34
Španer zupčastog kaiša
NE
kom
2
35
Nosac motora.D
NE
kom
1
36
Nosac motora.L
NE
kom
1
37
Nosač motora donji
NE
kom
1
38
Nosač motora gornji
(koska)
NE
kom
1
39
Termostat
NE
kom
2
40
Termodavac
NE
kom
2
41
Regler alternatora
NE
kom
2
42
Alternator
NE
kom
1
43
Anlaser
NE
kom
1
44
Bendiks anlasera
NE
kom
2
45
Akumulator 45 Ah
NE
kom
2
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
Напомена: Каталошки број служи да у техничко, технолошком и функционалном смислу јасно и
недвосмислено дефинише резервни део, како оригинал, тако и еквиавалент.
Page 89 of 111
Број понуде:______________
Датум:___________________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса и седиште:___________________________________________
Особа за контакт:___________________________________
ПИБ број:_________________________________________
Прилог 7
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 7 : Opel Vektra C 1.6 2005
ВРСТА, КОЛИЧИНА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА
ЗАХТЕВУ
OPEL VECTRA C 1.6 74kW, 2005.
BR
SIFRA
JM
KOMADA
1
Filter ulja
NAZIV
5650305
kom
3
2
Filter vazduha
835630
kom
3
3
Filter goriva
818508
kom
3
4
Koc.disk pr.
93171497
kom
4
5
Disk plocice pr.
1605282
gar
2
6
Koc.disk zad.
569115
kom
2
7
Disk plocice zad.
1605973
gar
2
8
Silen blok manji
352357
kom
2
9
Silen blok veci
352319
kom
2
10
Viljuska pr.leva kpl.
352051
kom
2
11
Viljuska pr.des. kpl.
352052
kom
2
12
Amortizer pr.
13158657
kom
2
13
Nosac amor.L
344529
kom
2
14
Nosac amor.D
344529
kom
2
15
Lez. nos.amort.
344503
kom
2
16
Kraj spone
160322817
kom
2
17
Lezaj tocka zad.
1604314
kom
1
18
Glavni kocioni cil.
558092
kom
1
19
Glavni cilindar kvacila
5679304
kom
1
20
Set kvacila
621302709
set
1
21
Kraj letve vol.
1603229
kom
2
22
Pk kais
6340600
kom.
1
Proizvođač
Page 90 of 111
23
Spaner pk kais.
1340555
kom
1
24
Vodena pumpa
1334077
kom
1
25
Nosac motora.D
5684087
kom
1
26
Nosac motora.L
5684677
kom
1
27
Termostat sa kucistem
1338003
kom
1
28
Termodavac
90541520
kom
1
29
Regler alternatora
9949575
kom
1
30
Akumulator 60 Ah
5001255
kom
1
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
Напомена: Каталошки број служи да у техничко, технолошком и функционалном смислу јасно и
недвосмислено дефинише резервни део, како оригинал, тако и еквиавалент.
Page 91 of 111
Број понуде:______________
Датум:___________________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса и седиште:___________________________________________
Особа за контакт:___________________________________
ПИБ број:_________________________________________
Прилог 7
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 8 : Mercedes Sprinter 211 CD KB 2004
ВРСТА, КОЛИЧИНА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА
ЗАХТЕВУ
Mercedes Sprinter 211 CD KB 2004
BR
SIFRA
JM
KOMADA
1
Filter ulja
NAZIV
6111800009
kom
3
2
Filter vazduha
6900947004
kom
3
3
Filter goriva
6110900852
kom
3
4
Koc.disk pr.
9024210312
kom
4
5
Disk plocice pr.
9014210410
gar
4
6
Disk plocice zad.
9014230612
gar
4
7
Obloge kocione
0034206420
gar
4
8
Silen blok viljus.
9013330214
kom
4
9
Kugla
9013330727
kom
2
10
Amortizer pr.
9013200230
kom
2
11
Nosac amor.L
9013230085
kom
2
12
Nosac amor.D
9013230085
kom
2
13
Kraj spone
9014600148
kom
2
14
Lezaj tocka zad.
9023500068
kom
1
15
Glavni kocioni cil.
0004317101
kom
1
16
Glavni cilindar kvacila
0002903212
kom
1
17
Set kvacila
0202502901
set
1
18
Kraj letve vol.
9014600255
kom
2
19
Pk kais
0129970792
kom.
2
20
Spaner pk kais.
6112000270
kom
2
21
Roler pk kais
0002020019
kom
2
22
Vodena pumpa
6112000501
kom
1
Proizvođač
Page 92 of 111
23
Nosac motora.D
9012412413
kom
1
24
Nosac motora.L
9012412413
kom
1
25
Akumulator 95 Ah
005148
kom
1
26
Termostat sa kucistem
6112000215
kom
1
27
Termodavac
0005425118
kom
1
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
Напомена: Каталошки број служи да у техничко, технолошком и функционалном смислу јасно и
недвосмислено дефинише резервни део, како оригинал, тако и еквиавалент.
Page 93 of 111
Број понуде:______________
Датум:___________________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса и седиште:___________________________________________
Особа за контакт:___________________________________
ПИБ број:_________________________________________
Прилог 7
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 9 : VW Transporter 102 TDI 4*4 2001
ВРСТА, КОЛИЧИНА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА
ЗАХТЕВУ
VW TRANSPORTER 102 TDI 4X4 , 75 KW, 2001.
BR
SIFRA
JM
KOMADA
1
Filter ulja
NAZIV
074115561
kom
2
2
Filter vazduha
074129620
kom
2
3
Filter goriva
1H0127401C
kom
2
4
Koc.disk pr.
7D0615301C
kom
4
5
Disk plocice pr.
7D0698151
gar
2
6
Dobosi
704783037
kom
2
7
Obloge kocione
701698525A
gar
4
8
Silen blok manji
701407183
kom
2
9
Silen blok veci
7D0407140A
kom
2
10
Kugla
701407361B
kom
2
11
Amortizer pr.
7D0413031C
kom
2
12
Nosac amor.L
701413335C
kom
2
13
Nosac amor.D
701413336C
kom
2
14
Lez. nos.amort.
411513129
kom
2
15
Kraj spone
701419812D
kom
2
16
Lezaj tocka zad.
701598625A
kom
1
17
Cilin.z.koc.
701611047
kom
2
18
Glavni kocioni cil.
7M0611019
kom
1
19
Glavni cilindar kvacila
701721401B
kom
1
20
Set kvacila
074198141AX
set
1
21
Kraj letve vol.
701419810B
kom
2
22
Pk kais
074145933AK
kom.
1
Proizvođač
Page 94 of 111
23
Spaner pk kais.
028903315B
kom
1
24
Roler pk kais
028145278E
kom
1
25
Vodena pumpa
076121005A
kom
1
26
Nosac motora.D
7D0199132E
kom
1
27
Nosac motora.L
7D0399107AL
kom
1
28
Termostat sa kucistem
069121113
kom
1
29
Termodavac
701919369D
kom
1
30
Akumulator 97 Ah
500012100
kom
2
31
Regler alternatora
028903803DX
kom
1
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
Напомена: Каталошки број служи да у техничко, технолошком и функционалном смислу јасно и
недвосмислено дефинише резервни део, како оригинал, тако и еквиавалент.
Page 95 of 111
Број понуде:______________
Датум:___________________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:____________________________________
Адреса и седиште:___________________________________________
Особа за контакт:___________________________________
ПИБ број:_________________________________________
Прилог 7
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 10 : Стакла за возила
ВРСТА, КОЛИЧИНА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА
ЗАХТЕВУ
STAKLA ZA SANITET. VOZILA CITROEN JUMP. II 2002., JUMP. III 2006.; FIAT
DUKATO III 2014. I OSTALA VOZILA
BR
SIFRA
JM
KOMADA
1
Vozacko staklo
NAZIV
8116HA
kom
1
2
Staklo vrata L
926543
kom
1
3
Staklo vrata D
926544
kom
1
4
Vozacko staklo
8116SV
kom
16
5
Staklo vrata leptir L
926552
kom
1
6
Staklo vrata leptir D
926553
kom
1
7
Staklo zadnjih vrata
8744Z1
kom
10
8
Staklo Sx iza vozac. vrata
8569HQ
kom
5
9
Staklo kliznih vrata
8569JA
kom
3
10
Staklo kliznih vrata (za L2H2)
1344231080
kom
2
11
Staklo zad. Sx panela
8569KS
kom
5
12
Staklo zad. Dx. panela
8569ZW
kom
10
Proizvođač
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
Напомена: Каталошки број служи да у техничко, технолошком и функционалном смислу јасно и
недвосмислено дефинише резервни део, како оригинал, тако и еквиавалент.
Уградња резервног дела ће се вршити у кругу Завода према потреби Наручиоца .
За резервни делове под редним бројем 7,8,9,10,11,12 је потребно понудити затамњена стакла , са црном фолијом
(„Private dark“).
Page 96 of 111
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 1 : Citroen Jumper 2002 2.2HDI ; Jumper 2006 2.2.HDI ;
Прилог 8
Назив понуђача:___________________________________
Адреса и седиште:_________________________________
ПИБ број:________________________________________
Особа за контакт:__________________________________
Број понуде:______________________________________
Датум:___________________________________________
(попуњава понуђач)
1
2
3
4
5
6
Назив
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (без
ПДВ-а)
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (са
ПДВ-пм)
Трпшкпви
увпза
Трпшкпви
трансппрта и
псигураоа
Остали
трпшкпви
ПАРТИЈА 1 :
Citroen Jumper
2002 2.2HDI ;
Jumper 2006
2.2.HDI ;
Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити
исказане структуре цене за сваку партију посебно.
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:
 у колони 2. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (без ПДВ-а);
 у колони 3. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (са ПДВ-ом);
 у колони 4. - трошкови увоза - уколико је понуђач увозник потребно је навести трошкове царине; (податак
се исказује процентуално);
 у колони 5. - трошкови транспорта и осигурања (податак се исказује процентуално);
 у колони 6. - остали трошкови (податак се исказује процентуално
Page 97 of 111
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 2 : Fiat Dukato 2.3 MJT 2014
Прилог 8
Назив понуђача:___________________________________
Адреса и седиште:_________________________________
ПИБ број:________________________________________
Особа за контакт:__________________________________
Број понуде:______________________________________
Датум:___________________________________________
(попуњава понуђач)
1
2
3
4
5
6
Назив
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (без
ПДВ-а)
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (са
ПДВ-пм)
Трпшкпви
увпза
Трпшкпви
трансппрта и
псигураоа
Остали
трпшкпви
ПАРТИЈА 2 :
Fiat Dukato 2.3
MJT 2014
Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити
исказане структуре цене за сваку партију посебно.
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:
 у колони 2. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (без ПДВ-а);
 у колони 3. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (са ПДВ-ом);
 у колони 4. - трошкови увоза - уколико је понуђач увозник потребно је навести трошкове царине; (податак
се исказује процентуално);
 у колони 5. - трошкови транспорта и осигурања (податак се
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 3 : Citroen Berlingo 1.6 ;
Прилог 8
Назив понуђача:___________________________________
Адреса и седиште:_________________________________
ПИБ број:________________________________________
Особа за контакт:__________________________________
Број понуде:______________________________________
Датум:___________________________________________
(попуњава понуђач)
1
2
3
4
5
6
Назив
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (без
ПДВ-а)
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (са
ПДВ-пм)
Трпшкпви
увпза
Трпшкпви
трансппрта и
псигураоа
Остали
трпшкпви
ПАРТИЈА 3 :
Citroen Berlingo
1.6 ;
Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити
исказане структуре цене за сваку партију посебно.
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:
 у колони 2. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (без ПДВ-а);
 у колони 3. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (са ПДВ-ом);
 у колони 4. - трошкови увоза - уколико је понуђач увозник потребно је навести трошкове царине; (податак
се исказује процентуално);
 у колони 5. - трошкови транспорта и осигурања (податак се исказује процентуално);
 у колони 6. - остали трошкови (податак се исказује процентуално
Page 99 of 111
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 4 ; Pežo 1.9 D XR Presence 2011
Прилог 8
Назив понуђача:___________________________________
Адреса и седиште:_________________________________
ПИБ број:________________________________________
Особа за контакт:__________________________________
Број понуде:______________________________________
Датум:___________________________________________
(попуњава понуђач)
1
2
3
4
5
6
Назив
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (без
ПДВ-а)
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (са
ПДВ-пм)
Трпшкпви
увпза
Трпшкпви
трансппрта и
псигураоа
Остали
трпшкпви
ПАРТИЈА 4 :
Pežo 1.9 D XR
Presence 2011
Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити
исказане структуре цене за сваку партију посебно.
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:
 у колони 2. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (без ПДВ-а);
 у колони 3. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (са ПДВ-ом);
 у колони 4. - трошкови увоза - уколико је понуђач увозник потребно је навести трошкове царине; (податак
се исказује процентуално);
 у колони 5. - трошкови транспорта и осигурања (податак се исказује процентуално);
 у колони 6. - остали трошкови (податак се исказује процентуално
Page 100 of 111
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 5 : Škoda Fabia 1.2 2005 ; Škoda Fabia 1.9 SDI 2004 ; Škoda Fabia 1.9 TDI 2005
Прилог 8
Назив понуђача:___________________________________
Адреса и седиште:_________________________________
ПИБ број:________________________________________
Особа за контакт:__________________________________
Број понуде:______________________________________
Датум:___________________________________________
(попуњава понуђач)
1
2
3
4
5
6
Назив
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (без
ПДВ-а)
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (са
ПДВ-пм)
Трпшкпви
увпза
Трпшкпви
трансппрта и
псигураоа
Остали
трпшкпви
ПАРТИЈА 5 :
Škoda Fabia 1.2
2005 ; Škoda
Fabia 1.9 SDI
2004 ; Škoda
Fabia 1.9 TDI
2005
Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити
исказане структуре цене за сваку партију посебно.
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:
 у колони 2. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (без ПДВ-а);
 у колони 3. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (са ПДВ-ом);
 у колони 4. - трошкови увоза - уколико је понуђач увозник потребно је навести трошкове царине; (податак
се исказује процентуално);
 у колони 5. - трошкови транспорта и осигурања (податак се исказује процентуално);
 у колони 6. - остали трошкови (податак се исказује процентуално
Page 101 of 111
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРTИЈА 6 : Fiat Punto Classic Emotion 1.2 2013 ; Fiat Grande Punto 1.3 JTD 2011 ; YUGO Skala
55 (Z – 101) 2006
Прилог 8
Назив понуђача:___________________________________
Адреса и седиште:_________________________________
ПИБ број:________________________________________
Особа за контакт:__________________________________
Број понуде:______________________________________
Датум:___________________________________________
(попуњава понуђач)
1
2
3
4
5
6
Назив
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (без
ПДВ-а)
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (са
ПДВ-пм)
Трпшкпви
увпза
Трпшкпви
трансппрта и
псигураоа
Остали
трпшкпви
ПАРTИЈА 6 :
Fiat Punto
Classic Emotion
1.2 2013 ; Fiat
Grande Punto 1.3
JTD 2011 ;
YUGO Skala 55
(Z – 101) 2006
Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити
исказане структуре цене за сваку партију посебно.
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:
 у колони 2. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (без ПДВ-а);
 у колони 3. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (са ПДВ-ом);
 у колони 4. - трошкови увоза - уколико је понуђач увозник потребно је навести трошкове царине; (податак
се исказује процентуално);
 у колони 5. - трошкови транспорта и осигурања (податак се исказује процентуално);
 у колони 6. - остали трошкови (податак се исказује процентуално
Page 102 of 111
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 7 : Opel Vektra C 1.6 2005
Прилог 8
Назив понуђача:___________________________________
Адреса и седиште:_________________________________
ПИБ број:________________________________________
Особа за контакт:__________________________________
Број понуде:______________________________________
Датум:___________________________________________
(попуњава понуђач)
1
2
3
4
5
6
Назив
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (без
ПДВ-а)
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (са
ПДВ-пм)
Трпшкпви
увпза
Трпшкпви
трансппрта и
псигураоа
Остали
трпшкпви
ПАРТИЈА 7 :
Opel Vektra C
1.6 2005
Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити
исказане структуре цене за сваку партију посебно.
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:
 у колони 2. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (без ПДВ-а);
 у колони 3. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (са ПДВ-ом);
 у колони 4. - трошкови увоза - уколико је понуђач увозник потребно је навести трошкове царине; (податак
се исказује процентуално);
 у колони 5. - трошкови транспорта и осигурања (податак се исказује процентуално);
 у колони 6. - остали трошкови (податак се исказује процентуално
Page 103 of 111
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 8 : Mercedes Sprinter 211 CD KB 2004
Прилог 8
Назив понуђача:___________________________________
Адреса и седиште:_________________________________
ПИБ број:________________________________________
Особа за контакт:__________________________________
Број понуде:______________________________________
Датум:___________________________________________
(попуњава понуђач)
1
2
3
4
5
6
Назив
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (без
ПДВ-а)
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (са
ПДВ-пм)
Трпшкпви
увпза
Трпшкпви
трансппрта и
псигураоа
Остали
трпшкпви
ПАРТИЈА 8 :
Mercedes
Sprinter 211 CD
KB 2004
Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити
исказане структуре цене за сваку партију посебно.
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:
 у колони 2. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (без ПДВ-а);
 у колони 3. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (са ПДВ-ом);
 у колони 4. - трошкови увоза - уколико је понуђач увозник потребно је навести трошкове царине; (податак
се исказује процентуално);
 у колони 5. - трошкови транспорта и осигурања (податак се исказује процентуално);
 у колони 6. - остали трошкови (податак се исказује процентуално
Page 104 of 111
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 9 : VW Transporter 102 TDI 4*4 2001
Прилог 8
Назив понуђача:___________________________________
Адреса и седиште:_________________________________
ПИБ број:________________________________________
Особа за контакт:__________________________________
Број понуде:______________________________________
Датум:___________________________________________
(попуњава понуђач)
1
2
3
4
5
6
Назив
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (без
ПДВ-а)
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (са
ПДВ-пм)
Трпшкпви
увпза
Трпшкпви
трансппрта и
псигураоа
Остали
трпшкпви
ПАРТИЈА 9 :
VW Transporter
102 TDI 4*4
2001
Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити
исказане структуре цене за сваку партију посебно.
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:
 у колони 2. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (без ПДВ-а);
 у колони 3. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (са ПДВ-ом);
 у колони 4. - трошкови увоза - уколико је понуђач увозник потребно је навести трошкове царине; (податак
се исказује процентуално);
 у колони 5. - трошкови транспорта и осигурања (податак се исказује процентуално);
 у колони 6. - остали трошкови (податак се исказује процентуално
Page 105 of 111
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 10 : Стакла за возила
Прилог 8
Назив понуђача:___________________________________
Адреса и седиште:_________________________________
ПИБ број:________________________________________
Особа за контакт:__________________________________
Број понуде:______________________________________
Датум:___________________________________________
(попуњава понуђач)
1
2
3
4
5
6
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (са
ПДВ-пм)
Трпшкпви
увпза
Трпшкпви
трансппрта и
псигураоа
Остали
Назив
Укупна вреднпст
FCO магацин
Наручипца (без
ПДВ-а)
трпшкпви
ПАРТИЈА 10 :
Стакла за возила
Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити
исказане структуре цене за сваку партију посебно.
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:
 у колони 2. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (без ПДВ-а);
 у колони 3. - укупна вредност FCO магацин Наручиоца (са ПДВ-ом);
 у колони 4. - трошкови увоза - уколико је понуђач увозник потребно је навести трошкове царине; (податак
се исказује процентуално);
 у колони 5. - трошкови транспорта и осигурања (податак се исказује процентуално);
 у колони 6. - остали трошкови (податак се исказује процентуално
Page 106 of 111
Прилог бр.9
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Предмет:
Трошак израде понуде са урачунатим ПДВом
Објашњење: У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са
Чланом 88. Закона о јавним набавкама.
Page 107 of 111
Прилог бр. 10
Предмет : ИЗЈАВА
О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
На основу Закона о јавним набавкама ( »Службени гласник Републике Србије«, бр. 142 од
29.12.2012. године), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране „Градског
завода за хитну медицинску помоћ“ Београд, за набавку
ДОБРА – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА ; партија бр. __
______________________
Изјављујемо да ћемо приликом потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ :
2. Финансијску гаранцију за добро извршење посла без урачунатог ПДВ-а, која је издата у форми:
а) Банкарске гаранције или
б) Регистроване менице са меничним овлашћењем, или
ц) _________________________________________________________________
(Заокружити једну од наведених финансијских гаранција, или под ц навести неку другу, у складу са
Законом о јавним набавкама)
У , ......................... 201___.године
ПОНУЂАЧ
.............................................
Page 108 of 111
ЛОГО ПОНУЂАЧА
На основу Закона о меници ( “Сл.лист ФНРЈ” бр. 104/46 и 18/58 , “Сл. лист СФРЈ” бр. 16/65,54/70 и
57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 ), издајемо :
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ
ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде
У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:
/////////;,
(словна )( н у м е р и ч к а )
у складу са условима за учешће у јавној набавци:
ДОБРА – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА ; партија бр. __
______________________
Овлашћујемо „Градски завод за хитну медицинску помоћ“ Београд као НАРУЧИОЦА у поступку јавне
набавке да ову меницу може искористити до износа од _______________________ РСД ,
словима: (_______________________________________________________________________)
Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна :
Текући рачун бр.
___________________________
Код :
______________________________
Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена „Градском заводу за хитну медицинску
помоћ“ Београд на текући рачун бр.840-619661-53.
Услови меничне обавезе:
1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у
формулару понуде ( Прилог бр.3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ , пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења : (а)
не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави
финансијску гаранцију наведену у понуди, према Члану 30. Закона о јавним набавкама.
Место и датум :
и овера понуђача
Потпис овлашћеног лица
Page 109 of 111
ЛОГО БАНКЕ
Предмет: Гаранција
С обзиром на то да је _______________________________________ (у даљем тексту Понуђач)
( н а з и в ПОНУЂАЧА)
доставио дана______________________ своју понуду за испоруку
__________________________________________________________________
( назив УСЛУГЕ )
_____________________________________________________( у даљем тексту ПОНУДА ),
( назив добра )
овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ
______________________________________________ из ______________________________
( назив банке)
( седиште банке )
са регистрованом канцеларијом у _________________________________(у даљем тексту Банка),
(адреса банке)
Или наши правни следбеници извршити плаћање износа од_______________________________РСД,
Словима : _____________________________________________________________________
у корист „ГРАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ“ БЕОГРАД, на текући рачун
бр..840-619661-53.
Оверено главним печатом банке на дан____________
УСЛОВИ ове обавезе су:
1. Ако понуђач повуче своју ПОНУДУ током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару
за ПОНУДУ; или
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише
или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију
наведену у понуди, према. Закона о јавним набавкама
МИ преузимамо на себе обавезу да платимо Наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писменог
захтева, при чему Наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се
плаћање захтева доспео с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који
су наступили.
Ова гаранција важи 365 дана од дана потписивања уговора.
Потпис Банке_____________________________
Page 110 of 111
прилог 11
ИЗЈАВА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА
РАДУ,ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОЈОМ
ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао и поштујем обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити радне средине, као
и да сам ималац права интелектуалне својине.
Датум: ____________
Понуђач/подизвођач:
________________________
М. П.
Напомена: Образац се попуњава и печатом и потписом оверава и за сваког учесника у понуди (сви
понуђачи, сви подизвођачи као и сви учесници у заједничкој понуди).
У случају већег броја Образац треба фотокопирати.
Page 111 of 111
Download

nabavka rezervnih delova za vozila za JN 2/15