КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
ЗА 1. РАЗРЕД
SRPSKI
JEZIK
MATEMATIKA
SVET OKO NAS
©Nova {kola 2009. Sva prava zadr`ana
KONTROLNE [email protected] ZA 1. RAZRED
SRPSKI JEZIK
MATEMATIKA
SVET OKO NAS
Prvo izdawe
2009. godina
Autorski tim NOVE [KOLE:
Milica ]uk
Zoran Jevti}
Miroslav Marinkovi}
Gordana Stevanovi}
Branislav Milo{evi}
Goran Vitanovi}
Marija Grahovac
Urednica:
Dragana ]uk
Izdava~:
NOVA [KOLA d.o.o.
Beograd, Gospodar Jovanova 22
Tel/faks: 011 2631 652, 011 3284 989
[tampa: #SavPo" Stara Pazova
© Nova {kola 2009. Sva prava zadr`ana
SRPSKI JEZIK
[email protected] BROJ 1
U~enik: .................................................
1. Na linijama ispod crte`a ta~kama ozna~i broj glasova.
_____________
2. Nacrtaj na
ima glasova.
_____________
_____________
_____________
onoliko prozora koliko re~ prikazana crte`om
3. Crte`e predstavi re~enicama, re~ima i glasovima, prema datom
primeru.
4. Spoj linijom sli~icu sa wenim po~etnim slovom.
O
A
I
T
M
S
G
5. Napi{i slova koja nedostaju.
_ v__n
_k_
_ a ~k _
kw _ _ _
6. Napi{i tri re~i od nau~enih slova.
________________
________________
________________
SRPSKI JEZIK
[email protected] BROJ 2
U~enik: .................................................
1. Pove`i crte`e i re~i sa slovom kojim po~iwu.
roda
pe~urka
{qiva
l
a
v
j
o
Emina
p
S
{
r
kesten
k
E
list
Sava
2. Poigraj se slovima i napi{i odgovaraju}e re~i.
i
a
g
t
r
i
a
g
r
t
a
3. [ta ko ima? Na linijama napi{i odgovaraju}u re~ ili ne{to nacrtaj.
Mima ima ____________________
Goga ima _____________________
Sima ima _____________________
Toma ima _____________________
4. Poigraj se slovima i napi{i re~i.
or
ar
__________
vu
mara
a
__________
To
a
__________
o
o
ot
__________
san
__________
osta
__________
o
__________
e
__________
5. Od datih delova re~i sastavi i napi{i nove re~i.
MA, TA, GO, SI, GA, MO, TO, MI
______________________________________________________________
SRPSKI JEZIK
[email protected] BROJ 3
U~enik: .................................................
1. Napi{i re~i od datih slova.
o
t
{
p
a
j
r
a
i
r
M
a
n
2. Napi{i imena devoj~ica ili de~aka koja po~iwu datim slovima.
T __________________
S __________________
M __________________
G __________________
3. Od datih re~i, druga~ijim rasporedom slova, napi{i nove re~i.
VRATA __________________
RIS ___________________
RA[A __________________
MOTA __________________
4. Napi{i imena devoj~ica koja se zavr{avaju na ra.
ra
5. Re~i: ku}a, hrast, mi{, olovka, ptica i kwiga, razvrstaj u tabelu.
BI]A
PREDMETI
6. Napi{i re~enice od slova koje zna{.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
SRPSKI JEZIK
[email protected] BROJ 4
U~enik: .................................................
1. Napi{i slova koji nedostaju.
LAJE KU
E IZA KU
E.
EQKO U
I U KU
I.
2. Napi{i nekoliko re~i u kojima }e biti neko od slova: ~, |, }, x.
__________
__________
__________
__________
__________
Napi{i re~ koja ozna~ava mali sanduk, a sadr`i slova ~ i }.
_______________________
3. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.
Re~i su sastavqene od glasova. ____
Azbuka ima trideset slova. ____
Imena qudi se pi{u malim slovom. ____
Re~enica je sastavqena od re~i. ____
4. Pored svake re~i napi{i re~i istog ili sli~nog zna~ewa.
pas - _____________
put - _____________
vre}a - ____________
ku}a - ____________
dimwak - __________
|ak - ______________
5. Napi{i re~enicu koja je sastavqena od nekoliko re~i.
____________________________________________________________
6. Dopuni re~enice odgovaraju}im re~ima.
Azbuka je __________________________________________________.
U azbuci je peto slovo ____, deseto slovo ____, dvanaesto slovo ____,
dvadeset osmo slovo ____, trideseto slovo ____.
7. Pore|aj po azbu~nom redu slede}e re~i:
vetar, deca, raspust, zima, {kola, poledica, jabuka, drvo, ku}a
___________________________________________________________
8. Zaokru`i re~i koje su pravilno napisane:
ku}a
ma}ka
xep
vo~e
}eki}
|emper
gro`|e
9. Od re~i: pismo, Tamari, pi{e, nosi, Po{tar, Nemawa, nani i
pismo, sastavi i napi{i dve re~enice.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
SRPSKI JEZIK
[email protected] BROJ 5
U~enik: .................................................
1. Dopuni:
Re~enica je sastavqena od _______________. Re~i su sastavqene od
____________. Du`ina ____________ zavisi od broja ___________
u re~enici. Svaka re~enica po~iwe _____________ slovom. Na kraju
re~enice pi{emo ___________________________________________.
2. Napi{i naziv pro~itane pri~e i pro~itane pesme.
Pri~a je __________________________________________________.
Pisac je ___________________________________________________.
Pesma je __________________________________________________.
Pisac je ___________________________________________________.
3. Od datih re~i napi{i re~enice.
crta i lepo Miroslav peva
__________________________________________________________
`ivi Ili} u Nikola Somboru
__________________________________________________________
4. Napi{i u tekstu veliko slovo gde je potrebno.
ana peri} je |ak prvak. `ivi u beogradu. zimski raspust }e
provesti kod druga milana u srem~ici.
5. Na osnovu datog crte`a napi{i nekoliko re~enica.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
SRPSKI JEZIK
[email protected] BROJ 6
1. Na slovo, na slovo...
na slovo
predmet
m
j
v
U~enik: .................................................
biqka
`ivotiwa
2. Prona|i gre{ke i napi{i kako treba.
Mi}a jede vo~e posle ru}ka.
___________________________________________________________
milan i Nikola su pecali ribu.
___________________________________________________________
Sarina ma}ka mara voli da jede sir.
___________________________________________________________
3. Pravilno rasporedi re~i i napi{i re~enice.
je sneg je deca i hladno se grudvaju pao sankaju
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Na linijama napi{i re~i koje zna~e radwu.
Baka ______________________ rukavice.
Mama ______________________ kwigu.
Ana ________________________ doma}i zadatak.
5. U
napi{i odgovaraju}i re~eni~ni znak.
Ivana hrani golubove
Gde si proveo zimski raspust
@iveo pobednik
Kako si putovala
Hej, ~uvaj se
Pti~ice cvrku}u
SRPSKI JEZIK
[email protected] BROJ 7
U~enik: .................................................
1. Napi{i naslov pesme u kojoj se nalaze dati stihovi.
Ko je napisao tu pesmu?
Ma~ki je dosta
da zna presti,
da zna loviti,
da zna jesti,
da se zna verati
i da mijau~e.
Naziv pesme ____________________________
Pisac _____________________________
2. Dopuni re~enice.
Rumena kao __________________.
________________ kao zec.
Tvrdoglav kao ________________.
________________ kao mrav.
Lukav kao ___________________.
_______________ kao pu`.
3. Zaokru`i slovo ispred ta~ne tvrdwe.
Basna je:
a) kratka pri~a o drugarstvu.
b) pri~a u kojoj pisac govori o `ivotiwama, ali pri tom misli na qude.
v) pri~a o qudima i `ivotiwama.
4. Sastavi i napi{i re~enicu od nekoliko re~i.
____________________________________________________________________
5. Na linijama napi{i odgovaraju}e re~i.
Ptica ________________________na grani.
(cvrkutati)
Ivana ________________________ u {kolskom dvori{tu.
(pevati)
Luka _________________________ klavir.
(svirati)
6. Prepoznaj re~eni~ne znake i na linijama napi{i odgovaraju}e
re~enice.
__________________________________________________.
__________________________________________________!
__________________________________________________?
SRPSKI JEZIK
[email protected] BROJ 8
U~enik: .................................................
1. Napi{i pravilno re~enicu pisanim slovima.
U BA[TI TETKA [email protected] PROCVETALE SU [email protected]
___________________________________________________________
2. U slovima se kriju imena tvojih drugara. Poigraj se slovima i
napi{i imena na linijama.
akLu ___________
aJna ___________
raSa ____________
okrMa __________
mDair __________
clMiai __________
3. Napi{i naziv jedne basne. ____________________________________
Pisac basne je ______________________________________________
4. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.
Velikim po~etnim slovima se pi{u imena i prezimena qudi. ____
Na kraju svih re~enica se pi{e upitnik. ____
Basne su kratke pri~e u kojima se `ivotiwe pona{aju kao qudi. ____
Malim po~etnim slovom se pi{u li~na imena `ivotiwa. ____
Svaka basna sadr`i pouku ili poruku. ____
5. Napi{i nove re~i sa datim po~etkom.
________________________
________________________
DRUG
________________________
________________________
6. [ta je {ta? Spoj linijama.
Pitali u~iteqa:
- Ko ti je najboqi |ak?
- Onaj koji zna ono {to zna, ali zna i {ta ne zna. *
* zagonetka
* poslovica
Vaqa se namu~iti, pa nau~iti. *
Ku}a u gorici na jednoj no`ici. *
Na vrh brda vrba mrda. *
* brzalica
* pitalica
SRPSKI JEZIK
[email protected] BROJ 9
U~enik: .................................................
1. Napi{i naslov pri~e u kojoj se nalazi ova re~enica.
U topli letwi dan sedi cvr~ak na ulazu svoje tamne rupe, svoje
drage ku}ice, i peva svoju beskrajnu sun~evu pesmu.
Naslov pri~e ______________________________________________
Pri~u je napisao ____________________________________________
2. Napi{i re~i suprotnog zna~ewa.
malo - __________
brz - __________
zdrav - __________
`alost - ________
visok - _________
tamno - __________
lepo - __________
slatko - ________
kratko - __________
3. U
napi{i odgovaraju}i re~eni~ni znak.
Marija ide u {kolu
Kada putuje{
Ba{ se radujem
4. Pored ta~ne tvrdwe napi{i re~ DA, a pored neta~ne NE.
Imena i prezimena qudi pi{u se velikim po~etnim slovom. ______
Pesnik pi{e bajke i pri~e o deci. ______
Strofu ~ine stihovi. ______
5. Dopuni re~enice.
Zovem se ___________________________________________________.
(ime i prezime)
Moj najboqi drugar je _______________________________________.
6. Ana je u~enica prvog razreda. Po~ela je da pi{e doma}i zadatak,
ali ga nije zavr{ila. Zavr{i ga ti!
Bio je letwi dan. Padala je ki{a. Drugari su po{li na izlet.
Kretali su se uz strmu i klizavu obalu reke. __________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
MATEMATIKA
[email protected] BROJ 1
U~enik: .....................................................
1. Oboj crte`.
- `uto
- plavo
- crveno
- zeleno
2. Nacrtaj i oboj.
u gorwem desnom
u dowem levom
u gorwem levom
u dowem desnom
3. Nacrtaj i oboj tri {argarepe ispred zeca i dva kupusa iza zeca.
4.
Oboj cvetove
koje dr`im u
desnoj ruci.
Oboj cvetove
koje dr`im u
levoj ruci.
5. Nacrtaj i oboj tri lopte tako da se najve}a nalazi u sredini.
MATEMATIKA
[email protected] BROJ 2
U~enik: .....................................................
1. Nacrtaj dve krive linije tako da se seku u ~etiri ta~ke. Ta~ke preseka
obele`i kru`i}ima.
2. Oboj jabuke koje se nalaze unutar zatvorene linije.
3. Spoj linijom skupove koji imaju jednak broj elemenata.
4. Formiraj skup vo}a i skup povr}a.
5. Nacrtaj dva skupa koji imaju razli~it broj elemenata.
6. U prazna poqa nacrtaj odgovaraju}i broj elemenata.
3
2
4
MATEMATIKA
[email protected] BROJ 3
U~enik: .....................................................
1. Formiraj skupove od dva, tri, ~etiri i pet elemenata.
2. Prebroj elemente svakog skupa i napi{i odgovaraju}i broj.
-_______________
3. U
-_______________
-_______________
napi{i znak < ili > tako da zapis bude ta~an.
3
4. U
1
4
2
5
4
1
2
2
5
5
3
4
2=2
+
=
napi{i znak + ili - tako da jednakost bude ta~na.
5
2=3
4
1=5
3
5. Prebroj ta~kice i u svaki
+
=
6. Re{i zadatke.
3 + 2 =
+
1=2
5
4=1
napi{i odgovaraju}i broj.
=
+
=
5 - 4 =
1+3=
4 - 1 =
2 + 2 =
3-2=
1 + 2 =
2 - 1 =
4+1=
5 - 3 =
1 + 1 =
5-2=
MATEMATIKA
[email protected] BROJ 4
U~enik: .....................................................
1. Popuni prazna poqa.
9=
+
+
7=
+
+
10 =
+
+
2=
-
-
3=
-
-
4=
-
-
2. Napi{i prve prethodnike i prve sledbenike datih brojeva.
6
4
8
9
3. Popuni tabele.
prvi sabirak
3
2
drugi sabirak
zbir
4. U
6
7
6
3
3
umawenik
5
9
9
umawilac
razlika
8
8
3
5
4
7
2
5
6
5
napi{i znak > ili < ili = tako da zapis bude ta~an.
5 + 5
4 + 3
6 - 3
2 + 1
2 + 4
7 +1
7 - 4
9 - 6
5 + 4
8 - 5
8 + 0
8-0
3 + 3
3 - 3
7 - 6
1 + 0
5 - 3
4 +2
5. Luka je imao 9 balona. Drugarici je poklonio 5 balona. Koliko je
Luki ostalo balona?
Re{ewe: ______________________________________________________
Odgovor: ______________________________________________________
6. Napi{i izraze i izra~unaj.
Broju 4 dodaj razliku brojeva 7 i 3.
______________________________________________________________
Od zbira brojeva 2 i 6 oduzmi broj 5.
______________________________________________________________
MATEMATIKA
[email protected] BROJ 5
U~enik: .....................................................
1. Prati strelice i popuni prazna poqa.
3
+2
-4
+9
-5
+3
+1
9
6
-3
+2
+4
-6
+5
+1
2. Prema crte`u popuni prazna poqa.
-
-6
-
+6
+
=
+
=
-
=
+
=
3. Napi{i izraze i izra~unaj.
Zbiru brojeva 4 i 2 dodaj razliku istih brojeva.
____________________________________________________________
Broj 6 pove}aj zbirom brojeva 2 i 1.
____________________________________________________________
Od broja 10 oduzmi razliku brojeva 7 i 5.
____________________________________________________________
Razlici brojeva 9 i 6 dodaj broj 4.
____________________________________________________________
4. U jednoj vazi ima 3 cveta, a u drugoj 4 cveta. Koliko u vazama ima ukupno
cvetova?
Re{ewe: _____________________________________________________
Odgovor: _____________________________________________________
5. Brojeve 1, 5 i 2 saberi na tri na~ina.
_______________
_______________
_______________
MATEMATIKA
[email protected] BROJ 6
U~enik: .....................................................
1. Bubamare nagradi brojevima koji se nalaze izme|u:
9 i 14
2. U
12 i 16
16 i 19
13 i 20
napi{i znak > ili < ili = tako da zapis bude ta~an.
7-5
9
2 + 0
6-4
5+3
10
4+6
3+7
8-3
6
5-0
4+3
2+8
2
9-2
2+0
3. Napi{i broj koji je:
za 5 ve}i od broja 4 ____________
za 6 mawi od broja 9 ____________
za 3 mawi od broja 8 ___________
za 2 ve}i od broja 5 _____________
za 0 ve}i od broja 3 ___________
za 1 mawi od broja 6 ____________
4. U prvoj kutiji je bilo 5 sli~ica, a u drugoj 3 sli~ice mawe. Koliko
sli~ica je bilo u drugoj kutiji? Koliko je sli~ica bilo u obe kutije?
U drugoj kutiji: ________________________________________________
U obe kutije: __________________________________________________
5. Izra~unaj razliku brojeva ako je umawenik zbir brojeva 3 i 7, a
umawilac broj 4.
____________________________________________________________
6. Prvi sabirak je zbir brojeva 5 i 3, a drugi sabirak razlika istih
brojeva. Izra~unaj zbir.
____________________________________________________________
7. Zaokru`i parne brojeve.
1
4
8
7
11
9
19
2
10
13
20
6
16
15
14
MATEMATIKA
[email protected] BROJ 7
1. U
U~enik: .....................................................
napi{i odgovaraju}i broj tako da jednakost bude ta~na.
8+9=
13 =
+
5+
= 16
17 =
+
6+
= 15
11 =
+
+ 7 = 19
18 =
+
2. Napi{i broj koji sadr`i:
1D 1J = __
1D 5J = __
0D 8J = __
2D 0J = __
1D 9J = __
3. Popuni tabele.
prvi sabirak
drugi sabirak
zbir
4
7
8
15 13
6
9
12
umawenik
5
umawilac
18
razlika
11
16 17
3
4
14
8
5
6
7
4. Napi{i izraze i izra~unaj.
Broju 12 dodaj razliku brojeva 16 i 9. ______________________________
Od zbira brojeva 6 i 8 oduzmi broj 5. ______________________________
Razlici brojeva 11 i 7 dodaj broj 13. _______________________________
5. U prvoj kutiji je bilo 6 olovaka, a u drugoj 3 olovke mawe. Koliko je olovaka
bilo u obe kutije?
Re{ewe: ____________________________________________________
Odgovor: ____________________________________________________
6. Nikola je imao 5 ~okoladice, Igor 3 vi{e od Nikole, a Damir 4 mawe
od Igora. Koliko su imali ukupno ~okoladica?
Re{ewe: ____________________________________________________
Odgovor: ____________________________________________________
7. Brojeve 4, 5 i 6 saberi na tri na~ina.
_________________
_________________
_________________
MATEMATIKA
[email protected] BROJ 8
U~enik: .....................................................
1. Napi{i sve dvocifrene brojeve pomo}u cifara 6, 1 i 8.
____________________________________________________________
2. Brojeve: 54, 33, 98, 71, 16, 25, 43, 66, 79 i 82 pore|aj od najmaweg do
najve}eg.
____________________________________________________________
3. U
napi{i redni broj desetice kojoj pripada dati broj.
16
52
96
47
39
4. Dvocifrene brojeve napi{i kao zbir desetica i jedinica.
77 = ___ + ___
36 = ___ + ___
45 = ___ + ___
44 = ___ + ___
19 = ___ + ___
21 = ___ + ___
88 = ___ + ___
61 = ___ + ___
53 = ___ + ___
5. Napi{i re~ima slede}e brojeve:
19 - _______________________
29 - _______________________
77 - _______________________
90 - _______________________
11 - _______________________
64 - _______________________
6. U
napi{i znak > ili < ili = tako da zapis bude ta~an.
10 + 30
90
30 - 20
6 D
90 - 40
80
8 D
60 - 10
3D
10 + 50
40
70 + 20
60
7D
7. Razlici brojeva 40 i 20 dodaj wihov zbir.
____________________________________________________________
8. Na prvoj polici ima 35 kwiga, a na drugoj 15 kwiga mawe nego na prvoj. Na
tre}oj polici ima 5 kwiga vi{e nego na drugoj polici. Koliko ima ukupno
kwiga na policama.
Re{ewe: _____________________________________________________
Odgovor: ___________________________________________________-_
MATEMATIKA
[email protected] BROJ 9
U~enik: .....................................................
1. Izra~unaj.
(20 + 30) + 5 = ___________ (90 - 40) + 10 = ____________
(70 - 50) + 8 = ___________
40 + (80 - 60) = ___________ 90 - (50 + 10) = ____________
(50 + 30) - 20 = ____________
2. Od zbira brojeva 50 i 40 oduzmi najve}i broj 7. desetice.
____________________________________________________________
3. Izra~unaj zbir brojeva ako je prvi sabirak razlika brojeva 80 i 60,
a drugi sabirak zbir brojeva 30 i 20.
____________________________________________________________
4. Najve}em neparnom broju 4. desetice dodaj najve}i paran broj
3. desetice.
____________________________________________________________
5. Izrazi u nazna~enim jedinicama mera:
53 cm = ____ dm ____ cm
4 m 5 dm = ____ dm
67 dm = ____ m ____ dm
7 dm 8 cm = ____ cm
88 cm = ____ dm ____ cm
2 dm 0 cm = ____ dm
6. Odredi broj koji je:
za 30 mawi od broja 56 _______
za 30 ve}i od broja 56 _______
za 23 mawi od broja 45 _______
za 23 ve}i od broja 45 _______
za 10 mawi od broja 37 _______
za 10 ve}i od broja 37 _______
7. Gorani treba da posade 80 sadnica bora. Prvog dana su posadili
35 sadnica, a drugog dana 5 sadnica vi{e nego prvog dana. Koliko jo{
sadnica treba da posade?
Re{ewe: ____________________________________________________
Odgovor: ____________________________________________________
SVET OKO NAS
[email protected] BROJ 1
1. Nacrtaj i oboj ku}u u kojoj `ivi{.
3. Oboj
U~enik: .....................................................
2. Nacrtaj i oboj ~lanove svoje porodice.
pored crte`a na kome je prikazano ono {to ti mo`e{ da radi{.
4. Spoj linijom crte` prostorije i crte` onoga {ta se u woj radi.
5. Oboj predmete koje koristi{ za li~nu higijenu.
6. [ta radi{ u datim situacijama? Spoj linijama.
Ruke su mi prqave.
^upava sam.
Blatwava mi je obu}a.
Imam duge nokte.
Perem ruke.
Se~em nokte.
^istim obu}u.
^e{qam se.
SVET OKO NAS
[email protected] BROJ 2
U~enik: .....................................................
1. Crvenom bojom zaokru`i predmete koji pripadaju {koli, a plavom
bojom predmete koji pripadaju u~eniku.
2. Oboj predmete koji mogu da se na|u u |a~koj torbi.
3. Zaokru`i crte` u~enika koji pravilno nosi svoju torbu.
4. Oboj
iznad crte`a na kome je prikazano pona{awe u~enika koje se
tebi dopada.
5. Ko sve radi u tvojoj {koli? Podvuci odgovaraju}e re~i.
{ofer
u~iteq
zidar
glumac
ribar
frizer
pedagog
sprema~ica
bibliotekar
psiholog
SVET OKO NAS
[email protected] BROJ 3
U~enik: .....................................................
1. Oboj delove ne`ive prirode.
2. Spoj linijom re~i sa odgovaraju}im crte`om.
DOMA]E @IVOTIWE
DIVQE @IVOTIWE
3. Zaokru`i crvenom bojom `ivotiwe o kojima se brine ~ovek, a plavom
`ivotiwe koje se brinu same o sebi.
4. Gde ko `ivi? U
pored svake re~i napi{i odgovaraju}i broj.
krava
1 sviwac
riba
2 tor
vuk
3 {tala
sviwa
4 {uma
petao
5 koko{iwac
ovca
6 voda
5. Gde {ta uspeva? Napi{i brojeve biqaka u odgovaraju}a poqa.
{uma
1 jabuka
povrtwak
9 kru{ka
3 paprika
livada
5 pasuq 10 kukuruz 2 p{enica
4 hrast
7 bor
6 jagor~evina
8 masla~ak
wiva
vo}wak
SVET OKO NAS
[email protected] BROJ 4
U~enik: .....................................................
1. Zaokru`i i oboj vo}e.
2. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.
Biqke su `iva bi}a. ___
Samonikle biqke gaji ~ovek. ___
Biqke se me|usobno razlikuju po izgledu. ___
Biqkama se hrane qudi i `ivotiwe. ___
3. Koji deo biqke qudi koriste u ishrani? Oboj odgovaraju}a poqa.
{argarepa
pasuq
per{un
cvekla
suncokret
koren
plod
list
seme
4. Pored date tvrdwe napi{i naziv `ivotiwe na koju se ta tvrdwa odnosi.
ima krila ____________
ima peraja _________
ima bodqe ______
ima grivu ________
5. Popuni tabelu.
ga~e
laje
av av
muu
6. Popuni prazna poqa crte`om ili tekstom.
Moje
vidi:
Moje
~uje:
Moj
miri{e:
bleji _____
piju~e ______
SVET OKO NAS
[email protected] BROJ 5
U~enik: .....................................................
1. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA, a pored neta~ne NE.
Vode ima svuda oko nas. ___
Voda se nalazi samo u rekama i jezerima. ___
I u telu ~oveka ima vode. ___
Voda u prirodi miruje. ___
[e}er i so se rastvaraju u vodi. ___
2. Zaokru`i broj pored ta~ne tvrdwe.
1. ^ist vazduh je bez boje i mirisa.
2. @ivotiwe mogu `iveti bez vazduha.
3. Vazduh se nalazi u zemqi.
4. Zemqi{te je deo ne`ive prirode.
5. Veverica pravi skloni{te u zemqi{tu.
3. Spoj linijom crte` i odgovaraju}u re~.
staklo
tkanina
vuna
metal
drvo
4. Crvenom bojom zaokru`i predmete koji su tvrdi i providni.
5. Navedi nekoliko predmeta koji gore u vatri.
____________________________________________________________
6. U
napi{i naziv materijala od kojih su napravqeni delovi
predmeta prikazanih na crte`ima.
SVET OKO NAS
[email protected] BROJ 6
U~enik: .....................................................
1. Dopuni re~enice.
Dan traje _________________.
Delovi dana su: _______________________________________________.
Obdanica je ____________________. No} je _______________________.
2. Prema datim crte`ima napi{i naziv godi{weg doba.
____________
____________
____________
____________
3. Napi{i po dve promene koje se de{avaju na biqkama i `ivotiwama u
toku jeseni i prole}a.
biqka
@ivotiwa
jesen
prole]e
4. Kad se {ta de{ava? Upi{i u kru`i} prvo slovo naziva godi{weg doba.
Li{}e `uti i opada. Lubenice su zrele.
Qubi~ica je procvetala. Bere se kukuruz.
Sankamo se. Pravimo Sne{ka Beli}a.
5. Oboj letwu ode}u i obu}u.
6. Spoj linijom re~ sa odgovaraju}im crte`om.
ki{no .
sun~ano .
promenqivo .
obla~no .
sne`no .
vetrovito .
SVET OKO NAS
[email protected] BROJ 7
U~enik: .....................................................
1. Gde se ko nalazi u odnosu na ku}u? Spoj re~enicu sa odgovaraju}im brojem.
4
Zec je ispred ku}e.
Ptica je iznad ku}e.
5
Ma~ka je na ku}i.
Levo od ku}e je pas.
1
2
Desno od ku}e je krava.
3
2. Spoj linijom kretawe sa odgovaraju}om podlogom.
tr~awe .
plivawe .
skijawe .
klizawe .
vo`wa bicikla .
rowewe .
. vazduh
. zemqi{te
. more
. zale|ena reka
. ski staza
3. Napi{i na koje sve na~ine mo`e{ da pokre}e{ predmete.
____________________________________________________________
4. Rednim brojevima obele`i redosled dana u sedmici.
petak
utorak
sreda
subota
nedeqa
ponedeqak
~etvrtak
5. Napi{i kad su struja, voda i vatra opasne.
Struja _______________________________________________________
Voda ________________________________________________________
Vatra _______________________________________________________
6. Kako ti brine{ o svom zdravqu? Napi{i.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
SVET OKO NAS
[email protected] BROJ 8
U~enik: .....................................................
1. Oboj deo ulice kojim se kre}u pe{aci.
trotoar
kolovoz
trotoar
2. Kojom stranom kolovoza treba hodati ulicom bez trotoara?
(Zaokru`i ta~an odgovor i crte`.)
levom stranom
desnom stranom
po sredini
3. Dopuni re~enice.
Dvosmernu ulicu prelazim tako da prvo pogledam na ____________,
a zatim na _______________ stranu ulice. Na otvorenom putu i
ulicom bez trotoara uvek se kre}em ____________ stranom.
4. Oboj semafore i pove`i pravilno date re~i sa odgovaraju}om bojom.
· kreni ·
· stani ·
· pripremi se ·
5. Spoj linijom re~ sa odgovaraju}im crte`om.
· voda
· vazduh
· kopno
SVET OKO NAS
[email protected] BROJ 9
U~enik: .....................................................
1. Navedi uslove koji su potrebni za pravilan rast i razvoj biqaka.
____________________________________________________________
2. Napi{i gde sve rastu biqke.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Na linijama napi{i naziv vo}a i povr}a.
vo}e
povr}e
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
4. U koje godi{we doba trava raste i zeleni?
(Zaokru`i slovo pored ta~nog odgovora.)
a) u leto
b) u jesen
v) u zimu
g) u prole}e
5. Po ~emu se me|usobno razlikuju doma}e i divqe `ivotiwe?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Spoj linijom re~ sa odgovaraju}im crte`om.
obu}ar
stomatolog
frizerka
kuvarica
Download

srpski jezik, matematika, svet oko nas