MATEMATIKA
uxbenik za prvi razred osnovne {kole
sa zadacima za ve`bawe
[ta sadr`i ova kwiga
ODNOSI
[ta govore ove boje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
[ta govore ovi znaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11
Gore, dole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Iznad, ispod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Levo, desno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15
Ispred, iza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Izme|u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Napred, nazad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nalevo, nadesno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Uz, niz, nagore, nadole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
U, na, van. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Duga~ko, du`e, najdu`e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Visoko, vi{e, najvi{e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMOVI
Geometrijska tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25
Prave, krive i izlomqene linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27
Otvorene i zatvorene linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-30
Ta~ka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Du` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35
Geometrijske figure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-39
SKUPOVI
Skup. ^lan (element) skupa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42
Ozna~avawe skupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Podskup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45
Pore|ewe skupova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-49
PRIRODNI BROJEVI DO 100
Brojawe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Broj 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 55-56, 59-60, 79, 106-107
Broj 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 55-56, 59-60, 79, 106-107
Broj 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 55-56, 59-60, 79, 106-107
Brojevi 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57-60, 79, 106-107
Nula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 79, 106-107
Brojevi 6, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69-70, 79, 106-107
Broj 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 79, 106-107
Broj 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 79, 106-107
Broj 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-75, 79, 106-107
Brojevi 11, 12, 13, 14, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103-104, 106-107
Brojevi 16, 17, 18, 19, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105-107
Brojevi do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135-137, 150
Jednocifreni i dvocifreni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Desetice prve stotine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Desetice i jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-111
Prva i druga desetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Parni i neparni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-121
Redni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-77
Prethodnik i sledbenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Brojevna prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101
Matemati~ki znaci
Znaci < (mawe) i > (ve}e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-64
Znak + (plus, vi{e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Znak = (jednako) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Znak – (minus, mawe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Sabirawe
Sabirci i zbir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-83
Zamena mesta sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-85
Tri sabirka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Zdru`ivawe sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88
Za toliko ve}i broj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Sabirawe do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-88, 95-97
Sabirawe do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 116-118, 122-123
Sabirawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . 128-130, 138-139
Sabirawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140-141, 145
Nepoznati broj kod sabirawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Veza sabirawa i oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Sabirawe pomo}u brojevne prave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101
Oduzimawe
Umawenik, umawilac, razlika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91
Za toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Oduzimawe do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91, 95-97
Oduzimawe do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115-118, 122-123
Oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . . 131-133, 138-139
Oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142-143, 145
Nepoznati broj kod oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Veza sabirawa i oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Oduzimawe pomo}u brojevne prave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101
MERE I MEREWA
Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125-127
Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146-148
[TA SMO NAU^ILI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23, 31, 40, 51, 61, 71,
81, 92, 102, 112, 124, 134, 144, 149
I OVO JE MATEMATIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 42, 49, 75,
77, 80, 88, 108, 113, 120, 133
Re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151-152
pet
5
Uputstvo
Svaki zadatak u ovoj kwizi je jedna zagonetka. Ako razmisli{, na}i }e{ re{ewe,
otkri}e{ zagonetku. Da
a bi ti bilo lak{e u otkrivawu, korisno je da nau~i{ govor
matematike. Evo kratkog uputstva na po~etkku.
U prvom delu kwige re{avaj zadatke
onako kako te upu}uju znaci.
Neki zadaci tra`e od
tebe da ih dovr{i{
onako kako je zapo~eto.
DOVR[I ZAPO^ETO.
U nekim zadacima potrebno je
da nacrta{ onoliko elemenata
koliko je nazna~eno brojem.
Na levoj strani kwige nai}i }e{ na
nizove brojeva u kojima su neka poqa
prazna. Razmisli o tome koji brojevi
treba tu da stoje i upi{i ih.
1
2
U prazna poqa upi{i
brojeve koji nedostaju.
U~i}e{ da pi{e{ brojeve. Pi{i
onako kako ti pokazuju strelice.
3
4
5
6
7
8
9
6 {est
Svaka strana u kwizi ozna~ena je brojem, ali i slovima. Ako slova negde
nedostaju, ti ih upi{i. Ako ne zna{ to da uradi{ sada, upi{i ih kasnije.
Va`no je da nau~i{ da pravilno pi{e{ brojeve slovima.
Upi{i slovima:
Primeti}e{ i neke posebne odeqke:
[ta smo nau~ili
Na ovim stranama proveravamo na jednom
zadatku {ta smo u kojoj lekciji nau~ili.
[etrdeset jedan
41
I ovo je matematika!
U ovim odeqcima nalaze
se zanimqivi zadaci
koji od tebe tra`e da
razmi{qa{ i da se
sna|e{. Re{ewa ovih
zadataka na}i }e{ na
strani 152.
I ovo je matematika!
u crvenom poqu oboj u zeleno.
Kru`i}e
Kru`i}e u plavom poqu oboj u `uto.
Kru`i}e izme|u plavog i crvenog poqa
oboj u crno.
Povremeno }e{ se u
kwizi dru`iti s Jovanom
i Anom, koji, kao i ti,
idu u prvi razred.
Ako ne{to ne razume{, pitaj druga
ili drugaricu, nastavnika ili
roditeqa. Tako }e{ jo{ boqe nau~iti
matematiku! SRE]NO!
sedam
7
[TA GOVORE OVE BOJE
OBOJ ONOM BOJOM KOJOM JE NAZNA^ENO.
8 osam
OBOJ ONAKO KAKO JE ZAPO^ETO.
DOCRTAJ I OBOJ.
Upi{i slovima:
9
[TA GOVORE OVI ZNACI
URADI ONO NA [TA TE UPU]UJU ZNACI.
PRONA\I I OBOJ MASKU KOJA JE DRUGA^IJA OD OSTALIH.
10
OBJASNI [TA ZNA^E OVI ZNACI.
[email protected] ZNAK I SLIKU.
jedanaest
11
GORE, DOLE
DOVR[I ZAPO^ETO.
12 dvanaest
IZNAD, ISPOD
[email protected] SVE [TO SE NALAZI
IZNAD CVETA.
IZNAD POVR[INE MORA NACRTAJ PTICU.
ISPOD POVR[INE MORA NACRTAJ RIBU.
13
LEVO, DESNO
OBOJ DESNU VAZU U ZELENO.
OBOJ KUGLICU KOJA JE LEVO OD CRVENE
U @UTO. OBOJ KUGLICU KOJA JE DESNO
OD CRVENE U PLAVO.
LEVO OD KWIGE NACRTAJ OLOVKU.
DESNO OD KWIGE NACRTAJ GUMICU.
DA LI JE CRVENI AUTO PARKIRAN DESNO
OD PLAVOG? [email protected] ODGOVOR.
DA
14 ~etrnaest
NE
U KOJOJ JE RUCI – LEVOJ ILI DESNOJ?
[email protected] SVE SLADOLEDE KOJI SU U DESNOJ RUCI.
Dovr{i zapo~eto.
15
ISPRED, IZA
OBOJ SVE IGRA^KE KOJE SE NALAZE
ISPRED MEDE.
16
DA LI JE DE^AK U KRATKIM PANTALONAMA
IZA ANE? [email protected] ODGOVOR.
DA NE
IZME\U
OBOJ MACU KOJA
SE NALAZI IZME\U
DRUGE DVE MACE.
IZME\U KU]E I DRVETA NACRTAJ PSA.
[email protected] ONO [TO SE NALAZI
IZME\U ZVEZDE I CVETA.
ODGOVORI:
KOJI JE BICIKL IZA CRVENOG?
KOJI JE BICIKL ISPRED ZELENOG?
KOJI JE BICIKL IZME\U ZELENOG I @UTOG?
sedamnaest
17
NAPRED, NAZAD
18 osamnaest
NALEVO, NADESNO
1 Dovr{i zapo~eto.
19
UZ, NIZ, NAGORE, NADOLE
Zdravo!
Zdravo!
OBOJ U CRVENO BROD KOJI PLOVI NIZ REKU.
20
I OVO JE MATEMATIKA!
POMOZI MA^ETU DA DO\E DO MAME.
[email protected] WEGOV PUT STRELICAMA.
PRATI STRELICE DA BI DOVEO JAGWE
DO WEGOVE MAME.
[email protected] SLIKE PREMA ZADATOM REDOSLEDU.
POMO]U STRELICA [email protected] MEDIN PUT.
dvadeset jedan
21
[ta smo nau~ili
GORE, DOLE
IZNAD, ISPOD
LEVO, DESNO
ISPRED, IZA
22 dvadeset dva
22
IZME\U
NALEVO, NADESNO
NAPRED,NAZAD
UZ, NIZ, NAGORE, NADOLE
23
Geometrijska tela
lopta
vaqak
kvadar
1 Oboj tela oblika lopte `utom bojom, tela oblika kvadra zelenom,
oblika vaqka crvenom, a oblika kocke plavom bojom.
24
kocka
2
Oboj ve}u kocku crvenom, a mawu
plavom bojom.
4
Oboj onoliko kvadrati}a koliko
ima tela na slici.
3
Nacrtaj desno od `ute lopte jednu loptu
koja je ve}a od we. Levo od `ute lopte
nacrtaj loptu koja je od we mawa.
5 Pove`i telo sa otvorom na kutiji kroz koji telo mo`e
da se ubaci u kutiju.
dvadeset pet
25
Prave, krive i izlomqene linije
prava linija
kriva linija
izlomqena linija
2 Poja~aj plavom bojom sve prave linije.
26 dvadeset {est
1 Posmatraj tragove kliza~a na ledu. Prave
linije poja~aj plavom bojom, krive linije
crvenom, a izlomqene linije zelenom bojom.
3 Poja~aj zelenom bojom izlomqenu liniju.
Pomo}u lewira mo`emo
crtati prave linije.
Ovo je lewir.
4
Pomo}u lewira nacrtaj nekoliko
pravih linija.
5
Nacrtaj nekoliko krivih linija i oboj
ih crvenom bojom. Zatim pomo}u lewira
nacrtaj jednu izlomqenu liniju.
6
Nacrtaj crte` na kojem }e{ upotrebiti
sve tri vrste linija.
27
Otvorene i zatvorene linije
otvorene linije
zatvorene linije
1 Poja~aj otvorene linije zelenom,
a zatvorene crvenom bojom.
2 Oboj unutra{wost krivih zatvorenih linija zelenom, a izlomqenih zatvorenih crvenom bojom.
28 dvadeset osam
3 Nacrtaj dve prave linije, dve krive
linije i jednu zatvorenu krivu liniju.
4 Nacrtaj jednu otvorenu izlomqenu liniju
i dve zatvorene izlomqene linije.
5
– Koji mi{evi mogu pobe}i u rupu ne prelaze}i liniju?
– [ta treba u~initi kako prvi i tre}i mi{ ne bi mogli da pobegnu?
– [ta treba u~initi da bi drugi i ~etvrti mi{ mogli da pobegnu?
29
6
7
30
Dovr{i crtawe zatvorenih linija. Zatim svaku
zatvorenu liniju preseci jednom pravom linijom
koju }e{ nacrtati koriste}i lewir.
Dovr{i zapo~eto.
[ta smo nau~ili
GEOMETRIJSKA TELA
Svako geometrijsko
telo imenuj i oboj
odgovaraju}om bojom.
PRAVE, KRIVE I IZLOMQENE LINIJE
Prona|i i poja~aj
na slici prave, krive
i izlomqene linije.
OTVORENE I ZATVORENE LINIJE
Poja~aj crvenom bojom zatvorene, a zelenom
bojom otvorene linije.
trideset jedan
31
U, na, van
1
32
U zatvorenim linijama nacrtaj zeleni
kru`i}. Na linijama nacrtaj crveni
kru`i}. Van zatvorenih linija nacrtaj
plavi kru`i}.
Ta~ka
Mesto na kojem se seku dve linije je ta~ka.
Ta~ku obele`avamo velikim {tampanim slovom.
1
Obele`i ta~kom mesta na kojima
se dve linije seku.
3
Povuci tri prave linije tako da
prosecaju nacrtanu krivu liniju:
– u jednoj ta~ki
– u dve ta~ke
– u tri ta~ke.
A
J
K
M
2
O
T
E
Nacrtaj linije kako je nazna~eno i
obele`i ta~ke preseka.
4 Dovr{i zapo~eto.
trideset tri
33
Du`
Ako dve ta~ke
spojim pravom linijom,
dobi}u DU@.
V
A
1 Spoj ove ta~ke krivim i pravim
linijama. Sa koliko pravih linija
ih mo`e{ spojiti?
2 Nacrtaj pomo}u lewira najkra}i put
od ta~ke A do ta~ke M.
M
A
3 Nacrtaj du`i spajaju}i pomo}u lewira
ta~ke na slici. Koliko si du`i dobio?
4
34
Dovr{i niz.
5 Spoj ta~ke onako kako je zadato.
6 U dowem poqu nacrtaj isti crte`
povla~e}i du`i.
7 Poja~aj sve du`i na slikama. Za svaku du` upotrebi drugu boju.
trideset pet
35
Duga~ko, du`e, najdu`e
Visoko, vi{e, najvi{e
duga~ko
du`e
najdu`e
1 Oboj plavom bojom najdu`i put, zelenom
put sredwe du`ine, a crvenom najkra}i.
visoko
vi{e
najvi{e
2 Zaokru`i odgovaraju}om bojom
visokog, vi{eg i najvi{eg de~aka.
3
Vi{i orman oboj crvenom, a ni`i `utom bojom.
Du`u traku oboj zelenom, a kra}u plavom bojom.
4 Poja~aj razli~itim bojama du`i
prema du`ini.
36 trideset {est
5 Nacrtaj du` koja je:
• jednake du`ine kao zadata du`
• du`a od we
• kra}a od we
Geometrijske figure
kvadrat
pravougaonik
trougao
krug
1 Spoj linijama iste oblike.
2 Nastavi niz.
37
3 Oboj geometrijske figure odgovaraju}im bojama.
5 Oboj sve pravougaonike.
6 Dovr{i niz.
38
4 Dovr{i dowi crte`.
7 Dovr{i trouglove.
8 Dopuni niz.
9 Nacrtaj istu sliku.
10 Za svaku figuru oboj
po jedno poqe.
11 Crtawem pravih i krivih linija nastavi crte`.
trideset devet
39
[ta smo nau~ili
U, NA, VAN
Dovr{i zatvorenu liniju tako
da krug bude van we, trougao
na woj, a kvadrat u woj.
TA^KA
Obele`i ta~ke preseka.
DU@
Du`ima spoj svaku
ta~ku sa svim ostalim.
DUGA^KO, [email protected], [email protected]
VISOKO, VI[E, NAJVI[E
Zaokru`i najvi{e dete.
Zaokru`i najdu`i konopac.
GEOMETRIJSKE FIGURE
Obele`i koje se sve geometrijske figure
nalaze na gorwim slikama.
40 ~etrdeset
Skup. ^lan (element) skupa
Buket je skup cvetova.
Cvet je ~lan (element)
tog skupa.
Stado je skup ovaca.
Ovo je skup igra~aka.
Ovca je ~lan tog skupa.
Svaka igra~ka je ~lan
tog skupa.
1 Imenuj svaki od ovih skupova.
Ovo je skup jaja.
Ovo je skup
.
.
.
2 Ovo je skup vo}a. Imenuj sve ~lanove skupa.
41
3 Na stolu je skup pribora za jelo.
4 Na ovoj slici zaokru`i:
skup lutaka
skup obru~a
skup kamion~i}a.
Imenuj sve ~lanove tog skupa.
5
Ovo je skup
Trouglove ~lanove tog skupa oboj u `uto.
Kvadrate ~lanove skupa oboj u crveno.
Ostale geometrijske figure oboj u plavo.
I ovo je matematika!
Oboj sve tri ribe tako da budu jednake.
42 ~etrdeset dva
Ozna~avawe skupa
Ovo je skup trouglova.
Wega mo`emo ozna~iti
ovako:
Ovo je skup
Upi{i oznaku ovog skupa.
1 Upi{i oznaku skupa.
3 Nacrtaj skupove od nekoliko ~lanova tako
da odgovaraju oznakama.
.
Ovo je skup krugova.
Ovo je i skup crvenih elemenata.
Mo`emo ga ozna~iti na dva na~ina.
2 Upi{i oznake koje odgovaraju ovom skupu.
4 Nacrtaj i oboj skup cvetova
tako da odgovara ovoj oznaci.
43
Podskup
Podskupove mo`emo ozna~iti i ovako:
Ovo je skup vo}a.
Ovo je skup kru{aka.
To je podskup skupa vo}a.
ili
Ovo je skup jabuka.
To je podskup skupa vo}a.
1 Imenuj skup
i podskup.
Ovo je skup
.
Ovo je podskup
.
44
2 Ovo je skup igra~aka.
Zaokru`i i imenuj
podskupove ovog skupa.
3 Zaokru`i podskupove
~iji su elementi istog
oblika.
5 Zaokru`i podskupove ~iji elementi
imaju istu boju i upi{i oznake za skup i
podskupove.
4 Zaokru`i podskupove ~iji
su elementi iste boje.
6 Zaokru`i podskupove ~iji su elementi
istog oblika i upi{i oznake za skup
i podskupove.
~etrdeset pet
45
Pore|ewe skupova
Na slici su skup {oqa
i skup tawiri}a.
De~aka je vi{e nego
jabuka.
Vidimo isti broj {oqa
i tawiri}a.
Broj jabuka i cvetova
je isti.
1 Proveri da li se na slici
nalazi podjednak broj `aba
i lokvawa.
46 ~etrdeset {est
Jabuka je mawe od kru{aka.
2 Upotpuni sliku tako da broj pomoranxi
i {qiva bude isti.
3 Da li na slici ima
vi{e |aka ili torbi?
4 Uz svaki mesec nacrtaj po jednu zvezdu.
5 Za svaku svesku nacrtaj po jednu olovku.
47
6 Dovr{i sliku tako da na obe strane broj
listova bude isti.
8 Oboj podjednak broj lopti `utom
i crvenom bojom.
48 ~etrdeset osam
7 Oboj podjednak broj leptira crvenom
i plavom bojom.
9 Nacrtaj jednu lopticu za tenis vi{e nego
{to ima reketa.
10 Nacrtaj jednu ka{iku mawe nego {to
ima viqu{aka.
11 Oboj crvenom bojom kru`i} iznad skupa koji
ima vi{e elemenata.
I ovo je matematika!
desnoj strani su dugmi}i
Na
od kojih je napravqen ovaj lutak.
Dve vrste dugmi}a nedostaju.
Docrtaj ih.
~etrdeset devet
49
Brojawe
Ovaj de~ak broji
klupe ovako:
Jedan, dva, tri.
1 Koliko balona ima u levoj, a koliko
u desnoj ruci?
3 Koliko ima ku}ica ako s brojawem
zapo~nemo od zelene ku}ice?
Koliko ima ku}ica ako s brojawem
zapo~nemo od crvene ku}ice?
50
Ovaj de~ak tako|e broji klupe:
Jedan, dva, tri.
2 Oboj koku koja je snela pet jaja.
[ta smo nau~ili
SKUP. ^LAN (ELEMENT) SKUPA
OZNA^AVAWE SKUPA
Upi{i oznake za ovaj skup po vrsti
elemenata i boji.
Ovo je skup
.
^lanovi ovog skupa su:
PODSKUP
PORE\EWE SKUPOVA
Uz svaku ~etkicu za zube nacrtaj po
jednu pastu.
Ovo je skup
.
BROJAWE
Koliko ima loptica ako
s brojawem zapo~nemo
odozdo nagore?
Koliko ih ima ako
s brojawem zapo~nemo
odozgo nadole?
Zaokru`i podskupove
ovog skupa.
pedeset jedan
51
Broj 1
Imenuj sve ono {to vidi{ na slici.
1
2
3
Nastavi da pi{e{.
4
5
6
7
jedan
8
9
1 Zaokru`i skupove koji imaju po jedan
10
52 pedeset dva
element.
2 Oboj po jedan element svakog skupa.
Broj 2
Imenuj sve ono {to vidi{ na slici.
Nastavi da pi{e{.
2
dva
2
1 Zaokru`i po dva elementa svakog skupa.
2
2 2
2
2 Upi{i odgovaraju}i broj.
53
Broj 3
Imenuj sve ono {to vidi{ na slici.
2
3
Nastavi da pi{e{.
4
5
6
7
3
tri
8
9
10
3
1 Zaokru`i skupove koji imaju po tri
3
3 3
3
2 Docrtaj odgovaraju}i broj elemenata.
elementa.
3
3
3
54 pedeset ~etiri
Brojevi 1, 2, 3
1 Zaokru`i cifru koja ta~no odre|uje broj elemenata skupa.
1
2
3
2 Pove`i.
1
2
3
1
2
3
1
2
3
3 Pove`i.
1
2
3
4 Nastavi kako je zapo~eto.
pedeset pet
55
1
5 Nastavi da pi{e{.
6 Upi{i broj.
3
4
5
2
2 2
6
7
3
8
3 3
9
10
7
Nacrtaj
odgovaraju}i
broj jabuka.
1
8 Zaokru`i broj ispred puta kojim }e pile sti}i do mame.
1
2
3
56 pedeset {est
2
3
Brojevi 4, 5
Imenuj sve ono {to vidi{ na slici.
Nastavi da pi{e{.
4
~etiri
4
4
4 4
4
Imenuj sve ono {to vidi{ na slici.
Nastavi da pi{e{.
5
pet
5
5
5 5
5
57
1
1 Zaokru`i po ~etiri figure.
2
3
5
6
7
3 Upi{i broj.
8
9
10
4 Nastavi kako je zapo~eto.
58 pedeset osam
2 Zaokru`i po pet figura.
Brojevi 1, 2, 3, 4, 5
2 Zaokru`i.
1 Dopuni crte`.
3
5
3
5
2
4
2
4
4
Upi{i koliko ~ega ima.
3 Pove`i.
1
2
3
4
5
1
pedeset devet
59
1
5 Docrtaj onoliko elemenata skupa koliko je potrebno.
2
3
4
4
2
5
6
7
8
9
10
6 Obele`i na razli~ite na~ine koliko ~ega ima na slici.
3
60
3
[ta smo nau~ili
BROJ 1
BROJ 2
Nacrtaj ~lanove skupova.
BROJ 3
Dopuni.
Zaokru`i skup od tri
elementa.
1
2
1
1
2
BROJEVI 4, 5
Spoj skupove sa odgovaraju}im brojem.
4
5
{ezdeset jedan
61
Znaci < (mawe) i > (ve}e)
1
Ptica je ra{irila
kqun prema ve}em
broju!
2
5
1<5
5>2
Jedan je mawe od pet.
Pet je ve}e od dva.
5 1
6
7
8
9
1 Nastavi da pi{e{.
<
>
2 Prebroj i dopuni.
10
4
62 {ezdeset dva
>
2
<
5
3 Nacrtaj odgovaraju}i broj cveti}a.
2
<
4 Oboj plavom bojom kru`i} ako je zapis ta~an.
3
5 Dopuni nizove.
1
<
4
3
>
1
2
>
5
2
<
3
5
>
4
7 Vladica ima 2 godine,
a Vi{wa 5. Koja od wih
ima vi{e godina?
Vi{e godina ima
.............................................
1<2<
5>
>
6 Upi{i znak < ili > tako da zapis bude ta~an.
4
2
5
1
3
5
1
3
2
4
3
2
63
Posmatraj sliku i zaokru`i odgovor:
8 Dopuni.
3
4
2
<
• Da li u plavoj ~iniji ima mawe
vo}a nego u crvenoj?
DA
NE
• Da li u zelenoj ~iniji ima vi{e
vo}a nego u crvenoj?
DA
NE
• Da li u crvenoj ~iniji ima
najmawe vo}a?
DA
NE
5
6
9
Posmatraj sliku i odredi koliko je ko visok.
7
Oboj kru`i}e ispod dece odgovaraju}om bojom.
8
Zaokru`i odgovor:
• Da li je devoj~ica u crvenoj haqini najni`a?
9
10
DA NE
• Da li je de~ak u prugastoj majici najvi{i?
DA NE
10 Uredi brojeve po veli~ini, od najmaweg
do najve}eg.
31245
64 {ezdeset ~etiri
11 Uredi brojeve po veli~ini, od najve}eg
do najmaweg.
43521
Znak + (plus, vi{e)
Mo`e{ re}i i
dva vi{e tri.
2
+
3
dva plus tri
1 Nastavi da pi{e{.
+
+ +
2 Dopuni.
3 Dopuni.
3
2
+
+
......
......
+
......
4
......
+
5
4 Popuni prazna mesta.
dva plus pet
2 + ........
tri vi{e ~etiri
....... + .......
jedan plus tri
.......
pet plus jedan
....................................
~etiri vi{e dva
....................................
5
+
.......
{ezdeset pet
65
Znak = (jednako)
10
9
8
2
7
6
+
3
=
5
dva plus tri jednako je pet
1 Nastavi da pi{e{.
2 + 2
dva plus dva
=
5
= =
2
Koliko ukupno ima magaraca?
3 Pove`i sa odgovaraju}om slikom.
3
1
1
+
1
=
Odgovor: .............................................................
4
Popuni domine odgovaraju}im brojem
kru`i}a.
4+1=5
3+2=5
1+4=5
1+2=3
2+2=4
2+1=3
66
1+3=4
2+3=5
3+1=4
Znak – (minus, mawe)
5–2
2–1=1
pet minus dva
pet mawe dva
dva minus jedan
jednako je jedan
1 Nastavi da pi{e{.
4–
=
–
=
–
– –
2 Dopi{i ono {to nedostaje.
3
3 – 2 = 1
–
=
–
=
–
=
–
=
4 Precrtaj odgovaraju}i broj elemenata.
5–2
5
–
=
4–1
5–4
{ezdeset sedam
67
Nula
10
9
8
5
4
3
2
1
0
nula
7
6
Nastavi da pi{e{.
5
0
1
1 Upi{i brojeve.
0
0 0
0
2
2
3 Izra~unaj.
3+0=
1+0=1
3+0=
3–0=
2+
3–3=
4+
1–0=1
5–5=0
4–0=
=2
5+0=
68
4
2–
–1=0
=2
2–
5–0=
=4
3–
=0
–3=0
=3
4–
=0
Brojevi 6, 7
Nastavi da pi{e{.
6
6
7
6
{est
6 6
6
Nastavi da pi{e{.
7
sedam
1 Dopuni.
7
7 7
7
2 Prebroj i upi{i odgovaraju}i broj.
3 Docrtaj odgovaraju}i
broj kru`i}a.
+
=
+
=
+
+
=
=
1
2
3
4
5
6
7
{ezdeset devet
69
1
2
5 Prebroj i upi{i slovima koliko kojih `ivotiwa ima.
4 Oboj ta~an broj kuglica.
6
7
4
5
5
7 Popuni
6 Popuni prazna poqa.
prazna poqa.
6
+
=
+
=
+
=
+
=
8
9
8 Dopuni do nazna~enog broja.
10
–
=
–
=
–
=
–
=
9 Prebroj elemente skupova
i tamo gde treba upi{i brojeve
ili znake < i >.
5
7
5
<
6
70 sedamdeset
[ta smo nau~ili
ZNACI
<
I>
ZNAK +
Zapi{i brojevima i slovima koliko ima
elemenata u ova dva skupa.
Pore|aj brojeve po veli~ini.
2 5 4
......
3 1 5 4
< ...... < ......
......
3 2 4
......
< ...... < ...... < ......
3 4 2 5
> ...... > ......
......
> ...... > ...... > ......
plus
ZNAK =
ZNAK –
Napi{i dve jednakosti koje odgovaraju slici.
Precrtaj odgovaraju}i broj elemenata
i re{i zadatke.
6–3=
5 = ........ + ........
7–4=
........ + ........ = 5
NULA
5–2=
BROJEVI 6, 7
Popuni tabelu.
1
2
3
+0
–0
Prebroj ~lanove
skupova i upi{i
koliko ~lanova
ima u svakom
skupu.
>
4
5
Da li je zapis ta~an?
Zaokru`i odgovor.
DA
NE
71
Broj 8
Nastavi da pi{e{.
10
9
7
8
8
osam
8
8 8
8
5
1 Dopuni brojevima.
3 Dopuni.
4
8=1+7
3
2
+
1
=
2 Dopuni odgovaraju}im brojevima i bojom.
+3
5+
8=
........ + .........
8=
........ + .........
8=
........ + .........
8=
........ + .........
8=
........ + .........
8=
........ + .........
4+
3+
2+
72
8=0+8
Broj 9
Nastavi da pi{e{.
9
devet
1 Dopuni brojevima.
9
9
9 9
9
2 Ako je zapis ta~an, oboj pravougaonik u kojem se nalazi
zelenom bojom. Ako nije, oboj pravougaonik u crveno.
........ + 1 = ........
5 + ........ = ........
9=7+2
9=6+2
9=2+7
9=1+8
9=4+4
9=5+5
9=3+6
9=5+4
9=8+1
9=6+3
9=4+5
9=5+3
3 Precrtaj onoliko elemenata koliko je potrebno
da bi se dobio nazna~eni broj.
4 Upi{i <, > ili = tako da zapis
bude ta~an.
7
6
8
2+7
4+3
6+2
5+4
5+1
3+3
6+1
4+4
3+6
4+5
2+5
6+3
4
5
sedamdeset tri
73
Broj 10
Znake za pisawe brojeva 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
nazivamo cifre.
10
Brojevi koji se pi{u jednom cifrom jesu
jednocifreni brojevi.
Broj 10 pi{e se sa dve cifre.
To je dvocifreni broj.
7
6
deset
1 Nastavi da pi{e{.
4
3
2
2
1
74 sedamdeset ~etiri
9 + 1 = 10
10 – 1 = 9
........ + ........ = 10
10 – 2 = 8
........ + ........ = 10
........ – ........ = ........
........ + ........ = 10
........ – ........ = ........
........ + ........ = 10
........ – ........ = ........
........ + ........ = 10
........ – ........ = ........
........ + ........ = 10
........ – ........ = ........
........ + ........ = 10
........ – ........ = ........
........ + ........ = 10
........ – ........ = ........
........ + ........ = 10
10 – 10 = 0
3 Spoj brojeve koji zajedno daju 10.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
3
5
0
9
4
8
1
6
10
2
5 Na svakoj domini docrtaj onoliko
4 Upi{i <, > ili = .
6+4
3+7
7+3
1+9
8+2
5+4
7+2
4+6
8+1
5+5
6+3
3+6
ta~kica koliko je potrebno da bi
ih bilo 10.
+ 5 = 10
4 + ...... = 10
6 + ...... = 10
3 + ...... = 10
5 + ...... = 10
......
......
I ovo je matematika!
tawiru nedostaje
Ovom
jedan deo.
Prona|i ga i zaokru`i.
+ 2 = 10
75
Redni brojevi
1
9
8
1.
jedan
Za{to iza nekih
brojeva stoji
ta~ka?
prvi
1 Obele`i rednim brojevima one koji
su u~estvovali u ~upawu repe.
Da bi mogla da
pro~ita{:
prvi, drugi...
6
1.
2.
5
4
2 Zapi{i brojem.
3 Zapi{i slovima.
prvi
2.
tre}i
5.
~etvrti
6.
4 Obele`i rednim brojevima.
3.
2
1
1.
6 Zaokru`i redni broj
puta kojim }e maca
sti}i do korpe.
5 Spoj svaku ma~ku sa wenim rednim
brojem.
3.
76 sedamdeset {est
1.
2.
5.
4.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7 Obele`i rednim brojevima.
8 Prema redosledu biciklista oboj tabelu
odgovaraju}im bojama.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
5.
9 Obele`i stolove po redu kojim su na wih stavqani predmeti.
1.
I ovo je matematika!
Svetlana i Ma{a hodaju jedna
Jasna,
iza druge. Ma{a nije prva, a Jasna je
iza Ma{e. Kako su pore|ane?
kru`i} je izme|u crvenog i plavog.
@uti
Plavi je na kraju. Zeleni je ispred
qubi~astog. Qubi~asti je ispred crvenog.
Oboj kru`i}e.
1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
77
Prethodnik i sledbenik
10
Vi ste moji
sledbenici.
1
7
sledbenici
prethodnici
2
3
4
prvi
prethodnik
Ti si moj
prethodnik, a @u}a
je moj sledbenik.
Av, av!
Oni su moji
prethodnici.
5
prvi
sledbenik
6
1 Odredi koji je prvi:
5
– prethodnik broja 4
– sledbenik broja 4
3
– prethodnik broja 2
3 Upi{i prve prethodnike i prve sledbenike
– sledbenik broja 2
brojeva:
2
1
.........
8 .........
.........
5 .........
.........
6 .........
.........
2 .........
.........
4 .........
.........
3 .........
2 Zaokru`i plavom bojom sledbenike
broja 5, a crvenom prethodnike.
4<5<6
6>5>4
4 Prethodnika zelenog vagon~i}a oboj `utom bojom. Prvog sledbenika zelenog vagon~i}a oboj
qubi~astom bojom. Prvog prethodnika crvenog vagon~i}a oboj plavom bojom. Sledbenika
crvenog vagon~i}a oboj braon bojom.
78 sedamdeset osam
Brojevi od 0 do 10
1 Re{i.
+3
2 Dopi{i izostavqene
–2
+3
–2
brojeve.
0, 1, ....., ....., ....., ....., 6, ....., ....., ....., ......
1
10
4
3
8
7
4
7
6
0, 1, ....., 3, ....., 5, ......, 7, ....., 9 ......
10, ....., ....., ....., ....., ....., ....., 3, ....., ....., ......
6
5
3
3 Re{i sve zadatke, a onda oboj
mosti} na kojem su re{ewa.
8–0=
1+5=
8
2+7=
8
6
9–6=
2+4=
9–7=
3+0=
6
9 4
6
9
5
8
6
9
3
6
6
2
2
3
2
3
3
7
7
7
10 – 3 =
sedamdeset devet
79
I ovo je matematika!
kolona
1
Upi{i u kojim se poqima nalaze
2
A
3
V
.
2A
1
red
4
2
poqe
3
6
4
8
Upi{i u kojim se poqima nalaze:
Upi{i gde se na tabeli nalaze:
10
A
B
A
V
11
12
B
i
B
V
G
1
2
1
,
3
13
2
14
3
,
4
5
15
prave linije: 2B,
Ucrtaj:
otvorene krive linije:
otvorene izlomqene linije:
zatvorene krive linije:
zatvorena izlomqena linija:
80
A
,
,
,
1B
1
2A
2
3V
3
B
V
[ta smo nau~ili
BROJEVI 8, 9, 10
Dopuni nizove.
8
REDNI BROJEVI
Zaokru`i broj koji ta~no ozna~ava
broj elemenata na slici.
Koji krug je ~etvrti,
ako je zeleni prvi?
9
9
8
7
6
6
8
7 8 9 10
7 8 9 10
7 8 9 10
PRETHODNIK I SLEDBENIK
Upi{i brojeve
koji nedostaju.
4 5 6
7 ........ ........
3 ........ ........
........
2 ........ ........
........ 3
........
........ 7
BROJEVI OD 0 DO 10
Popuni kru`i}e.
7
+8
–5
–6
+5
+0
–8
+7
–8
+6
+1
7
osamdeset jedan
81
Sabirci i zbir. Sabirawe
1
^etiri devoj~ice se igraju. Pridru`uju
im se jo{ tri. Koliko ih je sada ukupno?
Ukupan broj devoj~ica zapisujemo na slede}i na~in:
4+3 = 7
3
zbir
7 = 4+3
ili
zbir
zbir
zbir
^itamo: zbir brojeva ~etiri i tri je broj sedam,
ili: sedam je zbir brojeva ~etiri i tri.
5
Zapisujemo:
4
7
8
+
3
Ovo se zove zbir.
prvi sabirak
Broj devoj~ica koje su se igrale odredili
smo sabirawem.
drugi sabirak
9
1 Popuni prema tekstu.
2 Mama je imala 7 albuma
Pet plus ~etiri jednako je devet.
11
12
+
=
+
[est plus dva jednako je osam.
13
14
za slike. Na poklon je dobila
jo{ 2. Sada ima ukupno
+
albuma. Kada saberemo,
pi{emo:
=
Dva vi{e pet jednako je sedam.
+
15
9 je zbir brojeva
Brojevi
i
^etiri vi{e tri jednako je sedam.
3 Zapi{i zbir brojeva:
+
3i6
4i5
82
+
=9
i
.
su sabirci.
1i9
5i2
4i2
2i8
3 + 2 = 5 mo`emo prikazati i ovako:
5
Jovan je zaka~io 6, a Ana je dodala jo{ 4.
Sada ih ima ukupno ......... .
To smo izra~unali
i zapisali kao
+
3
5 Jovan i Ana ka~e crte`e na pano.
2
.........
+ ......... = .........
ili kao
4 Popuni prazna poqa.
10
.........
= ......... + .........
Broj ......... je zbir brojeva
+
3
+
4
5
6 i 4. I ......... + .........
je zbir brojeva 6 i 4.
.........
+ ......... = .........
.........
+ ......... = .........
6 Tata je za Jovanu napravio 5 papirnih
brodi}a, a ona je sama napravila 3.
Koliko su brodi}a
ukupno napravili?
7
■
Ako je prvi sabirak 3, a drugi 4, zapis
.........
+ ......... je ........................ brojeva
.........
i .......... Zbir brojeva 3 i 4 je i broj ........,
pa ka`emo da je ........ zbir brojeva ........ i .........
■
Upi{i broj koji nedostaje.
......... + 3 = 9
Prvi sabirak je ........., a drugi ..........
■
Izra~unaj zbir brojeva 3 i 5.
.........
Jednakost: ......... + ......... = .........
Ukupno brodi}a: ......... + ......... = .........
■
+ ......... = .........
.........
= ......... + .........
Broju 4 dodaj broj 1. Koliki je wihov zbir?
.......................................................................................
osamdeset tri
83
Zamena mesta sabiraka
Ne, ima nas
2 + 3.
Ima nas
3 + 2.
Ko je u pravu?
Zaokru`i odgovor:
2
Jovan
Ana
oboje
Proveri:
2 + 3 = .........
3 + 2 = .........
4
5
3+2=2+3
6
7
1 Popuni prazna poqa.
2 Izra~unaj na dva na~ina zbir
ako su sabirci:
4 i 6: .................................................................,
..............................................................................
3 i 6: .................................................................,
11
..............................................................................
12
13
3+4=
........
4 + ........ = ........
+ 4 = ........
........
+ ........ = ........
4 + ........ = ........
........
+ ........ = ........
........
1 i 4: .................................................................,
..............................................................................
14
15
3 Zameni mesta sabircima
i izra~unaj.
4 Na osnovu slike napi{i
jednakost na dva na~ina.
7 + 3 = ....... + ....... = ........
1. na~in:
.......
+ ....... = ........
2. na~in:
.......
+ ....... = ........
1 + 8 = ....... + ....... = ........
8 + 2 = ....... + ....... = ........
84 osamdeset ~etiri
5 Popuni prazna poqa.
10 + 0 = 10
0 + 10 = 10
9 + 1 = 10
1 + 9 = ........
8 + ........ = ........
2 + ........ = 10
........
+ 3 = 10
........
6 + ........ = ........
+ 7 = ........
4 + ........ = 10
5 + ........ = 10
........
+ 5 = ........
+ 6 = 10
........
+ 4 = 10
........
3 + ........ = ........
7 + ........ = ........
........
+ ........ = 10
........
+ ........ = 10
........
+ ........ = ........
........
+ ........ = ........
6 Popuni prazna poqa.
7 Izra~unaj zbir dva broja na lak{i na~in.
2 + ........
........
+ 2
1i7
........
+ ........ = ........
2i6
........
+ ........ = ........
9i1
........
+ ........ = ........
2i8
........
+ ........ = ........
2 + ........ = 7 + ........ = ........
Lak{e se izra~unava:
7 + ........ nego 2 + ........ = ........
85
Tri sabirka
1
2
Popuni prazna poqa.
2 + 5 + 3 = 7 + ........ = ........
........
+ ........ + ........ = ........ + ........ = ........
4
5
8=
........
+
+
........
= ........ + ........ + ........
........
........
...................................................
........
+ ........ + ........ = ........ + ........ = ........
6
2 Dopuni ili dopi{i sabirak koji
1
Izra~unaj zbir ako su sabirci 1, 6 i 2.
9
10
......................................................................................
Izra~unaj zbir brojeva 3, 4 i 1.
11
......................................................................................
12
13
14
nedostaje.
1+4+
=6
2+
+2=6
7+1+
=8
3+
+4=8
5+3+
=9
3+
+3=9
4+2+
=8
6+
+ 3 = 10
Koliki je zbir ako su sabirci 2, 3 i 5?
......................................................................................
15
3
Oboj kvadrati}e prema zadatku.
4 Jelena u kosi ima dve {nalice,
Marija ~etiri, a Sawa jednu. Koliko
{nalica imaju devoj~ice zajedno?
........
+ ........ + ........ = .........
3+4+2
Odgovor: ...........................................................................................
86 osamdeset {est
Zdru`ivawe sabiraka
Znak ( ) zovemo
ZAGRADE.
2+4+3
Sada je 2 + 4
sabirak!
(2 + 4) + 3 = 2 + (4 + 3)
Najpre smo zdru`ili sabirke 2 i 4, a potom 4 i 3. Zbir je isti.
1
Kuglice mo`emo da rasporedimo
i ovako:
2
Proveri da li je na gorwim slikama
broj kuglica svuda jednak?
(2 + 4) + 3 = 6 + ....... = ........
(...... + ......) + ....... = (...... + ......) + .......
2 + (...... + 3) = 2 + ....... = ........
(2 + ......) + ....... = ....... + ....... = ........
Opet je zbir ....... .
3
3 + ( ...... + .......) = ....... + ....... = ........
4 Izra~unaj na tri na~ina.
Dopuni i izra~unaj.
(5 + 2) + 3 =
Pazi na zagrade!
Seti se pravila
o zameni mesta
sabiraka!
+ 3 =
3 + 5 + 1 1. (3 + ......) + 1 = ....... + ....... = ........
2. 3 + (...... + ......) = ....... + ....... = ........
5 + (2 + 3) = 5 +
(4 + 3) + 3 =
+
=
3. (3 + 1) + ....... = ....... + ....... = ........
=
4 + 2 + 4 1. .................................................................
2. .................................................................
4 + (3 + 3) =
+
=
2 + (4 + 3) =
+
=
(2 + 4) + 3 =
+
=
3. .................................................................
6 + 2 + 1 1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
osamdeset sedam
87
1
5
2
6
(2 + 4) + 3
2 + 4 je prvi sabirak. Koji je drugi?
3
..........................................................................
2 je prvi sabirak. Koji je drugi?
12
+ (...................) = ................... = ........
..........................................................................
8
9
11
........
..........................................................................
8
10
prvi sabirak 2, a drugi zbir brojeva 1 i 3.
prvi sabirak zbir brojeva 2 i 1, a drugi 1.
2 + (4 + 3)
7
Izra~unaj zbir ako je:
Izra~unaj zbir na lak{i na~in.
1 + 8 + 1 = ............................................................
7
Izra~unaj.
2 + 6 + 2 = ............................................................
2 + 2 + 6 = 2 + (2 + 6)= ....... + ....... = ........
2 + 7 + 1 = ............................................................
Lak{i na~in da izra~unamo zbir je:
1 + 3 + 6 = ............................................................
13
2 + 2 + 6 = (2 + 2) + 6 = ....... + ....... = ........
14
15
I ovo je matematika!
Nastavi nizove.
4454454
1221221
1233211
88
2 + 5 + 3 = ............................................................
Umawenik, umawilac, razlika. Oduzimawe
Laslo je imao sedam balona i igrao se wima.
Dva su mu odletela. Koliko mu je balona ostalo?
To zapisujemo:
Ovo se zove
razlika.
7 – 2
umawenik
umawilac
Kada izra~unamo koliko je balona ostalo, pi{emo:
7–2 = 5
razlika
razlika
5 = 7–2
ili
razlika
razlika
^itamo: razlika brojeva sedam i dva je broj pet,
ili: pet je razlika brojeva sedam i dva.
Broj balona koji nisu odleteli izra~unali smo oduzimawem.
1
Popuni prazna poqa.
Osam minus tri jednako je pet.
........
– ........ = ........
[est mawe ~etiri jednako je dva.
........
– ........ = ........
Razliku brojeva pet i jedan zapisujemo:
........
– ........ .
Umawenik je broj ........ .
Umawilac je broj ........ .
osamdeset devet
89
1
2
Dopuni.
7–3=4
...........................
3
minus ........................... jednako je ........................... .
Razlika brojeva ........................... i ........................... je zapis ........................... .
Razlika je i broj ........................... .
5
9–8=1
Umawenik je broj ........................... , a umawilac je broj ........................... .
7
Razlika je zapis ........................... – ........................... , ali i broj ........................... .
8
9
3 Izra~unaj razliku datih brojeva i napi{i
4
jednakosti.
Mama je napravila 9 kola~a. Ana
je pojela 3. Ostalo je ....... – ....... kola~a.
11
9i2
.......
12
10 i 7
...............................
6i5
...............................
– ....... = .......
Kada izra~unamo, pi{emo
.......
Umawenik je broj ....... , a umawilac
13
14
– ....... = ........ .
je broj ....... .
Razlika je ....... – ....... , ali i broj ....... .
4i2
15
...............................
6
5
Dragana je imala 6 sli~ica.
Bratu je dala 4. Koliko
sli~ica ima sada?
........
90 devedeset
– ........ = .........
Popuni prazna poqa:
9 – 1 = .......
4 = ....... – 4
9 – ....... = 6
8 – 2 = .......
0 = ....... – 6
8 – ....... = 2
7 – 3 = .......
5 = ....... – 4
6 – ....... = 5
6 – 4 = .......
3 = ....... – 4
5 – ....... = 1
7
.......
Ako je umawenik 9, a umawilac 3,
kolika je razlika?
– ....... je razlika brojeva ....... i ....... ,
12 Na tawiru je bilo osam pala~inki. Za ve~eru
smo pojeli pet. Koliko je pala~inki ostalo?
Ostalo je ....... – ....... pala~inki.
a i broj ....... je razlika brojeva ....... i ....... .
Sada ih imamo ....... – ....... = ....... .
8
Izra~unaj razliku ako je
umawenik 10, a umawilac 8.
..................................................................
Odgovor: ......................................................
13 Pera se u dvori{tu igrao klikerima.
Imao ih je pet. Tokom igre izgubio je
dva. Koliko mu je ostalo?
9
Od broja 7 oduzmi 2. Koliko }e{
dobiti?
Ra~unamo: ................................................
10
Broj 4 oduzmi od broja 8. Koliko
}e{ dobiti?
Ra~unamo: ................................................ .
Odgovor: ................................................. .
14
Umawenik
Umawilac
..................................................................
7
2
7
4
9
7
8
7
7
7
9
2
6
2
8
2
4
2
3
2
Razlika
11
Mima je donela 6 listova kupusa
za svog zeca. On je odmah pojeo
4 lista. Koliko je listova ostalo?
15
Umawenik
Ostalo je ....... – ....... lista.
Umawilac
Sada ima ....... – ....... = .......
lista.
Razlika
devedeset jedan
91
[ta smo nau~ili
1
2
SABIRCI I ZBIR. SABIRAWE
ZAMENA MESTA SABIRAKA
Popuni tabelu.
Prvi sabirak
8
4
3
7
5
4
Drugi sabirak
1
6
5
2
4
5
Zbir
6
Zbir
8
.....
+ ..... ..... + ..... ..... + ..... ..... + ..... ..... + .....
7 i 3 ....................., .....................
[email protected] SABIRAKA
TRI SABIRKA
8+
5 i 4 ....................., .....................
2 i 6 ....................., .....................
Date brojeve saberi na tri na~ina:
Izra~unaj.
10
Izra~unaj na dva na~ina zbir
ako su sabirci:
2+5+
+ 0 = 10
5, 2, 1 1. .............................................
=9
2. .............................................
11
7+
+ 2 = 10
1+4+
=7
3. .............................................
3+
+3=9
5+1+
=7
4, 1, 5 1. .............................................
12
13
14
15
2. .............................................
UMAWENIK, UMAWILAC, RAZLIKA. ODUZIMAWE
8, 0, 1 1. .............................................
Popuni tabelu.
Umawenik
9
7
8
5
3
Umawilac
7
4
2
4
3
Razlika
3. .............................................
.....
– ..... ..... – ..... ..... – ..... ..... – ..... ..... – .....
2. .............................................
3. .............................................
2, 7, 1 1. .............................................
2. .............................................
Razlika
92 devedeset dva
.......
.......
.......
.......
.......
3. .............................................
Za toliko ve}i broj. Za koliko
je jedan broj ve}i od drugog
Da bismo izra~unali za koliko
je broj 6 ve}i od 4, treba od
broja 6 oduzeti 4.
4+2=6
6–4=2
Ovo mo`emo pro~itati i ovako:
broj 6 je za 2 ve}i od 4, ili:
broj 6 je za 4 ve}i od 2.
1
Slede}e jednakosti
pro~itaj i zapi{i.
8=5+3
2
Za koliko je 6 ve}e od 2?
.......
– ....... = ........
Popuni prazna poqa:
+
2
broj 8 je za .......................................
2 + 1 = .......
...............................................................
2
2+7=9
3
2 + .......
3 + ....... = 4
.......
7 + ....... = 8
.......
4 je za 1 ve}i od .......
+ .......
broj 9 je .............................................
7
3 je za ....... ve}i od 1
.......
je za 1 ve}i od 7.
+ .......
...............................................................
3
Broj 6 uve}aj za 2.
4
Dopuni i pro~itaj jednakosti:
7 – 1 = .......
.......................................................
Sedam je ve}e od jedan za ................................. .
Koji je broj za 3 ve}i od broja 4?
.......................................................
Koji je broj za 4 ve}i od broja 3?
.......................................................
6 – 5 = .......
..................................................................................................
9 – ....... = 3
..................................................................................................
–2=6
..................................................................................................
.......
devedeset tri
93
Za toliko mawi broj. Za koliko
je jedan broj mawi od drugog
1
Da bismo odredili za koliko
je broj 3 mawi od 5, potrebno
je da izvr{imo oduzimawe:
2
3
Broj 2 je za 3
mawi od 5.
4
^itamo: tri je mawe od pet za dva.
5–3=2
5
7
5–3=2
1
Dopuni jednakosti i pro~itaj:
2
Broj 7 umawi za 3.
.............................................
8 – 1 = .........
........
je za 1 mawe od 8.
Koji je broj za 4 mawi od 9?
9
9 – 2 = .........
.............................................
.............................................................................
Koji je broj za 5 mawi od 9?
11
6 – 3 = .........
..............................................................................
.............................................
12
13
3
14
15
94
4
Umawi za 2
Pove}aj za 2
+1
1
3
3
3
5
4
4
6
5
7
9
8
8
10
9
–3
Za koliko je:
5 mawe od 7?
7 – ....... = .......
6 mawe od 9?
.......
– ....... = .......
1 mawe od 4?
.......
– ....... = .......
3 mawe od 7?
.......
– ....... = .......
Sabirawe i oduzimawe do 10
1
Sa grane su odletele ~etiri ~avke. Koliko
ih je bilo pre toga ako su ostale 3?
5
Koliko nogu zajedno imaju jedna divqa
sviwa, jedna svraka i jedan zec?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
2
6
Ispod hrastovog drveta prvo su protr~ala
dva zeca, pa jo{ jedan, pa jo{ pet. Koliko
je ze~eva protr~alo ispod hrasta?
Deda je za u`inu pojeo 2 kru{ke, 1 jabuku,
4 {qive i 3 mu{mule. Koliko je plodova
pojeo?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
3
Mi{ je imao 9 `irova. Za doru~ak je
pojeo 2, a za ru~ak 4. Koliko mu je ostalo
za ve~eru?
........................................................................
........................................................................
4
Jedna mala veverica je donela mami tri
oraha, a wena sestra isto toliko. Koliko
su ukupno oraha donele?
........................................................................
........................................................................
devedeset pet
95
7
2
Upi{i + ili – tako da jednakosti budu ta~ne.
3
3=6
8
2=6
5
4=9
10
10 = 0
4
2=2
3
6=9
4
5=9
7
2=5
8
8=0
10
2=8
5
4=1
5
5 = 10
4
6
9
2
8
4
7
8
10
11
3
8
5
6
4
3
Pomo}u ova tri broja sastavi ~etiri jednakosti.
3, 5, 8
3 +
=
+
2, 7, 9
6
4
Popuni tabelu.
9
+
=
=
+
=
14
– 3 =
–
=
15
–
12
13
2
+2
–2
3
4
5
=
–
=
7
10 Me|u ovim jednakostima neke nisu ta~ne. Precrtaj ih.
2+7=8
5+4=9
6 + 5 = 10
96 devedeset {est
8–8=0
4+0=4
7 + 3 = 10
9–6=4
Veza sabirawa i oduzimawa
5+3=8
8–3=5
8–5=3
6+2=8
8–2=6
8–6=2
7+2=9
9–2=7
9–7=2
4+5=9
9–5=4
9–4=5
Ukupan broj cvetova mo`emo da
napi{emo na slede}e na~ine:
1
2
Jednakost 6 + 3 = 9 napi{i na jo{ sedam
na~ina.
5 + 3 = .......
3 + ....... = .......
8 = ....... + .......
8 = ....... + .......
1. ........................................
5. ........................................
Broj crvenih cvetova mo`emo da napi{emo
na slede}e na~ine:
2. ........................................
6. ........................................
8 – ....... = ....... , 5 = ....... – .......
3. ........................................
7. ........................................
Broj `utih cvetova je:
4. ........................................
8 – ....... = ....... , 3 = ....... – .......
3
9
2
Popuni {ta nedostaje
i napi{i osam jednakosti.
+
1. 2 + ....... = 9
5. ........................................
2. ........................................
6. ........................................
3. ........................................
7. ........................................
4. ........................................
8. ........................................
4
Pomo}u brojeva 4, 6 i 2 napi{i:
– dve jednakosti
sa sabirawem
– dve jednakosti
sa oduzimawem
..................................
..................................
..................................
..................................
97
Nepoznati broj kod sabirawa
15
Koliko prasi}a treba da bude
na slici?
14
Koliko ih nedostaje?
3
13
12
Upi{i broj i docrtaj.
2+
=3
11
2
8
5
7
4
6
5
3
3
1
Jednakost:
Jednakost:
1 Upi{i brojeve koji nedostaju.
2 Komplet babu{ki sastoji se od pet lutaka.
Na polici su dve. Koliko nedostaje?
4+
=5
+1=2
2+
1+
=7
+1=4
98 devedeset osam
2+
=6
+1=9
Odgovor:
=5
Nepoznati broj kod oduzimawa
5–
=3
7–
=
Na osnovu slike
sastavi jednakost.
–3=3
1 Upi{i brojeve koji nedostaju.
2 Ako si imao 7 dinara, pa ti je ostalo 4,
koliko si potro{io?
3–
=1
–5=1
–
9–
=4
=
–3=6
Odgovor: ...................................................
5–
=1
–2=7
....................................................................
99
Brojevna prava
15
Ovo je brojevna prava.
1
14
0
13
Upi{i brojeve koji nedostaju.
1
5
Pove`i zbirove i razlike sa mestom
na brojevnoj pravoj.
8
5–5
10 – 9
2+3
12
11
10
5 + 4 na brojevnoj pravoj prikazujemo ovako:
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
3
4
5
6
7
8
9
10
10
7–4
9
8
2
1+7
3+6
8 – 3 na brojevnoj pravoj prikazujemo ovako:
9–7
2+8
10 – 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
4
2 Na osnovu slike popuni prazna poqa.
3
Popuni prazna poqa i docrtaj:
2 + 5 = .......
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
4 + ....... = 9
100
1
2
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9 – 6 = .......
7 – ....... = 2
0
1
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4 Na osnovu oznaka na brojevnim pravama
5 Zabele`i na brojevnoj pravoj i popuni
napi{i jednakosti.
0
1
2
3
4
5
prazna poqa.
6
7
8
9
2+6=
10
0
.................................... = ...................
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
4
5
6
7
8
9
10
3
4
5
6
7
8
9
10
9
10
5+4=
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
.................................... = ...................
1
2
9–9=
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
.................................... = ...................
6 Prika`i na brojevnoj pravoj vezu
sabirawa i oduzimawa.
Ako je 2 + 8 = 10, onda je 10 – 2 = 8
Ako je 5 + 4 = 9, onda je 9 – 4 = 5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
sto jedan
101
[ta smo nau~ili
15
ZA TOLIKO VE]I, ZA TOLIKO
MAWI BROJ
Za 1 mawi
13
VEZA SABIRAWA I ODUZIMAWA
Pomo}u brojeva 4, 5 i 9 sastavi dve
jednakosti sa sabirawem i dve jednakosti
sa oduzimawem.
Za 2 ve}i
1
12
2
11
1.
3
2.
7
9
8
8
1.
7
Broj za 4 mawi od broja 10: ...........................
6
Broj za 6 ve}i od broja 3: ..............................
2.
5
4
NEPOZNATI BROJ KOD SABIRAWA
Predstavi na brojevnoj pravoj:
Izra~unaj:
2
1
■ + 8 = 10
4+■=7
■=6
■+5=9
3+
NEPOZNATI BROJ KOD ODUZIMAWA
■–2=5
10 – ■ = 4
102 sto dva
BROJEVNA PRAVA
■=5
■–8=1
2+7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8–4
Proveri da li je pravilno nacrtano i zaokru`i
odgovor.
6–
4+3
da
ne
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Brojevi 11, 12, 13, 14, 15
10 + 1 = 11
10 + 2 = 12
10 + 3 = 13
10 + 4 = 14
10 + 5 = 15
jedanaest
dvanaest
trinaest
~etrnaest
petnaest
1 Nastavi da pi{e{.
2
Izra~unaj:
1+1=2
■
1+3=■
1+4=■
2+1=■
2+2=■
2+3=■
3+1=■
3+2=■
4+1=■
1+2=
11 + 1 = 12
■
11 + 3 = ■
11 + 4 = ■
12 + 1 = ■
12 + 2 = ■
12 + 3 = ■
13 + 1 = ■
13 + 2 = ■
14 + 1 = ■
11 + 2 =
103
4 Izra~unaj.
1
5–2=
15 – 2 =
5–3=
15 – 3 =
4–1=
14 – 1 =
3–1=
13 – 1 =
5–4=
15 – 4 =
3–3=
13 – 3 =
4–2=
14 – 2 =
5–1=
15 – 1 =
3–2=
13 – 2 =
5
5–5=
15 – 5 =
4–4=
14 – 4 =
2–2=
12 – 2 =
6
2–1=
12 – 1 =
4–3=
14 – 3 =
2
3
4
8
Stavi znak
>, < ili =
tako da zapis
bude ta~an.
5
9
10
12 + 2
15 – 3
11 + 4
15 + 0
15 – 4
11 + 3
10 + 3
14 – 1
6
Pore|aj brojeve od najmaweg
do najve}eg.
Pore|aj brojeve od najve}eg
do najmaweg.
10 + 4
–2
+3
13, 8, 11, 15, 14
–5
–4
15
16
17
+3
8 Na parkingu je bilo jedanaest
automobila. Stigla su jo{ tri.
Koliko ih sada ima?
Na parkingu je bilo 15
bicikala. Tri su odvezena.
Koliko ih je ostalo?
18
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
19
20
Pomozi mornaru
da stigne do ku}e.
13, 8, 11, 15, 14
11
14
7
104 sto ~etiri
+1
10
Brojevi 16, 17, 18, 19, 20
10 + 6 =16
{esnaest
10 + 7 = 17
sedamnaest
10 + 8 = 18
osamnaest
10 + 9 = 19
devetnaest
10 + 10 = 20
dvadeset
1
Nastavi da pi{e{.
2
Popuni prazna poqa zapisuju}i cifre i re~i.
11
3
trinaest
14
Izra~unaj.
5+1=
15 + 1 =
6+3=
16 + 3 =
7+1=
17 + 1 =
5+3=
15 + 3 =
6+1=
16 + 1 =
7+2=
17 + 2 =
5+2=
15 + 2 =
6+4=
16 + 4 =
8+2=
18 + 2 =
5+4=
15 + 4 =
6+2=
16 + 2 =
8+1=
18 + 1 =
5+5=
15 + 5 =
7+3=
17 + 3 =
9+1=
19 + 1 =
sto pet
105
Brojevi od 0 do 20
1
Docrtaj odgovaraju}i broj elemenata.
2
3
5
6
17
16
19
18
20
7
8
9
1
Oboj peti, deveti, trinaesti i {esnaesti kru`i}, polaze}i sleva nadesno.
2
Upi{i brojeve koji nedostaju.
10
11
12
13
3
14
Pore|aj brojeve od najmaweg do najve}eg.
3
17
18
19
20
106
12
15
20
Zaokru`i sve brojeve ve}e od 12.
14
13
18
11
4
17
18
10
7
15
11
12
14
9
19
5
6
Dopuni.
0+8=8
10 + 8 = 18
9–4=5
19 – ...... = 15
2 + 5 = ......
12 + 5 = ......
8 – 6 = ......
18 – 6 = ......
4 + 6 = ......
...... + 6 = 20
7 – 3 = ......
...... – 3 = 14
6 + ...... = 9
16 + ...... = 19
10 – 9 = ......
...... – 9 = 11
7 Emir ima 11 godina, a wegov brat
5 godina vi{e. Koliko godina ima
Emirov brat?
Re{i zadatke.
10 + 2 =
14 + 5 =
11 + 2 =
11 + 5 =
10 + 0 =
12 + 5 =
...............................................
..............................................
Rezultate sabirawa upi{i od najmaweg do najve}eg.
Koliko godina je pro{le godine
imao Emir, a koliko wegov brat?
Emir: ....................................
10
8 Proceni bez brojawa koliko ima olovaka
na slici, a zatim proveri brojawem.
Procena .......... Stvarno .......... Razlika ..........
Brat: .....................................
9
Proceni bez brojawa, a zatim proveri
da li na slici ima vi{e tostera ili
miksera. Ozna~i da li si ta~no odgovorio.
Procena ...........................
Ta~no
Neta~no
sto sedam
107
Jednocifreni i dvocifreni brojevi do 20
1
2
Dopuni nizove.
0
1
3
10
11
13
4
6
7
9
jednocifreni brojevi
3
15
16
18
20
dvocifreni brojevi
4
5
6
1
2
Koliko ima jednocifrenih brojeva?
Zaokru`i odgovor.
Za koliko je najmawi dvocifreni broj
ve}i od najve}eg jednocifrenog?
7
devet
jedanaest
deset
Ra~unamo: ................................................
8
9
10
3
Popuni prazna poqa.
11
Najmawi jednocifreni broj je
.
Najmawi dvocifreni broj je
.
12
Najve}i jednocifreni broj je
.
Najve}i dvocifreni broj je
.
14
4
Koji sabirak nedostaje da bi zbir bio
najmawi dvocifreni broj?
15
16
17
7+2+
= ..........
u crvenom poqu oboj u zeleno.
Kru`i}e
Kru`i}e u plavom poqu oboj u `uto.
Kru`i}e izme|u plavog i crvenog poqa
oboj u crno.
6+2+
= ..........
8+1+
= ..........
18
108
I ovo je matematika!
Desetice prve stotine
jedinica
10 jedinica jednako je 1 desetica
10 j = 1 d
desetica
10
deset
20
dvadeset
30
trideset
40
~etrdeset
50
pedeset
60
{ezdeset
70
sedamdeset
80
osamdeset
90
devedeset
100
sto
10 j = 1 d
20 j = 2 d
30 j = 3 d
40 j = 4 d
50 j = 5 d
60 j = 6 d
70 j = 7 d
80 j = 8 d
90 j = 9 d
100 j = 10 d
3
1 Stavi znak <, > ili =
2 Izra~unaj.
tako da tvrdwa bude ta~na.
2d + 3d = 5d
9d – 2d = 7d
5j
3d +
8d –
Izra~unaj.
+3d
1d 4d
1d
2j
2d
20
25 j 6 d
60
6d
60 j 5 d
40
= 7d
+ 1d = 7d
3d + 5d =
j
40
–2d
3d 1d
j
10
= 5d
– 1d = 6d
5d – 4d =
3d
5d
4d
7d
6d
9d
sto devet
109
Desetice i jedinice
1
jedinica
desetica
2
2
3
4
4
Ukupno: 24
^itamo: dvadeset ~etiri
20 + 4 = 24
dvadeset ~etiri
5
6
1 Zaokru`i po 10 i upi{i.
2
Zaokru`i po 10 i upi{i.
7
8
Ukupno:
10
11
Ukupno:
^itamo:
^itamo:
.......................................................
.........................................
12
13
4
3
Zaokru`i po 10 i upi{i.
Zaokru`i po 10 i upi{i.
14
15
17
desetica
jedinica
Ukupno:
19
^itamo:
20
........................................................
110
Ukupno:
^itamo: ............................................
5
6
Zaokru`i po 10 i upi{i.
d
j
Izrazi kao zbir.
d
j
1
7
......... + ......... = .........
Ukupno:
d
j
^itamo:
3
4
.............................................
Ovo se mo`e napisati i ovako: 10 + 10 + 10 + 10 + 7
7
Popuni prazna poqa:
8
......................................... = .........
Izrazi kroz desetice i jedinice.
29 = 10 + 10 + .......
34 = 30 + 4
trideset ~etiri
42 = ....... + ....... + ....... + ....... + .......
57 = 50 + .......
36 = .....................................................................
52 = .....................................................................
68 = ....... + 8
9
Ozna~i sa ✓ako je ta~no, a sa
ako nije:
19 = ....... + 9
90 = 90 + .......
3d i 4j
34
2d i 8j
28
2d i 1j
12
1d i 3j
31
4d i 6j
46
3d i 1j
13
111
[ta smo nau~ili
1
2
3
BROJEVI OD 11 DO 20
Slede}e brojeve ispi{i ciframa od najmaweg
do najve}eg.
JEDNOCIFRENI
I DVOCIFRENI BROJEVI DO 20
Upi{i najmawi jednocifreni broj ..........
4
osamnaest
dvadeset
5
jedanaest
~etrnaest
6
dvanaest
sedamnaest
Upi{i najve}i jednocifreni broj ...........
Upi{i najmawi dvocifreni broj .............
DESETICE I JEDINICE
9
Popuni prazna poqa i napi{i re~ima broj:
DESETICE PRVE STOTINE
10
11
12
26 = 20 + 6
dvadeset {est
Stavi znak >, < ili =.
20 + 30
40
30
20 + 20
45 = ....... + .......
30 – 10
20
80
40 + 30
13 = ....... + .......
80 – 40
60
100
30 + 70
10 + 50
70
10
30 – 20
13
15
81 = ....... + .......
16
59 = ....... + .......
18
20 + 40
80
90
100 – 20
67 = ....... + .......
19
50 + 30
20
112 sto dvanaest
90
50
10 + 40
Prva i druga desetica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
prva desetica
druga desetica
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
Dopi{i cifru na jedno od dva slobodna
mesta tako da dobije{ brojeve druge
desetice.
5
8
Zapi{i slovima:
Koji je najve}i broj prve desetice?
................................................................
6
Koji je najmawi broj druge desetice?
4
1
0
................................................................
3
+
1
10
11
3
12
4
6
15
8
17
10
19
I ovo je matematika!
Upi{i zbirove koji nedostaju.
su jedna `ena, jedan mu{karac
Ui liftu
jedan pas. Koliko je osoba u liftu?
6+2
7+2
8+2
5+3
6+3
7+3
6+4
sto trinaest
113
Sabirawe u okviru druge desetice
1
2
1
2
Izra~unaj.
Uve}aj za 3.
12 + 6 = ..........
11 + 2 + 4 = ....... + ....... = ..........
13 + 7 = ..........
12 + 3 + 2 = ....... + ....... = ..........
11 + 8 = ..........
13 + 2 + 4 = ....... + ....... = ..........
10 + 6 = ..........
7
3
3
Dodaj 4.
10
10
12
11
10 + 5 + 2 = ....... + ....... = ..........
13
12
15 + 4 = ..........
11 + 8 + 1 = ....... + ....... = ..........
15
13
8
12 + 7 = ..........
14 + 2 + 3 = ....... + ....... = ..........
16
14
9
14 + 3 = ..........
16 + 1 + 3 = ....... + ....... = ..........
17
15
4
5
6
10
4
12
U prodavnici ku}nih qubimaca zlatne ribice
su sme{tene u dva akvarijuma. U prvom ima
12 ribica, a u drugom 7. Koliko ih ima ukupno?
De~ak je za svoj akvarijum kupio
5 crnih i 11 zlatnih ribica.
Koliko je ribica kupio?
Ra~unamo: ...........................................
Ra~unamo: ..........................................
Odgovor: .............................................
Odgovor: ............................................
13
14
15
16
17
20
5
U prodavnici ku}nih qubimaca prvog dana prodato je 8 korwa~a, a drugog za 2 vi{e.
Koliko je korwa~a prodato drugog dana? Koliko je korwa~a ukupno prodato?
R .......................................................
R .......................................................
O ......................................................
O ......................................................
114 sto ~etrnaest
Oduzimawe u okviru druge desetice
1
2
Izra~unaj.
18 – 7 = ..........
(19 – 4) – 2 = 15 – 2 = ..........
16 – 2 = ..........
(18 – 5) – 3 = 13 – ....... = ..........
19 -7 = ..........
(19 – 2) – 5 = ...... – ...... = ..........
14 – 3 = ..........
(17 – 4) – 1 = ...... – ...... = ..........
18 – 8 = ..........
(16 – 5) – 0 = ...... – ...... = ..........
17 – 6 = ..........
(19 – 5) – 3 = ...... – ...... = ..........
16 – 4 = ..........
(18 – 3) – 4 = ...... – ...... = ..........
3
umawenik umawilac razlika
17
18
20
16
14
18
17
15
19
4
6
9
5
4
7
5
4
6
U de~joj robnoj ku}i na velikoj rasprodaji prodato je mnogo igra~aka.
Dopuni ovaj izve{taj o prodaji:
Mali medvedi}i
Sredwi medvedi}i
Veliki medvedi}i
Bilo je
16
Prodato: 4
Bilo je
19
Prodato: 9
Bilo je
Ostalo: ...............................
Ostalo: ...............................
Ostalo: ...............................
18
Prodato: 6
Kiperi
Kamioni
Formule
Bageri
Bilo je
17
Prodato: 6
Bilo je
18
Prodato: 7
Bilo je
20
Prodato: 8
15
Prodato: 10
Ostalo: .................
Ostalo: .................
Ostalo: .................
Ostalo: .................
Bilo je
115
Sabirawe i oduzimawe u okviru druge desetice
1
Napi{i jednakosti koje su prikazane na brojevnim pravama:
19
18
..........................
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17
16
..........................
15
14
..........................
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
13
12
11
9
6
..........................
2
Crtawem strelica na brojevnim pravama prika`i sabirawe i oduzimawe i popuni jednakosti.
11 + 8 = .......
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
13 + 5 = .......
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 – 9 = .......
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
18 – 7 = .......
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5
4
3
2
1
116 sto {esnaest
3
Izra~unaj.
11
6
+
4
18
5
13
–
Sastavi jedan tekstualni zadatak na osnovu
jednakosti i slike.
10 + 4 = ..........
7
20
+
6
12
–
5
5
+
Vera i Nikola su dobili na poklon
kutiju ~okoladica. Vera je pojela 4,
a Nikola za 10 vi{e od we. Kutija
je ostala prazna.
Koliko je pojeo Nikola?
Koliko je bilo ~okoladica?
sto sedamnaest
117
20
6
7
Dopuni tabelu.
19
prvi
sabirak
18
drugi
sabirak
7
10
4
19
zbir
19
12
13
19
19
9
19
19
Dopuni tabelu.
umawenik
19
umawilac
3
19
7
19 19
8
8
12
razlika
6
11
15
16
14
13
12
11
8
Asja je uradila 7 zadataka, a Seka za tri
vi{e od Asje. Koliko je zadataka uradila
Seka? Koliko zadataka su obe uradile?
Spoj parove koji imaju isti rezultat.
11 + 3
20 – 4
............................................................................
10 + 5
19 – 3
............................................................................
13 + 3
18 – 3
14 + 2
19 – 5
10
9
9
............................................................................
8
7
10 Precrtaj neta~ne jednakosti.
6
14 + 7 = 20
2
16 – 5 = 12
13 + 5 = 18
11 + 9 = 19
1
118 sto osamnaest
zadatak o kru{kama na
osnovu jednakosti:
13 – 10 = .........
11 + 6 = 17
4
11 Sastavi jedan tekstualni
18 – 6 = 13
Parni i neparni brojevi
[ta misli{, mogu li ovi je`i}i da
podele kru{ke tako da svaki dobije
jednak broj kru{aka?
DA
1
Da li ove veverice mogu da podele orahe
tako da dobiju jednak broj oraha?
NE
DA
NE
Koliko ima ~lanova u svakom skupu? Upi{i. Zatim u svakom skupu oboj jednak broj ~lanova
plavom i `utom bojom.
2 Da li mo`e{ da oboji{ jednak broj balona
crvenom i plavom bojom?
A ako docrta{ jedan balon?
DA
NE
3
Docrtaj najmawi broj ~amaca da bi
ih podelio na jednak broj naranxastih
i zelenih. Oboj.
119
20
4
Dopuni niz i pove`i sa zbirovima.
1
19
2
3
4
1+1
18
9
3+3
5+5
2+2
17
15
7+7
4+4
6+6
9+9
8+8
10 + 10
16
15
Brojevi koji se mogu iskazati kao zbir dva jednaka broja zovu se PARNI brojevi.
Ostali su NEPARNI brojevi.
5
Napi{i sve parne brojeve od 1 do 10. ........................................................................................................
11
Napi{i sve neparne brojeve od 11 do 20. ..................................................................................................
10
9
8
7
6 Dodaj svakom broju
iz leve kolone isti taj
broj i rezultat upi{i
u desnu kolonu!
6
5
4
3
2
1
120 sto dvadeset
3
6
7
Zaokru`i sve neparne brojeve.
3
2
8
7
10
9
1
5
6
Zaokru`i sve parne brojeve.
5
6
7
8
9
I ovo je matematika!
gleda svoju u{te|evinu i ka`e:
Ana
"Imala sam dva dinara. Deda mi je zatim
svakog dana davao jo{ po dva." Pogledaj
sliku i odgovori da li je to ta~no.
DA
NE
14
16
12
19
20
17
18
13
8
9
Da li su slede}i
brojevi parni
ili neparni?
devetnaest
P
N
{esnaest
P
N
trinaest
P
N
osamnaest
P
N
10 Koliko parova
Zaokru`i po jednu qubi~astu
i `utu kuglicu.
ima u ovom skupu? ..........
PAR
A koliko ~lanova? .............
11 Odgovori bez brojawa.
Da li je broj ovaca
paran ili neparan?
................................
A broj zebri? Zaokru`i.
paran
neparan
A slonova?
neparan
paran
Na slici je neparan
broj koza.
ta~no
neta~no
12 Upi{i prve prethodnike i prve sledbenike ovih brojeva, a onda obele`i parne i neparne brojeve.
7
8
N
P
12
5
13
121
Sabirawe i oduzimawe do 20 (2 operacije)
20
1 Marina je u prodavnicu ponela dve
19
18
17
16
2
nov~anice od 10 dinara. Kupila je
sladoled za 14 dinara. Koliko novca
joj je prodava~ica vratila kao kusur?
Na polici je bilo 6 tegli xema od
{qiva i 10 tegli xema od {ipka. U toku
dana prodato je 8 tegli xema. Koliko
ih je ostalo na polici?
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
3
4
15
14
13
12
Uro{ ima 10 automobil~i}a, a wegov
mla|i brat Du{an za 3 mawe. Koliko
automobil~i}a imaju ukupno?
Broj 6 oduzmi od broja koji je za
2 ve}i od 8.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
5
Broj koji je za 2 ve}i od 3 dodaj broju 4.
6
Broj 7 dodaj broju koji je za 6 mawi od 10.
8
7
.............................................................................
.............................................................................
6
..............................................................................
..............................................................................
5
4
3
7
Na stolu su bila dva tawiri}a
sa kola~ima. Na jednom ima 7 bajadera,
a na drugom za tri vi{e bombica.
Koliko ukupno ima kola~a?
Gosti su pojeli 6 bajadera i za dva
komada vi{e bombica. Koliko su kola~a
pojeli? Koliko je kola~a ostalo?
2
.............................................................................
.............................................................................
1
.............................................................................
.............................................................................
122 sto dvadeset dva
Pazi na
zagrade!
8
9
Oboj ona poqa koja daju rezultat
upisan u kru`i}.
Upi{i znak >, < ili =
tako da zapis bude ta~an.
11 + 8 – 9
14 + 2 – 5
19 – 4
12 + 3
12 + 5 – 7
17 – (5 + 1)
20 – 4
11 + 6
11 + 8 – 8
18 – (5 + 3)
11 + 7
19 – 2
10
(17 – 3) – 4
16 – (3 + 1)
14 – (9 – 5)
18 – (4 + 3)
13 + 3
19 – 6
12 + 6 – 7
13 – (9 – 6)
13 + 5
11 + 7
13 – (8 – 6)
20 – (7 + 2)
15 – 4
20 – 8
(19 – 3) – 4
15 – (2 + 2)
11 + 4
19 – 5
19 – (6 + 2)
12 + 7 – 6
17 – 4
10 + 5
13 + 6 – 8
15 + 2 – 6
14 – (6 – 3)
10 + 8 – 5
18 – (10 – 3)
12 – (8 – 7)
20 – (5 + 3)
14 + 2 – 5
14 + 5 – 7
18 – (1 + 5)
(19 – 2) – 6
10 + (9 – 7)
17 – (3 + 2)
16 – (9 – 5)
11 + 7 – 5
19 – (2 + 5)
(18 – 4) – 2
13 + 7 – 8
11
10 Sastavi tekstualni zadatak o
Marku i Nini na osnovu
slede}eg zapisa i izra~unaj:
8 + (8 – 6) = .........
12
sto dvadeset tri
123
[ta smo nau~ili
20
19
PRVA I DRUGA DESETICA
Najmawem broju prve desetice dodaj 5.
Od najmaweg broja druge desetice oduzmi 6.
Najve}em broju prve desetice dodaj 7.
Najve}i broj druge desetice umawi za 2.
18
17
16
SABIRAWE I ODUZIMAWE U OKVIRU DRUGE DESETICE
Popuni tabele.
14
13
12
10
9
8
7
5
4
3
1
124
Sabirak
2
Sabirak
Zbir
14
11
10
16
17
7
19
20
18
Umawenik
3
Umawilac
15
Razlika
20
18
6
12
13
17
4
5
12
11
PARNI I NEPARNI BROJEVI
Zapi{i sve neparne jednocifrene brojeve
od najmaweg do najve}eg.
Zapi{i sve neparne brojeve druge desetice
po~ev{i od najve}eg.
.........................................................................
Zapi{i sve parne jednocifrene brojeve
od najve}eg do najmaweg.
...............................................................................
Zapi{i sve parne brojeve druge desetice
po~ev{i od najmaweg.
.........................................................................
................................................................................
SABIRAWE I ODUZIMAWE DO 20 (2 OPERACIJE)
Broj koji je za 4 ve}i od 2 dodaj broju 3.
Broj koji je za 6 ve}i od 4 uve}aj za 7.
.........................................................................
Broj koji je za 5 ve}i od 1 umawi za 2.
.........................................................................
Razlici brojeva 13 i 2 dodaj 6.
.........................................................................
.........................................................................
Novac
pedeset para
jedan dinar
dva dinara
dvadeset dinara
pet dinara
pedeset dinara
deset dinara
sto dinara
1 Upi{i koliko ukupno ima dinara.
125
20
2 Docrtaj nov~anice i nov~i}e koji nedostaju da bi se platili slatki{i.
19
18
16
15
13
4 Stevan je u{tedeo
12
3 Izra~unaj.
11
6 din. + 3 din. =
6 din. +
= 9 din.
10
8 din. + 2 din. =
5 din. +
= 8 din.
12 dinara. Baka mu je
dala jo{ 6. Koliko ukupno
dinara ima Stevan?
R ................................................
12 din. + 4 din. =
11 din. +
= 17 din.
13 din. + 6 din. =
14 din. +
= 20 din.
8
7
6
O ...............................................
5 Lidija je u nov~aniku
9 din. – 4 din. =
8 din. –
= 0 din.
4
10 din. – 9 din. =
6 din. –
= 2 din.
3
13 din. – 2 din. =
17 din. –
= 15 din.
2
18 din. – 7 din. =
19 din. –
= 13 din.
1
126 sto dvadeset {est
imala 20 dinara. Kupila
je {tapi}e za 13 dinara.
Koliko joj je ostalo?
R ................................................
O ...............................................
6 Nacrtaj dve grupe nov~i}a tako da u svakoj
7 Zaokru`i novac koji ne postoji.
ima{ po 10 din.
8
Jadranka je kupila `vaku za 4 dinara
i platila prodavcu sa tri nov~i}a.
Koji su to nov~i}i? Nacrtaj ih.
9
Danko je kupio krofnu za 20 din. Platio
je sa tri nov~anice. Koje su to nov~anice
i nov~i}i? Nacrtaj ih.
11 Ovako je izgledao Milanov ra~un
u samoposluzi.
novine:
hleb:
mleko:
`vake:
10 Jovan je dao prodava~ici 10 dinara
da bi kupio kiflu od 6 dinara. Dobio je
kao kusur dva nov~i}a od po jednog
dinara i jedan nov~i} od 2 dinara. Da li
mu je prodava~ica dobro vratila kusur?
DA
NE
20 din.
20 din.
30 din.
10 din.
Milan je prodava~ici dao nov~anicu
od 100 din. Ona mu je vratila 2 papirne
nov~anice. Koje?
R .................................................................
....................................................................
O .................................................................
sto dvadeset sedam
127
Sabirawe sa prelaskom preko desetice
1
2
1
Dopuni tako
da zbir svuda
bude 10.
3
4
5
0 + 10
2
Izra~unaj .
8 + 5 = 8 + 2 + 3 = (8 + 2) + 3 = 10 + 3 = 13
2 + 3
10 +
7 + 4 = ...... + ...... + ...... = (...... + ......) + ...... = ...... + ...... = ......
6
+9
7
3 +
6 + 6 = ............................................................................................
8
+2
+
9
10
9 + 7 = ............................................................................................
1+
+
12
7+
3
+4
14
+8
Izra~unaj.
7 + 8 = ..........................................................
6 + 9 = ..........................................................
8 + 6 = ..........................................................
16
4 Selma ima 8 godina,
a wen brat je za {est
godina stariji. Koliko
godina ima Selmin brat?
R ...............................
..................................
5+
9 + 8 = ..........................................................
..................................
18
6 + 7 = ..........................................................
3+
+6
20
128 sto dvadeset osam
O ..............................
8 + 4 = ..........................................................
..................................
7 + 5 = ..........................................................
..................................
Seti se
zdru`ivawa
sabiraka!
5
Izra~unaj na najlak{i na~in.
6
Izra~unaj.
9+1=
9+7=
9+5=
9+6=
9+3=
9+9=
9+4=
9+8=
8+2=
8+7=
8+5=
8+6=
8+3=
8+9=
8+4=
8+8=
8+5+5=
7+3=
7+8=
6+7+3=
7+5=
7+7=
7+4=
7+9=
2 + 8 + 4 = (2 + 8) + 4 = 10 + 4 = 14
6+4+5=
3+7+2=
9+1+8=
5+5+7=
7+1+9=
3+6+4=
8+7+2=
7+6=
3+6+7=
6+4=
6+7=
6+9+4=
6+6=
6+9=
5+8+5=
6+5=
6+8=
5+6=
5+9=
5+7=
5+8=
4+9=
3+8=
4+7=
3+9=
4+8=
2+9=
7
Popuni tabelu.
a
9
7
8
5
6
a+6
sto dvadeset devet
129
8
1
2
Popuni tabelu.
1. sabirak 7
6
2. sabirak 8
3
zbir
Popuni tabelu.
9
9
14 12
6
8
9
9
9
8
16 18
5
a
7
6
9
13
a+9
8
11
7
12
14
4
5
6
10
Upi{i broj koji nedostaje.
9+
7
+ 8 = 14
+ 4 = 12
5+
+ 7 = 13
9
10
= 15
9+
11
= 18
+ 7 = 16
Koji broj je za 7 ve}i od 8?
11
= 13
Koji broj je za 9 ve}i od 6?
+ 8 = 17
8+
= 16
Broj 7 uve}aj za 5.
+ 3 = 12
12
13
12 Upi{i znak >, < ili = tako da zapis bude ta~an.
7+9
18
8+5
12
7+7
9+5
8+3
6+6
15
16
13 U posudi je bilo 8 grafitnih olovaka
bez gumice i isto toliko sa gumicom.
Koliko je olovaka bilo ukupno?
14 Na polici se nalazi 7 svezaka
sa kvadrati}ima i za 2 sveske vi{e
sa linijama. Koliko ih ima ukupno?
19
R .........................................................................
R .........................................................................
20
O .........................................................................
O .........................................................................
130
Oduzimawe sa prelaskom preko desetice
1
2
Dopuni tako da razlika svuda bude 10.
Izra~unaj.
12 – 7 = ..........................................................
20 –
–9
18 –
13 – 6 = .........................................................
10 –
– 10
–3
15 – 9 = .........................................................
16 – 8 = .........................................................
–1
12 –
–7
16 –
14 –
14 – 7 = .........................................................
–5
12 – 9 = .........................................................
13 – 8 = .........................................................
3
Izra~unaj.
13 – 5 = 13 – (3 + 2) = (13 – 3) – 2 = ...... – 2 = ......
3 + 2
15 – 7 = 15 – (5 + ......) = (15 – 5) – ...... = ...... – ...... = ......
5 +
4
Na polici je bilo
14 ~a{a. Uzeli smo
6 ~a{a da poslu`imo
sok. Koliko je ostalo
praznih ~a{a na
polici?
R .......................................
..........................................
..........................................
14 – 6 = 14 – (4 + 2) = (..... – .....) – ..... = ..... – ..... = .....
..........................................
+
O ......................................
17 – 9 = ..................................................................................
+
..........................................
..........................................
131
5
1
Izra~unaj.
6
12 – 2 =
12 – 8 =
12 – 4 =
12 – 7 =
12 – 5 =
12 – 9 =
13 – 3 =
13 – 9 =
13 – 5 =
13 – 7 =
13 – 6 =
13 – 8 =
14 – 4 =
14 – 8 =
8
14 – 7 =
14 – 5 =
9
14 – 6 =
2
4
5
Broj 14 umawi za 7.
Broj 17 umawi za 8.
Za koliko je broj 16 ve}i od 9?
Za koliko je broj 4 mawi od 13?
7
10
15 – 5 =
15 – 9 =
11
15 – 7 =
15 – 8 =
12
15 – 6 =
14
15
17
7
Ako je umawenik 12, a razlika 4, koliki
je umawilac?
8
16 – 6 =
17 – 8 =
16 – 8 =
17 – 9 =
16 – 7 =
18 – 9 =
9 Velika kesa {tapi}a ko{ta 15 dinara,
Izra~unaj razliku brojeva 13 i 8.
Alisa ima u nov~aniku 14 dinara. Ako kupi
kiflu koja ko{ta 6 dinara, ho}e li imati jo{
i za jogurt koji ko{ta 7 dinara?
DA
NE
10 Sowa ima 7 dinara. Koliko joj jo{ dinara
18
a mala 7. Za koliko je velika kesa
skupqa od male?
19
R ......................................................................
R ................................................................................
20
O ......................................................................
O ................................................................................
132 sto trideset dva
treba da bi kupila sok koji ko{ta 15 dinara?
11 Popuni tabelu.
Umawenik 15
Umawilac
Razlika
9
12 Popuni tabelu.
17 14 16
8
6
9
9
7
18
7
4
9
15
a
9
17
16
12
14
a–9
3
13 Precrtaj jednakosti koje nisu ta~ne.
14 Atila je upecao 14 riba. U vodu
18 – 8 = 16
17 – 9 = 9
12 – 4 = 7
je vratio 8. Koliko ih je poneo
ku}i?
15 – 7 = 8
13 – 6 = 7
12 – 3 = 8
R ...............................................................
14 – 5 = 8
12 – 3 = 9
13 – 9 = 4
O ..............................................................
16 – 8 = 9
15 – 6 = 8
16 – 9 = 7
15 Na ro|endanskoj proslavi soba je bila
ukra{ena sa 16 balona. Tokom proslave puklo
je 9 balona. Koliko je ostalo celih balona?
R ................................................................................
O ................................................................................
I ovo je matematika!
bele kuglice
Oboj
kako treba.
133
[ta smo nau~ili
1
2
3
4
7
NOVAC
Sandra, Lejla i Ne{a kupovali su u`inu:
Sandra je kupila krofnu za 8 din., Lejla perecu
za 5 din., a Ne{a |evrek za 9 din. Svako je
platio nov~anicom od 10 din. i dobio
po 1 nov~i} kao kusur. Koji?
\ur|ina `eli da kupi gumicu koja ko{ta
18 dinara. Koji je najmawi broj nov~anica
i nov~i}a koje treba da pripremi da
prodava~ica ne bi morala da joj vra}a
kusur? Koje su to nov~anice i nov~i}i?
Sandra .....................................................
.........................................................................
Lejla ........................................................
.........................................................................
Ne{a ........................................................
.........................................................................
8
9
10
11
13
SABIRAWE SA PRELASKOM
PREKO DESETICE
ODUZIMAWE SA PRELASKOM
PREKO DESETICE
Izra~unaj prvi sabirak.
Popuni tabelu.
a+7
14
a
a
11
13
12
14
15
a–7
9
13
8
4
14
Koji je broj za 5 ve}i od 8?
Umawenik je 15, a umawilac 8. Kolika je razlika?
15
.........................................................................
.................................................................................
16
.........................................................................
.................................................................................
Koji broj dobijamo ako 7 uve}amo za 6?
Broj 13 umawi za 5.
.........................................................................
.................................................................................
.........................................................................
.................................................................................
17
18
20
134 sto trideset ~etiri
Brojevi do 100
1
Dopuni niz.
20 21 22
26
30 31
posledwi
broj
3. desetice
posledwi
broj
prvi broj
2. desetice 3. desetice
2
....................
desetice
Upi{i znakove > ili < tako da zapisi budu ta~ni.
30
29
31
4
prvi broj
33
23
38
25
2d 1j
36
3d 1j
3d 3j
2d 9j
37
40
posledwi
broj
prvi broj
....................
desetice
3
....................
desetice
Pove`i brojeve i re~i:
22
27
30
32
37
trideset
trideset sedam
dvadeset dva
dvadeset sedam
trideset dva
Dopuni niz, a zatim imenuj tra`ene brojeve.
48
41
42
51
51
55
prvi broj
posledwi
broj
....................
broj
....................
broj
....................
desetice
....................
desetice
....................
desetice
....................
desetice
5
Upi{i sve parne brojeve 5. desetice.
Upi{i sve neparne brojeve 6. desetice.
.................................................................
.................................................................
sto trideset pet
135
6
Dopuni niz.
5
10
61
79
70
15
25
62
prvi broj
7. desetice
7 Upi{i sve parne brojeve 8. desetice.
30
.................................................................
Upi{i sve neparne brojeve 7. desetice.
35
8 Spoj brojeve i re~i.
sedamdeset tri
77
88 sedamdeset sedam
osamdeset tri 78
.................................................................
Zaokru`i najmawi broj 8. desetice.
45
55
80
9
71
osamdeset osam
81
83
sedamdeset osam
73
Dopuni niz.
60
81
100
88
65
91
70
101
prvi broj ............... desetice
75
10 Pore|aj brojeve od najmaweg do najve}eg.
74
69
82
79
71
84
90
85
69
12 Upi{i prve prethodnike i prve
sledbenike brojeva:
56
63
79
80
91
99
95
49
40
90
95
100
136
11 Zaokru`i najve}i broj 9. desetice.
99
90
100
13 Spoj strelicama brojeve kre}u}i
14 Koje sve dvocifrene brojeve mo`e{
se od najve}eg do najmaweg.
napisati pomo}u cifara:
59
81
83
62
79
75
57
69
15 Ispi{i sve parne brojeve od 71 do 53.
...........................................................................
18
6 i 5 ...............................................
4 i 9 ...............................................
8 i 1 ...............................................
6, 1, 0 .............................................
7, 4 i 2 ............................................
17 Zaokru`i plavom bojom sve neparne
...........................................................................
Ispi{i sve neparne brojeve od 30 do 48.
16
brojeve 4. desetice, a crvenom bojom
sve parne brojeve 6. desetice.
54
37
33
34
43
Da li je prethodnik svakog
parnog broja neparan broj?
DA
NE
60
58
62
31
Da li je sledbenik svakog
parnog broja neparan broj?
DA
NE
Napi{i sve brojeve mawe od 53,
a ve}e od 47.
66
50
19 Zapi{i odgovaraju}i broj.
8 d 7 j ................
2 d 4 j ................
1 d 6 j ................
9 d 1 j ................
3 d 3 j ................
8 d 5 j ................
6 d 9 j ................
7 d 8 j ................
.........................................................................
Napi{i sve dvocifrene brojeve
koji imaju jednake cifre desetice
i jedinice.
.........................................................................
137
Sabirawe i oduzimawe
sa prelaskom preko desetice
5
1
Popuni kru`i}e.
10
8
+
6
+
+5
+9
+8
7
4
8
–9
–
–
–
–7
25
–6
20
+5
15
7
7
35
40
2
45
Sava je na krosu stigao deveti, a Vladislav
je bio ~etiri mesta iza wega. Koji je bio
Vladislav?
3
An|elka je na krosu bila dvanaesta,
a Spomenka je bila pet mesta ispred we.
Koja po redu je stigla Spomenka?
50
55
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
60
70
75
80
4
Alek je stigao sedmi. Koliko je dece
u~estvovalo u trci ako je pre Aleka i
posle wega bio podjednak broj trka~a?
5
Jadranka je bila osma, a Na|a je bila
6 mesta iza we. Koja je po redu bila Na|a?
Koliko je devoj~ica u~estvovalo u trci
ako je Na|a bila pretposledwa?
85
90
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
100
138 sto trideset osam
6
Popuni prazna poqa.
8
6
9
–
+
–
8
–
8
7
+
+
14
17
Popuni prazna poqa tako da brojevi
u pravcu strelica uvek daju isti zbir.
8
7
2
4
9
3
9
+
5
13
–
7
8 Simona je kupila `vaku za 6 dinara,
lizalicu za 7 i jednu ~okoladicu koja
ko{ta isto koliko i `vaka. Dala je
prodava~ici 20 dinara. Koliki je
bio kusur?
R ...........................................................................
7
4
9
4
8
...............................................................................
O ...........................................................................
Zbir ......................
3
Zbir ......................
6
3
9 Za koliko je prvi prethodnik broja 16 ve}i
od prvog sledbenika broja 8?
5
4
9
6
Zbir ......................
7
8
3
Zbir ......................
R ...........................................................................
O ...........................................................................
sto trideset devet
139
Sabirawe do 100
5
40 + 4 = 44
10
........ + ........ = ........
20
1
Izra~unaj.
30
30 + 6 = .........
20 + 7 = .........
62 = 60 + .........
99 = ......... + 9
35
50 + 2 = .........
40 + 3 = .........
38 = 30 + .........
85 = ......... + 5
60 + 4 = .........
50 + 8 = .........
76 = 70 + .........
24 = ......... + 4
70 + 7 = .........
80 + 5 = .........
44 = 40 + .........
57 = ......... + 7
40
45
50
55
2
3
Popuni tabele.
10
20
60
2 + 3 = 5 62 + 3 =
70
60
a
65
a+6
46
96
70
a
50
80
75
a+9
4
90
39
49
69
54 + 2 = .........
32 + 7 = .........
61 + 7 = .........
95
43 + 5 = .........
73 + 3 = .........
100
82 + 6 = .........
91 + 3 = .........
140
+7=8 6+4=
5
24 + 3 = .........
= 9 44 +
4+
79
Izra~unaj.
Izra~unaj.
= 49
+ 7 = 98
76 + 4 =
Pove`i jednake zbirove.
80 + 10
21 + 8
36 + 1
82 + 8
62 + 2
23 + 6
33 + 4
61 + 3
6
Ako ta~no re{i{ sve zadatke, dobi}e{
jednu lepu re~.
Broj 42 uve}aj za 6.
Koji je broj za 8 ve}i od 31?
7
Izra~unaj.
42 + 3 + 1 = ..........................................
36 + 1 + 2 = ..........................................
71 + 4 + 3 = ..........................................
62 + 2 + 4 = ..........................................
Broju 52 dodaj 7.
83 + 2 + 3 = ..........................................
94 + 2 + 3 = ..........................................
Koji je broj za 3 ve}i od 61?
8
Koji broj ima 7 desetica
i 8 jedinica?
Jedan sabirak je 53, a drugi
6. Koliki je zbir?
Petra u nov~aniku ima 2 nov~anice
od po 20 dinara, jednu nov~anicu
od 10 dinara i po jedan metalni
nov~i} od 1, 2 i 5 dinara. Koliko
ukupno dinara ima Petra?
R ...........................................................................
O ...........................................................................
Broj 74 uve}aj za 5.
9
Napravi jedan tekstualni zadatak
o ribama na osnovu jednakosti:
72 + 5 = ..........
39 64 79 48 78 80 59 63
A
P
T
R
U
K
S
E
sto ~etrdeset jedan
141
Oduzimawe do 100
5
57 – 7 = 50
10
........ – ........ = ........
15
20
25
1
Izra~unaj.
30
36 – 6 = .........
81 – 1 = .........
60 = 68 – .........
20 = ......... – 8
35
42 – 2 = .........
58 – 8 = .........
50 = 55 – .........
70 = ......... – 6
40
77 – 7 = .........
69 – 9 = .........
80 = 84 – .........
90 = ......... – 9
34 – 4 = .........
93 – 3 = .........
40 = 46 – .........
30 = ......... – 7
50
55
2
60
a
65
a–7
80
4
3
Popuni tabelu.
9 – 6 = 3 89 – 6 =
57
20
30
87
= 2 47 –
7–
60
85
36 – 4 = .........
78 – 3 = .........
90
58 – 5 = .........
94 – 2 = .........
95
29 – 7 = .........
100
34 – 3 = .........
5
= 42
–4=5 – 4 = 35
–8=1 – 8 = 61
9–
Izra~unaj.
142 sto ~etrdeset dva
Izra~unaj.
= 3 79 –
= 73
Upi{i znak <, > ili = tako da zapis
bude ta~an.
64 – 3
67 – 5
28 – 5
26 – 3
68 – 7 = .........
38 – 2
39 – 4
77 – 4
78 – 7
56 – 3 = .........
45 – 3
49 – 7
85 – 2
88 – 4
6
7
Popuni tabelu.
Umawenik
86
Umawilac
1
Razlika
38
4
65
57
25
7
31
6
73
5
20
Iz velike vre}e krompira potro{eno
je 7 kilograma. Koliko je kilograma
bilo u woj ako je u vre}i ostao
31 kilogram?
.......................................................
43
.......................................................
8
Koji je broj za 5 mawi od 88?
Broj 74 umawi za 3.
Od broja 69 oduzmi broj 6.
9
Slavi~in pradeda ima 89 godina,
a wena prababa za 4 godine mawe.
Koliko je stara prababa?
.................................................
.................................................
Broj 7 oduzmi od broja 59.
Koji je broj za 4 mawi od 44?
10 Na polici je bilo 29 tegli zimnice.
U decembru je potro{eno 6 tegli.
Koliko je tegli ostalo na polici?
.....................................................................
Koliko godina je pre tri godine
imao pradeda, a koliko prababa?
.................................................
.................................................
....................................................................
143
[ta smo nau~ili
5
10
15
20
25
30
35
BROJEVI DO 100
Ozna~i znakom ono {to je ta~no.
Najmawi broj 5. desetice je 50.
SABIRAWE I ODUZIMAWE
SA PRELASKOM PREKO DESETICE
Za koliko je prvi prethodnik broja 6 mawi
od prvog prethodnika broja 12?
Najve}i broj 6. desetice je 60.
R .........................................................................
Najmawi parni broj 5. desetice je 42.
Najmawi neparni broj 6. desetice je 61.
O .........................................................................
40
45
55
65
SABIRAWE DO 100
ODUZIMAWE DO 100
Upi{i znak <, > ili = tako da zapisi
budu ta~ni.
Jelena je do sada sakupila 82 sli~ice
za album o `ivotiwama. Tetka joj je kupila
jo{ 7 sli~ica. Koliko sli~ica Jelena
ima sada?
58 – 7
34 – 2
27 – 3
78 – 6
R .....................................................................
49 – 5
82 – 2
83 – 2
89 – 8
O ....................................................................
64 – 3
56 – 4
24 – 3
66 – 5
70
75
80
85
90
144 sto ~etrdeset ~etiri
Popuni tabelu.
a
a–4
54
94
64
70
40
Sabirawe i oduzimawe do 100
1
2
Senka je imala jednu nov~anicu
od 50 dinara i tri nov~anice
od po 10 dinara. Koliko joj novca
nedostaje da bi kupila veliku ~okoladu
od 86 dinara?
3
R .................................................................
R .................................................................
O .................................................................
O .................................................................
Broj 32 najpre uve}aj za 4, a zatim
dobijeni broj umawi za 5. Koji si broj
dobio?
5
4
Neki broj prvo umawi{ za 6, a zatim
uve}a{ za 2 i onda dobije{ 53. Koji je
to broj?
R .................................................................
R .................................................................
O .................................................................
O .................................................................
Popuni tabele.
a + 3 57
48
35
96
89
a
a
24 35 47 56 83 97 66 74 38 44
a+2
a–2
61
70
82
44
55
a–3
1
+
9
–
4
–
4
+
3
7
6
5
3
5
–
–
+
+
+
–
7
50
+
2
Popuni kru`i}e.
+
6
\or|e je dao prodavcu papirnu
nov~anicu od 20 dinara za kesicu
gumenih bombona koja ko{ta 7 dinara.
Za kusur je dobio jednu papirnu
nov~anicu i jedan metalni nov~i}. Da
li mu je prodavac dobro vratio kusur?
50
145
Merewe du`ine
5
Merimo du`inu klupe pomo}u Jovanove i Anine olovke:
Ozna~i krsti}em koje
merewe nije dobro.
Anina olovka
15
Jovanova olovka
25
Du`ina klupe
je 5 olovaka.
30
Ne, du`ina klupe
je 7 olovaka!
Ko je u pravu?
Zaokru`i
odgovor.
45
50
Jovan
Ana
^ime jo{ mo`emo da merimo du`inu?
55
oboje
60
65
pedaq
1
Odredite du`ine koriste}i navedene merne jedinice.
70
75
80
pedaq
stopa
{irina vrata
85
90
95
146 sto ~etrdeset {est
du`ina klupe
lakat
du`ina table
stopa
lakat
2
Milan i wegov otac mere du`inu terase stopama.
Milan je izmerio du`inu od 15 stopa. Da li
je Milanov otac izmerio vi{e ili mawe
stopa od Milana? Zaokru`i.
vi{e
Evo nekih naprava
kojima se meri du`ina.
mawe
stolarski metar
Za{to?
kroja~ki metar
Da bi merewe uvek imalo isti rezultat, treba odrediti
mernu jedinicu koja va`i za sve. To je metar.
zidarski metar
3 Crveni mera~ u uglu je na{a merna jedinica. Izre`i mera~ i pomo}u wega izmeri slede}e
du`i. Neka jo{ dva tvoja druga ili drugarice ponove merewe i neka svako upi{e svoje
rezultate u tabelu.
E
ja
F
moj drug
moja
drugarica
AB
V
CD
A
S
D
EF
sto ~etrdeset sedam
147
4
Pomo}u crvenog mera~a na datoj liniji nacrtaj du` ~ija je du`ina:
3 merne jedinice
2 merne jedinice
4 merne jedinice
Kada merimo, va`no
je da merimo pravilno!
Ako koristimo lewir,
postavimo 0 na po~etak.
5
Iseci `uti lewir
sa prethodne strane,
a zatim wime izmeri
ove du`i.
6
0
1
2
3
4
Proceni du`inu izlomqenih linija bez prebrojavawa
kvadrati}a. Zatim prebroj kvadrati}e.
V
A
procena
brojawe
S
AB =
CD =
148 sto ~etrdeset osam
D
[ta smo nau~ili
SABIRAWE I ODUZIMAWE DO 100
Koji broj }e{ dobiti ako broj 39 umawi{
za 7, a zatim ga uve}a{ za 6?
Popuni kru`i}e.
4
23
+
......................................................................
7
......................................................................
–
Neki broj prvo umawi{ za 8, a zatim
ga uve}a{ za 3 i dobije{ 64. Koji je to broj?
30
+
......................................................................
......................................................................
MEREWE [email protected]
Posmatraj ove tri izlomqene linije i proceni koja je najdu`a. Upi{i u tabelu redne brojeve
od najdu`e do najkra}e. Zatim prebroj du`i i upi{i redne brojeve na osnovu prebrojavawa.
procena
merewe
sto ~etrdeset devet
149
Brojevi do 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
150 sto pedeset
Ovo su svi
brojevi
do 100!
I ovo je matematika! – re{ewa
Strana 21
Strana 42
1. zadatak
Strana 49
2. zadatak
Strana 75
3. zadatak
Strana 77
1. zadatak – 1. Svetlana
2. Ma{a
3. Jasna
2. zadatak
4. zadatak
151
Strana 80
1. zadatak
2A
4V
3B
Strana 88
2. zadatak
3. zadatak
prave linije: 2B, 3A
otvorene krive linije: 2A, 1V
otvorene izlomqene linije: 1A, 2V
zatvorene krive linije: 1B, 3V
zatvorena izlomqena linija: 3B
445445445445445
122122122122122
123321123321123
Strana 113
6+2
7+2
8+2
5+3
6+3
7+3
4+4
5+4
6+4
2. zadatak – U liftu su dve osobe.
152 sto pedeset dva
B
V
1
2B, 2V
4G, 5G
Strana 133
1. zadatak
A
4A
Strana 120
Strana 108
4. zadatak
2
3
Ovo nije ta~no, jer Ana ima
9 dinara, a to je neparan broj.
Sadr`aj
[ta sadr`i ova kwiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uputstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
[ta govore ove boje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
[ta govore ovi znaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11
Gore, dole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Iznad, ispod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Levo, desno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15
Ispred, iza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Izme|u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Napred, nazad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nalevo, nadesno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Uz, niz, nagore, nadole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
I ovo je matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23
Geometrijska tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25
Prave, krive i izlomqene linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27
Otvorene i zatvorene linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-30
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
U, na, van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ta~ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Du` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35
Duga~ko, du`e, najdu`e. Visoko, vi{e, najvi{e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Geometrijske figure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-39
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Skup. ^lan (element) skupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42
Ozna~avawe skupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Podskup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45
Pore|ewe skupova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-49
Brojawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Broj 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Broj 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
sto pedeset tri
153
Broj 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Brojevi 1, 2, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-56
Brojevi 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57-58
Brojevi 1, 2, 3, 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Znaci < (mawe) i > (ve}e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-64
Znak + (plus, vi{e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Znak = (jednako) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Znak – (minus, mawe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Nula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Brojevi 6, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69-70
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Broj 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Broj 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Broj 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-75
Redni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-77
Prethodnik i sledbenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Brojevi od 0 do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
I ovo je matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Sabirci i zbir. Sabirawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-83
Zamena mesta sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-85
Tri sabirka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Zdru`ivawe sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88
Umawenik, umawilac, razlika. Oduzimawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Za toliko ve}i broj. Za koliko je jedan broj ve}i od drugog . . . . . . . . . . . . . . 93
Za toliko mawi broj. Za koliko je jedan broj mawi od drugog . . . . . . . . . . . . . 94
Sabirawe i oduzimawe do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95-96
Veza sabirawa i oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Nepoznati broj kod sabirawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Nepoznati broj kod oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Brojevna prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
154 sto pedeset ~etiri
Brojevi 11, 12, 13, 14, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103-104
Brojevi 16, 17, 18, 19, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Brojevi od 0 do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106-107
Jednocifreni i dvocifreni brojevi do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Desetice prve stotine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Desetice i jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-111
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Prva i druga desetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Sabirawe u okviru druge desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Oduzimawe u okviru druge desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Sabirawe i oduzimawe u okviru druge desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116-118
Parni i neparni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-121
Sabirawe i oduzimawe do 20 (2 operacije) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122-123
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125-127
Sabirawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-130
Oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131-133
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Brojevi do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135-137
Sabirawe i oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . 138-139
Sabirawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140-141
Oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142-143
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Sabirawe i oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146-148
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Brojevi do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
I ovo je matematika! – re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151-152
sto pedeset pet
155
MATEMATIKA
uxbenik za prvi razred osnovne {kole
sa zadacima za ve`bawe
drugo izdawe
autori Dr Simeon Marinkovi}
Mr Qiqana Marinkovi}
Dejan Begovi}
ilustrovao Nikola Vitkovi}
recenzenti Prof. dr Mirko Deji}, U~iteqski fakultet u Beogradu
Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ „Mladost“, Vr{ac
lektor Ivana Igwatovi}
grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli}
priprema za {tampu Qiqana Pavkov
izdava~ Kreativni centar
Gradi{tanska 8
Beograd
Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659
www. kreativnicentar.co.yu
urednik An|elka Ru`i}
za izdava~a Slavica Markovi}
{tampa Publikum
tira` 15.000
copyright © Kreativni centar, 2006
CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
37.016:51-028.31(075.2)
MARINKOVI], Simeon
Matematika : uxbenik za prvi razred
osnovne {kole : sa zadacima za ve`bawe /
²Simeon Marinkovi}, Qiqana Marinkovi},
Dejan Begovi} ; ilustrovao Nikola
Vitkovi}³. ‡ 2. izd. ‡ Beograd :
Kreativni centar, 2006 (Beograd :
Publikum). ‡ 155 str. : ilustr. ; 22 x 24
cm
Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. ‡
Tira` 15.000.
ISBN 86-7781-362-4
1. Marinkovi}, Qiqana 2. Begovi},
Dejan
COBISS.SR-ID 130145036
Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u prvom razredu osnovne {kole
re{ewem broj 6-00-00243/2005-06 i produ`io va`ewe re{ewa za {kolsku 2006/07. godinu re{ewem broj 6-00-2/2006-06
od 4. januara 2006. godine.
Download

04 Matematika 1