Fakture v2012
kompletno uputstvo za upotrebu
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
uputstvo ažurirano sa danom 27.09.2012
Telefon: 011/3047-042 (6 linija), Fax: 347-5720
E-mail: [email protected]
Fakture v2012
uputstvo za upotrebu
Software Design d.o.o.
Želimo da Vam se zahvalimo na izboru našeg softvera i nadamo se
da ćete ga uspešno i rado koristiti.
Sadržaj
5
Sadržaj
Deo I Uvod
10
Deo II Instalacija
12
1 Hardverski
....................................................................................................
i softverski zahtevi
12
2 Instalaciona
....................................................................................................
procedura
12
3 Instalacija
....................................................................................................
u mrežnom okruženju
13
4 Instalacija
....................................................................................................
sa SQL serverom
14
Deo III Početak rada sa programom
16
1 Otključavanje
....................................................................................................
programa
16
2 Ulazak
....................................................................................................
u program
17
3 Veza
....................................................................................................
ka bazi podataka
19
4 Početni
....................................................................................................
koraci
20
5 Definisanje
....................................................................................................
logo-a za štampu na izveštajima
21
Deo IV Komercijala
24
1 Pozicije
....................................................................................................
24
2 Organizacija
....................................................................................................
transporta
26
Transportne........................................................................................................................
pozicije
26
Nalog za transport
........................................................................................................................ 28
Nalog špediteru
........................................................................................................................ 28
Opšti troškovi
........................................................................................................................
vozila
28
Opšti troškovi
........................................................................................................................
vozača
28
Prevozna sredstva
........................................................................................................................ 29
Vozači
........................................................................................................................ 29
Izveštaji
........................................................................................................................ 29
Zbirni finansijski
izveštaj iz transportnih pozicija
..............................................................................................................
29
Struktura troškova
iz pozicija
..............................................................................................................
29
Izveštaj po prevoznicima
.............................................................................................................. 29
Izveštaj po vozačima
.............................................................................................................. 29
Izveštaj po kamionima
.............................................................................................................. 29
Izveštaj po uvoznicima
.............................................................................................................. 30
Pretraga po uvoznicima
.............................................................................................................. 30
3 Predračuni
....................................................................................................
30
4 Izlazni
....................................................................................................
računi
30
5 Ulazni
....................................................................................................
računi
35
6 Knjižna
....................................................................................................
pisma
37
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
6
Fakture v2012
Data knjižna........................................................................................................................
pisma
37
Primljena knjižna
........................................................................................................................
pisma
37
7 Početno
....................................................................................................
stanje
38
Početno stanje
........................................................................................................................
kupaca
38
Početno stanje
........................................................................................................................
dobavljača
38
8 Kompenzacija
....................................................................................................
38
9 Administrativne
....................................................................................................
takse
39
10 Evidencija
....................................................................................................
troškova po grupama i referatima
41
11 Šifarnik
....................................................................................................
41
Partneri
........................................................................................................................ 41
Referati
........................................................................................................................ 43
Artikli
........................................................................................................................ 44
Valute
........................................................................................................................ 45
Kursna lista........................................................................................................................ 45
Vrste poslova
........................................................................................................................ 46
Šifre plaćanja
........................................................................................................................ 46
Osnovi naplate
........................................................................................................................ 46
Carinske ispostave
........................................................................................................................ 46
Zakonska regulativa
........................................................................................................................ 46
48
Deo V Izvodi
1 Evidencija
....................................................................................................
izvoda
48
2 Evidencija
....................................................................................................
razduženja novčanih avansa
52
3 Stavke
....................................................................................................
izvoda koje nisu povezane sa dokumentom
52
4 Banke
....................................................................................................
52
54
Deo VI Blagajna
1 Priznanica
....................................................................................................
54
2 Specifikacija
....................................................................................................
gotovinskih računa
54
3 Nalog
....................................................................................................
za uplatu
54
4 Nalog
....................................................................................................
za isplatu
54
5 Dnevnik
....................................................................................................
blagajne
54
6 Blagajnička
....................................................................................................
mesta
54
56
Deo VII PDV evidencija
1 PDV....................................................................................................
obračuni
56
2 KIR ....................................................................................................
- Knjiga izdatih računa
56
3 KPR....................................................................................................
- Knjiga primljenih računa
58
4 Osnovice
....................................................................................................
po mesecima - pregled
58
5 Pregled
....................................................................................................
obračuna PDV po računima
58
6 PPPDV
....................................................................................................
- Poreska prijava
58
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Sadržaj
Deo VIII Izveštaji
7
62
1 Kartica
....................................................................................................
partnera
62
2 Nenaplaćeni
....................................................................................................
izlazni računi
62
3 Neplaćeni
....................................................................................................
ulazni računi
63
4 Zbirna
....................................................................................................
kartica dobavljača
63
5 Zbirna
....................................................................................................
kartica kupaca
63
6 Opomena
....................................................................................................
za neplaćene račune
63
7 IOS ....................................................................................................
- zbirno kupci
64
8 IOS ....................................................................................................
- zbirno dobavljači
64
9 Finansijski
....................................................................................................
izveštaj
64
10 Pregled
....................................................................................................
administrativnih taksi
64
11 Sumarni
....................................................................................................
pregled računa u datom periodu
65
12 Izveštaji
....................................................................................................
iz pozicija
65
13 Analiza
....................................................................................................
troškova
65
14 Statistika
....................................................................................................
65
15 Izlazni
....................................................................................................
računi koji danas pristižu na naplatu
66
16 Ulazni
....................................................................................................
računi koje danas treba platiti
66
17 Izveštaj
....................................................................................................
za devizni inspektorat
66
Deo IX Sistem
68
1 Bekap
....................................................................................................
baze podataka
68
2 Vraćanje
....................................................................................................
baze podataka iz bekapa
68
3 Slanje
....................................................................................................
baze podataka na E-mail
69
4 Rekalkulacija
....................................................................................................
stanja
70
5 Optimizacija
....................................................................................................
i popravak baze podataka
71
6 Provera
....................................................................................................
baze podataka
72
7 Pražnjenje
....................................................................................................
baze podataka
72
8 Eksport
....................................................................................................
početnog stanja
72
9 Import
....................................................................................................
početnog stanja
72
10 Baza
....................................................................................................
za program Fin.Knjigovodstvo v2012
72
11 Eksport
....................................................................................................
faktura u XML formatu
73
12 Opcije
....................................................................................................
programa
74
13 Operateri
....................................................................................................
76
14 Promena
....................................................................................................
šifre za pristup
78
15 SQL....................................................................................................
upiti
78
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
8
Fakture v2012
16 Automatsko
....................................................................................................
ažuriranje programa
79
17 Daljinska
....................................................................................................
podrška
83
Deo X Na kraju ...
86
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
DEO
I
Fakture v2012
10
1
Uvod
Program FAKTURE v2012 namenjen je prevashodno da olakša poslove oko
vođenja poslovanja firme.
Pomoću ovog programa bićete u mogućnosti da:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Izdajete račune (dinarske i devizne)
Program ima podršku za rad sa kvalifikovanim digitalnim potpisima
Evidentirate ulazne račune
Evidentirate izvode
Vodite špediterske pozicije/podpozicije
Vodite transportne pozicije
Vodite ‘lager’ administrativnih taksi
Vodite PDV evidenciju
Vodite blagajnu
Imate precizne kartice kupaca / dobavljača
+ preko 50 izveštaja za kompletan uvid u poslovanje
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
DEO
II
12
Fakture v2012
2
Instalacija
2.1
Hardverski i softverski zahtevi
Za rad sa programom potrebna je minimum sledeća konfiguracija:
·
·
·
·
·
·
·
Procesor Pentim IV ili jači
1 GB radne memorije
1 GB slobodnog prostora na disku
Monitor sa radnom rezolucijom min 1024x768, poželjno i veća rezolucija
UPS, kako bi se sprečio gubitak podataka usled nestanka struje
Brza konekcija na Internet (ADSL, Wireless, ....)
Prenosni disk ili flash za redovan bekap podataka
Od softverskih uslova potrebno je:
· Windows XP , VISTA ili Win 7 32b/64b
· Poželjan je kvalitetan komercijalni antivirus (NOD32 ili slično)
2.2
Instalaciona procedura
Instalaciona procedura je veoma jednostavna, pokrenite fajl Fakture2012_FULL.exe sa
CD-a i dobićete:
Klikćite na Dalje! do kraja.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Instalacija
13
Preporučujemo da program instalirate na D particiju (podrazumevani izbor), kako biste
sačuvali podatke nakon reinstalacije Windows-a.
Nakon instalacije programa treba da uradite otključavanje i početno podešavanje programa
.
2.3
Instalacija u mrežnom okruženju
Kod instalacije na više računara koji se nalaze u mreži, potrebno je uraditi sledeća
podešavanja:
Na jednom računaru, koji će biti glavni za program Fakture v2012 potrebno je da instalirate
program, i share-ujete osnovni folder tako da ostali korisnici imaju prava da čitaju i pišu u
tom folderu.
Ostali pristupaju programu kroz mrežnu putanju, kod nas je to, npr:
\\Server\Fakture2012
Na ostalim računarima izvučete shortcut iz tog foldera ka Fakture2012.exe, pokrenete ga
i aktivirate program.
Treba da vodite računa da sve putanje u podešavanjima budu mrežne, a to su:
I
backup folder (kod nas npr. \\Backup\DnevniBekap\Fakture2012) - podešava se u
opcijama programa
II
reports folder (kod nas je npr. \\Server\Fakture2012\Reports ) - podešava se u
opcijama programa
III
putanja do foldera sa bazom podataka i konfiguracionog fajla - podešava u opciji za
vezu ka bazi podataka
kod nas je npr. konfiguracioni fajl \\SERVER\Fakture2012\ElevateConf\EDBConfig.
EDBCfg
a putanja do baze podataka: \\SERVER\Fakture2012\Data
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
14
2.4
Fakture v2012
Instalacija sa SQL serverom
Ukoliko imate više od 5 radnih stanica poželjno je da koristite SQL server, jer je onda rad
stabilniji i brži. Program radi sa ElevateDB SQL serverom firme ElevateSoft. Licenca za
ovaj server je za Vas besplatna, jer naša licenca podrazumeva da možemo da instaliramo
server bez naknade kod korisnika. Instalaciju i podešavanje servera radi naša tehnička
služba. Što se tiče samog rada krajnjeg korisnika, potpuno je svejedno da li se koristi
SQL server ili file-sharing pristup bazi, rad je identičan.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
DEO
III
16
Fakture v2012
3
Početak rada sa programom
3.1
Otključavanje programa
Program koristi PCGuard softversku zaštitu. Pri prvom startovanju i nakon promene neke
od bitnih komponenti (matična ploča, procesor), potrebno je otključavanje programa.
Maska za otključavanje izgleda ovako:
Otključavanje je moguće na nekoliko načina:
1. Pozivom tehničke podrške (8-16h) na telefon 011/3047-042 ili preko daljinske
podrške
Potrebno je da pripremite:
broj nalepnice sa Vašeg računara (na donjoj nalepnici je to 04048102):
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Početak rada sa programom
17
SITE kod
MID kod
i mi ćemo Vam izdiktirati aktivacioni kod, koji kucate u predviđeno polje na masci
za aktivaciju i potom kliknite na dugme Dalje!.
Ukoliko je sve u redu nakon par trenutaka trebalo bi da se pojavi naslovna maska
programa.
2. Pomoću opcije "OnLine (0-24h)" preko WebServisa za otključavanje aplikacija
3. Slanjem maila na dugmetu "Preko EMail-a"
3.2
Ulazak u program
Nakon što startujete program dvoklikom na ikonicu Fakture v2012 dobićete masku za
izbor baze podataka:
Program omogućava da imate više potpuno odvojenih baza podataka, pa bazu sa kojom
želite da nastavite rad treba da izaberete dvoklikom na nju, ili tako što je označite u tabeli i
kliknete na dugme Izaberi bazu!.
Ukoliko regionalna podešavanja na Vašem računaru nisu podešena prema potrebama
programa dobićete poruku, kliknite na YES i sačekajte da program sam izvrši potrebna
podešavanja.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
18
Fakture v2012
Nakon uspešnog izbora baze i provere podešavanja dobićete masku za unos korisničkog
imena i šifre:
Početna kombinacija je:
korsničko ime: SIMEON
šifra: 1
znači unesite samo 1 u polje šifra i kliknite na Potvrdi! . Ukoliko je sve u redu dobićete
poruku da se vrši provera baze podataka i sekundu nakon toga glavnu masku programa:
Ukoliko dobijete grešku proverite da li ste u polje korisničko ime ukucali ispravno
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Početak rada sa programom
19
korisničko ime. Ukoliko kucate šifru 1 na numeričkoj tastaturi proverite da li je numerička
tastatura uključena. Preporučujemo da odmah definišete vaše operatere ili bar promenite
šifru za operatera SIMEON.
Ukratko ćemo opisati glavnu masku programa:
u vrhu imate horizontalni meni sa opcijama:
Komercijala
Izvodi
Blagajna
PDV evidencija
Izveštaji
Sistem
izborom odgovorajućeg jezička u vrhu dobićete pristup odgovarajućem delu programa, a
preko dugmića u vertikalnom meniju (npr. Izlazni računi, ....) otvarate željenu opciju.
Klikom na zelenu strelicu dole levo se vraćate korak nazad, a ako ste na glavnom meniju
izlazite iz programa.
Pogledajte koje početne korake treba da uradite pre početka korišćenja.
3.3
Veza ka bazi podataka
Preko ove opcije možete da definišete vezu ka bazi podataka, npr. ukoliko ste program
instalirali u drugačiji folder od osnovnog:
Na masci za izbor baza dole desno postoji dugme sa tri tačkice. Kliknite na to dugme i
dobićete polje za unos šifre. Kucajte šifru admin i dobićete sledeći ekran:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
20
Fakture v2012
U prikazanoj tabeli možete da unesete vezu ka novoj bazi podataka. Svaki red u tabeli
predstavlja vezu ka jednoj bazi podataka. Unose se sledeći podaci:
· Naziv baze
· Da li je baza aktivna - ako polje nije čekirano baza se neće pojavljivati na listi za
izbor baze
· tip baze - može biti local ili remote. Remote baza znači da se koristi SQL server,
a local znači da se koristi običan file-sharing mod za pristup bazi.
· Putanja do konfiguracionog fajla - unosi se samo za local tip baze - ukoliko program
koristite u mreži računara stavite mrežnu putanju
· Naziv baze podataka - onako kako je uneto u konfigiracionom fajlu
· Putanja do baze podataka - ukoliko program koristite u mreži računara stavite
mrežnu putanju
· Username za pristup bazi podataka - default je: sdesign
· Password za pristup bazi - default je: 1
· IP adresa servera - samo ako se koristi SQL server
· Port koji koristi SQL server (default je 12010) - samo ako se koristi SQL server
· Kompresija (0-9), ukoliko pristupate serveru preko spore konekcije (manje od 10
mbit/s) stavite stepen kompresije između 6 i 9
· Šifra za kriptovanje - ukoliko SQL server koristi kriptovanje, stavite šifru koju koristi,
default je prazna šifra - ne koristi se kriptovanje
Na kraju obavezno snimite podatke klikom na zelenu kvačicu u donjem levom uglu tabele.
3.4
Početni koraci
Pošto instalirate aplikaciju, otključate je, i uđete u program, potrebno je da uradite sledeća
početna podešavanja:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Početak rada sa programom
1.
2.
3.
4.
21
Unesite listu operatera
Definišite Vaše referate i artikle
Podesite osnovne opcije programa
Napravite i ubacite vaš logo za štampu na dokumentima
3.5
Definisanje logo-a za štampu na izveštajima
Da bi program štampao logo na izveštajima i dokumentima, potrebno je da postoji fajl
logo.jpg u podfolderu Reports unutar osnovnog direktorijum programa. Slika logo.jpg
treba da bude približno veličine 2480 x 380, što odgovora veličini 21 x 3 cm u rezoluciji od
300 dpi.
Primer jednog logo-a:
Znači gledajte da logo bude približno ovakvih proporcija, kako ne bi bio izobličen u štampi.
Rezolucija od 300 dpi bi trebalo da obezbedi oštru štampu.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
DEO
IV
24
Fakture v2012
4
Komercijala
4.1
Pozicije
Korišćenje ove opcije nije obavezno, ali je mnogi špediteri koriste zato što
onda imaju bolji pregled odrađenih poslova i mogućnost da prate profit po
pojedinačnim poslovima.
Program radi sa pozicijama i podpozicijama. Npr. dogovorite sa firmom XYZ
posao za izvozno carinjenje malina, npr. 150 tona, odnosno 15 kamiona.
Otvarate jednu poziciju – u opisu stavite npr. XYZ – izvoz 150 tona malina.
Ova pozicija će imati 15 podpozicija. Svaka podpozicija je carinjenje
konkretnog kamiona. Za podpoziciiju se vezuju troškovi – duguje i potražuje
strana i možete da izvučete saldo podpozicje. Suma salda svih podpozicija je
saldo pozicije i tu možete da vidite profit za ceo posao.
Kada se otvori opcija prvo vidite spisak unetih pozicija. Gore u vrhu imate
selektor prikaza: mesec dana ili sve. To je urađeno da bi program brže radio
ako ima puno pozicija, jer operativno radi samo sa pozicijama u poslednjih 30
dana. Ako vam treba više, gore izaberete period. Kvačica Napredne funkcije
prebacuje tabelu u napredni mod gde su moguća razna sortiranja, filtriranja i
slično. U naprednom modu rad je značajno sporiji pa je podrazumevano
isključen.
Dole je navigator baze, gde dugmići imaju sledeća značenja:
Klikom na dugme Nova dobićete masku za unos nove pozicije:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Komercijala
25
Broj pozicije program sam dodeljuje. Postoji i Rbr pozicije (1,2,3,...) koji služi
za lakše sortiranje pozicija. Unosi se datum otvaranja pozicije, referat za koji
je vezana, CI gde će se roba cariniti, vrsta posla (na lila knjižici desno imate
mogućnost da definišete dodatne vrste poslova), kratki opis posla (npr. XYZ –
izvoz malina) i dodatnu napomenu. Kada ste to definisali kliknite na Snimi da
snimite poziciju. Podrazumevano je pozicija otvorena, što znači da se
dokumenta unutar nje mogu dodavati i menjati. Ukoliko ste poziciju greškom
zatvorili otvarate je klikom na status gde piše Zatvorena gore desno. Klikom
na crveni X desno od statusa možete da stornirate poziciju.
Kliknite na dugme Nova i program će da otvori novu podpoziciju.
Broj podpozicije se automatski dodeljuje. Treba da popunite ponuđena polja,
sve je očigledno sem polja PTŽ – to je u stvari plativa težina. Koristi se kad je
npr. roba laka ali kabasta da se naplati kao da je vožena veća težina. Ukoliko
popunite polje Fakturisati na, program će automatski pri generisanju fakture iz
podpozicije da predlaže tog partnera.
Sada možemo da unesemo troškovnik vezan za podpoziciju. Imamo duguje i
potražuje stranu.
Sa duguje strane imamo:
1. ulazne račune (npr. carina, troškovi sušpeditera i slično )
2. Administrativne takse
Sa potražuje strane imamo:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
26
Fakture v2012
1. Naše izlazne račune (dinarske i devizne)
1. Troškovi
Kliknite na Novi ulazni račun da biste dodali ulazni račun (kako, opisano je u
delu uputstva Ulazne fakture).
Kliknite na Administrativna taksa da dodate novu administrativnu taksu.
Otvoriće se nova maska gde treba da ubacite iznos takse (to se vodi kao
razduženje 'lagera taksi') i kliknite na dugme Knjiženje. Pri povratku na
podpoziciju trebalo bi da Vam se prikaže taksa.
2. Prihodi
kliknite gore na jezičak Izlazni računi i moći ćete da u podpoziciju dodate novi
izlazni račun (dinarski ili devizni). Kako se unose računi je opisano u posebnom
delu uputstva.
Možete da vidite saldo podpozicije. Kada zatvorite podpoziciju više ne možete
da dodajete nove dokumente u nju. Ukoliko ste popdpoziciju zatvorili greškom
rasknjižavate je isto kao i ostalo – klikom na status.
4.2
Organizacija transporta
4.2.1
Transportne pozicije
Program omogućava vođenje transportnih pozicija. Preo ove opcije možete da pratite
realizaciju tranportnih usluga bez obzira da li imate Vaše kamione ili samo posredujete.
Za svaku turu otvarate jednu poziciju, a za svaku pošiljku u toj turi otvarate podpoziciju.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Komercijala
27
Unose se opšti podaci (prevoznik, relacija, ...). Detaljniji podaci se unose u podpoziciju za
svakog uvoznika posebno:
U opciji troškovnik ubacujete troškove koji se odnose na celu poziciju (gorivo, vozač, ...) i
na podpoziciju:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
28
Fakture v2012
Trošak može biti bilansni (imate ulazni račun za njega) i vanbilansni (bez računa), u
dinarima ili u devizama. Program daje precizan saldo pozicije na osnovu unetih troškova i
prihoda. Iz tabele prihoda je moguće direktno da se napravi izlazno račun. Za više detalja
oko unosa transportnih pozicija ukoliko je nešto nejasno najbolje da nas kontaktirate.
4.2.2
Nalog za transport
je dokument koji dajete prevozniku ili Vašem vozaču sa detaljnim instrukcijama o
transportu.
4.2.3
Nalog špediteru
je dokument koji dajete špediteru / graničnom špediteru sa instrukcijama šta treba da
uradi sa robom koja pristiže.
4.2.4
Opšti troškovi vozila
Ovde mogu da se unesu opšti troškovi vozila (registracija, održavanje, ...). Kasnije oni
ulaze u finansijki izveštaj po transportnim pozicijama.
4.2.5
Opšti troškovi vozača
Ovde mogu da se unesu opšti troškovi vozača (plata, ...). Kasnije oni ulaze u finansijki
izveštaj po transportnim pozicijama.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Komercijala
4.2.6
Prevozna sredstva
Ovde ubacujete listu kamiona i ostalih prevoznih sredstava koje posedujete:
4.2.7
Vozači
Ovde unosite listu vozača.
4.2.8
Izveštaji
4.2.8.1
Zbirni finansijski izveštaj iz transportnih pozicija
Za dati period izvlači saldo iz transportnih pozicija.
4.2.8.2
Struktura troškova iz pozicija
Za dati period daje strukturu troškova iz svih transportnih pozicija.
4.2.8.3
Izveštaj po prevoznicima
Za dati period daje izveštaj koliko je prevezeno tura po prevoznicima.
4.2.8.4
Izveštaj po vozačima
Za dati period daje izveštaj koliko je prevezeno tura po vozačima.
4.2.8.5
Izveštaj po kamionima
Za dati period daje izveštaj koliko je prevezeno robe po kamionima.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
29
30
4.2.8.6
Fakture v2012
Izveštaj po uvoznicima
Za dati period daje izveštaj koliko je prevezeno robe po uvoznicima.
4.2.8.7
Pretraga po uvoznicima
Daje spisak šta je sve voženo za datog uvoznika.
4.3
Predračuni
Izborom ove opcije dobićete spisak predračuna. Gore birate opseg prikaza
(predračuni u zadnjih mesec dana, tri meseci, šest meseci, godinu dana ili
sve). U zavisnosti od statusa red sa predračunom je prikazan drugačijom
bojom.
Status predračuna može biti:
·
·
·
·
·
Nije poslat (još nije poslat korisniku)
Realizacija u toku (poslat, čekamo uplatu)
Delimično plaćen
Plaćen u celini
Storno (odn. Odbijen)
Nov predračun za unos iz početka dobićete klikom na dugme Novi. Ukoliko
želite da kopirate postojeći predračun kliknite na dugme sa čarobnjakom
Kopiraj.
Dugme Plaćeno/Preostalo služi za rekalkulaciju ovih iznosa, za slučajeve kada
smo iz predračuna automatski generisali račun, pa nastavili da pratimo
plaćanje tog računa.
Unos predračuna nećemo posebno objašnjavati, jer je isti kao unos računa
koje ćemo u daljem tekstu detaljno opisati.
4.4
Izlazni računi
Izborom ove opcije dobićte listu do sada unetih računa. Prikaz računa je
obojen, tako da vizuelno možete razlikovati plaćene, neplaćene ili delimično
plaćene račune. Gore imate selektor perioda (od mesec dana do celokupnog
prikaza) i kvačicu za prebacivanje u napredne funkcije.
Postoji tri načina za unos računa:
· Sve od početka – klikom na dugme Novi
· Kopiranjem nekog već unetog računa
· Kopiranjem iz predračuna
Da biste otvorili postojeći račun dvokliknite na njega ili kliknite na Menjaj.
Za unos računa iz početka prvo proverite da li je referat odgovarajući (iznad
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Komercijala
31
dugmeta Novi) i kliknite na dugme Novi!
Dobićete masku za unos novog računa.
Izmedju polja prelazite tasterom ENTER ili strelicama.
Broj računa program sam nudi na osnovu izabranog referata. Desno su kvačice
da li je račun avansni ili konačni, to su specijalni slučajevi koje ćemo kasnije
opisati.
Dalje se unosi datum izdavanja računa, valuta plaćanja i datum pružanja
usluge.
Dalje ide mesto izdavanja i mesto gde je izvršena usluga. Polje referat je već
popunjeno.
Dalje ide unos partnera. Ako ga nema na listi imate lila dugme desno gde imate
mogućnost da unesete novog partnera kao što je napred objašnjeno. Možete i
da otvorite karticu partnera klikom na dugme desno.
Zatim se unosi kratki opis računa i iznos uplaćen po predračunu. Dalje ide izbor
tekućeg računa na koji želite uplatu, vrsta PDV evidencije (obično je Promet
dobara u usluga, osim ako nije avans, onda je Primljeni avansi kupaca).
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
32
Fakture v2012
Šablon za knjiženje u KIR – najbolje da ne direte i ostavite kako jeste – jer
postoji samo jedan šablon (Izlazni račun).
Sledi izbor podpozicije – nije obavezan. Ukoliko se nov račun otvara iz
podpozicije ovo polje će biti automatski popunjeno.
Zatim sledi popunjavanje podataka specifičnih za špediterske fakture. Ukoliko
se nov račun otvara iz podpozicije ova polja će biti automatski popunjena.
Kliknimo na dugme Snimi!
Sada možemo da unesemo stavke računa.
Kliknemo na dugme Nova stavka ili kliknemo na stavke računa i pritisnemo
strelicu na dole na tastaturi. Otvara se novi red. Redni broj stavke se
automatski popunjava. Artikal ubacujemo tako što krenemo da kucamo a
program sam nudi artikal prema početnom slovu. Kada smo izabrali artikal sa
ENTER idemo dalje. Ukoliko nema artikla jer nije u ponudi za dati referat,
kliknemo na dugme Eksterni artikal, gde se nalaze artikli iz svih referata i tu ga
izaberemo.
Polja šifra, refundacija i pravo odbitka se sami popunjavaju po izboru artikla.
Kvačicu prenos troškova treba da uključite ukoliko je u pitanju prenos
troškova ali račun glasi na vas pa nije klasična refundacija – npr. Trošak
sušpeditera ili slično.
Onda kucate cenu bez rabata, rabat i dalje polja koja su označena malo jačom
žutom bojom i pritiskate ENTER dok kod nepređete u sledeći red.
Obratite pažnju na tri tačkice koje se pojave kod kucanje nekih iznosa, npr.
Iznos sa PDV-om. One služe za obračun u rikverc, kada se na njih klikne.
Postoji još dve mogućnosti za brži unos stavki:
Automatsko generisanje iz Duguje strane podpozicije
ukoliko račun pravite iz podpozicije, kliknite na čarobnjak desno za automatsko
pokrivanje Duguje strane.
Unos iz šablona
kliknite na dugme Šabloni, i tu možete da definišete za najčešće vrste računa
(npr. izvozno carinjenje i slično) koji artikli idu i po kojoj ceni. Kasnije možete
izborom šablona da samo popunite matricu sa cenama i stavke se automatski
ubacuju u račun.
Kada ste završili sa unosom računa knjižite ga i štampajte. Račun možete da
odštampate na bilo kom štampaču, da ga pošaljete na Email, ili da ga snimite u
nekoliko ponuđenih formata (PDF, RTF, JPG i slično).
Račun se automatski knjiži u operativi i u PDV evidenciji. Posle knjiženja račun
se zaključava za promene. Da biste otključali račun morate da ga rasknjižite
klikom na status. Klikom na crveno dugme X stornirate račun.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Komercijala
33
Ukoliko Vam značenje nekog dugmeta nije jasno samo malo zadržite strelicu
miša nad njim i pojaviće se objašnjenje.
Ukoliko uključite opcije Avansni račun gore onda je u pitanju avansni račun koji
se mora proknjižiti u knjigu Primljeni avansi kupaca. Ukoliko uključite opciju
Konačni račun onda će da se otvori dodatni prozor za izbor povezanog
avansnog računa. Pri knjiženju u PDV evidenciju tade se avansni račun
automatski stornira, a dodaje se konačni račun.
DIGITALNI POTPISI
Program omogućava rad sa kvalifikovanim digitalnim potpisima. Za to je
neophodno da posedujete digitalni potpis od Pošte, PKS ili MUP-a i čitač
smart kartica. Klikom na dugme Digitalni potpis izaći će maska za izbor
sertifikata, a nakon izbora neophodno je sa unesete vaš PIN kod:
Nakon unosa PIN koda automatski se generiše PDF fajl sa računom, digitalno se
potpisuje i otvara se maska za slanje na E-mail:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
34
Fakture v2012
Znaćete da je račun digitalno potpisan prema žigu koji se ubacuje u PDF fajl:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Komercijala
35
Ovakav dokument ima istu pravnu snagu kao i svojeručno potpisan dokument.
4.5
Ulazni računi
Izborom ove opcije prvo ćete dobiti slično kao i izlaznim računima spisak
ulaznih računa, gde su različitom bojom obojeni plaćeni i neplaćeni računi.
Klikom na dugme Novi dobićete:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
36
Fakture v2012
Zavodni broj se sam dodeljuje. Dalje ide kvačica Račun glasi na nas. Ukoliko
račun ne glasi na Vas treba da bude isključena i taj račun ne ide u KPR (Knjigu
primljenih računa), ali se ubacuje u KUF da bi se ispratilo njegovo plaćanje i
slično.
Dalje se kuca datum prijema (prema njemu se određuje PDV obračun), datum
računa i valuta plaćanja. Zatim ide izbor partnera i unos broj računa.
Dalje se kuca ukupan iznos, zatim iznos osnovice za PDV i iskazani iznos PDVa. Program sam predlaže PDV obračun, ukoliko nije taj promenite.
Ide vrsta PDV evidencije – uglavnom je to Nabavka dobara i usluga (osim za
avansne račune – Dati avansi dobavljaču).
Sledi izbor šablona za knjiženje u KPR – to je jako bitno jer tu definišete da li
imate ili ne pravo odbitka.
Dole sledi podela računa na jednu ili više podpozicija – nije obavezno, popunite
samo ako koristite podpozicije.
Proknjižite račun i ako želite možete da odštampate pratilac ulaznog računa.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Komercijala
4.6
Knjižna pisma
4.6.1
Data knjižna pisma
37
U programu postoje data i primljenja knjižna pisma, dinarska i devizna.
Dato knjižno pismo se odnosi na neki račun koji ste izdali (ali ne mora) i iz
nekog razloga se naknadno povećava ili smanjuje.,
Ako se povećava onda je u pitanju knjižno zaduženje, ako se smanjuje knjižno
odobrenje. U oba slučaja morate da unesete osnov izdavanja knjižnog pisma.
Zatim dole popunjavate tabelu u kojoj povezujete knjižno pismo sa jednim lli
više izlaznim računom i definišete na koji iznos dajete odobrenje i kolika je
osnovica a koliko PDV za odobreni iznos.
Da bi promena imala dejstvo na PDV evidenciju morate da unesete i broj
potvrde kojom se Vaš komintent slaže sa knjižnim pismom i obaveštava Vas da
je i on uradio potrebne izmene u njegovoj PDV evidenciji.
Dokument kao i sve ostale morate da proknjižite, i da odštampate.
4.6.2
Primljena knjižna pisma
Način rada je isti kao za data knjižna pisma.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
38
4.7
Fakture v2012
Početno stanje
Enter topic text here.
4.7.1
Početno stanje kupaca
Ovde se definiše početno stanje partnera (kupaca i dobavljača) i to analitički
– svaki dokument posebno. Na taj način možete da partneru napravite
preciznu karticu gde može da vidi i račune iz prethodne godine koje nije
izmirio.
Po unosu podataka dokument knjižite. Dalje se naplata početnog stanja prati
kroz izvode kao i faktura iz tekuće godine.
Postoji mogućnost da program automatski prenese neplaćene račune iz
prethodne godine.
4.7.2
Početno stanje dobavljača
Način rada je isti kao za početno stanje kupaca.
4.8
Kompenzacija
Opcija služi da napravi dokument koji se koristi kada se radi kompenzacija.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Komercijala
39
Klikon na dugme novi dobićemo masku kako gore. Biramo datum i partnera. Kada
unesemo iznos kompenzacije program ima mogućnost da klikom na čarobnjaka
automatski popuni levu tabelu (dajemo - naši izlazni računi koji se zatvaraju
kompenzacijom) i uzimamo (ulazni računi partnera sa kojim radimo kompenzaciju koji se
zatvaraju). Postoji i dugme Kandidati za kompenzaciju koje automatski pronalazi partnere
koji nama duguju i kojima mistovremeno dugujemo, sa kojima potencijalno možemo da
uradimo kompenzaciju. Knjiženjem dokument postaje aktivan i može da odštampa. Kada
kompenzacija prođe potpisivanje, potrebno je da je fiktivno proknjižite je kroz izvod, tako
što povežete na potražuje strani Vaše izlazne fakture (kao da su ih stvarno platili), i da
odmah ispod povežete na duguje strani ulazne fakture od partnera (kao da ste ih vi odmah
platili od novca koji ste dobili od datog partnera).
4.9
Administrativne takse
Ovde možete da vodite 'lager' administrativnih taksi:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
40
Fakture v2012
Opcija služi za lakšu kontrolu utroška administrativnih taksi.
Takse posmatramo kao lager čije stanje pratimo.
Raznim transakcijama se menje stanje tog lagera.
U početku možemo da ubacimo kao vrstu transakcije Početno stanje koliko
imamo neiskorišenih taksi.
Kada uplatimo takse takođe ubacimo novu transakciju Zaduženje i lager taksi
se povećava.
Kada u podpoziciji unesemo taksu onda je to transakcija Razduženje i lager
taksi se smanjuje.
Postoji još i :
· Interno zaduženje - dobili smo taksu od druge poslovnice naše firme
· Interno razduženje - dali smo taksu drugoj poslovnice naše firme
· Otpis takse
Postoji izveštaj na kome se može za dati period izvući precizan listing utroška
administrativnih taksi.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Komercijala
4.10
41
Evidencija troškova po grupama i referatima
Ovde možete da vodite evidenciju troškova firme:
Troškovi se vode po grupama podgrupama koje možete sami da unesete. U donjoj tabeli
se unose konkretni troškovi iz izabrane grupe. Svaki trošak može da se veže za određeni
referat. Postoji mogućnost pravljenja izveštaja za dati period po grupama, podgrupama i
referatima.
4.11
Šifarnik
Enter topic text here.
4.11.1 Partneri
U ovoj opciji možete da unesete šifarnik partrnera - kupaca i dobavljača.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
42
Fakture v2012
Preko ove maske možete da ubacujete nove partnera i da pretražujete bazu već unetih
partnera.
Prvo ćemo da objasnimo unos novog partnera:
kliknite na dugme Novi!, program će sam dodeliti prvu sledeću slobodnu šifru partnera,
zatim unosite podatke jedan po jedan, u sledeći red prelazite pritiskom na taster ENTER.
Svi podaci su nadamo se dovoljno jasni, napomenućemo samo neke specifične podatke:
Dodatni kontakti - možete da upišete neograničen broj dodatnih kontakata - unosi se ime
i prezime, kontakt telefon, mobilni, skype, E-mail i dodatna napomena.
Bonitet - postoji mogućnost da učitate bonitet firme sa sajta APR - treba da na sajtu
APR-a nađete traženu firmu i otvorite njen bonitet, onda označite celu stranu i kopirajte je,
pa je paste-ujte u predviđeno polje koje dobijete klikom na dugme Bonitet! i kliknite na
OK! Ukoliko ste sve dobro odradili automatski će se učitati podaci o bonitetu. Ukoliko ste
nešto preskočili zovite nas da zajedno probamo.
Klikom na dugme Adresa za poštu možete da posebno ubacite adresu za poštu u
slučaju da je različita od adresa sedišta firme.
Obavezno na kraju kliknite na Snimi da biste snimili podatke koje ste unosili.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Komercijala
43
Partnera brišete klikom na Briši.
Postoje dve vrste pretrage:
Brzo nađi - pretražuje po nazivu i PIB-u.
Detaljnija pretraga - klikom na dugme Pretraga!, radi pretraživanje po nazivu, adresi,
mestu, telefonu, PIB-u, PDV broju ili broju tekućeg računa. Unesite jedan ili više od ovih
podataka i kliknite na dugme sa munjom. Dobijenu listu možete i da odštampate.
4.11.2 Referati
U opciji referati možete da podelite Vašu firmu na logičke celine.
Na primer: transport, špedicija, magacin
Za svaki referat se definiše šifra, naziv referata i prefiks faktura. Ukoliko prefiks fakture
sadrži GG ili GGGG program će ih automatski prebaciti u npr. 11 odnosno 2011. Na taj
način nemate briga da 1 janura program neće prebaciti godinu u broju fakture.
Cilj uvođenje referata je:
- praćenje prometa i profita po logičkim celinama firme
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
44
Fakture v2012
- mogućnost da pojedini korisnici mogu da pristupaju samo nekim referatima
- logička podela artikala po referatima – npr. Transportu ne treba trošak carinskih dažbina i
slično.
Ukoliko Vam ovo nije potrebno onda napravite samo jedan referat – npr. Opšti referat i sve
radite sa njim.
4.11.3 Artikli
Ovde unosite šifarnik artikala koji se koriste u fakturama:
U programu Fakture v2012 artikli su podeljeni po referatima. Postoje dve vrste artikala:
- Običan artikal – koji pripada nekom referatu
- Opšti artikal – pojavljuje se u spisku artikala svih referata
Opšti artikal služi za nešto što je potrebno u svim referatima, npr. Putni troškovi,
Administrativne takse, i slično.
Za svaki artikal se definiše:
- Šifra artikla (prema vašem šablonu, ili automatski kako dodeli program)
- Naziv artikla
- Podrazumevanu jedinicu mere (nije obavezno)
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Komercijala
45
- Konto (nije obavezno, samo ako koristite FK v2012 ili štampu računa sa sumom po
kontima). Slovo V u opisu konta se menja sufiksom iz vrste posla.
- Stopa PDV-a (8,20 ili 0%). Ako je 0% može biti ili refundacija ili oslobođeno od PDV-a
- Ne podleže PDV-u (npr. promet u inostranstvu i sl.. Ako je uključena PDV mora da bude
0,00)
- Administrativna taksa – kvačica treba da se uključi ako je artikal administrativna taksa
- Refundacija – ako je kvačica uključena u pitanju su troškovi koje špediter plaća u ime i
za račun korisnika (takse, carina i slično)
- Oslobođeno sa pravom odbitka – ako je kvačica uključena onda PDV mora biti 0% i mora
da se unese osnov oslobođanja. Program već nudi najčešče osnove oslobođanja koje se
koriste u špediciji.
-Vidljiv – neke zastarele artikle koje više ne koristite možete staviti da nisu vidljivi i više se
neće pojavljivati u ponudi pri fakturisanju.
Kontrola prefiksa – zbog načina na koji se u programu biraju artikli, ni jedan artikal se ne
sme sadržati kao prefiks nekog drugog artikla – lista koje se dobije klikom na ovo dugme
mora biti prazna.
4.11.4 Valute
Ovde se unosi šifarnik valuta sa kojima program radi. Postoji mogućnost autimatskog
učitavanja kursne liste sa našeg sajta.
4.11.5 Kursna lista
Opcija služi ua unos i pregled kurseva valuta:
Klikom na dugme Unos kursne liste, pri dnu maske u sredini imate dugme Učitaj sa sajta
, koje služi da ne biste morali ručno svaki dan da unosite kursnu listu, već da je brzo
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
46
Fakture v2012
preuzmete sa našeg sajta i učitate u program.
4.11.6 Vrste poslova
Ovde se unosi šifarnik vrste poslova, koji se koristi u pozicijama. Zadnji podatak u tabeli
(Šifra za konto) se koristi samo da se kao sufiks doda na osnovni konto. Opcija je urađena
na zahtev knjigovođa u nekim firmama, kako ne bi otvarali više artikala prema vrsti posla.
4.11.7 Šifre plaćanja
Ovde se unose šifre plaćanja, koje se koristi pri evidenciji izvoda.
4.11.8 Osnovi naplate
Ovde smo ubacili osnove naplate za devizne prilive iz inostranstva.
4.11.9 Carinske ispostave
Šifarnik Carinskih ispostava, koristi se u opciji pozicije.
4.11.10 Zakonska regulativa
U okviru ove opcije smo ubacili oko 20-tak zakona, uredbi, odredbi,... vezano za oblast
poslovanja i PDV-a. Regulativu redovno pratimo i ažuriramo preko opcije za Automatsko
ažuriranje programa.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
DEO
V
48
Fakture v2012
5
Izvodi
5.1
Evidencija izvoda
Ovde unosite izvode iz banke. Izborom ove opcije dobićete:
Ako je potrebno prvo promenite tekući račun izborom sa spiska u gornjem
delu. Program prikazuje sve izvode za tu banku. Svaki izvod ima redni broj
(1,2,3,…), datum, početno stanje, uplate – potražuje promet, isplate – duguje
promet i novo stanje. Bitno je da strogo vodite računa da se novo stanje u
paru slaže sa stanjem na izvodu inače ne možete biti sigurni da niste preskočili
neku stavku. Gore desno imate dugme koje će da rakalkuliše Staro / novo
stanje počevši od prvog izvoda pa nadalje. Ovo koristite ukoliko ste npr.
menjali nešto na izvodu koji nije zadnji i slično.
Postoji dva načina za ubacivanje izvoda: ručno i automatski iz E-banke.
1. Ručni unos izvoda
Program otvara novi izvod, automatski dodeljuje sledeči Rbr i datum izvoda.
Kao staro stanje program uzima stanje sa prethodnog izvoda. Izuzetak je ako
je prvi izvod u toku godine, onda program uzima cifru koja je uneta kod unosa
banke u polju početno stanje.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Izvodi
49
Sada možete da pristupite unosu stavki izvoda:
Program otvara novi izvod, automatski dodeljuje sledeči Rbr i datum izvoda.
Kao staro stanje program uzima stanje sa prethodnog izvoda. Izuzetak je ako
je prvi izvod u toku godine, onda program uzima cifru koja je uneta kod unosa
banke u polju početno stanje.
Sada možete da pristupite unosu stavki izvoda:
Novu stavku otvarate klikom na dugme Nova stavka ili tako što kliknete na
tabelu sa stavkama izvoda i stisnete strelicu na dole na tastaturi.
Popunjavate sledeće podatke (između kolona prelazite sa ENTER):
·
·
·
Rbr (1,2,3,…) sam se popunjava
Šifra plaćanja – birate sa spiska, program predlaže 221
Operacija
postoji četri vrste:
Duguje (popunjva se iznos u koloni Duguje)
Potražuje (popunjva se iznos u koloni Potražuje)
Storno duguje (npr. dobavljač vraća pare, popunjava se duguje sa
minusom )
Storno potražuje (npr. vraćate pare kupcu, popunjava se potražuje sa
minusom )
·
Partner - birate sa spiska
svaka stavka mora biti povezana sa partnerom. Ukoliko je u pitanju
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Fakture v2012
50
·
neki porez i slično onda morate fiktivno da otvorite partnera, npr.
POREZ NA PLATE i slično.
Dokument veza
kada uđete u ovo polje desno u okviru polja videćete tri tačkice.
Klikom na njih dobićete spisak svih neplaćenih dokumenta datog
partnera sa kojima možete da povežete stavku, kao na sledećoj
slici:
Povezivanje uplate sa dokumentima:
Imate nekoliko mogućnosti za povezivanje uplate sa dokumentima:
1. Popunjavajte iznos (skroz desno u tabeli)
2. Ukucajte ukupan iznos gore i kliknite na čarobnjaka da podeli taj iznos
sa dokumentima. Ako je nešto preostalo program to prebacuje kao
avans
3. Kliknite na dugme Sve plaćeno ako je sve plaćeno
Kad završite sa unosom kliknite na dugme Potvrdi! i program će da u izvod
prebaci onoliko stavki koliko je dokumenata plaćeno.
Kada popunite sve stavke koje su izvodi kliknite na dugme Knjiženje kako bi se
izvod proknjižio i razdužili povezani dokumenti.
Ako ste izvod proknjižili a treba nešto da menjate kliknite na status Proknjižen
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Izvodi
51
gore desno i na taj način rasknjižite dokument.
Polje Avans u stavci izvoda – ako je čekirano uplata se tretira na specijalan
način – kao avansna uplata.
Kliknite na dugme Pregled zatvaranja avansa i dobićete sledeći ekran sa
pregledom dokumenata vezanih za novčani avans. Kliknite na Menjaj i dobićete
mogućnost da naknadno povežete avansnu uplatu sa dokumentima.
Povezivanje se vrši na isti način kao i povezivanje stavke izvoda sa
dokumentom. Možete da vidite koliko je od avansne uplate pokriveno kasnije
dokumentima, a koliko je još preostalo. Suma dokumenata koji se pokrivaju ne
može biti veća od iznosa avansa. Kad završite kliknite na Knjiženje kako bi se
povezana dokumenta razdužila. Polje Vaš broj služi da ukucate npr. broj ulazne
fakture, ili neku od predefinisanih napomena (npr. provizija banka, korekcija
zaokruživanja i slično).
2. Automatsko ubacivanje izvoda
Automatsko ubacivanje izvoda funkcioniše na sledeći način:
1. Spremite elektronski izvod iz E-banke
A. Halcom
idite levo na meni Izvodi. Izaberite izvod koji vam treba i kliknite desnim
tasterom miša na njega. Izaberite Prošireni izvod. Snimite fajl, samo
zapamtite gde ste snimili.
B. Pexim FX client
Uđite u FX Client. Uđite u meni Rad sa računom, pa u Izvodi. Kliknite na
izvod koji Vam treba, pa onda sa leve strane imate dugme Izvezi.
Izaberite XML format i nazovite fajl kao npr. Za izvod broj 52 - 052.
xml snimite fajl.
C. AlhaEBank (SAGA)
Dogovorite se sa bankom da vam elektronski šalje izvod na E-mail u
XML formatu.
Uđite u Evidenciju izvoda. Kliknite na E-bank. Budite sigurni da ste prethodno
u opciji Banke pravilno definisali vrstu E-banka koju Vaša banka koristi.
Pojaviće se lista prepoznatih stavki izvoda i to u sledećim bojama:
Zeleni red – prepoznat je i partner i povezani dokument
Narandžast – prepoznat je samo partner, ali ne i dokumet
Crveni red – nije prepoznat ni partner ni dokumenat
Partner se prepoznaje prema broju njegovog tekućeg računa. Možete na ovoj
masci da naknadno povežete stavku sa partnerom, i program će naučiti za
ubuduće. Ukoliko opcija nije prepoznala dokument to možete da uradite kasnije
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
52
Fakture v2012
ručno. Ukoliko ste povezali partnere kliknite ponovo na čarobnjaka
Povezivanje, da bi program pokušao da ponovo poveže dokumenta. Kliknite na
Prebaci u izvod i dobićete izvod kao da ste ručno kucali. Po potrebi korigujte
stavke pre knjiženja izvoda.
5.2
Evidencija razduženja novčanih avansa
Stavka izvoda koja u napomeni ima reč Avans ima specijalni status i tretira se
kao avansna uplata. U trenutku uplate nemate nijedan dokument za koji
možete da povežete dokument i koristite mogućnost da samo evidentirate
uplatu koju ćete kasnije povezivati sa računima. Na kraju obračunskog perioda
ukoliko je ostao nepokriveni deo avansa, tek onda izdajete avansni račun i
povezujete preostali deo avansa sa njim. Zatavaranje avansa je objašnjeno u
opciji Evidencija izvoda a dobija se klikom na dugme Pregled zatvaranja avansa
kada se nalazimo u konkretnom izvodu na konkretnoj stavci.
5.3
Stavke izvoda koje nisu povezane sa dokumentom
Ukoliko imate u nekom izvodu stavku koja nije povezana ni sa jednim
dokumentom, a šifra plaćanja nije 253 (porezi, takse i slično), niti je
popunjena napomena vezana za stavku izvoda to znači da je stavka
nepovezana. Izborom ove opcije dobićete sve nepovezane stavke. Klikom na
dugme Pregled bićete u prilici da pogledate konkretan izvod gde je
nepovezana stavka i samu stavku i da je eventualno naknadno povežete sa
nekim dokumentom.
5.4
Banke
Ovde ubacujete listu banaka. Za svaku banku unosite:
·
·
·
·
·
·
Tekući račun
Naziv banke
Valuta (RSD-dinarski, ili devizni račun)
Početno stanje na dan 01. januar tekuće godine
E-Bank softver (podržavamo Halcom, Pexim, AlphaEBank i RaiffeisenOnLine)
Za devizni račun unosite još i instrukcije za plaćanje
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
DEO
VI
54
Fakture v2012
6
Blagajna
6.1
Priznanica
služi kao dokument kojim pravdate zašto ste isplatili gotovinu. Treba da je potpiše primaoc
gotovine.
6.2
Specifikacija gotovinskih računa
se koristi za podizanje sitnih računa firme koji su plaćeni u kešu i za koje treba da se
podigne keš sa TR. Unosi se specifikacija po vrsti računa i postoji mogućnost da se
automatski generiše nalog za uplatu i nalog za isplatu, kako bi transakcija prošla kroz
dnevnik blagajne.
6.3
Nalog za uplatu
se pravi kada sredstva uplaćujete u blagajnu (npr. podigli ste gotovinska sredstva sa TR i
uplaćujete ih u blagajnu). Iznos koji se uplaćuje u blagajnu može da se specificira po
stavkama, obično se je samo jedan red, npr. opis Podizanje gotovine sa računa.
6.4
Nalog za isplatu
se pravi kada sredstva isplaćujete iz blagajne (npr. za neki gotovinski račun ili slično).
Iznos možete da specificirate po stavkama za koje se isplaćuje gotovina iz blagajne.
6.5
Dnevnik blagajne
Program može da napravi izveštaj Dnevnik blagajna za izabranu blagajnu i zaključno sa
željenim datumom, na osnovu proknjiženih naloga za uplatu/isplatu.
6.6
Blagajnička mesta
Ovde unosite listu blagajni koje imate u firmu (može biti dinarska, devizna i blagajna
bonova).
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
DEO
VII
56
Fakture v2012
7
PDV evidencija
7.1
PDV obračuni
Ovde unosite PDV obračune, za period od mesec dana ili ti meseca u zavisnosti koji ste
PDV obveznik.
Obračun može da bude otvoren (tada još mogu da se rade izmene na dokumentima koji
mu pripadaju) i zatvoren (nakon podnošenja prijave najbolje da zatvorite PDV obračun, tada
se i sva dokumenta - izlazni računi, ulazni računi i knjižna pisma zaključavaju za
promene).
7.2
KIR - Knjiga izdatih računa
program automatski vodi KIR po PDV obračunima i vrsti KIR evidencije:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
PDV evidencija
57
Klikom na Otvori knjigu dobijate pregled računa koji su u njoj automatski proknjiženi:
Program sam vodi ovu evidenciju. Redni broj kreće od 1 pa nadalje za svaki
PDV obračun. Ukoliko se promeni redosled rednih brojeva kliknite na dugme Rbr
gore levo kako bi program ponovo sredio redne brojeve. Da biste ručno nešto
promenili prvo morate da rasknjižite red KIR-a (klikom na status gore desno,
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
58
Fakture v2012
baš gde piše Zatvorena). Nakon promene red se automatski ponovo
proknjižava i zaključava za promene. Na dugme dole levo imate vezu ka
izvornom dokumentu iz koga je nastao red KIR-a. Možete i ručno da dodajete
redove tako što unos novog reda započnete klikom na dugme Nova stavka (u
gornjem levom uglu. Klikom na dugme Štampaj dobićete štampanu varijantu
KIR-a u zakonom propisanom obliku. Ovo može da bude prilog PPPDV prijavi.
7.3
KPR - Knjiga primljenih računa
program automatski vodi KPR po PDV obračunima i vrsti KPR evidencije. Sve je slično
kao u opciji za KIR.
7.4
Osnovice po mesecima - pregled
za dati period daje osnovice po mesecima (za promet po opštoj stopi, sniženoj stopi i
oslobođen promet). Na taj način možete da pratite da li ste npr. dostigli limit za prelaz u
mesečne obveznike PDV-a.
7.5
Pregled obračuna PDV po računima
za dati PDV obračun daje pregled prometa po poreski računima (promet dobara i usluga,
avansi, uzimanje dobara za lične potrebe i slično), i to po osnovicama za opštu stopu,
umanjenu stopu i promet oslobođen sa i bez prava na odbitak PDV-a.
7.6
PPPDV - Poreska prijava
Program ima mogućnost automatskog generisanja PPDV prijave za dati period:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
PDV evidencija
59
Potrebno je samo da izaberete PDV period i kliknete na dugme za generisanje izveštaja.
Najbolje da uz prijavu odštampate i arhivirate KIR, KPR i pregled obračuna po PDV
računima, kao dokaz kako se došlo do iznosa PDV-a.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
DEO
VIII
62
Fakture v2012
8
Izveštaji
8.1
Kartica partnera
Ovaj izveštaj se najčešće koristi i on daje kompletan promet i stanje koji smo imali sa
datim partnerom:
Kartica može da bude po dokumentima (prikaže u jednom redu fakturu i ispod podvučene
sve uplate vezane za tu fakturu), ili hronološka gde ređa dokumenta i uplate po datumu.
Možete da birate između kartice kupca (prikazuje izlazne račune,uplate,...) i kartice
dobavljača (prikazuje ulazne račune, isplate,..), dinarski ili devizni promet, zaključno sa
valutom na datum koji želite.
Klikom na dugme sa munjom dobijate željeni izveštaj. Dole desno nalazi se dugme za
vezu sa označenim dokumentom iz kartice.
8.2
Nenaplaćeni izlazni računi
Ovde možete da vidite nenaplaćene izlazne račune. Imate opciju za
dinarske ili devizne, za sve ili za samo jednog kupca. Takođe možete da
birate samo račune čija je valuta dospela do danas, ili sve neplaćene
račune bez obzira na valutu.
Kada ste izabrali šta želite kliknite na dugme sa munjom (napravi izveštaj) i
dobićete izveštaj.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Izveštaji
8.3
63
Neplaćeni ulazni računi
Ovde možete da vidite neplećene ulazne račune. Imate opciju za dinarske
ili devizne, za sve ili za samo jednog dobavljača. Takođe možete da birate
samo račune čija je valuta dospela do danas, ili sve neplaćene račune bez
obzira na valutu.
Kada ste izabrali šta želite kliknite na dugme sa munjom (napravi izveštaj)
i dobićete izveštaj.
8.4
Zbirna kartica dobavljača
Ovde možete da vidite koliko vam ukupno dugujute dobavljačima. Možete da
birate dinarski ili devizni promet, samo račune čija je valuta dospela do danas,
ili sve neplaćene račune bez obzira na valutu.
Kada ste izabrali šta želite kliknite na dugme sa munjom (napravi izveštaj) i
dobićete izveštaj. Program prikazuje da li dugujete dobavljaču (minus stanje) i
koliki je % duga u odnosu na ukupan promet partnera kako biste lakše procenili
kolika je težina duga.
8.5
Zbirna kartica kupaca
Ovde možete da vidite koliko vam ukupno kupci duguju. Možete da birate
dinarski ili devizni promet, samo račune čija je valuta dospela do danas, ili sve
neplaćene račune bez obzira na valutu.
Kada ste izabrali šta želite kliknite na dugme sa munjom (napravi izveštaj) i
dobićete izveštaj. Program prikazuje da li vam kupac duguje (minus stanje) i
koliki je % duga u odnosu na ukupan promet partnera kako biste lakše procenili
kolika je težinu duga.
8.6
Opomena za neplaćene račune
Ovde možete da kupcima šaljete obaveštenja / molbe / opomene za račune
koje nisu platili.
Birate do kojeg datuma valute da program izdvaja račune – podrazumevana
vrednost je da se izdvoje samo računi čija je valuta plaćanja probijena 10 ili
više dana.
Kada ste izabrali datum valute koji želite kliknite na dugme sa munjom
(napravi izveštaj) i dobićete spisak dužnika. Ako je stanje u minusu kupac
vam duguje, inače vi dugujete kupcu. Kako biste lakše procenili mogućnost
kupca da plati dug program će da vam uporedo prikaže bonitet kupca
(promet, dobit, broj zaposlenih). Ove podatke možete da automatski učitate
sa sajta NBS kroz opciju Partneri -> Bonitet.
Klikom na dugme Štampaj štampate opomenu za selektovanog partnera. Tekst
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
64
Fakture v2012
opomene menjate klikom desnog tastera na dugme Štampaj kao što je
objašnjeno u delu “Prilagođavanje izveštaja”.
8.7
IOS - zbirno kupci
IOS - Izvod otvorenih stavki
da je izveštaj u zakonom propisanoj formi. Izborom ove opcije otvara se maska za unos
datuma do kog želite presek stanja i klikom na dugme Napravi izveštaj dobićete listu svih
kupaca koji imaju otvorene stavke. Dvoklikom na red sa kupcem dobijate njegov IOS.
8.8
IOS - zbirno dobavljači
IOS - Izvod otvorenih stavki
da je izveštaj u zakonom propisanoj formi. Izborom ove opcije otvara se maska za unos
datuma do kog želite presek stanja i klikom na dugme Napravi izveštaj dobićete listu
svih dobavljača koji imaju otvorene stavke. Dvoklikom na red sa dobavljačem dobijate
njegov IOS.
8.9
Finansijski izveštaj
Prvo birate od – do datum za koji želite izveštaj, koji period (dnevni, nedeljni,
…) i da li želite dinarski ili devizni izveštaj (za to je neophodno da imate
unetu kursnu listu za sve datume, jer program u letu preračunava RSD>EUR).
Kada ste izabrali opcije koje želite kliknite na dugme sa munjom (napravi
izveštaj) i dobićete izveštaj.
Program ovaj izveštaj pravi na osnovu podataka iz izvoda.
8.10
Pregled administrativnih taksi
Prvo birate referat i od – do datum za koji želite izveštaj.
Kada ste izabrali datume koje želite kliknite na dugme sa munjom (napravi
izveštaj) i dobićete pregled zaduženja / razduženja administrativnih taksi za
zadati period.
Administrativna taksa se zadužuje u opciji Komercija-> Administrativna
taksa, a razdužuje se kada se u podpoziciji u troškovniku Duguje strana
doda administrativna taksa. Znači da bi Vam ovaj izveštaj radio morate da
vodite pozicije.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Izveštaji
8.11
65
Sumarni pregled računa u datom periodu
Prvo birate od – do datum za koji želite izveštaj i da li želite dinarski ili
devizni promet.
Kada ste izabrali opcije koje želite kliknite na dugme sa munjom (napravi
izveštaj) i dobićete pregled.
Program ovaj izveštaj pravi na osnovu ulaznih i izlaznih računa. Imate
ukupan saldo (kao da je sve plaćeno i vi ste sve platili) i realni saldo (samo
ono što je zaista i plaćeno).
Tako možete da vidite odnos ulaznih i izlaznih računa i koliku razliku pravite.
8.12
Izveštaji iz pozicija
Daje razne izveštaje iz špediterskih pozicija:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Statistika po uvoznicima
Statistika po inopartnerima
Statistika po vrsti posla
Statistika po CI
Statistika po referatima
Statistika po vrsti robe
Statistika po prevoznom sredstvu
Zbirni finansijski izveštaj po pozicijama
Periodični izveštaj
Svi ovi izveštaji su vrlo slični – izabare se od – do period i klikne na dugme
sa munjom (napravi izveštaj).
Da bi finansijski izveštaja iz pozicija radili morate da koristite opciju
Troškovnik u okviru pozicije.
8.13
Analiza troškova
Za dati period daje pregled troškova po grupama, podgrupama i referatima. Korsiti podatke
koji se unose u opciji Evidencija troškova po grupama i referatima.
8.14
Statistika
Daje razne statistike za uvid u poslovanje:
· Pregled po šiframa izlaznih računa
(za dati period i za datog partnera ili sve partnere daje promet po artiklima)
· Pregled po šiframa ulaznih računa
(za dati period i za datog partnera ili sve partnere daje promet po ulaznim artiklima)
· Top kupac
(za dati period daje listu kojim smo partnerima najviše fakturisali dati artikal ili sve
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
66
Fakture v2012
artikle)
· Top dobavljač
(za dati period daje listu sa kojim smo dobavljačima najviše radili)
· Statistika u vezi probijanja valute plaćanja
(daje prosečno kašnjenje naplate po partnerima)
· Statistika iz predračuna
(daje za dati period koje smo artikle profakturisali i predračunima)
· Promet po tekućim računima
(daje za dati periood promet novca po tekućim računima sa prosečnim, min i max
stanjem)
· Promet po šiframa plaćanja
(daje promet po šiframa plaćanja iz izvoda - 221,253,...)
· Periodični izveštaj o fakturisanju
(daje dnevne, nedeljne, mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o tome koliko je
fakturisano)
· Periodični izveštaj za date artikle
· (daje dnevne, nedeljne, mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o tome koliko je
fakturisano za date artikle)
· Statistika po referatima
(za dati period daje koliko je fakturisano po referatima)
8.15
Izlazni računi koji danas pristižu na naplatu
za dati periood daje listu izlaznih računa koje Vam partneri još nisu platili a pristigli su na
plaćanje.
8.16
Ulazni računi koje danas treba platiti
za dati periood daje listu ulaznih računa koje još niste platili a pristigli su na plaćanje.
Postoji mogućnost automatskog formiranja naloga za plaćanje (virmana) i naloga za Ebank.
8.17
Izveštaj za devizni inspektorat
za dati period generiše XML fajl u propisanom formatu sa listom deviznih računa koji može
da se upload-uje na sajt deviznog inspektorata.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
DEO
IX
68
Fakture v2012
9
Sistem
9.1
Bekap baze podataka
Program radi bekap baze podataka pri svakom ulasku i program ili samo jednom dnevno,
prema podešavanjima iz opcija programa. Ukoliko želte da na Vaš zahtev napravite bekap
izaberite ovu opciju i dobićete:
Program predlaže gde da se smesti bekap fajl i kako da se nazove, lokaciju i naziv bekapa
možete da promenite klikom na dugme sa tri tačkice. Možete da pravite bekap svih tabela,
ili samo tabela koje vi unosite (sve sem tarife, šifarnika i slično), kao i stepen kompresije
(0-9, 9-max kompresija). Zatim kliknite na dugme Bekap baze podataka i sačekajte da
se operacija završi. Za to vreme ostali korisnici mogu da budu u programu.
9.2
Vraćanje baze podataka iz bekapa
Ukoliko posle gubitka podataka, reinstalacije OS ili slično imate potrebu da vratite podatke
iz bekapa to možete da uradite ovako:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Sistem
69
Prvo treba da klikom na dugme sa tri tačkice izaberete fajl sa bekapom koji želite da
vratite. Nakon toga kliknite na dugme Vraćanje baze podataka i sačekajte da se
operacija završi. Neophodno je da svi izađu iz programa Fakture v2012 sem Vas. Pre
nego što se podaci vrate iz bekapa program pravi za svaki slučaj bekap trenutne baze
podataka.
9.3
Slanje baze podataka na E-mail
Preko ove opcije možete da pošaljete kompletnu bazu podataka na mail:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
70
Fakture v2012
Unesite mail adresu na koju šaljete (npr. [email protected] da biste poslali nama),
kliknite na dugme Slanje baza podataka na E-mail i sačekajte da se završi. Opcija
koristi naš MAIL server, tako da nikakva dodatna podešavanja nisu potrebna.
9.4
Rekalkulacija stanja
Opcija služi da se ponovo napravi stanje tako što se prvo sve anulira, a onda napravi
rekalkulaciju na osnovu dokumenata.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Sistem
71
Samo kliknite na Start i čekajte da se operacija završi. Ukoliko je nestalo struje u toku
rada sa programom, ili slično, poželjno je da pokrenete ovu opciju.
9.5
Optimizacija i popravak baze podataka
Ukoliko imate problema sa bazom podataka, ova opcija bi trebalo da ih reši u velikom
procentu. ElevateDB koji koristi program Fakture v2012 je veoma pouzdana baze, ali ipak
su problemi mogući u slučaju nestanka struje, nestabilnog računara i slično.
Izaberite da li želite samo proveru baze (bez pokušaja popravke), brzu ili dubinsku
popravku (ako brza popravka ne popravi bazu probajte sa dubinskom) i kliknite na dugme
Popravak baze podataka. Dok ovo radite svi ostali korisnici bi trebalo da izađu iz
programa. U slučaju da imate puno podataka popravak baze može da potraje nekoliko
minuta.
Na kraju marate da dobijete poruku da je popravak baze OK.
Ukoliko se javi neka greška pri popravci baze, a svi su sigurno izašli iz programa
preporučujemo da:
1. Izađete iz programa na svim računarima na kojima se koristi
2. Isključite glavni računar na kojem je baza
3. Uključite samo glavni računar
4. Ponovo pokrenete popravak baze
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
72
Fakture v2012
Ukoliko i posle toga neće pozovite našu tehničku podršku. Program radi svakodnevno
bekap podataka, tako da je velika verovatnoća da ćemo imati odakle da vratimo ispravne
podatke.
9.6
Provera baze podataka
Klikom na ovo dugme program će da uradi proveru nad bazom podataka i da ukoliko ima
potrebe doda tabele, polja, indekse i sl. koji nedostaju:
Ukoliko se pojavi bilo koja greška, obavezno nas pozovite!
9.7
Pražnjenje baze podataka
Opcija služi da kompletno isprazni bazu podataka, ukoliko želite da počnete sa radom iz
početka, ili npr. početkom poslovne godine.
Pre pražnjenja će se napraviti sigurnosmi bekap baze podataka.
9.8
Eksport početnog stanja
Opcija služi pri otvaranju nove poslovne godine, za prenos početnog stanja u novu bazu.
9.9
Import početnog stanja
Opcija služi pri otvaranju nove poslovne godine, za učitavanje početnog stanja iz stare
baze.
9.10
Baza za program Fin.Knjigovodstvo v2012
Preko ove opcije možete da podesite vezu ka programu Finansijsko Knjigovodstvo v2012:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Sistem
Ukoliko ne koristite program FK v2012, ostavite opis baze prazan.
9.11
Eksport faktura u XML formatu
Opcija služi za eksport svih podataka iz izlaznih računa (uključujući i stavke) u XML
format:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
73
74
Fakture v2012
Ove podatke može da iskoristi neki drugi softver za svoje potrebe.
9.12
Opcije programa
Ovde možete da unesete osnovna podešavanja programa:
Prvi jezičak
sa osnovnim podacima o firmi - unosite navedene podatke.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Sistem
75
Drugi jezičak - prefiksi faktura,
ovde birate kako će se numerisati fakture:
postoji nekoliko mogućnosti, npr. Prefiks-Broj, Broj ima 4 vodeće nule,
a prefiks se za izlazne račune bira prema referatu kome pripada.
Treći jezičak - Podaci za PDV prijavu,
tu kucate organizacionu jedinicu gde se prijava podnosi, nazif firme (može i na ćirilici) i
slično.
Četvrti jezičak - Report i backup folder:
Ovde unosite folder gde se nalaze opisi izveštaja, to je obično podfolder Reports unutar
osnovnog foldera.
Obratite posebnu pažnju na folder za automatski bekap podataka. Tu program pravi
rezervne kopije podataka pri ulasku. Poželjno je da ovaj folder bude na fizički drugom
računaru nego gde je osnovna baza, kako biste sačuvali podatke u slučaju kvara glavnog
računara. Ukoliko imate samo jedan računar poželjno je nabavite flash memoriju koja će
biti stalno u računaru i na koju će program raditi automatski bekap podataka.
Kvačica Pregled pre štampanja određuje da li će se pre štampe pojaviti pregled na
ekranu da biste proverili da li je to ono što želite da odštampate, a kvačica Štampaj logo
na dokumentima ako je uključena štampa se Vaš logo na dokumentima na kojima je to
potrebno.
Kvačice za automatski bekap služe za to da se definiše da li se automatski bekap radi pri
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
76
Fakture v2012
svakom ulasku u program ili samo jednom dnevno (preporučujemo opciju za jednom
dnevno, da ne biste morali pri svakom ulasku da čekate da se bekap završi).
Peti jezičak - opcije prikaza
u ovom delu za podešavanje boja možete da podesite boje za prikaz dokumenata na listi
dokumenata (plaćen račun, delimično, neplaćen...)
Ovde možete da podesite Opcije za prikaz dokumenata - možete da izaberete koliko se
podataka povlači iz baze podataka pri otvaranju npr. faktura. Ukoliko imate puno podataka
(nekoliko desetina hiljada), ili imate slabiji računar preporučujemo da izaberete kraći opseg
prikaza (mesec dana ili tri meseca). Na taj način ćete brže otvarati spisak dokumenata.
Opseg može da se menja i u samoj opciji za unos računa. Opcija za lokalni folder služi
ako glavni report folder nije dostupan. Takođe ovde možete da unesete šifru za
administrativnu taksu, koja će se koristiti pri automatskom generisanju fakture iz duguje
strane podpozicije.
Šesti jezičak - automatsko ažuriranje:
U zadnjem delu se nalaze opcije za automatsko ažuriranje programa - kvačica da li da
program uopšte proverava da li ima izmena i ispod vreme u koliko sati se svaki dan vrši
provera.
Ovde se ubacuju i setovanja za Proxy server ukoliko preko proksija izlazite na Internet.
Unosi se IP adresa proksi servera, port, korisničko ime i šifra. (ukoliko se koristi šifra).
Basic Authentication je način na koji se identifikuje korisnik Proxy-ja, probajte sa
isključenom kvačicom ukoliko ne prolazi sa uključenom. Ukoliko Vam je prilaz na Internet
blokiran isključite opciju za proveru da li ima izmena (na jezičku Report i backup folder ove
maske), inače će se program glaviti na po nekoliko sekundi svaki put kada pokuša da
proveri da li ima izmena. Ukoliko Vam je otvoren izlaz samo ka jednom našem serveru o
ovoj opciji možete da fiksirate taj update server. Postoje i dugme za proveru da li je proksi
ispravno podešen, kliknite na njega i sačekajte odgovor.
9.13
Operateri
U ovoj opciji definišete korisnike programa:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Sistem
77
Da biste ubacili novog operatera, kliknite na dugme Novi i treba da ubacite sledeće
podatke:
1. Korisničko ime
(bez razmaka, slova i cifre do 20 znakova)
2. Ime i prezime korisnika
3. Opciono adresu, telefon i mobilni
4. Nivo pristupa programu:
Operativa: unos ulaznih i izlaznih računa
Komercijala: sve što i operativa + gledanje izveštaja
Direktor: pristup svim opcijama, sem sistemskih podešavanja
Administrator: pristupa svim opcijama bez ograničenja
5. Lozinka za pristup - šifra sa kojom dati operater ulazi u program
6. Dozvoljeni referati
ovde čekirate kojim referatima operater može da priđe i da unosi/menja račune.
Na kraju obavezno kliknite na Snimi! kako biste snimili izmene.
Napomena: Vodite računa da ostavite makar jednog korisnika sa nivom pristupa Administrator, inače nećete
moći da uđete više u opciju za unos operatera. U programu postoji kontrola koja ne dozvoljava da obrišete
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
78
Fakture v2012
sve administratore.
9.14
Promena šifre za pristup
Za ulazak u program se koristi kombinacija korisničkog imena i šifre.
Početna šifra za ulazak u program je:
korisničko ime: SIMEON
šifra: 1
Preko ove maske možete da promenite šifru:
Morate da ukucate staru šifru, i dva puta ukucajte novu šifru. Kliknite na Potvrdi! i ako je
sve OK dobićete poruku da je šifra uspešno promenjena.
9.15
SQL upiti
Opcija služi za direktno postavljanje SQL upita nad bazom podataka:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Sistem
79
Potrebno je da poznajete osnove SQL-a da biste koritili ovi opciju, ili ako ga ne znate
makar ćete moći da direktno vidite sadržaj neke tabele u bazi podataka. Nije moguće
menjanje podataka iz ove opcije, možete samo da ih gledate. Nisu dozvoljeni SQL upiti
koji brišu ili menjaju podaci, dozvoljeni su samo obični SELECT upiti.Pristup opciji je
omogućen samo korisnicima koji imaji admnistratorska prava u programu.
9.16
Automatsko ažuriranje programa
Ažuriranje programa se obavlja preko opcije za Automatsko ažuriranje programa:
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
80
Fakture v2012
Nakon toga softver za špediciju će se automatski zatvoriti i pokrenuće se aplikacija za
Automatsko ažuriranje.
Proces ažuriranja pokrećete klikom na prvo dugme Ažuriranje programa preko
Interneta:
Najbolje da ostavite da program sam izabere server, jer ćete onda automatski dobiti
najmanje opterećen server. Ukoliko je sve u redu (aktivni ste korisnik, nema dugovanja
dužih od 60 dana prema nama, ...) nastavićete sa skidanjem izmena. Samo pratite šta se
dešava i čekajte da se dugme Dalje! upali, onda možete da nastavite. Program će
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Sistem
81
automatski napraviti listu fajlova koji trebaju da se preuzmu da biste se ažurirali do
najnovije verzije programa.
Sačekajte da crta sa progresom preuzimanja izmena stigne do kraja, i nakon toga preći
ćete automatski na raspakivanje izmene. Kada se raspakivanje izmene završi, ponudiće
Vam se da automatski ponovo pokrenete program Špedicija v2011.
Pored ažuriranja programa pomoću ove opcije možete i da:
1. Otključate program ukoliko ga je zaštita zaključala - pomoću opcije Online aktivacija
programa - od 0-24h
2. Prijavite se na listu za obaveštavanje o izmenama
Program može da se podesi tako da sam preuzima izmene u određeno vreme svakog
dana, više detalja imate ovde Opcije programa .
Najčešći problemi oko preuzimanja izmena
1. Morate da imate konekciju na Internet sa otvorenim izlazom ka našim IP adresama.
Adrese dispečera (Web servisa) za automatsko ažuriranje su:
a) Glavni dispečer (sa dva internet linka)
gd1sdesign.dyndns.org (188.120.112.87)
gd2sdesign.dyndns.org (213.184.104.40)
b) Rezervni dispečer (sa dva internet linka)
rd1sdesign.dyndns.org (109.206.97.184)
rd2sdesign.dyndns.org (dinamička IP adresa)
i prema njima treba da bude otvoren izlazni HTTP saobraćaj po portu 80.
IP adresa web servera za preuzimanje izmena su:
Update#1: IP/host: upd1websdesign.dyndns.org (213.184.104.40)
Update#2: IP/host: upd2sdesign.dyndns.org (188.120.112.87)
Update#3: IP/host: upd3websdesign.dyndns.org (109.235.51.150)
Update#4: IP/host: upd4sdesign.dyndns.org (dinamička IP adresa)
Update#5: IP/host: upd5sdesign.dyndns.org (79.143.179.27)
Update#6: IP/host: upd6sdesign.dyndns.org (109.206.97.202)
Update#7: IP/host: upd7sdesign.dyndns.org (109.206.97.184)
Update#8: IP/host: upd8sdesign.dyndns.org (dinamička IP adresa)
Sa ovih Web servera se skidaju kompresovani i kriptovani fajlovi sa izmenama, pa je
potrebno da u Vašem proksiju ako ga koristite omogućite skidanje *.ppm i *.txt fajlova sa
naših servera.
Vidite sa Vašim administratorom mreže da na ruteru omogući izlazni saobraćaj ka našim
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
82
Fakture v2012
IP adresama. Obavezno napomenite administratoru da je u pitanju izlazni HTTP port, a ne
ulazni, jer uvek Vi prilazite našim serverima, a ne obrnuto. Ako možete da otvorite samo
jednu izlazni adresu - preporučujemo da to bude 188.120.112.87 za glavni dispečer 1 i
update server #2.
Postoji mogućnost da u opcijama programa forsirate da se koristi samo jedan server (ako
je npr. na ruteru otvoren port za samo jedan naš update server):
U sekciji I se podešava broj niti za download izmena i veličina jednog dela koji se skida,
ostavite najboje na 4 dela i 128KB i 3 sec timeout. Imate predefinasana podešavanja za
ADSL i DialUp konekciju (smanjuje veličinu i broj paketa, diže timeout na 10 sekundi)
U sekciji II se podešava Web proxy server ukoliko morate preko njega da izlazite ka
našim serverima. Unesite parametre i obavezno čekirajte kvačicu WebProxy da bi proksi
bio aktiviran. Klikom na dugmiće u sekciji III možete da uradite probu da li podešavanje
OK.
U sekciji III možete da fiksirate koji će se update server koristiti.
U sekciji IV se nalaze sledeća podešavanja:
Ukoliko imate problema sa korišćenjem keša isključite opciju da se koristi keš.
Ukoliko Vaš ruter blokira DynDns adresa, uključite kvačicu da se koriste samo fiksne IP
adrese.
Ukoliko i dalje imate problema sa preuzimanjem izmena, molimo Vas da se obratite našoj
službi tehničke podrške.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Sistem
9.17
83
Daljinska podrška
Daljinska podrška je najbolji i najbrži način na koji možemo da Vam pomognemo u slučaju
problema sa programom, jer nam omogućava da vidimo Vaš ekran i radimo kao da smo
fizički kod Vas. Klikom na dugme Daljinska podrška u glavnom meniju programa
dobićete:
Potrebno je da nas pre toga pozovete telefonom na 011/3047-042 da vidite koji je operater
trenutno slobodan i da zatim kliknete na odgovarajućeg operatera. Treba da budete
konektovani na Internet kada nam dajete daljinsku podršku. Ukoliko ste konektovani na
RUC neće biti moguće da se uspostavi veza, zato što je RUC predviđen samo za vezu do
servera Carine, i ne omogućava pristup Internetu.
Ukoliko naš osnovni link nije u funkciji, obezbedili smo rezervni link, da bi preko njega
uspostavili vezu treba da ga označite tačkicom u donjem delu maske. Linkovi imaju
sledeće IP adrese:
osnovni link: 188.120.112.87
rezervni link: 213.184.104.40
i prema njima treba das bude otvoren izlazni saobraćaj po portu 80, da bismo mogli da
uspostavimo vezu.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
84
Fakture v2012
Nakon što nam date daljinsku podršku u donjem desnom uglu pored sata pojaviće Vam se
nova ikonica.Desnim klikom na nju možete da pokrenete Chat - razgovor sa operaterem ili
da ukoliko želite prekinete konekciju.
Dok smo na daljinskom pristupu bitno je da ne koristite računar i da ne dirate tastaturu i
miša, kako biste nam omogućili da što pre rešimo problem. Ukoliko primetite da se dugo
ništa ne dešava ponovite nam pristup na istog opretera ili nas pozovite da vidite šta se
dešava.
Ukoliko nije moguća veza preko Daljinske podrške, dole desno imate dugme za
TeamViewer, kliknite na njega i pojaviće se:
potrebno je da nam izdiktirate Vaš ID i lozinku da bismo pristupili Vašem računaru.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
DEO
X
86
10
Fakture v2012
Na kraju ...
ovim uputstvom smo želeli da Vam na najjednostavniji način prezentiramo mogućnosti
softvera Fakture v2012. Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati našu tehničku podršku
na telefon 011/3047-042.
ŽELIMO VAM PRIJATAN RAD U NAŠEM PROGRAMU!
SOFTWARE DESIGN d.o.o.
© 2004-2012 Software Design d.o.o.
Download

Fakture v2012 - Software Design