TRS EUROPE
(CLOVER TECHNOLOGIES GROUP)
EMAS PROJEKAT
11.12.2014.
1/16
TRS EUROPE deo Clover Grupe – Proizvodni, prodajni i distributivni centri
širom sveta
53 lokacije u svetu uključujući Severnu Ameriku, Evropu, Aziju, Indiju i Australiju
Više od 20.000 zaposlenih
$ 1 milijarda- godišnji prihod
Proizvodnja preko 2.0 miliona kertridža mesečno
Najveća kolekcija praznih kaseta/kertridža u svetu/preko 6 miliona mesečno
2/16
Proizvodni centri Clover grupe
Mexicali, Mexico,
Mono laser reproiz.
Mexicali, Mexico,
Kolor laser reproiz.
Ithaca, Michigan
Inkjet reproiz.
Porto,Portugal
Mono i Kolor laser
reproiz.
Ho Chi Minh,Vietnam
Mono laser reproiz.
TRS EUROPE, Novi Sad
Mono i Kolor laser
reproizvodnja
3/16
TRS EUROPE
Srbija, Novi Sad
Reproizvodnja mono i kolor toner
kertridža za laserske štampače
Fabrika se prostire na 14,000 m²
Kapacitet od 140,000 komada
mesečno
Više od 500 zaposlenih radnika
16 proizvodnih linija
4 proizvodne ćelije
Proizvodni asortiman sa više od
800 proizvoda
4/16
TRS EUROPE-REPROIZVODNJA
Počeci - ĆELIJSKA PROIZVODNJA
Danas efikasniji način proizvodnje-LINIJSKA PROIZVODNJA
16 linija
4 ćelije
Više od 3000 štampače koji se koriste za kvalitativno testiranje
reproizvedenih toner kertridža
5/16
GENERALNI PROCES REPROIZVODNJE TONER KERTRIDŽA -DIJAGRAM
6/16
TIPOVI PROIZVODA TRS EUROPE
OEM (Original Equipment Manufacturer) je
skraćenica za originalne proizvođača opreme
TRS EUROPE reproizvodi:
MONO toner kertridži za laserske štampače
KOLOR toner kertridži za laserske štampače
MAXI toner kertridži sa povećanim rezervoarom
za toner prah- 2-3 x veći broj štampanih strana
od OEM-a
TRS proizvodi su najbolji izbor kao zamena za
originalne toner kertridže. Zašto?
svi proizvodi se testiraju po svetskim standardnim
metodama za kvalitet štampe i broj odštampanih
strana.
kvalitet štampe identičan ili bolji nego OEM
broj odštampanih strana uglavnom veći od OEM-a
Značajno smanjenje cene štampe (40-70%)
Kompaitibilnost sa mnogim modelima laserskih
štampača
Garancija 24 meseca na sve proizvode
Eko znaka (BLA,SWAN), proizvodi su „Enviroinmetal
friendly“ i zdravstveno bezbedni
7/16
TRS EUROPE
STANDARDI I SERTIFIKATI
Sertifikati i standardi TRS EUROPE KOMPANIJE:
ISO 9001:2008 (Sitem Menadžmenta Kvalitetom)
ISO14001:2004 (Sistem Menadžmenta Zaštitom Životne Sredine)
STMC (Test Metode koje se koriste za određivanje kvalitativnih
performansi toner kertridža.)
8/16
TRS EUROPE
STANDARDI I SERTIFIKATI
Sertifikati koji se odnose na TRS PROIZVODE:
LGA-zdravstvena bezbednost
Testiranje toner praha na štetne supstance i
emisije gasova pri štampanju
Der Blauer Engel-BLA- eko znak
LGA test
Zabrana korišćenja Cl plastike
Procenat ponovo korišćenih komponenti min. 75 %
Proizvodnja u skladu sa DIN Nemačkim industrijskim standardom
Pakovanje poželjno od recikliranog materijala
Nordic Eco-label-SWAN-eko znak
Kvalitet
Bezbednost proizvoda (štetne supstance)
Korišćenje materijala koji se mogu reciklirati
Način proizvodnje i testiranja reproizvedenih kertridža
9/16
TRS EUROPE
STANDARDI, SERTIFIKATI I PROJEKTI
TRS ЕUROPE proizvodi u skladu sa
ISO/IEC 19752
ISO/IEC 19798
DIN 33870-1/2
REACH
Eco-Profit
EMAS- projekat u toku
10/16
EMAS PROJEKAT
EMAS tim u TRS EUROPE kompaniji:
Snežana Vuković,
Direktor kompanije
Vesna Radonjanin,
Menadžer Upravljanja
kvalitetom
Dragomir Pejić,
Menadžer upravljanja
Zaštitom Životne sredine
Miroslav Petković,
Direktor Operacija
EMAS konsultantski tim:
- Monika Broom, EU EMAS expert
- Anneliese Ritter, EU EMAS expert
- Cristina Trimbacher, EU EMAS expert
- Pavel Ruzicka, EU EMAS expert
- Dragana Petrovic, national EMAS expert
- Fritz Kroiss, EU legal expert
11/16
Vladimir Hviezd,
Analitičar kontrole
kvaliteta
Radovan Zorić,
Menadžer održavanja
EMAS PROJEKAT
Eco Management Audit Sheme-EMAS definisan je Uredbom (EZ) br.1221/2009
koja se primenjuje od januara, 2010. godine.
Ekološki instrument, predstavlja dobrovoljni program za menadžment zaštitom
životne sredine
DIREKTNI TRS Uticaj na životnu sredinu:
Velika potrošnja el. energije
Velika potrošnja gasa
Velika potrošnja hemikalija
Visoka potrošnja papira zbog velikog broja testiranja
Velika količina otpadnog toner praha
Velika količina metalnog i plastičnog otpada
UNAPREĐENJA- Smanjenje uticaja na životnu sredinu:
Promena sistema grejanja i hlađenja
Novi dizajn boca za hemikalije
Korišćenje obe strane papira za testiranje
Razdvajanje toner praha po tipovima i prodaja otpadnog tonera
Razdvajanje otpada po vrstama i prodaja ovlašćenim operaterima
Ponovna upotreba delova toner kertridža
12/16
EMAS PROJEKAT
INDIREKTNI TRS uticaj na životnu sredinu:
Transport –emisija gasova i potrošnja resursa
UNAPREĐENJA- Smanjenje uticaja na životnu sredinu:
Selekcija transportera
Eko-brošura za vožnju automobila
Najznačajniji pozitivan uticaj za TRS i celu Clover grupu je sakupljanje praznih
toner kertridža širom sveta-redukcija otpada.
/Jedan reproizveden kertridž prosečno uštedi 1,5 litar sirove nafte , što znači da
TRS sačuva više od 62 miliona litara nafte godišnje/.
Ideje zaposlenih-smanjenje uticaja na
životnu sredinu:
Korišćenje starih dramova kao deo
pokretne trake za proizvodne linije
Resetovanje chipova za toner kertridže i
ponovno korišćenje
Novi dizajn flašica za alkohol kako bi što
manje isparavao
13/16
EMAS PROJEKAT
Glavne prednosti učešća u EMAS projektu:
Definisanje i revidiranje ciljeva kompanije u pravcu smanjenja uticaja na
životnu sredinu
Identifikacija indirektnih uticaja
Smanjenje iskorišćenja prirodnih resursa (gas, el energija), uvođenjem
novog sistema grejanja i hlađenja
Smanjenje količine otpadnog toner praha-prodaja i ponovno korišćenje
Ponovno korišćenje kesa za pakovanje koje se ne recikliraju
Bolje praćenje zakonske regulative kroz poređenje sa Evropskom i
Austrijskom regulativom
Uključivanje zaposlenih putem kutija za sugestije, ideje i žalbe
„Environmental Statement“-Godišnji izveštaj TRS EUROPE performansi
/uticaj na životnu sredinu
14/16
HVALA NA PAŽNJI
15/16
Imate li pitanja
16/16
Download

TRS EUROPE (CLOVER TECHNOLOGIES GROUP) EMAS