Prezentacija izbornih predmeta
na MAS Gradjevinarstvo
FTN DGG
Modul Konstrukcije
Školska 2014/2015, letnji semestar
http://www.stari.ftn.uns.ac.rs/_data/planovi/2013/master/gradj.pdf
GG 531
Zidane konstrukcije
(odabrana poglavlja)
Prof emeritus dr Radomir Folić, dig
P+V = 2+2, ESPB 4
Cilj predmeta i ishodi obrazovanja
• Osposobljavanje studenata za rad na projektovanju, izvođenju i
održavanju zidanih konstrukcija objekata različite namene
• Poznavanje materijala i elemenata za zidanje i njihovih
svojstava u cilju optimalne primene u proračunu, modeliranju i
analizi konstrukcija – projektovanju zidanih objekata, čija je
primena u svakodnevnoj praksi veoma široka.
Struktura predmeta
Pregled / istorijski razvoj
Tehnička regulativa
Materijali i elementi
Tipovi zidanih konstrukcijskih elemenata
Konceptualno projektovanje i konstrukcijski
sistemi
• Proračun na vertikalno i horizontalno
opterećenje
• Detalji i kvalitet izvođenja
• Primena kod sakralnih i
inženjerskih objekata
•
•
•
•
•
Obaveze na predmetu/struktura ocene
•
•
•
•
Predavanja, računske vežbe, konsultacija.
Dostupna literatura.
Ispit – pismeni test: kombinovani zadaci i teorija
Seminarski rad: do 20 strana teksta, sa slikama i
crtežima. Širok izbor tema...
Predispitne
obaveze
Prisustvo na nastavi / vežbama
najviše 10 poena
Izrada seminarskog rada
najviše 20 poena
Pismeni ispit – test
Najviše 40 poena
Usmeni ispit
Najviše 30 poena
Ispit
Ukupno
Najviše 100 poena
Hvala na pažnji
GG 513
Specijalne metalne
konstrukcije
Prof dr Srđan Kisin, dig
P+V = 2+2, ESPB 4
Specijalne čelične konstrukcije
• Lake metalne konstrukcije.
• Prostorni rešetkasti sistemi – konfiguracija, proračun,
specifičnosti konstruisanja i montaže, primena.
• Aluminijumske konstrukcije. Specifičnosti proračuna.
Primena u visokogradnji, kod dalekovodnih stubova i
transportnih platformi.
• Tehnologije zavarivanja čelika, aluminijuma i pojedinih
legura. Ispitivanje zavarenih spojeva.
Specijalne čelične konstrukcije
Specijalne čelične konstrukcije
GG 513
Spregnute konstrukcije
Prof dr Srđan Kisin, dig
P+V = 2+2, ESPB 4
Spregnute konstrukcije
Glavni argumenti primene:
• velika nosivost
• znatna ekonomičnost
• kratko vreme izvođenja – jednostavna izrada i
montaža
Spregnute konstrukcije
2. Pravci daljeg razvoja:
• postizanje još ekonomičnijih rešenja uz,
• smanjenje troškova izvođenja
• uvođenje principa održivosti
- unapređenja projektantskih rešenja
- razvoj tehnologije izvođenja
- optimalna eksploatacija i održavanje
• poboljšanje otpornosti pri dejstvu požara
• definisanje novih pravila za dimenzioniranje
Spregnute konstrukcije
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elementi spregnutog preseka kod sprezanja čelika i betona.
Reološki model.
Analiza spregnutog preseka.
Tipovi sredstava za sprezanje i proračun.
Proračun preseka za različite vrste sprezanja.
Sprezanje rešetkastih nosača.
Spregnute ploče sa profilisanim limovima.
Spregnuti stubovi.
Primena spregnutih konstrukcija u visokogradnji i mostogradnji.
Sprezanje drvo - beton.
Spregnute konstrukcije
P+V = 2+2, ESPB 4
SANACIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
GG 518
New beam
New plate
16
SANACIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA (2+2)
Beton je građevinski
materijal koji se najviše
koristio za građenje u
20-tom veku, a i sada, na
početku 21. veka, ne
nazire se materijal koji bi
ga zamenio.
Podjednako se koristi za
građenje svih objekata
visoko-gradnje,
niskogradnje i hidro-gradnje.
Osnovna karakteristike betona su: visoka čvrstoća na pritisak, lako oblikovanje,
ali i krtost, mala čvrstoća na zatezanje i savijanje.
17
SANACIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA (2+2)
Na žalost betonu se malo
pažnje poklanjalo ne
samo nakon građenja, već
i
u
toku
građenja
(ugrađivanje,
nega,
detalji, zaštita površina...)
što ima za posledicu
pojavu defekata
i
oštećenja.
Razlozi za sanaciju betonskih konstrukcija mogu biti:
• Narušena trajnost (korozija betona i armature...)
• Oštećenja usled incidentnih dejstava (zemljotresi, požari,
poplave, ratna razaranja...)
• Greške u projektovanju i
• Promena funkcije objekta,
objekta, dogradnja, nove tehnologije,
specijalni tereti kod mostova...
18
SANACIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA (2+2)
Funnel for pouring of
fine grained concrete
10cm
Generalno, razlikuju se dve vrste sanacija
betonskih konstrukcija:
Nekonstrukcijska sanacija
Konstrukcijska sanacija
3cm
Konstrukcijska sanacija se
primenjuje u slučajevima
kada su narušenе nosivost i
sigurnost betonskih
konstrukcija.
3cm
80cm
3cm
Nekonstrukcijska sanacija se
primenjuje u cilju produženja
upotrebljivosti
i
trajnosti
objekata.
19
SANACIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA (2+2)
Šta prethodi sanaciji
Priprema površine betona,
uklanjanje oštećenog betona,
priprema armature...
Kako si izvodi sanacija
Postoje različite vrste materijala i
tehnika za sanaciju betonskih
konstrukcija…
20
SANACIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA (2+2)
Prof. dr Vlastimir Radonjanin & Prof. dr Mirjana Malešev
Tehnički uslovi i kriterijumi za izbor materijala za sanaciju betonskih konstrukcija
Priprema betonskih konstrukcija za sanaciju.
Tehnike ugrađivanja reparaturnih materijala.
Materijali za sanaciju i zaštitu betonskih konstrukcija.
Postupci sanacije prslina.
Konstrukcijska sanacija i ojačanje (metode, detalji i osnove proračuna).
Tehnička regulativa u oblasti sanacije betonskih konstrukcija.
Primeri sanacije betonskih konstrukcija.
Predispitne
obaveze
Prisustvo na nastavi
najviše 5 poena
Prisustvo na vežbama
najviše 5 poena
I varijanta
Ispit
II varijanta
Ukupno
I kolokvijum
najviše 45 poena
II oblast – ispit
najviše 45 poena
Ispit (dve oblasti)
najviše 90 poena
Najviše 100 poena
21
GG 517
OŠTEĆENJA I SANACIJA
ZIDANIH, ČELIČNIH I
DRVENIH KONSTRUKCIJA
ESPB 4,
P+V=2+2
Prof dr Mirjana Malešev, dig
Prof dr Vlastimir Radonjanin, dig
Doc dr Tatjana Kočetov Mišulić, dig
Mr Radoslav Lekić, dig
Osnovne oblasti predmeta
Fond časova za svaku oblast: 4 nedelje P+V = 2+2
Drvene
konstrukcije
Čelične
konstrukcije
Zidane
konstrukcije
•Registrovanje i klasifikaciju defekata i oštećenja .
CILJ
Osposobljavanje
studenata za:
•Utvrđivanje uzroka oštećenja i procena stanja konstrukcija.
•Izbor odgovarajuće metode za sanaciju zidanih, čeličnih i
drvenih konstrukcija, u zavisnosti od uzroka i stepena oštećenja..
Nastavne jedinice: Metodologija praćenja i procene stanja konstrukcija,
defekti i oštećenja, materijali i tehnike sanacije i zaštite,
sanacija i konzervacija objekata kulturne baštine / sanacija mostova
Drvene
konstrukcije
Naziv nastavne celine / poglavlja
(PREDAVANjA / VEŽBE )
Br.
čas.
PRAĆENjE, ODRŽAVANjE, TRAJNOST I PROCENA STANjA
OBJEKATA OD DRVETA
Ilustracija i modeli dokumenata za praćenje, održavanje i
ocenu stanja
2
+
2
KLASIFIKACIJA DEFEKATA I PODELA OŠTEĆENjA KOD DRVENIH
KONSTRUKCIJA
Primeri tipičnih defekata i oštećenja, analiza na ponuđenim
primerima
2
+
2
Author Your Presentation
METODE I TEHNIKE SANACIJE DRVENIH KONSTRUKCIJA
Primeri izvedenih sanacija individualnih, javnih i industrijskih
objekata, analiza na ponuđenim primerima
PRAVILA, METODE I TEHNIKE SANACIJE I RESTAURACIJE
DRVENIH KONSTRUKCIJA U OBJEKTIMA KULTURNOG
NASLEĐA
Primeri izvedenih sanacija objekata kulturnog nasleđa,
analiza na ponuđenim primerima
•
2
+
2
2
+
2
Tatjana Kočetov Mišulić
Čelične
konstrukcije
Naziv nastavne celine / poglavlja
(PREDAVANjA / VEŽBE )
Br.
čas.
DEFEKTI I OŠTEĆENJA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA: KOROZIJA,
TIPOVI, AKTIVNA I PASIVNA ZAŠTITA
Primeri oštećenih čeličnih konstrukcija usled korozije sa
analizom uzroka nastalih oštećenja.
2
+
2
DEFEKTI I OŠTEĆENJA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA: UTICAJ
VISOKIH TEMPERATURA, POŽARA, EKSPLOZIJA I LEDA U
ZATVORENIM PRSECIMA
Primeri oštećenih čeličnih konstrukcija usled požara sa
analizom uzroka nastalih oštećenja
2
+
2
MATERIJALI I TEHNIKE SANACIJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA:
MERE ODRŽAVANJA, SANACIJA OŠTEĆENJA I OJAČANJA
Primeri sanacije čeličnih konstrukcija sa analizom primenjenih
materijala i metoda.
2
+
2
Author Your Presentation
MATERIJALI I TEHNIKE SANACIJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA:
KARAKTERISTIČNA OŠTEĆENJA, ODRŽAVANJE I SANACIJA
MOSTOVA
Primeri sanacije čeličnih konstrukcija mostova sa analizom
primenjenih materijala i metoda.
•
2
+
2
Radoslav Lekić
Zidane
konstrukcije
Naziv nastavne celine / poglavlja
(PREDAVANjA / VEŽBE )
OSNOVE ZIDANIH KONSTRUKCIJA
Primeri oštećenih zidanih objekata sa analizom uzroka
nastalih oštećenja.
DEFEKTI I OŠTEĆENJA ZIDANIH KONSTRUKCIJA
Primeri oštećenih zidanih objekata sa analizom uzroka
nastalih oštećenja.
Author Your Presentation
MATERIJALI I TEHNIKE SANACIJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA
Primeri sanacije zidanih objekata sa analizom primenjenih
materijala i metoda.
metoda.
METODE SANACIJE I KONZERVACIJE ZIDANIH OBJEKATA
KULTURNO--ISTORIJSKIH SPOMENIKA
KULTURNO
Primeri sanacije zidanih objekata sa analizom primenjenih
materijala i metoda.
•
Br.
čas.
2
+
2
2
+
2
2
+
2
2
+
2
Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin
Struktura ocene:
Struktura ocene i
obaveze na predmetu
Predispitne
obaveze
Prisustvo na nastavi
najviše 5 poena
Prisustvo na vežbama
najviše 5 poena
Izrada seminarskog rada
najviše 20 poena
I varijanta
Ispit
II varijanta
I kolokvijum (DK)
najviše 20 poena
II kolokvijum (ČK)
najviše 20 poena
III oblast – ispit (ZK)
najviše 20 poena
Ispit (tri oblasti)
najviše 60 poena
Odbrana seminarskog rada
Ukupno
najviše 10 poena
Najviše 100 poena
Pravila studiranja:
Uslov za potpis od nastavnika: uredno pohađanje nastave i vežbi.
Dopušten broj opravdanih izostanaka: max 3 (predavanja i vežbe), ali ne
iz iste oblasti.
Seminarski rad: Seminarski rad se radi iz jedne od tri oblasti. Studenti se
ravnomerno raspoređuju po oblastima. Nakon izrade i pregleda
seminarskog rada, predviđena je prezentacija sa odbranom. Rok za izradu
i odbranu se definiše u dogovoru sa nastavnikom iz predmetne oblasti.
GG 510
Montažne betonske konstrukcije
Doc dr Zoran Brujić, dig
P+V=2+2, ESPB 4
Trivia
•
•
•
•
•
FOND ČASOVA:
BROJ ESPB:
NASTAVNIK:
ASISTENT:
CILJ:
•
•
•
•
PREDZNANJE:
NASTAVNA SREDSTVA:
LITERATURA:
PROLAZNOST:
•
•
PRISUSTVO PREDAVANJIMA I VEŽBANJIMA JE OBAVEZNO
OCENA SE FORMIRA KAO ARITMETIČKA SREDINA SLEDEĆIH:
–
–
–
PREDAVANJA 30 ČASOVA, VEŽBE 30 ČASOVA
4
DR ZORAN BRUJIĆ
?
OSPOSOBLJAVANJE STUDENATA ZA PROJEKTOVANJE
I GRAĐENJE MONTAŽNIH BET. KONSTRUKCIJA
TBK, BK, SK1, SK2…
TABLA, PROJEKTOR
RAZNOVRSNA, MNOGOBROJNA, OBEZBEĐENA
VISOKA, PROSEČNA OCENA ~85%
OCENA ELABORATA (VEŽBE)
OCENA SEMINARSKOG RADA (DOMAĆI ZADATAK)
OCENA TEORIJSKOG PISMENOG ISPITA
Montažne betonske konstrukcije
•
•
•
•
•
•
PROIZVODNJA DELOVA (PREFABRIKATA) U POVOLJNIM
USLOVIMA PROIZVODNJE I NJIHOVO SPAJANJE U
KONSTRUKTIVNU CELINU
PRIMENA – U SVIM OBLASTIMA GRAĐEVINARSTVA
PREDNOSTI (KVALITET, BRZINA, CENA?...) I MANE (ULAGANJA,
SPOJEVI…)
DOMAĆE GRAĐEVINARSTVO
TRENDOVI: PREDNAPREZANJE, NISKOGRADNJA, MONTAŽNOMONOLITNO IZVOĐENJE…
SPECIFIČNOSTI PROJEKTOVANJA (FAZE, ISTORIJE…)
O PREDMETU
•
•
•
•
•
•
PREDMETOM SE RAZMATRAJU KONSTRUKTERSKI ASPEKTI KOD MONTAŽNIH BETONSKIH
KONSTRUKCIJA; AKCENAT JE NA PRINCIPIMA PROJEKTOVANJA MBK I NEKOLIKO
KARAKTERISTIČNIH VRSTA INŽENJERSKIH OBJEKATA; TAKOĐE I NA RAZLIKAMA U ODNOSU
NA MONOLITNE KONSTRUKCIJE
PREDMET JE KOMPLEMENTARAN S PREDMETIMA TEHNOLOGIJA MONTAŽE,
PREFABRIKACIJA BETONSKIH ELEMENATA…
OD STUDENATA SE OČEKUJE INŽENJERSKO REZONOVANJE
ELABORAT (GODIŠNJI RAD):
– KOMPLETAN PROJEKAT JEDNE MONTAŽNE INDUSTRIJSKE HALE
– DETALJNA UPUTSTVA SE DAJU KROZ VEŽBANJA
SEMINARSKI RAD:
– OBRAĐUJE NEKU OD TEMA KOJE SE (DETALJNO) NE RAZMATRAJU PROGRAMOM
– POŽELJAN SAMOSTALAN IZBOR TEME, PREMA LIČNIM AFINITETIMA
– DOSTAVLJA SE U PISANOM OBLIKU I BRANI SE PREZENTACIJOM (KRAJ SEMESTRA)
– STUDENTSKA INICIJATIVA JE DOBRODOŠLA
TEORIJSKI PISMENI ISPIT
– PET-ŠEST PITANJA TEORIJSKE PRIRODE (90 MIN.)
– POLAŽE SE, NAČELNO, U ISPITNIM ROKOVIMA
NASTAVNI PLAN
GG 515
ESPB 4,
P+V=2+2
Prof dr Dušan Kovačević, dig
MKE - sadržaj predmeta
napredna primena MKE tehnologija...
modeliranje realnog ponašanja
linijskih/površinskih sistema...
specifičnosti modeliranja materijala i
konturnih
konturni
h/prelaznih uslov
uslova
a...
linearna/nelinearna/statička/dinamička
analiza...
UNS FTN Novi Sad
Departman za građevinarstvo i geodeziju
SPECIJALNE DRVENE
KONSTRUKCIJE
MAS GG 514
Izborni predmet, modul KONSTRUKCIJE
ESPB 4,
P+V=2+2
timber
drvo
madera
bois
les
holz
ξυλεία
Doc dr Tatjana Kočetov Mišulić, dig
legno
tømmer
Novi materijali i proizvodi
klasirani prema EN standardima: www: dataholz.com
Specijalne drvene konstrukcije - T Kočetov Mišulić
37
Nove mogućnosti u graditeljstvu:
ideja, geometrija, konstruktivni sistem
Specijalne drvene konstrukcije - T Kočetov Mišulić
38
Nova dostignuća u graditeljstvu:
inovativne konstrukcije - višespratnice
Specijalne drvene konstrukcije - T Kočetov Mišulić
39
Novi propisi u graditeljstvu:
•
•
•
•
•
•
•
Evrokod 0
Evrokod 1-1: 1,2,3,4
Evrokod 5-1:1
Evrokod 5-1:2
Evrokod 5-2
Evrokod 8-1/8
EN standardi....
Specijalne drvene konstrukcije - T Kočetov Mišulić
40
Nova znanja i obaveze:
• Cilj 1: usvajanje novih znanja u pogledu primene i
projektovanja savremenih drvenih konstrukcija
• Cilj 2: podizanje svesti o značaju primene drveta kao
materijala, povećanje utroška drveta u graditeljstvu Srbije
• Struktura obaveza - ocene:
grafički rad 30%, seminarski rad + odbrana 40%, test 30%.
• Literatura: dostupne knjige i udžbenici na srpskom,
pripremljen materijal na srpskom iz EC5,
zbirka zadataka iz EC5 na engleskom jeziku.
• Saradnja: GF i fabrike za proizvodnju iz zemlje i okruženja,
gradimo-drvetom.rs
Specijalne drvene konstrukcije - T Kočetov Mišulić
41
МАС: КОНСТРУКЦИЈЕ 2014/15
АНКЕТНИ ЛИСТ - ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:
БР. ИНДЕКСА
СТАТУС: 1. Уписан на МАС, 2. Недостаје Дипл рад, 3. Неположено 1 / 2 предм.
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ : 1
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ : 2
ТРЕЋИ ПРЕДМЕТ
(РЕЗЕРВА): 3
ЧЕТВРТИ ПРЕДМЕТ
(РЕЗЕРВА): 4
ПОТПИС:
Download

Master studije - Departman za građevinarstvo i geodeziju