Šesti sastanak Upravnog
odbora EU PROGRES
Leskovac, 23. februar 2012. godine
Zapisnik
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
www.euprogres.org
I Dnevni red:
1. Dobrodošlica i uvodni govori
2. Odobravanje zapisnika sa prethodnog sastanka Upravnog odbora
3. Predstavljanje Kvartalnog izveštaja za period oktobar-decembar 2011.
4. Pregled implementacije EU PROGRESa , planovi za budućnost, diskusija
5. Predstavljanje zahteva za finansiranje
6. Programiranje IPA 2013: potencijalni nastavak EU PROGRESa, predstavljanje nacrta okvira projekta
i diskusija
II Zapisnik
Prva tačka dnevnog reda: Dobrodošlica i uvodni govori
Dobrodošlicu je svim učesnicima poželeo domaćin, Slobodan Kocić, gradonačelnik Leskovca, koji se
zahvalio svima što su došli u Leskovac i pozvao sve zainteresovane strane na delotvoran rad na
projektima podržanim od strane vlade, donatora i EU PROGRESa.
Dobrodošlicu je poželeo i zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije i
Predsedavajući Upravnog odbora Programa (UOP), Ognjen Mirić, koji je najavio da predstoje
diskusije o narednim projektima, kao i o onima koji su kritični. Takođe je najavio da će na kraju
sastanka biti predstavljen pregled nacrta okvira programa u okviru Programiranja IPA 2013, dodavši
da je trenutni prioritet da tekući Program dobro funkcioniše.
Endrju Hedi (Andrew Headey) iz Delegacije Evropske unije u Srbiji je pozdravio učesnike, dodajući da
mu je izuzetno drago što je u Leskovcu na sastanku Upravnog odbora, naznačivši da je 2012. godina
bila od ključne važnosti za uspeh programa EU PROGRES. Dodao je da je EU PROGRES partnerima
postavio visoka očekivanja ali da bi ispunjenjem zahteva lokalne samouprave istovremeno i učile
kako da apsorbuju donatorska sredstva. Osim toga Hedi je rekao da brže reforme sigurno vode u
članstvo u Evropsku uniju (EU).
Petar Vasilev iz Švajcarske kancelarije za saradnju je zahvalio gradu Leskovcu na gostoprimstvu i
istakao tri bitne poruke: 1) drugi poziv za podnošenje projekata Fondu za učešće građana kao priliku
za partnerstva i uključivanje svih strana, 2) kampanju dobrog upravljanja koja će omogućiti široj
javnosti da se upozna sa principima dobrog upravljanja, i 3) evaluaciju na sredini Programa, što je
dobra prilika za sve partnere da steknu uvid u dosadašnja postignuća.
Druga tačka dnevnog reda: Odobravanje zapisnika sa prethodnog sastanka Upravnog odbora
Članovi Upravnog odbora Programa sa pravom glasa su jednoglasno odobrili zapisnik sa prethodnog
sastanka.
Treća tačka dnevnog reda: Kratko predstavljanje kvartalnog izveštaja za period oktobar-decembar
2011
Grem Tindal (Graeme Tyndall), Menadžer EU PROGRESa, zahvalio je gradonačelniku Leskovca za
održavanje skupa i gradonačelniku Trgovišta za potpuno razumevanje toga da se programske
aktivnosti i održavanje ovog sastanka moraju održati bez obzira na vremenske uslove, kao i na
omogućavanju zamene lokacije iz Trgovišta. Uz shvatanje da su učesnici pročitali kvartalni izveštaj za
period oktobar-decembar 2011. godine, koji je u obliku nacrta bio postavljen na internet prezentaciji
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
www.euprogres.org
Programa pre nekoliko nedelja, Tindal je predstavio samo bitne tačke navedenog perioda, dodavši da
je bilo napretka ali i nekih ozbiljnih kašnjenja. Većina projekata Fonda za učešće građana (CIF) je
okončana, postignut je napredak u podizanju svesti o rodnoj ravnopravnosti, Biznis inkubator
centrima (BIC) u Prokuplju i Vranju i Savetodavnim službama u Prokuplju i Žitorađi, Savetima
nacionalnih manjina i svest o dobrom upravljanju. Oprema za Uslužne centre je izdata a ugovori o
bespovratnim sredstvima za lokalne kancelarije poreske uprave su pripremljeni i spremni za
potpisivanje. Takođe je najavljeno da će projekat Zelene zone početi čim se vreme prolepša.
Nakon kratke prezentacije kvartalnog izveštaja, Menadžer EU PROGRESa je prošao kroz spisak
kritičnih infrastrukturnih projekata i predstavio je kratak opšti pregled u kome se naglašava sledeće:
• Kalendarsko kašnjenje sa implementacijom i uplata sufinansiranja
• Kašnjenje u procesu javnih nabavki
• Većina ugovora o grantovima je produžena
• Nedostaju organizacione strukture u projektima
• Održivost je upitna
• Glavna briga – mnogi partneri ne ispunjavaju ugovorne obaveze
• Regionalni projekti dosta kasne
• Vremenski uslovi.
Ognjen Mirić je predložio da se Upravni odbor pozabavi svakim projektom zasebno i da prodiskutuje
o individualnim teškoćama kako bi se odlučilo da li da se čeka da se problemi reše ili da se sredstva
preraspodele.
Biljana Kerić, Administratorka CIF projekata u EU PROGRESu je predstavila opšti pregled CIF
projekata koji su bili na spisku kritičnih projekata: Mladi za mlade (Novi Pazar) i Digitalni sistem za
pružanje podrške građanima Sjenice (OGD Flores, Sjenica), rekavši da će problemi u implementaciji
ovih projekata uskoro biti rešeni (do poslednjih kašnjenja je došlo usled vremena, ali je to najnoviji
problem na dugom spisku kašnjenja).
Ana Stanković iz Delegacije EU je izjavila da treba da se postave rokovi za završetak zakasnelih
aktivnosti i da se razvije metod izveštavanja o njima.
Zaključak: što se tiče tri CIF projekta, postignut je dogovor da se završe do sledećeg sastanka
Upravnog odbora u aprilu.
Projekat rekonstrukcije obdaništa u Tutinu se takođe našao na spisku kritičnih, uglavnom zbog
sporosti procesa javnih nabavki i dosadašnje sposobnosti prikupljanja samo 50% od dobrovoljnih i
ugovorenih sufinansija.
Zaključak: Biće oglašen tender do kraja nedelje, a očekuje se da će izvođač početi radove početkom
aprila. Predstavnik iz Tutina nije objasnio na koji način će se doći do sredstava za sufinansiranje.
EU PROGRES je izrazio zabrinutost i za projekat unapređenja drvnoprerađivačke industrije u
Medveđi i predsednik opštine Medveđa je izjavio da je došlo do nesporazuma. Naime, rekao je da se
ništa nije promenilo u vezi sa građevinskim radovima, kao i da su sa partnerima u procesu definisanja
da li će postrojenje proizvoditi pelete ili brikete. Dodao je da kod sebe ima elaborat kojim se
pokazuje da njihovi partneri iz Slovenije ne odustaju od projekta. Predsednik opštine je obajsnio da
nije bio prisutan u opštini kada je EU PROGRES bio u poseti Medveđi a da menadžer projektnog
ugovora nije imao sve informacije o projektnim aktivnostima.
Zaključak: EU PROGRES treba da se sastane sa Predsednikom opštine i timom za implementaciju
projekta i da izvesti Upravni odbor o statusu projekta do 2. marta.
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
www.euprogres.org
Plan za identifikaciju zona sanitarne zaštite odobren opštini Bujanovac se takođe našao na spisku
kritičnih, a Dobrivoje Stančić je objasnio da je do najnovijeg kašnjenja došlo zbog pripreme avansne
uplate izvođaču radova, Građevinskom fakultetu u Beogradu.
Fazila Azemović je izjavila da je u stalnoj komunikaciji sa Fakultetom ali da je, pošto nisu prethodno
upoznati sa postupkom, bilo potrebno vremena za objašnjavanje i prikupljanje potrebne
dokumentacije. Na pitanje u vezi sa očekivanim rokom je rekla da će problem sigurno biti rešen za
sedam dana.
Zaključak: EU PROGRES treba da isprati ovu projektnu aktivnost i da izvesti Upravni odbor do
narednog petka.
Došlo je i do kašnjenja projekta Plana detaljne regulacije u opštini Blace ali su iz opštine izjavili da su
prvobitni problemi rešeni i da je najavljen tender – EU PROGRES treba da verifikuje u nastavku.
Kasnije su predstavnici Blaca prišli Predsedavajućem UOPa sa zahtevom za produžetkom vremenskog
roka za razvoj novog projekta, kako bi iskoristili sredstva namenjena prema rezultatu 6, aktivnosti 6.1
(sredstva za Toplički okrug).
Predsedavajući je predložio da se opštini Blace ostavi vremena do sledećeg UOPa u aprilu da predloži
projekat ili da se sredstva preraspodele.
Projekat u Crnoj Travi na uspostavljanju efikasnog kanalizacionog sistema se nije našao na spisku
kritičnih projekata zbog neefikasnosti opštine, već zbog problema u vezi sa nedostatkom
harmonizacije planskih dokumenata sa susednom opštinom Vlasotince. Pošto je ovo kao
potencijalan problem pomenuto od strane predsednika opštine Vlasotince na prethodnom sastanku
Upravnog odbora, EU PROGRES je sproveo sve potrebne analize dokumenata obe opštine. Menadžer
EU PROGRESa je izjavio da je do problema došlo zbog klasičnog slučaja nekoordinisane planske
dokumentacije između LSU, i da EU PROGRES ne želi da obustavi projekat, već da preispita opcije
kako bi se videlo da li se može naći rešenje i da se možda uključi i Vlasotince.
Zaključak: EU PROGRES treba da nastavi rad na harmonizaciji planske dokumentacije, i da uključi
Vlasotince ukoliko je to izvodljivo – treba potencijalno izmeniti i dopuniti ovaj projekat. Izveštiće se
na sledećem sastanku UOPa.
Izrada tehničke dokumentacije za reciklažno dvorište u Raškoj je takođe navedena kao kritična,
pošto se odlaže mnogo meseci – trenutni izveštaj je da su svi pripremni radovi gotovi ali da se čeka
saglasnost Ministarstva. Miloš Panjković iz Ministarstva za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno
planiranje je opštinama Raška i Crna Trava ponudio podršku Ministarstva.
Grem Tindal je dodao da i drugi veoma važni međuopštinski projekti zavise od podrške Ministarstva.
Ognjen Mirić je preporučio održavanje posebnog sastanka u vezi sa regionalnim projektima.
Dobrivoje Stančić i Dragan Mladenović su predstavili nove koncepte za aktivnosti 2.5, 3.2 i 1.5 a
Ognjen Mirić je dodao da je prekogranična saradnja sa Bugarskom takođe veoma bitna. U dodatku je
rekao da je primljeno oko 257 projekata.
Grem Tindal je dodao da se treba pozabaviti procesom izmene aktivnosti, sa saglasnošću UOP kao
prvim korakom u tom procesu. Proces se završava konačnim ugovornim odobrenjem koje nastupa
naknadno od strane DEU i SDC, a nakon formalnog podnošenja istog od strane UNOPS.
Ana Stanković je rekla da se DEU slaže sa izmenama i dopunama ukoliko više odgovaraju sadašnjim
potrebama, ali da njih treba stalno obrazlagati i o njima raspravljati.
Urhan Šaipi, direktor kancelarije za LER u Preševu, prokomentarisao je da predstavljeni koncept
aktivnosti više pogoduje većim opštinama od malih i rekao je da treba ponuditi veću podršku
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
www.euprogres.org
lokalnim poreskim upravama zbog neažuriranih baza podataka i nedostatka savremene opreme
(napomena: ugovori za odobrenje opreme lokalnim poreskim upravama se sada izdaju, nakon
detaljne procene potreba).
Pošto više nije bilo komentara o rekonceptualizaciji, Upravni odbor je pokrenuo diskusiju o
kriterijumima u vezi sa drugim pozivom za podnošenje projekata za projekte Fonda za učešće
građana.
Četvrta tačka dnevnog reda: Pregled implementacije EU PROGRESa, planovi za budućnost,
diskusija
Biljana Kerić je predstavila nacrt kriterijuma za CIF poziv i pokrenula diskusiju o vremenskom okviru
poziva u odnosu na predstojeće izbore.
Zaključak: Nakon diskusije je zaključeno da poziv za podnošenje predloga treba oglasiti što pre bez
obzira na predstojeće izbore. Takođe, Ognjen Mirić je dodao da u fazi potpisivanja ugovora svim
neuspelim podnosiocima prijava za CIF treba obrazložiti razloge za njihovo odbijanje, da im se ne
omogući samo pregled načina bodovanja već i da se organizuje obrazovna/trening sesija o glavnim
razlozima za odbijanje predloga projekata.
Nakon prezentacije Dejana Drobnjaka o drugoj kampanji javnog zastupanja pod radnim nazivom
„Približavanje Evrope“ je došlo do diskusije o imenu kampanje i njenom sprovođenju, sa stanovišta
obeležavanja drugih važnih dana i predstojećih izbora. Ognjen Mirić je sugerisao da u okviru
kampanje, „Dan Evrope“ (u maju) treba da se obeleži u južnoj i jugoistočnoj Srbiji, dodavši da treba
pokušati da se izbegnu zvaničnici, već da treba uključiti životne priče u cilju poboljšanja vidljivosti
Evropske unije, pošto većina stanovništva misli da su Japan i Rusija najveći donatori u Srbiji.
Kampanju treba privesti kraju nakon objavljivanja odluke EU o pristupanju Srbije. Pomoćnik
gradonačelnika Leskovca Milorad Mladenović je sugerisao da bi se na ovom polju mogao postići veći
efekat nabavkom autobusa i buldožera sa oznakama EU nego štampanim materijalom i
publikacijama koje EU već koristi u dosta slučajeva.
U nastavku ove diskusije, menadžer EU PROGRESa je najavio evaluaciju na sredini Programa. Izjavio
je da će evaluacija pružiti priliku svim zainteresovanim stranama za razmatranje već obavljenog, što
će biti od velike koristi za buduće aktivnosti. Dogovoreno je da se završi projektni zadatak i izdâ oglas
početkom marta.
Peta tačka dnevnog reda: Predstavljanje zahteva za finansiranje
EU PROGRES je predložio sledeće projekte za finansiranje:
1. Tehnička dokumentacija za regionalnu deponiju Meteris, do 125.000 EUR
2. Tehnička dokumentacija za transfer stanicu u Preševu, do 22.500 EUR
3. Tehnička dokumentacija za transfer stanicu u Sjenici, do 31.500 EUR
4. Podrška proizvodnji voća na regionalnom nivou u Pčinji, do 289.000 EUR
5. Dogradnja ulaza za hitne službe u Blacu, do 14.100 EUR
6. Uređenje reke Stražava u Prokuplju do 96.026 EUR
7. Izgradnja pijace mlečnih proizvoda u Žitorađi, do 79.319 EUR
8. Integralni paket za tri Nacionalna saveta nacionalnih manjina.
Diskusija i odluke o stavkama 1 i 2
Urhan Šaipi, direktor kancelarije za LER u Preševu, prokomentarisao je tačke 1 i 2 rekavši da je
Preševo identifikovalo 3 lokacije za transfer stanicu koje, međutim, imaju problematično vlasništvo,
te će opštini biti potrebna pomoć u rešavanju problema. Šaipi je i nagovestio da bi projekat trebalo
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
www.euprogres.org
preimenovati u „Tehnička dokumentacija za regionalnu deponiju Meteris i dve transfer stanice u
Bujanovcu i Preševu“. Razmatrajući prethodno loše iskustvo sa regionalnim projektom
vodosnabdevanja, zaključio je da se regionalni projekti mogu sprovesti samo uz dobru koordinaciju i
saradnju. Na sastancima sa predsednikom opštine Preševo i ostalim opštinskim službenicima, Šaipi je
dobio obaveštenje da treba završiti osnovnu studiju izvodljivosti pomenute 3 lokacije. Obrazac za
ovo je predat predsedniku opštine, kao i garancije EU PROGRES, po potrebi.
Miloš Panjković je ponudio podršku Ministarstva oko rešavanja pitanja vlasništva u vezi sa transfer
stanicom u Preševu.
Nebojša Nikolić iz USAID SLED programa je dodao da se – iako je klaster koji je oformljen u okviru
njihovog programa uključivao Vranje, Preševo, Bujanovac i Vladičin Han – u regionalni plan za
upravljanje otpadom koji podržava USAID mogu uključiti sve opštine iz Pčinjskog okruga. Njegova
procena je da se do kraja marta ugovor može potpisati i otpočeti sa implementacijom pripreme
samog plana.
Pomoćnik predsednika opštine Surdulice Dragan Micić je prokomentarisao da je predstavljeni
projekat polu-regionalnog karaktera, jer nigde nema pomena Trgovišta, Surdulice i Vladičinog Hana.
Tindal je odgovorio da će se – ukoliko projekat bude odobren – organizovati skup interesnih strana
radi pripreme planskih aktivnosti za dalji razvoj predmetnog regionalnog projekta.
Pomoćnik gradonačelnika Vranja Boban Stanković je dodao da je projekat izuzetno važan ali da bi
bio potpuno funkcionalan tek sa osnivanjem reciklažnog centra.
Nakon diskusije, Upravni odbor je doneo odluku da projekat pauzira a da se konačna odluka donese
za deset dana, do kada bi se u kontaktu sa relevantnim opštinama prikupilo znatno više informacija i
pojedinosti.
U pogledu podrške NSM, stavka 8, Ana Stanković iz DEU je izjavila da je saglasnost – data za opremu i
nameštaj za Nacionalni savet albanske nacionalne manjine, kao i za objekat koji tek treba da se
izgradi – izuzetak i treba je povezati sa uspešnim ispunjenjem akcionog plana Nacionalnog saveta
albanske nacionalne manjine i rekonstrukcijom objekta. Slična osećanja su izražena i u pogledu
zapošljavanja jedne osobe u Kancelariji za manjinska i ljudska prava i zajedničkog projekta za podršku
Romima, Bugarima i Albancima.
DEU traži od Kancelarije za manjinska i ljudska prava, donatora, LSU i drugih interesnih strana da
razviju integrisanu podršku izgradnji kapaciteta NMC umesto da EU PROGRES oprema objekte i
obezbeđuje razne druge samostalne incijative.
Glasanje:
Upravni odbor Programa je na kraju diskusije u vezi sa zahtevima za finansiranje glasao na sledeći
način:
• Kvartalni izveštaj za period oktobar-decembar je u potpunosti usvojen
• Stavke 3-8 zahteva za finansiranjem su u potpunosti usvojene
• Stavke 1-2 zahteva za finansiranjem: konačna odluka o projektima u vezi sa deponijom
Meteris i transfer stanice Preševo će se doneti za deset dana
• Projektni zadatak za evaluaciju na sredini Programa – treba da se dodatno poboljša, da se
dodaju komentari i da se oglasi početkom marta
• SDC će dodatno potvrditi koncept aktivnosti 1.5 nakon još jedne revizije (napomena;
učinjeno i odobreno u narednim danima)
• Kampanja za rodnu ravnopravnost je usvojena.
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
www.euprogres.org
Razno
Predsednik opštine Trgovište Darko Tomić se zahvalio EU PROGRESu na odobrenim projektima
ističući njihovu važnost za njegovu opštinu. Iskoristio je priliku da traži od Upravnog odbora
saglasnost za dogradnju zgrade opštine u vezi sa građevinskim radovima na Opštinskom uslužnom
centru. Upravni odbor je odgovorio da predsednik opštine treba da pripremi svu relevantnu
dokumentaciju i da je podnese UOPu na raspravu i pregled.
Pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Faruk Suljević se raspitivao o projektu iz ovog grada, a koji
se našao na rezervnoj listi; odgovor iz EU PROGRESa je bio da kada opštine podignu stopu
implementacije, a posebno kada se završe sve infrastrukturne nabavke, u okviru Programa može da
se napravi procena visine preostalih sredstava i da se u skladu s istima obaveste predlagači projekata
UOP, uz preporuke.
Šesta tačka dnevnog reda: Programiranje IPA 2013: potencijalni nastavak EU PROGRESa,
predstavljanje nacrta okvira projekta i diskusija
Branko Budimir je predstavio okvir projekta u okviru IPA 2013 sa posebnim naglaskom na dobijanje
komentara i preporuka, koje će se uključiti u pripremu projekta, od prisutnih.
Zamenica menadžera programa PBILD Tatjana Strahinjić Nikolić je zahtevala da se SEIO koordinira sa
UNDPom koji je već razgovarao sa DEU, a naročito u pogledu priprema za PBILD2 programski
dokument za IPA 2013, u kom su predloženi neki slični rezultati i aktivnosti. Mirić je sugerisao da je
IPA 2013 u biti u vlasništvu Vlade i da će ona koordinisati konsultacije za razvoj programa što je
isključivo njena odgovornost.
Violeta Nikolić iz Obrazovnog centra Leskovca je podcrtala važnost toga da projekat ima snažnu
socijalnu kompomentu.
Objašnjeno je da je uloga EU PROGRES jasno definisana kao nekog ko pomaže u moderiranju
diskusija, sakuplja inpute i zapisuje konsultacije sa 25 LSU i ostalim interesnim stranama na lokalnom
nivou. Mirić je izjavio da proces tek počinje i da će se konačni rezultat u vidu oblasti, aktivnosti,
imena programa, područja programa, modaliteta ugovora (i stoga imenovanja partnera za
sprovođenje) itd. razjasniti i dogovoriti sa nastavkom konsultacija na lokalnom i nacionalnom nivou.
U budućnosti svi upiti se mogu slati Branku Budimiru na njegovu email adresu:
[email protected]
EU PROGRES takođe ima nameru da kontaktira sve LSU i ključne interesne strane na lokalnom nivou
u potrazi za gledištima i idejama, kao i da organizuje konsultacione radionice.
Na kraju, prema prethodnom dogovoru, naredni Upravni odbor će se održati u opštini Trgovište u
aprilu 2012. godine.
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
www.euprogres.org
Spisak učesnika
br.
1.
2.
Ime
Endrju Hedi
Headey)
Ognjen Mirić
3.
Ana Stanković
4.
Petar Vasilev
5.
Branko Budimir
6.
Aleksandar
Radosavljević
7.
Miloš Panjković
8.
Vitomir Mihajlović
9.
Milica Rodić
Švajcarska agencija za razvoj i
saradnju (SDC)
Kancelarija
za
pridruživanje
Evropskoj uniji Republike Srbije
Ministarstvo za ljudska i manjinska
prava, državnu upravu i lokalnu
samoupravu
Ministarstvo za životnu sredinu,
kampanja „Očistimo Srbiju“
Nacionalni
savet
romske
nacionalne manjine
Koordinaciono telo
10.
Slobodan Kocić
Grad Leskovac
Gradonačelnik
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Faruk Suljević
Milomir Zorić
Radenko Cvetić
Hazbo Mujović
Bajram Aljović
Milivoje Ralić
Gordana Kitanović
Nikola Bulajić
Zoran Dimitrijević
Sunčica Nestorović
Urhan Šaipi
Grad Novi Pazar
Opština Ivanjica
Opština Raška
Opština Sjenica
Opština Tutin
Opština Blace
Opština Blace
Opština Prokuplje
Opština Prokuplje
Opština Kuršumlija
Opština Preševo
Pomoćnik gradonačelnika
Zamenik predsednika opštine
Predsednik opštine
Zamenik predsednika opštine
Šef odeljenja za ekonomiju
Predsednik opštine
Menadžerka projekta
Član izvršnog veća
Pomoćnik predsednika opštine
Menadžerka projekta
Kancelarija za LER
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Goran Stojković
Bojan Milčev
Milorad Mladenović
Saša Dodić
Ivica Aranđelović
Nenad Zagorac
Slobodan Drašković
Dragan Micić
Dejan Nikolić
Opština Žitorađa
Opština Žitorađa
Grad Leskovac
Opština Bojnik
Opština Bojnik
Opština Lebane
Opština Medveđa
Opština Surdulica
Opština Vladičin Han
Predsednik opštine
Kancelarija za LER
Pomoćnik gradonačelnika
Koordinator
Koordinator
Predsednik opštine
Predsednik opštine
Pomoćnik predsednik opštine
Pomoćnik predsednik opštine
31.
32.
33.
34.
35.
Vatroslav Slavković
Boban Stanković
Fazila Azemović
Darko Tomić
Budimir Mihajlović
Opština Crna Trava
Grad Vranje
Opština Bujanovac
Opština Trgovište
Pčinjski okrug
Kancelarija za LER
Pomoćnik gradonačelnika
Direktorka, Kancelarija za LER
Predsednik opštine
Načelnik okruga
(Andrew
Organizacija
Delegacija Evropske unije
Položaj
Prvi savetnik – šef Odseka Operacije
Kancelarija
za
pridruživanje
Evropskoj uniji Republike Srbije
Delegacija Evropske unije
Zamenik direktora
Menadžerka projekta – Odsek za
operacije
Službenik za nacionalni program
Šef grupe za socio-ekonomsku
koheziju
Specijalni savetnik
Direktor
Predsednik NSRNM i poslanik
Savetnica direktora
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
www.euprogres.org
36.
Biljana Stanković
Direktorka
Saša Stevanović
Violeta Stanković
Centar za razvoj Jablaničkog i
Pčinjskog okruga
Nacionalni
savet
albanske
nacionale manjine
Opština Trgovište
Obrazovni centar Leskovac
37.
Ragmi Mustafi
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Jelena Višić
Ljiljana Stojanović
Remer Lane
Bratislav Stamenković
Generator Vranje
JUG press
Verdant Resources
DAI USAID program Agrobiznis
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
USAID
USAID
USAID
Deloitte Consulting
Deloitte Consulting
PBILD
EU PROGRES
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Aleksandar Ilijenko
Nebojša Nikolić
Armend Aliu
Regina Hehir
Michael Brown
Armend Aliu
Grem Tindal (Graeme
Tyndall)
Dušan Čukić
Dobrivoje Stančić
Dragan Mladenović
Dejan Drobnjak
Nermin Hasanović
Radule Ristović
Direktorka NVO Generator
Novinarka
Konsultant
Službenik za razvoj projekta
Agrobizinis
USAID, kancelarija Novi Pazar
USAID, kancelarija Niš
USAID, kancelarija Vranje
Menadžerka
EU PROGRES
EU PROGRES
EU PROGRES
EU PROGRES
EU PROGRES
EU PROGRES
Specijalista za tehničke programe
Menadžer Komponente 2
Menadžer Komponente 1
Menadžer Komponente 4
Šef kancelarije za jugozapadnu Srbiju
Viši koordinator za južnu Srbiju
57.
Milan Kolašinac
EU PROGRES
Inžinjer
Saradnik u ANMC
Pomoćnik predsednika opštine
Direktorka programa
Koordinator
Menadžer programa
Program finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, a sprovodi UNOPS u saradnji sa 25 opština južne i jugozapadne Srbije.
www.euprogres.org
Download

Šesti sastanak Upravnog odbora EU PROGRES