POZIV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI
"Priprema za implementaciju pristupa zasnovanog na razvoju teritorije (ABD)
na Zapadnom Balkanu"- II Faza
1.1 Uvod
"ABD grant šema" (naziv je dodjeljen zbog potreba ovog vodiča) će se implementirati od
strane SWG Glavne kancelarije/ Sekretarijata u ime Stalne radne grupe za regionalni ruralni
razvoj kao aktivnost “Jačanje konkurentnosti kroz dodelu malih grantova za
obnavljanje proizvodnih kapaciteta i nabavku opreme potrebne za razvoj novih ili
poboljšanje postojećih proizvodnih procesa ili za uvođenje inovativnih proizvoda "
koju finansira Evropska Komisija u okviru projekta "Priprema za implementaciju pristupa
zasnovanog na razvoju teritorije (ABD) na Zapadnom Balkanu- II Faza", Ugovor broj:
(2013-336-472).
Ovaj projekt je nastavak -druga faza projekta implementiranog od strane SWG pod nazivom
"Priprema za implementaciju pristupa zasnovanog na razvoju teritorije u Zapadnom
Balkanu". Opsti cilj ovog projekta je nastavak procesa izgradnje kapaciteta i struktura unutar
SWG-a i izabranih regiona kao priprema za implementaciju nastupajućih programa
zasnovanih na razvoju teritorije (ABD). Osim toga, cilj projekta je i testiranje implementacije
ABD grant šeme u praksi, kao podrška pristupu integralnom ekonomskom razvoju u "Drina
Tara" i "Drina-Sava" prekograničnim regionima
Grant šema je dizajnirana za podršku investicijama u "Drina - Tara" i "Drina - Sava"
prekograničnim regionima, i odnosi se na poboljšanje proizvodnih procesa i tehnologije, i
podizanje kvaliteta proizvoda i usluga.
Izjava o zainteresovanosti služi za identifikaciju potencijalnih zajedničkih predloga projekata.
Grupa potencijalnih korisnika koji će predstaviti zajedničku ponudu na osnovu unapred
definisanih kriterijuma biće pozvana na uvodnu radionicu na kojoj će se predstavitii i
diskustovati pr-+edloge projekata i dobiti detaljnije informacije o kriterijumima predstojećeg
Poziva za podnošenje prijava u okviru grant šeme.
1.1 .1 Šta je pristup zasnovan na razvoju teritorije (ABD) ?
Smatra se da je pristup zasnovan na razvoju teritorije (ABD) inovativan i efektivan, i da
omogućava održivi rast u ruralnim područjima. Pogodan je za ciljano definsana geografska
područja u prekograničnim regionima Zapadnog Balkana, karakterističnog po specificnim
složenim razvojnim problemima. Pristup koristi metodologiju koja je inkluzivna,
participativna, fleksibilna i koja osigurava integraciju i koherentnost.
The project is financed by:
Posebno je pogodna za područja u kojem je prisutna jedna ili više sledećih situacija:
siromastvo, područja ugrožena prirodnim i humanim katastrofama, postkonfliktno okruženje i
pitanja isključenosti.
1.1.2 Sta je SWG?
SWG je meĎunarodna meĎuvladina organizacija, koja se sastoji od članova iz vladinih
institucija u jugoistočnoj Evropi (SEE) odgovornih za poljoprivredni i ruralni razvoj
(Ministarstva poljoprivrede) u zemljama i teritoriji Jugoistočne Evrope (SEE).
SWG vizija je da promoviše inovativan i održiv poljoprivredni i ruralni razvoj kroz saradnju
regija, kako bi se poboljsao život u ruralnim područjima u zemljama jugoistočne Evrope.
Rad SWG je organizovan kroz sprovoĎenje i implementaciju aktivnosti u sledećim oblastima:
Umrežavanje i jačanje kapaciteta članova institucija SWG-a;
Poboljšanje regionalne saradnje izmeĎu ruralnih aktera u regiji ugoistočne Evrope;
Implementacija pristupa zasnovanog na razvoju teritorije kao sredstvo za podsticanje
održivog razvoja u regionu jugoistocne Evrope.
1.2 Ciljevi grant šeme i prioritetna pitanja
Glavni cilj ove grant šeme je jačanje integralnog ekonomskog razvoja regiona "Drina - Tara"
i "Drina - Sava" kroz podršku preduzetničkim inicijativama, fokusirajući se na jačanje
turističke ponude u regionu i poboljšanje proizvodnih lanaca poljoprivrednih i prehrambenih
proizvoda, poboljšanje turističkih usluga kroz integrisane projekte podsticanja saradnje
izmedju učesnika u lancu vrednosti.
Grant šema će poslužiti i kao test aktivnostima procesa jačanja ABD struktura (Jedinica za
implementaciju projekta, Jedinice za upravljanje projektima) odgovornih za implementaciju
pristupa zasnovanog na razvoju teritorije šireg obima u teritoriji četiri regiona “Drina-Tara”,
“Drina-Sava”, “Prespa” i “Šara“.
1.3 Opsti kriterijumi u okviru grant šeme
Prihvatljivi podnosioci prijave :
Podnosioci prijave moraju biti pravna ili fizička lica koja posluju kao poljoprivredni i
prehrambeni proizvoĎači, seoska domaćinstva, organizacije poljoprivrednika,
The project is financed by:
nevladine organizacije (NVO), organizacije civilnog društva (OCD), turističke
organizacije, privredne komore, objekti u turizmu i pružaoci turističkih usluga;
Podnosioci prijave moraju biti registrovani i obavljati delatnosti u poslednje dve
godine u nekoj od opština Drina Tara/Drina Sava regiona pre podnošenja prijave za
grant;
Podnosioci prijave moraju sklopiti partnerstvo sa najmanje jednim partnerom (
fizičko lice / pravno lice) . Partneri podnese zajedničku prijavu za grant, a svako od
partnera mora da ispuni kriterijume predviĎene konkursom . Partneri moraju biti iz
dve različite zemlje u regionu i iz najmanje dva različita privredna sektora.
Područja podobnosti:
Za grant mogu konkurisati podnosioci prijava
prekograničnim regiona Drina-Tara i Drina-Sava :
sa teritorija navedenih opština
Drina-Tara:
Srbija: Ljubovija, Bajina Bašta, Prijepolje, Priboj, Čajetina, Užice
Crna Gora : Bijelo Polje, Pljevlja
Bosna i Herzegovina: Višegrad, Rudo, Goražde, Srebrenica, Bratunac, Milići
Drina-Sava:
Bosna i Herzegovina: Bijeljina, Ugljevik, Lopare, Brcko, Donji Zabar
Hrvatska: Ilok, Lovas, Tovarnik, Nijemci, Vrbanja, Drenovci, Gunja
Srbija: Sremska Mitrovica, Sid, Bogatic, Loznica, Sabac
Prihvatljivi ekonomski sektori :
Lanci vrednosti uključuju najmanje dva privredna sektora koji ispunjavaju uslove za
podršku,kao što su: poljoprivreda, prerada hrane i marketing, proizvodnje hrane i
tradicionalna prehrambena industrija, gastronomija,turizam, trgovina, lokalni prevoz
poljoprivrednih proizvoda, hrane i turista,proizvodnja rukotvorina .
Lanac vrednosti se može definisati kao niz aktivnosti u okviru ekonomskih sektora
koji su potrebni da bi se uveo novi proizvod ili usluga , kroz različite faze proizvodnje
(uključujući i sve fizičke promene proizvoda i usluga od strane različitih
proizvoĎača), sve do isporuke krajnjim kupcima i finalnog odlaganja nakon upotrebe.
Lanac utiče na stvaranje poslovnih partnerstva koje će uticati na odreĎeni proizvod
The project is financed by:
koji se stvara i menja u lancu vrednosti. Lanci vrednosti uključuju sledeće aktere:
proizvoĎače, trgovce, preraĎivače, prevoznike, prodavce na veliko, trgovce i krajnje
potrošače
Prihvatljive aktivnosti:
Prihvatljive aktivnosti se odnose na jačanje integralnog ekonomskog razvoja regiona
"Drina - Tara" / "Drina - Sava" podržavajući inicijative vezane za lance vrednosti i
razvoj novih proizvoda u poljoprivredi / proizvodnji hrane i turističkih usluga. Sledeće
vrste aktivnosti / investicija mogu biti podržane (spisak nije konačan):
o
investicije vezane za unapređenje procesa proizvodnje tipičnih proizvoda i
uvođenje novih tehnologija, uvođenje standarda vezanih za kvalitet i
bezbednost hrane i inovacije, kao i marketing i uvođenje standarda za
unapređenje konkurentnosti;
o
ulaganje u unapređenje turističkih objekata i kvaliteta turističkih usluga ;
o
jačanje veza u lancu vrednosti poljoprivredna/prehrambena/proizvodnja
rukotvorina/turistički proizvodi/ ponude regiona;
o
jačanje kapaciteta i turističke ponude i usluga u regionu;
o
aktivnosti/investicije za razvijanje novih ekonomskih aktivnosti u regionu
vezane za lanac vrednosti poljoprivreda- proizvodnja hrane-turizam/direktna
prodaja.
Jedan podnosilac prijave ne može podneti više od jedne prijave za grant u okviru
ovog Poziva za podnošenje predloga projekata.
The project is financed by:
Aneks 1: Izjava o zainteresovanosti i pismo o namerama vezano za
učešće na projektu
Ovaj dokument predstavlja izraz zainteresovanosti i pismo o namerama koje je
vezano za naše potencijalno učešće u projektnoj aktivnosti “Jačanje konkurentnosti
kroz dodelu malih grantova za obnavljanje proizvodnih kapaciteta i nabavku opreme
potrebne za razvoj novih ,poboljšanje postojećih proizvodnih procesa ili za uvodjenje
inovativnih proizvoda" u okviru projekta finansiranog od strane Evropske komisije
"Priprema za implementaciju pristupa baziranog na razvoju teritorije (ABD) na
Zapadnom Balkanu - 2. faza" koju implementira Stalna radna grupa za regionalni
ruralni razvoj u jugoistočnoj Evropi (SWG).
The project is financed by:
Prekogranični region:
Države uključene u projekat :
Ime projekta:
Uključeni sektor (i) :
poljoprivreda
proizvodnja hrane
proizvodnja rukotvorina
turizam
trgovina i transport
drugo _______________
Ciljevi projekta:
Očekivani rezultati:
Glavne aktivnosti:
Ciljne grupe:
Očekivani troškovi i izvori finansiranja i kofinansiranja
Partneri koji su uključeni u projekat (molimo navedite glavnog partnera ):
Napomena: kompletan tekst ne bi trebalo da prelazi 2 stranice
The project is financed by:
Potpisi potencijalnih partnera
Organizacija
Organizacija
Ime / prezime predstavnika i funkcija
Ime / prezime predstavnika i funkcija
____________________________
_____________________________
Organizacija
Organizacija
Ime / prezime predstavnika i funkcija
Ime / prezime predstavnika i funkcija
____________________________
_____________________________
Organizacija
Organizacija
Ime / prezime predstavnika i funkcija
Ime / prezime predstavnika i funkcija
____________________________
_____________________________
Tabela moze biti proširena ukoliko je potrebno
The project is financed by:
Download

POZIV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI