OBUKA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA U FBiH CETEOR d.o.o. Sarajevo, odlukom Federalnog Ministarstva prostornog uređenja od 31.12.2010., odnosno Rješenjem br. 02/10, registrovan je kao Nosioc Programa osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata. CETEOR d.o.o. Vas poziva na osposobljavanje prvih generacija energetskih certifikatora u FBiH: PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA Modul 1 Sarajevo, hotel Hollywood, Termin I: 09. – 18. februar/veljača 2011. Termin II: 21. – 04. februar/veljača – mart/ožujak 2011. Federalno Ministarstvo prostornog uređenja je prema odredbama člana 81. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo izradu nove generacije pravilnika iz oblasti fizike zgrade, odnosno energetske efikasnosti. Implementirajući osnovne odredbe Direktive 2002/91 o energetskim svojstvima zgrada, ovim Pravilnicima uvode se obaveze energetskog pregleda i certificiranja objekata kao i nova filozofija i pristup proračunima. Sa ciljem osiguranja obrazovanja i kontrole stručnjaka koji na neovisan način provode energetske preglede i certifikaciju objekata te izrađuju popratne preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih karakteristika objekata, a prema Pravilniku o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata ("Službene novine FBiH", br. 28/10), lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje resornog Ministarstva. Uslov za sticanje Ovlaštenja je pohađanje Programa osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata kod Nosioca Programa osposobljavanja ovlaštenog od strane Ministarstva. CETEOR d.o.o. Sarajevo, odlukom Federalnog Ministarstva prostornog uređenja od 31.12.2010. ovlašten je i registriran kao Nosioc programa osposobljavanja. Shodno metodologiji i uslovima propisanim Pravilnikom o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata, obuka u trajanju od po 40 sati po Modulu, neophodna je licima koja će biti ovlaštena za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih objekata sa jednostavnim tehničkim sistemom (MODUL 1) i/ili sa složenim tehničkim sistemom (MODUL 2). Uslov za upis na program osposobljavanja MODUL 1 je završen najmanje VII stepen obrazovanja (diplomirani inžinjer) arhitektonske, građevinske, elektrotehničke ili mašinske struke. Pored toga, uslov za upis na program osposobljavanja MODUL 2, je uspiješno završen Program osposobljavanja za lica koja provode energetske preglede i energetsko certificiranje objekata sa jednostavnim tehničkim sistemom (MODUL 1). O Programu osposobljavanja: Kako bi polaznicima Programa osposobljavanja obezbjedili što adekvatniju edukaciju te ih uspješno osposobili za potrebne kompetencije, za predavače smo odabrali iskusne stručnjake i naučne radnike iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike. Nastavu izvode priznati profesori i naučni radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Građevinskog i Arhitektonskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i iskusni projektanti, proizvođači EE opreme, stručnjaci CETEOR‐a i ostali saradnici koji su radili na izradi podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu. Raspored obuke po tematskim cjelinama definisan je Pravilnikom o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata. Pored pravilnikom definisanog sadržaja, a posebno vrednujući „praksu“ u obuci, u okviru Programa polaznicima će se upriličiti i praktično obavljanje energetskog certificiranja, predstavljanje primjera iz prakse te kontakti sa predavačima sa višegodišnjim stručnim iskustvom. Kako bi se polaznici Programa što adekvatnije osposobili za rad, tokom obuke imat će priliku i praktično se upoznati sa mjenim uređajima koji se koriste u svrhu energetskih pregleda i ocjene energetske efikasnosti. Osim toga, tokom programa osposobljavanja polaznicima će biti predstavljen i dodjeljen software koji će moći koristiti za potrebe energetskog pregleda i certificiranja objekata. Isti će biti predstavljen od strane autora software‐a, koji će na praktičnom primjeru izvršiti obuku polaznika za njegovo korištenje. Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja, Nosioc Programa (CETEOR d.o.o.) izdaje Uvjerenje o učestvovanju na Programu usavršavanja na osnovu kojeg Polaznik Programa stiče pravo polaganja ispita pred Stručnim odborom (pri Federalnom Ministarstvu prostornog uređenja). Ispitni rokovi će se upriličiti u organizaciji Nosioca programa osposobljavanja, najmanje 15 dana nakon završetka obuke, po čijem uspješnom ishodu Ministarstvo izdaje Ovlaštenje odnosno Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja.
Prvi termin Programa osposobljavanja MODUL‐a 1 je od 09. do 18. februara/veljače 2011. godine, dok će se drugi termin Programa osposobljavanja MODUL‐a 1 održati od 21.02. do 04.03.2011. godine. Obuka će biti realizirana u opciji poslijepodnevne nastave (od 15:30 do 20:00h) u prostorima hotela „Hollywood“ u Sarajevu. Ukupna cijena obuke uključuje: • kotizaciju za Program osposobljavanja MODUL 1 koja pokriva troškove pohađanja nastave, kompletan nastavni materijal u hard i elektronskoj kopiji, osvježenja i snack pauze: 1.100 KM • naknadu za polaganje ispita, čiju visinu je utvrdilo Federalno Ministarstvo prostornog uređenja, a pokriva troškove jednog izlaska na ispit: 600 KM U cijene nije uključen PDV Ukupno: 1.700 KM Posebne povoljnosti: Za polaznike sa prijavom i uplatom realiziranom do 28.01.2011. na iznos kotizacije odobravamo popust od 5%. Za dva i više polaznika iz iste organizacije, odobrava se popust od 10% na iznos kotizacije za svakog narednog polaznika. Iznos kotizacije moguće je uplatiti u dvije rate, uz napomenu da posljednja uplata mora biti izvršena prije polaganja ispita. Više informacija o Programu osposobljavanja i usavršavanja u FBiH, planiranim terminima (MODUL 1 i MODUL 2) i ostalim uslovima možete naći na www.ceteor.ba ili na: CETEOR d.o.o. Sarajevo, Put života bb, 71000 Sarajevo, tel: (033) 563 586, fax: (033) 205 725, e‐mail: [email protected] S poštovanjem, CETEOR d.o.o. Sarajevo Dragan Ajanović, Direktor 
Download

OBUKA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA U FBiH